МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2003 N 142/5/2092


Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 листопада 2003 р. за N 1074/8395

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України
вiд 8 грудня 2004 року N 137/5/2732,
вiд 24 липня 2009 року N 1335/5/1159,
вiд 21 жовтня 2019 року N 3207/5/1033

     Вiдповiдно до ст. 8 Закону України "Про судову експертизу" та ст. 9 Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi" наказуємо:

     1. Затвердити Методику товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв, що додається.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 24.07.2009р. N 1335/5/1159)

     2. Начальнику управлiння експертного забезпечення правосуддя Мiнiстерства юстицiї України (Головченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацiю вiдповiдно до Указу Президента України вiд 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади" (iз змiнами i доповненнями).

     3. Контроль за виконанням наказу покласти: у Мiнiстерствi юстицiї України - на заступника Мiнiстра юстицiї України О.М.Пасенюка, у Фондi державного майна України - на заступника Голови Фонду державного майна України Д.М.Парфененка.

Мiнiстр юстицiї України О.В.Лавринович
Голова Фонду державного майна України М.В.Чечетов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України
вiд 24 листопада 2003р. N 142/5/2092
(у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України
вiд 24 липня 2009р. N 1335/5/1159)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 листопада 2003 р. за N 1074/8395

МЕТОДИКА
товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв

I. Загальнi положення

     1.1. Ця Методика розроблена згiдно iз Законами України "Про судову експертизу", "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi", Нацiональним стандартом N 1 "Загальнi засади оцiнки майна i майнових прав", затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.09.2003 N 1440, та iншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи й оцiнки майна.

     1.2. Методика встановлює механiзм оцiнки (визначення вартостi) колiсних транспортних засобiв (далi - КТЗ), а також вимоги до оформлення результатiв оцiнки, оцiночнi процедури визначення вартостi КТЗ. Методи оцiнки, передбаченi цiєю Методикою, можуть використовуватися для оцiнки самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, тракторiв i комбайнiв на колiсних шасi, якщо вони не суперечать тим положенням, якi регламентують оцiнку цих видiв транспорту.

     1.3. Вимоги Методики є обов'язковими пiд час проведення автотоварознавчих експертиз та експертних дослiджень судовими експертами науково-дослiдних iнститутiв судових експертиз Мiнiстерства юстицiї України, експертами науково-дослiдних експертно-кримiналiстичних центрiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, експертами iнших державних установ, суб'єктами господарювання, до компетенцiї яких входить проведення судових автотоварознавчих експертиз та експертних дослiджень, а також всiма суб'єктами оцiночної дiяльностi пiд час оцiнки КТЗ у випадках, передбачених законодавством України або договорами мiж суб'єктами цивiльно-правових вiдносин.

     1.4. Методика застосовується з метою:

     а) визначення ринкової вартостi КТЗ, їх складникiв у разi вiдчуження;

     б) визначення стартової цiни КТЗ для їх продажу на аукцiонi чи за конкурсом;

     в) визначення вартостi КТЗ як об'єкта застави;

     г) визначення вартостi КТЗ у складi майна фiзичних осiб для його декларування;

     ґ) визначення вартостi КТЗ для страхування фiзичними та юридичними особами;

     д) визначення матерiальних збиткiв, завданих власнику в разi пошкодження КТЗ;

     е) визначення вартостi вiдновлювального ремонту КТЗ;

     є) визначення вартостi КТЗ для розв'язання майнових суперечок;

     ж) визначення вартостi арештованих, конфiскованих або визнаних безхазяйними КТЗ, їх складникiв у разi вимушеного їх продажу;

     з) визначення вартостi КТЗ, його складникiв, що ввозяться на митну територiю України;

     и) визначення вартостi вiдокремленого КТЗ в складi основних засобiв юридичних осiб;

     i) в iнших випадках у разi визначення вартостi вiдокремленого КТЗ для встановлення розмiру обов'язкових платежiв до бюджету.

     1.5. Методика застосовується також у разi:

     а) визначення року виготовлення КТЗ i його складникiв;

     б) визначення комплектностi та укомплектованостi КТЗ вiдповiдно до нормативно-технiчної документацiї його виробника;

     в) визначення типу, моделi, версiї КТЗ;

     г) установлення типу, потужностi та робочого об'єму двигуна, типу кузова, iнших технiчних показникiв КТЗ;

     ґ) класифiкацiї КТЗ (його складникiв) за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД).

     1.6. У цiй Методицi наведенi нижче поняття вживаються у такому значеннi:

     аварiйне пошкодження - будь-якi пошкодження, крiм експлуатацiйних, особливiстю яких є механiзм їх утворення внаслiдок контактування зi стороннiми об'єктами, у тому числi вибоїнами чи просiданнями дорожнього покриття на проїжджiй частинi, що призвело до деформацiї чи руйнування i вiдповiдно до необхiдностi ремонту чи замiни складника, або контактування з агресивним середовищем, що призвело до необхiдностi ремонту (замiни) складника. Подiї, що призвели до аварiйних пошкоджень, як правило, потребують iнформування про них вiдповiдних державних органiв згiдно iз законодавством;

(абзац другий пункту 1.6 у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     автобус - КТЗ, який за своєю конструкцiєю та обладнанням призначений для перевезення пасажирiв з кiлькiстю мiсць для сидiння бiльше нiж дев'ять з мiсцем водiя включно;

     автомобiль - колiсний транспортний засiб, який приводиться в рух джерелом енергiї, має не менше чотирьох колiс, призначений для руху безрейковими дорогами i використовується для перевезення людей та (чи) вантажiв, буксирування транспортних засобiв, виконання спецiальних робiт;

     автомобiль вантажний - автомобiль, який за своєю конструкцiєю та обладнанням призначений для перевезення вантажiв;

     автомобiль легковий - автомобiль, який за своєю конструкцiєю i внутрiшнiм обладнанням призначений головним чином для перевезення людей та їхнього багажу i в якому розмiщено не бiльше дев'яти мiсць для сидiння включно з мiсцем водiя;

     автомобiльний транспортний засiб - КТЗ (автобус, вантажний та легковий автомобiлi, причiп, напiвпричiп), який використовується для перевезення пасажирiв, вантажiв або виконання спецiальних робочих функцiй;

     базова комплектнiсть КТЗ - комплектнiсть КТЗ серiйного виготовлення без додаткового обладнання i конструкцiйних складових частин спецiального (додаткового) призначення;

     вартiсть нормо-години ремонтно-вiдновлювальних робiт регiональна - вартiсть, що отримана шляхом спостережень вартiсних значень нормо-години ремонтно-вiдновлювальних робiт КТЗ певної моделi на спецiалiзованих пiдприємствах автомобiльного сервiсу в регiонi;

     величина втрати товарної вартостi (далi - ВТВ) - умовна величина зниження ринкової вартостi КТЗ, вiдновленого за нормативними вимогами пiсля пошкодження, порiвняно з ринковою вартiстю подiбного непошкодженого КТЗ;

     версiя (модифiкацiя) КТЗ - сукупнiсть дорожнiх транспортних засобiв одного типу, якi належать до однiєї моделi i не мають вiдмiнностей у таких характеристиках, як: колiсна база; маса без водiя й експлуатацiйних рiдин; маса у спорядженому станi; повна маса; навантаження на кожну вiсь за повної маси; робочий об'єм двигуна; максимальна потужнiсть; тип коробки передач, кiлькiсть передач та їхнi передатнi числа; передатне число головної передачi; верхня та нижня межi радiусiв котiння шини для кожної осi; кiлькiсть мiсць для сидiння;

     виробник КТЗ - фiзична або юридична особа, що вiдповiдає за перетворення складових частин в єдине працездатне цiле, тобто за складання КТЗ i однозначнiсть його iдентифiкацiйного номера;

     вiдновлювальний ремонт (або ремонт) - комплекс операцiй щодо вiдновлення справностi або роботоздатностi КТЗ чи його складника(iв) та вiдновлення їхнiх ресурсiв. Ремонт здiйснюється методами вiдновлення чи замiни складових частин;

     дефект - невiдповiднiсть вимогам виробника та (або) законодавства заданої або очiкуваної вимоги, яка стосується КТЗ (зокрема вiдремонтованого), його складника, включаючи невiдповiднiсть вимогам безпеки;

     дефектування - технологiчний процес оцiнювання технiчного стану об'єкта дослiдження пiсля часткового чи повного розбирання КТЗ (складової) з контролем параметрiв (характеристик) та сортуванням складникiв на групи вiдповiдно до ступеня їх придатностi;

     дiагностування - технологiчний процес оцiнювання технiчного стану об'єкта дослiдження без його повного розбирання за сукупнiстю виявлених дiагностичних чинникiв iз заданою точнiстю;

     економiчна доцiльнiсть ремонту КТЗ (складової частини) - принцип оцiнки, який передбачає, що вiдновлювальний ремонт КТЗ (складника) є доцiльним лише за умови, що вартiсть вiдновлювального ремонту КТЗ (складника) пiдвищує його ринкову вартiсть, проте не перевищує її;

     експлуатацiйне пошкодження - пошкодження, що утворилося внаслiдок експлуатацiї КТЗ й обумовлене його експлуатацiйним зносом (змiною первiсних властивостей) та умовами експлуатацiї. До експлуатацiйних пошкоджень належать простi деформацiї складових частин кузова, кабiни, що характеризуються плавними формами, легко пiддаються ремонту та розташованi у легкодоступних мiсцях, якi виникли в процесi експлуатацiї КТЗ, сколювання лаку пофарбованого покриття (далi - ЛФП) на лицьових поверхнях кузова, пошкодження ЛФП внаслiдок тертя з ущiльнювачами. Загальна площа деформацiї (деформацiй) не повинна перевищувати 1,0 дм2. До експлуатацiйних пошкоджень у виглядi простої деформацiї складових кузова, кабiни КТЗ належать деформацiї, якi виникли вiд тиску будь-яких предметiв чи тiла людини (вм'ятини вiд рук, вiд падiння граду, каштанiв i подiбних за розмiрами i масою предметiв, вiд дрiбних камiнцiв пiд час руху КТЗ тощо);

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом вiсiмнадцятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     експлуатацiйний знос - утрата елементами конструкцiї КТЗ своїх початкових технiчних характеристик, споживчих властивостей або придатностi внаслiдок дiї умов експлуатацiї та впливу навколишнього природного середовища;

     iдентифiкацiя КТЗ - установлення вiдповiдностi характеристик, ознак певного КТЗ (тип, модель, версiя, рiк виготовлення, робочий об'єм двигуна, комплектнiсть, повна маса тощо) даним виробника;

     iдентифiкацiйний номер VIN (Vehicle Identification Number) - структуроване поєднання лiтерно-цифрових позначень, що надаються виробником КТЗ з метою його iдентифiкацiї;

     колiсний транспортний засiб - транспортний засiб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей i (або) вантажiв, а також перевезення i приводу пiд час руху чи на мiсцi встановленого на ньому обладнання чи механiзмiв для виконання спецiальних робочих функцiй, допущений до участi в дорожньому русi. Термiн "колiсний транспортний засiб" поширюється також на машини, двигуни яких живляться постiйним електричним струмом через контактну мережу (тролейбуси);

     колiсний транспортний засiб аналогiчний - КТЗ, iстотнi ознаки якого (тип, конструкцiя привода тягових колiс, тип та робочий об'єм двигуна, тип коробки передач та iнших складникiв силової передачi, габаритнi розмiри, перiод випуску, комплектнiсть тощо) схожi до вiдповiдних ознак оцiнюваного КТЗ;

     колiсний транспортний засiб iдентичний - КТЗ, основнi ознаки i параметри якого (виробник, країна походження, тип, модель, конструкцiя привода тягових колiс, тип та робочий об'єм двигуна, тип коробки передач та iнших складникiв силової передачi, габаритнi розмiри, рiк виготовлення, технiчнi характеристики) вiдповiдають ознакам конкретного КТЗ. Розбiжностi можуть стосуватися комплектностi та укомплектованостi КТЗ, пробiгу та технiчного стану;

     колiсний транспортний засiб новий - КТЗ, який жодного разу не був зареєстрований з метою одержання дозволу на його експлуатацiю в уповноважених державних органах (у тому числi у країнi - експортерi КТЗ);

     колiсний транспортний засiб спецiалiзованого призначення - транспортний засiб, який призначений для перевезення певних категорiй пасажирiв чи вантажiв (автобус для перевезення дiтей, осiб з iнвалiднiстю, пасажирiв певних професiй, самоскид, цистерна, сiдельний тягач, фургон, швидка медична допомога, автомобiль iнкасацiї, ритуальний автомобiль тощо) та має спецiальне обладнання (таксi, броньований, обладнаний спецiальними свiтловими i звуковими сигнальними пристроями тощо);

(абзац двадцять шостий пункту 1.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     колiсний транспортний засiб спецiального призначення - транспортний засiб, призначений для виконання спецiальних робочих функцiй (для аварiйного ремонту, автокран, пожежний, автобетонозмiшувач, вишка розвiдувальна чи бурова на автомобiлi, для транспортування смiття та iнших вiдходiв, технiчна допомога, автомобiль прибиральний, автомобiль-майстерня, радiологiчна майстерня, автомобiль для пересувних телевiзiйних i звукових станцiй тощо);

     колiсний транспортний засiб, що був у користуваннi, - КТЗ, на який уповноваженими державними органами (у тому числi у країнi - експортерi КТЗ) були виданi або є реєстрацiйнi документи, якi дають право на його експлуатацiю;

     комплектнiсть КТЗ (складової частини) - перелiк складникiв та опцiй, що вiдповiдають специфiкацiям виробника КТЗ (складової частини);

     корозiйнi пошкодження - результат фiзико-хiмiчної взаємодiї металевого матерiалу iз зовнiшнiм середовищем, що призводить до зниження витривалостi i мiцностi матерiалу аж до його повного руйнування;

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом тридцятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     мiсцева корозiя - корозiя, яка охоплює окремi дiлянки поверхнi металу;

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом тридцять першим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033, у зв'язку з цим абзаци тридцятий - п'ятдесятий вважати вiдповiдно абзацами тридцять другим - п'ятдесят другим)

     модель (варiант) КТЗ - сукупнiсть КТЗ одного типу, якi не мають вiдмiнностей за типом кузова (згiдно з ДСТУ 2885-94 "Автотранспортнi засоби. Автомобiлi легковi. Типи кузовiв. Термiни та визначення"), виробником, кiлькiстю i розташуванням ведучих та керованих осей, робочим циклом, кiлькiстю i розташуванням цилiндрiв двигуна. Робочi об'єми двигунiв КТЗ однiєї моделi не повиннi вiдрiзнятися бiльше нiж на 20 %, а їх потужнiсть - на 30 %;

     мототехнiка (мототранспортнi засоби) - КТЗ, що мають менше нiж чотири колеса (мопеди, моторолери, мотоцикли, мототрицикли) або чотири колеса (мотоквадроцикли, мотоколяски) i мають ознаки конструкцiї, що вiдповiдають критерiям КТЗ категорiї L за класифiкацiєю, наведеною у Зведенiй резолюцiї про конструкцiю транспортних засобiв (СР.3) - (TRANS/WP.29/79 вiд 11 серпня 1997 року - документ Європейської економiчної комiсiї ООН);

     мопед - двоколiсний транспортний засiб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужнiстю до 4 кВт;

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом тридцять четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     мотоцикл - двоколiсний механiчний транспортний засiб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 куб. см i бiльше. До мотоциклiв прирiвнюються моторолери, мотоколяски, триколiснi та iншi механiчнi транспортнi засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг;

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом тридцять п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033, у зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий - п'ятдесят другий вважати вiдповiдно абзацами тридцять шостим - п'ятдесят четвертим)

     напiвпричiп - причiп, вiсь (осi) якого розмiщено позаду центра маси транспортного засобу (за умови рiвномiрного завантаження) i який обладнано зчiпним пристроєм, що забезпечує передачу горизонтальних i вертикальних зусиль на iнший транспортний засiб, який виконує функцiї тягача;

     наскрiзна корозiя - мiсцева корозiя, що спричинила руйнування металу наскрiзь;

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом тридцять сьомим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033, у зв'язку з цим абзаци тридцять сьомий - п'ятдесят четвертий вважати вiдповiдно абзацами тридцять восьмим - п'ятдесят п'ятим)

     нормативний пробiг - середньостатистичний, рiчний для даної моделi КТЗ пробiг, щодо якого визначається середня ринкова вартiсть КТЗ;

     обстеження КТЗ - процедура iнструментального або органолептичного дослiдження КТЗ з метою визначення його технiчного стану;

     оновлення - замiна складника, що був у користуваннi, на новий;

     опцiя - додаткове оснащення КТЗ не передбаченими базовою комплектнiстю складниками з варiантами їх виконання, що пiдвищують його споживчi i технiчнi якостi;

     причiп - транспортний засiб без власного джерела енергiї, пристосований для буксирування автомобiлем;

     регiон - територiя, що окреслюється межами областi, де проводиться оцiнка КТЗ або вартостi вiдновлювального ремонту (матерiального збитку);

     ремонт капiтальний - комплекс операцiй з вiдновлення справностi i не менше 80 % ресурсу КТЗ (його складника) згiдно з вимогами нормативно-технiчних або нормативно-правових актiв iз замiною та/або вiдновленням будь-яких його складникiв, зокрема базових;

     ринкова вартiсть КТЗ (його складникiв) - вартiсть, за яку можливе вiдчуження КТЗ (його складникiв) на ринку подiбного КТЗ (його складникiв) на дату оцiнки за договором, укладеним мiж покупцем та продавцем, пiсля проведення вiдповiдного маркетингу за умови, що кожна iз сторiн дiяла iз знанням справи, розсудливо i без примусу.

     Поняття дiйсної вартостi, що вживається у судовiй практицi, за своїм змiстом i числовим значенням рiвнозначне поняттю ринкової вартостi;

     робочий об'єм двигуна - сума робочих об'ємiв цилiндрiв двигуна з кривошипно-шатунним механiзмом, якi витiсняються поршнями пiд час їхнього руху вiд крайнього верхнього до крайнього нижнього положень. Робочi об'єми двигунiв iнших конструкцiй визначаються спецiальними розрахунками чи експериментальними методами;

     складова частина КТЗ (складник) - деталь, складова одиниця чи комплектувальний вирiб, якi вiдповiдають вимогам конструкторської документацiї;

     спецiалiзоване пiдприємство автомобiльного сервiсу (спецiалiзоване пiдприємство) - пiдприємство, що належить до сервiсної мережi пунктiв технiчного обслуговування та гарантiйного ремонту КТЗ, створеної виробником КТЗ або уповноваженими ним суб'єктами господарювання вiдповiдно до законодавства;

     страхова вартiсть - вартiсть КТЗ, визначена вiдповiдно до умов договору страхування;

     строк експлуатацiї - перiод часу вiд дати виготовлення КТЗ до дати його оцiнки;

     технiчний стан - вiдповiднiсть КТЗ складу його конструкцiї на дату реєстрацiї та сукупнiсть фактичних експлуатацiйних характеристик КТЗ на дату перевiрки;

     тип КТЗ - класифiкацiйна одиниця, що визначає призначення КТЗ i особливостi конструкцiї;

     укомплектованiсть - наявнiсть усiх складникiв КТЗ, якi передбаченi виробником;

     фiзичний знос КТЗ (його складникiв) - утрата вартостi КТЗ (його складникiв), яка зумовлена частковою або повною втратою первiсних технiчних та технологiчних якостей КТЗ (його складникiв) порiвняно з вартiстю нового подiбного КТЗ (його складникiв).

II. Бази оцiнки КТЗ

     2.1. Загальнi визначення баз оцiнки, порядку їх застосування i вiдповiдних їм видiв вартостi наведенi в Нацiональному стандартi N 1 "Загальнi засади оцiнки майна i майнових прав", затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.09.2003 N 1440.

     2.2. Утилiзацiйна вартiсть КТЗ визначається як грошова сума, яку передбачається одержати вiд продажу не придатного для експлуатацiї за прямим функцiональним призначенням КТЗ для альтернативного використання його справних i придатних до експлуатацiї складникiв.

     2.3. Вартiсть вiдновлювального ремонту КТЗ визначається як грошовi витрати, необхiднi для вiдновлення пошкодженого, розукомплектованого КТЗ.

     2.4. Вартiсть матерiального збитку (реальнi збитки) визначається як вартiсне значення витрат, яких зазнає власник у разi пошкодження або розукомплектування КТЗ, з урахуванням фiзичного зносу та витрат, яких зазнає чи може зазнати власник для вiдновлення свого порушеного права користування КТЗ (втрати товарної вартостi).

III. Методичнi пiдходи i методи оцiнки КТЗ

     3.1. Основним пiдходом до визначення ринкової вартостi КТЗ є порiвняльний пiдхiд.

     Порiвняльний пiдхiд ґрунтується на аналiзi цiн продажу (пропозицiї) КТЗ, iдентичних або аналогiчних оцiнюваному на первинному чи вторинному ринках КТЗ, з вiдповiдним коригуванням, що враховує вiдмiнностi мiж об'єктом порiвняння та об'єктом оцiнки.

     Пiд первинним слiд розумiти ринок нових КТЗ, пiд вторинним - ринок КТЗ, якi були в користуваннi.

     Для визначення вартостi за порiвняльним пiдходом використовуються статистично усередненi цiновi данi КТЗ, якi були вiдчуженi в Українi, за умов, що вони вiдповiдають змiсту поняття "ринкова вартiсть", зокрема ґрунтуються на даних ринку КТЗ i зведенi в довiдниках, до яких висуваються вимоги щодо науковостi, об'єктивностi, об'ємностi iнформацiї.

     3.2. Найбiльш вiрогiдним методом порiвняльного пiдходу до оцiнки КТЗ є метод, заснований на аналiзi цiн iдентичних КТЗ.

     За цим методом вартiсть визначається на базi середньої цiни продажу (пропозицiї) iдентичного КТЗ з вiдповiдним строком експлуатацiї. Подальше коригування враховує рiзницю мiж пробiгом, комплектнiстю, укомплектованiстю, технiчним станом об'єкта порiвняння та об'єкта оцiнки.

     3.3. У разi неможливостi визначення вартостi КТЗ з урахуванням цiн iдентичних КТЗ допускається використання методу, заснованого на аналiзi цiн аналогiчних транспортних засобiв.

     За цим методом вартiсть КТЗ визначається вiдповiдно до цiнових даних, аналогiчних, але не iдентичних КТЗ, з належним або скоригованим строком експлуатацiї. Подальше коригування вартостi здiйснюється шляхом врахування рiзницi мiж пробiгом, комплектнiстю, укомплектованiстю, технiчним станом об'єкта порiвняння та об'єкта оцiнки.

     3.4. Коригування, якi застосовуються в порiвняльному пiдходi, приймаються у виглядi коефiцiєнта (вiдсотка) до середньої цiни КТЗ або у виглядi грошової суми, що додається або вираховується з цiєї цiни, а також комбiнування зазначених засобiв.

     Коригування вартостi КТЗ з причин рiзницi в пробiгу здiйснюється коефiцiєнтом коригування ринкової вартостi КТЗ за величиною пробiгу; з причин рiзницi технiчного стану - процентом додаткового збiльшення (зменшення) ринкової вартостi КТЗ залежно вiд умов догляду, зберiгання, використання та iн.; з причин функцiонального зносу КТЗ - коефiцiєнтом функцiонального зносу; з причин особливостей економiчного стану в рiзних регiонах України i рiзних країнах свiту - коефiцiєнтом ринку регiону та коефiцiєнтом коригування вартостi КТЗ у країнi придбання до його вартостi в провiдних країнах-експортерах.

     Вартiсть КТЗ коригується вiдповiдною грошовою сумою, яка враховує його комплектнiсть, укомплектованiсть, наявнiсть пошкоджень, якi потребують вiдновлювального ремонту, вiдновлення i (чи) оновлення складникiв.

     3.5. Для визначення вартостi обладнання (з урахуванням ремонтних робiт з його монтажу) спецiальних, спецiалiзованих та переобладнаних КТЗ допускається використання методу мультиплiкаторiв.

     За цим методом вартiсть визначається на базi розрахунку спiввiдношень вартостей встановленого обладнання аналогiчних транспортних засобiв з величиною визначального технiчного параметра, який обумовлює вартiсть спецiального або спецiалiзованого КТЗ (вантажнiсть, потужнiсть тощо).

     3.6. Для визначення вартостi складникiв КТЗ у разi вiдсутностi цiнової iнформацiї дилера виробника КТЗ допускається використання вiдповiдних даних, одержаних шляхом обстеження ринку регiону.

     3.7. Для оцiнки спецiальних, спецiалiзованих КТЗ у разi неможливостi застосування порiвняльного пiдходу застосовується комбiнований витратно-порiвняльний пiдхiд, заснований на використаннi iнформацiї про вартiсть базового КТЗ з додаванням вартостi спецiального або спецiалiзованого обладнання та з урахуванням вартостi робiт з його монтажу.

     Комбiнований витратно-порiвняльний пiдхiд застосовується для визначення вартостi КТЗ, що мають пошкодження чи розукомплектованi.

     У разi оцiнки КТЗ, вироблених штучно, їх вартiсть визначається на базi калькуляцiї витрат на виготовлення КТЗ з подальшим коригуванням iз застосуванням порiвняльного пiдходу.

     Окремо витратний пiдхiд застосовується для визначення вартостi вiдновлювального ремонту КТЗ та вартостi матерiального збитку, заподiяного власниковi КТЗ.

     3.8. Основнi методи витратного пiдходу, якi використовуються для оцiнки КТЗ:

     калькуляцiя витрат на переобладнання КТЗ;

     калькуляцiя витрат на вiдновлення пошкоджених чи розукомплектованих КТЗ i їх складникiв;

     калькуляцiя витрат на штучне виготовлення КТЗ;

     калькуляцiя витрат на демонтаж працездатних складникiв у разi визначення утилiзацiйної вартостi КТЗ.

     3.9. Фiзичний знос обумовлюється погiршенням технiчного стану КТЗ унаслiдок експлуатацiйного зносу його складникiв. Фiзичний знос ураховується як втрата вартостi КТЗ, що виникає в процесi його експлуатацiї.

     Фiзичний знос може розраховуватись у виглядi коефiцiєнта фiзичного зносу складникiв залежно вiд технiчного стану КТЗ, який вiдображає взаємозв'язок умов експлуатацiї i технiчного стану КТЗ з вартiстю його складникiв.

     Фiзичний знос може також визначатись шляхом урахування погiршення технiчного стану КТЗ унаслiдок отриманих i усунених пошкоджень залежно вiд вартостi їх усунення.

     3.10. Фiзичний знос несправного КТЗ (його складникiв) чи такого, який був у користуваннi, пiдлягає усуненню за умов технологiчної можливостi та економiчної доцiльностi їх вiдновлення, що враховується пiд час оцiнки.

     Замiна складових частин КТЗ призначається у разi, якщо їх фiзичний знос не може бути усунений.

