ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНIЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛIТИКИ

НАКАЗ

вiд 28 травня 2004 року N 97


Про затвердження нацiональних стандартiв України, державних класифiкаторiв України, нацiональних змiн до мiждержавних стандартiв, внесення змiни до наказу Держспоживстандарту України вiд 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державного комiтету України з питань
технiчного регулювання та споживчої полiтики
вiд 30 травня 2005 року N 133

     Вiдповiдно до Закону України "Про стандартизацiю" вiд 17 травня 2001 р. N 2408-III та на виконання планiв державної стандартизацiї на 2000, 2001, 2002 та 2004 роки наказую:

     1. Затвердити нацiональнi стандарти України з наданням чинностi з 1 липня 2005 р.:

ДСТУ 2732:2004 Дiловодство й архiвна справа. Термiни та визначення понять
- На замiну ДСТУ 2732-94
ДСТУ 4304:2004 Пояс запобiжний монтерський. Загальнi технiчнi умови
- Вперше
ДСТУ 4305:2004 Фрукти, овочi та продукти їх переробляння. Метод визначення вмiсту каротину
- Вперше (зi скасуванням ГОСТ 8756.22-80)
ДСТУ 4306:2004 Олiя пальмова. Загальнi технiчнi умови
- Вперше
ДСТУ 4307:2004 Сiль йодована. Технiчнi умови
- Вперше
ДСТУ 4308:2004 Конвеєри стрiчковi. Системи електроприводу. Загальнi технiчнi вимоги
- Вперше

     2. Затвердити державнi класифiкатори України з наданням чинностi з 1 червня 2004 р.:

ДК 001:2004 Класифiкацiя форм власностi
- На замiну ДК 001-94
ДК 002:2004 Класифiкацiя органiзацiйно-правових форм господарювання
- На замiну ДК 002-94

     3. Затвердити нацiональнi змiни до мiждержавних стандартiв з наданням чинностi з 1 вересня 2004 р.:

     нацiональна змiна N 1

ДСТУ 2213-93
(ГОСТ 22-94)
Цукор-рафiнад. Технiчнi умови

     нацiональна змiна N 1

ДСТУ 2316-93
(ГОСТ 21-94)
Цукор-пiсок. Технiчнi умови

     4. Внести змiну до наказу Держспоживстандарту України вiд 31 березня 2004 р. N 59, а саме:

     з пункту 2 вилучити пiдпункт "б".

     5. Скасувати в Українi чиннiсть нормативних документiв:

     а) з 1 червня 2004 р.:

ДК 001-94 Класифiкацiя форм власностi
ДК 002-94 Класифiкацiя органiзацiйно-правових форм господарювання;

     б) з 1 липня 2005 р.:

ДСТУ 2732-94 Дiловодство й архiвна справа. Термiни та визначення
ГОСТ 8756.22-80 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения каротина.

     6. Державному пiдприємству "Український науково-дослiдний i навчальний центр проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi" (Жарков Ю. В.) забезпечити опублiкування iнформацiї щодо затвердження зазначених нацiональних стандартiв, державних класифiкаторiв України, нацiональних змiн до мiждержавних стандартiв, внесення змiни до наказу Держспоживстандарту України вiд 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документiв в черговому виданнi щомiсячного iнформацiйного покажчика "Стандарти". 

     7. Вiдповiдальнiсть за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управлiння органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Голови.

Голова Л. Школьник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики
вiд 28 травня 2004 р. N 97

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФIКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФIКАЦIЯ ФОРМ ВЛАСНОСТI
ДК 001:2004

Чинний вiд 01.06.2004

1 ВСТУП

     Державний класифiкатор "Класифiкацiя форм власностi" (КФВ), розроблено на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 травня 1993 р. N 326 "Про Концепцiю побудови нацiональної статистики України та Державну програму переходу на мiжнародну систему облiку i статистики".

     Класифiкатор призначено для використання органами державного управлiння та iншими користувачами для облiку, збирання i оброблення статистичної та адмiнiстративної iнформацiї щодо державної реєстрацiї, аналiзу та узагальнення результатiв економiчної дiяльностi суб'єктiв господарської (у т. ч. пiдприємницької дiяльностi), ведення державних реєстрiв: Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ), Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, Реєстру корпоративних прав держави та iнших за формами власностi, Класифiкацiю форм власностi рекомендується використовувати разом з державним класифiкатором ДК 002:2004 "Класифiкацiя органiзацiйно-правових форм господарювання" (КОПФГ).

     Об'єктами класифiкацiї в КФВ є форми власностi, встановленi чинним законодавством: Цивiльним кодексом України (далi - ЦКУ) та Господарським кодексом України (далi - ГКУ).

     Структурно класифiкацiя складається з двозначних цифрових кодiв та назв форм власностi.

     Для забезпечення можливостi порiвняння кодiв форм власностi за ДК 001-94 наведено колонку "Попереднiй код (код за ДК 001-94)".

     Ведення КФВ здiйснює Державний комiтет статистики України. Пiдставою для змiн та доповнень до класифiкатора є вiдповiднi змiни законодавчих актiв України.

     Повiдомлення про змiни до класифiкатора публiкуються в щомiсячному iнформацiйному покажчику "Стандарти" Держспоживстандарту України.

2 ВИЗНАЧЕННЯ

     2.1 Право власностi - це право особи на рiч (майно), яке вона здiйснює вiдповiдно до закону за своєю волею, незалежно вiд волi iнших осiб.

     Власниковi належать права володiння, користування та розпорядження своїм майном (ЦКУ, ст. 316, 317).

     2.2 Суб'єкти права власностi - Український народ та iншi учасники цивiльних вiдносин: фiзичнi та юридичнi особи, держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права. Усi суб'єкти права власностi є рiвними перед законом (ЦКУ, ст. 2, 318).

     2.3 ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТI

     2.3.1 Суб'єктами права приватної власностi є фiзичнi та юридичнi особи. Фiзичнi та юридичнi особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видiв майна, якi вiдповiдно до закону не можуть їм належати. Склад, вартiсть та кiлькiсть майна, яке може бути у власностi фiзичних та юридичних осiб, не є обмеженим. Законом може бути встановлене обмеження розмiру земельної дiлянки, яка може бути у власностi фiзичної та юридичної особи (ЦКУ, ст. 325).

     2.3.2 Об'єктами права приватної власностi є майно приватних та iнших видiв пiдприємств, господарських товариств та об'єднань (крiм державних та комунальних), кооперативiв, органiзацiй, установ, закладiв (крiм державних та комунальних), фiзичних осiб.

     2.4 ПРАВО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТI

     2.4.1 У державнiй власностi є майно, у тому числi грошовi кошти, що належать державi Україна. Вiд iменi та в iнтересах держави Україна право власностi здiйснюють вiдповiдно органи державної влади (ЦКУ, ст. 326).

