Документ скасований: Наказ МВС № 60/78 від 25.01.2014

АДМIНIСТРАЦIЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 11 червня 2008 року N 505/642


Про затвердження Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 серпня 2008 р. за N 753/15444


     У вiдповiдностi до положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними" наказуємо:

     1. Затвердити Технологiю прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення (додається).

     2. Управлiнню прикордонного контролю та реєстрацiї Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби України та Департаменту органiзацiї митного контролю Держмитслужби України забезпечити подання цього наказу до Мiнiстерства юстицiї України на державну реєстрацiю.

     3. Уважати такими, що втратили чиннiсть:

     наказ Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України вiд 24.11.2003 N 297/793 "Про затвердження Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.2003 за N 1133/8454, iз змiнами, унесеними наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України вiд 27.04.2007 N 291/369 "Про внесення змiн до Технологiй прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 26.06.2007 за N 734/14001;

     наказ Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України вiд 28.02.2004 N 202/163 "Про затвердження Порядку спiльного огляду автомобiльних транспортних засобiв, якi використовуються для перевезення зовнiшньоекономiчних вантажiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 24.03.2004 за N 360/8959.

     4. Управлiнню мiжнародного спiвробiтництва та європейської iнтеграцiї Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України та Департаменту мiжнародної дiяльностi Державної митної служби України iнформувати Мiнiстерство закордонних справ України та прикордоннi й митнi органи сумiжних з Україною держав про вимоги цього наказу пiсля його державної реєстрацiї.

     5. Начальникам регiональних управлiнь, начальникам органiв охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та начальникам митниць Державної митної служби України забезпечити повне виконання положень цього наказу.

     6. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 20 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     7. Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi (Копосов С. А.) розробити вiдповiдне програмне забезпечення протягом 20 дiб з моменту державної реєстрацiї цього наказу.

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України Шишолiна П. А. та заступника Голови Державної митної служби України Федорова О. О.

Голова Державної прикордонної служби України М. М. Литвин
Голова Державної митної служби України В. I. Хорошковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України
вiд 11 червня 2008 р. N 505/642
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 серпня 2008 р. за N 753/15444

Технологiя
прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення

I. Загальнi положення

     1.1. Ця Технологiя застосовується пiд час здiйснення прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон (далi - пункти пропуску) i спрямована на удосконалення рiвня взаємодiї органiв охорони державного кордону та митних органiв, забезпечення скорочення часу прикордонного та митного контролю осiб, їх особистих речей, транспортних засобiв та товарiв.

     1.2. Ця Технологiя визначає особливостi здiйснення органами охорони державного кордону та митними органами окремих процедур контролю та їх складових елементiв (перевiрка документiв, огляд транспортних засобiв, митний контроль, митне оформлення) у рамках реалiзацiї визначених законодавством компетенцiї та повноважень. При цьому змiст процедур контролю визначається чинним законодавством України.

     1.3. Усi процедури контролю, що здiйснюються посадовими особами пiдроздiлiв з охорони державного кордону i митних органiв у рамках цiєї Технологiї, не повиннi впливати на ефективнiсть протидiї протиправнiй дiяльностi в пунктах пропуску.

     1.4. Для здiйснення прикордонного контролю, митного контролю транспортних засобiв у пунктах пропуску для автомобiльного сполучення визначаються окремi смуги руху.

     1.4.1. "Червоний коридор" - для транспортних засобiв,

     що здiйснюють мiжнароднi перевезення товарiв у рамках зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     що здiйснюють перевезення товарiв фiзичних осiб, якi не є суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, в обсягах, що пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню;

     що використовуються (можуть використовуватися) для перевезення зовнiшньоекономiчних вантажiв та перемiщуються порожнiми;

     вантажних i вантажно-пасажирських мiкроавтобусiв;

     легкових транспортних засобiв з причепами, що використовуються (можуть використовуватися) для перевезення товарiв.

     1.4.2. "Зелений коридор" -

     для легкових автотранспортних засобiв, що належать громадянам або юридичним особам, iнших транспортних засобiв, якi не визначенi в пiдпунктах 1.4.1 та 1.4.3 пункту 1.4 цього роздiлу, не знятi з облiку, не є об'єктом зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i використовуються виключно для перемiщення через митний кордон особистих речей громадян та товарiв в обсягах, що не пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню та/або оподаткуванню.

     1.4.3. "Окрема смуга руху" -

     мiсце здiйснення прикордонного контролю i митного контролю та митного оформлення автобусiв, що здiйснюють регулярнi та нерегулярнi мiжнароднi перевезення пасажирiв (у тому числi - туристичних груп), що визначається з урахуванням iснуючої iнфраструктури пункту пропуску.