     3.11. Функцiональний знос КТЗ визначається за допомогою коефiцiєнта функцiонального зносу, який характеризує ступiнь зниження рiвня функцiональних, споживчих характеристик оцiнюваного КТЗ вiдносно аналогiчного, що випускається на дату виконання оцiнки.

     3.12. Коефiцiєнтом ринку регiону враховується рiвень цiн продажу та поточних цiн пропозицiї продажу в даному регiонi вiдносно цiн з довiдкової лiтератури.

     Коефiцiєнт зведення вартостi КТЗ в країнi придбання до його вартостi у провiдних країнах-експортерах ураховує рiвень цiн продажу (пропозицiї) у країнi придбання до його середньої цiни у провiдних країнах-експортерах.

     3.13. Дохiдний пiдхiд пiд час оцiнки вiдокремлених КТЗ не використовується.

IV. Вимоги до оцiнки КТЗ та викладення її результатiв

     4.1. Оцiнка КТЗ передбачає урахування технiчних, технологiчних характеристик та особливостей об'єкта оцiнки, умов його експлуатацiї, обслуговування та зберiгання, технiчного стану на пiдставi вiдповiдної технiчної, довiдкової, облiкової документацiї та обстежень.

     4.2. Виходячи з мети оцiнки здiйснюються всi процедури в межах методiв оцiнки, визначених цiєю Методикою. У разi визначення неринкової бази оцiнки звiт (акт) чи висновок має мiстити перелiк можливих обмежень щодо застосування результатiв оцiнки.

     Особливостi виконання оцiнки КТЗ пiд час здiйснення судової експертизи та оформлення її результатiв визначаються процесуальним законодавством та нормативно-правовими актами про судову експертизу.

     4.3. За результатами оцiнки оцiнювач складає звiт про оцiнку КТЗ. За результатом оцiнки, виконаної суб'єктом оцiночної дiяльностi - органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування самостiйно, складається акт оцiнки КТЗ. У разi проведення судової автотоварознавчої експертизи за результатами здiйснення вiдповiдних дослiджень експерт складає висновок експерта. У разi виконання судовим експертом вiдповiдно до частини шостої статтi 13 Закону України "Про судову експертизу" оцiнки на договiрних засадах з питань, що становлять iнтерес для юридичних i фiзичних осiб, вiн складає висновок експертного дослiдження з урахуванням особливостей його оформлення згiдно iз законодавством.

     4.4. У звiтi (актi) або висновку експерта (експертного дослiдження) про оцiнку КТЗ зазначається така iнформацiя:

     а) повне найменування суб'єкта оцiночної дiяльностi, його мiсцезнаходження, телефон (факс), номер та термiн дiї сертифiката суб'єкта оцiночної дiяльностi;

     б) дата надходження матерiалiв для оцiнки i дата пiдписання звiту (акта), висновку;

     в) найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, яка призначила (замовила) оцiнку КТЗ;

     г) питання (завдання), що поставленi перед оцiнювачем (експертом) (мета оцiнки);

     ґ) назва об'єкта (об'єктiв), представленого для оцiнки;

     д) найменування юридичної особи (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи), мiсцезнаходження (мiсце проживання) власника майна та його майновi права на КТЗ;

     е) вiдомостi про фiзичну особу, що здiйснює оцiнку КТЗ: посада, прiзвище, iм'я, по батьковi, освiта, спецiальностi (загальна й оцiночна за напрямом програми базової пiдготовки), стаж роботи за цими спецiальностями, учений ступiнь i вчене звання (за наявностi), номер, дата видачi квалiфiкацiйного свiдоцтва та посвiдчення про пiдвищення квалiфiкацiї;

     є) iнформацiя, що має значення для виконання оцiнки, з посиланням на джерела її отримання;

     ж) клопотання оцiнювача, експерта про надання додаткових матерiалiв, результати їх розгляду (якщо це мало мiсце);

     з) перелiк використаних довiдкових джерел iнформацiї, лiтератури iз зазначенням основних бiблiографiчних даних (найменування, автори, мiсце та рiк видання);

     и) данi про час та мiсце проведення огляду КТЗ оцiнювачем (експертом);

     i) вiдомостi про осiб, якi брали участь в оглядi об'єкта оцiнки, якщо їх участь обумовлена призначенням оцiнки або договором про виконання оцiнки;

     ї) iдентифiкацiйнi данi КТЗ вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу (технiчного паспорта) або з копiй цих документiв;

     й) показання одометра (тахографа) КТЗ або лiчильника мотогодин (за наявностi);

     к) результати вiзуального огляду щодо вiдповiдностi (невiдповiдностi) номерiв кузова, шасi, iнших складових частин записам у свiдоцтвi про реєстрацiю транспортного засобу (технiчному паспортi) або в iнших документах;

     л) вiдомостi про комплектнiсть та укомплектованiсть КТЗ;

     м) вiдомостi про склад оновлених складникiв КТЗ, iнформацiйнi ознаки виконаного вiдновлювального ремонту, iншi обставини, якi мають значення для розв'язання поставлених питань;

     н) вiдомостi про виявленi пiд час огляду дефекти, пошкодження, а також обґрунтування засобiв i обсягу вiдновлювальних робiт з їх усунення чи iнших способiв урахування дефектiв;

     о) перелiк обмежень щодо застосування результатiв оцiнки та припущення, у межах яких проводилася оцiнка;

     п) викладення змiсту використаних методичних пiдходiв, методiв, оцiночних процедур та вiдповiдних розрахункiв;

     р) висновок про вартiсть майна або висновок про результати автотоварознавчої експертизи (експертного дослiдження);

     с) додатки, якi становлять невiд'ємну частину звiту (акта), висновку експерта (експертного дослiдження) про оцiнку i мiстять данi стосовно технiчного стану КТЗ (його складникiв), їх фотографiчнi зображення i данi, що пiдтверджують припущення та розрахунки. У додатках також може бути графiчна розгортка побудови пошкодженого або розукомплектованого КТЗ з вiдображенням характеру пошкоджень або протокол технiчного огляду з посиланням на характер i обсяг його пошкодження.

     4.4.1. Висновок експерта (експертного дослiдження) складається з урахуванням особливостей його оформлення згiдно iз законодавством.

     4.5. Зразок висновку експертного дослiдження з оцiнки КТЗ для визначення обов'язкових зборiв до Пенсiйного фонду України наведено у додатку 1. Зразок звiту (акта) з оцiнки КТЗ для визначення обов'язкових зборiв до Пенсiйного фонду України наведено у додатку 2.

     4.6. Найменування складових частин КТЗ, що наводяться в звiтi (актi) про оцiнку або у висновку експерта (експертного дослiдження), повиннi вiдповiдати термiнологiї, яка застосовується в нормативно-технiчнiй документацiї.

     Формули в розрахунках наводяться у загальному виглядi, а також з числовим значенням параметрiв, розкривається змiст кожного символу та вказується його числове значення, одиниця вимiру.

     Усi данi, наведенi у звiтi (актi) про оцiнку або у висновку експерта (експертного дослiдження), зазначаються з посиланням на джерело їх отримання.

     Джерела iнформацiї повиннi бути актуальними, тобто вiдповiдати датi оцiнки.

     4.7. Якщо для виконання оцiнки КТЗ необхiднi додатковi вiдомостi, оцiнювач, експерт повинен надати замовниковi оцiнки клопотання про надання додаткових матерiалiв, необхiдних для надання висновку, якщо iнше не передбачено в договорi про проведення оцiнки КТЗ. Клопотання повинно бути направлено замовнику оцiнки протягом п'яти днiв з дати надходження документiв або з дати укладання договору про виконання оцiнки КТЗ.

     У разi ненадання необхiдних даних протягом мiсяця замовнику повiдомляється про неможливiсть проведення оцiнки.

     4.8. Строки виконання оцiнки КТЗ визначаються договором про проведення оцiнки майна або ухвалою суду про призначення експертизи оцiнки КТЗ.

V. Технiчний огляд КТЗ

     5.1. Технiчний огляд КТЗ оцiнювачем (експертом) являє собою початковий етап дослiдження, який дає змогу органолептичними методами визначити iдентифiкацiйнi данi КТЗ; його комплектнiсть; укомплектованiсть; технiчний стан, обсяг i характер пошкоджень; пробiг за одометром, iншi показники на момент технiчного огляду, необхiднi для оцiнки майна.

     Визначення матерiального збитку чи вартостi КТЗ без його огляду особисто експертом, який складає висновок, можливе тiльки за рiшенням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у разi надання ним даних, необхiдних для проведення дослiдження.

(абзац другий пункту 5.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     5.2. У разi потреби виклик заiнтересованих осiб для технiчного огляду iз зазначенням дати, мiсця та часу проведення огляду КТЗ (пiсля їх узгодження з виконавцем дослiдження) здiйснюється замовником дослiдження шляхом вручення вiдповiдного виклику пiд розписку особi, що викликається, або телеграмою з повiдомленням про її вручення адресату.

     У разi вiдсутностi в установлений час на мiсцi огляду осiб, що викликалися, огляд проводиться без їх участi, про що зазначається у звiтi (актi), висновку.

     Замовник повинен забезпечити належнi безпечнi умови огляду (освiтлення, вiльний доступ, можливiсть огляду КТЗ з рiзних сторiн тощо).

     5.3. До початку технiчного огляду оцiнювач (експерт) ознайомлюється з наданими документами i фiксує такi данi (якщо вони необхiднi для складання висновку):

     а) прiзвище, iм'я та по батьковi власника КТЗ (довiреної особи) або найменування власника - юридичної особи;

     б) мiсце проживання (мiсцезнаходження) власника КТЗ;

     в) данi з свiдоцтва про реєстрацiю КТЗ (технiчного паспорта): серiя, номер, ким i коли видане, з яких пiдстав;

     г) iдентифiкацiйнi данi КТЗ згiдно з наданими документами: тип, марка, модель (модифiкацiя), виробник, країна-iмпортер (для КТЗ iноземного виробництва, що ввозиться на митну територiю України), колiр кузова (кабiни - для вантажних автомобiлiв, платформи - для причепiв, рами, паливного бака та оперення - для мототехнiки), рiк виготовлення, номери двигуна, кузова, шасi (рами), iдентифiкацiйний номер КТЗ, реєстрацiйний номер КТЗ, вiдмiтки про дату замiни номерних складникiв.

     5.4. Для виконання оцiнки власник КТЗ (довiрена особа) на вимогу оцiнювача (експерта) повинен надати такi документи:

     а) посвiдчення водiя i (за потреби) довiренiсть на право керування КТЗ, паспорт або iнший документ, що посвiдчує особу, для юридичних осiб - довiренiсть на право представляти iнтереси власника дослiджуваного КТЗ;

     б) свiдоцтво про реєстрацiю КТЗ (технiчний паспорт) або вiдомостi з облiкової бази даних органiв Державтоiнспекцiї МВС;

     в) комплект супровiдних документiв (митну декларацiю, iнвойс, купчу, довiдку-рахунок тощо);

     г) документ про оцiнку КТЗ (якщо проводилось попереднє дослiдження) або його копiю;

     ґ) довiдку про сплату обов'язкових зборiв, iнших обов'язкових платежiв;

     д) замовлення-наряд на виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт на спецiалiзованiй станцiї технiчного обслуговування; чек на придбання складникiв КТЗ;

     е) iншу документацiю на КТЗ в оригiналi або копiї (сервiсну книжку; талони гарантiйного обслуговування; страховий полiс; чек на повернення податкiв вiдповiдно до системи Europe Tax - Free Shoping Checkes тощо);

     є) рахунок на проведення ремонтних робiт зi спецiалiзованої станцiї технiчного обслуговування, данi дефектування дiагностики тощо.

(пункт 5.4 доповнено пiдпунктом "є" згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     5.5. Пiд час технiчного огляду КТЗ оцiнювач (експерт) повинен:

     а) перевiрити вiдповiднiсть iдентифiкацiйних даних КТЗ записам у наданих документах;

     б) перевiрити укомплектованiсть КТЗ, установити комплектнiсть, наявнiсть додаткового обладнання;

     в) установити пробiг за одометром;

     г) зафiксувати iнформативнi ознаки ранiше виконаного вiдновлювального ремонту КТЗ;

     ґ) установити характер i обсяги пошкоджень на момент огляду та iншi ознаки, якi характеризують технiчний стан КТЗ, з обов'язковою їх фiксацiєю шляхом фотографування.

     5.6. Пiсля закiнчення зовнiшнього технiчного огляду провадиться перевiрка роботи двигуна та iнших складникiв, а для спецiалiзованих (спецiальних) КТЗ - працездатнiсть спецiального обладнання.

     У разi можливостi проведення ходових випробувань (пiд час руху КТЗ) перевiряється робота складникiв КТЗ з метою встановлення їх технiчного стану.

     5.7. Пiсля закiнчення дослiдження КТЗ оцiнювач (експерт) у разi потреби ознайомлює заiнтересованих осiб, залучених до технiчного огляду КТЗ, з його результатами.

VI. Iдентифiкацiя КТЗ

     6.1. Визначення типу, моделi, версiї КТЗ, року його виготовлення, комплектностi, укомплектованостi, повної маси, робочого об'єму двигуна тощо проводиться на основi даних виробника КТЗ. Визначальним при цьому є iдентифiкацiйний номер VIN.

     Iдентифiкацiйний номер являє собою лiтерно-цифрове позначення, що складається iз 17 знакiв, умовно подiлених на 3 частини.

     Структура i змiст VIN-коду визначаються ДСТУ 3525-97 "Засоби транспортнi дорожнi. Маркування", якi складаються з мiжнародного коду виробника КТЗ (першi три символи), описової частини (подальшi шiсть символiв) i розпiзнавальної частини (останнi вiсiм символiв).

     У разi визначення VIN-коду за цими стандартами передбачається використання арабських цифр i великих лiтер латинського алфавiту (за винятком лiтер: "I", "O", "Q").

     VIN-код розмiщується на нероз'ємних складових частинах кузова або шасi i на спецiально виготовлених номерних табличках (шильдиках).

     У країнах, де застосування мiжнародного стандарту ISO 3779-1983 є необов'язковим або частково обмеженим, кодування номерiв кузова може бути з вiдхиленням вiд рекомендацiй цього стандарту.

     У разi механiчних i корозiйних пошкоджень, знищення VIN-коду, номерних табличок, номера двигуна КТЗ установлення типу, моделi, версiї, року виготовлення, робочого об'єму двигуна за VIN-кодом, а також визначення вартостi КТЗ та його складникiв проводяться пiсля вiдповiдного експертного дослiдження (експертизи) зазначених номерiв на предмет їх автентичностi.

     6.2. Тип, модель КТЗ визначаються за мiжнародним кодом виробника КТЗ, за описовою частиною VIN-коду (позицiї з першої до дев'ятої) та за реєстрацiйними документами країни-виробника.

     Першi три символи VIN-коду, як правило, визначають географiчну зону, коди країни i виробника КТЗ.

     Лiтерно-цифровi позначення в описовiй частинi VIN-коду (позицiї з четвертої до дев'ятої) мiстять кодованi данi про тип автомобiля, його конструкцiю, тип кузова, тип двигуна, конструкцiю привода, робочий об'єм двигуна тощо.

     Сукупнiсть знакiв з першої до дев'ятої позицiї VIN-коду визначає марку i модель КТЗ.

     Позначення, якi виконуються на панелях кузовiв КТЗ на прикрiплених до них елементах, означають їхнi моделi i модифiкацiї та мають вид символiв "XL", "GL", "SL" "SRDT" тощо i можуть сприяти iдентифiкацiї КТЗ, але не є визначальними з огляду на можливiсть їхньої замiни.

     6.3. Визначення року виготовлення КТЗ здiйснюється на пiдставi даних його виробника, якi зазначаються у VIN-кодi.

     6.3.1. При визначеннi року виготовлення КТЗ необхiдно враховувати те, що за мiжнародним стандартом ISO 3779-1983 виробники КТЗ зазначають у VIN-кодi календарний або модельний рiк виготовлення КТЗ, тобто наступний модельний рiк починається пiсля 1 липня поточного календарного року.

     Згiдно з мiжнародним стандартом ISO 3779-1983 для кодування модельного року виготовлення КТЗ в описовiй частинi VIN-коду рекомендовано використання символiв, наведених у таблицi 3.1 додатка 3.

     6.3.2. Календарний i модельний роки виготовлення можуть також визначатися за розпiзнавальною частиною VIN-коду (останнi 8 знакiв VIN-коду за даними виробника дозволяють встановити дату виготовлення КТЗ).

     6.3.3. За рiк виготовлення КТЗ приймається календарна дата його виготовлення з обов'язковим зазначенням при цьому дня та мiсяця цього року.

     Якщо календарну дату виготовлення визначити неможливо, то за основу береться модельний рiк виготовлення, визначений за його VIN-кодом, з урахуванням календарної дати першого документального пiдтвердження будь-якої дiї з даним КТЗ, що зазначена у супровiдних документах (дати придбання, дати оформлення митних документiв, дати першої реєстрацiї КТЗ тощо).

     Датою першої реєстрацiї КТЗ, який був у користуваннi (зокрема який ввозиться на митну територiю України), є дата, що зазначена в спецiальнiй графi свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта) КТЗ, або дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта).

     У разi вiдсутностi даних про календарну дату першого документального пiдтвердження будь-якої дiї з даним КТЗ або виникнення сумнiвiв щодо її достовiрностi, коли встановлений модельний рiк виготовлення КТЗ збiгається з роком виготовлення, зазначеним у свiдоцтвi про реєстрацiю, пiд час оцiнки за дату виготовлення береться 1 сiчня встановленого за VIN-кодом модельного року.

     Якщо встановлений за VIN-кодом модельний рiк виготовлення не збiгається з роком виготовлення КТЗ, який зазначено в свiдоцтвi про реєстрацiю (технiчному паспортi), i перевищує його, пiд час оцiнки за дату виготовлення приймається 1 липня зазначеного в реєстрацiйних документах року. Якщо зазначене перевищення становитиме понад 1 рiк, то за дату виготовлення беруть 1 сiчня модельного року.

     6.3.4. Визначення року виготовлення КТЗ за датою виготовлення його окремих складових частин не допускається у зв'язку з можливiстю їхньої замiни пiд час експлуатацiї або можливого значного промiжку в часi з моменту їх виготовлення до моменту складання з них КТЗ. Такi дати можуть мати iнформативний характер тiльки в усiй своїй сукупностi.

     6.4. Робочий об'єм двигунiв КТЗ визначається такими способами:

     6.4.1. Робочий об'єм двигунiв КТЗ визначається за даними про моделi двигунiв, якi мiстяться в їхнiх кодах.

     6.4.2. Робочий об'єм двигунiв автомобiлiв американського виробництва, деяких моделей КТЗ європейського й азiатського виробництва може бути визначений з VIN-коду КТЗ.

     6.4.3. Робочий об'єм поршневого двигуна з кривошипно-шатунним механiзмом (без причепленого шатуна) розраховується за формулою

V = p · d2 · S · i ,   (1)
4·1000

     де: V - робочий об'єм двигуна, куб. см;

     d - дiаметр цилiндра, мм;

     S - хiд поршня - величина перемiщення поршня вiд крайнього нижнього положення до крайнього верхнього положення, мм;

     p = 3,14;

     4; 1000 - постiйнi коефiцiєнти;

     i - кiлькiсть цилiндрiв.

     6.4.4. Робочий об'єм двигуна також визначається шляхом безпосереднього вимiрювання об'єму оливи чи повiтря, що витискаються з одного цилiндра внаслiдок повного перемiщення поршня.

     6.5. Комплектнiсть та укомплектованiсть КТЗ i його складових частин визначаються за результатами його огляду виходячи з фактично встановлених на ньому складових частин.

     6.5.1. Джерелом iнформацiї про базову комплектнiсть КТЗ є данi його виробника.

     Комплектнiсть КТЗ може бути зазначена в документах на придбання нового КТЗ.

     6.5.2. Комплектнiсть та укомплектованiсть переобладнаного КТЗ враховуються за умови внесення змiн до свiдоцтва про реєстрацiю (технiчного паспорта) на пiдставi документiв, що свiдчать про переобладнання КТЗ. Переобладнання КТЗ повинно вiдповiдати вимогам статтi 32 Закону України "Про дорожнiй рух".

     6.6. Визначення типу КТЗ, типу його кузова здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, i про умови взаємного визнання офiцiйних затверджень, виданих на основi цих приписiв, 1958 року з поправками 1995 року", а також Директив Європейського Союзу, еквiвалентних Правилам Європейської економiчної комiсiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

VII. Визначення вартостi КТЗ

     7.1. Оцiнка КТЗ здiйснюється переважно iз застосуванням бази оцiнки, яка вiдповiдає ринковiй вартостi.

     Ринкова вартiсть КТЗ ураховує його комплектнiсть, укомплектованiсть i фактичний технiчний стан, строк експлуатацiї, величину пробiгу, умови, у яких вiн експлуатувався (зберiгався), особливостi кон'юнктури ринку регiону.

     Згiдно з принципами змiни вартостi, попиту та пропозицiї значення ринкової вартостi є змiнною за фактором часу величиною, яка залежить вiд коливань ринкових цiн на КТЗ та його складники.

     7.2. Основним пiдходом, який використовується для оцiнки КТЗ, є порiвняльний пiдхiд. Згiдно з ним визначення вартостi КТЗ на територiї України проводиться на пiдставi їх цiн продажу та поточних цiн пропозицiї до продажу, якi зазначенi у вiтчизняних довiдниках. Зазначенi цiни є статистично усередненими цiновими даними КТЗ, якi були вiдчуженi в Українi згiдно з умовами, що вiдповiдають змiсту i поняттю "ринкова вартiсть".

     Використання зарубiжної довiдкової лiтератури допускається у разi вiдсутностi потрiбної iнформацiї у вiтчизняних довiдниках.

     Вартiсть КТЗ, яка наведена в iноземнiй валютi, визначається в гривнях за офiцiйним курсом НБУ на дату оцiнки.

     Основним методом у межах порiвняльного пiдходу є метод, заснований на аналiзi цiн iдентичних КТЗ.

     7.3. Коригування ринкової вартостi КТЗ, отриманої iз застосуванням порiвняльного пiдходу, здiйснюється за загальною формулою

С = Сср (1 ± (Гк / 100) ± (Дз / 100)) ± Сдод ,   (2)

     де: С - ринкова вартiсть, грн;

     Сср - середня ринкова цiна КТЗ, грн;

     Гк - коефiцiєнт коригування ринкової вартостi КТЗ за величиною пробiгу, %;

     Дз - процент додаткового збiльшення (зменшення) ринкової вартостi КТЗ, який визначається вiдповiдно до таблицi 4.1 додатка 4 та залежить вiд умов догляду, зберiгання, експлуатацiї тощо, %;

     Сдод - додаткове збiльшення (зменшення) ринкової вартостi КТЗ виходячи з його комплектностi, укомплектованостi, пошкоджень, вiдновлення i оновлення складникiв, грн.

     7.4. Середня ринкова цiна КТЗ - величина, яка визначається статистичними методами, еквiвалентна найбiльш вiрогiднiй вартостi продажу (пропозицiї до продажу), сукупностi КТЗ визначеної моделi з вiдповiдними строком експлуатацiї i пробiгом на визначений момент часу, у конкретному регiонi чи мiсцевостi з дотриманням вимог, що вiдповiдають поняттю "ринкова вартiсть".

     Визначення Сср базується на довiдкових цiнових даних продажу на iдентичне (аналогiчне) КТЗ.

     Сср для КТЗ визначається на базi середньої цiни продажу (пропозицiї) iдентичного КТЗ за такою формулою

Сср = СД · К + М ,   (3)

     де: СД - цiна КТЗ, який був у користуваннi, з урахуванням строку його експлуатацiї, за iнформацiєю з довiдкової лiтератури, зокрема наведеної у перелiку рекомендованих нормативно-правових актiв, методичної, довiдкової лiтератури та комп'ютерних баз даних з програмним забезпеченням (додаток 8).

     Якщо в довiдковiй лiтературi наводяться цiни продажу i цiни пропозицiї, то згiдно з принципом замiщення значення СД повинно дорiвнювати цiнi продажу КТЗ;

     К - коефiцiєнт ринку регiону, який враховує вiдмiннiсть поточних цiн продажу та пропозицiї до продажу у вiдповiдному регiонi вiд цiн з довiдкової лiтератури. Значення коефiцiєнта ринку регiону приймається рiвним 1,0. Це значення може змiнюватись вiдповiдно до даних таблицi 3.2 додатка 3 до цiєї Методики. Значення, вiдмiннi вiд 1,0, мають бути обґрунтованi;

(абзац шостий пункту 7.4 у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     М - вартiсний еквiвалент суми податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв пiд час митного оформлення згiдно з чинним законодавством.

     7.5. Вартiсний еквiвалент суми податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв пiд час митного оформлення М не враховується у разi прийняття цiни КТЗ з вiтчизняної довiдкової лiтератури або за цiнами дилерiв заводiв-виробникiв України.

     У разi визначення ринкової вартостi КТЗ, що не зареєстрований в Українi (не розмитнений), з метою встановлення вартостi матерiального збитку, заподiяного його власнику, значення М враховується (не враховується) на пiдставi мiжнародних угод, укладених Україною, або умов договору страхування такого КТЗ.

     Значення М розраховується таким самим чином, як i податки, збори, iншi обов'язковi платежi пiд час митного оформлення, згiдно з чинним законодавством України.

     7.6. У разi неможливостi визначення ринкової вартостi КТЗ iз застосуванням середньої цiни продажу (пропозицiї) iдентичного КТЗ використовується метод, заснований на аналiзi цiн аналогiчних транспортних засобiв, у виглядi розрахункiв за такою формулою чи за методологiєю, передбаченою пунктом 7.12 цiєї Методики

Сср = ЦН · Кз · (Г / 100) · К + М ,   (4)

     де: ЦН - цiна нового КТЗ в Українi або в провiдних країнах-експортерах за iнформацiєю з довiдкової лiтератури;

     Кз - коефiцiєнт функцiонального зносу КТЗ;

     Г - показник ринкової вартостi аналогiчного КТЗ, %.

     7.7. Коефiцiєнт функцiонального зносу (Кз) - це вiдношення середньої ринкової цiни КТЗ, знятого з виробництва, до середньої ринкової цiни аналогiчного КТЗ з базовою комплектнiстю, що випускається на дату виконання оцiнки.

     Показник Кз застосовується для визначення вартостi КТЗ i не може використовуватись для визначення вартостi його окремих складникiв.

     Значення Кз для окремих КТЗ визначаються за рекомендацiями, наведеними у довiднику, за даними якого обчислюється вартiсть вiдповiдного КТЗ.

     7.8. Величина процентного показника ринкової вартостi КТЗ, що був у користуваннi, є змiнною залежно вiд строку експлуатацiї розрахунковою процентною складовою вартостi i визначається за таким спiввiдношенням

Г = СД · 100 ,   (5)
ЦН

     Якщо визначити показник Г за цим спiввiдношенням неможливо, його значення приймається з вiдповiдних таблиць додатка 5, де Г є результатом усереднення розрахункових спiввiдношень, отриманих порiвняльним пiдходом за формулою (5) для аналогiчних КТЗ.

