ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 листопада 2006 року N 1010


Про внесення змiн до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 грудня 2006 р. за N 1332/13206


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022, та з метою приведення нормативно-правового акта Держмитслужби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Унести до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 17.11.2005 N 1118, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 25.11.2005 за N 1428/11708 (далi - Правила), такi змiни:

     1.1. Пункт 1.8 глави 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1.8. Визначення року виготовлення ТЗ здiйснюється на основi даних його виробника, що мiстяться в iдентифiкацiйному номерi ТЗ. Мiжнародною органiзацiєю стандартизацiї (ISO) запроваджено з 1976 року мiжнародний стандарт iдентифiкацiйних позначень автомобiля - ISO 3779-1983, за яким визначається iдентифiкацiйний номер ТЗ. Iдентифiкацiйний номер iндивiдуальний для кожного ТЗ.

     У разi визначення року виготовлення ТЗ необхiдно враховувати те, що за мiжнародним стандартом ISO 3779-1983 виробники ТЗ зазначають в iдентифiкацiйному номерi або календарний, або модельний рiк виготовлення ТЗ, тобто наступний модельний рiк починається пiсля 1 липня поточного календарного року.

     Стандартом ISO-3779-1983 для кодування модельних рокiв виготовлення ТЗ рекомендовано використання 10-го символу у 17-значному iдентифiкацiйному номерi та символiв, наведених у таблицi 4.4 додатка 4 до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв, затвердженої наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 24.11.2003 N 142/5/2092, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.11.2003 за N 1074/8395.

     Календарний i модельний роки виготовлення можуть також визначатися за розпiзнавальною частиною iдентифiкацiйного номера (останнi 8 знакiв).

     Бiльшiсть виробникiв ТЗ зазначають рiк виготовлення 10-м символом у 17-значному iдентифiкацiйному номерi. Разом з тим iснують виробники ТЗ, що зазначають рiк виготовлення знаком, розмiщеним в iншому мiсцi iдентифiкацiйного номера ТЗ. Деякi виробники формують iдентифiкацiйний номер ТЗ, у якому рiк виготовлення взагалi не зазначається.

     За рiк виготовлення ТЗ приймається календарна дата його виготовлення (день, мiсяць, рiк).

     Якщо в iдентифiкацiйному номерi нового ТЗ не мiститься повна iнформацiя про календарну дату його виготовлення, то такою датою вважається дата виготовлення, зазначена в технiчних документах виробника ТЗ.

     Якщо календарну дату виготовлення ТЗ, який перебував у користуваннi, визначити за його iдентифiкацiйним номером неможливо, то за основу береться рiк виготовлення, визначений за його iдентифiкацiйним номером, з урахуванням календарної дати першої реєстрацiї ТЗ.

     Датою першої реєстрацiї ТЗ, який перебував у користуваннi, є дата, зазначена в спецiальнiй графi технiчного паспорта (свiдоцтва про реєстрацiю), наприклад, паспорта нiмецького зразка, або дата видачi технiчного паспорта (свiдоцтва про реєстрацiю).

     У разi вiдсутностi даних про дату першої реєстрацiї, коли модельний чи календарний рiк виготовлення ТЗ, зазначений в iдентифiкацiйному номерi, збiгається з роком початку його експлуатацiї, датою виготовлення вважати 1 сiчня року, зазначеного в iдентифiкацiйному номерi ТЗ.

     Якщо встановлений за iдентифiкацiйним номером модельний рiк виготовлення не збiгається з роком початку експлуатацiї ТЗ, який зазначено в реєстрацiйному документi, й перевищує його, датою виготовлення вважати 1 липня зазначеного в реєстрацiйних документах року.

     Якщо встановлений за iдентифiкацiйним номером календарний або модельний рiк виготовлення не збiгається з роком початку експлуатацiї ТЗ, який зазначено в реєстрацiйному документi, i є меншим за нього, датою виготовлення вважати 1 сiчня календарного року, зазначеного в iдентифiкацiйному номерi.

     У разi неможливостi визначення року виготовлення ТЗ за iдентифiкацiйним номером роком виготовлення вважати рiк, що значиться в реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ.

     При цьому в разi вiдсутностi в реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ календарної дати виготовлення ТЗ такою датою вважати 1 сiчня року, зазначеного в реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ.

     Датою початку користування ТЗ, що були в користуваннi та ввозяться на митну територiю України, уважається дата першої реєстрацiї ТЗ, визначена в реєстрацiйних документах, якi виданi вповноваженими державними органами та дають право експлуатувати цi ТЗ на постiйнiй основi. У разi вiдсутностi реєстрацiйних документiв першої реєстрацiї ТЗ датою початку користування вважати перший день першого мiсяця року, зазначеного в iдентифiкацiйному номерi ТЗ, а за вiдсутностi в iдентифiкацiйному номерi року виготовлення - 1 сiчня року виготовлення, зазначеного в реєстрацiйних документах.