     1.5. У разi неможливостi розмежувати смуги руху в зв'язку з їх недостатньою кiлькiстю прикордонний контроль, митний контроль та митне оформлення транспортних засобiв, якi визначенi у пiдпунктах 1.4.1 та 1.4.3 пункту 1.4 цього роздiлу, здiйснюються у визначених мiсцях режимних зон пункту пропуску (бокси поглибленого огляду, оглядовi площадки) з їх вiдображенням у спiльних технологiчних схемах та схемах зон митного та прикордонного контролю.

     1.6. З метою визначення напрямку руху та порядку проходження прикордонного та митного контролю пункт пропуску облаштовується:

     вiдповiдними єдиними iнформацiйними стендами Державної прикордонної служби України i Держмитслужби України;

     дорожньою розмiткою та знаками, що визначають напрямок руху та роз'яснюють порядок проходження контролю;

     iнженерними пристроями для розмежування руху за напрямками та смугами.

     1.7. Вибiр смуги руху здiйснюється особою (водiєм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобiв, товарiв, у тому числi валютних цiнностей.

     1.8. Заповнення iммiграцiйних карток iноземцями та особами без громадянства здiйснюється на спецiально видiлених стоянках (мiсцях) перед в'їздом у пункт пропуску.

     1.9. Визначення обсягiв та характеру процедур прикордонного та митного контролю здiйснюється посадовими особами пiдроздiлу з охорони державного кордону та митного органу в межах визначеної законодавством компетенцiї.

II. Особливостi здiйснення прикордонного та митного контролю на "зеленому коридорi"

     2.1. Вибiр особою (водiєм чи пасажиром) смуги руху "зелений коридор" означає вибiр форми декларування товарiв, транспортних засобiв та особистих речей шляхом учинення вiдповiдних дiй.

     2.2. Транспортний засiб здiйснює зупинку один раз на лiнiї паспортного контролю.

     2.3. Перевiрка документiв та митний контроль проводяться без виходу пасажирiв та водiя з транспортного засобу.

     2.4. Перевiрка документiв здiйснюється посадовою особою пiдроздiлу з охорони державного кордону шляхом:

     огляду документа, що пред'являється, визначення його виду i вiдповiдностi встановленому зразку;

     звiрення фотокартки в документi з особою пред'явника;

     вiзуальної перевiрки документа i, за потреби, з використанням технiчних засобiв з метою виявлення пiдробок або їх ознак;

     перевiрки правильностi заповнення документiв;

     перевiрки вiдповiдностi вiдомостей, зазначених у вiзi (вiзовiй етикетцi) України (дозволi на в'їзд в Україну) або в документi, що пiдтверджує мету поїздки (вкладцi, туристичному ваучерi, свiдоцтвi про запрошення, телеграмi - запрошеннi, iменному списку тощо), пред'явленому документу;

     перевiрки наявностi доручень правоохоронних органiв щодо пред'явника документа;

     проставлення в паспортному документi, за потреби, вiдмiтки "В'їзд" або "Виїзд";

     занесення вiдомостей про особу до вiдповiдних баз даних.

     2.5. Митний контроль здiйснюється посадовою особою митного органу шляхом вiзуального огляду транспортного засобу, перевiрки документiв, що пiдтверджують право власностi на транспортний засiб (або користування ним), реєстрацiйних (технiчних) документiв, документiв, що пiдтверджують постiйне мiсце проживання особи, а також внесення до вiдповiдного електронного журналу таких вiдомостей:

     марка, модель;

     П. I. Б та мiсце проживання водiя;

     реєстрацiйний номер транспортного засобу (у разi наявностi вiдповiдних технiчних засобiв контролю заноситься автоматично за результатами сканування або коригування);

     VIN - код транспортного засобу.

     2.6. У разi ввезення громадянином-нерезидентом транспортного засобу, що перебуває на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, посадова особа митного органу iнформує його про необхiднiсть ознайомлення з умовами тимчасового ввезення транспортних засобiв (транзиту) на митну територiю України, вiдомостi про якi розмiщенi на iнформацiйних стендах, розташованих перед зоною митного контролю та безпосередньо у цiй зонi, зокрема про:

     необхiднiсть обов'язкової реєстрацiї транспортних засобiв в органах Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (для транспортних засобiв за кодами 87.01 - 87.05 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якщо строк їх тимчасового ввезення для власного користування перевищуватиме два мiсяцi);

     необхiднiсть обов'язкового вивезення транспортного засобу за межi України в строк, визначений законодавством, або оформлення цього транспортного засобу з метою вiльного обiгу на митнiй територiї України в порядку, установленому законодавством України;

     вiдповiдальнiсть за порушення визначених законодавством умов тимчасового ввезення (транзиту) на митну територiю України транспортних засобiв, що перебувають на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, визначену Митним кодексом України.

     Громадянин-нерезидент, який тимчасово ввозить транспортний засiб, що перебуває на постiйному облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав, не надає письмового зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу.

     2.7. Органи охорони державного кордону та митнi органи взаємодiють мiж собою з метою забезпечення виконання законодавства України особами, якi ввозять в Україну транспортнi засоби.