     2.4.2 Об'єктами права державної власностi є майно:

     - державних та казенних пiдприємств, державних органiзацiй, установ та закладiв, що дiють на основi державної власностi (ГКУ, ст. 73);

     - акцiї (частки, паї) держави у майнi суб'єктiв господарювання рiзних форм власностi (ГКУ, ст. 141);

     - яке не увiйшло до статутних фондiв акцiонерних товариств, створених у процесi корпоратизацiї та приватизацiї;

     - державних господарських об'єднань, якi утворюються переважно у формi корпорацiї або концерну, незалежно вiд найменування об'єднання (комбiнат, трест тощо) (ГКУ, ст. 120).

     2.5 ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI

     2.5.1 У комунальнiй власностi є майно, у тому числi грошовi кошти, яке належить територiальнiй громадi. Управлiння майном, що є у комунальнiй власностi, здiйснюють безпосередньо територiальна громада та утворенi нею органи мiсцевого самоврядування (ЦКУ, ст. 327).

     2.5.2 Об'єктами права комунальної власностi є майно:

     - комунальних пiдприємств, органiзацiй, установ, закладiв, що дiють на основi комунальної власностi територiальної громади (ГКУ, ст. 78);

     - акцiї (частки, паї) територiальної громади у майнi суб'єктiв господарювання рiзних форм власностi (ГКУ, ст. 24);

     - комунальних господарських об'єднань, якi утворюються переважно у формi корпорацiї або концерну, незалежно вiд найменування об'єднання (комбiнат, трест тощо) (ГКУ, ст. 120).

3 КЛАСИФIКАЦIЯ ФОРМ ВЛАСНОСТI

Код Назва Попереднiй код
(код за ДК 001-94)
10 Приватна власнiсть 10, 20, 50
30 Державна корпоративна власнiсть* 31
31 Державна власнiсть 31
32 Комунальна власнiсть 32
33 Комунальна корпоративна власнiсть* 32

____________
     * Державну корпоративну власнiсть та комунальну корпоративну власнiсть визначають щодо майна суб'єктiв, у статутному фондi яких частка державної чи комунальної власностi перевищує п'ятдесят вiдсоткiв чи становить величину, яка забезпечує вiдповiдним органам державного управлiння або мiсцевого самоврядування право вирiшального впливу на господарську дiяльнiсть цих суб'єктiв.

     01.140.20

     Ключовi слова: класифiкацiя, назва форми власностi, код форми власностi.

 

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФIКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФIКАЦIЯ ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ДК 002:2004

Чинний вiд 01.06.2004

1 ВСТУП

     Державний класифiкатор "Класифiкацiя органiзацiйно-правових форм господарювання" (КОПФГ) розроблено на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 травня 1993 р. N 326 "Про Концепцiю побудови нацiональної статистики України та Державну програму переходу на мiжнародну систему облiку i статистики".

     Об'єктом класифiкацiї є визначенi чинним законодавством органiзацiйно-правовi форми юридичних осiб та їх вiдокремленi пiдроздiли: фiлiї, представництва, а також пiдприємцi - фiзичнi особи, якi не мають статусу юридичної особи.

     Класифiкатор призначено для використовування органами державного управлiння та iншими користувачами для облiку, збирання й обробляння статистичної та адмiнiстративної iнформацiї щодо державної реєстрацiї, аналiзування та узагальнювання результатiв економiчної дiяльностi суб'єктiв господарської (зокрема пiдприємницької) дiяльностi, ведення державних реєстрiв: Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ), Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, Реєстру корпоративних прав держави та iнших.

     Вилученi станом на 31.03.2004 з чинного законодавства органiзацiйно-правовi форми пiдприємств видiлено курсивом.

     Законодавчi акти, згiдно з якими визначають органiзацiйно-правовi форми суб'єктiв господарської дiяльностi, наведено у додатку А.

     Кожна позицiя класифiкатора структурно складається з тризначного iдентифiкацiйного коду та назви органiзацiйно-правової форми господарювання. Iдентифiкацiйний код будується, використовуючи серiйно-порядковий метод кодування. Початковi коди серiй (100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 та 900) та їхнi назви, використовують для узагальнювання об'єктiв класифiкацiї i не призначенi для безпосереднього кодування суб'єктiв господарської та iншої дiяльностi.

     Наявнiсть у назвi класифiкацiйної позицiї, наведеної у дужках альтернативної частини назви, визначає можливi варiанти застосовування даної органiзацiйно-правової форми. Так, назва органiзацiйно-правової форми позицiї класифiкацiї "Пiдприємство об'єднання громадян (релiгiйної органiзацiї, профспiлки)" пiд час формування назви пiдприємства, створеного, наприклад, профспiлкою, буде визначено у Свiдоцтвi про державну реєстрацiю та Єдиному державному реєстрi юридичних осiб i фiзичних осiб - пiдприємцiв як "Пiдприємство профспiлки".

     Щоб забезпечити змогу порiвнювати коди органiзацiйно-правових форм господарювання за ДК 002-94 наведено колонку "Попереднiй код" (код за ДК 002-94).

     Ведення КОПФГ здiйснює Державний комiтет статистики України. Пiдставою для внесення змiн до класифiкатора є вiдповiднi змiни законодавчих актiв України. Повiдомлення про змiни до класифiкатора публiкують в щомiсячному iнформацiйному покажчику "Стандарти" Держспоживстандарту України.

2 ЗАГАЛЬНI ВИЗНАЧЕННЯ

     2.1 ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ - форма здiйснювання господарської (зокрема пiдприємницької) дiяльностi з вiдповiдною правовою основою, яка визначає характер вiдносин мiж засновниками (учасниками), режим майнової вiдповiдальностi по зобов'язаннях пiдприємства (органiзацiї), порядок створення, реорганiзацiї, лiквiдацiї, управлiння, розподiлу одержаних прибуткiв, можливi джерела фiнансування дiяльностi тощо.

     2.2 ЮРИДИЧНА ОСОБА - органiзацiя, створена i зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осiб та (або) майна.

     Юридичнi особи, залежно вiд порядку їх створення, подiляються на юридичних осiб приватного права та юридичних осiб публiчного права.

     Юридична особа приватного права створюється на пiдставi установчих документiв.

     Юридична особа публiчного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республiки Крим або органу мiсцевого самоврядування.

     Юридична особа може бути створена шляхом примусового подiлу (видiлу) у випадках, встановлених законом [2, ст. 80, 81].

     2.3 УЧАСНИКИ ВIДНОСИН У СФЕРI ГОСПОДАРЮВАННЯ - суб'єкти господарювання, споживачi, органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, надiленi господарською компетенцiєю, а також громадяни, громадськi та iншi органiзацiї, якi виступають засновниками суб'єктiв господарювання чи здiйснюють щодо них органiзацiйно-господарськi повноваження на основi вiдносин власностi [3, ст. 2].