     За наявностi обґрунтованих сумнiвiв щодо визначення року виготовлення ТЗ достовiрнiсть установлюється експертом, що має свiдоцтво про право проведення експертних дослiджень з вiдповiдної експертної спецiальностi та внесений до Реєстру атестованих судових експертiв державних i пiдприємницьких структур та громадян Мiнiстерства юстицiї України".

     1.2. Пункт 7.3 глави 7 пiсля слiв "Пiдставою для оформлення Посвiдчення" доповнити словами "форма якого наведена в додатку 3 до цих Правил" i далi за текстом.

     1.3. Доповнити Правила додатком 3, що додається.

     2. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С. А.) протягом 30 днiв з дня офiцiйного опублiкування цього наказу допрацювати програмне забезпечення вiдповiдно до вимог цього наказу.

     3. Департаменту ресурсного забезпечення, капiтального будiвництва та експлуатацiї об'єктiв митної iнфраструктури (Сенкевич-Давидець Н. М.) забезпечити митнi органи бланками за формою, наведеною у додатку 3 до Правил. Дозволити використовувати до 31.12.2007 бланки посвiдчення про реєстрацiю транспортного засобу старого зразка поряд з бланками посвiдчення про реєстрацiю транспортного засобу за формою, наведеною у додатку 3 до Правил.

     4. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В. П.) i Юридичному департаменту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Департаменту мiжнародного митного спiвробiтництва (Завтур Д. О.) iнформувати Мiнiстерство закордонних справ України та митнi органи сумiжних з Україною держав про вимоги цього наказу пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Начальникам митниць iнформувати громадян i заiнтересованi органiзацiї пiсля офiцiйного опублiкування цього наказу про його вимоги, у тому числi шляхом висвiтлення його в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митницi й у пунктах пропуску через державний кордон України.

     7. Установити, що цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Черкасського Р. А.

Голова Державної митної служби України О. Б. Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України В. А. Копилов
Мiнiстр внутрiшнiх справ України Ю. В. Луценко
Т. в. о. Мiнiстра закордонних справ України В. С. Огризко
Т. в. о. Голови Державної прикордонної служби України П. А. Шишолiн
Заступник Голови Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики С. Т. Черепков

 

Додаток 3
до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
Форма

Державна митна служба України
_______________________________ митниця

ПОСВIДЧЕННЯ серiя ________ N __________
про реєстрацiю ТЗ

1. Тип, марка, модель  
2. Код згiдно з УКТЗЕД  
3. Колiр  
4. Дата виготовлення  
5. Iдентифiкацiйний номер або номер кузова  
6. Номер шасi (рами)  
7. Номер двигуна  
8. Об'єм двигуна (куб. см)  
9. Дата перемiщення через митний кордон України  
10. Митниця оформлення  
11. Дата, номер, серiя унiфiкованої митної квитанцiї МД-1  
12. Видано номернi знаки типу "Транзит" ________ N  
13. Наявнiсть необхiдних для реєстрацiї документiв  
 
 
ВIДМIТКИ МИТНИЦI
_______________ митниця не заперечує проти реєстрацiї в пiдроздiлi МВС України, який вiдповiдно до законодавства України вповноважений здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку ТЗ, зазначеного в цьому Посвiдченнi ТЗ на iм'я
 
(країна постiйного проживання, прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номер паспорта, ким виданий)
  ,
(мiсце постiйного чи тимчасового проживання в Українi)
що був увезений (надiсланий) в Україну гр.
 
(країна постiйного проживання, прiзвище, iм'я та по батьковi; серiя i номер паспорта, ким виданий)
 
(мiсце постiйного чи тимчасового проживання в Українi)
Увезено:
- для тимчасового користування строком до  
- для постiйного користування
Для:
- продажу, дарування, обмiну;
- передання у володiння та/або користування, та/або розпорядження -
дозвiл митницi:
- потрiбен
- не потрiбен
Транспортний засiб повинен бути пред'явлений пiдроздiлу МВС України, який вiдповiдно до законодавства України вповноважений здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку ТЗ, у десятиденний строк для реєстрацiї.
Примiтка  
 
Пiдпис i особиста номерна
печатка посадової особи митницi  
Дата "___" ____________ 20__ р.
Посвiдчення одержав (пiдпис власника)  
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.