     У разi отримання iнформацiї щодо факту невивезення громадянином-нерезидентом ранiше ввезеного на митну територiю України транспортного засобу, вповноважена посадова особа митного органу вживає заходiв для з'ясування причин i обставин невивезення цього транспортного засобу а також вивчає питання щодо можливої наявностi ознак порушень митних правил.

     2.8. Пiд час проведення перевiрки документiв i митного контролю з метою виявлення можливих мiсць укриття порушникiв кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотикiв, матерiалiв i предметiв, заборонених до ввезення в Україну або вивезення з України, предметiв, що пiдлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або перемiщуються з порушенням чинного митного законодавства, посадовими особами пiдроздiлу з охорони державного кордону та митного органу здiйснюється вiзуальний огляд транспортного засобу.

     2.9. На пiдставi результатiв аналiзу та оцiнки ризикiв, за iнiцiативою посадової особи пiдроздiлу з охорони державного кордону чи митного органу, транспортний засiб може бути виведений iз загального потоку i перенаправлений зi смуги руху "зелений коридор" на смугу руху "червоний коридор" або в мiсце здiйснення митного контролю та митного оформлення для проведення митного огляду.

III. Особливостi здiйснення прикордонного та митного контролю на "червоному коридорi"

     3.1. Транспортний засiб зупиняється поблизу кабiни (павiльйону), у якiй розмiщуються посадова особа пiдроздiлу з охорони державного кордону, посадова особа митного органу.

     Водiй подає для перевiрки такi документи:

     паспортнi документи;

     свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу i посвiдчення водiя;

     документи на право власностi та користування транспортним засобом;

     товаросупровiднi документи.

     Пасажири, якi прямують на транспортному засобi, особисто подають паспортнi документи.

     Посадова особа пiдроздiлу з охорони державного кордону здiйснює перевiрку паспортних документiв у порядку, визначеному в пунктi 2.4 роздiлу II цiєї Технологiї.

     Посадова особа митного органу вивчає товаросупровiднi документи, проставляє штамп ПМК та вносить до електронного журналу такi вiдомостi:

     напрямок перемiщення товару та транспортного засобу;

     номер контрольного талона проходження по "червоному коридору" згiдно з пунктом 5.1 роздiлу V цiєї Технологiї;

     реєстрацiйний номер транспортного засобу;

     тип транспортного засобу;

     країна реєстрацiї транспортного засобу;

     найменування товару (у разi перемiщення консолiдованого вантажу робиться запис "консолiдований вантаж");

     дата, час.

     3.2. Пiд час перевiрки документiв i митного контролю з метою виявлення можливих мiсць укриття порушникiв кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотичних засобiв, матерiалiв i предметiв, заборонених до ввезення в Україну або вивезення з України, предметiв, що пiдлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або перемiщуються з порушенням чинного митного законодавства, посадовими особами пiдроздiлу з охорони державного кордону та митного органу здiйснюється вiзуальний огляд транспортного засобу.

     3.3. На пiдставi результатiв аналiзу та оцiнки ризикiв посадовою особою пiдроздiлу з охорони державного кордону може бути iнiцiйоване проведення спiльного огляду транспортних засобiв або товарiв, з метою виявлення мiсць укриття порушникiв кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотичних засобiв.

     3.4. Закiнчення процедури митного оформлення транспортного засобу та товару засвiдчується проставленням у контрольному талонi проходження по "червоному коридору" особистої номерної печатки посадовою особою митного органу, пiсля чого транспортний засiб направляється на виїзд з пункту пропуску.

IV. Особливостi здiйснення прикордонного та митного контролю на смугах руху для автобусiв, що здiйснюють регулярнi та нерегулярнi мiжнароднi перевезення пасажирiв

     4.1. Прикордонний та митний контроль рейсових автобусiв, автобусiв з органiзованими туристичними групами та офiцiйними делегацiями здiйснюється, як правило, без виходу пасажирiв.

     4.2. Перевiрка документiв та вiзуальний огляд транспортних засобiв здiйснюються в порядку, визначеному пунктами 2.4 та 2.5 роздiлу II цiєї Технологiї.

     4.3. У разi причетностi осiб (пасажирiв чи водiя) до незаконного перевезення в автобусi осiб, предметiв з ознаками контрабанди або порушень митних правил прикордонний та митний контроль транспортного засобу проводяться спiльно.

V. Здiйснення перевiрки порядку проходження прикордонного та митного контролю транспортними засобами

     5.1. Для внутрiшньої перевiрки порядку проходження прикордонного та митного контролю транспортними засобами в пунктах пропуску використовуються контрольнi талони:

     Контрольний талон для проходження по "зеленому коридору" транспортного засобу без причепа та без товарiв, що пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню (додаток 1);

     Контрольний талон проходження по "червоному коридору" (додаток 2).

