ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

12.12.07 N 1048


Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй, i порядку їх ведення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 19 грудня 2007 року N 1086,
вiд 29 грудня 2007 року N 1110,
вiд 17 сiчня 2008 року N 24,
вiд 26 сiчня 2008 року N 48,
вiд 28 сiчня 2008 року N 58,
вiд 22 лютого 2008 року N 165,
вiд 29 лютого 2008 року N 188,
вiд 25 березня 2008 року N 267,
вiд 27 березня 2008 року N 281,
вiд 9 квiтня 2008 року N 346,
вiд 15 квiтня 2008 року N 381,
вiд 22 квiтня 2008 року N 413,
вiд 24 квiтня 2008 року N 420,
вiд 12 травня 2008 року N 487,
вiд 19 травня 2008 року N 523,
вiд 19 травня 2008 року N 524,
вiд 22 травня 2008 року N 534,
вiд 23 червня 2008 року N 680,
вiд 2 липня 2008 року N 708,
вiд 4 липня 2008 року N 717,
вiд 8 липня 2008 року N 736,
вiд 15 липня 2008 року N 768,
вiд 22 липня 2008 року N 798,
вiд 1 серпня 2008 року N 844,
вiд 1 серпня 2008 року N 845,
вiд 11 серпня 2008 року N 873,
вiд 14 серпня 2008 року N 888,
вiд 4 вересня 2008 року N 971,
вiд 9 вересня 2008 року N 980,
вiд 10 вересня 2008 року N 990,
вiд 12 вересня 2008 року N 999,
вiд 23 вересня 2008 року N 1037,
вiд 23 вересня 2008 року N 1039
(змiни, внесенi наказом Державної митної служби України
вiд 23 вересня 2008 року N 1039, втратили чиннiсть у зв'язку iз
його скасуванням згiдно з наказом Державної митної служби України
вiд 25 лютого 2009 року N 145),
вiд 3 листопада 2008 року N 1243,
вiд 26 листопада 2008 року N 1326,
вiд 11 грудня 2008 року N 1384,
вiд 13 сiчня 2009 року N 14,
вiд 20 лютого 2009 року N 131,
вiд 25 лютого 2009 року N 148,
вiд 27 лютого 2009 року N 159,
вiд 7 квiтня 2009 року N 309,
вiд 17 квiтня 2009 року N 359

     Вiдповiдно до статтi 310 Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.02 N 1876 "Про вiдомчi класифiкатори з питань митної статистики, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй" i з метою вдосконалення порядку ведення митної статистики наказую:

     1. Затвердити Порядок ведення вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй (додається).

     2. Затвердити Класифiкатори з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй, що додаються.

     3. Уважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держмитслужби вiд 22.07.04 N 534 "Порядок ведення вiдомчих класифiкаторiв, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй".

     4. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С.А.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi з 01.01.08.

     6. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.

     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Державної митної служби України Р.А.Черкасський

 

Затверджено
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048

Порядок ведення вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок визначає загальний порядок розроблення, впровадження, внесення змiн до вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики (далi - вiдомчi класифiкатори) та супроводження класифiкаторiв, розроблених iншими державними органами, якi використовуються в процесi митного оформлення товарiв iз застосуванням митних декларацiй.

(пункт 1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 15.07.2008р. N 768)

     1.2. Вiдомчi класифiкатори та класифiкатори, розробленi iншими державними органами (далi - класифiкатори), застосовуються при заповненнi граф митних декларацiй вiдповiдно до положень Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiн'юстi 24.09.97 за N 443/2247 (зi змiнами), та додатка до цього Порядку, а також при заповненнi граф документiв контролю за перемiщенням товарiв.

(пункт 1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 27.02.2009р. N 159)

     1.3. Вiдомчi класифiкатори видiв штрафних санкцiй i пiдстав здiйснення доплати (повернення) сум митних платежiв використовуються вiдповiдно до положень Порядку вiдображення вiдомостей про доплату (повернення) сум митних платежiв i вiдкоригованих фактичних вiдомостей про товари, якi стали вiдомi пiсля закiнчення митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 25.09.2008 N 1045, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 01.12.2008 за N 1148/15839.

(главу 1 доповнено новим пунктом 1.3 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 13.01.2009р. N 14, у зв'язку з цим пункт 1.3 вважати вiдповiдно пунктом 1.4)

     1.4. Вiдомчi класифiкатори розробляються та затверджуються Держмитслужбою для застосування в процесi здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України. Цi класифiкатори є базою даних нормативно-довiдкової iнформацiї, що є невiд'ємною складовою Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби (далi - ЄАIС Держмитслужби), iнших програмних засобiв i баз даних, якi розробляє Регiональна iнформацiйна митниця.

2. Порядок ведення класифiкаторiв

     2.1. Ведення вiдомчих класифiкаторiв здiйснюється пiдроздiлами Держмитслужби (митними органами) за напрямами дiяльностi:

     2.1.1. Вiдомчих класифiкаторiв, що затверджуються цим наказом:

     Класифiкатор митних режимiв - Департаментом декларування та митних режимiв;

     Класифiкатор особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України - Департаментом декларування та митних режимiв, Департаментом митної статистики;

(абзац третiй пiдпункту 2.1.1 пункту 2.1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 27.02.2009р. N 159)

     Класифiкатор умов поставки - Департаментом митної вартостi;

(абзац четвертий пiдпункту 2.1.1 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 27.02.2009р. N 159)

     Класифiкатор характерiв угод - Департаментом митної статистики;

     Класифiкатор видiв транспорту - Департаментом органiзацiї митного контролю;

(абзац шостий пiдпункту 2.1.1 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 27.02.2009р. N 159, вiд 17.04.2009р. N 359)

     Класифiкатор додаткової митної iнформацiї - Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи;

     Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом - Департаментом митних платежiв, Департаментом митно-тарифного регулювання;

(абзац восьмий пiдпункту 2.1.1 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.04.2009р. N 359)

     Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом - Департаментом митних платежiв, Департаментом митно-тарифного регулювання;

(абзац дев'ятий пiдпункту 2.1.1 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.04.2009р. N 359)

     Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором - Департаментом митних платежiв;

     Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть - Департаментом митних платежiв;

     Класифiкатор документiв - Департаментом декларування та митних режимiв, Управлiнням заходiв торговельної полiтики;

(абзац дванадцятий пiдпункту 2.1.1 пункту 2.1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 27.02.2009р. N 159)

     Класифiкатор способiв розрахунку - Департаментом митних платежiв;

     Класифiкатор типiв контейнерiв - Департаментом митної статистики;

     Класифiкатор заходiв гарантування доставки товарiв - Управлiнням контролю за перемiщенням вантажiв;

     Класифiкатор додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД, - Департаментом митно-тарифного регулювання;

(абзац дев'ятнадцятий пiдпункту 2.1.1 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.04.2009р. N 359)

     Класифiкатор окремих товарiв, при декларуваннi яких застосовуються додатковi одиницi вимiру, - Департаментом митної вартостi, Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи.

(пiдпункт 2.1.1 пункту 2.1 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 27.02.2009р. N 159)

     2.1.2. Вiдомчих класифiкаторiв, затверджених iншими наказами Держмитслужби:

     Класифiкатор митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затверджений наказом Держмитслужби вiд 26.04.06 N 335, - Департаментом органiзацiї митного контролю;

(абзац другий пiдпункту 2.1.2 пункту 2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 27.02.2009р. N 159, вiд 17.04.2009р. N 359)

     Класифiкатор видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затверджений наказом Держмитслужби вiд 07.12.05 N 1201, зареєстрованим у Мiн'юстi 22.12.05 за N 1552/11832, - Департаментом митних платежiв, Департаментом митно-тарифного регулювання;

(абзац третiй пiдпункту 2.1.2 пункту 2.1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 27.02.2009р. N 159, iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.04.2009р. N 359)

     Класифiкатор типiв декларацiй, затверджений наказом Держмитслужби вiд 27.02.2009 N 159, - Департаментом декларування та митних режимiв;

(абзац четвертий пiдпункту 2.1.2 пункту 2.1 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 27.02.2009р. N 159)

     Класифiкатор видiв штрафних санкцiй, затверджений наказом Держмитслужби вiд 13.01.2009 N 14, - Департаментом митних платежiв;

(пiдпункт 2.1.2 пункту 2 глави 2 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 13.01.2009р. N 14)

     Класифiкатор пiдстав здiйснення доплати (повернення) сум митних платежiв, затверджений наказом Держмитслужби вiд 13.01.2009 N 14, - Департаментом митних платежiв.

(пiдпункт 2.1.2 пункту 2 глави 2 доповнено абзацом згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 13.01.2009р. N 14)

     2.2. Супроводження класифiкаторiв, розроблених iншими державними органами, здiйснюється пiдроздiлами Держмитслужби:

     Класифiкацiя держав свiту, затверджена наказом Держкомстату вiд 08.07.02 N 260, - Департаментом митної статистики;

     Класифiкацiя валют, затверджена наказом Держкомстату вiд 08.07.02 N 260, - Департаментом митної статистики;

     Класифiкатор iноземних валют та банкiвських металiв, затверджений постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.98 N 34 (зi змiнами), - Департаментом митної статистики;

     Класифiкацiя органiзацiйно-правових форм господарювання (ДК 002:2004), затверджена наказом Держспоживстандарту вiд 28.05.04 N 97 (зi змiнами), - Департаментом митної статистики.

     2.3. Класифiкатори ведуться в паперовому та електронному виглядi у формi таблиць з урахуванням вимог пункту 4.11 Iнструкцiї з дiловодства в митнiй службi України, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 28.12.02 N 747.

     2.4. Вiдомчi класифiкатори розробляються у виглядi таблицi розподiлу об'єктiв класифiкацiї з додержанням вимог пiдпункту 2 пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.02 N 1876 "Про вiдомчi класифiкатори з питань митної статистики, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй".

     2.5. Методичнi рекомендацiї щодо застосування кодiв вiдомчих класифiкаторiв у разi необхiдностi складаються пiдроздiлами Держмитслужби, якими здiйснюється ведення вiдповiдних класифiкаторiв.

     2.6. Ведення УКТЗЕД здiйснюється вiдповiдно до Порядку ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.02 N 1863.

3. Порядок внесення змiн до вiдомчих класифiкаторiв

     3.1. Проект наказу про внесення змiн або анулювання кодiв вiдомчого класифiкатора готується структурним пiдроздiлом Держмитслужби, яким здiйснюється його ведення, а про впровадження нового вiдомчого класифiкатора - структурним пiдроздiлом Держмитслужби за напрямами дiяльностi.

     3.2. З метою забезпечення вiдповiдностi змiн, що вносяться до будь-яких вiдомчих класифiкаторiв, якi застосовуються у процесi митного оформлення, завданням, покладеним на митну статистику в частинi ведення баз даних та можливостi автоматизованої обробки iнформацiї, проект наказу Держмитслужби про впровадження нового вiдомчого класифiкатора, або про внесення змiн до дiючого, обов'язково погоджуються з пiдроздiлами Держмитслужби та митними органами, до компетенцiї яких належать питання об'єктiв класифiкацiї, а також з Департаментом декларування та митних режимiв, Департаментом митної статистики i Регiональною iнформацiйною митницею.

     3.3. Регiональна iнформацiйна митниця на пiдставi наказiв здiйснює своєчасне внесення змiн та доповнень до баз даних нормативно-довiдкової iнформацiї, що використовується в ЄАIС Держмитслужби та iнших програмних продуктах.

     3.4. У випадку перевищення кiлькостi змiнюваних записiв бiльше як на 20 вiдсоткiв його обсягу вiдомчий класифiкатор пiдлягає перегляду.

     3.5. Анульований код забороняється використовувати для новостворених об'єктiв класифiкацiї.

     3.6. Для недопущення повторного використання анульованого коду та забезпечення достовiрностi й об'єктивностi статистичних даних за попереднi перiоди до анулювання коду останнiй не вилучається з класифiкатора, а залишається як довiдкова iнформацiя у базах даних Регiональної iнформацiйної митницi.

Заступник директора Департаменту декларування та митних режимiв - начальник вiддiлу застосування митних режимiв I.М.Муратов

 

Додаток
до Порядку ведення вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй

Класифiкатори, що використовуються пiд час заповнення граф митних декларацiй

N
з/п
Назва класифiкатора Графи митної декларацiї, в яких зазначається код об'єкта класифiкацiї вiдповiдно до класифiкаторiв
1 Класифiкатор митних режимiв 1, 37
2 Класифiкатор типiв декларацiй 1
3 Класифiкатор особливостей перемiщення товарiв через митний кордон 37
4 Класифiкацiя держав свiту 2, 8, 11, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 20, 21, 34, 50, 55
5 Класифiкатор умов поставки 20
6 Класифiкатор iноземних валют та банкiвських металiв 22
7 Класифiкацiя валют 22, 24, В
8 Класифiкатор характерiв угод 24
9 Класифiкатор видiв транспорту 25, 26
10 Класифiкатор митних органiв України та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй 27, 29, 53, А
11 Класифiкатор типiв контейнерiв 31
12 Класифiкатор додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД 31
13 Класифiкатор системи позначень одиниць вимiрювання та облiку 41, 47
14 Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi 33
15 Класифiкатор додаткової митної iнформацiї 33
16 Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом 36
17 Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом 36
18 Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором 36
19 Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть 36
20 Класифiкатор документiв 40, 44, Е/J
21 Класифiкатор способiв розрахунку 47
22 Класифiкатор видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень 47, В
23 Класифiкатор заходiв гарантування доставки товарiв 52
24 Класифiкатор окремих товарiв, при декларуваннi яких застосовуються додатковi одиницi вимiру 31
(таблиця iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 27.02.2009р. N 159)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048

Класифiкатор
митних режимiв

Код Найменування
10 Експорт
11 Реекспорт
31 Тимчасове ввезення
32 Тимчасове вивезення
40 Iмпорт
41 Реiмпорт
51 Переробка на митнiй територiї України
61 Переробка за межами митної територiї України
71 Спецiальна митна зона
72 Магазин безмитної торгiвлi
73 Митний склад (для товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України)
74 Митний склад (для товарiв, ввезених з-за меж митної територiї України)
75 Вiдмова на користь держави
76 Знищення або руйнування
80 Транзит

Заступник директора Департаменту декларування та митних режимiв - начальник вiддiлу застосування митних режимiв
I.М.Муратов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048