     Процентний показник ринкової вартостi не може бути менше 4 %, якщо КТЗ перебуває у справному технiчному станi.

     Показник Г не враховує фактичного технiчного стану КТЗ i вiдхилень вiд його нормативного пробiгу.

     7.9. Коефiцiєнт коригування ринкової вартостi КТЗ за величиною пробiгу Гк ураховує вiдмiнностi мiж фактичним середньорiчним та нормативним середньорiчним пробiгом оцiнюваного КТЗ. Значення Гк приймається за рекомендацiями, наведеними в довiднику, за даними якого обчислюється вартiсть вiдповiдного КТЗ, а у випадку, передбаченому пунктом 7.8, - з вiдповiдної таблицi додатка 5.

     Показник Гк не застосовується для причепiв, напiвпричепiв, спецiальних КТЗ, будiвельної та сiльськогосподарської технiки.

     7.10. Якщо в дослiджуваного КТЗ пробiг за даними довiдкової лiтератури чи таблиць додатка 5 бiльше нiж на 50 тисяч км вiдрiзняється вiд показань технiчно справного п'ятизначного одометра, то для подальшого коригування використовується розрахунковий пробiг.

     Розрахунковий пробiг визначається як добуток середньорiчного нормативного пробiгу та строку експлуатацiї з подальшим коригуванням згiдно з показаннями одометра шляхом додавання належної кiлькостi сотень тисяч кiлометрiв виходячи з того, що рiзниця мiж розрахунковим пробiгом та добутком мiж середньорiчним нормативним пробiгом i строком експлуатацiї не повинна перевищувати 50 тис. км.

     7.11. У разi якщо одометр технiчно несправний або встановлено факт його замiни чи втручання, що призвело до змiни показань пробiгу КТЗ, у подальших розрахунках слiд виходити з нормативного пробiгу з врахуванням строку експлуатацiї оцiнюваного КТЗ.

     7.12. Для визначення вартостi КТЗ, його складникiв, а також для складання калькуляцiї вiдновлювального ремонту у виняткових випадках (за вiдсутностi необхiдних довiдкових даних) допускається використання вiдповiдних вартiсних даних аналогiчних КТЗ.

     7.12.1. Пiдбiр аналога проводиться за нижченаведеними факторами:

     автомобiлi вантажнi, тягачi: тип кузова (загального призначення чи спецiалiзований), вантажнiсть, колiсна формула, розташування кабiни i двигуна вiдносно осей, тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо), потужнiсть двигуна, робочий об'єм двигуна, габаритнi розмiри, комплектнiсть, рiк виготовлення;

     причепи, напiвпричепи: тип кузова за призначенням, вантажнiсть (пасажировмiснiсть), колiсна формула, повна маса, корисний об'єм кузова, наявнiсть тенту, матерiал виготовлення кузовних елементiв, габаритнi розмiри, рiк виготовлення;

     автомобiлi легковi, автомобiлi легковi позадорожнi: тип кузова (седан, унiверсал тощо), призначення (дорожнi, позадорожнi), тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо), робочий об'єм двигуна, привод тягових колiс (передньоприводнi, задньоприводнi, повноприводнi), тип коробки передач, габаритнi розмiри, комплектнiсть, кiлькiсть дверей, рiк виготовлення;

     автобуси: призначення (мiськi, примiськi, мiжмiськi та iншi за даними виробника), пасажировмiснiсть, довжина, тип двигуна (бензиновий, дизельний тощо), потужнiсть двигуна, робочий об'єм двигуна, комплектнiсть, рiк виготовлення;

     мототехнiка: рiк виготовлення, призначення, тип рами, робочий об'єм двигуна, число цилiндрiв, число тактiв двигуна, габаритнi розмiри;

     сiльськогосподарська технiка, спецiальний рухомий склад: рiк виготовлення, призначення, характеристики спецiального обладнання, базове шасi, тип двигуна, потужнiсть двигуна, робочий об'єм двигуна, габаритнi розмiри.

     7.12.2. Для пiдбору аналога перевагу слiд надавати транспортним засобам того самого виробника (країни-виробника).

     Рiк виготовлення аналога повинен вiдрiзнятися вiд року виготовлення оцiнюваного КТЗ не бiльше нiж на 5 рокiв.

     Аналог уважається пiдiбраним, якщо вiдхилення факторiв за кожною порiвнюваною характеристикою, яка має числовий вираз, не перевищує ± 5 %. Iншi функцiональнi характеристики повиннi збiгатися.

     Якщо вiдхилення поодиноких факторiв за порiвнюваними характеристиками, якi мають числове вираження, перевищує ± 5 %, довiдкова цiна приймається як середнє арифметичне значення декiлькох найбiльш близьких аналогiв.

     7.13. У разi наявностi довiдкових цiн на КТЗ, що оцiнюється, окрiм цiни, що вiдповiдає року його виготовлення, а також вiдсутностi даних про його цiну як нового КТЗ, використовуються вiдповiднi наявнi данi щодо аналогiчного КТЗ, пiдiбраного вiдповiдно до вимог пiдпунктiв 7.12.1, 7.12.2 пункту 7.12 цiєї Методики.

     У цьому випадку значення Сд для КТЗ, що оцiнюється, може бути отримано iз спiввiдношення

СД / СД' = СДА / СДА' ,   (6)

     де: СД' - довiдкова цiна КТЗ тiєї самої модифiкацiї, що i оцiнюваного, з роком виготовлення, максимально наближеним до року виготовлення оцiнюваного КТЗ

      СДА' - довiдкова цiна аналогiчного КТЗ вiдповiдного року виготовлення;

     СДА - довiдкова цiна аналогiчного КТЗ того самого року виготовлення, що й оцiнюваний.

     7.14. У разi вiдсутностi даних щодо цiни нового КТЗ, неможливостi її отримання у спосiб, передбачений у пунктi 7.35 цiєї Методики, значення Цн визначається iз спiввiдношення

Цн / Цн' = Цна / Цна' ,   (7)

     де: Цн' - цiна нового КТЗ, що оцiнюється, у країнi придбання чи провiднiй країнi-експортерi;

     Цна' - цiна нового аналогiчного КТЗ, пiдiбраного вiдповiдно до вимог пiдпунктiв 7.12.1, 7.12.2 пункту 7.12 цiєї Методики, у країнi придбання чи провiднiй країнi-експортерi;

     Цн, Цна - цiна в Українi нового КТЗ, що оцiнюється, та аналогiчного.

     7.15. Лiквiдацiйна вартiсть КТЗ (СЛ), його складникiв обумовлена обмеженим строком їх реалiзацiї внаслiдок примусового продажу i визначається за такою формулою

СЛ = С · Кл

,   (8)

     де Кл = 0,8...0,95, коефiцiєнт лiквiдностi.

     Зазначений коефiцiєнт ураховує такi обставини: обмеження в органiзацiї маркетингових дослiджень, проведення реалiзацiї в короткий термiн у примусовому порядку та вiдсутнiсть передпродажної пiдготовки КТЗ.

     Лiквiдацiйна вартiсть не враховує витрат, що супроводжують продаж, зокрема комiсiйнi збори.

     7.16. Ринкова вартiсть технiчно несправного, розукомплектованого КТЗ (зокрема КТЗ, що ввозиться на митну територiю України) не може бути меншою за вартiсть металобрухту складникiв, що залишилися, з урахуванням витрат на його утилiзацiю.

     7.17. Якщо вартiсть вiдновлювального ремонту, з урахуванням коефiцiєнта фiзичного зносу складникiв розукомплектованого або аварiйно пошкодженого КТЗ, перевищує його ринкову вартiсть без зазначених пошкоджень, то ринкова вартiсть такого КТЗ не розраховується. Вiдновлення такого КТЗ за принципом внеску є економiчно недоцiльним.

     У цьому випадку може бути визначена вартiсть утилiзацiї КТЗ.

     7.18. Вартiсть утилiзацiї КТЗ визначається як сума ринкової вартостi технiчно справних складникiв та вартостi металобрухту складникiв, якi залишилися, або iз застосуванням методу питомої ваги окремої складової КТЗ вiд ринкової вартостi КТЗ.

(пункт 7.18 у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     7.19. У разi наявностi даних щодо продажу аналогiчного КТЗ у такому самому технiчному станi за вартiсть утилiзацiї КТЗ, що оцiнюється, може прийматися цiна продажу зазначеного аналогiчного КТЗ.

     7.20. Вартiсть технiчно справних складникiв визначається на пiдставi результатiв їх дiагностування на спецiалiзованому для даної моделi КТЗ пiдприємствi автосервiсу, а у разi необхiдностi - дефектування.

     7.21. Вартiсть технiчно справних складникiв визначається вiдповiдно до вимог пункту 7.36 та пiдпунктiв 8.5.10 - 8.5.12 пункту 8.5 цiєї Методики з урахуванням коефiцiєнта фiзичного зносу та з вiднiманням вартостi робiт з їх демонтажу, дiагностування, дефектування, витрат, пов'язаних з їх продажем у регiонi (складськi, транспортнi, торговельнi витрати та iнше), суми податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв та прибутку, що очiкується вiд реалiзацiї складникiв на вторинному ринку. Зазначенi витрати, окрiм вартостi робiт з демонтажу, дiагностування, дефектування складникiв, мають бути заданi як вихiднi данi замовника оцiнки або визначенi залученими до оцiнки фахiвцями у галузi економiки.

     7.22. До складникiв, що пiдлягають оцiнцi, у разi визначення утилiзацiйної вартостi КТЗ, не включають тi, демонтування яких потребує робiт, пов'язаних iз застосуванням газополуменевого чи електродугового рiзання, а також такi складники, що впливають на безпеку руху та не пiдлягають повторному використанню:

     а) подушки пневматичнi з пiротехнiчними активаторами, елементи системи їх електричного контролю i датчики цiєї системи;

     б) гальмовi колодки i накладки гальмових систем;

     в) трубопроводи i ущiльнювальнi системи;

     г) глушники випускної системи;

     ґ) шарнiри системи кермування i пiдвiски;

     д) крiсла, зiнтегрованi з ременями безпеки чи пневматичними подушками;

     е) складники системи блокування керма;

     є) складники системи знерухомлення КТЗ, виконанi разом з передавально-приймальними пристроями електричного управлiння;

     ж) обладнання проти викрадання КТЗ i тривожної сигналiзацiї;

     з) електричнi i електроннi елементи систем убезпечення руху - антиблокувальної (ABS), протибуксувальної (ASR);

     и) трубопроводи паливної системи;

     i) перiодично замiнюванi фiльтри i фiльтрувальнi елементи;

     ї) клапани системи рециркуляцiї газових викидiв;

     й) складники установки живлення двигунiв газовим паливом;

     к) автоматичнi i неавтоматичнi з'єднання ременiв безпеки разом з частинами ременiв, виконаних разом з пряжками, механiзмом для звiльнення вiд ременiв, пiротехнiчними i механiчними активаторами, електроннi системи автоматичного натягу ременiв безпеки;

     л) щiтки склоочисникiв;

     м) експлуатацiйнi рiдини, зокрема: моторнi оливи, трансмiсiйнi оливи, оливи гiдравлiчних приводiв i систем, охолоджувальна рiдина, холодоагенти, рiдини гальмових та клiматизацiйних систем;

     н) каталiтичнi конвертори (каталiзатори);

     о) крiпильнi складники, якщо iнше не зазначено в офiцiйнiй iнформацiї виробника;

     п) окремi складники, що мають використовуватися комплектно: амортизатори, комплекти стоякiв (амортизатор з пружиною) пiдвiски у разi їх розташування на КТЗ попарно - з обох бокiв однiєї осi, моста; окремi замки дверей, капота, кришки багажника, а також деталi селективного поєднання складальних одиниць.

     7.23. Якщо ринкова вартiсть технiчно справних складникiв менша за суму вартостi робiт з їх демонтування та витрат, пов'язаних з їх продажем у регiонi, то вартiсть оцiнюваного КТЗ дорiвнює вартостi металобрухту складникiв, що залишилися, з урахуванням витрат на утилiзацiю.

     7.24. У разi перевищення витрат на утилiзацiю КТЗ над вартiстю металобрухту складникiв, що залишилися, цi обставини зазначаються у висновку про вартiсть КТЗ.

     7.25. Додаткове збiльшення (зменшення) ринкової вартостi КТЗ виходячи з його комплектностi, укомплектованостi, пошкоджень, вiдновлення i оновлення складникiв визначається за формулою

Сдод = СВ1 ± СВ2 - (Сврз + ВТВ) ,   (9)

     де: СВ1 - величина збiльшення вартостi КТЗ у разi оновлення його складникiв, грн;

     СВ2 - величина коригування вартостi КТЗ залежно вiд його комплектностi, грн;

     Сврз - вартiсть вiдновлювального ремонту з урахуванням коефiцiєнта фiзичного зносу КТЗ, розрахованого вiдповiдно до вимог пункту 8.2, грн;

     ВТВ - величина втрати товарної вартостi КТЗ, розрахована вiдповiдно до вимог пiдпункту 8.6.3 пункту 8.6, грн.

     7.26. Збiльшення вартостi КТЗ у разi оновлення його складникiв визначається за формулою

,   (10)

     де: е- знак суми;

     Цсi - цiна нової i-тої замiненої складової частини, грн;

     Гi - показник середньої ринкової вартостi i-тої складової частини на дату оцiнки, %;

     n - число замiнених складових частин.

     7.27. Визначення процентного показника ринкової вартостi окремих складникiв (за винятком пневматичних шин i акумуляторних батарей) здiйснюється у спосiб, передбачений для визначення процентного показника ринкової вартостi вiдповiдного КТЗ згiдно з пунктом 7.8.

     7.28. Збiльшення вартостi КТЗ у разi замiни його кузова на новий провадиться вiдповiдно до вимог пункту 3 таблицi 4.1 (додаток 4).

     7.29. Вплив комплектностi КТЗ на його вартiсть обумовлений наявнiстю або вiдсутнiстю складникiв вiдповiдно до специфiкацiї виробника КТЗ i визначається коригуванням величини Сд на пiдставi iнформацiї з довiдкової лiтератури, зокрема передбаченої додатком 8, яка є джерелом визначення середньої ринкової цiни самого КТЗ.

     7.30. У разi вiдсутностi в довiдковiй лiтературi зазначеної iнформацiї величина коригування вартостi КТЗ залежно вiд наявностi або вiдсутностi додаткового обладнання (опцiй) вираховується за формулою

СВ2 = 0.7 Цоб · 0,97Т ,   (11)

     де: Цоб - цiна нового обладнання, грн;

     Т - строк експлуатацiї в мiсяцях.

     У разi використання цiєї формули строк експлуатацiї має граничне значення - 95 мiсяцiв.

     7.31. Цiна та строк експлуатацiї додатково встановленого обладнання повиннi бути пiдтвердженi вiдповiдним документом (про гарантiйнi зобов'язання, довiдкою-рахунком тощо).

     У разi вiдсутностi документiв, що пiдтверджують строки експлуатацiї додатково встановленого обладнання, його вартiсть включається в розрахунок з урахуванням строку експлуатацiї оцiнюваного КТЗ.

     7.32. Пiдставою для збiльшення (зменшення) вартостi КТЗ унаслiдок змiни його технiчного стану є вiдповiдне документальне пiдтвердження факту його вiдновлювального ремонту, замiни складникiв або iнструментальне дослiдження фахiвцем, яке проводиться з метою встановлення факту вiдновлювальних втручань (ремонту).

     7.33. У разi вiдсутностi довiдкових даних про цiну iдентичних або аналогiчних спецiальних, спецiалiзованих та переобладнаних КТЗ їх вартiсть може також визначатися як сума ринкової вартостi шасi КТЗ та вартостi встановленого обладнання з урахуванням вiдповiдних робiт. Вартiсть обладнання i ремонтних робiт, пов'язаних з його монтуванням, може бути також визначена методом калькуляцiї витрат за витратним пiдходом або методом мультиплiкаторiв.

     7.34. Визначення вартостi встановленого обладнання з урахуванням вiдповiдних робiт методом мультиплiкаторiв здiйснюється розрахунком спiввiдношень вартостей встановленого обладнання аналогiчних транспортних засобiв з величинами технiчного параметра, який обумовлює вартiсть спецiального або спецiалiзованого КТЗ (вантажнiсть, потужнiсть тощо), за формулою

,   (12)

     де: Соб2 - вартiсть обладнання оцiнюваного спецiального або спецiалiзованого КТЗ, грн;

     N2 - величина технiчного параметра обладнання оцiнюваного КТЗ спецiального або спецiалiзованого призначення;

     y - показник ступеня, який визначається з урахуванням даних про вартiсть i технiчнi параметри аналогiчних спецiальних або спецiалiзованих КТЗ та їх шасi за формулою

у = lg[(С3 - СШ3) / (С1 - СШ1)] ,   (13)
lg(N3/N1)

     де: С1, С3 - ринкова вартiсть аналогiчних спецiальних або спецiалiзованих КТЗ, грн;

     СШ1, СШ3 - ринкова вартiсть шасi аналогiчних КТЗ спецiального або спецiалiзованого призначення, грн;

     N1, N3 - величина технiчного параметра аналогiчних КТЗ спецiального або спецiалiзованого призначення.

     7.35. У разi вiдсутностi цiнових даних КТЗ у довiдковiй лiтературi, зокрема зазначенiй у додатку 8, а також у разi наявностi обставин, зумовлених змiнами економiчного стану країни, що супроводжуються рiзкими коливаннями цiн на КТЗ, та в iнших випадках, коли застосування довiдкових даних є неможливим, допускається використання даних обмеженого ринку КТЗ.

     У такому випадку iнформацiя про цiни на новi КТЗ чи КТЗ, якi були в користуваннi, може бути отримана з каталогiв, комп'ютерних програм та прайс-листiв дилерiв виробникiв i торговельних фiрм, а також iз спецiалiзованих для продажу КТЗ перiодичних видань. Використання ресурсiв мережi Iнтернет допускається з дотриманням вимог пiдпункту 7.53.5 пункту 7.53 цiєї Методики.

     Середня ринкова цiна такого КТЗ визначається як середнє арифметичне значення цiнових показникiв, одержаних iз зазначених джерел iнформацiї.

     У разi використання середньої ринкової цiни пропозицiї до продажу КТЗ її необхiдно звести коригуванням до цiни продажу, застосовуючи вiдповiдне спiввiдношення стосовно аналогiчних КТЗ iз довiдникiв, зокрема передбачених додатком 8.

     Коригування вартостi КТЗ залежно вiд пробiгу та строку експлуатацiї здiйснюється iз застосуванням пiдбору аналога i вiдповiдно до вимог пунктiв 7.8, 7.9 та пiдпунктiв 7.12.1, 7.12.2 пункту 7.12 цiєї Методики.

     Подальше коригування вартостi КТЗ залежно вiд технiчного стану, комплектностi, укомплектованостi, вiдновлення й оновлення складових частин тощо здiйснюється за формулами (9), (10), (11), а також з врахуванням процента ДЗ додаткового збiльшення (зменшення) ринкової вартостi КТЗ залежно вiд умов догляду, зберiгання та експлуатацiї (таблиця 4.1 додатка 4) та процента додаткового зменшення вартостi КТЗ з дефектами кузова, кабiни, рами (таблиця 4.2 додатка 4).

     7.36. Ринкова вартiсть окремої складової частини враховує її комплектнiсть i фактичний технiчний стан, умови, у яких вона експлуатувалася (зберiгалася), особливостi кон'юнктури ринку регiону.

     Ринкова вартiсть складової частини КТЗ з урахуванням коефiцiєнта фiзичного зносу визначається за формулою

ССЗ = Цс · (1 - ЕЗ)

,   (14)

     де: ССЗ - вартiсть складової частини КТЗ з урахуванням коефiцiєнта фiзичного зносу, грн;

     Цс - цiна нової складової частини, грн;

     ЕЗ - коефiцiєнт фiзичного зносу.

     7.37. Коефiцiєнт фiзичного зносу ЕЗ розраховується за формулою

ЕЗ = 1 - С .   (15)
Цн

     7.38. Значення ЕЗ приймається таким, що дорiвнює нулю, для нових складникiв та складникiв КТЗ, строк експлуатацiї яких не перевищує:

     5 рокiв - для легкових КТЗ виробництва країн СНД;

     7 рокiв - для iнших легкових КТЗ;

     3 роки - для вантажних КТЗ, вантажопасажирських КТЗ, причепiв, напiвпричепiв, спецiальних КТЗ, спецiалiзованих КТЗ, автобусiв виробництва країн СНД;

     4 роки - для iнших вантажних КТЗ, вантажопасажирських КТЗ, причепiв, напiвпричепiв, спецiальних КТЗ, спецiалiзованих КТЗ, автобусiв;

     5 рокiв - для мототехнiки.

(пункт 7.38 у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     7.39. Винятками стосовно використання зазначених вимог є:

     а) КТЗ експлуатується в iнтенсивному режимi (фактичний середньорiчний пробiг щонайменше вдвiчi бiльший за середньорiчний нормативний);

     б) складовi частини кузова та оперення кузова, кабiни, рами КТЗ вiдновлювали ремонтом (крiм випадкiв, що однозначно свiдчать про усунення експлуатацiйних пошкоджень (наприклад, усунення сколiв ЛФП на лицьових поверхнях кузова, усунення деформацiї методом видалення вм'ятин без пофарбування складової частини));

     в) складовi частини каркасу кузова, оперення кузова, кабiни та рами мають наскрiзну корозiю, що призвело до зниження витривалостi i мiцностi матерiалу виготовлення цiєї складової частини (складових частин) КТЗ;

     г) складовi частини кузова, кабiни, рами КТЗ мають пошкодження у виглядi деформацiї, за винятком таких, що пiдпадають пiд визначення експлуатацiйних пошкоджень вiдповiдно до пункту 1.6 роздiлу I цiєї Методики;

     ґ) КТЗ експлуатувався в умовах, визначених у пунктi 4 таблицi 4.1 додатка 4 до цiєї Методики.

(пункт 7.39 у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     7.40. Якщо пiд час вiдновлення були використанi новi складники iншої модифiкацiї КТЗ взамiн пошкоджених (розукомплектованих), значення процента їх фiзичного зносу приймається таким, що дорiвнює нулю.

     7.41. Значення коефiцiєнта фiзичного зносу, який пiдлягає усуненню, не може перевищувати 0,7.

     Для складникiв КТЗ зi строком експлуатацiї понад 12 рокiв значення ЕЗ приймається рiвним 0,7.

     Для КТЗ зi строком експлуатацiї понад 12 рокiв у випадку виконання капiтального ремонту КТЗ впродовж двох рокiв до дати оцiнки ЕЗ пiдлягає розрахунку за формулою (13) i його значення приймають не менше 0,5.

     7.42. Пiдставою для виконання капiтального ремонту КТЗ є:

     економiчна недоцiльнiсть подальшої експлуатацiї зношеного КТЗ у випадку, коли витрати, пов'язанi з необхiднiстю пiдтримування КТЗ у технiчному станi, що вiдповiдає вимогам безпеки, чи у разi необхiдностi забезпечення його технiчних характеристик, перевищують отримуванi вiд експлуатацiї КТЗ доходи;

     необхiднiсть замiни або вiдновлення трьох i бiльше базових складових частин у результатi їх зносу чи експлуатацiйних та аварiйних пошкоджень;

     необхiднiсть повного чи близького до повного розбирання (коли трудомiсткiсть становить не менше 75 % трудомiсткостi повного розбирання) для виконання ремонту КТЗ чи його складових частин.

     7.43. До капiтального ремонту також належать операцiї замiни: рами КТЗ; кабiни вантажного чи вантажопасажирського КТЗ; кузова автобуса; кузова вантажного автомобiля, сконструйованого на базi кузова автобуса; кузова вантажопасажирського КТЗ вагонної компоновки та легкового автомобiля; складникiв КТЗ спецiалiзованого призначення, позначених примiткою 3 в таблицi 3.3 додатка 3; одночасно не менше нiж трьох базових складових частин КТЗ, наведених у таблицi 3.3 додатка 3.

     7.44. У разi визначення фiзичного зносу окремої складової частини КТЗ, що був у користуваннi, коригування його вартостi виходячи з комплектностi, укомплектованостi та ВТВ вiд попереднiх ремонтiв не провадиться. Вiдповiдне коригування за формулою (2) не провадиться також у разi вiдсутностi даних про його пробiг, умови експлуатацiї чи iнших факторiв, якi впливають на вартiсть.

     Для КТЗ, який ранiше був у ремонтi, фiзичний знос складникiв, що пiддавалися замiнi (якщо встановлення такої ремонтної дiї є можливим), може бути визначений окремо. У цьому випадку коефiцiєнт фiзичного зносу складової частини, що ранiше пiддавалася замiнi, може розраховуватися iз застосуванням формул (15), (2) та значення СВ1 у формулi (9). В такому випадку значення Сврз у формулi (9) щодо витрат на ремонт цiєї та iнших складових частин не враховуються.

     7.45. Якщо укомплектованiсть оцiнюваної складової частини КТЗ не вiдповiдає даним довiдника, з якого береться цiнова iнформацiя, то вартiсть вiдсутнiх (або додатково застосованих) деталей вiднiмається (додається) вiд (до) його цiни з урахуванням їх фiзичного зносу. У цьому разi коефiцiєнт фiзичного зносу складової частини визначається за формулами (15), (2) без коригування вартостi КТЗ залежно вiд його укомплектованостi.

     У разi неможливостi визначення строку експлуатацiї вiдсутнiх (або додатково застосованих) деталей фiзичний знос приймається рiвним фiзичному зносу складової частини.

     7.46. Коефiцiєнт фiзичного зносу акумуляторних батарей (ЕАКБ) визначається за формулою

ЕАКБ = ТФ ,   (16)
ТСТ

     де: ТФ - фактичний строк експлуатацiї акумуляторної батареї в роках;

     ТСТ - середньостатистичний строк експлуатацiї акумуляторної батареї до її замiни в роках.

     7.47. Середньостатистичний строк експлуатацiї акумуляторної батареї до її замiни визначається вiдповiдно до Експлуатацiйних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колiсних транспортних засобiв i спецiальних машин, виконаних на колiсних шасi, затверджених наказом Мiнiстерства транспорту та зв'язку України вiд 20.05.2006 N 489, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 08.06.2006 за N 695/12569.

     Фактичний строк експлуатацiї акумуляторної батареї визначається вiд дати її виготовлення згiдно з маркуванням до дати оцiнки КТЗ.

     7.48. Коефiцiєнт фiзичного зносу пневматичних шин КТЗ (Еш) визначається згiдно з даними таблицi 3.4 додатка 3.

     Пневматичнi шини маркування "Regroovable" розрахованi на поглиблення зношеного до граничного значення рисунка протектора на 3 мм. Ресурс шин з поглибленим рисунком протектора вiдповiдно збiльшується. Глибина нарiзаного рисунка протектора, складена iз залишковою висотою рисунка протектора до його поглиблення, утворює сумарну висоту поглибленого рисунка протектора. Коефiцiєнт фiзичного зносу шини "Regroovable" визначається з урахуванням цiєї сумарної висоти за даними таблицi 3.4 додатка 3.