     5.2. Керiвник пiдроздiлу митного оформлення в пунктi пропуску перед початком змiни забезпечує передачу старшому змiни прикордонних нарядiв необхiдної кiлькостi контрольних талонiв обох типiв.

     Облiк контрольних талонiв, виданих прикордонним нарядам, здiйснює старший змiни пiдроздiлу митного оформлення в журналi облiку контрольних талонiв, виданих уповноваженим посадовим особам органiв охорони державного кордону (додаток 3).

     5.3. Залежно вiд завантаженостi пункту пропуску й кiлькостi смуг для руху пiд час прибуття автомобiльного транспортного засобу на в'їзд до пункту пропуску посадова особа пiдроздiлу з охорони державного кордону видає водiю транспортного засобу контрольний талон вiдповiдно до обраної ним смуги руху, у якому проставляє номер транспортного засобу, його тип та марку i кiлькiсть осiб, якi прямують у транспортному засобi.

     5.4. Пiсля здiйснення необхiдних процедур з перевiрки документiв та митного оформлення посадова особа пiдроздiлу з охорони державного кордону проставляє на талонi вiдмiтку "В'їзд" або "Виїзд", а посадова особа пiдроздiлу митного оформлення - вiдбиток особистої номерної печатки.

     5.5. У разi виведення транспортного засобу iз "зеленого коридору" на смугу руху, визначену в пiдпунктi 1.4.1 пункту 1.4 роздiлу I цiєї Технологiї, на транспортний засiб посадовою особою митного органу оформлюється контрольний талон проходження по "червоному коридору".

     Контрольний талон для проходження по "зеленому коридору" долучається як невiд'ємна частина до цього талона.

     5.6. Контрольний талон при виїздi з пункту пропуску здається водiєм визначенiй посадовiй особi пiдроздiлу з охорони державного кордону.

     5.7. Дозвiл на виїзд за межi територiї пункту пропуску транспортних засобiв посадова особа пiдроздiлу з охорони державного кордону надає за наявностi у водiя контрольного талона з вiдмiтками про проходження паспортного та митного контролю.

     5.8. За вiдсутностi у водiя контрольного талона з вiдповiдними вiдмiтками транспортний засiб та особи за межi пункту пропуску не пропускаються, повертаються у зону митного контролю та передаються старшому змiни пiдроздiлу митного оформлення для прийняття рiшення щодо подальшого митного контролю й оформлення або прийняття iншого рiшення вiдповiдно до законодавства з питань митної справи.

     5.9. У разi повернення в Україну або за її межi транспортного засобу вiдповiдними органами державної влади, якi здiйснюють iншi визначенi законодавством види контролю в пунктах пропуску, на такий транспортний засiб iнiцiатором повернення видається представнику органу охорони державного кордону письмове обґрунтування з визначенням причини повернення транспортного засобу. Зазначений документ прикрiплюється до контрольного талона на транспортний засiб i є пiдставою для погашення такого талона.

     Виїзд транспортного засобу за межi пункту пропуску здiйснюється в супроводi посадових осiб пiдроздiлу митного оформлення, пiдроздiлу з охорони державного кордону та iнiцiатора повернення.

     5.10. По закiнченнi змiни контрольнi талони, оформленi за змiну, старшим змiни прикордонних нарядiв та керiвником пiдроздiлу митного оформлення (його заступником або старшим оперативної змiни) перераховуються та архiвуються шляхом помiщення в окремий конверт iз зазначенням на ньому кiлькостi талонiв, перiоду змiни, дати архiвування, П. I. Б посадової особи, яка здiйснила перерахування та архiвування, пiсля чого пiдписується звiт про пропущенi транспортнi засоби, що прослiдували на в'їзд (виїзд) в Україну (з України) по смузi руху "червоний коридор" (додаток 4).

     Звiт пiдписується у двох примiрниках, один надходить у справи органiв охорони державного кордону, другий - у митний орган, де зберiгаються протягом 3 рокiв.

     Контрольнi талони зберiгаються у справах митного органу:

     Контрольний талон для проходження по "зеленому коридору" та смузi руху для автобусiв протягом 1 року;

     Контрольний талон проходження по "червоному коридору" протягом 3 рокiв разом iз документами, на пiдставi яких було здiйснено пропуск товарiв та транспортних засобiв через державний кордон України.

     5.11. У разi виявлення факту розбiжностi даних щодо оформлених транспортних засобiв старший змiни прикордонних нарядiв i старший змiни митного органу доповiдають вiдповiднiй посадовi особi для прийняття вiдповiдного рiшення щодо подальших дiй.

     Факт розбiжностей даних фiксується в узагальненому звiтi з поясненням причини таких розбiжностей.

     5.12. Iнформацiя про в'їзд, виїзд та завершення митного контролю транспортних засобiв передається з модуля "Диспетчер зони митного контролю" в Центральну базу даних ЄАIС Держмитслужби безпосередньо пiсля реєстрацiї їх в'їзду в зону митного контролю та виїзду з неї.