Класифiкатор
особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України

Роздiл 1. Особливостi перемiщення товарiв

Код Найменування особливостi
A. Благодiйництво
АА Ввезення товарiв, визнаних гуманiтарною допомогою
АB Ввезення товарiв, що не визнанi гуманiтарною допомогою, але надсилались як гуманiтарна допомога
АC Вивезення товарiв як гуманiтарної допомоги, що надається Україною
АD Iншi (крiм позначених кодами AA - AC) перемiщення товарiв (без зобов'язань про наступне повернення) для лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй i епiзоотiй, екологiчних, техногенних та iнших катастроф
АE Перемiщення товарiв мiжнародної технiчної допомоги
AF Перемiщення товарiв, призначених для забезпечення реалiзацiї проекту (програми) мiжнародної технiчної допомоги
AG Ввезення товарiв як подарункiв (крiм позначених кодами
AA - AF)
АU Iншi (крiм позначених кодами AA - AG) перемiщення товарiв (без зобов'язань про наступне повернення) на засадах благодiйництва та благодiйної дiяльностi
B. Iнвестицiї
ВA Увезення товарiв як внеску iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями
ВB Увезення товарiв на пiдставi договорiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть за участю iноземного iнвестора, не пов'язану iз створенням юридичної особи
ВC Вивезення товарiв, визнаних продукцiєю власного виробництва (згiдно з положеннями статтi 19 Закону України "Про режим iноземного iнвестування") пiдприємств, якi вiдповiдно до законодавства належать до пiдприємств з iноземними iнвестицiями
ВD Вивезення товарiв, ранiше ввезених в Україну як iноземна iнвестицiя
ВE Вивезення товарiв з метою iнвестування їх як майнових цiнностей за межами України
ВF Увезення товарiв, ранiше вивезених з України з метою iнвестування їх як майнових цiнностей
C. Угоди про розподiл продукцiї
СA Увезення товарiв, необхiдних для виконання угоди про розподiл продукцiї
СB Вивезення товарiв, ранiше ввезених в Україну для виконання угоди про розподiл продукцiї
СC Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї та ще не розподiлених мiж сторонами угоди
СD Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, право власностi на якi за розподiлом набуто iнвестором
СE Перемiщення товарiв, вироблених вiдповiдно до угоди про розподiл продукцiї, якi за розподiлом залишились у власностi держави
CU Iншi (крiм позначених кодами CA - CE) перемiщення товарiв на виконання угоди про розподiл продукцiї
D. Iншi угоди
DA Помiщення товарiв у режим митного складу згiдно з договором консигнацiї
DB Перемiщення товарiв (транспортних засобiв) за договорами оперативного лiзингу, оренди, фрахтування, чартеру
DC Перемiщення товарiв за договором фiнансового лiзингу
DD Перемiщення товарiв за договором купiвлi-продажу, укладеним та зареєстрованим на акредитованiй товарнiй бiржi
DE Перемiщення товарiв у межах виробничої кооперацiї країн СНД (вiдповiдно до Ашгабатської угоди)
DF Перемiщення товарiв у межах виробничої кооперацiї (крiм поставок у межах Ашгабатської угоди)
DG Перемiщення товарiв як дослiдних зразкiв для проведення дослiджень чи випробувань (без зобов'язань про наступне повернення)
DH Перемiщення товарiв як рекламних матерiалiв на безоплатнiй основi (без зобов'язань про наступне повернення)
DI Перемiщення ранiше поставлених товарiв (та їх замiнникiв) з метою замiни в межах гарантiйних зобов'язань
DK Перемiщення складових частин ранiше поставлених товарiв (та їх замiнникiв) з метою замiни в межах гарантiйних зобов'язань
DL Перемiщення товарiв, призначених для забезпечення збереженостi об'єктiв зовнiшньоекономiчних перевезень та безпеки таких перевезень (транспортна упаковка, сепарацiйнi матерiали, матерiали для фумiгацiї тощо) у випадку декларування їх окремо вiд предмету зовнiшньоекономiчної угоди (без зобов'язань про наступне повернення)
DM Ввезення продукцiї морського промислу, видобутої та/або виробленої суднами, що належать та/або експлуатуються українськими пiдприємствами на пiдставi договорiв оренди (фрахтування)
DN Перемiщення запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент
DO Помiщення у режим митного складу товарiв, ввезених резидентом згiдно з договором купiвлi-продажу та призначених для подальшого продажу за межi України
DP Помiщення товарiв у режим митного складу згiдно з зовнiшньоекономiчним договором складського зберiгання
DR Перемiщення запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є нерезидент
E. Форс-мажор
EA Перемiщення товарiв з метою повернення, обумовлене форс-мажорними обставинами
EB Перемiщення товарiв з метою повернення, обумовлене вiдповiдним рiшенням чи забороною уповноваженого органу держави
EC Перемiщення товарiв з метою повернення за рiшенням суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi - продавця чи вiдправника, який має право розпоряджатися товаром
EE Перемiщення товарiв з метою повернення за рiшенням суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi - покупця чи отримувача, який має право розпоряджатися товаром
EF Товари, що в перiод знаходження пiд контролем митних органiв були безповоротно втраченi внаслiдок особливостей чи умов їх використання, специфiчних властивостей цих товарiв або впливу форс-мажорних обставин чи iнших факторiв
F. Особливостi переробки
FA Перемiщення давальницької сировини вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
FB Перемiщення готової продукцiї, виготовленої з увезеної в Україну (вивезеної за її межi) давальницької сировини з можливим використанням при цьому українських (iноземних) товарiв
FC Вивезення готової продукцiї, виготовленої з використанням лише давальницької сировини, закупленої iноземним замовником на митнiй територiї України за iноземну валюту вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (та можливим використанням iнших українських товарiв)
FD Вивезення готової продукцiї, виготовленої зi спiльним використанням давальницької сировини, ввезеної в Україну та закупленої iноземним замовником на митнiй територiї України за iноземну валюту вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (та можливим використанням iнших українських товарiв)
FE Перемiщення товарiв з метою проведення взаєморозрахункiв за виконання операцiй, що пов'язанi з переробкою давальницької сировини вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
FF Перемiщення товарiв для виконання їх гарантiйного ремонту (у тому числi вiдновлення та регулювання) та у зворотному напрямку
FG Перемiщення товарiв для виконання їх ремонту (у тому числi вiдновлення та регулювання) та у зворотному напрямку (за винятком гарантiйного ремонту)
FI Iншi (крiм позначених кодами FA - FG) перемiщення товарiв для їх переробки у митному режимi переробки на митнiй територiї зi звiльненням вiд оподаткування
FK Iншi (крiм позначених кодами FA - FG) перемiщення товарiв для їх переробки у митному режимi переробки на митнiй територiї без звiльнення вiд оподаткування
FL Iншi (крiм позначених кодами FA - FG) перемiщення товарiв для їх переробки у митному режимi переробки за межами митної територiї
FN Перемiщення товарної продукцiї, тобто продуктiв переробки, виробництво яких у межах митних режимiв переробки є метою зовнiшньоекономiчної операцiї (позначеної кодами FI - FL)
FO Супутнi продукти переробки, тобто продукти переробки, що за своїми властивостями придатнi для подальшого використання, але утворення яких в процесi переробки не є метою зовнiшньоекономiчної операцiї
FP Залишки переробки, тобто частина чи увесь обсяг товарiв, розмiщених у митний режим переробки, що не був використаний в процесi переробки
FR Вiдходи, що утворилися в результатi знищення або руйнування товарiв чи переробки товарiв на митнiй територiї або за її межами та за своїми властивостями не мають подальшого використання й пiдлягають видаленню або утилiзацiї
FS Вивезення українських товарiв, витрачених на здiйснення операцiй з переробки товарiв, що ввозилися для переробки
FT Увезення iноземних товарiв, витрачених на здiйснення операцiй з переробки товарiв, що вивозилися для переробки
FU Iншi (крiм позначених кодами FA - FT) перемiщення товарiв чи будь-яких продуктiв їх переробки у межах митних режимiв переробки
G. Особливостi тимчасового ввезення (вивезення)
GA Багаторазове перемiщення товарiв та/або транспортних засобiв через митний кордон (як в Україну, так iз України)
GB Зворотне ввезення товарiв, тимчасово вивезених за межi митної територiї України згiдно iз законодавством на пiдставi iнших, нiж вантажна митна декларацiя, документiв
GC Зворотне вивезення товарiв, тимчасово ввезених на митну територiю України згiдно iз законодавством на пiдставi iнших, нiж вантажна митна декларацiя, документiв
GD Тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв, повiтряних суден, якi ввозяться з метою ремонту; устаткування й матерiалiв, призначених нерезидентами для будiвництва та ремонту морських i рiчкових суден, iнших плавучих засобiв та повiтряних суден
GE Тимчасове ввезення (вивезення) упаковки (у т. ч. етикеток та марок акцизного збору) вiдповiдно до положень Додатка B.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення
GF Зворотне вивезення (ввезення) упаковки, що була тимчасово ввезена (вивезена) вiдповiдно до положень Додатка B.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення
GG Тимчасове ввезення (вивезення) запасних частин та устаткування, призначених вiдповiдно до положень Додатка C до Конвенцiї про тимчасове ввезення для використання при ремонтi тимчасово ввезених (вивезених) транспортних засобiв
GH Зворотне вивезення (ввезення) запасних частин (у тому числi замiнених) та устаткування, що були тимчасово ввезенi (вивезенi) вiдповiдно до положень Додатка C до Конвенцiї про тимчасове ввезення для використання при ремонтi тимчасово ввезених (вивезених) транспортних засобiв
GI Тимчасове ввезення (вивезення) та перемiщення у зворотному напрямку товарiв у рамках торгової операцiї вiдповiдно до положень Додатка В.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення (крiм позначених кодами GE, GF та HD)
H. Особливостi iнших митних режимiв
HA Вивезення товарiв, що були ранiше ввезенi на митну територiю України та протягом знаходження пiд митним контролем до вивезення не помiщувалися у будь-який митний режим
HB Декларування товарiв, помiщених у режим магазину безмитної торгiвлi, у разi лiквiдацiї цього магазину
НC Декларування товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця
HD Вивезення (ввезення) товарiв з використанням упаковки (у т. ч. етикеток та марок акцизного збору), що була тимчасово ввезена (вивезена) вiдповiдно до положень Додатка B.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення
HE Декларування товарiв (транспортних засобiв), тимчасово ввезених на митну територiю України (тимчасово вивезених за межi митної територiї України) згiдно iз законодавством на пiдставi iнших, нiж вантажна митна декларацiя документiв
HF Позицiю виключено
I. Дипломатичнi представництва
IA Ввезення товарiв, призначених для офiцiйного (службового) користування дипломатичних представництв та консульських установ iноземних держав або прирiвняних до них органiзацiй чи установ
IB Ввезення товарiв, призначених для особистого користування персоналом дипломатичних представництв та консульських установ iноземних держав (та прирiвняних до них органiзацiй чи установ) або членами їх сiмей, у т.ч. товари, призначенi для початкового облаштування
IC Вивезення товарiв, призначених для офiцiйного (службового) користування дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном або прирiвняних до них органiзацiй чи установ
ID Вивезення товарiв, призначених для особистого користування персоналом дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном (та прирiвняних до них органiзацiй чи установ) або членами їх сiмей, у т.ч. товари, призначенi для початкового облаштування
IE Iншi (крiм позначених кодами IA - ID) перемiщення товарiв дипломатичними представництвами, консульськими установами, прирiвняними до них органiзацiями чи установами або їх персоналом
IF Перемiщення товарiв мiжурядовими органiзацiями, створеними за участю України
J. Збройнi Сили
JA Перемiщення товарiв, призначених для забезпечення Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на митнiй територiї України
JB Перемiщення товарiв Збройних Сил НАТО у зв'язку з проведенням операцiй або навчань
JC Перемiщення товарiв Збройних Сил України у зв'язку з проведенням операцiй або навчань
JD Товари, що з огляду на їх призначення пiд час перебування пiд контролем митних органiв були спожитi або використанi збройними силами
JU Iншi (крiм позначених кодами JA - JD) перемiщення товарiв збройних сил чи збройними силами
K. Валютнi цiнностi
KA Перемiщення немонетарного золота
KB Перемiщення банкнот, цiнних паперiв i монет, якi не знаходяться в обiгу
KC Перемiщення монетарного золота
KD Перемiщення банкнот, цiнних паперiв i монет, якi перебувають в обiгу
Z. Некласифiкованi особливостi
ZZ Iнше

Роздiл 2. Додатковi особливостi перемiщення товарiв

Код Найменування додаткової особливостi
I. Перемiщення товарiв, призначених для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях
01 СЕЗ "Азов"
02 СЕЗ "Донецьк"
03 СЕЗ "Закарпаття"
04 СЕЗ "Iнтерпорт Ковель"
05 Автопорт "Краковець"
06 СЕЗ "Миколаїв"
07 СЕЗ "Порто-франко"
08 СЕЗ "Порт Крим"
09 СЕЗ "Ренi"
10 СЕЗ "Курортополiс Трускавець"
11 СЕЗ "Славутич"
12 СЕЗ "Яворiв"
13 ТПР в Автономнiй Республiцi Крим
14 ТПР у Волинськiй областi
15 ТПР у Донецькiй областi
16 ТПР у Житомирськiй областi
17 ТПР у Луганськiй областi
18 ТПР у Чернiгiвськiй областi
19 Закарпатської областi
20 м. Харкова
21 м. Шостки Сумської областi
II. Перемiщення товарiв технологiчними парками для реалiзацiї iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв за прiоритетними напрямами науково-технiчної дiяльностi
41 "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка" (м. Київ)
42 "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона" (м. Київ)
43 "Iнститут монокристалiв" (м. Харкiв)
44 "Вуглемаш" (м. Донецьк)
45 "Iнститут технiчної теплофiзики" (м. Київ)
46 "Київська полiтехнiка" (м. Київ)
47 "Iнтелектуальнi iнформацiйнi технологiї" (м. Київ)
48 "Укрiнфотех" (м. Київ)
III. Некласифiкованi додатковi особливостi
00 Iнше

Заступник директора Департаменту декларування та митних режимiв - начальник вiддiлу застосування митних режимiв
I.М.Муратов

(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 19.12.2007р. N 1086,
вiд 26.01.2008р. N 48,
вiд 09.04.2008р. N 346,
вiд 04.09.2008р. N 971,
вiд 27.02.2009р. N 159,
вiд 17.04.2009р. N 359)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048

Класифiкатор
умов поставки

Код лiтерний Найменування
EXW Франко-завод (... назва мiсця)
FCA Франко-перевiзник (... назва мiсця призначення)
FAS Франко вздовж борту судна (... назва порту вiдвантаження)
FOB Франко-борт (... назва порту вiдвантаження)
CFR Вартiсть i фрахт (... назва порту призначення)
CIF Вартiсть, страхування та фрахт (... назва порту призначення)
CPT Фрахт/перевезення оплаченi до (... назва мiсця призначення)
CIP Фрахт/перевезення та страхування оплаченi до (... назва мiсця призначення)
DAF Поставка до кордону (... назва мiсця поставки)
DES Поставка з судна (... назва порту призначення)
DEQ Поставка з причалу (... назва порту призначення)
DDU Поставка без сплати мита (... назва мiсця призначення)
DDP Поставка зi сплатою мита (... назва мiсця призначення)

Начальник Управлiння митної вартостi
I.Г.Ляденко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 19 грудня 2007 р. N 1086)

Класифiкатор
характерiв угод

Код Найменування
РОЗРАХУНКИ У ВАЛЮТI УКРАЇНИ
10 Перемiщення товарiв з розрахунками у валютi України
12 Перемiщення товарiв за договорами лiзингу (оренди)
РОЗРАХУНКИ У ВIЛЬНО КОНВЕРТОВАНIЙ ВАЛЮТI (ВКВ)
21 Перемiщення товарiв з розрахунками у ВКВ (крiм державного кредиту й погашення державного кредиту)
22 Перемiщення товарiв за договорами лiзингу (оренди)
23 Перемiщення товарiв за державним кредитом
26 Перемiщення товарiв у рахунок погашення державного кредиту
РОЗРАХУНКИ ЗА КЛIРИНГАМИ
31 Перемiщення товарiв з розрахунком у клiринговiй валютi (крiм державного кредиту й погашення державного кредиту)
33 Перемiщення товарiв за державним кредитом
36 Перемiщення товарiв у рахунок погашення державного кредиту
РОЗРАХУНКИ У ВАЛЮТI З ОБМЕЖЕНОЮ КОНВЕРТАЦIЄЮ
41 Перемiщення товарiв з розрахунком у замкнутiй валютi (крiм державного кредиту)
42 Перемiщення товарiв за договорами лiзингу (оренди)
43 Перемiщення товарiв за державним кредитом
ПЕРЕМIЩЕННЯ ТОВАРIВ ЗА IНШИМИ КОМЕРЦIЙНИМИ ОПЕРАЦIЯМИ
51 Перемiщення товарiв у порядку прямого товарообмiну (бартернi угоди)
52 Перемiщення товарiв у рахунок виконаних робiт i наданих послуг
53 Перемiщення товарiв з митної територiї України на українськi або орендованi українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортнi засоби та в зворотному напрямку (у тому числi запасiв, призначених для споживання, що постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент)
54 Перемiщення газу за транзит через територiї iнших країн
ПЕРЕМIЩЕННЯ ТОВАРIВ У РАХУНОК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА УГОДАМИ ПРО СПIВРОБIТНИЦТВО
71 Перемiщення товарiв у рахунок компенсацiйних зобов'язань з розрахунками в клiринговiй валютi
72 Перемiщення товарiв у рахунок зобов'язань за угодами з країнами СНД
75 Перемiщення товарiв у рахунок довгострокових зобов'язань у будiвництвi пiдприємств
78 Перемiщення товарiв у рахунок компенсацiйних зобов'язань з розрахунками у ВКВ
IНШЕ
81 еремiщення товарiв на безоплатнiй основi по некомерцiйних операцiях
82 Перемiщення товарiв вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах"
83 Перемiщення товарiв як майнових iнвестицiй
84 Iнше