     2.4 ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ - дiяльнiсть суб'єктiв господарювання у сферi суспiльного виробництва, спрямована на виготовлення та реалiзацiю продукцiї, виконування робiт чи надавання послуг вартiсного характеру, що мають цiнову визначенiсть [3, ст. 3].

     2.4.1 Некомерцiйна господарська дiяльнiсть - самостiйна систематична господарська дiяльнiсть, здiйснювана суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економiчних, соцiальних та iнших результатiв без мети одержання прибутку [3, ст. 3].

     2.4.2 Пiдприємницька дiяльнiсть - самостiйна iнiцiативна, систематична, на власний ризик господарська дiяльнiсть, здiйснювана суб'єктами господарювання (пiдприємцями) з метою досягнення економiчних i соцiальних результатiв та одержання прибутку [3, ст. 42].

     2.5 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ - учасники господарських вiдносин, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, реалiзуючи господарську компетенцiю (сукупнiсть господарських прав та обов'язкiв), мають вiдокремлене майно i несуть вiдповiдальнiсть за свої зобов'язання в межах цього майна, крiм випадкiв, передбачених законодавством.

     Суб'єктами господарювання є:

     - господарськi органiзацiї - юридичнi особи, державнi, комунальнi та iншi пiдприємства, а також iншi юридичнi особи, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть та зареєстрованi в установленому законом порядку;

     - громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть та зареєстрованi вiдповiдно до закону як пiдприємцi.

     Держава, органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання (3, ст. 8, 55).

(пункт 2.5 роздiлу 2 в редакцiї наказу Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 30.05.2005 р. N 133)

     2.5.1 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМIКИ - суб'єкти, що дiють на основi лише державної власностi, а також суб'єкти, державна частка у статутному фондi яких перевищує п'ятдесят вiдсоткiв чи становить величину, яка забезпечує державi право вирiшального впливу на господарську дiяльнiсть цих суб'єктiв.

     Держава здiйснює управлiння державним сектором економiки вiдповiдно до засад внутрiшньої i зовнiшньої полiтики [3, ст. 22].

     2.5.2 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМIКИ - суб'єкти, що дiють на основi лише комунальної власностi, а також суб'єкти, у статутному фондi яких частка комунальної власностi перевищує п'ятдесят вiдсоткiв чи становить величину, яка забезпечує органам мiсцевого самоврядування право вирiшального впливу на господарську дiяльнiсть цих суб'єктiв [3, ст. 24].

     2.6 КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО - корпоративне пiдприємство утворене, як правило, двома або бiльше засновниками за їх спiльним рiшенням (договором), дiє на основi об'єднання майна та (або) пiдприємницької чи трудової дiяльностi засновникiв (учасникiв), їх спiльного управлiння справами, на основi корпоративних прав, у тому числi через органи, що ними створюються, участi засновникiв (учасникiв) у розподiлi доходiв та ризикiв пiдприємства. Корпоративними є кооперативнi пiдприємства, пiдприємства, що створюються у формi господарського товариства, а також iншi пiдприємства, в тому числi заснованi на приватнiй власностi двох або бiльше осiб [3, ст. 63].

     2.7 УНIТАРНЕ ПIДПРИЄМСТВО - створюється одним засновником, який видiляє необхiдне для того майно, формує вiдповiдно до закону статутний фонд, не подiлений на частки (паї), затверджує статут, розподiляє доходи, безпосередньо або через керiвника, який ним призначається, керує пiдприємством i формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирiшує питання реорганiзацiї та лiквiдацiї пiдприємства. Унiтарними є пiдприємства державнi, комунальнi, пiдприємства, заснованi на власностi об'єднання громадян, релiгiйної органiзацiї або на приватнiй власностi засновника [3, ст. 63].

     2.8 ОБ'ЄДНАННЯ ПIДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСIБ) - господарська органiзацiя, утворена у складi двох або бiльше пiдприємств (юридичних осiб) з метою координацiї їх виробничої, наукової та iншої дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань.

     Об'єднання пiдприємств утворюються пiдприємствами на добровiльних засадах або за рiшенням органiв, якi вiдповiдно до Господарського кодексу та iнших законiв мають право утворювати об'єднання пiдприємств. В об'єднання пiдприємств можуть входити пiдприємства, утворенi за законодавством iнших держав, а пiдприємства України можуть входити в об'єднання пiдприємств, утворенi на територiї iнших держав [3, ст. 118].

     2.9 АСОЦIЙОВАНI ПIДПРИЄМСТВА (ГОСПОДАРСЬКI ОРГАНIЗАЦIЇ) - це група суб'єктiв господарювання - юридичних осiб, пов'язаних мiж собою вiдносинами економiчної та (або) органiзацiйної залежностi у формi участi в статутному фондi та (або) управлiннi. Залежнiсть мiж асоцiйованими пiдприємствами може бути простою i вирiшальною [3, ст. 126].

     2.10 УСТАНОВА - органiзацiя, створена однiєю або кiлькома особами (засновниками), якi не беруть участi в управлiннi нею, шляхом об'єднання (видiлення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

     Особливостi правового статусу окремих видiв установ встановлюються законом [2, ст. 83 - 85].

3 ОБ'ЄКТИ ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

3.1 ПIДПРИЄМСТВА

     ПIДПРИЄМСТВО - самостiйний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування, або iншими суб'єктами для задоволення суспiльних та особистих потреб шляхом систематичного здiйснення виробничої, науково-дослiдної, торговельної, iншої господарської дiяльностi в порядку, передбаченому цим Кодексом та iншими законами.

     Пiдприємства можуть створюватись як для здiйснення пiдприємництва, так i для некомерцiйної господарської дiяльностi.

     Пiдприємство, якщо законом не встановлено iнше, дiє на основi статуту.

     Пiдприємство є юридичною особою, має вiдокремлене майно, самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, печатку iз своїм найменуванням та iдентифiкацiйним кодом.

     Пiдприємство не має у своєму складi iнших юридичних осiб [3, ст. 62].

     3.1.1 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО - форма пiдприємницької дiяльностi громадян iз створенням юридичної особи, якi виявили бажання виробляти товарну сiльськогосподарську продукцiю, займатися її переробкою та реалiзацiєю з метою отримання прибутку на земельних дiлянках, наданих їм для ведення фермерського господарства [22, ст. 1].

     3.1.2 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО - пiдприємство, що дiє на основi приватної власностi одного або кiлькох громадян, iноземцiв, осiб без громадянства та його (їх) працi чи з використанням найманої працi. Приватним є також пiдприємство, що дiє на основi приватної власностi суб'єкта господарювання - юридичної особи [3, ст. 63].

     3.1.3 КОЛЕКТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО* - пiдприємство, що дiє на основi колективної власностi [3, ст. 63].

____________
     * Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрацiя нових пiдприємств з цiєю органiзацiйно-правовою формою.