VI. Здiйснення спiльного огляду транспортного засобу та товарiв

     6.1. Якщо посадова особа пiдроздiлу з охорони державного кордону iнiцiювала проведення спiльного огляду транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв та речей вiдповiдно до пункту 3.3 роздiлу III цiєї Технологiї, до пiдроздiлу митного оформлення подається заява про необхiднiсть проведення спiльного огляду транспортного засобу та товарiв з викладенням пiдстав для здiйснення такого огляду (додаток 5).

     6.2. Старший змiни пiдроздiлу митного оформлення приймає рiшення щодо проведення спiльного огляду та визначає посадову особу для його проведення. Спiльний огляд транспортного засобу та товарiв проводиться з урахуванням положень статтi 63 Митного кодексу України.

     6.3. За результатами огляду iнiцiатором огляду складається акт спiльного огляду транспортного засобу, товарiв, iнших предметiв та речей (додаток 6).

     Акт спiльного огляду складається в трьох примiрниках:

     перший i другий примiрники акта залишаються в справах митних органiв та органiв охорони державного кордону для облiку, контролю i звiтностi;

     третiй примiрник видається уповноваженiй особi.

     Усi примiрники акта спiльного огляду пiдписуються всiма членами спiльної групи.

     Акт спiльного огляду зберiгається у справах митного органу протягом 3 рокiв разом з документами, на пiдставi яких було здiйснено пропуск товарiв та транспортних засобiв через державний кордон України.

     6.4. Пiд час здiйснення спiльного огляду завданнями представникiв спiльних груп є:

     для посадових осiб пiдроздiлiв охорони державного кордону:

     пошук та затримання осiб, причетних до спроб порушення державного кордону;

     виявлення зброї, наркотичних та вибухових речовин;

     контроль виконання режимних правил пiд час здiйснення огляду транспортних засобiв;

     для посадових осiб митних органiв:

     визначення товарiв, що пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню та/або оподаткуванню, потреби в проведеннi iнших видiв контролю;

     пошук i затримання товарiв, що перемiщуються з порушенням законодавства.

     6.5. Якщо є пiдстави вважати, що товари i транспортнi засоби перемiщуються через державний кордон України з порушенням законодавства з питань державного кордону, начальник митницi або його заступник (за поданням органу охорони державного кордону) може прийняти рiшення щодо спiльного переогляду транспортних засобiв.

     Такими пiдставами можуть бути: оперативна iнформацiя про намiр або здiйснення злочину, зовнiшнi ознаки порушення цiлiсностi вантажного вiдсiку транспортного засобу, результати використання службових собак або технiчних засобiв контролю.

     Iнiцiатором проведення спiльного переогляду є старший змiни прикордонних нарядiв.

     Для проведення спiльного переогляду iнiцiатор надає письмову iнформацiю начальнику митницi або його заступнику за формою, що додається (додаток 7).

     6.6. Начальник митницi або його заступник пiсля отримання iнформацiї протягом однiєї години приймає рiшення про проведення спiльного переогляду транспортного засобу та товарiв. У разi позитивного рiшення, яке оформлюється вiдповiдною резолюцiєю на письмовiй iнформацiї, спiльний переогляд здiйснюється за участю працiвникiв митницi з урахуванням норм та вимог статтi 63 Митного кодексу України.

     За результатами переогляду складається акт про переогляд оформлених митними органами транспортних засобiв, товарiв, iнших предметiв та речей (додаток 8).

VII. Режим у пунктi пропуску

     7.1. Режим у пунктi пропуску визначається i встановлюється начальником органу охорони державного кордону за погодженням з керiвником митного органу.

     7.2. Порядок установлення та пiдтримання режиму в пунктi пропуску оформлюється окремим роздiлом у технологiчнiй схемi пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв та товарiв.

     7.3. Посадова особа органу охорони державного кордону надає дозвiл на в'їзд у пункт пропуску:

     транспортним засобам учасникiв мiжнародного руху за наявностi реєстрацiйних номерiв, вiдмiнного розпiзнавального знака держави реєстрацiї та у технiчно справному станi;

     особам за паспортними документами;

     посадовим особам контрольних органiв (служб) за службовими посвiдченнями та затвердженими графiками роботи;

     працiвникам сфери обслуговування за перепустками, виданими начальником органу охорони державного кордону, документами, що посвiдчують особу, та затвердженими графiками роботи;

     особам, якi не прямують через державний кордон, за перепустками, виданими начальником органу охорони державного кордону, та документами, що посвiдчують особу;

     спiвробiтникам правоохоронних органiв, на територiї дiяльностi яких розташованi пункти пропуску, за службовими посвiдченнями та письмовими приписами (розпорядженнями) керiвникiв цих органiв з попереднiм повiдомленням начальника органу охорони державного кордону.