Директор Департаменту митної статистики
Н.Т.Овдiєнко

(Класифiкатор у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 19.12.2007р. N 1086,
iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 09.04.2008р. N 346,
вiд 04.09.2008р. N 971,
вiд 17.04.2009р. N 359)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048

Класифiкатор
видiв транспорту

N
з/п
Вид транспорту Код Особливiсть перевезення
1 Морський транспорт 10 Морське судно
11 Контейнер на морському суднi
12 Залiзничний вагон на морському суднi
16 Вантажний автомобiль на морському суднi
17 Причiп або напiвпричiп на морському суднi
18 Судно внутрiшнього плавання на морському суднi
2 Залiзничний транспорт 20 Залiзничний вагон
21 Контейнер на залiзничному вагонi
23 Вантажний автомобiль на залiзничному вагонi
24 Причiп або напiвпричiп на залiзничному вагонi
3 Автомобiльний транспорт 30 Вантажний автомобiль
31 Контейнер на вантажному автомобiлi
4 Повiтряний транспорт 40 Повiтряне судно
41 Контейнер на повiтряному суднi
42 Вантажний автомобiль на повiтряному суднi
43 Причiп або напiвпричiп на повiтряному суднi
5 Мiжнародне вiдправлення 50 Поштове вiдправлення
51 Експрес-вiдправлення
7 Стацiонарнi засоби транспортування 70 Трубопровiдний транспорт
71 Лiнiї електропередачi
8 Внутрiшнiй водний транспорт 80 Судно внутрiшнього плавання
9 Iнший 90 Транспортний засiб, що перемiщується своїм ходом як товар
91 Перемiщення товарiв у ручнiй поклажi

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю
С.М.Сьомка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 19 травня 2008р. N 524)

Класифiкатор
додаткової митної iнформацiї

(Наказом Державної митної служби України вiд 2 липня 2008 року N 708 затверджено нову редакцiю Класифiкатора додаткової митної iнформацiї)

(Наказом Державної митної служби України вiд 20 лютого 2009 року N 131 затверджено нову редакцiю Класифiкатора додаткової митної iнформацiї)

 


Начальник Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи
I.П.Рамусь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв увiзним митом
001 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "а"
Транспортнi засоби, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також предмети матерiально-технiчного постачання й спорядження, паливо, продовольство та iнше майно, потрiбнi для їх нормальної експлуатацiї на час перебування в дорозi, у пунктах промiжної зупинки, або придбанi за кордоном у зв'язку з лiквiдацiєю аварiї (поломки) цих транспортних засобiв
003 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "в"
Валюта України, iноземна валюта, цiннi папери та банкiвськi метали
004 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "г"
Товари та iншi предмети, що пiдлягають оберненню у власнiсть держави у випадках, передбачених законами України
005 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "д"
Товари та iншi предмети, що стали в результатi пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними для використання як вироби або матерiали
006 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "є"
Товари та iншi предмети, якi походять з митної територiї України й увозяться назад на цю територiю без обробки або переробки
009 Резервна  
010 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "й"
Документи та видання, якi надсилаються в рамках мiжнародного обмiну до освiтнiх, наукових або культурних закладiв, у тому числi бiблiотек. Перелiк цих закладiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України
011 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "л"
Товари та iншi матерiальнi цiнностi, включаючи будь-якi предмети, майно, продукцiю, обладнання, устаткування, транспортнi засоби й iншi речi майнового характеру, що ввозяться на митну територiю України та призначенi для виконання угоди про розподiл продукцiї
014 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "о"
У перiод з 1 сiчня 2004 року до 1 сiчня 2015 року товари, якi не виробляються в Українi i ввозяться на митну територiю України для використання у видавничiй дiяльностi та дiяльностi з виготовлення книжкової продукцiї, яка виробляється в Українi, та мають згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) такi коди:
3211 00 00
Готовi сикативи
3212 90 31 00,
3212 90 38 00
Тiльки пiгменти (включаючи металевi порошки та пластiвцi диспергованих у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва друкарських фарб (включаючи емалi), крiм тих, що на основi алюмiнiєвого порошку1)
3215 11 00 00
Фарба друкарська чорна
3215 19 00 00
Фарба друкарська, крiм чорної
3505 10 50 00,
3505 10 90 00
Модифiкованi крохмалi, якi використовуються в паперовiй промисловостi
3701 30 00 00
Тiльки пластини (алюмiнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром та пластини, фотополiмеризацiйно придатнi для виготовлення друкарських форм у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром для виготовлення штампiв для тиснення в полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплiвки плоскi (листовi) для виготовлення фотоформ у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм
3702 42 00 00
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м
3702 43 00 00
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м
3702 44 00 90
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки бiльш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м
3907 50 00 00
Смоли алкiднi
4008 21 90 00
Офсетнi гумовi пластини iз непористої гуми, крiм покриття для пiдлог i матiв
4703 21 00 00
Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4703 29 00 00
Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з листяних порiд
4704 21 00 00
Целюлоза деревинна сульфiтна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4707 90 10 00
Несортованi вiдходи паперу i картону та макулатура
4707 90 90 00
Вiдсортованi вiдходи паперу i картону та макулатура
5901 10 00 00
Тiльки текстильнi матерiали, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок
8439 10 00 00,
8439 20 00 00,
8439 30 00 00
Обладнання для виробництва паперової маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону
8440 10 00 002)
Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальнi машини
8441 10 00 002)
Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу
8443 11 00 00,
8443 19 10 00,
8443 19 31 00,
8443 19 35 00,
8443 19 39 00,
8443 19 90 00,
8443 60 00 00,
8443 90 10 00,
8443 90 80 00
Машини для офсетного друку та обладнання i частини до них, крiм товарної позицiї 8443 90 05 00

Примiтки:

1) наступнi слова "крiм тих, що на основi алюмiнiєвого порошку", наведенi у текстовому описi, що вiдповiдає товарним кодам 3212 90 31 00, 3212 90 38 00, не узгоджуються з назвою товару, що класифiкується за товарним кодом 3212 90 31 00 згiдно з УКТЗЕД, тому, що за зазначеним кодом класифiкуються пiгменти для виробництва фарб на основi алюмiнiєвого порошку;

2) товарнi коди 8440 10 00 00 та 8440 10 00 00 дiюча УКТЗЕД не мiстить.

016 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України",
стаття 2
На перiод виконання робiт з пiдготовки до зняття та зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему товари (сировина, матерiали, устаткування та обладнання), що надходять у рамках мiжнародної технiчної допомоги, що подається на безоплатнiй та безповоротнiй основi для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття й зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС
017 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки вiд 11.02.2001,
статтi 3, 5, 7
Товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки
018 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України", стаття 2 Товари (iнвентар, обладнання, екiпiровка та медико-бiологiчнi засоби), що ввозяться на митну територiю України в порядку, визначеному Законом України "Про пiдтримку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi", i використовуються для пiдготовки та участi членiв збiрних команд України в олiмпiйських i паралiмпiйських iграх
019 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "б" Продукцiя промислу українських та орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами i органiзацiями суден, якi ведуть морський промисел, що ввозиться на митну територiю України
021 Закон України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 3, частина 1
Нафтопродукти, виробленi з давальницької нафти, увезеної iноземним замовником, що реалiзуються на митнiй територiї України
025 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "ш"
Технiка, устаткування, майно й матерiали, що ввозяться на митну територiю України розвiдувальними органами України та призначенi для власного використання цими органами
026 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "у"
Матерiали, устаткування та комплектуючi вироби (крiм пiдакцизних), що ввозяться вiтчизняними пiдприємствами для переробки, комплектування на митнiй територiї України з подальшим вивезенням за межi України для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у Туркменiстанi вiдповiдно до Спiльного Розпорядження Президента України Л. Кучми i Президента Туркменiстану С. Нiязова "Про будiвництво i фiнансування iнвестицiйних об'єктiв загальнодержавного значення в Туркменiстанi" вiд 04.10.2000, якщо такi товари не виробляються в Українi або не вiдповiдають вимогам замовникiв, визначеним у контрактах (договорах)
028 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "с"
Архiвнi документи, придбанi з метою їх унесення до Нацiонального архiвного фонду
030 Закон України "Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
Гуманiтарна допомога у грошовiй або натуральнiй формi, яка ввозиться, пересилається в Україну
053 Закон України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв",
стаття 7
Нове устаткування, обладнання та комплектуючi, а також матерiали, якi не виробляються в Українi, що ввозяться для реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв
061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28.04.2000,
стаття 8, пункт 1 "b"
Предмети для службового користування та видання, що ввозяться для службового користування Комiсiєю iз захисту Чорного моря вiд забруднення
062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61,
стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.63,
стаття 50
Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття19, пункт "е"
Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України
063 Вiдповiдна мiжнародна угода України
Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "е"
Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
064 Вiдповiдна мiжнародна угода України
Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "е"
Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами iноземних пiдприємств та органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
065 Мiжурядовi угоди України з країнами СНД, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю Товари, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю
067 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2001 N 379-р Товари, що надходять на митну територiю України в рамках проекту "Реабiлiтацiя та розширення централiзованого теплопостачання м. Києва"
068 Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення, вiд 25.10.93,
стаття VIII
Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю, вiд 25.10.93,
стаття Х
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
070 Угода мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй вiд 21.03.94,
стаття 8
Предмети, призначенi для впорядкування мiсць пам'ятi i поховання, якi ввозяться спецiальними робочими групами в Україну в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй
071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23.04.97,
стаття 12
Оснащення та матерiали для забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво у галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07.12.98,
стаття 12
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiя про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01.03.2001,
стаття 10, пункт 1
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05.12.2000,
стаття 8, пункт 3
Оснащення та предмети допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 19.07.2002,
стаття 7, пункт 3
Оснащення та вантажi допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв
072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03.09.96,
стаття 14
Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi
074 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18.11.93,
стаття 5
Матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби та iншi матерiальнi ресурси, потрiбнi для виробництва озброєння й вiйськової технiки в рамках кооперацiйних зв'язкiв, якi ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi
078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17.09.99,
стаття 8
Обладнання й майно, що ввозяться вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07.09.98,
стаття VII, пункт 6
Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
080 Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07.05.92,
стаття I
Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
081 Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими Спiвтовариствами i Україною вiд 14.06.94.
Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування, вiд 28.12.94,
стаття 13
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими Спiвтовариствами i Україною з метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми TACIS
083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29.05.96,
стаття 8
Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02.04.97,
стаття 7
Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
085 Угода мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi вiд 20.11.97,
роздiл 6
Обладнання та матерiали, якi фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Угоди мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi
086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19.05.97,
стаття III
Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
087 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13.04.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 22.08.2000,
пункт 6
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ"
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01.02.2001,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 28.03.2003,
параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької вiд 01.09.2003,
параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" вiд 29.03.2005, пункт 7 "с" Матерiали та обладнання, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль"
089 Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю вiд 12.11.96,
роздiл 1.01
Стандартнi термiни й умови, якi поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки, вiд 14.06.93,
роздiл 7.01
Товари, обладнання, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11.05.98, стаття 4 Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13.10.97, стаття 3 Обладнання, матерiали, що фiнансуються швейцарською стороною на безоплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
092 Рамкова угода щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14.01.98, стаття IV Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02.03.94, стаття 9 Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва
094 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001 N 332-р Товари, що надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно з Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй
095 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2001 N 477-р Товари, крiм пiдакцизних, що надходять на митну територiю України вiдповiдно до Угоди про Грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду в рамках зазначеного проекту
096 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво вiд 14.11.2002,
стаття 4
Обладнання й матерiали (крiм пiдакцизних), якi ввозяться на митну територiю України в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво
100 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10.06.2004,
стаття VII
Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу
101 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "х"
У перiод з 1 сiчня 2004 року до 31 грудня 2008 року матерiали, комплектуючi вироби та обладнання за кодами УКТ ЗЕД: 2523 90 90 00 (з 01.01.08 вiдповiдатиме коду 2523 90 80 00), 3824 90 95 00 (з 01.01.08 вiдповiдатиме коду 3824 90 99 00), 3909 10 00 00, 8207 19 90 00, 8414 80 29 00, 8419 50 90 00, 8419 89 98 00, 8428 20 99 00, 8428 31 00 00, 8430 49 00 00, 8501 52 99 00, 8502 20 99 00 (з 01.01.08 вiдповiдатиме кодам 8502 20 92 00, 8502 20 94 00, 8502 20 98 00), 8705 20 00 00 i 9027 10 10 90, що використовуються для пiдвищення безпеки робiт на вугiльних шахтах, попередження вибухiв метану, а також зменшення його викидiв у довкiлля згiдно з перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України
102 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "ц"
Фармацевтична продукцiя, сполуки, що використовуються для її виготовлення, якi не виробляються в Українi i класифiкуються за групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України
103 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка" вiд 07.02.97,
стаття 8
Озброєння, вiйськова технiка, технiчне i технологiчне обладнання, паливно-мастильнi матерiали та iншi матерiальнi засоби, якi забезпечують функцiонування полiгону, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"
104 Угода мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво вiд 04.07.2002,
стаття 7
Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво
107 Меморандум про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України вiд 09.07.2002,
статтi VI, VII
Обладнання, запаси, товари та матерiали, що ввозяться на територiю України у зв'язку з проведенням операцiй або навчань НАТО вiдповiдно Меморандуму про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України
108 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору вiд 28.02.97,
стаття 5, пункт 2
Озброєння, вiйськова технiка, матерiали та обладнання, що забезпечують комплектацiю та експлуатацiю технiчних систем, при ввезеннi їх на митну територiю України в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору
109 Конвенцiя про мiжнародну цивiльну авiацiю вiд 07.12.44,
Додаток 9 "Спрощення формальностей"
Запаснi частини, обладнання, бортовi запаси та iншi матерiали, якi iмпортуються iноземними експлуатантами повiтряних суден у зв'язку з виконанням мiжнародних перевезень в рамках Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю
110 Угода мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України вiд 22.10.2001 Товари та обладнання, якi ввозяться на митну територiю України у якостi технiчної допомоги на виконання Угоди мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України
111 Угода мiж Мiнiстерством охорони здоров'я України та Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки стосовно спiвробiтництва у галузi запобiгання розповсюдженню технологiй, патогенiв та знань, якi можуть бути використанi в ходi розробки бiологiчної зброї вiд 29.08.2005
Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25.10.93,
стаття VIII
Товари та обладнання, якi ввозяться на митну територiю України як технiчна допомога на виконання Угоди мiж Мiнiстерством охорони здоров'я України та Мiнiстерством оборони США стосовно спiвробiтництва у галузi запобiгання розповсюдженню технологiй, патогенiв та знань, якi можуть бути використанi в ходi розробки бiологiчної зброї
113 Закон України "Про Державний бюджет України на 2007 рiк",
стаття 120
Обладнання для виконання прiоритетних фундаментальних дослiджень i прикладних розробок за перелiком, затвердженим Президiєю Нацiональної академiї наук України (застосовується у разi продовження на 2008р)
115 Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Корея про грантову допомогу та технiчне спiвробiтництво вiд 20.10.2005,
стаття 7
Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться на митну територiю України як технiчна допомога на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Корея про грантову допомогу та технiчне спiвробiтництво
116 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Iталiйської Республiки про технiчне спiвробiтництво вiд 13.03.2003,
стаття 4
Обладнання, матерiали (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України для реалiзацiї проектiв на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Iталiйської Республiки про технiчне спiвробiтництво
117 Угода мiж державами учасницями Пiвнiчноатлантичного договору та iншими державами, якi беруть участь у програмi "Партнерство заради миру", щодо статусу їхнiх збройних сил та Додатковий протокол до цiєї Угоди вiд 06.05.96
Угода мiж Сторонами Пiвнiчноатлан тичного оговору щодо статусу їхнiх збройних сил вiд 19.06.51,
стаття 11
Матерiальнi частини та провiзiя, запаси та iнше майно, що ввозяться для потреб збройних сил, вiдповiдно до Угоди мiж державами учасницями Пiвнiчноатлантичного договору та iншими державами, якi беруть участь у програмi "Партнерство заради миру", щодо статусу їхнiх збройних сил та Додаткового протоколу до цiєї Угоди та Угоди мiж Сторонами Пiвнiчноатлантичного Договору щодо статусу їхнiх збройних сил
118 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "щ"
Закон України "Про органiзацiю та проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi",
стаття 5, пункт 3
З 1 сiчня 2008 року по 1 вересня 2012 року товари (крiм пiдакцизних), якi не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають технiчним характеристикам свiтового рiвня та вимогам мiжнародних спортивних органiзацiй, що ввозяться на митну територiю України.
Перелiк та обсяги таких товарiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України
119 Угода мiж урядами держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав про звiльнення вiд сплати мита, податкiв i видачi спецiальних дозволiв за провезення нормативних документiв, еталонiв, засобiв вимiрювань i стандартних зразкiв, що провозяться з метою повiрки та метрологiчної атестацiї, вiд 10.02.95,
стаття 2
Товари, якi ввозяться з метою повiрки та метрологiчної атестацiї
Перелiк таких товарiв встановлюється Державним комiтетом стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї України.
120 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "ч", "щ"
Устаткування, яке працює на нетрадицiйних та поновлюваних джерелах енергiї, енергозберiгаючого обладнання i матерiалiв, засобiв вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв, обладнання та матерiалiв для виробництва альтернативних видiв палива (далi - товари) за умов, якщо цi товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо iдентичнi товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi.
Матерiалiв, устаткування та комплектуючих, що використовуються для виробництва устаткування, яке працює на нетрадицiйних та поновлюваних джерелах енергiї, яке виробляє альтернативнi види палива, енергозберiгаючого обладнання i матерiалiв, виробiв, експлуатацiя яких забезпечує економiю та рацiональне використання паливно-енергетичних ресурсiв, засобiв вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв, якщо iдентичнi товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi.
Перелiки та обсяги товаров таких товарiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України
121 Стаття 8 Угоди про привiлеї та iмунiтети Органiзацiї за демократiю та економiчний розвиток - ГУАМ вiд 19.06.2007 Майно, у тому числi видання, що ввозиться ГУАМ для службового використання
123 Договiр мiж Урядом України та Європейським банком реконструкцiї та розвитку про спiвробiтництво та дiяльнiсть Постiйного представництва ЄБРР в Українi вiд 12.06.2007 (м. Лондон), ратифiкований Законом України вiд 04.06.2008 N 319-VI, стаття 7 Товари, що iмпортуються ЄБРР в Україну i необхiднi для здiйснення його офiцiйної дiяльностi.
Товари, що iмпортуються ЄБРР в Україну для користування Постiйним Представництвом, мають iмпортуватись на iм'я ЄБРР.
Товари мають використовуватись банком суто для здiйснення його офiцiйної дiяльностi без права вiдчуження на територiї України
124 Договiр мiж Урядом України та Європейським банком реконструкцiї та розвитку про спiвробiтництво та дiяльнiсть Постiйного представництва ЄБРР в Українi вiд 12.06.2007 (м. Лондон), ратифiкований Законом України вiд 04.06.2008 N 319-VI, стаття 8 Обладнання та матерiали, якi використовуються для надання ЄБРР технiчної допомоги або для грантового спiвфiнансування i фiнансуються за рахунок грантових коштiв
125 Угода (у формi обмiну нот) мiж Урядом України та Урядом Японiї про надання грантової допомоги для реалiзацiї проекту "Оновлення освiтлювального обладнання Харкiвського державного академiчного театру опери та балету iменi М. В. Лисенка" вiд 06.08.2008, стаття 6 Товари, що надаються Урядом Японiї Уряду України в межах Гранту
Роздiл 2. Iншi види пiльг
097 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Товари, що ввозяться в Україну з метою ремонту
098 Конвенцiя про тимчасове ввезення вiд 26.06.90,
стаття 2, пункт 2
Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Митний кодекс України,
стаття 206
Товари, щодо яких надається дозвiл на тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування (на умовах, визначених Конвенцiєю про тимчасове ввезення вiд 26.06.90, Митним кодексом України)
099   Iншi товари, щодо яких законодавством установлюються пiльги в обкладеннi ввiзним митом
122 Митна конвенцiя про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП 1975 року), стаття 7 Бланки книжок МДП
Роздiл 3. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення увiзним митом товарiв i транспортних засобiв, увезених на митну територiю України громадянами
300 Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", стаття 8, пункт 7 Транспортнi засоби, що ввозяться (пересилаються) громадянами i входять до складу спадщини за законом, вiдкритої за межами України на користь резидента
301 Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", пункт 12 та частина 2 статтi 8 Транспортнi засоби в разi переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну
302 Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", стаття 8, пункт 13 Транспортнi засоби, що ввозяться (пересилаються) працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну
303 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61, стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.63, стаття 50
Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е"
Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", стаття 8, пункт 6
Предмети, що ввозяться в Україну для особистого користування членами дипломатичних представництв, консульських установ iноземних держав на територiї України
304 Вiдповiдна мiжнародна угода України
Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е"
Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", стаття 8, пункт 6
Предмети, що ввозяться в Україну для особистого користування членами представництв мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України