     3.1.4 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО - пiдприємство, що дiє на основi державної власностi.

     3.1.4.1 Державне унiтарне пiдприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базi вiдокремленої частини державної власностi, як правило, без подiлу її на частки, i входить до сфери його управлiння.

     Найменування державного унiтарного пiдприємства повинно мiстити слова "державне пiдприємство". Державнi унiтарнi пiдприємства дiють як державнi комерцiйнi або казеннi.

     3.1.4.2 Державне комерцiйне пiдприємство - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, дiє на основi статуту на принципах пiдприємництва i несе вiдповiдальнiсть за наслiдки своєї дiяльностi усiм належним йому на правi господарського вiдання майном [3, ст. 63, 73, 74].

     3.1.5 КАЗЕННЕ ПIДПРИЄМСТВО - пiдприємство, створене за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України. У рiшеннi про створення казенного пiдприємства визначаються обсяг i характер основної дiяльностi пiдприємства, а також орган, до сфери управлiння якого входить пiдприємство, що створюється. Реорганiзацiя i лiквiдацiя казенного пiдприємства проводяться за рiшенням органу, до компетенцiї якого належить створення даного пiдприємства [3, ст. 76].

     3.1.6 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО - пiдприємство, що дiє на основi комунальної власностi територiальної громади [3, ст. 63].

     Комунальне унiтарне пiдприємство - пiдприємство, утворене компетентним органом мiсцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базi вiдокремленої частини комунальної власностi i входить до сфери його управлiння.

     Найменування комунального унiтарного пiдприємства повинно мiстити слова "комунальне пiдприємство" та вказiвку на орган мiсцевого самоврядування, до сфери управлiння якого входить дане пiдприємство [3, ст. 78].

     3.1.7 ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО - пiдприємство, єдиним засновником якого є iнше пiдприємство (пiдприємство, залежне вiд iншого) [3, ст. 63, 126].

     3.1.8 IНОЗЕМНЕ ПIДПРИЄМСТВО - унiтарне або корпоративне пiдприємство, створене за законодавством України, що дiє виключно на основi власностi iноземцiв або iноземних юридичних осiб, або дiюче пiдприємство, придбане повнiстю у власнiсть цих осiб. Iноземнi пiдприємства не можуть створюватися в галузях, визначених законом, що мають стратегiчне значення для безпеки держави [3, ст. 117].

     3.1.9 ПIДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (релiгiйної органiзацiї, профспiлки) - унiтарне пiдприємство, засноване на власностi об'єднання громадян, релiгiйної органiзацiї або профспiлки для здiйснення господарської дiяльностi з метою виконання їх статутних завдань. Засновником такого пiдприємства є вiдповiдне об'єднання громадян, релiгiйна органiзацiя, профспiлка, що має статус юридичної особи, а також їх об'єднання (спiлки) у разi, якщо їх статутом передбачено право заснування пiдприємств [ГКУ, ст. 112].

     3.1.10 ПIДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ - унiтарне або корпоративне пiдприємство, утворене споживчим товариством (товариствами) або спiлкою (об'єднанням) споживчих товариств з метою здiйснення статутних цiлей цих товариств, спiлок (об'єднань) [3, ст. 111]. 

     3.1.11 ОРЕНДНЕ ПIДПРИЄМСТВО* - пiдприємство, створене орендарем на основi оренди цiлiсного майнового комплексу iснуючого державного або комунального пiдприємства чи майнового комплексу виробничого структурного пiдроздiлу (структурної одиницi) цього пiдприємства з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi.

     3.13 IНДИВIДУАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО* - пiдприємство, засноване на особистiй власностi фiзичної особи та виключно її працi.

     3.14 СIМЕЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО* - пiдприємство, засноване на власностi та працi громадян України - членiв однiєї сiм'ї, якi проживають разом.

     3.15 СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО* - пiдприємство, засноване на базi об'єднання майна рiзних власникiв. У числi засновникiв спiльного пiдприємства вiдповiдно до законодавства України можуть бути юридичнi особи та громадяни України, союзних республiк, iнших держав.

____________
     * Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрацiя нових пiдприємств з такими органiзацiйно-правовими формами.

     Примiтка. За таким визначенням, що вiдповiдає першiй редакцiї Закону України "Про пiдприємства в Українi" здiйснювалась державна реєстрацiя спiльних пiдприємств. Наявнiсть спiльного капiталу згiдно з цим визначенням не є необхiдною ознакою.

3.2 ГОСПОДАРСЬКI ТОВАРИСТВА

     ГОСПОДАРСЬКI ТОВАРИСТВА - пiдприємства або iншi суб'єкти господарювання, створенi юридичними особами та (або) громадянами шляхом об'єднання їх майна i участi в пiдприємницькiй дiяльностi товариства з метою одержання прибутку.

     До господарських товариств належать: акцiонернi товариства, товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, повнi товариства, командитнi товариства [2, ст. 113]; [3, ст. 79, 80].

     3.2.1 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО - товариство, яке має статутний фонд, подiлений на визначену кiлькiсть рiвної номiнальної вартостi, несе вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями тiльки майном товариства [2, ст. 152]; [4, ст. 24].

     3.2.1.1 ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО - вид акцiонерного товариства, акцiї якого можуть розповсюджуватися шляхом вiдкритої пiдписки та купiвлi-продажу на бiржах [4, ст. 25].

     3.2.1.2 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО - вид акцiонерного товариства, акцiї якого розподiляються мiж засновниками i не можуть розповсюджуватися шляхом пiдписки, купуватися та продаватися на бiржах [4, ст. 25].

     3.2.1.3 ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ (ТОВАРИСТВО) - акцiонерне товариство, державна частка у статутному фондi якого перевищує п'ятдесят вiдсоткiв чи становить величину, яка забезпечує державi право вирiшального впливу на господарську дiяльнiсть цiєї компанiї [3, ст. 22].

     3.2.2 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ - господарське товариство, що має статутний фонд, подiлений на частки, розмiр яких визначається установчими документами, i несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями тiльки своїм майном. Учасники товариства, якi повнiстю сплатили свої вклади, несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю товариства, у межах своїх вкладiв [2, ст. 140]; [4, ст. 50].

     3.2.3 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ - товариство, статутний фонд якого подiлено на частки визначених установчими документами розмiрiв. Учасники такого товариства вiдповiдають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а за недостатнiстю цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всiх учасникiв кратному розмiрi до внеску кожного учасника. Граничний розмiр вiдповiдальностi учасникiв передбачається в установчих документах [2, ст. 151]; [4, ст. 65].

     3.2.4 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО - товариство, всi учасники якого займаються спiльною пiдприємницькою дiяльнiстю i несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями товариства усiм своїм майном [2, ст. 119]; [4, ст. 66].