     7.3.1. Правом безперешкодного перебування в пунктах пропуску у службових справах користуються згiдно iз законодавством за наявностi службового посвiдчення, що пiдтверджує займану посаду:

     народнi депутати України, депутати мiсцевих Рад народних депутатiв - пiд час вирiшення питань своєї депутатської дiяльностi;

     Генеральний прокурор України, його заступники, за територiальною вiдповiдальнiстю - прокурор Автономної Республiки Крим, його заступники, прокурори, заступники прокурорiв обласних, мiських, районних прокуратур;

     слiдчi Генеральної прокуратури, прокуратури Автономної Республiки Крим, обласних, мiських, районних прокуратур - за письмовим розпорядженням прокурора вiдповiдної прокуратури;

     спiвробiтники спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю органiв внутрiшнiх справ i Служби безпеки України - за письмовим розпорядженням керiвника вiдповiдного спецiального пiдроздiлу;

     спiвробiтники Служби безпеки України - у разi проведення заходiв щодо боротьби з тероризмом i фiнансуванням терористичної дiяльностi за письмовим розпорядженням керiвника органу або оперативного пiдроздiлу Служби безпеки України;

     слiдчi Служби безпеки України - пiд час розслiдування злочинiв, вiднесених до їх пiдслiдностi, за письмовим розпорядженням начальника слiдчого пiдроздiлу Служби безпеки України;

     спiвробiтники органiв внутрiшнiх справ України з метою припинення злочинiв, переслiдування осiб, пiдозрюваних у вчиненнi злочину, в разi стихiйного лиха та iнших надзвичайних обставин при виконаннi покладених на них обов'язкiв;

     спiвробiтники Державної митної служби України, якi не виконують безпосередньо службових обов'язкiв у пунктах пропуску, за письмовим розпорядженням Голови Держмитслужби, а також начальникiв регiональних митниць, митниць, в зонi вiдповiдальностi яких знаходяться пункти пропуску;

     спiвробiтники служби мiжнародних автомобiльних перевезень (далi - СМАП) Мiнiстерства транспорту та зв'язку України, якi не виконують безпосередньо службових обов'язкiв в пунктах пропуску, за письмовим розпорядженням керiвництва Мiнiстерства транспорту та зв'язку України.

     7.4. Службовий транспорт пропускається до пункту пропуску за перепустками, якi видаються начальником органу охорони державного кордону, безперешкодно (додаток 9).

     7.5. Особистий транспорт посадових осiб контрольних органiв (служб), якi прибувають для виконання службових обов'язкiв, пропускається за списками та графiком роботи.

VIII. Прикiнцевi положення

     8.1. Перед початком роботи кожної змiни проводиться нарада за участю старшого змiни прикордонних нарядiв, представникiв старших змiн пiдроздiлу митного оформлення й iнших контрольних органiв (служб), на якiй обговорюються питання:

     пiдбиваються пiдсумки роботи попередньої змiни та розв'язуються проблемнi питання, що виникли в попереднiй змiнi при здiйсненнi контрольних операцiй службами, якi здiйснюють вiдповiднi види державного контролю в пунктах пропуску для автомобiльного сполучення;

     здiйснюється обмiн iнформацiєю щодо змiн у правилах перетинання державного кордону особами, транспортними засобами й товарами, якi надiйшли вiд вiдповiдних контрольних органiв (служб);

     визначаються можливi об'єкти контролю, що будуть пiдданi посиленому контролю пiд час роботи змiни;

     уточнюється механiзм взаємодiї мiж контрольними органами (службами);

     доводяться вимоги щодо особливостей режимних заходiв у пунктi пропуску;

     визначається склад спiльних груп i режим їх роботи.

     Пiсля наради старший змiни прикордонних нарядiв i старший змiни пiдроздiлу митного оформлення обмiнюються iнформацiєю щодо транспортних засобiв, товарiв i фiзичних осiб, якi перебувають на контролi перетинання державного кордону (за винятком iнформацiї з обмеженим доступом).

     8.2. Перед початком змiни всi посадовi особи контрольних служб отримують у своїх старших змiн перепустки з фотокарткою встановленої форми (представницькi картки), якi виготовляються i надаються представникам контрольних органiв (служб), що здiйснюють свою дiяльнiсть у пунктах пропуску, вiдповiдним органом охорони державного кордону. Протягом часу перебування у пунктi пропуску така перепустка має бути прикрiплена на верхньому одязi посадової особи контрольного органу (служби). Пiсля закiнчення змiни перепустки здаються старшим змiн.

     8.3. Перебування посадової особи контрольної служби в пунктi пропуску без перепустки є порушенням правил режиму в пунктi пропуску. Особа, яка припустилася такого порушення, несе вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством.

     8.4. Не допускається розмiщення в пунктi пропуску гербiв, прапорiв, iнших символiв органiзацiй, пiдприємств та установ, що не належать до державної символiки України.