Директор Департаменту митних платежiв
С.О.Джигалов
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 09.04.2008р. N 346, вiд 22.05.2008р. N 534, вiд 01.08.2008р. N 844, вiд 14.08.2008р. N 888, вiд 09.09.2008р. N 980, вiд 11.12.2008р. N 1384)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв вивiзним митом
001 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "а"
Транспортнi засоби, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також предмети матерiально-технiчного постачання й спорядження, паливо, продовольство та iнше майно, необхiднi для їх нормальної експлуатацiї на час перебування в дорозi, у пунктах промiжної зупинки
002 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "б"
Предмети матерiально-технiчного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство й iнше майно, що вивозяться за межi митної територiї України для забезпечення виробничої дiяльностi українських i орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами й органiзацiями суден, якi ведуть морський промисел
005 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "є"
Товари та iншi предмети iноземного походження, що вивозяться назад за межi митної територiї України без обробки або переробки
006 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "з"
Товари та iншi предмети, що знову вивозяться за межi митної територiї України i походять з цiєї територiї, якi були оплаченi митом при первiсному вивезеннi за межi митної територiї України та тимчасово ввозилися на цю територiю
010 Рядок виключено  
020 Закон України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 2, частина 14,
стаття 4, частина 5
Готова продукцiя, що вироблена з давальницької сировини, увезеної iноземним замовником на митну територiю України або закупленої iноземним замовником на митнiй територiї України, i вивозиться з митної територiї України
030 Закон України "Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
Гуманiтарна допомога, що надається Україною
062 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "е"
Вiдповiдна мiжнародна угода України
Предмети, що вивозяться з України для офiцiйного користування органiзацiями, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України й законiв України користуються правом безмитного вивезення з України таких предметiв
065 Мiжурядовi угоди України з країнами СНД, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю Товари, що вивозяться з України згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю
066 Угода про загальнi умови й механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 23.12.93,
стаття 5
Товари, що вивозяться з України в межах виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Митний кодекс України,
стаття 206
Товари та iншi предмети, що вивозяться за межi митної територiї України в режимi тимчасового вивезення й призначенi для зворотного ввезення на цю територiю в установленi строки в незмiнному станi (умовно-безмитне вивезення, мито не сплачується)
099   Iншi товари, щодо яких законодавством установлюються пiльги в обкладеннi вивiзним митом

Директор Департаменту митних платежiв
С.О.Джигалов
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 11.12.2008р. N 1384)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв акцизним збором
030 Закон України "Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
Гуманiтарна допомога (пiдакцизнi товари), визначена Законом України "Про гуманiтарну допомогу", що ввозиться, пересилається в Україну й визнана такою за рiшенням Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України
061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28.04.2000,
стаття 8, пункт 1 "b"
Предмети для службового користування та видання, що ввозяться для службового користування Комiсiєю iз захисту Чорного моря вiд забруднення
062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61,
стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.63,
стаття 50
Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України
063 Вiдповiдна мiжнародна угода України Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
064 Вiдповiдна мiжнародна угода України Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами iноземних пiдприємств та органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
068 Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25.10.93,
стаття VIII
Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю вiд 25.10.93,
стаття Х
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23.04.97,
стаття 12
Оснащення та матерiали для забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво у галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07.12.98,
стаття 12
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiя про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01.03.2001,
стаття 10, пункт 1
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05.12.2000,
стаття 8, пункт 3
Оснащення та предмети допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво й взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 19.07.2002,
стаття 7, пункт 3
Оснащення та вантажi допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв
072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03.09.96,
стаття 14
Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi
078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17.09.99,
стаття 8
Обладнання й майно, що ввозяться вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07.09.98,
стаття VII, пункт 6
Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
080 Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07.05.92,
стаття 1
Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
081 Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими Спiвтовариствами i Україною вiд 14.06.94.
Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування, вiд 28.12.94,
стаття 13
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими Спiвтовариствами i Україною з метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми TACIS
083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29.05.96,
стаття 8
Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02.04.97,
стаття 7
Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
085 Угода мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi вiд 20.11.97,
роздiл 6
Обладнання та матерiали, якi фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Угоди мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi
086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19.05.97,
стаття III
Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
087 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13.04.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 22.08.2000,
пункт 6
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ"
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01.02.2001,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 28.03.2003,
параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької вiд 01.09.2003,
параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" вiд 29.03.2005,
пункт 7 "с"
Матерiали та обладнання, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль"
089 Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю вiд 12.11.96,
роздiл 1.01
Стандартнi термiни й умови, якi поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки, вiд 14.06.93,
роздiл 7.01
Товари, обладнання, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11.05.98,
стаття 4
Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13.10.97,
стаття 3
Обладнання, матерiали, що фiнансуються швейцарською стороною на безвiдплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
092 Рамкова угода щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14.01.98,
стаття IV
Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в рамках Рамкової угоди щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02.03.94,
стаття 9
Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва
094 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001 N 332-р Товари, що надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно з Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй
100 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10.06.2004,
стаття VII
Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу
103 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка" вiд 07.02.97,
стаття 8
Озброєння, вiйськова технiка, технiчне i технологiчне обладнання, паливно-мастильнi матерiали та iншi матерiальнi засоби, якi забезпечують функцiонування полiгону, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"
104 Угода мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво вiд 04.07.2002,
стаття 7
Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво
107 Меморандум про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України вiд 09.07.2002,
статтi VI, VII
Обладнання, запаси, товари та матерiали, що ввозяться на територiю України у зв'язку з проведенням операцiй або навчань НАТО вiдповiдно Меморандуму про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України
108 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору вiд 28.02.97,
стаття 5, пункт 2
Озброєння, вiйськова технiка, матерiали та обладнання, що забезпечують комплектацiю та експлуатацiю технiчних систем, при ввезеннi їх на митну територiю України в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору
109 Конвенцiя про мiжнародну цивiльну авiацiю вiд 07.12.44,
Додаток 9 "Спрощення формальностей"
Запаснi частини, обладнання, бортовi запаси та iншi матерiали, якi iмпортуються iноземними експлуатантами повiтряних суден у зв'язку з виконанням мiжнародних перевезень в рамках Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю
110 Угода мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України вiд 22.10.2001 Товари та обладнання, якi ввозяться на митну територiю України у якостi технiчної допомоги на виконання Угоди мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України
111 Угода мiж Мiнiстерством охорони здоров'я України та Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки стосовно спiвробiтництва у галузi запобiгання розповсюдженню технологiй, патогенiв та знань, якi можуть бути квикористанi в ходi розробки бiологiчної зброї вiд 29.08.2005
Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25.10.93,
стаття VIII
Товари та обладнання, якi ввозяться на митну територiю України як технiчна допомога на виконання Угоди мiж Мiнiстерством охорони здоров'я України та Мiнiстерством оборони США стосовно спiвробiтництва у галузi запобiгання розповсюдженню технологiй, патогенiв та знань, якi можуть бути квикористанi в ходi розробки бiологiчної зброї
115 Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Корея про грантову допомогу та технiчне спiвробiтництво вiд 20.10.2005,
стаття 7
Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться на митну територiю України як технiчна допомога на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Корея про грантову допомогу та технiчне спiвробiтництво
117 Угода мiж державами - учасницями Пiвнiчноатлантичного договору та iншими державами, якi беруть участь у програмi "Партнерство заради миру", щодо статусу їхнiх збройних сил та Додатковий протокол до цiєї Угоди вiд 06.05.96
Угода мiж Сторонами Пiвнiчноатлантичного договору щодо статусу їхнiх збройних сил вiд 19.06.51, стаття 11
Матерiальнi частини та провiзiя, запаси та iнше майно, що ввозяться для потреб збройних сил вiдповiдно до Угоди мiж державами - учасницями Пiвнiчноатлантичного договору та iншими державами, якi беруть участь у програмi "Партнерство заради миру", щодо статусу їхнiх збройних сил та Додаткового протоколу до цiєї Угоди та Угоди мiж Сторонами Пiвнiчноатлантичного Договору щодо статусу їхнiх збройних сил
121 Стаття 9 Угоди про привiлеї та iмунiтети Органiзацiї за демократiю та економiчний розвиток - ГУАМ вiд 19.06.2007 Товари, що придбаваються ГУАМ для здiйснення своїх функцiй, в обсягах, що погодженi з кожною державою-членом
123 Договiр мiж Урядом України та Європейським банком реконструкцiї та розвитку про спiвробiтництво та дiяльнiсть Постiйного представництва ЄБРР в Українi вiд 12.06.2007 (м. Лондон), ратифiкований Законом України вiд 04.06.2008 N 319-VI, стаття 7 Товари, що iмпортуються ЄБРР в Україну i необхiднi для здiйснення його офiцiйної дiяльностi.
Товари, що iмпортуються ЄБРР в Україну для користування Постiйним Представництвом, мають iмпортуватись на iм'я ЄБРР.
Товари мають використовуватись банком суто для здiйснення його офiцiйної дiяльностi без права вiдчуження на територiї України
124 Договiр мiж Урядом України та Європейським банком реконструкцiї та розвитку про спiвробiтництво та дiяльнiсть Постiйного представництва ЄБРР в Українi вiд 12.06.2007 (м. Лондон), ратифiкований Законом України вiд 04.06.2008 N 319-VI, стаття 8 Обладнання та матерiали, якi використовуються для надання ЄБРР технiчної допомоги або для грантового спiвфiнансування i фiнансуються за рахунок грантових коштiв
125 Угода (у формi обмiну нот) мiж Урядом України та Урядом Японiї про надання грантової допомоги для реалiзацiї проекту "Оновлення освiтлювального обладнання Харкiвського державного академiчного театру опери та балету iменi М. В. Лисенка" вiд 06.08.2008, стаття 6 Товари, що надаються Урядом Японiї Уряду України в межах Гранту
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Конвенцiя про тимчасове ввезення вiд 26.06.90,
стаття 2, пункт 2
Митний кодекс України,
стаття 206
Товари, щодо яких надається дозвiл на тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування (на умовах, визначених Конвенцiєю про тимчасове ввезення вiд 26.06.90, Митним кодексом України)
099   Iншi товари, щодо яких законодавством установлюються пiльги в обкладеннi акцизним збором
Роздiл 3. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення акцизним збором товарiв i транспортних засобiв, увезених на митну територiю України громадянами
300 Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", стаття 8, пункт 7 Транспортнi засоби, що ввозяться (пересилаються) громадянами i входять до складу спадщини за законом, вiдкритої за межами України на користь резидента
301 Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", пункт 12 та частина 2 статтi 8 Транспортнi засоби в разi переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну
303 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61, стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.63, стаття 50
Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е"
Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", стаття 8, пункт 6
Предмети, що ввозяться в Україну для особистого користування членами дипломатичних представництв, консульських установ iноземних держав на територiї України
304 Вiдповiдна мiжнародна угода України
Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е"
Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", стаття 8, пункт 6
Предмети, що ввозяться в Україну для особистого користування членами представництв мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
301   Iншi товари, щодо яких законодавством установлюються пiльги в обкладеннi акцизним збором