     3.2.5 КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО - товариство, в якому разом з одним або бiльше учасникiв, якi здiйснюють вiд iменi товариства пiдприємницьку дiяльнiсть i несуть вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями товариства всiм своїм майном, є один або бiльше учасникiв, вiдповiдальнiсть яких обмежується вкладом у майнi товариства (вкладникiв) [2, ст. 133]; [4, ст. 75].

3.3 КООПЕРАТИВИ

     3.3.1 КООПЕРАТИВ - юридична особа, утворена фiзичними та (або) юридичними особами, якi добровiльно об'єдналися на основi членства для ведення спiльної господарської та iншої дiяльностi з метою задоволення своїх економiчних, соцiальних та iнших потреб на засадах самоврядування.

     Вiдповiдно до завдань та характеру дiяльностi кооперативи подiляються на такi типи: виробничi, обслуговуючi та споживчi. За напрямами дiяльностi кооперативи можуть бути житлово-будiвельними, садово-городнiми, гаражними, торговельно-закупiвельними, транспортними, освiтнiми, туристичними, медичними тощо [3, ст. 95]; [5, ст. 2].

     3.3.2 ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фiзичних осiб для спiльної виробничої або iншої господарської дiяльностi з метою одержання прибутку на засадах їх обов'язкової трудової участi та об'єднаннi майнових пайових внескiв, участi в управлiннi пiдприємством та розподiлi доходу мiж членами кооперативу вiдповiдно до їх участi у його дiяльностi.

     Виробничi кооперативи можуть здiйснювати виробничу, переробну, заготiвельно-збутову, постачальницьку, сервiсну i будь-яку iншу пiдприємницьку дiяльнiсть [2, ст. 163]; [3, ст. 95].

     3.3.3 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фiзичних та (або) юридичних осiб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також iншим особам з метою провадження їх господарської дiяльностi. Обслуговуючi кооперативи надають послуги iншим особам в обсягах, що не перевищують 20 вiдсоткiв загального обороту кооперативу [5, ст. 2].

     3.3.4 СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ - споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фiзичних та (або) юридичних осiб для органiзацiї торговельного обслуговування, заготiвель сiльськогосподарської продукцiї, сировини, виробництва продукцiї та надання iнших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членiв [5, ст. 2].

     3.3.5 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ - юридична особа, утворена фiзичними та (або) юридичними особами, що є сiльськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровiльного членства та об'єднання майнових пайових внескiв для спiльної виробничої дiяльностi у сiльському господарствi та обслуговування переважно членiв кооперативу [6, ст. 1].

     3.3.5.1 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ - юридична особа, утворена шляхом об'єднання фiзичних осiб, якi є сiльськогосподарськими товаровиробниками, для спiльного виробництва продукцiї сiльського, рибного i лiсового господарства на засадах обов'язкової трудової участi у процесi виробництва [6, ст. 1].

     3.3.5.2 СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ - кооператив, створений для надання послуг переважно членам кооперативу та iншим особам з метою провадження їх сiльськогосподарської дiяльностi [6, ст. 1].

     3.3.6 КООПЕРАТИВНИЙ БАНК - банк, створений суб'єктами господарювання, а також iншими особами за принципом територiальностi на засадах добровiльного членства та об'єднання пайових внескiв для спiльної грошово-кредитної дiяльностi. Вiдповiдно до закону можуть створюватися мiсцевi та центральний кооперативнi банки.

     Статутний фонд кооперативного банку подiляється на паї. Кожний учасник кооперативного банку незалежно вiд його участi (паю) у статутному фондi банку має право одного голосу [3, ст. 338]; [7, ст. 6, 8].

3.4 ОРГАНIЗАЦIЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДИ)

     3.4.1 ОРГАНIЗАЦIЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) - органiзацiйна структура, створена однiєю або кiлькома особами (засновниками), якi не беруть участi в управлiннi нею, шляхом об'єднання (видiлення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливостi правового статусу окремих видiв органiзацiй, закладiв, установ встановлюються законом [2, ст. 83].

     3.4.2 ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

     Державна влада в Українi здiйснюється на засадах її подiлу на законодавчу, виконавчу та судову [1, ст. 6].

     Єдиним органом законодавчої влади в Українi є парламент - Верховна Рада України [1, ст. 75].

     Вищим органом в системi органiв виконавчої влади є Кабiнет Мiнiстрiв України, який спрямовує i координує роботу мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади.

     До системи центральних органiв виконавчої влади України входять мiнiстерства, державнi комiтети (державнi служби) та центральнi органи виконавчої влади зi спецiальним статусом. Центральнi органи виконавчої влади можуть мати свої територiальнi органи, що утворюються, реорганiзовуються i лiквiдуються в порядку, встановленому законодавством.

     До системи мiсцевих органiв виконавчої влади входять мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, якi здiйснюють виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республiки Крим, у мiстах Києвi та Севастополi.

     Мiсцева державна адмiнiстрацiя в межах своїх повноважень здiйснює виконавчу владу на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi, а також реалiзує повноваження, делегованi їй вiдповiдною радою [1, ст. 113, 116]; [9]; [8, ст. 1].

     Судова влада реалiзується шляхом здiйснення правосуддя у формi цивiльного, господарського, адмiнiстративного, кримiнального, а також конституцiйного судочинства. Судочинство здiйснюється Конституцiйним Судом України та судами загальної юрисдикцiї. Юрисдикцiя судiв поширюється на всi правовiдносини, що виникають у державi [1, ст. 124]; [24, ст. 1].

(пiдпункт 3.4.2 пункту 3.4 роздiлу 3 в редакцiї наказу Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 30.05.2005 р. N 133)

     3.4.3 ОРГАН МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - мiсцеве самоврядування здiйснюється територiальними громадами сiл, селищ, мiст як безпосередньо, так i через сiльськi, селищнi, мiськi ради та їх виконавчi органи, а також через районнi та обласнi ради, якi представляють спiльнi iнтереси територiальних громад сiл, селищ, мiст.

     Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання [1, ст. 140]; [3, ст. 8]; [10, ст. 2].

     3.4.4 ДЕРЖАВНА ОРГАНIЗАЦIЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) - утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базi вiдокремленої частини державної власностi, як правило, без подiлу її на частки, i входить до сфери його управлiння.

     3.4.5 КОМУНАЛЬНА ОРГАНIЗАЦIЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) - утворюється компетентним органом мiсцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базi вiдокремленої частини комунальної власностi i входить до сфери його управлiння.

     3.4.6 ПРИВАТНА ОРГАНIЗАЦIЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) - утворюється на основi приватної власностi одного або кiлькох громадян, iноземцiв, осiб без громадянства або на основi приватної власностi суб'єкта господарювання - юридичної особи.

     3.4.7 ОРГАНIЗАЦIЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРОФСПIЛКИ) утворюється на власностi об'єднання громадян, релiгiйної органiзацiї, профспiлки для здiйснення господарської дiяльностi з метою виконання їх статутних завдань у разi, якщо їх статутом передбачено право заснування органiзацiй.