     8.5. Iнформацiйнi матерiали, що розмiщуються у пунктi пропуску, в обов'язковому порядку повиннi мiстити iнформацiю, потрiбну для перетинання державного кордону України громадянами та особами без громадянства, зокрема щодо їх прав та обов'язкiв пiд час перебування у пунктi пропуску та проходження того чи iншого виду контролю. Iнформацiйнi стенди щодо порядку перетинання державного кордону України мають бути викладенi державною мовою, мовою сумiжної держави та англiйською мовою.

     8.6. Особистий транспорт посадових осiб усiх контрольних органiв (служб) може розмiщуватися на спецiально обладнаних майданчиках пункту пропуску в разi їх наявностi, а коли їх немає - за межами пункту пропуску.

Заступник директора Департаменту охорони державного кордону - начальник управлiння прикордонного контролю та реєстрацiї О. А. Бiньковський
Директор Департаменту органiзацiї митного контролю С. М. Сьомка

 

Додаток 1
до Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення
Зразок

 

 
(митниця та пункт пропуску)

Контрольний талон
для проходження по "зеленому коридору" транспортного засобу без причепа та без товарiв, що пiдлягають обов'язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню

 
кiлькiсть осiб у транспортному засобi, вид (тип) транспортного засобу
 
номерний державний реєстрацiйний знак транспортного засобу
Вiдмiтка ОНП Вiдмiтка про проходження
паспортного контролю

 

Додаток 2
до Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення
Зразок

 

 
(митниця та пункт пропуску)

Контрольний талон
Серiя XXX номер XXXXXX
для проходження по "червоному коридору"

 
кiлькiсть осiб у транспортному засобi, вид (тип) транспортного засобу
 
номерний державний реєстрацiйний знак транспортного засобу
 
найменування товару, напрямок перемiщення
Вiдмiтка ОНП Вiдмiтка про проходження
паспортного контролю

 

Додаток 3
до Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення
Зразок

Журнал
облiку контрольних талонiв, виданих представникам органiв охорони державного кордону

     N з/п

     Дата видачi.

     Кiлькiсть Контрольних талонiв для проходження по "зеленому коридору"

     Кiлькiсть Номерних контрольних талонiв проходження по "червоному коридору"

     Серiя та номер

     П. I. Б особи, що видала (пiдпис)

     П. I. Б особи, що прийняла (пiдпис)

     Кiлькiсть повернутих невикористаних

     контрольних талонiв "Червоний коридор"

     Серiя та номер

     П. I. Б особи, що повернула (пiдпис)

     П. I. Б особи, що прийняла (пiдпис)

     Примiтки

Додаток 4
до Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення
Зразок

Звiт
про пропущенi транспортнi засоби, що прослiдували на в'їзд (виїзд) в Україну (з України) по смузi руху "червоний коридор"

За перiод з 08.00 (20.00) ___________ до 20.00 (08.00) ___ _________ 200__ р.
в пунктi пропуску  
(назва пункту пропуску)
На напрямку руху в'їзд в Україну прослiдувало до пункту пропуску по смузi руху "червоний коридор" (одиниць транспортних засобiв) _____________________
На напрямку руху в'їзд в Україну прослiдувало з пункту пропуску по смузi руху "червоний коридор" (одиниць транспортних засобiв) _________________
Перебувають у зонi митного контролю (одиниць транспортних засобiв) _________
На напрямку руху в'їзд в Україну прослiдувало до пункту пропуску по смузi руху "червоний коридор" (реєстрацiйнi номери транспортних засобiв та причепiв):
N з/п реєстрацiйний номер транспортного засобу та причепа
   
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи митного органу)
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи пiдроздiлу охорони кордону)

 

Додаток 5
до Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення
Зразок

Заява

 
(посада керiвника митного пiдроздiлу)
 
(прiзвище, iнiцiали керiвника митного пiдроздiлу або його заступника)
"__" ____________ 200 ____ р.
Прошу прийняти рiшення щодо спiльного огляду транспортного засобу марки ___________, реєстрацiйний номер ______________, митне забезпечення  ________________.
Пiдстава для спiльного огляду:
 
 
 
 
 
 
 
(посада, звання, пiдпис, iнiцiали, прiзвище старшого змiни прикордонних нарядiв)

 

Додаток 6
до Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення
Зразок

Акт
спiльного огляду транспортного засобу, товарiв, iнших предметiв та речей

"___" ____________ 200__ р.