Директор Департаменту митних платежiв
С.О.Джигалов
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 09.04.2008р. N 346, вiд 01.08.2008р. N 844, вiд 14.08.2008р. N 888, вiд 09.09.2008р. N 980)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв податком на додану вартiсть
002 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пiдпункт 5.1.7 пункту 5.1, пункти 5.5, 5.6
Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення (крiм пiдакцизних товарiв), зареєстрованi та допущенi до застосування в Українi в установленому законодавством порядку, що ввозяться на митну територiю України (за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)
011 Закон України "Про угоди про розподiл продукцiї",
стаття 25, частина 7
Товари та iншi матерiальнi цiнностi, що ввозяться на митну територiю України й призначенi для виконання угоди про розподiл продукцiї
014 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 11, пункт 11.37
 

У перiод з 1 сiчня 2004 року до 1 сiчня 2015 року товари, якi не виробляються в Українi i ввозяться на митну територiю України для використання у видавничiй дiяльностi та дiяльностi з виготовлення книжкової продукцiї, яка виробляється в Українi, та мають згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) такi коди:
3211 00 00
Готовi сикативи
3212 90 31 00,
3212 90 38 00
Тiльки пiгменти (включаючи металевi порошки та пластiвцi диспергованих у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва друкарських фарб (включаючи емалi), крiм тих, що на основi алюмiнiєвого порошку1)
3215 11 00 00
Фарба друкарська чорна
3215 19 00 00
Фарба друкарська, крiм чорної
3505 10 50 00,
3505 10 90 00
Модифiкованi крохмалi, якi використовуються в паперовiй промисловостi
3701 30 00 00
Тiльки пластини (алюмiнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром та пластини, фотополiмеризацiйно придатнi для виготовлення друкарських форм у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром для виготовлення штампiв для тиснення в полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплiвки плоскi (листовi) для виготовлення фотоформ у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм
3702 42 00 00
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м
3702 43 00 00
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м
3702 44 00 90
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки бiльш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м
3907 50 00 00
Смоли алкiднi
4008 21 90 00
Офсетнi гумовi пластини iз непористої гуми, крiм покриття для пiдлог i матiв
4703 21 00 00
Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4703 29 00 00
Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з листяних порiд
4704 21 00 00
Целюлоза деревинна сульфiтна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4707 90 10 00
Несортованi вiдходи паперу i картону та макулатура
4707 90 90 00
Вiдсортованi вiдходи паперу i картону та макулатура
5901 10 00 00
Тiльки текстильнi матерiали, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок
8439 10 00 00,
8439 20 00 00,
8439 30 00 00
Обладнання для виробництва паперової маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону
8440 10 00 002)
Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальнi машини
8441 10 00 002)
Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу
8443 11 00 00,
8443 19 10 00,
8443 19 31 00,
8443 19 35 00,
8443 19 39 00,
8443 19 90 00,
8443 60 00 00,
8443 90 10 00,
8443 90 80 00
Машини для офсетного друку та обладнання i частини до них, крiм товарної позицiї 8443 90 05 00

Примiтки:

1) наступнi слова "крiм тих, що на основi алюмiнiєвого порошку", наведенi у текстовому описi, що вiдповiдає товарним кодам 3212 90 31 00, 3212 90 38 00, не узгоджуються з назвою товару, що класифiкується за товарним кодом 3212 90 31 00 згiдно з УКТЗЕД, тому, що за зазначеним кодом класифiкуються пiгменти для виробництва фарб на основi алюмiнiєвого порошку;

2) товарнi коди 8440 10 00 00 та 8440 10 00 00 дiюча УКТЗЕД не мiстить.

016 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 11, пункт 11.23
На перiод виконання робiт щодо пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему товари (сировина, матерiали, устаткування та обладнання), що надходять у рамках мiжнародної технiчної допомоги, яка надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв 1 - 24 груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi)
017 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки вiд 11.02.2001,
статтi 3, 5, 7
Товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки
019 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.4
Товари морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутi (виловленi, виробленi) суднами, зареєстрованими в Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України
061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28.04.2000,
стаття 8, пункт 1 "b"
Предмети для службового користування та видання, що ввозяться для службового користування Комiсiєю iз захисту Чорного моря вiд забруднення
062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61,
стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.63,
стаття 50
Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.3
Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України
063 Вiдповiдна мiжнародна угода України
Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.3
Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
064 Вiдповiдна мiжнародна угода України Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами iноземних пiдприємств та органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
067 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2001 N 379-р Товари, що надходять на митну територiю України в рамках проекту "Реабiлiтацiя та розширення централiзованого теплопостачання м. Києва"
068 Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25.10.93,
стаття VIII
Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю, вiд 25.10.93,
стаття Х
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
070 Угода мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй вiд 21.03.94,
стаття 8
Предмети, призначенi для впорядкування мiсць пам'ятi i поховання, якi ввозяться спецiальними робочими групами в Україну в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй
071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23.04.97,
стаття 12
Оснащення та матерiали для забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво у галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07.12.98,
стаття 12
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiя про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01.03.2001,
стаття 10, пункт 1
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05.12.2000,
стаття 8, пункт 3
Оснащення та предмети допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво й взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 19.07.2002,
стаття 7, пункт 3
Оснащення та вантажi допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв
072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03.09.96,
стаття 14
Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi
078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17.09.99,
стаття 8
Обладнання й майно, що ввозяться вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07.09.98,
стаття VII, пункт 6
Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
080 Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07.05.92,
стаття 1
Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
081 Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими Спiвтовариствами i Україною вiд 14.06.94.
Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування, вiд 28.12.94,
стаття 13
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими Спiвтовариствами i Україною з метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми TACIS
083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29.05.96,
стаття 8
Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02.04.97,
стаття 7
Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
085 Угода мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi вiд 20.11.97,
роздiл 6
Обладнання та матерiали, якi фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Угоди мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi
086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19.05.97,
стаття III
Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
087 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13.04.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 22.08.2000,
пункт 6
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ"
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01.02.2001,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 28.03.2003,
параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької вiд 01.09.2003,
параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" вiд 29.03.2005,
пункт 7 "с"
Матерiали та обладнання, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль"
089 Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю вiд 12.11.96,
роздiл 1.01
Стандартнi термiни й умови, якi поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки, вiд 14.06.93,
роздiл 7.01
Товари, обладнання, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11.05.98,
стаття 4
Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13.10.97,
стаття 3
Обладнання, матерiали, що фiнансуються швейцарською стороною на безвiдплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
092 Рамкова угода щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14.01.98,
стаття IV
Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02.03.94,
стаття 9
Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва
094 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001 N 332-р Товари, що надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно з Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй
095 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2001 N 477-р Товари, крiм пiдакцизних, що надходять на митну територiю України вiдповiдно до Угоди про Грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду в рамках зазначеного проекту
096 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво вiд 14.11.2002,
стаття 4
Обладнання й матерiали (крiм пiдакцизних), якi ввозяться на митну територiю України в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво
100 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10.06.2004,
стаття VII
Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу
103 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка" вiд 07.02.97,
стаття 8
Озброєння, вiйськова технiка, технiчне i технологiчне обладнання, паливно-мастильнi матерiали та iншi матерiальнi засоби, якi забезпечують функцiонування полiгону, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"
104 Угода мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво вiд 04.07.2002, стаття 7
Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.13
Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво
105 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.14
Культурнi цiнностi згiдно з кодами УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовленi п'ятдесят i бiльше рокiв тому, внесенi до Державного реєстру культурних цiнностей України, якi ввозяться з метою їх подальшої передачi музеям, галереям, виставковим центрам, архiвам, установам культури або освiти, що знаходяться у державнiй або комунальнiй власностi
106 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.17
Повiтрянi судна, якi ввозяться в Україну за договорами оперативного лiзингу
107 Меморандум про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України вiд 09.07.2002,
статтi VI, VII
Обладнання, запаси, товари та матерiали, що ввозяться на територiю України у зв'язку з проведенням операцiй або навчань НАТО вiдповiдно Меморандуму про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України
108 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору вiд 28.02.97,
стаття 5, пункт 2
Озброєння, вiйськова технiка, матерiали та обладнання, що забезпечують комплектацiю та експлуатацiю технiчних систем, при ввезеннi їх на митну територiю України в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору
109 Конвенцiя про мiжнародну цивiльну авiацiю вiд 07.12.44,
Додаток 9 "Спрощення формальностей"
Запаснi частини, обладнання, бортовi запаси та iншi матерiали, якi iмпортуються iноземними експлуатантами повiтряних суден у зв'язку з виконанням мiжнародних перевезень в рамках Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю
110 Угода мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України вiд 22.10.2001 Товари та обладнання, якi ввозяться на митну територiю України у якостi технiчної допомоги на виконання Угоди мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України
111 Угода мiж Мiнiстерством охорони здоров'я України та Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки стосовно спiвробiтництва у галузi запобiгання розповсюдженню технологiй, патогенiв та знань, якi можуть бути використанi в ходi розробки бiологiчної зброї вiд 29.08.2005
Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25.10.93,
стаття VIII
Товари та обладнання, якi ввозяться на митну територiю України як технiчна допомога на виконання Угоди мiж Мiнiстерством охорони здоров'я України та Мiнiстерством оборони США стосовно спiвробiтництва у галузi запобiгання розповсюдженню технологiй, патогенiв та знань, якi можуть бути квикористанi в ходi розробки бiологiчної зброї
112 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 11, пункт 11.44 До 1 сiчня 2009 року вiдходи та брухт чорних металiв, що iмпортуються на митну територiю України

Перелiк таких товарiв iз зазначенням кодiв УКТЗЕД затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України

113 Закон України "Про Державний бюджет України на 2007 рiк",
стаття 120
Обладнання для виконання прiоритетних фундаментальних дослiджень i прикладних розробок за перелiком, затвердженим Президiєю Нацiональної академiї наук України (застосовується у разi продовження на 2008 рiк)
114 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
пiдпункт 5.1.24 пункту 5.1 стаття 5,
пункт 5.5 стаття 5
Культурнi цiнностi (коди згiдно з УКТЗЕД 9701 - 9706), що ввозяться на митну територiю України неплатником податку на додану вартiсть
115 Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Корея про грантову допомогу та технiчне спiвробiтництво вiд 20.10.2005,
стаття 7
Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться на митну територiю України як технiчна допомога на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Корея про грантову допомогу та технiчне спiвробiтництво
116 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Iталiйської Республiки про технiчне спiвробiтництво вiд 13.03.2003,
стаття 4
Обладнання, матерiали (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України для реалiзацiї проектiв на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Iталiйської Республiки про технiчне спiвробiтництво
117 Угода мiж державами учасницями Пiвнiчноатлантичного договору та iншими державами, якi беруть участь у програмi "Партнерство заради миру", щодо статусу їхнiх збройних сил та Додатковий протокол до цiєї Угоди вiд 06.05.96
Угода мiж Сторонами Пiвнiчноатлантичного оговору щодо статусу їхнiх збройних сил вiд 19.06.51,
стаття 11
Матерiальнi частини та провiзiя, запаси та iнше майно, що ввозяться для потреб збройних сил, вiдповiдно до Угоди мiж державами учасницями Пiвнiчноатлантичного договору та iншими державами, якi беруть участь у програмi "Партнерство заради миру", щодо статусу їхнiх збройних сил та Додаткового протоколу до цiєї Угоди та Угоди мiж Сторонами Пiвнiчноатлантичного Договору щодо статусу їхнiх збройних сил
119 Угода мiж урядами держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав про звiльнення вiд сплати мита, податкiв i видачi спецiальних дозволiв за провезення нормативних документiв, еталонiв, засобiв вимiрювань i стандартних зразкiв, що провозяться з метою повiрки та метрологiчної атестацiї, вiд 10.02.95, стаття 2 Товари, якi ввозяться з метою повiрки та метрологiчної атестацiї
Перелiк таких товарiв встановлюється Державним комiтетом стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї України.
120 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
пункт 5.18 стаття 5
Устаткування, яке працює на нетрадицiйних та поновлюваних джерелах енергiї, енергозберiгаючого обладнання i матерiалiв, засобiв вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв, обладнання та матерiалiв для виробництва альтернативних видiв палива (далi - товари) за умов, якщо цi товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо iдентичнi товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi.
Матерiалiв, устаткування та комплектуючих, що використовуються для виробництва устаткування, яке працює на нетрадицiйних та поновлюваних джерелах енергiї, яке виробляє альтернативнi види палива, енергозберiгаючого обладнання i матерiалiв, виробiв, експлуатацiя яких забезпечує економiю та рацiональне використання паливно-енергетичних ресурсiв, засобiв вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв, якщо iдентичнi товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi.
Перелiки та обсяги таких товарiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України
121 Стаття 9 Угоди про привiлеї та iмунiтети Органiзацiї за демократiю та економiчний розвиток - ГУАМ вiд 19.06.2007 Товари, що придбаваються ГУАМ для здiйснення своїх функцiй, в обсягах, що погодженi з кожною державою-членом
123 Договiр мiж Урядом України та Європейським банком реконструкцiї та розвитку про спiвробiтництво та дiяльнiсть Постiйного представництва ЄБРР в Українi вiд 12.06.2007 (м. Лондон), ратифiкований Законом України вiд 04.06.2008 N 319-VI, стаття 7 Товари, що iмпортуються ЄБРР в Україну i необхiднi для здiйснення його офiцiйної дiяльностi.
Товари, що iмпортуються ЄБРР в Україну для користування Постiйним Представництвом, мають iмпортуватись на iм'я ЄБРР.
Товари мають використовуватись банком суто для здiйснення його офiцiйної дiяльностi без права вiдчуження на територiї України
124 Договiр мiж Урядом України та Європейським банком реконструкцiї та розвитку про спiвробiтництво та дiяльнiсть Постiйного представництва ЄБРР в Українi вiд 12.06.2007 (м. Лондон), ратифiкований Законом України вiд 04.06.2008 N 319-VI, стаття 8 Обладнання та матерiали, якi використовуються для надання ЄБРР технiчної допомоги або для грантового спiвфiнансування i фiнансуються за рахунок грантових коштiв
125 Угода (у формi обмiну нот) мiж Урядом України та Урядом Японiї про надання грантової допомоги для реалiзацiї проекту "Оновлення освiтлювального обладнання Харкiвського державного академiчного театру опери та балету iменi М. В. Лисенка" вiд 06.08.2008, стаття 6 Товари, що надаються Урядом Японiї Уряду України в межах Гранту
126 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 11, пункт 11.46 У перiод з 1 сiчня 2009 до 1 сiчня 2012 року, племiннi чистопороднi тварини великої рогатої худоби або генетичного матерiалу (коди УКТ ЗЕД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), при ввезеннi суб'єктами спецiального режиму оподаткування, встановленого статтею 81 Закону України "Про податок на додану вартiсть"
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Конвенцiя про тимчасове ввезення вiд 26.06.90,
стаття 2, пункт 2
Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.17
Митний кодекс України,
стаття 206
Товари, щодо яких надається дозвiл на тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування (на умовах, визначених Конвенцiєю про тимчасове ввезення вiд 26.06.90, Митним кодексом України)
099   Iншi товари, щодо яких законодавством установлюються пiльги в обкладеннi податком на додану вартiсть
122 Митна конвенцiя про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП 1975 року), стаття 7 Бланки книжок МДП
Роздiл 3. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення податком на додану вартiсть товарiв i транспортних засобiв, увезених на митну територiю України громадянами
300 Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", стаття 8, пункт 7 Транспортнi засоби, що ввозяться (пересилаються) громадянами i входять до складу спадщини за законом, вiдкритої за межами України на користь резидента
301 Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", пункт 12 та частина 2 статтi 8 Транспортнi засоби в разi переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну
302 Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", стаття 8, пункт 13 Транспортнi засоби, що ввозяться (пересилаються) працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну
303 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61, стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.63, стаття 50
Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е"
Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", стаття 8, пункт 6
Предмети, що ввозяться в Україну для особистого користування членами дипломатичних представництв, консульських установ iноземних держав на територiї України
304 Вiдповiдна мiжнародна угода України
Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "е"
Закон України вiд 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", стаття 8, пункт 6
Предмети, що ввозяться в Україну для особистого користування членами представництв мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
 