     7.49. Для визначення коефiцiєнта фiзичного зносу пневматичних шин, вiдновлених методом накладання нового протектора з гарячою вулканiзацiєю, висота протектора (h0) приймається на рiвнi:

     для легкових автомобiлiв - 10 мм, для вантажних автомобiлiв та автобусiв - 20 мм.

     Вартiсть пневматичної шини, вiдновленої шляхом накладання нового протектора з гарячою вулканiзацiєю, становить 30 % вiд вартостi вiдповiдної нової пневматичної шини. Вартiсть пневматичної шини, вiдновленої методом холодної вулканiзацiї, перший раз становить 80 % вiд вартостi нової, другий раз - 60 %.

     7.50. Шини мотоциклiв, моторолерiв, мопедiв, якi були в експлуатацiї 7 рокiв, та шини iнших КТЗ, якi були в експлуатацiї 10 рокiв, мають ринкову вартiсть, що дорiвнює нулю незалежно вiд ступеня їх зношеностi.

     Якщо виробником КТЗ чи пневматичної шини в експлуатацiйнiй документацiї встановлено призначений строк експлуатацiї, у разi його досягнення шини мають ринкову вартiсть рiвну нулю незалежно вiд ступеня зношеностi їхнього протектора.

     7.51. Для пневматичних шин з малою iнтенсивнiстю експлуатацiї (з середнiм мiсячним пробiгом менше однiєї тисячi кiлометрiв) у зв'язку з утратою шинами внаслiдок старiння необхiдних характеристик для кожного (наступного за п'ятим, а для мототехнiки - за четвертим) року експлуатацiї ринкова вартiсть додатково зменшується пропорцiйно зменшенню норм середнього ресурсу згiдно з даними таблицi 3.5 додатка 3.

     7.52. Дефекти пневматичних шин (складових частин), наявнiсть яких передбачає їх вилучення з експлуатацiї, визначаються вiдповiдно до правил експлуатацiї автомобiльних шин.

     Додатково втрата вартостi пневматичних шин розраховується за наявностi таких дефектiв:

     пошкодження гумового шару покриття робочих поверхонь борта пiд час монтажу-демонтажу для камерних шин - до 20 %, для безкамерних шин - 100 %;

     викришування, вiдколи, порiзи, трiщини, пориви, що не порушують зчiпної здатностi ґрунтозачiпок, - до 20 %;

     плямиста зношенiсть протектора - до 25 %;

     нерiвномiрна зношенiсть протектора, яка локально досягає 50 % граничного значення висоти рисунка протектора, - до 30 %;

     механiчна зношенiсть гумового шару покриття боковини на глибину до 1 мм - до 40 %.

     7.53. Вартiсть КТЗ та їх складових частин, що ввозяться на митну територiю України, визначається за середнiми цiнами їх продажу в країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах без врахування витрат на навантаження, вивантаження, перевантаження КТЗ (його складникiв), вартостi транспортування; страхових сум; комiсiйних та брокерських винагород, iнших витрат.

     7.53.1. Провiдними країнами-експортерами КТЗ є:

     Нiмеччина - для КТЗ європейських i японських виробникiв;

     США - для КТЗ американського ринку автомобiлiв;

     Росiйська Федерацiя - для КТЗ виробництва країн СНД.

     Пiд КТЗ виробництва країн СНД слiд розумiти тi, що розробленi й виготовленi у країнах СНД та країнах колишнього СРСР. Iншi транспортнi засоби належать до КТЗ iноземного виробництва.

     7.53.2. Визначення вартостi КТЗ (їх складникiв), що ввозяться, здiйснюється пiсля встановлення їх типу, моделi, версiї, року виготовлення, комплектностi, укомплектованостi, робочого об'єму двигуна.

     Пiд час визначення цiни КТЗ, що був у користуваннi на територiї американського континенту, за формулою 17 iз застосуванням електронного довiдника "N.A.D.A. Official used car guide" - N.A.D.A, США (www.nadaguides.com) або електронного довiдника "Used Car Guide" - Kelley Blue Book Auto market report, США (www.kbb.com) необхiдно приймати цiну категорiї "Average Trade-In" (довiдник "N.A.D.A. Official used car guide") або цiну категорiї "GOOD" (довiдник "Kelley Blue Book Auto market report").

(пiдпункт 7.53.2 пункту 7.53 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     7.53.3. Вартiсть КТЗ, що ввозяться на митну територiю України (С1), визначається за формулами

С1 = Сср1 (1 ± Гк / 100 ± Дз / 100) ± Сдод ,   (17)

 

Сср1 = Сд1 · К1 ,   (18)

     де: Сср1 - середня цiна КТЗ, що ввозиться на митну територiю України, у країнi придбання чи в країнах-експортерах.

     Середня цiна КТЗ (їхнiх складникiв), що ввозяться на митну територiю України, не враховує витрати на доставку їх до митного кордону України, страхування, комiсiйнi i брокерськi винагороди та iншi витрати;

     К1 - коефiцiєнт приведення вартостi КТЗ у провiднiй країнi-експортерi до його вартостi в країнi придбання. Для КТЗ, що ввозяться з провiдних країн-експортерiв - Нiмеччини, США i Росiйської Федерацiї (КТЗ виробництва країн СНД), його значення приймається рiвним 1,0.

     У разi використання iнформацiї про середню ринкову цiну КТЗ європейських i японських виробникiв, що ввозяться з країн, якi не є провiдними країнами-експортерами, значення К1 приймається на пiдставi даних таблицi 3.6 додатка 3;

     СД1 - цiна КТЗ, що був у користуваннi, вiдповiдного строку експлуатацiї згiдно з довiдковою лiтературою, що вiдображає цiни КТЗ у країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах.

     7.53.4. Середня цiна автобусiв, КТЗ спецiального та спецiалiзованого призначення, причепiв i напiвпричепiв, будiвельної, сiльськогосподарської технiки, що ввозиться на митну територiю України, може також бути визначена за формулою

Сср1 = ЦН · (Г / 100) · К1 ,   (19)

     де ЦН - цiна нового КТЗ у країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах за довiдковою лiтературою.

     7.53.5. Значення Сд1 або Цн для КТЗ, що ввозяться на митну територiю України, наведенi в довiдковiй лiтературi, зокрема в додатку 8 до цiєї Методики. Для визначення Сд1 або Цн допускається використання ресурсiв мережi Iнтернет.

     Довiдковi данi, якi використовуються пiд час оцiнки й отриманi з ресурсiв мережi Iнтернет, повиннi бути роздрукованi iз зазначенням дати отримання iнформацiї i абсолютної URL-адреси i включенi у звiт (акт) про оцiнку або у висновок експерта (експертного дослiдження).

     Для вибору значення Сд1 з довiдкової лiтератури слiд брати до уваги вихiднi данi значень, що вiдповiдають цiнi КТЗ на момент прийняття їх на реалiзацiю спецiалiзованими пiдприємствами в країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах. Таке значення є мiнiмально можливим для даного КТЗ.

     7.53.6. Якщо КТЗ ввозиться з країни, яка не є провiдною країною-експортером, то найбiльш прiоритетним є використання довiдкових даних, що вiдображають ринкову цiну цього КТЗ у країнi його придбання. У цьому разi значення К1 приймається рiвним 1,0, а значення процента Гк приймається за iнформацiєю довiдникiв, якi вiдображають ринкову цiну КТЗ у данiй країнi. Якщо в довiдковiй лiтературi країни придбання вiдсутнi данi для коригування цiни КТЗ залежно вiд пробiгу, то коригування здiйснюється за даними, наведеними в додатку 5 та в таблицi 6.2 додатка 6 або в iншiй довiдковiй лiтературi, зокрема в довiднику "Бюлетень автотоварознавця" (перiодичний довiдник).

     Аналогiчний пiдхiд застосовується i в тому разi, якщо з провiдної країни-експортера вивозиться КТЗ, який не є характерним для її експорту (наприклад, у разi ввезення з Росiйської Федерацiї на митну територiю України автомобiлiв захiдноєвропейського виробництва).

     7.53.7. Значення Г КТЗ, що були в користуваннi i ввозяться на митну територiю України, визначається за формулою (5), а для КТЗ, зазначених у пiдпунктi 7.53.4 пункту 7.53, - за даними таблицi 6.1 додатка 6.

     7.53.8. Коригування вартостi КТЗ залежно вiд комплектностi, умов догляду, зберiгання та використання, вiдновлення i оновлення складникiв здiйснюється за iнформацiєю довiдникiв, якi вiдображають ринкову цiну КТЗ у вiдповiднiй країнi.

     У разi якщо в довiдковiй лiтературi країни придбання вiдсутнi данi щодо коригування цiни КТЗ, то з метою забезпечення єдиного пiдходу до оцiнки КТЗ, що ввозяться на митну територiю України, коригування їхньої вартостi залежно вiд технiчного стану, комплектностi, укомплектованостi, вiдновлення i оновлення складникiв здiйснюється за формулами (9), (10), (11) незалежно вiд країни придбання. Коригування вартостi КТЗ залежно вiд умов догляду, зберiгання та використання тощо здiйснюється за даними, наведеними в додатку 4.

     Коригування вартостi КТЗ, що ввозяться на митну територiю України, унаслiдок його пофарбування в кольори, що не користуються попитом, не проводиться.

     Сумарне значення процента додаткового зменшення вартостi КТЗ з дефектами кузова, якi визначаються за даними таблицi 4.2 додатка 4, не повинно перевищувати 15 %.

     7.53.9. Пiдставою для зниження вартостi КТЗ унаслiдок його аварiйних пошкоджень або розукомплектування є обов'язкове пiдтвердження цього факту в супровiдних документах на момент перетину митного кордону України (в декларацiї, документах на придбання КТЗ або в довiдцi полiцiї про дорожньо-транспортну пригоду пiд час перемiщення КТЗ до митного кордону України) та в актi про проведення митного огляду.

     Якщо проводиться експертне дослiдження (експертиза) пошкодженого КТЗ, наявнiсть фотографiй обов'язкова.

     7.53.10. Визначення вартостi вiдновлювального ремонту для КТЗ, що ввозяться на митну територiю України, має такi особливостi:

     нормативи трудомiсткостi замiни пошкоджених деталей i їх пофарбування приймаються за даними виробника КТЗ, а ремонту - за даними, наведеними в додатку 7;

     нормативи трудомiсткостi з усунення перекосiв кузова КТЗ iноземного виробництва приймаються за аналогом з КТЗ виробництва країн СНД (якщо iнше не визначено в нормативних, технологiчних документах);

     надбавки на ремонтнi роботи, передбаченi пiдпунктом 8.5.5 цiєї Методики, залежно вiд строку експлуатацiї КТЗ не нараховуються;

     вартiсть матерiалiв для ремонту приймається за даними виробника КТЗ, виробника лакофарбових та iнших матерiалiв або вiдповiдно до пiдпункту 8.5.9 пункту 8.5 цiєї Методики;

     рекомендована вартiсть однiєї нормо-години ремонтних робiт для КТЗ, якi ввозять на митну територiю України, визначається за даними таблицi 6.3 додатка 6.

     7.53.11. Вартiсть складникiв КТЗ, якi ввозяться на митну територiю України, визначається за формулами (14), (15) вiдповiдно до цiн на новi складовi частини та вартiснi значення КТЗ у країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах, з урахуванням вимог пунктiв 7.36 - 7.41, 7.44, 7.45 та пiдпункту 7.53.3 пункту 7.53 цiєї Методики.

     7.53.12. За вартiсть нової складової частини приймається її цiна у дилера виробника КТЗ, а також з комп'ютерних програмних продуктiв, за даними виробникiв КТЗ i довiдкової лiтератури, зокрема наведеної в додатку 8, та з ресурсiв мережi Iнтернет з дотриманням вимог пiдпункту 7.53.5 пункту 7.53 цiєї Методики.

     Якщо цiна складника, що декларується, невiдома, допускається прийняття цiни складника аналогiчного КТЗ вiдповiдно до пункту 7.12 цiєї Методики.

     7.53.13. Пiд час визначення вартостi кузова КТЗ, що ввозиться на митну територiю України, враховується той факт, що виробники КТЗ зарубiжних країн (крiм СНД) постачають як самостiйну складову частину лише несучу частину кузова (каркас) без дверей, капота, кришки багажника, знiмних крил, оббивки, обладнання та iнших складникiв, що крiпляться до кузова.

     Винятки з цього правила зазначаються у нормативно-технiчних актах виробника та у довiдковiй лiтературi, посилання на яку експертом (оцiнювачем) є обов'язковим.

     Якщо для митного оформлення представлено кузов КТЗ iноземного виробництва з деякими деталями i складальними одиницями, то його вартiсть, з урахуванням вимог пiдпункту 7.53.11 пункту 7.53 цiєї Методики, визначається за формулою

СНД = ЦН + Сск ,   (20)

     де: СНД - вартiсть нового кузова зi складальними одиницями, що ввозиться на митну територiю України, в країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах;

     ЦН - цiна нового кузова, що ввозиться на митну територiю України, в країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах;

     Сск - вартiсть складникiв, встановлених на кузов, у країнi придбання або в провiдних країнах-експортерах.

     Кузови КТЗ виробництва країн СНД оцiнюються вiдповiдно до їхньої фактичної комплектностi, яка визначена виробником, з урахуванням цiн його дилерiв.

     7.53.14. У разi визначення фiзичного зносу кузова, що ввозиться на митну територiю України, за формулою (15) коригування значення С здiйснюється тiльки за ознаками наявностi або вiдсутностi на ньому корозiйних пошкоджень i факту вiдновлювального ремонту.

     У разi визначення фiзичного зносу двигуна, що ввозиться на митну територiю України, за формулою (15) коригування значення С здiйснюється тiльки за ознаками, що свiдчать про потребу його ремонту.

VIII. Визначення вартостi матерiального збитку, завданого власнику КТЗ

     8.1. Для визначення вартостi матерiального збитку, завданого власнику КТЗ, застосовуються витратний пiдхiд i метод калькуляцiї вартостi вiдновлювального ремонту.

     8.2. Вартiсть матерiального збитку (У), завданого власнику КТЗ, визначається такою, що дорiвнює ринковiй вартостi КТЗ на момент пошкодження за наявностi однiєї з нижчезазначених умов:

     а) якщо, незважаючи на принципи внеску та найбiльш ефективного використання, вартiсть вiдновлювального ремонту КТЗ не менша за його ринкову вартiсть,

Свр > С

,   (21)

     де Свр - вартiсть вiдновлювального ремонту, грн;

     б) якщо сума вартостi вiдновлювального ремонту з урахуванням значення коефiцiєнта фiзичного зносу КТЗ i втрати товарної вартостi не менша за ринкову вартiсть КТЗ за умови, що Свр Ј С,

Сврз + ВТВ > С ,   (22)

 

Сврз = Ср + См + Сс · (1 - Ез) ,   (23)

     де: Ср - вартiсть ремонтно-вiдновлювальних робiт, грн;

     См - вартiсть необхiдних для ремонту матерiалiв, грн;

     Сс - вартiсть нових складникiв, що пiдлягають замiнi пiд час ремонту, грн;

     ВТВ - величина втрати товарної вартостi;

     в) якщо неможливо вiдновити КТЗ вiдповiдно до технiчних вимог виробника.

     8.3. В iнших випадках вартiсть матерiального збитку визначається як сума вартостi вiдновлювального ремонту з урахуванням значення коефiцiєнта фiзичного зносу складникiв КТЗ (Сврз) та величини ВТВ за формулою

У = Ср + См + Сс · (1 - Ез) + ВТВ ,   (24)

     8.4. До вартостi матерiального збитку, який визначається пiд час оцiнки, не включаються витрати власника КТЗ, пов'язанi з транспортуванням, зберiганням КТЗ, оплатою за експертнi дослiдження, поштовими витратами, з викликом сторiн для технiчного огляду КТЗ та iншими витратами.

     У разi визначення вартостi матерiального збитку враховується фактичний технiчний стан складових частин КТЗ до подiї (ДТП, страховий випадок, стихiйне лихо, протиправнi дiї, розукомплектування тощо).

(пункт 8.4 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     Принцип економiчної доцiльностi операцiї ремонту (замiни) окремого складника КТЗ (включаючи кузовнi складники) полягає в тому, що економiчно доцiльною є та операцiя замiни чи ремонту, яка є економiчно привабливiша у разi одночасного дотримання принципiв технiчної можливостi ремонту та вiдновлення права особи користуватися КТЗ в тому технiчному станi та з такими самими споживчими властивостями, якi мали мiсце до пошкодження.

(пункт 8.4 доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     8.5. Калькуляцiя вартостi вiдновлювального ремонту складається за результатами технiчного огляду КТЗ.

     Якщо КТЗ на момент технiчного огляду вiдновлено повнiстю або частково, то калькуляцiя вiдновлювального ремонту не складається, а надається повiдомлення замовнику оцiнки про неможливiсть проведення дослiдження.

     8.5.1. Умови щодо визначення вартостi вiдновлювального ремонту без технiчного огляду КТЗ зазначенi в пунктi 5.1 цiєї Методики.

     У зазначених у пунктi 5.1 роздiлу V цiєї Методики випадках орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), визначає обсяги ремонтних робiт з вiдновлення КТЗ або характер та обсяг його пошкоджень.

(абзац другий пiдпункту 8.5.1 пункту 8.5 у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     8.5.2. Вартiсть вiдновлювального ремонту визначається за формулою

Свр = Ср + См + Сс ,   (25)

     8.5.3. Вартiсть ремонтно-вiдновлювальних робiт Ср може визначатися як добуток вiд трудомiсткостi ремонту в нормо-годинах i вартостi нормо-години ремонтно-вiдновлювальних робiт регiональної.

     Визначення необхiдних ремонтних операцiй, а також трудомiсткостi ремонту приймається на пiдставi нормативних документiв виробника КТЗ або розроблених на замовлення (за участю) виробника КТЗ. У разi вiдсутностi даних виробника про застосування конкретних ремонтних операцiй слiд керуватися вимогами державних стандартiв України, галузевих стандартiв України та мiжнародних стандартiв, галузевих стандартiв i технiчних умов СРСР та УРСР, iнших нормативних документiв, чинних в Українi.

     Рiшення про замiну складових частин КТЗ приймається у разi неможливостi їх вiдновлення вiдповiдно до технiчних вимог або в разi економiчної недоцiльностi їх вiдновлення (ремонту).

     Для визначення вартостi ремонтно-вiдновлювальних робiт кузовних складникiв легкових КТЗ iноземного виробництва, а також кузовiв (кабiн), рам вантажiвок, автобусiв, причепiв, металевих складникiв мототехнiки допускається використання оцiночної трудомiсткостi вiдновлювального ремонту складових частин кузовiв, кабiн та рам КТЗ (додаток 7).

     Трудомiсткiсть усунення перекосiв кузова КТЗ iноземного виробництва приймається за аналогiчним КТЗ виробництва країн СНД, якщо iнше не передбачено нормативними документами, зазначеними вище.

     8.5.4. Для оцiнки трудомiсткостi робiт iз розбирання-складання слiд виходити з такого спiввiдношення трудовитрат: трудомiсткiсть розбирання - 30 %, трудомiсткiсть складання - 70 % вiд повного обсягу робiт.

     8.5.5. До нормативiв трудомiсткостi на роботи з ремонту (за винятком операцiй з пофарбування, механiчної обробки, прибирання, миття та регулювально-дiагностичних операцiй) КТЗ виробництва країн СНД передбачаються надбавки залежно вiд строку їх експлуатацiї:

     5 - 8 рокiв - 10 %;

     понад 8 рокiв - 20 %.

     8.5.6. У разi документального пiдтвердження вiдновлення КТЗ чи його складової частини на спецiалiзованому для даної моделi КТЗ пiдприємствi розрахунки вартостi ремонтно-вiдновлювальних робiт проводяться на пiдставi вартостi однiєї нормо-години ремонтних робiт цього пiдприємства.

     Якщо документальне пiдтвердження вiдновлення КТЗ на спецiалiзованому для даної моделi КТЗ пiдприємствi вiдсутнє або на пiдприємствi не застосовуються норми працi у нормо-годинах ремонтно-вiдновлювальних робiт, то використовується вартiсть однiєї нормо-години ремонтно-вiдновлювальних робiт регiональна за даними довiдкової лiтератури, зокрема довiдника "Бюлетень автотоварознавця" (перiодичний довiдник).

     Прийнята вартiсть однiєї нормо-години ремонтно-вiдновлювальних робiт не повинна бути бiльша, нiж вiдповiдна вартiсть на спецiалiзованому для даної моделi КТЗ пiдприємствi.

     8.5.7. Для визначення обсягу робiт з пофарбування слiд виходити з необхiдностi цiлiсного (якщо iнше не передбачено технологiєю виробника КТЗ чи виробника лакофарбових матерiалiв) пофарбування усiх замiнених або вiдновлених складникiв, а також тих, якi стикуються з ними, якщо внаслiдок згаданих операцiй їхня поверхня пошкоджується.

     8.5.8. Якщо пофарбуванню пiдлягає не менш як 50 % поверхнi КТЗ залежно вiд обсягу i характеру пошкоджень, то до розрахунку вартостi робiт з пофарбування включається або повне пофарбування зовнiшнiх i внутрiшнiх поверхонь кузова, або пофарбування тiльки зовнiшньої поверхнi.

     8.5.9. Кiлькiсть та вартiсть необхiдних для ремонту матерiалiв визначаються за iнформацiєю довiдкової лiтератури та комп'ютерних програм, розроблених за даними виробника КТЗ або за даними виробника лакофарбових (основних) i допомiжних матерiалiв (додаток 8).

     У разi вiдсутностi довiдкової бази, яка регламентує кiлькiсть та вартiсть матерiалiв для пофарбування, антикорозiйної i протишумової обробки кузова (кабiни), вартiсть матерiалiв для виконання лакофарбового покриття визначається залежно вiд вартостi робiт з пофарбування за такими вiдсотками:

     60 % - 70 % - у разi покриття меламiноалкiдними емалями;

     100 % - 110 % - у разi покриття емалями з ефектом "металiк";

     120 % - 130 % - у разi покриття емалями з ефектом "перламутр".

     Вартiсть матерiалiв для захисту кузова вiд корозiї дорiвнює 40 % - 50 % вiд вартостi робiт з вiдповiдної обробки кузова.

     8.5.10. Данi про вартiсть складових частин КТЗ, якi пiдлягають замiнi, беруть вiдповiдно до додатка 8, iнформацiйного забезпечення вiд виробника КТЗ, а також iнших джерел, якi мiстять у собi необхiдну iнформацiю щодо оригiнальних складникiв.

     8.5.11. До оригiнальних складових частин належать:

     складовi, якi поставляє виробник КТЗ до своєї сервiсної мережi пунктiв технiчного обслуговування та гарантiйного ремонту або уповноважених ним суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;

     складовi, якi поставляє виробник складових частин виробнику КТЗ, який їх продає, зокрема своїм дистриб'юторам;

     складовi, якi не поставляють вiдповiдному виробнику КТЗ, проте виготовляють згiдно з технiчними умовами i виробничими стандартами виробника КТЗ.

     Прiоритетними є данi про вартiсть складових частин, якi поставляє виробник КТЗ у мережу своїх офiцiйних дилерiв у регiонi.

     8.5.12. Вартiсть складових частин КТЗ за даними iноземних джерел iнформацiї, зокрема зазначених у додатку 8, коригується з урахуванням ввiзного мита (якщо КТЗ виготовлено за межами України), податкiв, зборiв i iнших обов'язкових платежiв.

     Коефiцiєнт коригування вартостi складових частин, матерiалiв, що застосовується до цiни дилерiв у провiдних країнах-експортерах КТЗ, розраховується на дату оцiнки за таким алгоритмом. Складовi частини подiляються на групи (кузовнi складники та оперення; складники зi скла та пластмас; складники внутрiшньої оббивки салону; вузли та агрегати; шини пневматичнi). Для кожної групи розраховується коефiцiєнт коригування вартостi як спiввiдношення вiдомої цiни складової частини в Українi до цiни дилерiв у провiднiй країнi-експортерi КТЗ. За наявностi декiлькох складових частин у групi розраховується середнє арифметичне значення коефiцiєнта.

     У разi неможливостi розрахунку коефiцiєнта коригування вартостi складових частин, матерiалiв за наведеним алгоритмом його значення приймається за рекомендацiями в довiдковiй лiтературi, зокрема в довiднику "Бюлетень автотоварознавця" (перiодичний довiдник).

     8.5.13. Якщо виявити дефекти на прихованих частинах складникiв неможливо при вiзуальному методi обстеження КТЗ, визначення обсягiв вiдновлювальних робiт пошкодженого КТЗ (наприклад, трансмiсiї чи силового агрегата, якi знаходяться у зонi аварiйного пошкодження, а також на малодоступних для огляду елементах кузова автомобiля), то всi припущення щодо прихованих пошкоджень фiксуються фахiвцем у дослiдженнi. Роботи по усуненню цих пошкоджень не включаються до вартостi вiдновлювального ремонту до пiдтвердження необхiдностi виконання ремонтних робiт.

     У разi пiдозри щодо наявностi прихованих дефектiв складникiв, якi мiстяться в зонi аварiйного пошкодження КТЗ, до вартостi вiдновлювального ремонту можуть бути включенi витрати на їх дефектування (демонтування, розбирання тощо).

     8.5.14. До вартостi матерiалiв включається вартiсть крiпильних деталей в обсязi до 2 % загальної вартостi замiнюваних складникiв, що мають такi деталi.

     Вартiсть експлуатацiйних рiдин, моторної оливи, трансмiсiйних олив, олив гiдравлiчних систем, охолоджувальних рiдин, холодоагентiв, гальмiвної рiдини тощо визначається на пiдставi даних їх виробника або виробника КТЗ. Кiлькiсть або об'єм зазначених матерiалiв визначається на пiдставi даних виробника КТЗ.

(пiдпункт 8.5.14 пункту 8.5 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     8.5.15. У разi вiдсутностi технологiчної документацiї з ремонту або нормативної документацiї щодо трудомiсткостi ремонту певного типу КТЗ, зокрема автобуса, причепа, напiвпричепа, КТЗ спецiального чи спецiалiзованого призначення, вартiсть вiдновлювального ремонту такого КТЗ може визначатися за фактичними витратами ремонтного пiдприємства з подальшим коригуванням вартостi складникiв на величину коефiцiєнта фiзичного зносу.

     Калькуляцiя ремонтного пiдприємства може бути скоригована лише в частинi зносу та вартостi оригiнальних складникiв, вартостi матерiалiв (у тому числi i лакофарбових) з врахуванням вимог цiєї Методики, iнших об'єктивних даних щодо виконання ремонту вiдповiдно до принципу замiщення.

     8.6. Величина ВТВ характеризує фiзичний знос, який виникає у разi пошкодження КТЗ i вiдповiдного ремонту унаслiдок передчасного погiршення товарного (зовнiшнього) вигляду, а також унаслiдок зниження мiцностi чи довговiчностi окремих елементiв складових частин, захисних властивостей покриттiв або застосування для ремонту складових частин, якi були в ужитку чи в ремонтi.