1. Назва митного органу, пункту пропуску  
 
2. Час проведення огляду: з ____ год. ____ хв. до ____ год. ____ хв.
3. Транспортний засiб:  
4. Митне забезпечення (забезпечення вiдправника)  
 
(наявнiсть, номери, цiлiсть)
5. Iдентифiкацiйнi ознаки та кiлькiсть вантажних мiсць  
 
 
6. Результати проведення огляду*:
6.1. Кiлькiсть вiдкритих (розпакованих) вантажних мiсць  
6.2. Шляхом огляду виявлено  
 
(наводиться опис товарiв: зовнiшнiй вигляд, розмiри, матерiал, з якого вироблено товари, вид упаковки, комплектнiсть, призначення, технiчнi, споживчi та iншi наявнi iдентифiкацiйнi характеристики товарiв, маркування на товарах та/або упаковцi, вiдомостi про виробника, що мiстяться на товарах та/або їх упаковцi, виявленi не заявленi в товаросупровiдних документах предмети)
 
 
 
 
 
 
 

Зворотний бiк

7. Iншi вiдомостi  
 
 
 
 
 
 
8. Вантажнi мiсця запаковано з накладенням митного забезпечення N  
 
9. Спiльний огляд
проводили:
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи митного органу)
 
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище посадової особи пiдроздiлу охорони кордону)
 

Мiсце штампа
"Пiд митним
контролем"

10. Особи, що були присутнi пiд час здiйснення митного огляду:
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, N паспорта або посвiдчення особи)**
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, N паспорта або посвiдчення особи)**
 
(посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище, N паспорта або посвiдчення особи)**

____________
     * Якщо в пунктi 7 Акта недостатньо мiсця для занесення всiх вiдомостей, то вони наводяться на додатковому аркушi формату А4, про що бiля мiсця для вiдбитка штампа "Пiд митним контролем" учиняється запис "Див. на додатковому аркушi". Додатковий аркуш обов'язково пiдписується особами, зазначеними в пунктах 9, 10 цього Акта. Додатковий аркуш обов'язково засвiдчується вiдбитком штампа "Пiд митним контролем".
     ** Запис виконується власноручно особою, що була присутня пiд час здiйснення митного огляду.

 

Додаток 7
до Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення
Зразок

 

Начальнику (заступнику начальника)   митницi
 
(прiзвище, iнiцiали начальника митницi або його заступника)
"___" ____________ 200 ___ р.
Прошу прийняти рiшення щодо переогляду автомобiля марки __________, реєстрацiйний номер ___________, митне забезпечення ________________.
Пiдстава переогляду:
 
 
 
 
 
 
Iнiцiатор переогляду  
 
(посада, звання, пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
У графi "Пiдстава переогляду" зазначаються ознаки перемiщення через державний кордон транспортного засобу або товару з порушенням законодавства з питань державного кордону (оперативна iнформацiя про намiр або здiйснення злочину, зовнiшнi ознаки порушення цiлiсностi вантажного вiдсiку транспортного засобу, результати використання службових собак або технiчних засобiв контролю).
У разi наявностi iнформацiї вiд правоохоронних органiв про можливi порушення записуються назва органу, вiд якого надiйшло повiдомлення, вихiдний номер та дата.

 

Додаток 8
до Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення
Зразок
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник   митницi
 
(пiдпис, прiзвище, iнiцiали)
"___" ____________ 20__ р.

АКТ
ПРО ПЕРЕОГЛЯД ОФОРМЛЕНИХ МИТНИМИ ОРГАНАМИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ, ТОВАРIВ, IНШИХ ПРЕДМЕТIВ ТА РЕЧЕЙ

"___" ____________ 20__ року

Нарядом митної варти в складi:
старшого наряду  
iнспекторiв:
1.  
2.  
3.  
у присутностi представникiв   :
(назва правоохоронного органу)
1.  
2.  
3.  
4.  
проведено переогляд оформленого митними органами транспортного засобу, товарiв та iнших предметiв, речей фiзичних осiб (необхiдне пiдкреслити), що перебувають пiд митним контролем
Вiдправник  
 
Одержувач  
 
Перевiзник  
 
Транспортний засiб: тип   д. н.  
 
Митниця вiдправлення  
(найменування, дата вiдправлення, митний режим)
 
Митниця призначення  
 
супровiднi документи  
 
 
Найменування вантажу  
 
Час та мiсце проведення переогляду  
 
Причини проведення переогляду
 
Кiлькiсть вiдкритих мiсць та їх характеристика  
 
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕОГЛЯДУ
 
 
Вантажнi мiсця знову упаковано за нашої присутностi:
Старший наряду митної варти
 
(митниця, посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
Присутнi:
1.  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
2.  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
3.  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
4.  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
Представник перевiзника  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
Первинне митне забезпечення  
(номери пломбiра, особистої номерної печатки)
Накладено нове митне забезпечення  
(номери пломбiра, штампа "Переогляд")
Старший змiни  
(митниця, посада, пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
Уповноважена особа власника вантажу  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

 

Додаток 9
до Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення
Зразок

 

 
(прикордонний загiн)

ПЕРЕПУСТКА N
для в'їзду на територiю пункту (пунктiв) пропуску транспортного засобу

 
(реєстрацiйний номер, належнiсть)
 
(прiзвище та iнiцiали водiя)

ДIЙСНА до ___________

Начальник прикордонного загону
"  " ___________200___ року

М. П.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.