     3.4.8 ОРГАНIЗАЦIЯ ОРЕНДАРIВ* - органiзацiя, створена трудовим колективом державного пiдприємства, яка має переважне перед iншими фiзичними та юридичними особами право на укладання договору оренди майна того державного пiдприємства, органiзацiї, де вона створена.

     3.4.9 ОРГАНIЗАЦIЯ ПОКУПЦIВ* - добровiльне об'єднання громадян, якi уклали угоду про спiльну дiяльнiсть з метою придбання об'єктiв приватизацiї.

     ____________
* Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрацiя нових органiзацiй з такими органiзацiйно-правовими формами.

3.5 ОБ'ЄДНАННЯ ПIДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСIБ)

     3.5.1 ОБ'ЄДНАННЯ ПIДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСIБ) - господарська органiзацiя, утворена у складi двох або бiльше пiдприємств (юридичних осiб) з метою координацiї їх виробничої, наукової та iншої дiяльностi для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань. Об'єднання пiдприємств утворюються пiдприємствами на добровiльних засадах або за рiшенням органiв, мають право утворювати об'єднання пiдприємств.

     В об'єднання пiдприємств можуть входити пiдприємства, утворенi за законодавством iнших держав, а пiдприємства України можуть входити в об'єднання пiдприємств, утворенi на територiї iнших держав [3, ст. 118].

     3.5.2 АСОЦIАЦIЯ - договiрне об'єднання, створене з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi пiдприємств, що об'єдналися шляхом централiзацiї однiєї або кiлькох виробничих та управлiнських функцiй, розвитку спецiалiзацiї i кооперацiї виробництва, органiзацiї спiльних виробництв на основi об'єднання учасниками фiнансових та матерiальних ресурсiв для задоволення переважно господарських потреб учасникiв асоцiацiї. У статутi асоцiацiї повинно бути зазначено, що вона є господарською асоцiацiєю. Асоцiацiя не має права втручатися у господарську дiяльнiсть пiдприємств - учасникiв асоцiацiї. За рiшенням учасникiв асоцiацiя може бути уповноважена представляти їх iнтереси у вiдносинах з органами влади, iншими пiдприємствами та органiзацiями [3, ст. 120].

     3.5.3 КОРПОРАЦIЯ - договiрне об'єднання, створене на основi поєднання виробничих, наукових i комерцiйних iнтересiв пiдприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централiзованого регулювання дiяльностi кожного з учасникiв органам управлiння корпорацiї [3, ст. 120].

     3.5.4 КОНСОРЦIУМ - тимчасове статутне об'єднання пiдприємств для досягнення його учасниками певної спiльної господарської мети (реалiзацiї цiльових програм, науково-технiчних, будiвельних проектiв тощо). Консорцiум використовує кошти, якими його надiляють учасники, централiзованi ресурси, видiленi на фiнансування вiдповiдної програми, а також кошти, що надходять з iнших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разi досягнення мети його створення консорцiум припиняє свою дiяльнiсть [3, ст. 120].

     3.5.5 КОНЦЕРН - статутне об'єднання пiдприємств, а також iнших органiзацiй, на основi їх фiнансової залежностi вiд одного або групи учасникiв об'єднання, з централiзацiєю функцiй науково-технiчного i виробничого розвитку, iнвестицiйної, фiнансової, зовнiшньоекономiчної та iншої дiяльностi. Учасники концерну надiляють його частиною своїх повноважень, у тому числi правом представляти їх iнтереси у вiдносинах з органами влади, iншими пiдприємствами та органiзацiями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками iншого концерну [3, ст. 120].

     3.5.6 ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ - господарюючий суб'єкт, який володiє контрольними пакетами акцiй дочiрнього пiдприємства (пiдприємств). Мiж холдинговою компанiєю та її дочiрнiми пiдприємствами встановлюються вiдносини контролю-пiдпорядкування [3, ст. 126].

     3.5.7 IНШI ОБ'ЄДНАННЯ ПIДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСIБ) - союзи, спiлки, асоцiацiї пiдприємцiв тощо [3, ст. 127].

3.6 ВIДОКРЕМЛЕНI ПIДРОЗДIЛИ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

     3.6.1 ФIЛIЯ - вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, що розташований поза її мiсцезнаходженням та здiйснює всi або частину її функцiй. Фiлiї не є юридичною особою.

     Фiлiї надiляються майном юридичної особи, що її створила i дiє на пiдставi затвердженого нею положення.

     Керiвник фiлiї призначається юридичною особою i дiє на пiдставi виданої нею довiреностi.

     Крiм фiлiї, як назву органiзацiйно-правової форми можна зазначати iншi види вiдокремлених пiдроздiлiв: структурний пiдроздiл, вiддiлення тощо [2, ст. 95].

     3.6.2 ПРЕДСТАВНИЦТВО - вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, що розташований поза її мiсцезнаходженням та здiйснює представництво i захист iнтересiв юридичної особи.

     Представництва надiляються майном юридичної особи, що її створила i дiє на пiдставi затвердженого нею положення.

     Керiвник представництва призначається юридичною особою i дiє на пiдставi виданої нею довiреностi [2, ст. 95].

3.7 ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН, ПРОФСПIЛКИ, БЛАГОДIЙНI ОРГАНIЗАЦIЇ ТА IНШI ПОДIБНI ОРГАНIЗАЦIЇ

     3.7.1 ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН - добровiльне громадське формування, створене на основi єдностi iнтересiв для спiльної реалiзацiї громадянами своїх прав i свобод.

     Об'єднання громадян незалежно вiд назви (рух, конгрес, асоцiацiя, фонд, спiлка тощо) вiдповiдно до законодавства визнається полiтичною партiєю або громадською органiзацiєю.

     Об'єднання громадян мають право на добровiльних засадах засновувати або вступати мiж собою в спiлки (союзи, асоцiацiї тощо), утворювати блоки та коалiцiї, укладати мiж собою угоди про спiвробiтництво i взаємодопомогу [11, ст. 1, 10].

     3.7.2 ПОЛIТИЧНА ПАРТIЯ - зареєстроване згiдно з законом добровiльне об'єднання громадян - прихильникiв певної загальнонацiональної програми суспiльного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню i вираженню полiтичної волi громадян, бере участь у виборах та iнших полiтичних заходах [12, ст. 2].

     3.7.3 ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ - об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соцiальних, економiчних, творчих, вiкових, нацiонально-культурних, спортивних та iнших спiльних iнтересiв [11, ст. 3].

     3.7.4 СПIЛКА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН - об'єднання громадян мають право на добровiльних засадах засновувати або вступати мiж собою в спiлки (союзи, асоцiацiї тощо), утворювати блоки та коалiцiї, укладати мiж собою угоди про спiвробiтництво та взаємодопомогу. Засновниками спiлок об'єднань громадян є об'єднання громадян [11, ст. 10].