     8.6.1. Величина ВТВ нараховується у разi потреби проведення ремонтних робiт з вiдновлення пошкоджених складових частин усiх типiв КТЗ.

     8.6.2. Величина ВТВ КТЗ не нараховується, якщо:

     а) строк експлуатацiї легкових автомобiлiв перевищує 5 рокiв для КТЗ виробництва країн СНД, 7 рокiв - для iнших КТЗ;

     б) легковi автомобiлi експлуатуються в iнтенсивному режимi (фактичний середньорiчний пробiг щонайменше вдвiчi бiльший за середньорiчний (середньостатистичний) нормативний), а строк експлуатацiї перевищує:

     3,5 року - для КТЗ виробництва країн СНД;

     5 рокiв - для iнших КТЗ;

     в) строк експлуатацiї вантажних КТЗ, вантажопасажирських КТЗ, причепiв, напiвпричепiв, спецiальних КТЗ, спецiалiзованих КТЗ, автобусiв перевищує 3 роки для КТЗ виробництва країн СНД та 4 роки - для iнших КТЗ;

     г) строк експлуатацiї мототехнiки перевищує 5 рокiв;

     ґ) вiдбулася замiна кузова до оцiнюваних пошкоджень;

     д) складовi частини КТЗ ранiше пiддавалися вiдновлювальному ремонту або пофарбуванню повному, зовнiшньому, частковому (крiм випадкiв, що однозначно свiдчать про усунення експлуатацiйних пошкоджень, вiдповiдно до пункту 1.6 роздiлу I цiєї Методики);

     е) потрiбна замiна окремих складникiв, що не потребують пофарбування та не погiршують зовнiшнiй вигляд КТЗ (скло, фари, бампери, декоративнi накладки, пневматичнi шини, зовнiшня i внутрiшня фурнiтура тощо). Якщо, крiм зазначених складникiв, пошкоджено складовi кузова та оперення, розрахунок величини ВТВ повинен ураховувати всi пошкодження складникiв у комплексi;

     є) складовi частини КТЗ мають наскрiзнi корозiйнi пошкодження або корозiйнi пошкодження, що призвели до зниження витривалостi i мiцностi матерiалу їх виготовлення;

     ж) КТЗ ранiше був аварiйно пошкоджений;

     з) складовi частини оперення кузова, кабiни мають пошкодження деформацiєю, за винятком таких, що можуть бути усуненi методом видалення вм'ятин без пофарбування та пiдпадають пiд визначення експлуатацiйних пошкоджень вiдповiдно до пункту 1.6 роздiлу I цiєї Методики;

     и) КТЗ був виданий громадяниновi безоплатно через органи соцiального захисту населення (крiм випадкiв, коли нарахування ВТВ здiйснюється за завданням особи або органу, яка (який) призначила(в) експертизу);

     i) визначається коефiцiєнт фiзичного зносу для складникiв КТЗ вiдповiдно до вимог пункту 7.44 роздiлу VII цiєї Методики.

(пiдпункт 8.6.2 пункту 8.6 у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

     8.6.3. Розрахунок величини ВТВ здiйснюється за формулою

ВТВ = X / 100 · (С + Свр) ,   (26)

     де: X - коефiцiєнт втрати товарної вартостi, який визначається згiдно з додатком 9 за спiввiдношеннями А i В;

     С - ринкова вартiсть подiбного непошкодженого КТЗ, грн.

     Вiдношення вартостi вiдновлювального ремонту до ринкової вартостi КТЗ (А) визначається за формулою

А = Свр ,   (27)
С

     Якщо вiдношення А має значення до 0,03, величина ВТВ прирiвнюється до вартостi вiдновлювального ремонту.

     Вiдношення вартостi ремонтних робiт до сумарної вартостi замiнених складникiв КТЗ i матерiалiв (В) визначається за формулою

В = Ср ,   (28)
Сс + См

     де: Ср - вартiсть ремонтно-вiдновлювальних робiт, грн;

     Сс - вартiсть складникiв, необхiдних для замiни пiд час ремонту, грн;

     См - вартiсть необхiдних для ремонту матерiалiв, грн.

Начальник управлiння експертного забезпечення правосуддя Мiнiстерства юстицiї України Л. М. Головченко
Директор Департаменту оцiночної дiяльностi Фонду державного майна України В. В. Зеленський

 

Додаток 1
до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв

ЗРАЗОК ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛIДЖЕННЯ З ОЦIНКИ КТЗ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ЗБОРIВ ДО ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Данi про суб'єкт, що здiйснює оцiнку

ВИСНОВОК
N ______
експертного автотоварознавчого дослiдження з оцiнки транспортного засобу

Складений ___________
(дата)
  до   надiйшла заява вiд гр. Рогожинської I. О.
(дата) (найменування юридичної особи, що здiйснює оцiнку)
щодо визначення ринкової вартостi колiсного транспортного засобу (далi - КТЗ).
Оцiнка виконана Галенком Андрiєм Володимировичем
N свiдоцтва судового експерта i власнi данi експерта (спецiалiста) 264 вiд 27 грудня 2002 року, видане Мiнiстерством юстицiї України;
має вищу технiчну освiту, квалiфiкацiю судового експерта-автотоварознавця, стаж експертної дiяльностi судового експерта з 2002 року
N посвiдчення i власнi данi оцiнювача МФ N 2618 вiд 11 грудня 2004 року, видане Фондом державного майна України i колективним пiдприємством "Iнформацiйно-консультацiйний центр" (Українське товариство оцiнювачiв), свiдоцтво Фонду державного майна України про реєстрацiю в Державному реєстрi оцiнювачiв вiд 9 березня 2005 року N 2400. Квалiфiкацiя за напрямом "Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi" i спецiалiзацiєю "Оцiнка дорожнiх транспортних засобiв"
Належнiсть до саморегулiвної органiзацiї оцiнювачiв Член Союзу експертiв України

     Нормативно-правовi акти та довiдковi джерела iнформацiї, використанi пiд час дослiдження:

     1. Методика товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв, затверджена наказом Мiнiстерства юстицiї України та Фонду державного майна України вiд 24.11.2003 N 142/5/2092, зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 24.11.2003 за N 1074/8395 (у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України та Фонду державного майна України вiд 24.07.2009 N 1335/5/1159) (далi - Методика).

     2. Нацiональний стандарт N 1 "Загальнi принципи оцiнки майна та майнових прав", затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2003 року N 1440.

     3. "БЮЛЕТЕНЬ АВТОТОВАРОЗНАВЦЯ". Перiодичний довiдник. Випуск N __. Мiнiстерство юстицiї України, Донецький науково-дослiдний iнститут судових експертиз, Iнформацiйно обчислювальний центр Союзу експертiв України, Донецьк, 20__ р.-/____ с.

     4. Комп'ютерна програма "Auto VIN". Науково-дослiдне бюро судових експертиз "Сантодор", Київ, 20__ р.

     5. Комп'ютерна програма "Каталог двигунiв". Донецький науково-дослiдний iнститут судових експертиз, Iнформацiйно обчислювальний центр Союзу експертiв України, Донецьк, 20__ р.

ДОСЛIДЖЕННЯ

     Метою цього дослiдження є визначення ринкової вартостi (база оцiнки) колiсних транспортних засобiв (далi - КТЗ).

     Визначення термiнiв, що застосовуються в цьому дослiдженнi, а також пiдходiв, методiв та принципiв, що використовуються пiд час оцiнки КТЗ, наведено в нормативно-правових актах з питань оцiнки майна.

     Технiчним оглядом КТЗ, дослiдженням наданих реєстрацiйних документiв встановлено:

Тип КТЗ легковий седан
Марка, модель, модифiкацiя КТЗ Toyota Corolla XLi, дв. 1.3i, 4 дв., 5МТ (E10)
Iдентифiкацiйний номер (VIN) JT153EEA100276750
Реєстрацiйний номер АН 5735 АА
Робочий об'єм двигуна, см3 1332
Рiк випуску (згiдно зi свiдоцтвом про реєстрацiю) 1997
Свiдоцтво про реєстрацiю ЯНВ N 362362
Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю 3 сiчня 1997 року
Прийнята дата виготовлення КТЗ 3 сiчня 1997 року
Дата оцiнки 3 сiчня 2007 року
Колiр КТЗ синiй
Власник Рогожинська Iрина Олександрiвна
Дата огляду 3 сiчня 2007 року

     Рiк виготовлення КТЗ визначено з урахуванням даних iдентифiкацiйного номера та дати видачi реєстрацiйних документiв вiдповiдно до вимог роздiлiв 1, 4 Методики. Робочий об'єм двигуна КТЗ визначено згiдно з даними виробника про модель двигуна.

Обмеження щодо достовiрностi дослiдження

     Висновки цього дослiдження є достовiрними за таких умов:

     iдентифiкацiйний номер КТЗ та номер двигуна, що мiстить iнформацiю, яка необхiдна для iдентифiкацiї КТЗ, а також данi, що зазначенi у свiдоцтвi про реєстрацiю КТЗ, є достовiрними. Пiдтвердження автентичностi номерiв та технiчних документiв - це виняткове право кримiналiстичної експертизи, що не поширюється на компетенцiю спецiалiста з оцiнки КТЗ;

     показання одометра (лiчильника пробiгу) КТЗ вiдповiдають його дiйсному пробiгу, а одометр не пiддавався впливу з метою фальсифiкацiї його показiв.

Визначення ринкової вартостi дорожнього транспортного засобу

     На основi зовнiшнього вiзуального огляду транспортного засобу встановленi такi чинники, що використовуються у розрахунку вартостi та зведенi у таблицi 1:

Таблиця 1

Параметр Показник Пiдтверджувальний документ
Загальний технiчний стан КТЗ на ходу та його технiчний стан вiдповiдає термiну експлуатацiї i пробiгу Фото N 1
Загальний вигляд КТЗ
Комплектнiсть базова -
Додатково встановлене обладнання вiдсутнє -
Оновленi складовi вiдсутнi -
Покази одометра, км 131589 Фото N 2. Покази одометра
Фактори, що впливають на процент зниження вартостi КТЗ
Назва Нормативний процент коригування вартостi КТЗ Прийнятий процент коригування вартостi КТЗ Пiдтверджувальний документ
КТЗ експлуатувався в режимi таксi 10,0 10,0 Додаток 2. Довiдка з пiдприємства
КТЗ має слiди вiдновлювального ремонту двох складникiв кузова 4,0 4,0 Фото N 3
Крило переднє праве, капот
КТЗ має складовi частини, якi потребують ремонту (окрiм замiни) до 15,0 5,0 Фото N 4
Патьоки олiї на двигунi
Разом, %   19,0 [1, табл. 4.1]
КТЗ має корозiйнi пошкодження складових частин кузова
Передок кузова:
бризковики переднiх крил
2,0 2,0 Фото N 5
Бризковик переднiй правий
Оперення: крило знiмне 0,5 0,5 Фото N 6
Крило переднє праве
Забруднення, пошкодження, потертостi оббивки салону (даху, стоякiв, боковин, полиць, дверей) 1,0 1,0 Фото N 7
Забруднення оббивки даху
Разом, %   -3,5 / 2 = -1,75 [1, табл. 4.2]
Разом процент додаткового збiльшення (зменшення) ринкової вартостi КТЗ, що залежить вiд умов його догляду, зберiгання, використання тощо Дз, % 19 + 1,75 = -20,75  

     На основi аналiзу довiдкових даних щодо даного транспортного засобу встановленi такi показники, зведенi в таблицi 2:

Таблиця 2

Показник Умовне позначення Значення Пiдтверджувальний документ
Середня по Українi цiна купiвлi iдентичного КТЗ, який був у використаннi, за iнформацiєю з довiдкової лiтератури Сд 7200 доларiв США, що при курсi НБУ на дату оцiнки 1:5,05 становить 36360 грн [3, с. 804]
Коефiцiєнт ринку регiону для даної моделi К 1,03 [1, додаток 3, табл. 3.2]
Строк експлуатацiї, рокiв Т 10 Додаток 1. Копiя свiдоцтва про реєстрацiю
Пробiг КТЗ, прийнятий для розрахунку, км Пф 131589 Фото N 2
Фактичний середньорiчний пробiг, км   Пф/Т = 131589 / 10 = 13159
Нормативний середньорiчний пробiг, км   15200 [3, с.804]
Рiзниця мiж нормативним та фактичним середньорiчними пробiгами, км   15200 - 13159 = 2041
Коефiцiєнт коригування середньоринкової цiни за величиною пробiгу, % ГК +3,1 [3, табл.5]
Вартiсний еквiвалент суми податкiв пiд час митного оформлення М - [1, п. 7.5]
Середня ринкова цiна КТЗ, грн СС ССР = Сд · К + М = 36360 · 1,03 + 0 = 37451
Величина збiльшення вартостi КТЗ у випадку оновлення його складових, грн СВ1 0 [1, п. 7.26]
Величина коригування вартостi КТЗ залежно вiд його комплектностi, грн СВ2 0 [1, п. 7.29]
Вартiсть вiдновлювального ремонту з урахуванням коефiцiєнта фiзичного зносу КТЗ, грн СВРЗ 0 [1, п. 8.2]
Втрата товарної вартостi КТЗ, грн ВТВ 0  
Додаткове збiльшення (зменшення) ринкової вартостi КТЗ виходячи з його комплектностi, укомплектованостi, пошкоджень, вiдновлення i оновлення складових, грн СДОД СДОД = СВ1 + СВ2 - СВРЗ - ВТВ = 0
Ринкова вартiсть, грн С С = ССР(1 ± (Гк /100) ± (Дз/100)) ± Сдод = 37451 · (1 + (3,1/100) - (20,75/100)) + 0,00 = 30841

ВИСНОВОК

     Ринкова вартiсть автомобiля Toyota Corolla XLi, реєстрацiйний номер АН 5735 АА, на дату оцiнки становить 30841 (тридцять тисяч вiсiмсот сорок одна) грн.

Експерт-автотоварознавець Галенко А. В.

     Додатки: фототаблицi N 1 - 7; копiя свiдоцтва про реєстрацiю; довiдка з пiдприємства про те, що КТЗ експлуатувався в режимi таксi.

 

Додаток 2
до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв

ЗРАЗОК ЗВIТУ (АКТА) З ОЦIНКИ КТЗ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ЗБОРIВ ДО ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Данi про суб'єкт, що здiйснює оцiнку

ЗВIТ
N
про оцiнку транспортного засобу

Складений ___________
(дата)
  до   надiйшла заява вiд гр. Рогожинської I. О.
(дата) (найменування юридичної особи, що здiйснює оцiнку)
щодо визначення ринкової вартостi колiсного транспортного засобу (далi - КТЗ).
Оцiнка виконана Галенком Андрiєм Володимировичем
N свiдоцтва судового експерта i власнi данi експерта (спецiалiста) 264 вiд 27 грудня 2002 року, видане Мiнiстерством юстицiї України;
має вищу технiчну освiту, квалiфiкацiю судового експерта-автотоварознавця, стаж експертної дiяльностi судового експерта з 2002 року
N посвiдчення i власнi данi оцiнювача МФ N 2618 вiд 11 грудня 2004 року, видане Фондом державного майна України i колективним пiдприємством "Iнформацiйно-консультацiйний центр" (Українське товариство оцiнювачiв), свiдоцтво Фонду державного майна України про реєстрацiю в Державному реєстрi оцiнювачiв вiд 9 березня 2005 року N 2400. Квалiфiкацiя за напрямом "Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi" i спецiалiзацiєю "Оцiнка дорожнiх транспортних засобiв"
Належнiсть до саморегулiвної органiзацiї оцiнювачiв Член Союзу експертiв України

     Нормативнi та довiдковi джерела iнформацiї, використанi пiд час дослiдження:

     1. Методика товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв, затверджена наказом Мiнiстерства юстицiї України та Фонду державного майна України вiд 24.11.2003 N 142/5/2092, зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 24.11.2003 за N 1074/8395 (у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України та Фонду державного майна України вiд 24.07.2009 N 1335/5/1159) (далi - Методика).

     2. Нацiональний стандарт N 1 "Загальнi принципи оцiнки майна та майнових прав", затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2003 року N 1440.

     3. "БЮЛЕТЕНЬ АВТОТОВАРОЗНАВЦЯ". Перiодичний довiдник. Випуск N __. Мiнiстерство юстицiї України, Донецький науково-дослiдний iнститут судових експертиз, Iнформацiйно обчислювальний центр Союзу експертiв України, Донецьк, 20__ р.-/____ с.

     4. Комп'ютерна програма "Auto VIN". Науково-дослiдне бюро судових експертиз "Сантодор", Київ, 20__ р.

     5. Комп'ютерна програма "Каталог двигунiв". Донецький науково-дослiдний iнститут судових експертиз, Iнформацiйно обчислювальний центр Союзу експертiв України, Донецьк, 20__ р.

ДОСЛIДЖЕННЯ

     Метою цього дослiдження є визначення ринкової вартостi (база оцiнки) КТЗ.

     Визначення термiнiв, що застосовуються в цьому дослiдженнi, а також пiдходiв, методiв та принципiв, що використовуються пiд час оцiнки КТЗ, наведено в нормативно-правових актах з питань оцiнки майна.

     Технiчним оглядом КТЗ, дослiдженням наданих реєстрацiйних документiв встановлено:

Тип КТЗ легковий седан
Марка, модель, модифiкацiя КТЗ Toyota Corolla XLi, дв. 1.3i, 4 дв., 5МТ (E10)
Iдентифiкацiйний номер (VIN) JT153EEA100276750
Реєстрацiйний номер АН 5735 АА
Робочий об'єм двигуна, см 1332
Рiк випуску (згiдно зi свiдоцтвом про реєстрацiю) 1997
Свiдоцтво про реєстрацiю ЯНВ N 362362
Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю 3 сiчня 1997 року
Прийнята дата виготовлення КТЗ 3 сiчня 1997 року
Дата оцiнки 3 сiчня 2007 року
Колiр КТЗ синiй
Власник Рогожинська Iрина Олександрiвна
Дата огляду 3 сiчня 2007 року

     Рiк виготовлення КТЗ визначено з урахуванням даних iдентифiкацiйного номера та дати видачi реєстрацiйних документiв вiдповiдно до вимог роздiлiв 1, 4 Методики. Робочий об'єм двигуна КТЗ визначено згiдно з даними виробника про модель двигуна.

Обмеження щодо достовiрностi дослiдження

     Висновки цього дослiдження є достовiрними за таких умов:

     iдентифiкацiйний номер КТЗ та номер двигуна, що мiстить iнформацiю, яка необхiдна для iдентифiкацiї КТЗ, а також данi, що зазначенi у свiдоцтвi про реєстрацiю КТЗ, є достовiрними. Пiдтвердження автентичностi номерiв та технiчних документiв - це виняткове право кримiналiстичної експертизи, що не поширюється на компетенцiю спецiалiста з оцiнки КТЗ;

     показання одометра (лiчильника пробiгу) КТЗ вiдповiдають його дiйсному пробiгу, одометр не пiддавався впливу з метою фальсифiкацiї його показiв.

Визначення ринкової вартостi дорожнього транспортного засобу

     На основi зовнiшнього вiзуального огляду транспортного засобу встановленi такi чинники, що використовуються у розрахунку вартостi та зведенi у таблицi 1:

Таблиця 1

Параметр Показник Пiдтверджувальний документ
Загальний технiчний стан КТЗ на ходу, його технiчний стан вiдповiдає термiну експлуатацiї i пробiгу Фото N 1
Загальний вид КТЗ
Комплектнiсть базова -
Додатково встановлене обладнання вiдсутнє -
Оновленi складовi вiдсутнi -
Покази одометра, км 131589 Фото N 2. Покази одометра
Фактори, що впливають на процент зниження вартостi КТЗ
Назва Нормативний процент коригування вартостi КТЗ Прийнятий процент коригування вартостi КТЗ Пiдтверджувальний документ
КТЗ експлуатувався в режимi таксi 10,0 10,0 Додаток 2. Довiдка з пiдприємства
КТЗ має слiди вiдновлювального ремонту двох складникiв кузова 4,0 4,0 Фото N 3
Крило переднє праве, капот
КТЗ має складовi частини, якi потребують ремонту (окрiм замiни) до 15,0 5,0 Фото N 4
Патьоки олiї на двигунi
Разом, %   19,0 [1, табл. 4.1]
КТЗ має корозiйнi пошкодження складових частин кузова
Передок кузова:
бризковики переднiх крил
2,0 2,0 Фото N 5
Бризковик переднiй правий
Оперення: крило знiмне 0,5 0,5 Фото N 6
Крило переднє праве
Забруднення, пошкодження, потертостi оббивки салону (даху, стоякiв, боковин, полиць, дверей) 1,0 1,0 Фото N 7
Забруднення оббивки даху
Разом, %   -3,5 / 2 = -1,75 [1, табл. 4.2]
Разом процент додаткового збiльшення (зменшення) ринкової вартостi КТЗ, що залежить вiд умов його догляду, зберiгання, використання тощо Дз, % 19 + 1,75 = -20,75  

     На основi аналiзу довiдкових даних щодо даного транспортного засобу встановленi такi показники, зведенi в таблицi 2:

Таблиця 2

Показник Умовне позначення Значення Пiдтверджувальний документ
Середня по Українi цiна купiвлi iдентичного КТЗ, який був у використаннi, за iнформацiєю з довiдкової лiтератури Сд 7200 доларiв США, що при курсi НБУ на дату оцiнки 1:5,05 становить 36360 грн [3, с. 804]
Коефiцiєнт ринку регiону для даної моделi К 1,03 [1, додаток 3, табл. 3.2]
Строк експлуатацiї, рокiв Т 10 Додаток 1. Копiя свiдоцтва про реєстрацiю
Пробiг КТЗ, прийнятий для розрахунку, км Пф 131589 Фото N 2
Фактичний середньорiчний пробiг, км   Пф/Т = 131589 / 10 = 13159
Нормативний середньорiчний пробiг, км   15200 [3, с. 804]
Рiзниця мiж нормативним та фактичним середньорiчними пробiгами, км   15200 - 13159 = 2041
Коефiцiєнт коригування середньоринкової цiни за величиною пробiгу, % ГК +3,1 [3, табл.5]
Вартiсний еквiвалент суми податкiв пiд час митного оформлення М - [1, п. 7.5]
Середня ринкова цiна КТЗ, грн СС ССР = Сд · К + М = 36360 · 1,03 + 0 = 37451
Величина збiльшення вартостi КТЗ у випадку оновлення його складових, грн СВ1 0 [1, п. 7.26]
Величина коригування вартостi КТЗ залежно вiд його комплектностi, грн СВ2 0 [1, п. 7.29]
Вартiсть вiдновлювального ремонту з урахуванням коефiцiєнта фiзичного зносу КТЗ, грн СВРЗ 0 [1, п. 8.2]
Втрата товарної вартостi КТЗ, грн ВТВ 0  
Додаткове збiльшення (зменшення) ринкової вартостi КТЗ виходячи з його комплектностi, укомплектованостi, пошкоджень, вiдновлення i оновлення складових, грн СДОД СДОД = СВ1 + СВ2 - СВРЗ - ВТВ = 0
Ринкова вартiсть, грн С С = ССР(1 ± (Гк /100) ± (Дз/100)) ± Сдод = 37451 · (1 + (3,1/100) - (20,75/100)) + 0,00 = 30841

ВИСНОВОК

     Ринкова вартiсть автомобiля Toyota Corolla XLi, реєстрацiйний номер АН 5735 АА, на дату оцiнки становить 30841 (тридцять тисяч вiсiмсот сорок одна) грн.

Оцiнювач Галенко А. В.

     Додатки: фототаблицi N 1 - 7; копiя свiдоцтва про реєстрацiю; довiдка з пiдприємства про те, що КТЗ експлуатувався в режимi таксi.

 

Додаток 3
до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв

ДОДАТКОВI НОРМАТИВНI ДАНI

     Таблиця 3.1. Кодування модельного року виготовлення КТЗ в описовiй частинi VIN-коду

Рiк виготовлення Символ Рiк виготовлення Символ Рiк виготовлення Символ Рiк виготовлення Символ
1971 1 1983 D 1995 S 2007 7
1972 2 1984 E 1996 T 2008 8
1973 3 1985 F 1997 V 2009 9
1974 4 1986 G 1998 W 2010 A
1975 5 1987 H 1999 X 2011 B
1976 6 1988 J 2000 Y 2012 C
1977 7 1989 K 2001 1 2013 D
1978 8 1990 L 2002 2 2014 E
1979 9 1991 M 2003 3 2015 F
1980 A 1992 N 2004 4 2016 G
1981 B 1993 P 2005 5 2017 H
1982 C 1994 R 2006 6 2018 J

     Примiтка. Американськi, бiльшiсть європейських i азiатських виробникiв КТЗ кодують модельний рiк виготовлення в 10-й позицiї VIN-коду.

     Таблиця 3.2. Значення коефiцiєнта К ринку регiону

Регiон Значення коефiцiєнта К ринку регiону
Адмiнiстративнi райони i районнi центри з низькою iнвестицiйною привабливiстю 0,97
Обласнi центри, районнi центри з високою iнвестицiйною привабливiстю 1,03
Iншi райони 1,0

     Примiтки:

     1. Вiдповiдно до конкретної моделi КТЗ значення К може вiдрiзнятися вiд наведених значень.

     2. Для КТЗ зi строком експлуатацiї до 1 року значення К не перевищує 1,0.