Директор Департаменту митних платежiв
С.О.Джигалов

(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 26.01.2008р. N 48, вiд 09.04.2008р. N 346, вiд 22.05.2008р. N 534, вiд 01.08.2008р. N 844, вiд 14.08.2008р. N 888, вiд 09.09.2008р. N 980, вiд 11.12.2008р. N 1384)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048

Класифiкатор
документiв

Код Найменування
1 2
Роздiл 1 "Митнi документи"
1100 Некласифiкований документ
1101 Вантажна митна декларацiя (крiм позначених кодами 1103 - 1114)
1102 Вантажна митна декларацiя для багаторазового перемiщення транспортного засобу
1103 Вантажна митна декларацiя типу IМ 31 (IМ 31 Г)
1104 Вантажна митна декларацiя типу ЕК 32
1105 Вантажна митна декларацiя типу IМ 51
1106 Вантажна митна декларацiя типу ЕК 61
1107 Вантажна митна декларацiя типу IМ 72
1108 Вантажна митна декларацiя типу ЕК 72
1109 Вантажна митна декларацiя типу ЕК 73
1110 Вантажна митна декларацiя типу IМ 74 (IМ 74 ТЕО)
1111 Вантажна митна декларацiя типу ЕК 10 КО
1112 Вантажна митна декларацiя типу IМ 40 КО
1113 Вантажна митна декларацiя типу IМ31КО
1114 Вантажна митна декларацiя типу IМ74КО
1201 Книжка (карнет) А.Т.А.
1202 Митна декларацiя, форма якої затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748
1203 Унiфiкована митна квитанцiя МД-1
1300 ВМД, за якою було вiдмовлено в митному оформленнi
1301 Перiодична митна декларацiя
1302 Тимчасова декларацiя
1303 Неповна декларацiя
1304 Загальна вантажна митна декларацiя
1305 Анульована вантажна митна декларацiя
1306 Митна декларацiя М 16
1307 Заява про здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв без застосування вантажної митної декларацiї
1308 Зареєстрована вантажна митна декларацiя (для товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування)
1309 Генеральна декларацiя (для водних та повiтряних транспортних засобiв)
1401 Декларацiя митної вартостi за формою ДМВ-1
1402 Декларацiя митної вартостi за формою ДМВ-2
1403 Декларацiя митної вартостi за формою ДМВ-3
1501 Рiшення про визначення митної вартостi
1502 Рiшення про визначення країни походження
1503 Рiшення про визначення коду товару
1504 Попереднє рiшення щодо класифiкацiї та кодування товару в УКТЗЕД
1505 Висновок за результатами дослiдження експертного пiдроздiлу Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи
1506 Рiшення митного органу про допущення товарiв та/або транспортних засобiв до багаторазового перемiщення через митний кордон України в режимi тимчасового вивезення
1600 Лист про погодження, наданий Енергетичною регiональною митницею
1601 Лист про погодження
1602 Облiкова картка суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi
1603 Квалiфiкацiйне свiдоцтво особи, уповноваженої на декларування
1604 Лiцензiя на провадження посередницької дiяльностi митного брокера (свiдоцтво про визнання пiдприємства декларантом)
1605 Лiцензiя на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
1606 Посвiдчення про реєстрацiю транспортного засобу
1607 Свiдоцтво про вiдповiднiсть технiчного оснащення та облаштування територiї спецiальної (вiльної) економiчної зони
1608 Договiр про застосування вантажної митної декларацiї в електронному виглядi
1609 Резервна позицiя
1701 Акт про проведення митного огляду товарiв
1702 Протокол про порушення митних правил
1801 Попередня митна декларацiя (ПД)
1802 Повiдомлення про намiр увезення (ПНУ)
1803 Внутрiшнiй транзитний документ (ВТД)
1804 Повiдомлення про транзитне перемiщення (ПТП)
1805 Повiдомлення про транзитне перемiщення мiжнародного експрес-вiдправлення
1806 Повiдомлення МДП
1901 Рiшення митного органу про повернення платнику податкiв сум помилково та/або надмiру сплачених сум митних платежiв з бюджету
1902 Податкове повiдомлення
Роздiл 2 "Транспортнi документи"
2000 Некласифiкований документ
2150 Внутрiшнiй транспортний документ
2701 Унiверсальний транспортний документ
2710 Non-negotiable морський транспортний документ (морська накладна)
2711 Negotiable морський транспортний документ
2712 Контейнерний коносамент
2718 Накладна ЦIМ
2719 Накладна УМВС
2720 Накладна ЦIМ/УМВС
2721 Залiзнична накладна для внутрiшнього сполучення
2730 Накладна CMR
2731 Автомобiльна накладна
2740 Авiацiйна вантажна накладна (Air Waybill)
2760 Комбiнований транспортний документ
2761 Коносамент (Bill of Lading)
2780 Iнвойс на фрахт
2785 Вантажний манiфест
2786 Фрахтовий манiфест
2788 Контейнер-манiфест
2800 Свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу
2950 Книжка МДП (Carnet TIR)
2951 Свiдоцтво про допущення до перевезень пiд митними пломбами
2952 Посвiдчення на вiдрядження
2953 Шляховий лист
2954 Поштова накладна
2955 Багажна квитанцiя (ярлик)
2956 Рейсовий квиток
Роздiл 3 "Комерцiйнi документи"
3000 Некласифiкований документ
3105 Рахунок-фактура (iнвойс)
3140 Пакувальна iнструкцiя
3141 Пакувальний лист
3240 Iнструкцiя з доставки
3245 Повiдомлення про доставку
3301 Пропозицiї/розцiнки
3320 Пiдтвердження замовлення
3325 Рахунок-проформа
3340 Навантажувальна iнструкцiя
3341 Лист на навантаження
3382 Повноваження
3520 Страховий сертифiкат
3530 Страховий полiс
3610 Iнструкцiя з перевезення
3621 Повiдомлення iмпортера про перевезення
3622 Повiдомлення експортера про перевезення
3623 Iнвойс на перевезення
3630 Навантажувальна записка
3640 Навантажувальний документ
3660 Документ, що пiдтверджує надання знижок
Роздiл 4 "Договори"
4000 Некласифiкований зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується у мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту)
4100 Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) купiвлi-продажу товарiв (крiм позначеного кодом 4104), подання якого для митного оформлення не супроводжується поданням пов'язаних з ним посередницьких (зовнiшньоекономiчних та/або внутрiшнiх) договорiв
4101 Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) на вiдшкодувальнiй основi (крiм позначених кодами 4100 або 4104)
4102 Посередницький зовнiшньоекономiчний договiр (контракт)
4103 Доповнення до зовнiшньоекономiчного договору (контракту)
4104 Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) купiвлi-продажу, стороною якого є виробник товарiв, що декларуються, та подання якого для митного оформлення не супроводжується поданням пов'язаних з ним посередницьких (зовнiшньоекономiчних та/або внутрiшнiх) договорiв
4200 Некласифiкований внутрiшнiй договiр (контракт)
4201 Внутрiшнiй договiр (контракт) комiсiї
4202 Внутрiшнiй договiр (контракт) доручення
4203 Доповнення до внутрiшнього договору (контракту)
4204 Внутрiшнiй договiр (контракт) про зберiгання товарiв
4300 Лiцензiйний договiр на використання об'єкта права iнтелектуальної власностi
4301 Договiр (контракт) про перевезення
4302 Договiр про охорону та супроводження товарiв
4303 Рядок виключено
4304 Договiр дарування
Роздiл 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що видаються державними органами України"
5000 Некласифiкований документ
5001 Висновок про належнiсть (неналежнiсть) товару до спецiальних технiчних засобiв (СБУ)
5002 Лiцензiя на ввезення, вивезення голографiчних захисних елементiв (СБУ)
5010 Дозвiл (висновок) на право здiйснення мiжнародних передач товарiв (Держекспортконтроль України)
5011 Iнший документ Держекспортконтролю
5021 Висновок щодо вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки вiйськового призначення вимогам Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" (Мiноборони України)
5022 Дозвiл на ввезення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв (Мiноборони України)
5030 Дозвiл на перевезення спецiально визначених предметiв, матерiалiв i речовин, на якi поширюється дозвiльна система (МВС України)
5039 Санiтарний сертифiкат на вантажi з харчовими продуктами, призначеними для експорту (МОЗ України)
5040 Мiжнародний ветеринарний сертифiкат (Мiнагрополiтики України)
5041 Ветеринарнi свiдоцтва форми N 1, 2 та 3 (для країн СНД) (Мiнагрополiтики України)
5042 Дозвiл на ввезення товарiв, що пiдлягають ветеринарному контролю (Мiнагрополiтики України)
5043 Свiдоцтво про державну реєстрацiю сорту рослин або разовий дозвiл на ввезення насiння й садивного матерiалу не зареєстрованих в Українi сортiв рослин (Мiнагрополiтики України)
5044 Документальне пiдтвердження на вивезення з України насiння й садивного матерiалу сортiв рослин, якi не є об'єктами iнтелектуальної власностi або вивозяться з дозволу власника прав на сорт (Мiнагрополiтики України)
5045 Карантинний дозвiл (Мiнагрополiтики України)
5046 Фiтосанiтарний сертифiкат (Мiнагрополiтики України)
5047 Племiнне свiдоцтво (сертифiкат) (Мiнагрополiтики України)
5048 Дозвiл на ввезення в Україну трансгенних сортiв рослин (Мiнагрополiтики України)
5049 Посвiдчення про реєстрацiю (документ, що засвiдчує реєстрацiю бiржової угоди (контракту) про експорт або iмпорт зерна) (Мiнагрополiтики України)
5050 Форма реєстрацiї уловiв патагонського та антарктичного iклачiв/Форма реекспорту видiв iклачiв (Держкомрибгосп України)
5060 Реєстрацiйне посвiдчення на лiкарський засiб (МОЗ України)
5061 Дозвiл на разове ввезення незареєстрованих лiкарських засобiв, або лист Державного фармакологiчного центру МОЗ України на ввезення незареєстрованих лiкарських засобiв на територiю України з метою проведення доклiнiчних дослiджень, клiнiчних випробувань та державної реєстрацiї (МОЗ України)
5062 Свiдоцтво про державну реєстрацiю виробу медичного призначення (МОЗ України)
5063 Пiдтвердження про державну реєстрацiю виробiв медичного призначення (МОЗ України)
5064 Одноразовий дозвiл на ввезення на митну територiю України незареєстрованих виробiв медичного призначення (МОЗ України)
5065 Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи (МОЗ України)
5066 Дозвiл на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України або транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв (Комiтет з контролю за наркотиками)
5080 Спецiальний дозвiл Кабiнету Мiнiстрiв України на реалiзацiю за межами України компонентiв донорської кровi i препаратiв, виготовлених з донорської кровi та її компонентiв (Кабiнет Мiнiстрiв України)
5090 Довiдка про проведення декларування валютних цiнностей, Доходiв та майна, що належать резиденту України i знаходяться за її межами (ДПА України)
5100 Свiдоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей з територiї України (Мiнкультури України)
5109 Рiшення органу iз сертифiкацiї
5110 Висновок щодо вiдповiдностi засобiв вимiрювальної технiки вимогам Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" (територiальний орган Держстандарту)
5111 Сертифiкат вiдповiдностi (Держспоживстандарт або вповноважений орган сертифiкацiї)
5112 Декларацiя про вiдповiднiсть (видана постачальником i зареєстрована органом iз сертифiкацiї)
5113 Лист-роз'яснення Держспоживстандарту або iншого вповноваженого органу, що товар не пiдлягає сертифiкацiї (крiм позначеного кодом 5109)
5114 Свiдоцтво про визнання вiдповiдностi (Держспоживстандарт України або вповноважений орган сертифiкацiї)
5115 Свiдоцтво про якiсть продуктiв лову та харчової продукцiї з них українського походження (виробник)
5116 Атестат виробництва, що видається суб'єктам господарювання, якi здiйснюють переробку продуктiв лову (Держспоживстандарт України /територiальний орган iз сертифiкацiї/)
5120 Витяг з реєстру Мiнiстерства освiти i науки України про визнання СIД-кодiв, нанесених на диски (МОН України)
5121 Витяг з реєстру Мiнiстерства освiти i науки України про визнання СIД-кодiв, нанесених на матрицi (МОН України)
5122 Дозвiл на ввезення на митну територiю України незареєстрованого генетично модифiкованого органiзму для науково-дослiдних цiлей або державних апробацiй (випробувань) (МОН України)
5130 Погодження на ввезення металобрухту (Мiнприроди України)
5131 Повiдомлення про транскордонне перевезення вiдходiв (Мiнприроди України)
5132 Висновок, що вiдходи Зеленого перелiку не пiдпадають пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням (Мiнприроди України)
5133 Сертифiкат екологiчного контролю (Мiнприроди України)
5134 Дозвiл на транспортування, отруйних речовин, у тому числi продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв (Мiнприроди України)
5135 Лiцензiя на використання джерел iонiзуючого випромiнювання (Держатомрегулювання України)
5136 Дозвiл або Сертифiкат на ввезення в Україну та вивезення за її межi об'єктiв тваринного i рослинного свiту (Мiнприроди України)
5137 Реєстрацiйне посвiдчення про державну реєстрацiю пестицидiв та агрохiмiкатiв або дозвiл на ввезення i застосування незареєстрованих пестицидiв та агрохiмiкатiв iноземного виробництва (Мiнприроди України)
5138 Дозвiл на транзитне перемiщення незареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв (Мiнприроди України)
5139 Дозвiл на ввезення продукцiї, отриманої з використанням генетично модифiкованих органiзмiв, призначеної для науково-дослiдних цiлей (вiдповiдно до компетенцiї: Мiнприроди України, МОН України, МОЗ України, Мiнагрополiтики)
5150 Дозвiл на перевезення радiоактивних матерiалiв (Держатомрегулювання України)
5160 Реєстрацiйне посвiдчення на технiчний засiб застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв (УкрНДIПВТ)
5161 Дозвiл на ввезення незареєстрованого технiчного засобу застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв (УкрНДIПВТ)
5170 Спецiальний дозвiл НБУ на ввезення уповноваженими банками в Україну валюти України (НБУ)
5171 Спецiальний дозвiл НБУ на вивезення уповноваженими банками з України валюти України (НБУ)
5172 Дозвiл на пiдставi окремого рiшення Правлiння НБУ на ввезення в Україну уповноваженими банками бланкiв чекiв, крiм дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем (НБУ)
5173 Спецiальний дозвiл на ввезення в Україну юридичними особами - резидентами банкiвських металiв (НБУ)
5174 Iндивiдуальна лiцензiя НБУ на вивезення за межi України юридичними особами - нерезидентами банкiвських металiв у виглядi монет (НБУ)
5175 Iндивiдуальна лiцензiя НБУ на вивезення за межi України уповноваженими банками банкiвських металiв (НБУ)
5180 Сертифiкат Кiмберлiйського процесу (Мiнфiн України)
5181 Дозвiл на вивезення за межi митної територiї України дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, їх брухту i вiдходiв як давальницької сировини (Мiнфiн України)
5182 Висновок Державного гемологiчного центру України за результатами експертизи й оцiнки дорогоцiнних каменiв, дорогоцiнних каменiв органогенного утворення, напiвдорогоцiнних i декоративних каменiв у сировинi та виробах, колекцiй мiнералiв, гiрських порiд, мiнеральних речовин, а також культурних цiнностей (Мiнфiн України)
5190 Експертний висновок про вiдповiднiсть об'єкта нормативним актам з питань енергозбереження (Нацiональне Агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв)
5200 Лiцензiя на право експорту, iмпорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв (Мiнекономiки України)
5201 Лiцензiя на експорт, iмпорт товарiв (Мiнекономiки України)
5202 Дозвiл на поставку до США текстильних товарiв, який оформлюється шляхом проставлення вiзової печатки Мiнекономiки України в комерцiйному рахунку-фактурi (Мiнекономiки України)
5203 Спецiальна лiцензiя на iмпорт товарiв, щодо яких застосованi спецiальнi заходи згiдно з вiдповiдним рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (Мiнекономiки України)
5204 Дозвiл на iмпорт в Україну товару, який є об'єктом застосування заходiв нагляду або регiонального нагляду за iмпортом в Україну (Мiнекономiки України)
5205 Разова (iндивiдуальна) лiцензiя на здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї (Мiнекономiки України)
5206 Дозвiл на реекспорт товарiв (Мiнекономiки України)
5207 Лист-погодження Мiнiстерства економiки України у випадку вiдхилення цiни угоди вiд iндикативного рiвня на товари, угоди щодо яких не пiдлягають реєстрацiї, або експертний висновок Державного iнформацiйно-аналiтичного Центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Мiнекономiки України)
5208 Iнформацiйна картка реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (Мiнекономiки України)
5220 Сертифiкат про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв для здiйснення експортних операцiй (Держкомлiсгосп України)
5230 Дозвiл на ввезення в Україну радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв (Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України)
5231 Лист-роз'яснення уповноваженого органу, що товар не пiдлягає лiцензуванню
5232 Дозвiл уповноваженого органу влади на знищення або руйнування товарiв
5300 Реєстрацiйне посвiдчення про державну реєстрацiю ветеринарних препаратiв, кормових добавок, префiксiв та готових кормiв (Мiнагрополiтики України)
5301 Фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт (Мiнагрополiтики України)
5302 Додаткова декларацiя, в якiй зазначається додаткова iнформацiя щодо фiтосанiтарного стану об'єкта регулювання (Мiнагрополiтики України)
5303 Дозвiл (сертифiкат), виданий адмiнiстративним органом України з питань виконання вимог Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення (Конвенцiї CITES)
5304 Довiдка органу iз сертифiкацiї про укладення договору на проведення робiт iз сертифiкацiї товару мiж його власником або одержувачем та органом iз сертифiкацiї
5305 Сертифiкат про державну реєстрацiю медичного iмунобiологiчного препарату (МОЗ України)
5306 Лiцензiя на експорт/iмпорт дискiв, матриць для лазерних систем зчитування як вид господарської дiяльностi (Мiнекономiки України)
5307 Лiцензiя на право провадження виду господарської дiяльностi (крiм позначених кодами 5200, 5306)
5308 Лист-роз'яснення уповноваженого органу, що до товарiв не застосовуються заходи нетарифного регулювання та iншi обмеження (крiм позначених кодами 5109, 5113, 5231)
Роздiл 6 "Iншi дозволи, висновки та сертифiкати"
6000 Некласифiкований документ
6001 Мiжнародний ветеринарний сертифiкат країни-експортера
6002 Фiтосанiтарний сертифiкат країни-експортера
6003 Мiжнародний санiтарний сертифiкат країни-експортера
6004 Сертифiкат якостi, що видається спецiалiзованим металургiйним переробним пiдприємством
6005 Сертифiкат якостi виробника на лiкарський засiб
6006 Експертний висновок Торгово-промислової палати (або регiональних пiдроздiлiв) про вироблення готової продукцiї з давальницької сировини
6007 Паспорт якостi на партiю дизельного палива
6008 Довiдка банку про надходження валютних коштiв на рахунок українського продавця давальницької сировини
6009 Висновок експерта (акт експертизи)
6010 Свiдоцтво на право вивезення культурних цiнностей з держави вивезення
6011 Доручення власника щодо подальшого перемiщення або використання культурних цiнностей, пiдтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цiнностей
Роздiл 7 "Сертифiкати про походження товарiв"
7000 Сертифiкат про походження товару невизначеної форми
7001 Сертифiкат про походження товару форми A
7002 Сертифiкат про походження товару форми APR
7003 Сертифiкат про походження товару форми EUR 1 (EUR 2)
7004 Сертифiкат про походження товару форми TEXTILE
7005 Сертифiкат про походження товару форми ECSC
7006 Сертифiкат про походження товару форми CT-1
7007 Сертифiкат про походження товару з України (загальна форма)
Роздiл 8 "Документи, що свiдчать про надання пiльг у сплатi митних платежiв"
8000 Некласифiкований документ
8001 Протокол Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України
8002 Посвiдчення про акредитацiю дипломатичної мiсiї в Мiнiстерствi закордонних справ України або копiя дипломатичної чи службової картки акредитацiї в Мiнiстерствi закордонних справ України
8003 Свiдоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавцiв, виготiвникiв i розповсюджувачiв видавничої продукцiї
8004 Висновок Мiнiстерства промислової полiтики України, який мiстить iнформацiю про те, що iмпортований товар не виробляється в Українi
8005 Довiдка обласної державної адмiнiстрацiї про те, що сiльськогосподарським товаровиробником - юридичною особою експортується продукцiя власного виробництва
8006 Свiдоцтво про включення культурної цiнностi до Державного реєстру культурних цiнностей, операцiї з iмпорту яких звiльняються вiд обкладення ПДВ
8007 Довiдка податкового органу про визнання пiдприємства виробником пiдакцизних товарiв
8008 Довiдка про пiдтвердження суми, що виплачується працiвникам дипломатичної служби України у зв'язку з перебуванням у довготермiновому вiдрядженнi або проходженням дипломатичної служби за кордоном
8009 Документи, що пiдтверджують перебування у довготермiновому вiдрядженнi або проходження дипломатичної служби за кордоном
8010 Документи, що пiдтверджують входження транспортного засобу до складу спадщини
8011 Посвiдка на постiйне проживання (пiдтверджує право iноземця чи особи без громадянства на постiйне проживання в Українi)
8012 Паспорт громадянина України для виїзду за кордон зi штампом про зняття з постiйного консульського облiку у зв'язку з переїздом в Україну, засвiдчений гербовою печаткою консульської установи України за мiсцем попереднього постiйного проживання громадянина України
8013 Iншi (крiм позначених кодами 8011, 8012) документи, що вiдповiдно до законодавства пiдтверджують отримання особою права на постiйне проживання в Українi
Роздiл 9 "Iншi документи"
9000 Iншi некласифiкованi документи
9101 Акт про проведення iдентифiкацiйного огляду товарiв та iнших предметiв
9102 Акт приймання-передачi електроенергiї
9103 Акт приймання-передачi газу
9104 Акт приймання-передачi нафти
9105 Акт про прийняття-передання товарiв (предметiв) на зберiгання пiд митним контролем, у тому числi на СГД
9106 Акт про знищення (руйнування) товарiв
9107 Акт про взяття проб i зразкiв товарiв
9201 Платiжне доручення
9202 Касовий ордер
9301 Гарантiя банку
9302 Довiдка про внесення грошової застави
9303 Гарантiйний документ незалежного фiнансового посередника
9401 Декларацiя про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари
9501 Постанова за адмiнiстративною справою
9502 Рiшення суду
9601 Заява пiдприємства про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД
9602 Заява про митне оформлення товарiв у спрощеному порядку
9603 Заява про намiр здiйснити доплату сум податкових зобов'язань
9604 Заява пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв
9605 Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного збору (ДПА України)
9606 Довiдка про взяття на облiк договору про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть за участю iноземного iнвестора, не пов'язану iз створенням юридичної особи
9701 Документ, що пiдтверджує право власностi громадянина на транспортний засiб
9801 Паспортний документ фiзичної особи, що дає право на перетин державного кордону України
9802 Паспортний документ фiзичної особи, що мiстить iнформацiю про мiсце постiйного або тимчасового проживання на територiї України
9803 Паспортний документ фiзичної особи, що мiстить iнформацiю про мiсце постiйного або тимчасового проживання за межами України
9901 Iнформацiйний код результатiв митного огляду товарiв i транспортних засобiв
9902 Iнформацiйний код нормативно-правового акта
9903 Нотарiально посвiдчене доручення (довiренiсть)
 