     3.7.5 РЕЛIГIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ - органiзацiя, яка утворюється з метою задоволення релiгiйних потреб громадян сповiдувати i поширювати вiру i дiють вiдповiдно до своєї iєрархiчної та iнституцiйної структури, обирає, призначає та замiнює персонал згiдно зi своїми статутами (положеннями).

     Релiгiйними органiзацiями є релiгiйнi громади, управлiння i центри, монастирi, релiгiйнi братства, мiсiонерськi товариства (мiсiї), духовнi навчальнi заклади, а також об'єднання, що складаються з вищезазначених релiгiйних органiзацiй. Релiгiйнi об'єднання представляються своїми центрами (управлiннями) [13, ст. 7].

     3.7.6 ПРОФСПIЛКА - добровiльна неприбуткова громадська органiзацiя, що об'єднує громадян, пов'язаних спiльними iнтересами за родом їх професiйної (трудової) дiяльностi (навчання).

     Для представництва i здiйснення захисту прав та iнтересiв членiв профспiлок на вiдповiдному рiвнi договiрного регулювання трудових i соцiально-економiчних вiдносин профспiлки, органiзацiї профспiлок можуть мати статус первинних, мiсцевих, обласних, регiональних, республiканських, всеукраїнських.

     Органiзацiї профспiлки - органiзацiйнi ланки профспiлки, визначенi статутом профспiлки, що дiють у межах повноважень, наданих статутом та законом [14, ст. 1, 11].

     3.7.7 ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФСПIЛОК. З метою виконання своїх статутних завдань профспiлки, їх органiзацiї (якщо це передбачено статутом) мають право на добровiльних засадах створювати об'єднання (ради, федерацiї, конфедерацiї тощо) за галузевою, територiальною або iншою ознакою, а також входити до складу об'єднань та вiльно виходити з них [14, ст. 8].

     3.7.8 ТВОРЧА СПIЛКА - добровiльне об'єднання професiйних творчих працiвникiв вiдповiдного фахового напрямку в галузi культури та мистецтва, яке має фiксоване членство, дiє на пiдставi статуту.

     3.7.8.1 Професiйний творчий працiвник - фiзична особа, творча дiяльнiсть якої становить її основне зайняття, що завершується створенням i оприлюдненням творiв або їх iнтерпретацiєю в галузi культури та мистецтва i є головним джерелом її доходiв, незалежно вiд того, має вона чи не має будь-якi юридично оформленi трудовi вiдносини.

     3.7.8.2 Творча дiяльнiсть - iндивiдуальна чи колективна творчiсть професiйних творчих працiвникiв, результатом якої є твiр чи його iнтерпретацiя, що мають культурно-мистецьку цiннiсть [15, ст. 1].

     3.7.9 БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ - недержавна органiзацiя, головною метою дiяльностi якої є здiйснення благодiйної дiяльностi в iнтересах суспiльства або окремих категорiй осiб. Благодiйнi органiзацiї можуть утворюватись у формах членських благодiйних органiзацiй, благодiйних фондiв, благодiйних установ, iнших благодiйних органiзацiй (фундацiй, мiсiй, лiг тощо) [16, ст. 1, 6]. 

     3.7.10 ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТОДАВЦIВ - самоврядна статутна органiзацiя, що утворюється на засадах добровiльностi та рiвноправностi з метою представництва i захисту законних iнтересiв роботодавцiв. Органiзацiї роботодавцiв можуть об'єднуватися у спiлки та iншi статутнi об'єднання роботодавцiв [3, ст. 21].

     3.7.11 ОБ'ЄДНАННЯ СПIВВЛАСНИКIВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ - юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управлiння, утримання i використання неподiльного та загального майна [17, ст. 1).

     3.7.12 ОРГАН САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ - представницький орган, що створюється жителями, якi на законних пiдставах проживають на територiї села, селища, мiста або їх частин, для вирiшення завдань.

     Орган самоорганiзацiї населення є однiєю з форм участi членiв територiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах у вирiшеннi окремих питань мiсцевого значення.

     Органами самоорганiзацiї населення є будинковi, вуличнi, квартальнi комiтети, комiтети мiкрорайонiв, комiтети районiв у мiстах, сiльськi, селищнi комiтети [18, ст. 1].

3.8 IНШI ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI ФОРМИ

     3.8.1 ПIДПРИЄМЕЦЬ - ФIЗИЧНА ОСОБА, яка є громадянином України, iноземним громадянином, особою без громадянства, що здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть. Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разi здiйснення ним пiдприємницької дiяльностi за умови державної реєстрацiї його як пiдприємця без статусу юридичної особи. Громадянин-пiдприємець вiдповiдає за своїми зобов'язаннями усiм своїм майном, на яке вiдповiдно до закону може бути звернено стягнення [3, ст. 128].

     3.8.2 ТОВАРНА БIРЖА - особливий суб'єкт господарювання, який надає послуги в укладаннi бiржових угод, виявленнi попиту i пропозицiй на товари, товарних цiн, вивчає, упорядковує товарообiг i сприяє пов'язаним з ним торговельним операцiям. Товарна бiржа є юридичною особою, дiє на засадах самоврядування i господарської самостiйностi, має вiдокремлене майно, самостiйний баланс, рахунки в установах банку, печатку зi своїм найменуванням. Товарна бiржа створюється на основi добровiльного об'єднання заiнтересованих суб'єктiв господарювання. Засновниками i членами товарної бiржi не можуть бути органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, а також державнi i комунальнi пiдприємства, установи та органiзацiї, що повнiстю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України або мiсцевих бюджетiв [3, ст. 279]; [19, ст. 1].

     3.8.3 ФОНДОВА БIРЖА - органiзацiйно оформлений, постiйно дiючий ринок, на якому здiйснюється торгiвля цiнними паперами.

     Фондова бiржа - акцiонерне товариство, яке зосереджує попит i пропозицiю цiнних паперiв, сприяє формуванню їх бiржового курсу та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до цього Закону, iнших актiв законодавства України, статуту i правил фондової бiржi.

     Фондова бiржа набуває прав юридичної особи з дня її реєстрацiї Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Фондова бiржа - органiзацiя, яка створюється без мети отримання прибутку та займається виключно органiзацiєю укладання угод купiвлi та продажу цiнних паперiв та їх похiдних. Вона не може здiйснювати операцiї з цiнними паперами вiд власного iменi та за дорученням клiєнтiв, а також виконувати функцiї депозитарiя [20, ст. 32, 33].

     3.8.4 КРЕДИТНА СПIЛКА - це неприбуткова органiзацiя, заснована фiзичними особами, професiйними спiлками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членiв у взаємному кредитуваннi, наданнi фiнансових послуг шляхом об'єднання грошових внескiв членiв кредитної спiлки.