     Таблиця 3.3. Базовi складовi частини КТЗ загального, спецiалiзованого та спецiального призначення та їхнiх базових деталей (складових одиниць)

Колiснi транспортнi засоби Базовi складовi частини Базовi деталi1 (складовi одиницi) базових складових частин
Автомобiлi загального призначення, спецiалiзованi автомобiлi (крiм самоскидiв) Двигун, двигун iз зчепленням у зборi Блок цилiндрiв, картер зчеплення, колiнчастий вал, газорозподiльний вал i комплект деталей його привода, комплекти цилiндро-поршневої групи
Коробка передач, гiдромеханiчна передача Корпус, вали, комплекти деталей зубчастих i гiдродинамiчних передач
Роздавальна коробка, коробка вiдбору потужностi Корпус, комплекти деталей зубчастих передач
Скеровуючий, рушiйний, ведений мости Балки, картери, редуктор, комплекти деталей зубчастих передач
Бортова передача Корпус редуктора, комплекти деталей зубчастих передач
Колiснi редуктори Корпус редуктора, комплекти деталей зубчастих передач
Гальмова система Корпуснi деталi
Кермування Корпуснi деталi
Кабiна вантажного, вантажопасажирського автомобiля Каркас
Рама3 Лонжерони
Кузов автобуса3; кузов вантажного автомобiля, виконаний на базi автобуса3; кузов вантажопасажирського3 i легкового автомобiлiв3; кузов-фургон для перевезення вантажiв, пасажирiв чи розмiщення технологiчного обладнання3; кузов автомобiля-самоскида Каркас, поздовжнi несiвнi балки
Самоскиди Несiвний надрамник3, коробка вiдбору потужностi, гiдронасос, гiдромотор (гiдроцилiндр), пiдйомне обладнання кузовiв-самоскидiв Корпуснi деталi, комплекти деталей зубчастих передач коробки вiдбору потужностi
Фургони-рефрижератори Фургон3, холодильна установка2 Лонжерони рами, каркас фургона, холодильна установка
Автомобiлi для перевезення худоби Дверi-трапи та їх приводи Несiвнi каркаси та корпуснi деталi
Цистерни для харчових рiдин, водовози Цистерни3, системи заповнення-спорожнення Корпуснi деталi
Цементовози, борошновози Цистерни3, компресорно-вакуумнi установки Корпуснi деталi
Нафтопродуктовози, нафтопродуктозаправники, механiзованi автозаправники експлуатацiйних рiдин Цистерни3, баки для експлуатацiйних рiдин, установки механiзованого наповнення-спорожнення, система обiгрiву нафтопродуктiв Корпуснi деталi
Автомобiлi для перевезення бетону, будiвельних розчинiв Спецiальнi кузови (мiсткостi)3, установки завантаження-розвантаження (компресори, насоси) Корпуснi деталi
Бiтумовози, автогудронатори Цистерни3, установки полуменевого чи iншого обiгрiву, гiдропневмосистеми Корпуснi деталi
Муловсмоктувачi, очищувачi каналiзацiйних мереж Цистерни3, вакуумнi установки, гiдропневмосистеми Корпуснi деталi
Бетонозмiшувачi Змiшувальний барабан3, привод змiшувального барабана, мiсткостi для технологiчних рiдин Корпуснi деталi
Змiшувачi Мiсткостi для змiшування3, установки приводiв змiшувальних елементiв Корпуснi деталi
Лiсовози, трубовози Несiвнi металоконструкцiї (коники, стояки…), лебiдки i їхнi приводи Корпуснi деталi
Автомобiлi для перевезення важких i надважких вантажiв та контейнеровози Рами3, трапи i їхнi приводи, лебiдки i їхнi приводи Корпуснi деталi
Панелевози, фермовози Рами3, лебiдки i їхнi приводи Корпуснi деталi
Евакуатори, автомобiлi технiчної допомоги Рами3, трапи, лебiдки i їхнi приводи Корпуснi деталi
Автомобiлевози Рами3, трапи, гiдропневмоприводи Корпуснi деталi
Автомобiлi зi знiмним (спецiальним) кузовом Надрамники3, лебiдки i їхнi приводи Корпуснi деталi
Смiттєвози, пiдмiтальники Надрамники3, самоскиднi кузови, механiчнi преси, гiдропневмоприводи Корпуснi деталi
Ямобури Несiвнi щогли3, приводи Корпуснi деталi
Пiдiймачi вантажiв i пасажирiв, автокрани, пожежнi автодрабини Спецiальнi рами3, надрамники, опорно-поворотнi пристрої3, виноснi опори, несiвнi стрiли3, установки приводiв Корпуснi деталi
Розкидачi сипких матерiалiв Спецiальнi кузови3, установки приводiв механiзмiв Корпуснi деталi
Водовози, поливальнi i пожежнi автоцистерни Цистерни3, баки для технологiчних матерiалiв, рiдин i пiни Корпуснi деталi
Автоцистерни для кислотної обробки нафтосвердловин Цистерни3, насоснi установки Корпуснi деталi
___________
     1 До базових складових КТЗ спецiалiзованого i спецiального призначення належать також застосованi в них базовi складовi частини КТЗ загального призначення.

     2 Якщо базовi складовi спецiалiзованих i спецiальних КТЗ визначенi експлуатацiйною, ремонтною чи нормативною документацiєю їхнього виробника (розробника) або нормативними документами, застосовують вiдповiдно визначення виробника (розробника) або нормативних документiв.

     3 Складовi частини, операцiї вiдновлення яких належать до капiтального ремонту.

     Таблиця 3.4. Коефiцiєнт Еш фiзичного зносу пневматичних шин

Об'єкт застосування пневматичних шин hгр, мм Вiдношення (hп/h0) поточної висоти рисунка протектора до початкової Еш, %
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Автобуси, тролейбуси i їхнi причепи 2 0,86 0,73 0,61 0,50 0,40 0,30 0,28 0,14 0,17 0
Автомобiлi легковi i причепи до них, мiкроавтобуси 1,6 - 0,74 0,62 0,51 0,41 0,31 0,22 0,14 0,07 0
Автомобiлi вантажнi i їхнi причепи 1 0,86 0,73 0,61 0,50 0,40 0,30 0,22 0,14 0,07 0
Мототехнiка 0,8 0,87 0,74 0,62 0,51 0,41 0,31 0,22 0,14 0,07 0

     Умовнi позначення:

     hГР, мм - граничне значення (найменше чи допустиме) висоти рисунка зношеного протектора;

     h0, мм - значення початкової висоти рисунка протектора за прес-формою вiдповiдно до даних виробника пневматичної шини;

     hп, мм - поточне значення висоти рисунка протектора.

     Примiтка. Промiжнi значення Еш у разi потреби визначаються iнтерполюванням.

     Таблиця 3.5. Вiдносне зменшення норм середнього ресурсу пневматичних шин з малою iнтенсивнiстю експлуатацiї

Рiк експлуатацiї 4 5 6 7 8 9 10
Зменшення норм середнього ресурсу пневматичних шин, % - - 4 8 12 18 25

     Примiтка. Промiжнi значення середнього ресурсу визначаються iнтерполюванням.

     Таблиця 3.6. Значення коефiцiєнта К1 приведення вартостi КТЗ у Нiмеччинi до його вартостi в країнi придбання

Країна придбання Значення коефiцiєнта К1
Країни Скандинавiї та Прибалтики 0,9
Країни Близького Сходу та Туреччина 0,8
Нiдерланди 0,85 - 0,9

     Примiтка. Вiдповiдно до конкретної моделi КТЗ значення К1 може вiдрiзнятися вiд наведених значень.

 

Додаток 4
до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв

ДОДАТКОВЕ ЗБIЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) РИНКОВОЇ ВАРТОСТI КТЗ

     Таблиця 4.1. Процент Дз додаткового збiльшення (зменшення) ринкової вартостi КТЗ залежно вiд умов догляду, зберiгання та експлуатацiї

N з/п Найменування факторiв, якi визначають умови експлуатацiї Дз, % Примiтки
Фактори, що впливають на збiльшення вартостi КТЗ
1 Вiдсутнiсть корозiйних пошкоджень складових частин кузова легкових автомобiлiв 10,0 Для строку експлуатацiї не менше 7 рокiв КТЗ виробництва країн СНД та колишньої Ради Економiчної Взаємодопомоги (РЕВД) i 12 рокiв - для iнших КТЗ
2 Вiдсутнiсть пошкоджень лакофарбового покриття легкового автомобiля за умови, що вiдновлювальний ремонт кузова не виконували 5,0
3 Виконано:  
капiтальний ремонт двигуна не бiльше як за 1 рiк до дати оцiнки; 5,0
капiтальний ремонт кузова з повним пофарбуванням не бiльше як за 3 роки до дати оцiнки; 15,0
замiну кузова на новий не бiльше як за 5 рокiв до дати оцiнки1 30,0
Фактори, що впливають на процент зменшення вартостi КТЗ
4 Чинники експлуатацiї2:    
автомобiль легковий, експлуатувався в режимi таксi, що передбачає надання послуг з перевезення пасажирiв та їхнього багажу в iндивiдуальному порядку; 10,0
автомобiлi легковi та автобуси спецiалiзованого призначення; 10,0
КТЗ застосовувався поза дорогами загального користування (не менше 30 % пробiгу)3 10,0
5 КТЗ має дефекти, корозiйнi пошкодження складових частин кузова, кабiни, рами   Вибирається з таблицi 4.2 або визначається з урахуванням витрат, потрiбних для усунення корозiйних пошкоджень
6 Кузовнi складовi КТЗ вiдновлювалися ремонтом 10,0 У разi вiдновлення трьох i бiльше складових кузова.
4,0 У разi вiдновлення не бiльше двох складових кузова
7 КТЗ має складовi частини, якi потребують ремонту (окрiм замiни чи капiтального ремонту складової) до 10,0 Слiди пiдтiкання олив та пального; пiдвищена димнiсть i шумнiсть двигуна, порушення функцiональних можливостей тощо
8 КТЗ пофарбовано в колiр, який не користується попитом 1,0  

____________
     1 У разi капiтального ремонту кузова або його замiни за умов, зазначених у пунктi 3 таблицi, зменшення вартостi за наявностi слiдiв вiдновлювального ремонту згiдно з вимогами пункту 6 не здiйснюється.

     2 За наявностi декiлькох факторiв експлуатацiї КТЗ, якi впливають на зменшення його вартостi та якi обумовленi в пунктi 4 таблицi, у розрахунку вартостi КТЗ використовується одне з цих значень.

     3 Зменшення ринкової вартостi самохiдних шасi, самохiдних сiльськогосподарських, дорожньо-будiвельних i мелiоративних машин, спецiальної i спецiалiзованої технiки, тракторiв i комбайнiв у разi застосування їх поза дорогами загального користування, через пофарбування в кольори, якi не користуються попитом, або за фактом вiдновлювального ремонту кузова не здiйснюється.

     Таблиця 4.2. Проценти додаткового зменшення вартостi КТЗ з дефектами кузова, кабiни, рами1

N
з/п
Найменування елементiв, складових частин КТЗ2 Допустиме найбiльше зниження вартостi3, Дз, %
ЕЛЕМЕНТИ КУЗОВА4 (пошкодження корозiєю)
1 Панель пiдлоги кузова, кабiни 4,0
2 Коробчастi елементи збiльшення жорсткостi (лонжерони, поперечини, пiдсилювачi, пiдмоторна рама) 6,0
3 Пороги кузова 1,0
4 Передок кузова, кабiни:  
4.1 бризковики переднiх крил 2,0
4.2 щиток передка 3,0
4.3 панелi передка (полицi щиткiв радiатора) 1,0
4.4 бризковик облицювання радiатора 0,3
5 Боковина кузова, кабiни:  
5.1 стояки боковин 4,0
5.2 арки боковин (бризковики боковин) 2,0
5.3 панелi боковин 2,0
5.4 Дверi 0,5
6 Задок кузова, кабiни:  
6.1 панелi задка 0,5
6.2 полицi задка з перегородкою (стiнка моторного вiдсiку) 0,5
7 Дах кузова, кабiни:  
7.1 панель даху 1,0
7.2 панель бокова задня 0,3
8 Оперення:  
8.1 крило знiмне 0,5
8.2 крило незнiмне 1,0
8.3 капот 0,5
8.4 кришка багажника 0,5
ЕЛЕМЕНТИ КУЗОВА, КАБIНИ, РАМИ5 (деформацiя)
9 Деформацiї без пошкодження лакофарбового покриття 5
10 Iнформативнi ознаки наявностi перекосу кузова чи необхiдностi правки рами КТЗ (окрiм випадкiв, що передбачають складання калькуляцiї вiдновлювального ремонту аварiйно пошкодженого КТЗ) 15
ОББИВКА КУЗОВА, КАБIНИ5 (забруднення, пошкодження, потертостi)
11 Оббивка салону (даху, стоякiв, боковин, полиць, дверей) 1,0
12 Оббивка сидiнь 2,0
ПОФАРБУВАННЯ КУЗОВА, КАБIНИ5 (дефекти лакофарбового покриття)
13 Пофарбування кузова 3,0
ХРОМОВАНI ДЕТАЛI5 (корозiя, потьмянiння, вiдшарування)
14 Хромованi покриття 3,0
СКЛО5 (потертостi, пошкодження)
15 Скло 0,5

____________
     1 Для КТЗ, термiн експлуатацiї яких перевищує 8 рокiв, значення Дз, якi наведенi в таблицi 4.2, зменшуються удвiчi.

     2 Для вантажних КТЗ, причепiв, напiвпричепiв та автобусiв значення Дз додатково зменшуються удвiчi.

     3 Найбiльше значення процента додаткового зменшення вартостi КТЗ за факторами, що наведенi в таблицi 4.2, не повинно перевищувати 30 %.

     4 Допустимi значення зниження вартостi Дз у частинi корозiйних пошкоджень елементiв кузова: передка, порогiв, боковин, оперення - наведенi для однiєї складової. У разi корозiйного пошкодження декiлькох складових зазначених груп значення Дз слiд помножити на їх кiлькiсть. Для вантажних КТЗ, причепiв, напiвпричепiв та автобусiв враховуються лише наскрiзнi корозiйнi руйнування.

     5 Допустимi значення зниження вартостi Дз у частинi пошкодження оббивки кузова, дефектiв лакофарбового покриття, пошкодження хромованих деталей, скла, деформацiй елементiв кузова не залежать вiд кiлькостi пошкоджених елементiв.

 

Додаток 5
до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв

ПРОЦЕНТНИЙ ПОКАЗНИК РИНКОВОЇ ВАРТОСТI КТЗ

     Таблиця 5.1. Значення процентного показника ринкової вартостi Г вантажних автомобiлiв та автобусiв виробництва країн СНД

Строк експлуатацiї1, роки Тип КТЗ
В1 В2 В3 В4 В5 А1 А2 А3
До 1 вкл.* 66 65 66 62 66 77 76 75
1 - 2 вкл. 52 56 57 53 55 70 60 60
2 - 3 вкл. 45 50 49 46 48 63 50 50
3 - 4 вкл. 40 45 42 40 43 56 40 43
4 - 5 вкл. 37 41 37 36 40 49 31 37
5 - 6 вкл. 34 38 33 33 36 42 27 31
6 - 7 вкл. 32 35 31 31 33 37 23 26
7 - 8 вкл. 30 32 29 28 30 33 20 21
8 - 9 вкл. 28 29 27 26 28 29 17 16
9 - 10 вкл. 26 27 25 24 26 27 15 12
10 - 11 вкл. 24 25 24 22 24 25 13 11
11 - 12 вкл. 23 24 23 20 22 23 11 10

____________
     * Вкл. - тут i далi включно.

     Умовнi позначення:

     В1 - вантажнi автомобiлi з повною масою до 3,5 тонн (окрiм спецiальних та спецiалiзованих);

     В2 - вантажнi автомобiлi з повною масою вiд 3,5 до 18 тонн (окрiм спецiальних та спецiалiзованих);

     В3 - вантажнi автомобiлi з повною масою понад 18 тонн (окрiм спецiальних та спецiалiзованих);

     В4 - самоскиди;

     В5 - сiдельнi тягачi;

     А1 - автобуси довжиною до 10 м включно, призначенi для перевезення пасажирiв у межах мiста чи примiськi;

     А2 - автобуси довжиною понад 10 м, призначенi для перевезення пасажирiв у межах мiста чи примiськi;

     А3 - автобуси, призначенi для мiжмiського перевезення пасажирiв, туристичнi.

     Примiтка. Промiжнi значення показника Г визначаються iнтерполюванням.

____________
     1 Пiсля 12 рокiв експлуатацiї показник Г знижується на один процент за кожний рiк, але не може бути меншим 4 %, якщо КТЗ перебуває у справному технiчному станi.

     Таблиця 5.2. Коефiцiєнт коригування ринкової вартостi Гк вантажних автомобiлiв та автобусiв виробництва країн СНД за величиною пробiгу

Тип КТЗ Пн, тис. км Рiзниця мiж фактичним середньорiчним i нормативним пробiгами, тис. км
до 2 вкл. 2 - 5 вкл. 5 - 8 вкл. 8 - 10 вкл. 10 - 12 вкл. 12 - 14 вкл. 14 - 16 вкл. 16 - 18 вкл. 18 - 20 вкл. 20 - 22 вкл. понад 22 Процент зменшення ринкової вартостi КТЗ унаслiдок перевищення нормативного пробiгу (- %)
В1 22 0 1,5 3,5 5,5 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
В2 33 0 1,5 2,5 4 5 6 7 8 9 9,5 10
В3 37 0 1 2 3 4,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10 10,5
В4 32 0,5 1,5 3,5 5 6,5 7,5 8 8,5 8 9,5 10
В5 55 0 0,5 1 2 3,5 5 7 8 9 10 10,5
А1 35 0 0,5 1 2,5 4 6 7 8 8,5 9 9,5
А2 57 0 1,5 3 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10 10,5
А3 65 0 0 1 2,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8 8,5 9
 
В1 22 0 1 2 3,5 5 5,5 6 6,5 7 7.5 8 Процент збiльшення ринкової вартостi КТЗ у разi коли величина пробiгу менша за нормативну (+ %)
В2 33 0 0.5 1 2,5 4 5 6,5 7 7,5 8 8,5
В3 37 0 0 1 2 3,5 5 6,5 7,5 8 8,5 9
В4 32 0 1 2 3 4,5 5 6 6,5 7 7,5 8
В5 55 0 0 0,5 1,5 3 4 5 6 8 9 9,5
А1 35 0 0 0,5 1,5 3 5 6 6,5 7 7,5 8
А2 57 0 1 2 4 5 6 7 8 8,5 9 9,5
А3 65 0 0 0,5 1,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8 8,5

     Умовнi позначення:

     В1 - вантажнi автомобiлi з повною масою до 3,5 тонн (окрiм спецiальних та спецiалiзованих);

     В2 - вантажнi автомобiлi з повною масою вiд 3,5 до 18 тонн (окрiм спецiальних та спецiалiзованих);

     В3 - вантажнi автомобiлi з повною масою понад 18 тонн (окрiм спецiальних та спецiалiзованих);

     В4 - самоскиди;

     В5 - сiдельнi тягачi;

     А1 - автобуси довжиною до 10 м включно, призначенi для перевезення пасажирiв у межах мiста чи примiськi;

     А2 - автобуси довжиною понад 10 м, призначенi для перевезення пасажирiв у межах мiста чи примiськi;

     А3 - автобуси, призначенi для мiжмiського перевезення пасажирiв, туристичнi;

     Пн - нормативний пробiг.

     Примiтка. Для КТЗ зi строком експлуатацiї до 1 року коригування Гк за даними таблицi 5.2 не проводиться.

     Таблиця 5.3. Значення процентного показника ринкової вартостi Г вантажних автомобiлiв та автобусiв iноземного виробництва

Строк експлуатацiї1, роки Тип КТЗ
В6 В7 В8 В9 А4 А5
До 1 вкл. 74 76 78 79 80 80
1 - 2 вкл. 62 68 74 75 75 62
2 - 3 вкл. 50 60 70 71 70 57
3 - 4 вкл. 45 53 66 67 65 52
4 - 5 вкл. 42 49 62 63 50 47
5 - 6 вкл. 39 45 56 51 40 42
6 - 7 вкл. 36 43 46 44 36 37
7 - 8 вкл. 33 40 36 40 32 32
8 - 9 вкл. 31 38 27 36 29 28
9 - 10 вкл. 29 36 25 32 26 25
10 - 11 вкл. 27 35 24 28 23 22
11 - 12 вкл. 25 34 23 24 22 19

     Умовнi позначення:

     В6 - вантажнi автомобiлi з повною масою до 3,5 тонн (окрiм спецiальних та спецiалiзованих);

     В7 - вантажнi автомобiлi з повною масою вiд 3,5 до 18 тонн (окрiм спецiальних та спецiалiзованих);

     В8 - вантажнi автомобiлi з повною масою понад 18 тонн (окрiм спецiальних та спецiалiзованих);

     В9 - сiдельнi тягачi;

     А4 - автобуси з кiлькiстю мiсць для сидiння до 19 з мiсцем водiя включно;

     А5 - автобуси, призначенi для мiжмiського перевезення пасажирiв, туристичнi.

     Примiтка. Промiжнi значення показника Г визначаються iнтерполюванням.

____________
     1 Пiсля 12 рокiв експлуатацiї показник Г знижується на один процент за кожний рiк, але не може бути меншим 4 %, якщо КТЗ перебуває у справному технiчному станi.

     Таблиця 5.4. Коефiцiєнт коригування ринкової вартостi Гк вантажних автомобiлiв та автобусiв iноземного виробництва за величиною пробiгу

Тип КТЗ Пн, тис. км Рiзниця мiж фактичним середньорiчним i нормативним пробiгами, тис. км
до 2 вкл. 2 - 5 вкл. 5 - 8 вкл. 8 - 10 вкл. 10 - 12 вкл. 12 - 14 вкл. 14 - 16 вкл. 16 - 18 вкл. 18 - 20 вкл. 20 - 22 вкл. понад 22 Процент зменшення ринкової вартостi КТЗ унаслiдок перевищення нормативного пробiгу (- %)
В6 27 0 1 3 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
В7 35 0 1 2 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9 9,5
В8 61 0 0,5 1,5 2,5 4 6 7 8 9 9,5 10
В9 84 0 0 0,5 1,5 3 4,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10
А4 37 0 0,5 1 2 3,5 5,5 6,5 7,5 8 8,5 9
А5 75 0 0 0,5 2 4 5 6 7 7,5 8 8,5
 
В6 27 0 0,5 1,5 3 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 Процент збiльшення ринкової вартостi КТЗ у разi коли величина пробiгу менша за нормативну (%)
В7 35 0 0,5 1 2 3,5 4,5 6 6,5 7 7,5 8
В8 61 0 0 1 1,5 3 4,5 6 7 7,5 8 8,5
В9 84 0 0 0,5 1,5 3 4 5 6 8 9 9,5
А4 37 0 0 0,5 1 2,5 4,5 5,5 6 6,5 7 7,5
А5 75 0 0 0,5 1,5 3,5 4,5 5 6 7 7,5 8

     Умовнi позначення:

     В6 - вантажнi автомобiлi з повною масою до 3,5 тонн (окрiм спецiальних та спецiалiзованих);

     В7 - вантажнi автомобiлi з повною масою вiд 3,5 до 18 тонн (окрiм спецiальних та спецiалiзованих);

     В8 - вантажнi автомобiлi з повною масою понад 18 тонн (окрiм спецiальних та спецiалiзованих);

     В9 - сiдельнi тягачi;

     А4 - автобуси з кiлькiстю мiсць для сидiння до 19 з мiсцем водiя включно;

     А5 - автобуси, призначенi для мiжмiського перевезення пасажирiв, туристичнi;

     Пн - нормативний пробiг.

     Примiтка. Для КТЗ зi строком експлуатацiї до 1 року коригування Гк за даними таблицi 5.4 не проводиться.

     Таблиця 5.5. Значення процентного показника Гпч ринкової вартостi причепiв виробництва країн СНД

Строк експлуатацiї, роки Вантажнiсть причепiв, т
легкових автомобiлiв вантажних автомобiлiв
до 0,75 вкл. вiд 0,75 до 2,0 вкл. вiд 2.0 до 2,8 вкл. вiд 2,8 до 5,0 вкл. вiд 5,0 до 7,5 вкл. вiд 7,5 до 16,0 вкл. понад 16,0
До 1 вкл. 90 86 82 75 75 76 78
1 - 2 вкл. 86 81 77 70 70 72 74
2 - 3 вкл. 67 66 63 59 59 61 62
3 - 4 вкл. 60 59 55 50 50 53 54
4 - 5 вкл. 50 50 47 41 41 46 46
5 - 6 вкл. 46 45 42 35 35 38 35
6 - 7 вкл. 42 40 39 30 30 32 29
7 - 8 вкл. 35 33 33 25 25 26 23
8 - 9 вкл. 29 28 27 20 20 21 19
9 - 10 вкл. 24 23 21 16 16 17 16

     Примiтка. Для причепiв, що мають строк експлуатацiї понад 10 рокiв, показник Гпч зменшується за кожний рiк експлуатацiї на:

     1,0 % - для причепiв легкових автомобiлiв;

     0,8 % - для причепiв вантажних автомобiлiв.

     Таблиця 5.6. Значення процентного показника ринкової вартостi причепiв Гпч iноземного виробництва

Строк експлуатацiї, роки Вантажнiсть причепiв, т
легкових автомобiлiв вантажних автомобiлiв
до 0,75 вкл. вiд 0,75 до 2,0 вкл. вiд 2,0 до 2,8 вкл. вiд 2,8 до 5,0 вкл. вiд 5,0 до 7,5 вкл. вiд 7,5 до 16,0 вкл. понад 16,0
До 1 вкл. 93 92 91 88 88 89 90
1 - 2 вкл. 89 88 83 81 81 83 84
2 - 3 вкл. 82 80 70 68 68 71 72
3 - 4 вкл. 75 72 62 59 59 63 64
4 - 5 вкл. 69 65 54 50 50 56 55
5 - 6 вкл. 63 58 49 44 44 48 45
6 - 7 вкл. 58 52 46 39 39 42 40
7 - 8 вкл. 53 46 40 35 35 36 34
8 - 9 вкл. 48 40 34 30 30 31 29
9 - 10 вкл. 43 35 30 27 27 28 26

     Примiтка. Для причепiв, що мають строк експлуатацiї понад 10 рокiв, показник Гпч зменшується за кожний рiк експлуатацiї на:

     1,0 % - для причепiв легкових автомобiлiв;

     0,8 % - для причепiв вантажних автомобiлiв.

     Таблиця 5.7. Значення процентного показника Г ринкової вартостi мототехнiки

Мототехнiка Строк експлуатацiї, роки
Тип Робочий об'єм двигуна до 1 вкл. 1 - 2 вкл. 2 - 3 вкл. 3 - 4 вкл. 4 - 5 вкл. 5 - 6 вкл. 6 - 7 вкл. 7 - 8 вкл. 8 - 9 вкл. 9 - 10 вкл.
Мопеди до 50 см3 81 65 52 42 34 27 22 18 14 11
Моторолери до 200 см3 83 70 57 48 40 33 28 23 19 16
Мотоцикли без коляски до 125 см3 91 82 75 69 62 57 51 47 43 39
125 до 175 см3 89 80 72 65 59 52 47 42 38 34
175 до 350 см3 91 84 76 70 64 59 53 49 45 41
не менше 350 см3 93 86 80 75 70 65 60 56 52 48
Мотоцикли з коляскою до 350 см3 89 80 72 65 59 52 47 42 38 34
не менше 350 см3 91 84 76 70 64 59 53 49 45 41

     Примiтки:

     1. Для мототехнiки, що має строк експлуатацiї понад 10 рокiв, показник Г зменшується на 2 % за кожний рiк експлуатацiї.

     2. Для технiчно справної мототехнiки показник Г повинен становити не менше 4 %.