Заступник директора Департаменту декларування та митних режимiв - начальник вiддiлу застосування митних режимiв
I.М.Муратов
 
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 19.12.2007р. N 1086, вiд 29.12.2007р. N 1110, вiд 17.01.2008р. N 24, вiд 26.01.2008р. N 48, вiд 09.04.2008р. N 346, вiд 12.05.2008р. N 487, вiд 23.06.2008р. N 680, вiд 15.07.2008р. N 768, вiд 12.09.2008р. N 999, вiд 23.09.2008р. N 1037, вiд 27.02.2009р. N 159, вiд 17.04.2009р. N 359)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048

Класифiкатор
способiв розрахунку

Код способу розрахунку Назва способу розрахунку
1 2
01 Безготiвковий розрахунок через банкiвськi установи
02 Унесення готiвки до каси митницi
03 Подання векселя при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною
04 Нарахування податкiв при наданнi гарантiї у виглядi грошової застави вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (вивезення)
05 Унесення готiвки до уповноваженої установи банку (приписної каси уповноваженої установи банку)
06 Умовне нарахування платежу
07 Умовне нарахування платежу при транзитi
11 Подання векселя при митному оформленнi майна, увезеного як внесок до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями
12 Подання векселя при митному оформленнi майна, увезеного на пiдставi договору (контракту) з iноземним iнвестором про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть
13 (Код 13 зазначається в разi звiльнення вiд унесення платежiв на пiдставi судових рiшень)
14 Подання векселя при митному оформленнi товарiв, що ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї
15 Сплата на бюджетнi рахунки Державного казначейства України
16 (Код 16 зазначається при митному оформленнi товару, на який установлено нульовi ставки увiзного мита, акцизного збору або митного збору)
18 Нарахування податкiв, сплачених при митному оформленнi товарiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення
19 Нарахування податкiв при поданнi на товари перiодичної митної декларацiї
21 Подання векселя вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.11.2004 N 1524 "Про порядок випуску, обiгу i погашення простих векселiв при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України товарiв з метою ремонту"
22 Подання векселя вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2005 N 1119 "Деякi питання ввезення (пересилання) товарiв у спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони та вивезення товарiв за їх межi"
23 (Код 23 зазначається при митному оформленнi майна, увезеного як внесок до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, на яке встановлено нульовi ставки увiзного мита)
24 (Код 24 зазначається при митному оформленнi майна, увезеного на пiдставi договору (контракту) з iноземним iнвестором про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, на яке встановлено нульовi ставки ввiзного мита)
25 Гуманiтарна допомога, що не є об'єктом оподаткування податком на додану вартiсть
Способи розрахунку, що застосовуються при заповненнi попередньої вантажної митної декларацiї
30 Гарантiя не потрiбна
31 Надання гарантiйного листа
32 Унесення грошової застави
33 Перевезення митним перевiзником
34 Охорона й супроводження товарiв силами митних органiв
35 Надання гарантiї на умовах Конвенцiї МДП
36 Надання гарантiї незалежного фiнансового посередника
37 Гарантiя не потрiбна в зв'язку з сплатою коштiв на бюджетнi рахунки Державного казначейства України
Способи розрахунку, що застосовуються при заповненнi ВМД пiсля попереднього використання тимчасової чи неповної декларацiї
40 Нарахування податкiв i зборiв, що сплачуються у грошовiй формi при митному оформленнi товарiв iз застосуванням тимчасової чи неповної декларацiї
42 (код 42 зазначається при оформленнi вантажної митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку, яка подається пiсля тимчасової чи неповної декларацiї при нарахуваннi сум податкiв та зборiв, що були надмiрно сплаченi за тимчасовою чи неповною декларацiєю у зв'язку зi змiною основи нарахування, ставки мита, наявнiстю пiльг по сплатi податку, або з урахуванням iнших законодавчих пiдстав)
43 Рядок вилучено
46 (код 46 зазначається при оформленнi вантажної митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку, яка подається пiсля тимчасової чи неповної декларацiї при нарахуваннi сум податкiв та зборiв, надмiрнiсть сплати яких за тимчасовою чи неповною декларацiєю встановлена рiшенням суду)
Способи розрахунку,
що використовуються при випуску товарiв у вiльний обiг пiд гарантiйнi зобов'язання вiдповiдно до статтi 264 Митного кодексу України 
51 Нарахування платежу за митною вартiстю, визначеною митним органом (у разi надання гарантiї уповноваженого банку)
52 Нарахування платежу за митною вартiстю, визначеною декларантом (у разi сплати до держбюджету за митною вартiстю, визначеною митним органом)
53 Рiзниця мiж сумами платежiв, нарахованими за митною вартiстю, визначеною декларантом, i митною вартiстю, визначеною митним органом (у разi сплати до держбюджету за митною вартiстю, визначеною митним органом)
54 Рiзниця мiж сумами платежiв, нарахованими за митною вартiстю, визначеною декларантом, i митною вартiстю, визначеною митним органом (у разi надання гарантiї уповноваженого банку)
Способи розрахунку, що застосовуються при поданнi податкового векселя
08 Подання податкового векселя
17 Подання податкового векселя на пiдставi судових рiшень
81 Код виключено
86 Подання податкового векселя при ввезеннi для реалiзацiї проектiв технологiчних паркiв нового устаткування, обладнання та комплектуючих, а також матерiалiв, якi виробляються в Українi
Способи розрахунку, що застосовуються при доплатi податкових зобов'язань пiсля закiнчення митного оформлення
90 (код 90 зазначається при внесеннi вiдомостей про доплату ПДВ пiсля закiнчення митного оформлення товарiв у разi, якщо при митному оформленнi цих товарiв подавався податковий вексель
 
Директор Департаменту митних платежiв
С.О.Джигалов
(Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Державної митної служби України вiд 26.01.2008р. N 48, вiд 22.02.2008р. N 165, вiд 22.05.2008р. N 534, вiд 08.07.2008р. N 736, вiд 14.08.2008р. N 888)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048

Класифiкатор
типiв контейнерiв

N з/п Код типу контейнера Назва контейнера Довжина Висота Максимальне завантаження, кг. Об'єм, куб.м.
Середньотонажнi контейнери
1 111 Унiверсальний середньотонажний 3-тонний контейнер (УУК-3) 2100 мм. 2400 мм. 2 400 5,2
2 121 Унiверсальний середньотонажний 5-тонний контейнер (УУК-5) 2650 мм. 2400 мм. 4 050 10,4
Крупнотонажнi контейнери
3 211 20-футовий стандартний контейнер (Standard) 20 футiв 8 футiв 21 920 33,9
4 212 40-футовий стандартний контейнер (Standard) 40 футiв 8 футiв 26 580 67,7
5 221 40-футовий контейнер пiдвищеної мiсткостi (High Cube) 40 футiв 9 футiв 26 330 76,4
6 222 45-футовий контейнер пiдвищеної мiсткостi (High Cube) 45 футiв 9 футiв 30 440 82,5
7 231 20-футовий рефрижераторний контейнер (Reefer) 20 футiв 8 футiв 23 950 28,0
8 232 40-футовий рефрижераторний контейнер (Reefer) 40 футiв 8 футiв 26 110 60,2
9 233 40-футовий рефрижераторний контейнер пiдвищеної мiсткостi (High Cube) 40 футiв 9 футiв 26 280 67,4
10 234 45-футовий рефрижераторний контейнер пiдвищеної мiсткостi (High Cube) 43 футiв 8 футiв 24 300 75,4
11 241 20-футовий iзольований контейнер (Insulated) 20 футiв 8 футiв 17 780 26,3
12 251 20-футовий контейнер з вентиляцiєю (Ventilated) 20 футiв 8 футiв 21 350 32,4
13 261 20-футовий контейнер з вiдкритим верхом (Open Top) 20 футiв 8 футiв 21 560 32,0
14 262 40-футовий контейнер з вiдкритим верхом (Open Top) 40 футiв 8 футiв 31 570 66,7
15 271 20-футовий контейнер на базi платформи (Flat Rack) 20 футiв 8 футiв 27 530 27,9
16 272 40-футовий контейнер на базi платформи (Flat Rack) 40 футiв 8 футiв 39 470 54,8
17 281 Контейнер-цистерна (Tank) 20 футiв 8 футiв 26 000 24,0
Iншi контейнери
18 811 Спецiалiзований контейнер (Specialized container) не визначено не визначено не визначено не визначено
19 911 Невiдомий тип контейнера (Unknown container type) не визначено не визначено не визначено не визначено

Директор Департаменту митної статистики
Н.Т.Овдiєнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048