     Кредитна спiлка є фiнансовою установою, виключним видом дiяльностi якої є надання фiнансових послуг [21, ст. 1].

     3.8.5 СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО (СПIЛКА) - самоврядна органiзацiя громадян, якi на основi добровiльностi членства, майнової участi та взаємодопомоги об'єднуються для спiльної господарської дiяльностi з метою колективного органiзованого забезпечення своїх економiчних i соцiальних iнтересiв. Кожний член споживчого товариства має свою частку в його майнi.

     Споживчi товариства можуть на добровiльних засадах об'єднуватися в спiлки, iншi форми об'єднання, передбаченi законом, єдину спiлку споживчих товариств України та мають право вiльного виходу з них [3, ст. 111].

     3.8.6 IНШI ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI ФОРМИ - ця позицiя класифiкацiї застосовується як виняток, тiльки у разi неможливостi вiднесення суб'єкта до будь-якої з визначених у класифiкацiї органiзацiйних форм.

     3.8.7 НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД - це юридична особа, яка має статус неприбуткової органiзацiї (непiдприємницького товариства), функцiонує та провадить дiяльнiсть виключно з метою накопичення пенсiйних внескiв на користь учасникiв пенсiйного фонду з подальшим управлiнням пенсiйними активами, а також здiйснює виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законодавством порядку. Недержавнi пенсiйнi фонди створюються на пiдставi рiшення засновникiв та не мають на метi одержання прибутку для його подальшого розподiлу мiж засновниками. Недержавне пенсiйне забезпечення є для пенсiйних фондiв виключним видом дiяльностi. Провадження пенсiйними фондами iншої дiяльностi, не передбаченої законодавством, забороняється [23, ст. 1, 6].

(пункт 3.8 роздiлу 3 доповнено пiдпунктом 3.8.7 згiдно з наказом Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 30.05.2005 р. N 133)

4 КЛАСИФIКАЦIЯ ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Код Назва Попереднiй код
100 Пiдприємства  
110 Фермерське господарство 200
120 Приватне пiдприємство 120
130 Колективне пiдприємство* 130
140 Державне пiдприємство 140
145 Казенне пiдприємство 145
150 Комунальне пiдприємство 150
160 Дочiрнє пiдприємство 330
170 Iноземне пiдприємство 170
180 Пiдприємство об'єднання громадян (релiгiйної органiзацiї, профспiлки) 135
185 Пiдприємство споживчої кооперацiї 136
190 Орендне пiдприємство* 190
191 Iндивiдуальне пiдприємство* 100
192 Сiмейне пiдприємство* 110
193 Спiльне пiдприємство* 160
200 Господарськi товариства  
230 Акцiонерне товариство 230
231 Вiдкрите акцiонерне товариство 231
232 Закрите акцiонерне товариство 232
235 Державна акцiонерна компанiя (товариство) -
240 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 240
250 Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю 250
260 Повне товариство 260
270 Командитне товариство 270
300 Кооперативи 180
310 Виробничий кооператив 181
320 Обслуговуючий кооператив 182, 183,
184, 185
330 Споживчий кооператив -
340 Сiльськогосподарський виробничий кооператив 186
350 Сiльськогосподарський обслуговуючий кооператив 187
390 Кооперативний банк -
400 Органiзацiї (установи, заклади) 400, 410, 420
410 Орган державної влади -
420 Орган мiсцевого самоврядування -
425 Державна органiзацiя (установа, заклад) -
430 Комунальна органiзацiя (установа, заклад) -
435 Приватна органiзацiя (установа, заклад) -
440 Органiзацiя (установа, заклад) об'єднання громадян (релiгiйної органiзацiї, профспiлки) -
490 Органiзацiя орендарiв* 430
495 Органiзацiя покупцiв* 440
500 Об'єднання пiдприємств (юридичних осiб)  
510 Асоцiацiя 280, 421
520 Корпорацiя 290
530 Консорцiум 300
540 Концерн 310
550 Холдингова компанiя -
590 Iншi об'єднання юридичних осiб 320
600 Вiдокремленi пiдроздiли без статусу юридичної особи  
610 Фiлiя (iнший вiдокремлений пiдроздiл) 500, 520
620 Представництво 510
800 Об'єднання громадян, профспiлки, благодiйнi органiзацiї та iншi подiбнi органiзацiї  
810 Полiтична партiя 450
815 Громадська органiзацiя 460
820 Спiлка об'єднань громадян -
825 Релiгiйна органiзацiя 470
830 Профспiлка 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487
835 Об'єднання профспiлок 486
840 Творча спiлка (iнша професiйна органiзацiя) 461
845 Благодiйна органiзацiя 490, 492, 493, 494
850 Органiзацiя роботодавцiв -
855 Об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку 491
860 Орган самоорганiзацiї населення 462
900 Iншi органiзацiйно-правовi форми  
910 Пiдприємець - фiзична особа 340
915 Товарна бiржа -
920 Фондова бiржа -
925 Кредитна спiлка -
930 Споживче товариство 210
935 Спiлка споживчих товариств 220
940 Недержавний пенсiйний фонд -
995 Iншi органiзацiйно-правовi форми  

____________
     * Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрацiя нових пiдприємств та органiзацiй з такими органiзацiйно-правовими формами.

(роздiл 4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 30.05.2005 р. N 133)

 

ДОДАТОК А
(довiдковий)

БIБЛIОГРАФIЯ

     1. Конституцiя України.

     2. Цивiльний кодекс України.

     3. Господарський кодекс України.

     4. Закон України "Про господарськi товариства".

     5. Закон України "Про кооперацiю".

     6. Закон України "Про сiльськогосподарську кооперацiю".

     7. Закон України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

     8. Закон України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї".

     9. Указ Президента України "Про систему центральних органiв виконавчої влади".

     10. Закон України "Про мiсцеве самоврядування в Українi".

     11. Закон України "Про об'єднання громадян".

     12. Закон України "Про полiтичнi партiї України".

     13. Закон України "Про свободу совiстi та релiгiйнi органiзацiї".

     14. Закон України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi".

     15. Закон України "Про професiйних творчих працiвникiв та творчi спiлки".

     16. Закон України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї".

     17. Закон України "Про об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку".

     18. Закон України "Про органи самоорганiзацiї населення".

     19. Закон України "Про товарну бiржу".

     20. Закон України "Про цiннi папери i фондову бiржу".

     21. Закон України "Про кредитнi спiлки".

     22. Закон України "Про фермерське господарство".

     23. Закон України "Про недержавне пенсiйне забезпечення".

     24. Закон України "Про судоустрiй України".

     01.140.20 

     Ключовi слова: класифiкацiя, визначення органiзацiйно-правових форм господарювання, коди органiзацiйно-правових форм господарювання.

(додаток "А" iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 30.05.2005 р. N 133)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.