 

Додаток 6
до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв

КОРИГУВАННЯ ВАРТОСТI КТЗ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ

     Таблиця 6.1. Значення процентного показника ринкової вартостi КТЗ, складових частин

КТЗ, складовi частини Строк експлуатацiї (у роках)1
1 2 3 4 5 6 7 8
Автомобiлi-самоскиди 80,0
69,0
60,5
53,5
48,5
44,0
40,0
36,0
33,0
30,0
27,5
25,0
22,5
20,0
18,0
16,0
Автоцистерни 82,0
71,0
61,0
51,5
44,0
37,0
31,5
27,0
23,0
20,0
17,5
15,0
13,0
12,0
11,5
10,5
Автобетонозмiшувачi 87,0
77,0
68,5
60,5
53,5
47,5
42,0
37,0
32,5
28,0
24,0
21,0
19,0
17,0
15,5
14,0
Бортовi платформи з автобетононасосом 91,0
84,0
77,0
70,0
64,0
58,0
52,0
46,0
40,5
35,0
30,0
25,0
21,0
18,0
16,0
14,5
Смiттєвози 90,0
80,0
70,5
61,5
53,0
45,0
38,0
31,0
25,0
20,5
17,0
14,5
12,0
10,5
9,5
8,5
Пожежнi автомобiлi 79 74 69 64 59 54 50 46
Автомобiлi-молоковози:                
Шасi 80,0
72,0
64,5
57,0
50,0
43,5
37,0
31,0
25,5
21,0
18,0
15,0
12,5
10,5
9,0
8,0
Цистерни з високоякiсної сталi V2A/V4A 90,0
82,0
75,0
69,0
63,5
58,0
53,0
48,5
45,0
41,5
39,0
37,0
35,0
33,0
31,5
29,5
Вантажнi автомобiлi комунального, сiльськогосподарського призначення 90,0
82,5
76,0
71,0
66,0
62,0
58,0
54,0
50,0
46,0
42,5
39,0
36,0
33,0
30,0
27,0
Вантажнi автомобiлi лiсогосподарського призначення 90,0
79,0
71,0
64,0
57,0
51,0
45,5
40,0
35,0
30,5
26,0
22,0
18,5
15,0
12,5
10,0
Бавовнозбиральнi та iншi комбайни 70 60 50 40 30 20 10 5
Автобуси2 85,0
74,0
69,0
65,0
61,5
58,5
55,0
52,0
49,0
46,0
43,0
40,0
37,0
34,0
31,0
28,0
Примiтка.                
Нормативнi пробiги автобусiв складають, тис. км:                
мiськi автобуси 30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
мiжмiськi автобуси 36
72
108
144
180
216
252
288
324
360
396
432
468
504
540
576
автобуси далекого прямування 60
120
180
240
300
360
420
480
540
600
660
720
780
840
900
960
автобуси з кiлькiстю пасажирських мiсць 19 i менше 18
36
54
72
90
108
126
144
162
180
198
216
234
252
270
288
Автомобiлi для житла 85,0
75,0
69,0
64,0
59,0
54,0
49,5
45,0
41,0
37,5
34,0
31,0
28,5
26,0
24,0
22,0
Стрiловi вантажопiдйомнi крани 65 52 41 33 26 20 15 11
Тенти для вантажних автомобiлiв та причепiв 80,0
72,0
64,5
56,5
48,5
41,5
33,5
25,5
18,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
 
Автомобiльнi магнiтоли 72,0
66,0
60,0
54,5
48,5
43,0
37,0
31,5
26,0
20,0
14,0
10,0
10,0
10,0
 
Двигуни 91,0 82,0 73,0 64,0 55,0 46,0 37,0 28,0
Рушiйний мiст та його привод 91,0 82,0 73,0 64,0 55,0 46,0 37,0 28,0
Навiсне устаткування для гiдравлiчних землерийних машин, екскаваторiв 80,0
73,0
67,0
60,5
54,5
48,0
42,0
35,0
29,0
23,0
16,5
10,0
   
Навiсне устаткування для технiки, яка використовується в зимовий перiод 84,0
80,0
76,0
72,0
68,0
64,0
60,5
57,0
53,0
49,0
45,0
41,0
37,0
33,5
29,0
25,5
Навiсне устаткування для спецiальних машин (косарки, лебiдки тощо) 80,0
75,0
70,5
66,0
61,5
56,5
52,0
47,5
43,0
38,0
33,5
29,0
24,0
19,6
15,0
10,0
Шасi вантажного автомобiля 61 45 35 28 23 18 14 11
Холодильнi установки 80,0
72,0
64,5
57,0
50,0
43,5
38,0
33,5
29,0
25,5
22,5
20,0
17,0
14,5
12,5
10,0
Кузови з пластикових матерiалiв 85,0
78,5
73,0
68,0
63,0
58,0
53,5
49,0
45,0
41,5
38,0
34,5
31,0
28,0
25,0
22,0
Змiннi кузови-фургони:                
iз сталi 80,0
69,5
62,0
55,5
49,5
44,5
39,5
35,0
30,5
27,0
23,5
21,0
18,5
17,0
15,0
14,0
з алюмiнiєвих сплавiв 85,0
73,5
67,0
63,0
59,0
55,0
51,5
48,0
44,5
41,0
38,0
34,5
31,5
28,5
25,5
23,0
з багатошарової фанери iз склопластиковим покриттям (Plywood) 87,0
76,5
70,0
66,0
62,0
58,0
54,5
51,0
48,0
44,5
41,5
38,0
35,0
32,5
29,5
27,0
Кузови iз зсувним боковим тентом (Curtainsider) 85,0
78,0
71,5
65,5
60,0
55,0
50,0
46,0
42,0
39,0
36,5
34,0
32,0
30,0
28,0
26,5
Причепи, напiвпричепи з бортовою платформою 81,0
71,5
64,5
59,0
55,0
51,0
47,5
44,0
41,0
38,0
35,0
32,5
30,5
28,5
26,5
25,0
Причепи, напiвпричепи-самоскиди 80,0
70,0
63,0
58,0
54,0
50,0
46,5
42,5
39,0
36,0
33,0
30,5
28,0
26,0
24,5
23,0
Контейнери 87,0
78,0
72,0
67,0
62,0
57,5
53,5
49,5
45,5
41,5
38,0
34,5
31,0
27,5
24,5
21,0
Причепи, напiвпричепи з кузовом-цистерною з алюмiнiєвих сплавiв 86,0
79,0
73,0
67,0
61,5
56,0
51,0
46,0
42,0
38,5
35,0
32,0
29,0
26,0
23,0
20,0
Причепи, напiвпричепи з кузовом-цистерною з високоякiсної сталi V2A/V4A 86,0
80,0
74,0
68,5
64,0
59,5
55,5
52,0
48,5
45,0
42,0
39,0
36,0
33,0
30,0
27,0
Автокемпiнги 85,0
75,0
69,0
64,0
59,0
54,0
49,5
45,0
41,0
37,5
34,0
31,0
28,5
26,0
24,0
22,0
Причепи для житла 86,0
76,0
70,0
66,0
62,0
58,0
54,5
51,0
48,0
45,0
42,0
39,5
36,5
34,5
32,0
30,0

 

КТЗ, складовi частини Строк експлуатацiї (у роках)
1 2 3 4 5 6 7 8
Причепи для легкових КТЗ:                
алюмiнiєвi чи з оцинкованої сталi 82,0
74,0
68,0
63,0
58,5
54,0
51,0
48,0
45,5
43,0
40,5
38,0
35,5
33,0
30,5
28,5
iншi 82,0
74,0
68,0
63,0
58,5
54,0
51,0
48,0
44,5
41,0
38,0
35,0
32,0
29,0
26,5
24,0
Причепи для торгiвлi:                
закускою i грилем 91,0
84,5
78,5
73,5
68,5
64,0
59,0
54,5
50,0
46,0
42,0
38,0
34,5
31,0
27,5
24,0
випiчкою (з холодильним прилавками) 91,0
84,5
79,0
75,0
71,0
67,0
63,0
59,0
55,0
51,0
42,0
38,0
34,5
31,0
27,5
24,0
напоями (з холодильними установками чи без них) 91,0
85,0
79,5
74,0
69,0
64,5
60,5
57,0
53,0
50,0
47,0
44,5
42,0
39,5
37,5
35,5

____________
     1 У разi двох значень у стовпцi таблицi верхнє значення вiдповiдає першому пiврiччю, а нижнє - другому.

     2 Нормативний пробiг автобусiв iноземного виробництва наведено у таблицi 6.2.

     Таблиця 6.2. Коефiцiєнт коригування ринкової вартостi Гк автобусiв iноземного виробництва за величиною пробiгу

Значення Гк, % Рiзниця мiж фактичним i нормативним пробiгом, тис. км
величина пробiгу менша за нормативну величина пробiгу перевищує нормативну мiськi автобуси мiжмiськi автобуси автобуси далекого прямування автобуси з кiлькiстю мiсць 19 i менше
+1,0 -1,5 10 12 20 6
+2,0 -3,0 20 24 40 12
+3,0 -4,5 30 36 60 18
+4,0 -6,0 40 48 80 24
+5,5 -7,5 50 60 100 30
+6,5 -9,0 60 72 120 36
+7,5 -10,5 70 84 140 42
+8,5 -12,0 80 96 160 48
+9,0 -13,0 90 108 180 54
+10,0 -14,0 100 120 200 60
+10,5 -15,0 110 132 220 66
+11,0 -16,0 120 144 240 72

     Таблиця 6.3. Рекомендована вартiсть однiєї нормо-години ремонтних робiт для КТЗ, якi ввозяться на митну територiю України

Країна-експортер, з якої КТЗ ввозиться на митну територiю України Вартiсть робiт за їх видами, євро
механiчнi роботи кузовнi роботи фарбувальнi роботи загальна вартiсть однiєї нормо-години ремонтних робiт
Нiмеччина:        
легковi КТЗ 40,6 44,7 50,7 45
вантажнi КТЗ 42,4 44,7 50,7 46
Iспанiя 23,3 21,5 28,1 24
Iталiя 20,2 19,0 19,4 20
Великобританiя 44 25,1 25,1 31
Бельгiя 24,8 24,5 24,8 25
Нiдерланди 32,2 32,2 32,2 32
Швейцарiя 44,7 45,5 45 45
США 60* 60* 60* 60*

____________
     * У доларах США.

 

Додаток 7
до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв

ОЦIНОЧНА ТРУДОМIСТКIСТЬ ВIДНОВЛЮВАЛЬНОГО РЕМОНТУ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН КУЗОВIВ, КАБIН ТА РАМ КТЗ

     Оцiночна трудомiсткiсть застосовується винятково для визначення вартостi матерiальної шкоди, заподiяної власнику КТЗ.

     Оцiночна трудомiсткiсть (далi - трудомiсткiсть) є усередненою (аналiтично встановленою) нормою часу на проведення вiдновлювального ремонту кузовiв, кабiн та рам КТЗ виконавцем ремонту будь-якої форми власностi i пiдпорядкованостi (далi - виконавець), що здiйснюється в нормальних умовах працi (далi - нормальнi умови).

     Нормальнi умови передбачають:

     а) виробничi примiщення, в яких забезпеченi вiдповiднi законодавству умови працi працiвникiв;

     б) професiйно пiдготовлений i вiдповiдний вимогам стосовно виконуваного ремонту персонал;

     в) технологiчну документацiю, затверджену в установленому порядку, яка забезпечує дотримання вимог стосовно безпечного виконання робiт, гарантування безпечностi конструкцiї та iнших споживчих властивостей вiдремонтованого кузова (кабiни) КТЗ чи його складникiв за мiнiмального обсягу операцiй розбирання КТЗ, його складникiв;

     г) виконання процесiв ремонту згiдно з вимогами технологiчної документацiї i законодавства: вчасно наданi ремонтнику на робочому мiсцi необхiдна нормативно-технiчна документацiя, вiдповiднi вимогам засоби ремонту (устаткування, робочий iнструмент, зокрема засоби вимiрювальної технiки, основнi й допомiжнi матерiали, запаснi частини);

     ґ) норми чисельностi та норми виробiтку ремонтникiв, встановленi вiдповiдно до законодавства.

     Трудомiсткiсть при iнших умовах працi виконавця для визначення вартостi матерiальної шкоди, заподiяної власнику КТЗ, не застосовується.

     Якщо виконавець застосовує офiцiйно наданi виробником КТЗ норми трудомiсткостi ремонту пошкодженого кузова (кабiни) КТЗ чи його складникiв у визначених цим виробником умовах ремонту, використовують норми виробника (за умови надання зазначених норм експерту).

     Трудомiсткiсть ремонту пошкодженої складової частини кузова, рами чи кабiни КТЗ розраховується виходячи з її належностi до певної з груп, що зазначенi в таблицях 6.1 - 6.10 додатка 6, та площi пошкодження.

     Належнiсть складової до певної групи обумовлена конструкцiєю цiєї складової (плоска поодинока панель, з'єднина панелей з утворенням внутрiшньої та зовнiшньої частин, сфероподiбна конструкцiя, коробчаста чи трубчата конструкцiя тощо), розташуванням складової (доступнiсть її поверхонь для ремонтних дiй), товщиною та видом матерiалу складника, належнiстю до певного типу КТЗ. Складовi кузова, рами, кабiни, що не наведенi в цьому додатку, мають бути вiднесенi до певної групи виходячи з їх класифiкацiйних ознак з врахуванням номенклатури складових, зазначених у кожнiй таблицi як приклад.

     Трудомiсткiсть ремонту визначається за площею пошкодження, що пiдлягає ремонту (у дм2), чи за довжиною пошкодження в погонних сантиметрах (зазначається в таблицi окремо).

     До вибраного значення трудомiсткостi ремонту слiд додати значення трудомiсткостi, яке обумовлено ускладненнями ремонту внаслiдок особливостi самого пошкодження, його розташування та особливостi конструкцiї пошкодженої складової. Вказанi ускладнення пов'язанi зi збiльшенням трудомiсткостi кузовного ремонту внаслiдок рiзних чинникiв, зокрема: наявностi рiзких меж пошкодження, таких як заломи з утворенням рiзких перепадiв висот (або висот i напрямкiв), гофри, гострi кути та iншi особливостi характеру деформацiї; розташування пошкоджень у мiсцях нероз'ємного з'єднання з iншими складовими, в зонах розташування ребер жорсткостi, на перехiдних поверхнях, у важкодоступному мiсцi; необхiдностi застосування для вiдновлення газополуменевого нагрiвання, зварювання.

     Додаткове значення трудомiсткостi ремонту наведенi в таблицi по кожнiй групi складових.

     За наявностi декiлькох пошкоджень їх площа або довжина розраховується окремо, а потiм складається разом.

     Визначаючи нормо-годину ремонтних робiт, слiд виходити з того, що зазначенi у таблицях складовi виготовленi зi сталi, якщо не зазначено iнше.

     У разi визначення площi пошкодження, що пiдлягає кузовному ремонту, слiд враховувати, що фактична межа вiдновлення деформацiї, як правило, починається на 5 - 7 см ранiше, нiж видима людським оком межа.

     Таблиця 7.1. Оцiночна трудомiсткiсть вiдновлювального ремонту панелей несiвних каркаса кузова автомобiлiв легкових, вантажних i вантажопасажирських, що виготовленi на базi легкових, з повною масою не бiльше 3500 кг

Площа пошкодження,
дм2
Трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Додаткова трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Площа пошкодження,
дм2
Трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Панелi несiвнi каркаса кузова:
поличка задка;
щит передка;
панель боковини внутрiшня, внутрiшнi пiдсилювачi, з'єднувачi боковини;
панель бокова передка;
бризковик крила переднього;
панель пiдлоги салону чи пiдлоги задньої;
арка заднього колеса зовнiшня чи внутрiшня;
коробка притоку повiтря, надставка щитка передка
0 - 1 вкл.* 0,5 0,9 - якщо пошкодження розташовано в районi з'єднини, виконаної зварюванням;

0,9 - якщо пошкодження розташовано на геометрично складнiй поверхнi змiнної кривини;

1,5 - якщо поверхня пошкодження має згин з утворенням рiзких змiн форми за висотою i напрямком, гофри чи складки з гострими кутами;

1,5 - якщо доступ до пошкодження утруднений;

1,5 - якщо пошкодження розташовано на складовiй, яка у поєднаннi з iншими кузовними складовими утворює коробчасту конструкцiю

25 - 26 вкл. 4,0
1 - 2 вкл. 1,2 26 - 27 вкл. 4,1
2 - 3 вкл. 1,6 27 - 28 вкл. 4,2
3 - 4 вкл. 1,8 28 - 29 вкл. 4,3
4 - 5 вкл. 1,9 29 - 30 вкл. 4,4
5 - 6 вкл. 2,0 30 - 31 вкл. 4,5
6 - 7 вкл. 2,1 31 - 32 вкл. 4,6
7 - 8 вкл. 2,2 32 - 33 вкл. 4,7
8 - 9 вкл. 2,3 33 - 34 вкл. 4,8
9 - 10 вкл. 2,4 34 - 35 вкл. 4,9
10 - 11 вкл. 2,5 35 - 36 вкл. 5,0
11 - 12 вкл. 2,6 36 - 37 вкл. 5,1
12 - 13 вкл. 2,7 37 - 38 вкл. 5,2
13 - 14 вкл. 2,8 38 - 39 вкл. 5,3
14 - 15 вкл. 2,9 39 - 40 вкл. 5,3
15 - 16 вкл. 3,0 40 - 41 вкл. 5,4
16 - 17 вкл. 3,1 41 - 42 вкл. 5,4
17 - 18 вкл. 3,2 42 - 43 вкл. 5,5
18 - 19 вкл. 3,3 43 - 44 вкл. 5,5
19 - 20 вкл. 3,4 44 - 45 вкл. 5,6
20 - 21 вкл. 3,5 45 - 46 вкл. 5,6
21 - 22 вкл. 3,6 46 - 47 вкл. 5,7
22 - 23 вкл. 3,7 47 - 48 вкл. 5,7
23 - 24 вкл. 3,8 48 - 49 вкл. 5,7
24 - 25 вкл. 3,9 49 - 50 вкл. 5,8

____________
     * Вкл. - тут i далi включно.

     Таблиця 7.2. Оцiночна трудомiсткiсть вiдновлювального ремонту крила переднього автомобiлiв легкових, вантажних i вантажопасажирських, що виготовленi на базi легкових, з повною масою не бiльше 3500 кг

Площа пошкодження,
дм2
Трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Додаткова трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Площа пошкодження,
дм2
Трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
крило переднє
0 - 1 вкл. 0,5 0,9 - якщо поверхня пошкодження має згин з утворенням рiзких змiн форми за висотою i напрямком, гофри чи складки з гострими кутами;

1,2 - якщо пошкодження розташовано на геометрично складнiй поверхнi змiнної кривини;

0,7 - якщо доступ до пошкодження утруднений;

1,2 - якщо пошкодження розташовано в районi з'єднини з iншою складовою, а границя з'єднини має складну геометричну форму

15 - 16 вкл. 3,2
1 - 2 вкл. 0,9 16 - 17 вкл. 3,3
2 - 3 вкл. 1,2 17 - 18 вкл. 3,4
3 - 4 вкл. 1,4 18 - 19 вкл. 3,5
4 - 5 вкл. 1,7 19 - 20 вкл. 3,6
5 - 6 вкл. 2,1 20 - 21 вкл. 3,7
6 - 7 вкл. 2,2 21 - 22 вкл. 3,8
7 - 8 вкл. 2,3 22 - 23 вкл. 3,9
8 - 9 вкл. 2,4 23 - 24 вкл. 4,0
9 - 10 вкл. 2,5 24 - 25 вкл. 4,1
10 - 11 вкл. 2,6 25 - 26 вкл. 4,2
11 - 12 вкл. 2,7 26 - 27 вкл. 4,3
12 - 13 вкл. 2,8 27 - 28 вкл. 4,4
13 - 14 вкл. 3,0 28 - 29 вкл. 4,5
14 - 15 вкл. 3,1 29 - 30 вкл. 4,6

     Таблиця 7.3. Оцiночна трудомiсткiсть вiдновлювального ремонту оперення та зовнiшнiх панелей каркаса кузова автомобiлiв легкових, вантажних i вантажопасажирських, що виготовленi на базi легкових, з повною масою не бiльше 3500 кг, мiкроавтобусiв з кiлькiстю мiсць для сидiння не бiльше 17 з водiєм

Площа пошкодження,
дм2
Трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Додаткова трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Додаткова трудомiсткiсть ремонту, якщо поверхня пошкодження має згин з утворенням рiзких змiн форми за висотою i напрямком, гофри чи складки з гострими кутами,
нормо-години
Оперення та зовнiшнi панелi каркаса кузова:
панель даху, панель даху бокова;
панель боковини задня зовнiшня (крило заднє);
панель передня;
дверi переднi чи заднi, дверi задка;
кришка багажника;
капот;
панелi боковини одноповерхових автобусiв з числом мiсць для сидiння не бiльше сiмнадцяти, включаючи мiсце водiя (мiкроавтобусiв);
панель задня
0 - 1 вкл. 0,5   0,4
1 - 2 вкл. 1,1 0,4
2 - 3 вкл. 1,3 1,0 - якщо пошкодження розташовано в районi з'єднини, виконаної зварюванням;

1,2 - якщо пошкодження розташовано на геометрично складнiй поверхнi змiнної кривини;

1,5 - якщо доступ до пошкодження утруднений;

1,5 - у разi пошкодження складової, що виготовлена з алюмiнiєвого сплаву

0,4
3 - 4 вкл. 1,5 0,4
4 - 5 вкл. 1,7 0,5
5 - 6 вкл. 1,9 0,5
6 - 7 вкл. 2,1 0,5
7 - 8 вкл. 2,3 0,5
8 - 9 вкл. 2,5 0,6
9 - 10 вкл. 2,7 0,6
10 - 11 вкл. 2,9 0,6
11 - 12 вкл. 3,1 0,7
12 - 13 вкл. 3,3 0,7
13 - 14 вкл. 3,5 0,8
14 - 15 вкл. 3,7 0,8
15 - 16 вкл. 3,9 0,9
16 - 17 вкл. 4,1 0,9
17 - 18 вкл. 4,3 1,0
18 - 19 вкл. 4,5 1,0
19 - 20 вкл. 4,7 1,1
20 - 21 вкл. 4,9 1,1
21 - 22 вкл. 5,1 1,2
22 - 23 вкл. 5,3 1,3
23 - 24 вкл. 5,5 1,3
24 - 25 вкл. 5,7 1,4
25 - 26 вкл. 5,9 1,4
26 - 27 вкл. 6,1 1,5
27 - 28 вкл. 6,3 1,5
28 - 29 вкл. 6,5 1,6
29 - 30 вкл. 6,7 1,6
30 - 31 вкл. 6,9 1,7
31 - 32 вкл. 7,1 1,7
32 - 33 вкл. 7,3 1,8
33 - 34 вкл. 7,4 1,8
34 - 35 вкл. 7,5 1,9
35 - 36 вкл. 7,6 1,9
36 - 37 вкл. 7,7 2,0
37 - 38 вкл. 7,8 2,0
38 - 39 вкл. 7,9 2,3
39 - 40 вкл. 8,0 2,6
40 - 41 вкл. 8,1 2,9
41 - 42 вкл. 8,2 3,1
42 - 43 вкл. 8,3 3,4
43 - 44 вкл. 8,4 3,7
44 - 45 вкл. 8,5 4,0
45 - 46 вкл. 8,6 4,2
46 - 47 вкл. 8,7   4,4
47 - 48 вкл. 8,8 4,6
48 - 49 вкл. 8,9 4,8
49 - 50 вкл. 9,0 5,0

     Таблиця 7.4. Оцiночна трудомiсткiсть вiдновлювального ремонту поперечин, що не мають коробчастої конструкцiї, автомобiлiв легкових, вантажних i вантажопасажирських, що виготовленi на базi легкових, з повною масою не бiльше 3500 кг

Площа пошкодження,
погоннi см
Трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Додаткова трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Поперечини, що не мають коробчастої конструкцiї:
поперечини: даху, рамки радiатора верхньої;
стояки рамки радiатора;
панель рами вiтрового вiкна, заднього вiкна (нижня, верхня частини)
0 - 10 вкл. 0,5 0,5 - якщо пошкодження розташовано в районi з'єднини, виконаної зварюванням;

1,5 - якщо пошкодження розташовано на геометрично складнiй поверхнi змiнної кривини;

1,0 - якщо доступ до пошкодження утруднений;

0,5 - якщо поверхня пошкодження має згин з утворенням рiзких змiн форми за висотою i напрямком, гофри чи складки з гострими кутами

10 - 20 вкл. 0,9
20 - 30 вкл. 1,2
30 - 40 вкл. 1,6
40 - 50 вкл. 2,0

     Таблиця 7.5. Оцiночна трудомiсткiсть вiдновлювального ремонту поперечин, що мають коробчасту конструкцiю, автомобiлiв легкових, вантажних i вантажопасажирських, що виготовленi на базi легкових, з повною масою не бiльше 3500 кг

Площа пошкодження,
погоннi см
Трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Додаткова трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Поперечини, повздовжнi та поперечнi балки, що мають коробчасту конструкцiю:
пороги в зборi з внутрiшнiм пiдсилювачем, накладкою, з'єднувачем;
стояк вiтрового вiкна в зборi з внутрiшнiм пiдсилювачем, накладкою;
стояк дверей переднiх в зборi з внутрiшнiм пiдсилювачем, накладкою;
стояк центральний в зборi з внутрiшнiм пiдсилювачем, накладкою;
лонжерони переднi в зборi з пiдсилювачем;
лонжерони пiдлоги кузова переднi, середнi, заднi, поперечини пiдлоги;
балки основи, каркаса пiдлоги кузова - поздовжнi чи поперечнi;
пiдсилювач бампера переднiй, заднiй
0 - 10 вкл. 3,0 1,0 - якщо максимальний лiнiйний розмiр поперечного перерiзу складової у мiсцi пошкодження - 50 - 100 мм;

2,0 - якщо максимальний лiнiйний розмiр поперечного перерiзу складової у мiсцi пошкодження бiльше 100 мм;

2,0 - якщо поверхня пошкодження має згин з утворенням рiзких змiн форми за висотою i напрямком, гофри чи складки з гострими кутами;

1,0 - якщо пошкодження розташовано на складовiй, що виготовлена зi сталi товщиною бiльше 1,0 мм;

0,7 - у разi усунення пошкодження складової з алюмiнiєвого сплаву без застосування нагрiву;

1,0 - у разi усунення пошкодження складової з алюмiнiєвого сплаву iз застосуванням нагрiву

10 - 20 вкл. 4,0
20 - 30 вкл. 5,0
30 - 40 вкл. 5,5
40 - 50 вкл. 6,0

     Таблиця 7.6. Оцiночна трудомiсткiсть вiдновлювального ремонту оперення та панелей кабiни, каркаса кузова автомобiлiв вантажних з повною масою бiльше 3500 кг, автобусiв з кiлькiстю мiсць для сидiння бiльше 17 з водiєм

Площа пошкодження,
дм2
Трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Додаткова трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Додаткова трудомiсткiсть ремонту, якщо поверхня пошкодження має згин з утворенням рiзких змiн форми за висотою i напрямком, гофри чи складки з гострими кутами,
нормо-години
Оперення, панелi кабiни та каркаса кузова:
панелi даху;
панелi боковини - кутовi панелi кузовiв фургонiв;
панелi боковини - кутовi панелi автобусiв;
панелi передня, задня;
дверi;
панель кришок мотовiдсiку, багажних вiддiлень, iнструментальних вiдсiкiв;
капот;
розширювач крила, арки;
щит передка;
панель бокова передка;
крила переднi, арка колiс;
поперечнi панелi каркаса основи автобусiв;
панель пiдлоги
0 - 1 вкл. 0,5 0,5 - якщо пошкодження розташовано в районi з'єднини, виконаної зварюванням;