Класифiкатор
заходiв гарантування доставки товарiв

Код Найменування
00 Гарантiя непотрiбна
01 Гарантiя фiнансової установи
02 Грошова застава
03 Перевезення митним перевiзником
04 Охорона й супроводження товарiв митними органами
05 Гарантiя вiдповiдно до Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП вiд 14.11.75
06 Фiнансова гарантiя незалежного фiнансового посередника
07 Гарантiя вiдповiдно до Конвенцiї про тимчасове ввезення iз застосуванням книжок (карнетiв) А.Т.А.
08 Резервна позицiя
09 Резервна позицiя

Начальник Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв
В.А.Луговець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
12.12.2007 N 1048
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 7 квiтня 2009 р. N 309)

Класифiкатор
додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД

Код за УКТЗЕД Назва товару Додаткова iнформацiя
1 2 3
02 - 21 Продовольчi товари та продукцiя сiльського господарства (для товарiв, щодо яких не встановлено додаткову одиницю вимiру) - вага нетто товарiв з урахуванням ваги розсолiв, соусiв тощо, без урахування первинної та iнших видiв тари (упаковки).
2402100000 Сигари, включаючи сигари з вiдрiзаними кiнцями, та сигарили (тонкi сигари), з вмiстом тютюну - вага нетто товарiв без урахування первинної та iнших видiв тари (упаковки).
2710 Важкi дистиляти (дизельне паливо), на якi встановленi ставки акцизного збору залежно вiд вмiсту масової частки сiрки - марка товару та пiдприємство виробник;
- температура спалаху;
- температура перегонки та фракцiйний склад.
8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя - марка;
- модель,
- iдентифiкацiйний номер транспортного засобу (номер кузова, шасi);
- загальна кiлькiсть мiсць, включаючи мiсце водiя;
- тип двигуна;
- робочий об'єм цилiндрiв двигуна;
- новий чи такий, що був у використаннi;
- календарний рiк виготовлення;
- модельний рiк виготовлення.
8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi - марка згiдно з довiдником;
- модель згiдно з довiдником.
- iдентифiкацiйний номер транспортного засобу (номер кузова, шасi);
- загальна кiлькiсть мiсць, включаючи мiсце водiя за документами виробника;
- призначення (пасажирський, вантажопасажирський);
- тип двигуна;
- робочий об'єм цилiндрiв двигуна;
- новий чи такий, що був у використаннi;
- календарний рiк виготовлення;
- модельний рiк виготовлення.
8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв - марка;
- модель,
- iдентифiкацiйний номер транспортного засобу (номер кузова, шасi);
- загальна кiлькiсть мiсць, включаючи мiсце водiя за документами виробника;
- призначення (для використання виключно по бездорiжжю, для використання по бездорiжжю та дорогах загального користування, для використання по дорогах загального користування);
- тип двигуна;
- робочий об'єм цилiндрiв двигуна;
- вантажопiдйомнiсть;
- маса в разi максимального завантаження;
- новий чи такий, що був у використаннi;
- тип кузова (бортовий, самоскид, фургон тощо)";
- календарний рiк виготовлення;
- модельний рiк виготовлення.
Якщо автомобiль виготовлено на базi кузова легкового автомобiля, то обов'язково зазначаються такi слова: "...виготовлений на базi кузова легкового автомобiля".
8705 Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi) - марка;
- модель,
- функцiональне призначення автомобiля;
- iдентифiкацiйний номер транспортного засобу (номер кузова, шасi);
- загальна кiлькiсть мiсць, включаючи мiсце водiя за документами виробника;
- тип двигуна;
- новий чи такий, що був у використаннi;
- календарний рiк виготовлення;
- модельний рiк виготовлення;
- пристрої, якi дають можливiсть виконувати визначенi нетранспортнi функцiї.
8707109010 Кузови для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703, що використовувались 5 рокiв або менше - iдентифiкацiйний номер кузова;
- тип кузова;
- марка;
- модель;
- рiк виготовлення;
- комплектацiя кузова.
8707109020 Кузови для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703, що використовувались понад 5 рокiв - iдентифiкацiйний номер кузова;
- тип кузова;
- марка;
- модель;
- рiк виготовлення;
- комплектацiя кузова.
8707109090 Кузови для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703, новi, не для промислового складання - iдентифiкацiйний номер кузова;
- тип кузова;
- марка;
- модель;
- рiк виготовлення;
- комплектацiя кузова.
(у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 07.04.2009 р. N 309)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
25.02.09 N 148

Класифiкатор
окремих товарiв, при декларуваннi яких застосовуються додатковi одиницi вимiру

Код за УКТЗЕД Назва Код додаткової одиницi вимiру
3303* Парфуми (духи) i туалетна вода 112
3305* Засоби по догляду за волоссям 112
3922* Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази та їх сидiння i кришки для них, бачки зливнi та аналогiчнi вироби санiтарно-технiчного призначення, з пластмаси 796
4202* Саквояжi, чемодани, дорожнi дамськi сумки-чемоданчики, кейси для дiлових паперiв, порт-фелi, шкiльнi ранцi, футляри та чохли для окулярiв, бiноклiв, фото-, кiно- та вiдеокамер, для музичних iнструментiв, зброї, кобури та аналогiчнi чохли; сумки дорожнi, сумки-термоси для харчових продуктiв та напоїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамськi, сумки господарськi, портмоне, гаманцi, футляри для географiчних карт, портсигари, кисети, сумки для робочих iнструментiв, сумки спортивнi, футляри для пляшок, пудреницi, скриньки для ювелiрних виробiв, футляри для рiзальних предметiв та аналогiчнi речi, виготовленi з натуральної або композицiйної шкiри, пластмасових листiв або текстильних матерiалiв, вулканiзованих волокон або картону, або з повним покриттям всiєї поверхнi або переважно покритi такими матерiалами чи папером 796
4907* Поштовi марки, гербовi марки або аналогiчнi марки, непогашенi, поточного або нового випуску в державi, в якiй вони мають або будуть мати визначену номiнальну вартiсть; гербовий папiр; банкноти; чековi книжки; акцiї, облiгацiї та iдентичнi види паперiв 796
6910* Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарно-технiчнi вироби, з керамiки 796
7310* Цистерни, бочки, барабани, канiстри, ящики та аналогiчнi ємностi з чорних металiв, для будь-яких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткiстю не бiльш як 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них 796
7324 10 90 00 Раковини та умивальники з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 796
7326 20 30 00 Клiтки та вольєри невеликi 796
7326 90 10 00 Табакерки, портсигари, пудреницi, футляри для косметики та аналогiчнi кишеньковi вироби 796
7326 90 30 00 Драбини та стрем'янки 796
7326 90 40 00 Пiддони та аналогiчнi платформи для перемiщення товарiв 796
8215* Ложки, виделки, ополоники, шумiвки, лопаточки для тортiв, спецiальнi ножi для риби, масла, щипчики для цукру та аналогiчнi посуд та прибори кухоннi або столовi 796
8301 10 00 00 Замки висячi 796
8301 40 11 00 Замки, використовуванi для дверей будiвель, цилiндровi 796
8301 40 19 00 Замки, використовуванi для дверей будiвель 796
8301 40 90 00 Замки 796
8306* Дзвони, гонги та аналогiчнi вироби неелектричнi з недорогоцiнних металiв; статуетки та iншi прикраси з недорогоцiнних металiв; рами для фотокарток, картин або аналогiчнi рами з недорогоцiнних металiв; дзеркала з недорогоцiнних металiв 796
8402*
(крiм коду
8402 90 00 00)
Котли паровi або iншi парогенеруючi котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); водянi котли з пароперегрiвом 796
8403 10* Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402 796
8415 10 10 00 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо, настiннi чи для вiкон, в окремому корпусi 796
8415 10 90 00 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо, настiннi чи для вiкон, сплiт-системи 796
8415 81 90 90 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо, з умонтованою холодильною установкою та приладом, який забезпечує перемикання режимiв "холод-тепло" 796
8415 82 80 90 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо, з умонтованою холодильною установкою 796
8421 21 90 00 Обладнання для фiльтрування або очищення води 796
8430 31 00 00 Врубовi машини для добування вугiлля або гiрських порiд та машини тунелепрохiднi, самохiднi 796
8430 39 00 00 Врубовi машини для добування вугiлля або гiрських порiд та машини тунелепрохiднi 796
8430 41 00 00 Машини бурильнi або прохiдницькi, самохiднi 796
8430 49 00 00 Машини бурильнi або прохiдницькi 796
8430 50 00 00 Самохiднi машини та обладнання 796
8433 60 00 00 Машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв 796
8451 21 10 00 Машини для сушiння, мiсткiстю не бiльш як 6 кг 796
8451 21 90 00 Машини для сушiння, мiсткiстю понад 6 кг, але не бiльш як 10 кг 796
8451 29 00 00 Машини для сушiння, мiсткiстю понад 10 кг 796
8467 11 10 00 Iнструменти ручнi пневматичнi, гiдравлiчнi або з умонтованим електричним або неелектричним двигуном: - пневматичнi, ротацiйнi (включаючи комбiнованi обертовi i ударної дiї), для обробки металу 796
8467 11 90 00 Iнструменти ручнi пневматичнi, гiдравлiчнi або з умонтованим електричним або неелектричним двигуном, пневматичнi, ротацiйнi (включаючи комбiнованi обертовi i ударної дiї) 796
8467 19 00 00 Iнструменти ручнi пневматичнi, гiдравлiчнi або з умонтованим електричним або неелектричним двигуном, пневматичнi 796
8509 80 00 00 Машини електромеханiчнi побутовi з вмонтованими електродвигунами 796
8513 10 00 00 Лiхтарi електричнi портативнi, що дiють за допомогою власного джерела енергiї (наприклад, на сухих батарейках, акумуляторах, магнето), крiм освiтлювальних приладiв товарної позицiї 8512 796
8516 32 00 00 Апарати електронагрiвальнi перукарськi 796
8517 22 00 00 Телепринтери 796
8542 10 00 00 Картки з електронними iнтегрованими схемами ("smart"-картки) 796
9401 30* Меблi для сидiння, якi обертаються, з регульованою висотою 796
9401 40 00 00 Меблi для сидiння, якi перетворюються на лiжка, крiм туристичних чи садових 796
9401 50 00 00 Меблi для сидiння з тростини, лози, бамбука або подiбних матерiалiв 796
9401 61 00 00 Меблi для сидiння з дерев'яним каркасом, оббитi 796
9401 69 00 00 Меблi для сидiння з дерев'яним каркасом 796
9401 71 00 00 Меблi для сидiння з металевим каркасом, оббитi 796
9401 79 00 00 Меблi для сидiння з металевим каркасом 796
9401 80 00 00 Меблi для сидiння 796
9403 10 - 9403 80 00 00** Меблi 796
9404* Основи матрацнi для лiжок; постiльнi речi та подiбнi вироби (наприклад, матраци, стьобанi ковдри пуховi та пiр'янi, диваннi подушки, пуфи i подушки), з пружинами або заповненi будь-якими матерiалами, чи виробленi з пористої гуми або полiмерних матерiалiв, з покриттям чи без покриття 796
9405 10 21 00 Люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком використовуваних для освiтлення вiдкритих громадських майданчикiв або дорiг, з пластмаси, призначенi для використання з лампами розжарювання 796
9405 10 29 00 Люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком використовуваних для освiтлення вiдкритих громадських майданчикiв або дорiг, з пластмаси 796
9405 10 30 00 Люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком використовуваних для освiтлення вiдкритих громадських майданчикiв або дорiг, з керамiчного матерiалу 796
9405 10 50 00 Люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком використовуваних для освiтлення вiдкритих громадських майданчикiв або дорiг, iз скла 796
9405 10 91 00 Люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком використовуваних для освiтлення вiдкритих громадських майданчикiв або дорiг, призначенi для використання з лампами розжарювання 796
9405 10 99 00 Люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком використовуваних для освiтлення вiдкритих громадських майданчикiв або дорiг 796
9405 20* Свiтильники електричнi настiльнi, пiдлоговi або свiтильники, що встановлюються бiля лiжка 796
9405 30 00 00 Набори освiтлювальних приладiв, що використовуються для прикрашання новорiчних ялинок 796
9405 60* Свiтловi покажчики, свiтловi табло з назвою або адресою та подiбнi вироби 796
9501 00* Iграшки колiснi для катання дiтей (наприклад, триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi); ляльковi коляски 796
9502 10* Ляльки, якi зображують людей, одягненi або неодягненi 796
9503* Iншi iграшки; моделi зменшеного розмiру ("у масштабi") та аналогiчнi моделi, дiючi чи недiючi; головоломки рiзноманiтнi 796
9504 20 10 00 Столи для бiльярду (з нiжками або без них) 796
9506 91 10 00 Тренажери iз змiнними механiзмами обтяження 796
9617 00 11 00 Термоси та iншi вакуумнi ємкостi у зiбраному виглядi об'ємом не бiльш як 0,75 л 796
9617 00 19 00 Термоси та iншi вакуумнi ємкостi у зiбраному виглядi об'ємом бiльш як 0,75 л 796
9701* Картини, малюнки та пастелi, повнiстю виконанi вручну, за винятком малюнкiв товарної позицiї 4906 та iнших готових виробiв, розмальованих або декорованих вручну; колажi та аналогiчнi декоративнi зображення: 796

     * Зазначена додаткова одиниця вимiру розповсюджується на всi товарнi пiдкатегорiї, якi входять до складу товарної позицiї/товарної пiдпозицiї;

     ** Зазначена додаткова одиниця вимiру встановлюється на всi товарнi пiдкатегорiї, якi знаходяться у цьому дiапазонi.

Директор Департаменту митної вартостi В.П.Науменко
(наказ доповнено Класифiкатором згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 25.02.2009р. N 148)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби
27.02.09 N 159

Класифiкатор типiв декларацiй

Митний режим Особливостi декларування Тип ВМД
Iмпорт Iмпорт товарiв в загальному порядку IМ40, IМ40Г
Iмпорт складової комплектного об'єкту IМ40КО
Iмпорт товарiв як гуманiтарної допомоги IМ40ГД
Перiодична митна декларацiя IМ40ПМД
Тимчасова декларацiя IМ40ТД
Неповна декларацiя IМ40НД
Окрема митна декларацiя на витраченi товари IМ40ВТ
Реiмпорт Реiмпорт IМ41
Експорт Експорт товарiв в загальному порядку ЕК10, ЕК10Г
Експорт складової комплектного об'єкту ЕК10КО
Експорт товарiв як гуманiтарної допомоги ЕК10ГД
Перiодична митна декларацiя ЕК10ПМД
Ордернi поставки ЕК10ОП
Загальна декларацiя ЕК10З
Окрема митна декларацiя на витраченi товари ЕК10ВТ
Експорт запасiв споживання ЕК10ЗС
Реекспорт Реекспорт ЕК11
Перiодична митна декларацiя ЕК11ПМД
Транзит Транзит ТР80
Перiодична митна декларацiя ТР80ПМД
Тимчасове ввезення Тимчасове ввезення IМ31, IМ31Г,IМ31КО
Тимчасове вивезення Тимчасове вивезення ЕК32
Митний склад Митний склад IМ74, ЕК73, IМ74КО
Митний склад (ТЕО) IМ74ТЕО
Спецiальна митна зона Спецiальна митна зона IМ71, ЕК71
Перiодична митна декларацiя IМ71ПМД, ЕК71ПМД
Магазин безмитної торгiвлi Магазин безмитної торгiвлi IМ72, ЕК72
Переробка на митнiй територiї України Переробка на митнiй територiї України IМ51
Переробка за межами митної територiї України Переробка за межами митної територiї України ЕК61
Знищення або руйнування Знищення або руйнування IМ76
Вiдмова на користь держави Вiдмова на користь держави IМ75
Завершення режиму Товари, проданi в магазинi безмитної торгiвлi протягом мiсяця ЕК00
Повернення товарiв IМ00, ЕК00, ЕК00Г
 
Заступник директора Департаменту декларування та митних режимiв
О.П.Москаленко
 
(наказ доповнено Класифiкатором згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 27.02.2009р. N 159, Класифiкатор iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 17.04.2009р. N 359)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.