0,9 - якщо пошкодження розташовано на геометрично складнiй поверхнi змiнної кривини;

1,0 - якщо доступ до пошкодження утруднений;

1,0 - якщо пошкодження розташовано на складовiй, що належить до несучої частини кузова;

1,0 - якщо пошкодження розташовано в районi з'єднання з iншою складовою, а границя з'єднання має складну геометричну форму;

0,6 - якщо пошкодження розташовано на складовiй, що виготовлена зi сталi товщиною бiльше 1,0 мм;

0,9 - у разi усунення пошкодження складової з алюмiнiєвого сплаву iз застосуванням нагрiву

0,3
1 - 2 вкл. 0,9 0,6
2 - 3 вкл. 1,1 0,9
3 - 4 вкл. 1,3 1,2
4 - 5 вкл. 1,5 1,2
5 - 6 вкл. 1,7 1,2
6 - 7 вкл. 1,9 1,2
7 - 8 вкл. 2,1 1,3
8 - 9 вкл. 2,3 1,3
9 - 10 вкл. 2,5 1,3
10 - 11 вкл. 2,7 1,3
11 - 12 вкл. 2,9 1,4
12 - 13 вкл. 3,1 1,4
13 - 14 вкл. 3,3 1,4
14 - 15 вкл. 3,5 1,4
15 - 16 вкл. 3,7 1,6
16 - 17 вкл. 3,9 1,6
17 - 18 вкл. 4,1 1,6
18 - 19 вкл. 4,3 1,8
19 - 20 вкл. 4,5 1,8
20 - 21 вкл. 4,8 1,8
21 - 22 вкл. 5,2 2,0
22 - 23 вкл. 5,6 2,0
23 - 24 вкл. 6,0 2,0
24 - 25 вкл. 6,5 2,0
25 - 26 вкл. 7,5 2,2
26 - 27 вкл. 8,5 2,2
27 - 28 вкл. 9,5 2,2
28 - 29 вкл. 10,5 2,2
29 - 30 вкл. 12,0 2,4
30 - 31 вкл. 13,3 2,4
31 - 32 вкл. 13,5 2,4
32 - 33 вкл. 13,6 2,4
33 - 34 вкл. 13,7 2,6
34 - 35 вкл. 13,8 2,6
35 - 36 вкл. 13,9 2,6
36 - 37 вкл. 14,0 2,6
37 - 38 вкл. 14,1 2,8
38 - 39 вкл. 14,2 2,8
39 - 40 вкл. 14,3 2,8
40 - 41 вкл. 14,4 2,8
41 - 42 вкл. 14,5 2,8
42 - 43 вкл. 14,6 3,0
43 - 44 вкл. 14,7 3,0
44 - 45 вкл. 14,8 3,0
45 - 46 вкл. 14,9 3,0
46 - 47 вкл. 15,0 3,0
47 - 48 вкл. 15,1 3,0
48 - 49 вкл. 15,2 3,0
49 - 50 вкл. 15,3 3,0

     Таблиця 7.7. Оцiночна трудомiсткiсть вiдновлювального ремонту бампера з пiдсилювачем, сходин автомобiлiв вантажних з повною масою бiльше 3500 кг, автобусiв

Площа пошкодження,
погоннi см
Трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Додаткова трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
бампер переднiй, заднiй;
пiдсилювач бампера переднього, заднього;
пiднiжка, сходина
0 - 10 вкл. 0,5 1,0 - якщо пошкодження розташовано на складовiй, що виготовлена зi сталi товщиною 1,5 - 2,0 мм;

1,5 - якщо пошкодження розташовано на складовiй, що виготовлена зi сталi товщиною бiльше 2,0 мм;

2,5 - якщо поверхня пошкодження має згин з утворенням рiзких змiн форми за висотою i напрямком, гофри чи складки з гострими кутами;

1,5 - якщо максимальний лiнiйний розмiр поперечного перерiзу складової у мiсцi пошкодження бiльше 100 мм;

2,0 - у разi усунення пошкодження складової з алюмiнiєвого сплаву

10 - 20 вкл. 1,3
20 - 30 вкл. 1,7
30 - 40 вкл. 2,1
40 - 50 вкл. 2,5
50 - 60 вкл. 2,9
60 - 70 вкл. 3,3
70 - 80 вкл. 4,0
80 - 90 вкл. 5,0

     Таблиця 7.8. Оцiночна трудомiсткiсть вiдновлювального ремонту складових рамної конструкцiї автомобiлiв легкових, вантажних, автобусiв, причепiв, напiвпричепiв

Площа пошкодження,
погоннi см
Трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Додаткова трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Складовi рамної конструкцiї:
лонжерони рами;
поперечини рами;
косяки, розкоси рами
0 - 10 вкл. 2,0 2,5 - якщо пошкодження розташовано на складовiй, що виготовлена зi сталi товщиною 1,5 - 2,0 мм;

3,5 - якщо пошкодження розташовано на складовiй, що виготовлена зi сталi товщиною бiльше 2,0 мм;

2,0 - якщо максимальний лiнiйний розмiр поперечного перерiзу складової у мiсцi пошкодження бiльше 150 мм;

2,0 - у разi усунення пошкодження складової з алюмiнiєвого сплаву

10 - 20 вкл. 3,0
20 - 30 вкл. 4,0
30 - 40 вкл. 5,0
40 - 50 вкл. 6,0
50 - 60 вкл. 7,0
60 - 70 вкл. 8,0
70 - 80 вкл. 9,0
80 - 90 вкл. 11,0

     Таблиця 7.9. Оцiночна трудомiсткiсть вiдновлювального ремонту елементiв жорсткостi кузова автомобiлiв вантажних, автобусiв, причепiв, напiвпричепiв, окрiм наведених у таблицi 7.8

Площа пошкодження,
погоннi см
Трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Додаткова трудомiсткiсть ремонту на одне пошкодження у виглядi згину складника,
нормо-години
зi сталi з алюмiнiєвого сплаву
Елементи жорсткостi кузова:
вертикальнi, поперечнi, поздовжнi та навскiснi профiльнi елементи зварного каркаса кузова автобуса, його ферм;
поздовжнi та поперечнi балки платформи кузовiв, стояки бортiв причiпного складу та вантажних автомобiлiв;
металевi борти, платформи вантажних автомобiлiв та причiпного складу
Додаткова трудомiсткiсть ремонту елементiв жорсткостi кузова не нараховується.
0 - 10 вкл. 0,5 1,2 2,0
10 - 20 вкл. 1,0 1,4 2,3
20 - 30 вкл. 1,8 1,6 2,5
30 - 40 вкл. 2,2 1,8 2,7
40 - 50 вкл. 2,6 2,0 3,0
50 - 60 вкл. 3,0 2,3 3,3
60 - 70 вкл. 3,5 2,5 3,5
70 - 80 вкл. 4,0 2,7 3,7
80 - 90 вкл. 4,5 2,9 4,0
90 - 100 вкл. 5,0 3,1 4,3
100 - 110 вкл. 5,5 3,6 4,6
110 - 120 вкл. 6,0 4,1 4,9
120 - 130 вкл. 6,5 4,6 5,5
130 - 140 вкл. 7,0 5,0 6,0
140 - 150 вкл. 7,0 6,0 7,0

     Таблиця 7.10. Оцiночна трудомiсткiсть вiдновлювального ремонту дрiбних складових, що виконанi з металу, окрiм алюмiнiєвого сплаву, i не увiйшли до таблиць 7.1 - 7.9 легкових, вантажних автомобiлiв, автобусiв, причепiв, напiвпричепiв, а також мототехнiки

Площа пошкодження,
погоннi см
Трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Додаткова трудомiсткiсть ремонту,
нормо-години
Складовi, що виконанi з металу, окрiм тих, що виготовленi з алюмiнiєвого сплаву, легкових, вантажних автомобiлiв, автобусiв, причепiв, напiвпричепiв:

захисна пластина картера двигуна; щиток брудозахисний з кронштейном; бризковик двигуна; поперечина крiплення панелi приладiв; косинка - з'єднувач лонжерона з пiдлогою; державний номерний знак, iншi схожi складовi за умови їх виготовлення з листового металу, катаного металевого прута дiаметром поперечного перерiзу не бiльше 20 мм, труби круглої металевої тонкостiнної дiаметром поперечного перерiзу не бiльше 60 мм, профiлю, виготовленого з металу товщиною не бiльше 3 мм, а найбiльша грань у поперечному перерiзi становить не бiльше 60 мм.

Складовi мототехнiки, що виконанi з металу, окрiм тих, що виготовленi з алюмiнiєвого сплаву:

облицювальна накладка вихлопної труби; облицювання переднє, заднє (металеве) та його крiплення; тримач скла вiтрового, номерного знака, труби випускної; металева частина багажника; опора для ноги; зупиночна опора; крiплення акумуляторної батареї, фари, лiхтаря; щиток брудозахисний (переднiй, заднiй), ручка заднього сидiння; бокова пiднiжка; боковина коляски; пiдлога коляски; захисний щиток ланцюга

0 - 10 вкл. 0,1 0,8 - якщо пошкодження розташовано на геометрично складнiй поверхнi змiнної кривини;

1,5 - якщо пошкодження розташовано на складовiй, що виготовлена зi сталi товщиною бiльше 3,0 мм

10 - 20 вкл. 0,2
20 - 30 вкл. 0,2
30 - 40 вкл. 0,2
40 - 50 вкл. 0,2
50 - 60 вкл. 0,3  
60 - 70 вкл. 0,3
70 - 80 вкл. 0,3
80 - 90 вкл. 0, 3

     Приклади визначення трудомiсткостi ремонту:

     1. Автомобiль легковий має пошкодження крила переднього у виглядi залишкової деформацiї у верхнiй частинi посерединi крила з трьома лiнiями перегину: напочатку, вкiнцi та посерединi деформованої площi. Площа деформацiї, що пiдлягає кузовному ремонту, охоплюється прямокутником з довжиною сторiн 45 та 47 см.

     Площа деформацiї: 47 см · 45 см = 2115 см2 = 21,15 дм2.

     У таблицi 7.2 "Оцiночна трудомiсткiсть вiдновлювального ремонту крила переднього автомобiлiв легкових, вантажних i вантажопасажирських, що виготовленi на базi легкових, з повною масою не бiльше 3500 кг" значенню площi пошкодження в iнтервалi 21 - 22 дм2 вiдповiдає норма трудомiсткостi ремонту крила - 3,8 нормо-години.

     Наявнiсть лiнiй перегину (одне мiсце) для даної групи складових становить 0,90 нормо-години.

     Загальна трудомiсткiсть кузовного ремонту крила: 3,8 + 0,90 = 4,7 нормо-години.

     2. Автомобiль вантажний має пошкодження сталевої балки рами у виглядi деформацiї зi згином. Ремонту пiдлягає дiлянка завдовжки 45,3 см. Коробчаста балка вироблена з сталi товщиною близько 1,7 мм i має в поперечному перерiзi максимальний розмiр близько 155 мм.

     У таблицi 7.8 "Оцiночна трудомiсткiсть вiдновлювального ремонту складових рамної конструкцiї автомобiлiв легкових, вантажних, автобусiв, причепiв, напiвпричепiв" значенню поверхнi пошкодження в iнтервалi 40 - 50 погонних см вiдповiдає норма трудомiсткостi ремонту рами - 6,0 нормо-години.

     Трудомiсткiсть ремонту балки 6,0 + 2,0 + 2,5 = 10,5 нормо-години,

     де: 2,5 - додаткова трудомiсткiсть ремонту деталi товщиною 1,5 - 2,0 мм;

     2,0 - додаткова трудомiсткiсть ремонту через пошкодження балки, що має у перерiзi максимальний лiнiйний розмiр бiльше 150 мм.

 

Додаток 8
до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв

ПЕРЕЛIК РЕКОМЕНДОВАНИХ1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ, МЕТОДИЧНОЇ, ДОВIДКОВОЇ ЛIТЕРАТУРИ2 ТА КОМП'ЮТЕРНИХ БАЗ ДАНИХ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ3

     1. Перiодичний довiдник "Бюлетень автотоварознавця". - ДНДIСЕ, IОЦ СЕУ, Донецьк.

     2. Перiодичний довiдник "Збiрник цiн на запаснi частини". - Корпорацiя "УкрАВТО", Київ.

     3. Перiодичний довiдник "Отпускные цены на автотранспортные средства, трактора, автомобильные и тракторные двигатели, мотоциклы, краны". - НАМI, Росiйська Федерацiя.

     4. Перiодичний довiдник "PKW-Spezial". - DAT Marktspiegel, Нiмеччина.

     5. Перiодичний довiдник "Lastkraftwagen/Transporter". - DAT-Marktspiegel, Нiмеччина.

     6. Перiодичний довiдник "PKW-Zweirad". - DAT-Marktspiegel, Нiмеччина.

     7. Перiодичний довiдник "Red Book". - CAP Motor Research, Великобританiя.

     8. Перiодичний довiдник "Travel Trailer Guide". - Kelley Blue Book Auto market report, США.

     9. Перiодичний довiдник "Motorcycle Guide". - Kelley Blue Book Auto market report, США.

     10. Перiодичний довiдник "SuperSCHWACKE". - Eurotax, Швейцарiя.

     11. Перiодичний довiдник "Nutzfahrzeuge". - Eurotax, Швейцарiя.

     12. Перiодичний довiдник "Trailer Tax". - Eurotax, Швейцарiя.

     13. Перiодичний довiдник "Zweirad". - Eurotax, Швейцарiя.

     14. Перiодичний довiдник "Landmaschinen". - Eurotax, Швейцарiя.

     15. Перiодичний довiдник "Used Car Guide". - Kelley Blue Book Auto market report, США.

     16. Комплект перiодичних довiдникiв "Collision estimating guide domestic". - Mitchell, США.

     17. Перiодичний довiдник "N. A. D. A. Official used car guide". - N. A. D. A., США.

     18. Перiодичний довiдник "Auto-ident". - Eurotax, Швейцарiя.

     19. Перiодичний довiдник "Lackierung". - Eurotax, Швейцарiя.

     20. Перiодичний довiдник "Каталог двигунiв". - IОЦ СЕУ, Донецьк.

     21. Довiдники "Европа", "Азия", "Америка". - "Прайс-Н", Росiйська Федерацiя.

     22. Довiдник "Идентификация автомобилей". - "Прайс-Н", Росiйська Федерацiя, 2002.

     23. "Справочник по идентификации автомобилей". - ПрайсСофт, Росiйська Федерацiя.

     24. "Науково-методичний довiдник по товарознавчiй оцiнцi транспортних засобiв". - ДНДIСЕ, IОЦ СЕУ, Донецьк.

     25. "Установление фактических данных об автомобилях методами криминалистических экспертиз". - Прохоров-Лукин Г. В., К., 2000.

     26. Правила дорожнього руху, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.10.2001 N 1306.

     27. Пояснення до Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Пояснення до УКТЗЕД), затвердженi наказом Державної митної служби України вiд 31.04.2004 N 68 (у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.11.2007 N 1006).

     28. Зведена резолюцiя про конструкцiю транспортних засобiв (СР.З) - (TRANS/WP. 29/78 Rev. 1 вiд 11 серпня 1997 р. - документ Європейської економiчної комiсiї ООН).

     29. Порядок перевiрки технiчного стану транспортних засобiв автомобiльними перевiзниками, затверджений наказом Мiнiстерства транспорту та зв'язку України вiд 05.08.2008 N 974, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 01.09.2008 за N 794/15485.

     30. ДСТУ 2219-93 "Шини пневматичнi. Конструкцiя. Термiни та визначення".

     31. ДСТУ 2302-93 "Батареї акумуляторнi свинцевi стартернi. Приймання до ремонту i видача".

     32. ДСТУ 2322-93 "Автомобiлi легковi вiдремонтованi. Загальнi технiчнi умови".

     33. ДСТУ 2323-93 "Автомобiлi легковi i мототехнiка. Передпродажна пiдготовка. Порядок".

     34. ДСТУ 2324-93 "Автомобiлi легковi. Кузови. Приймання до ремонту i видача пiсля ремонту".

     35. ДСТУ 2518-94 "Автотранспортнi засоби. Несiвнi системи автомобiлiв. Термiни та визначення".

     36. ДСТУ 2885-94 "Автотранспортнi засоби. Автомобiлi легковi. Типи кузовiв. Термiни та визначення".

     37. ДСТУ 2886-94 "Автотранспортнi засоби. Гальмiвнi властивостi. Термiни та визначення".

     38. ДСТУ 2925-94 "Якiсть продукцiї. Оцiнювання якостi. Термiни та визначення".

     39. ДСТУ 3649-97 "Засоби транспортнi дорожнi. Експлуатацiйнi вимоги безпеки до технiчного стану та методи контролю".

     40. ДСТУ 3850-99 "Засоби транспортнi дорожнi. Причепи та напiвпричепи спецiалiзованi. Загальнi технiчнi умови".

     41. ДСТУ 4121-2002 "Метали чорнi вториннi. Загальнi технiчнi умови".

     42. ГОСТ 7593-80 "Покрытия лакокрасочные грузовых автомобилей. Технические требования".

     43. ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения".

     44. ГОСТ 9.105-80 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания".

     45. ГОСТ 9.402-80 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием".

     46. "Трудоемкости работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ и их модификаций". - АО "АвтоВАЗ", Тольяттi.

     47. "Сборники нормативов трудоемкостей на предпродажную подготовку, техническое обслуживание и ремонт автомобилей "ГАЗ". - ЗАО "ГАЗтехсервис".

     48. "Типовые нормы времени на ремонт грузовых автомобилей марок ГАЗ, ЗИЛ и КАЗ с карбюраторными двигателями, МАЗ, КамАЗ, КрАЗ с дизельными двигателями и их агрегатов, автобус ПАЗ-652".

     49. РД 37.009.027-93 "Сборник нормативов трудоемкостей на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Часть 3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей АЗЛК И ИЖ". - АО "Автосельхозмаш-Холдинг", Москва, 1993, 235 с.

     50. РД 37.009.027-93 "Сборник нормативов трудоемкостей на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Часть 4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей УАЗ". - АО "Автосельхозмаш-Холдинг", Москва, 1993, 45 с.

     51. "Нормы расхода лакокрасочных материалов для ремонтной окраски автомобилей" - ВПО "Союзавтотехобслуживание", Москва, 1979, 5 с.

     52. "Нормы расхода основных и вспомогательных материалов для технического обслуживания и ремонта автомобилей ВАЗ". - АО "АвтоВАЗ", Тольяттi, 1997, 35 с.

     53. ТУ 4538-140-00232934-98 "Приемка в ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей ВАЗ предприятиями АвтоВАЗтехобслуживания".

     54. ТУ 017207.255.00232934-2006 "Кузова автомобилей LADA. Технические требования при приемке в ремонт, ремонте и выпуске из ремонта предприятиями сервисно-сбытовой сети "АвтоВАЗ".

     55. ТУ 017200.254.00232934-2006 "Автомобили LADA. Технические требования при приемке в ремонт, ремонте и выпуске из ремонта предприятиями сервисно-сбытовой сети "АвтоВАЗ".

     56. Експлуатацiйнi норми середнього ресурсу пневматичних шин колiсних транспортних засобiв i спецiальних машин, виконаних на колiсних шасi, затвердженi наказом Мiнiстерства транспорту та зв'язку України вiд 20.05.2006 N 488, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 15.06.2006 за N 712/12586.

     57. Експлуатацiйнi норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колiсних транспортних засобiв i спецiальних машин, виконаних на колiсних шасi, затвердженi наказом Мiнiстерства транспорту та зв'язку України вiд 20.05.2006 N 489, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 08.06.2006 за N 695/12569.

     58. "Правила эксплуатации автомобильных шин". - Москва, "Химия", 1983, 176 с.

     59. Комп'ютернi програми для складання кошторису вiдновлювального ремонту КТЗ iноземного виробництва "Audatex М21", "Audatex М95", "AudaShare" - Нiмеччина.

     60. Комп'ютерна програма для складання кошторису вiдновлювального ремонту КТЗ виробництва країн СНД "НАМИ-Сервис". - Прайс-Н, Росiйська Федерацiя.

     61. Комп'ютерна програма для складання кошторису вiдновлювального ремонту КТЗ виробництва країн СНД "Автобаза" - Автоинжениринг, Росiйська Федерацiя.

     62. Комп'ютерна програма для складання кошторису вiдновлювального ремонту КТЗ виробництва країн СНД "АС: смета". - Инженерно-технический центр АВТОСФЕРА, Тольяттi, Росiйська Федерацiя.

     63. Електронна база даних для складання кошторису вiдновлювального ремонту КТЗ "УкрАвтоКальк" - ПП "Тавтєлєв", Україна.

     64. Комп'ютерна програма для складання кошторису вiдновлювального ремонту КТЗ iноземного виробництва "Silver DAT II", росiйська версiя. - DAT Marktspiegel, DAT-Рус, Нiмеччина, Росiя.

     65. Комп'ютерна програма "DonRest". - ДНДIСЕ, IОЦ СЕУ, Донецьк.

     66. Комп'ютерна програма "Der Grоss DAT". - DAT Marktspiegel, Нiмеччина.

     67. Комп'ютерна програма "Каталог двигунiв". - ДНДIСЕ, IОЦ СЕУ, Донецьк.

     68. Комп'ютерна програма "Розшифровка кодiв VIN". - НАМИ, Росiйська Федерацiя.

     69. Комп'ютерна програма "Auto VIN". - Науково-дослiдне бюро судових експертиз "Сантодор", Київ.

     70. Комп'ютерна програма "ПС: Идент". - ПрайсСофт, Росiйська Федерацiя.

     71. Методика визначення обсягу ремонтних дiй при встановленнi розмiру матерiального збитку, заподiяного власнику колiсного транспортного засобу, - реєстрацiйний код у Реєстрi методик проведення судових експертиз 12.2.03.

____________
     1 Нормативно-правовi документи, методична та довiдкова лiтература, версiї програмних продуктiв можуть з часом оновлюватися. Пiд час дослiдження слiд використовувати актуальну на дату оцiнки редакцiю джерела iнформацiї чи версiю програми.

     2 Зарубiжна нормативно-технiчна i довiдкова лiтература, що використовується, повинна мати пояснення з використання або переклад на українську чи росiйську мову.

     3 Комп'ютернi програми, якi використовуються пiд час оцiнки, повиннi вiдповiдати статусу науково-прикладного результату вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" та пройти апробацiю у державних спецiалiзованих установах.

(додаток 8 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 21.10.2019р. N 3207/5/1033)

 

Додаток 9
до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв

КОЕФIЦIЄНТ
ВТРАТИ ТОВАРНОЇ ВАРТОСТI

Вiдношення А вiд 0,03 до 0,2 вкл. вiд 0,2 до 0,33 вкл.
Вiдношення В понад 1,30 1,30 вкл. до 1,00 1,00 вкл. до 0,70 0,70 вкл. до 0,50 не бiльше 0,50 понад 1,30 1,30 вкл. до 1,00 1,00 вкл. до 0,70 0,70 вкл. до 0,50 не бiльше 0,50
Строк експлуатацiї, мiсяцi до 2 вкл.* 5,5 5,0 4,5 4,25 3,75 5,75 5,25 4,75 4,25 4,0
2 до 6 вкл. 5,0 4,5 4,0 3,75 3,25 5,25 4,75 4,25 4,0 3,5
6 до 12 вкл. 4,5 4,0 3,5 3,25 3,0 4,75 4,25 4,0 3,5 3,25
12 до 24 вкл. 4,0 3,5 3,25 3,0 2,75 4,25 4,0 3,5 3,25 3,0
24 до 36 вкл. 3,5 3,25 3,0 2,75 2,5 4,0 3,5 3,25 3,0 2,75
36 до 48 вкл. 3,25 3,0 2,75 2,5 2,0 3,5 3,25 3,0 2,75 2,25
48 до 60 вкл. 3,0 2,75 2,5 2,0 1,5 3,25 3,0 2,75 2,25 1,75
60 до 72 вкл. 2,75 2,5 2,25 1,5 1,0 3,0 2,75 2,5 2,0 1,5
72 до 84 вкл. 2,5 2,25 2,0 1,0 0,75 2,75 2,5 2,25 1,75 1,25

____________
     * Вкл. - тут i далi включно.

Вiдношення А вiд 0,33 до 0,45 вкл. вiд 0,45 до 0,65 вкл.
Вiдношення В понад 1,30 1,30 вкл. до 1,00 1,00 вкл. до 0,70 0,70 вкл. до 0,50 не бiльше 0,50 понад 1,30 1,30 вкл. до 1,00 1,00 вкл. до 0,70 0,70 вкл. до 0,50 не бiльше 0,50
Строк експлуатацiї, мiсяцi до 2 вкл. 6,0 5,5 5,0 4,5 4,25 6,25 5,75 5,25 4,75 4,5
2 до 6 вкл. 5,5 5,0 4,5 4,25 3,75 5,75 5,25 4,75 4,5 4,0
6 до 12 вкл. 5,0 4,5 4,25 3,75 3,5 5,25 4,75 4,5 4,0 3,75
12 до 24 вкл. 4,5 4,25 3,75 3,5 3,25 4,75 4,5 4,0 3,75 3,5
24 до 36 вкл. 4,25 3,75 3,5 3,25 3,0 4,5 4,0 3,75 3,5 3,25
36 до 48 вкл. 3,75 3,5 3,25 3,0 2,5 4,0 3,75 3,5 3,25 2,75
48 до 60 вкл. 3,5 3,25 3,0 2,5 2,0 3,75 3,5 3,25 2,75 2,25
60 до 72 вкл. 3,25 3,0 2,75 2,25 1,75 35 3,25 3,0 2,5 2,0
72 до 84 вкл. 3,0 2,75 2,5 2,0 1,5 3,25 3,0 2,75 2,25 1,75

 

Вiдношення А понад 0,66
Вiдношення В понад 1,30 1,30 вкл. до 1,00 1,00 вкл. до 0,70 0,70 вкл. до 0,50 не бiльше 0,50
Строк експлуатацiї, мiсяцi до 2 вкл. 6,5 6,0 5,5 5,0 4,75
2 до 6 вкл. 6,0 5,5 5,0 4,75 4,25
6 до 12 вкл. 5,5 5,0 4,75 4,25 4,0
12 до 24 вкл. 5,0 4,75 4,25 4,0 3,75
24 до 36 вкл. 4,75 4,25 4,0 3,75 3,5
36 до 48 вкл. 4,25 4,0 3,75 3,5 3,0
48 до 60 вкл. 4,0 3,75 3,5 3,0 2,5
60 до 72 вкл. 3,75 3,5 3,25 2,75 2,25
72 до 84 вкл. 3,5 3,25 3,0 2,5 2,0

     Примiтка. Промiжнi значення коефiцiєнта ВТВ i строку експлуатування визначаються iнтерполюванням.

(Методика iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 08.12.2004р. N 137/5/2732, у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 24.07.2009р. N 1335/5/1159)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.