Документ скасований: Наказ Мінфіну № 898 від 01.11.2017

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2006 N 25/44


Про затвердження Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 сiчня 2006 р. за N 64/11938

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства фiнансiв України,
Державної митної служби України
вiд 20 березня 2008 року N 425/244,
вiд 22 вересня 2008 року N 1165/1032

     Вiдповiдно до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2005 N 1093 "Про переведення митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, на розрахунково-касове обслуговування через органи Державного казначейства" наказуємо:

     1. Затвердити Порядок розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, що додається.

     2. Юридичному департаменту Мiнiстерства фiнансiв України (Костецька П.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню справами Державної митної служби України (Погорєлова Т.В.) забезпечити доведення цього наказу до митних органiв.

     4. Департаменту органiзацiї роботи Мiнiстерства та документообiгу Мiнiстерства фiнансiв України (Домославська М.I.) забезпечити доведення цього наказу до структурних пiдроздiлiв Мiнiстерства фiнансiв України та Державного казначейства України.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 5 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України Регурецького В.В., заступника Голови Державної митної служби України Шейка О.П.

Мiнiстр фiнансiв України В.М.Пинзеник
Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України, Державної митної служби України
24.01.2006 N 25/44
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 сiчня 2006 р. за N 64/11938

ПОРЯДОК
розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення

(У текстi Порядку абревiатуру "УДК" замiнено абревiатурою та словом "ГУДК України" згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України, Державної митної служби України вiд 20 березня 2008 року N 425/244)

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок визначає процедури розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та iнших платежiв, що вносяться до/або пiд час митного оформлення, вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.2005 N 1093 "Про переведення митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, на розрахунково-касове обслуговування через органи Державного казначейства".

     1.2. У цьому Порядку термiни "валютнi цiнностi", "митне оформлення", "митнi органи", "товари", "органи стягнення", уживаються в значеннях, наведених у Митному та Бюджетному кодексах України.

     Iншi термiни вживаються в цьому Порядку в таких значеннях:

     вiльний обiг - вiльне розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України, на митнiй територiї України або за її межами без митного контролю;

     грошова застава - кошти платникiв (суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, суб'єктiв, уповноважених на декларування), громадян, а також юридичних осiб, уповноважених Державною митною службою України виступати гарантом, якi внесено ними для забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань i сума яких еквiвалентна сумi передбачених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що сплачуються при митному оформленнi товарiв у вiльний обiг на територiї України;

     доплата - рiзниця мiж нарахованими до сплати податками й зборами (обов'язковими платежами) при митному оформленнi товарiв i фактично сплаченими коштами, унесена готiвковим або безготiвковим способом;

     митнi та iншi платежi - установленi законодавчими актами податки й збори (обов'язковi платежi), що справляються митним органом пiд час митного оформлення перемiщуваних через митний кордон України товарiв; плата за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу та iншi платежi, що справляються митними органами вiдповiдно до законодавства;

(абзац шостий пункту 1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України, Державної митної служби України вiд 22.09.2008р. N 1165/1032)

     надмiру сплаченi митнi та iншi платежi - сума коштiв, що з рiзних причин унесена понад розмiр, установлений законодавством;

     передплата - попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника, який за власним рiшенням перераховує кошти на визначенi вiдповiдно до цього Порядку рахунки для забезпечення сплати митних та iнших платежiв;

     справляння митних та iнших платежiв - нарахування й прийняття митним органом сум таких платежiв згiдно iз законодавством.

2. Порядок вiдкриття депозитних рахункiв митних органiв в органах Державного казначейства України

     2.1. Для облiку коштiв у нацiональнiй валютi, що надходять до митних органiв для забезпечення виконання платниками обов'язкiв щодо сплати митних та iнших платежiв, а також виконання завдань, покладених на митну службу України, в органах Державного казначейства України застосовуються рахунки вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку виконання державного та мiсцевих бюджетiв, затвердженого наказом Державного казначейства України вiд 28.11.2000 N 119, за балансовим рахунком 3734 "Депозитнi рахунки органiв стягнення" (далi - депозитний рахунок 3734), призначення якого - "облiк руху митних та iнших платежiв, якi сплачуються до/або пiд час митного оформлення на рахунки органiв стягнення".

     Кошти, що облiковуються за депозитним рахунком 3734, не належать митним органам.

     2.2. Для зарахування коштiв, що вносяться платниками та громадянами до/або пiд час митного оформлення товарiв, на балансi Головного управлiння Державного казначейства України (далi - ГУДК України) у мiстi Києвi вiдкриваються депозитнi рахунки 3734 на iм'я митних органiв.

(пункт 2.2 глави 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України, Державної митної служби України вiд 20.03.2008р. N 425/244)

     2.3. Вiдкриття депозитних рахункiв 3734 здiйснюється на пiдставi заяви митного органу вiдповiдно до роздiлу 6 Порядку вiдкриття рахункiв у нацiональнiй валютi в органах Державного казначейства, затвердженого наказом Державного казначейства України вiд 02.12.2002 N 221 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.12.2002 за N 976/7264.

3. Порядок здiйснення розрахункiв з бюджетами за митними та iншими платежами та порядок повернення платникам помилково та/або надмiру сплачених митних та iнших платежiв

     3.1. Сплата коштiв у нацiональнiй валютi, призначених для забезпечення справляння митних та iнших платежiв, здiйснюється платниками до/або пiд час митного оформлення товарiв з рахункiв, вiдкритих ними в банках, у виглядi передплати та/або доплати, а також готiвкою через банки на депозитнi рахунки 3734, вiдкритi на iм'я митних органiв в УДК у мiстi Києвi.

     3.2. Механiзм сплати коштiв, призначених для забезпечення справляння митних та iнших платежiв в iноземнiй валютi, готiвкою в нацiональнiй валютi; унесення грошової застави; а також облiк iнших надходжень пiд час реалiзацiї митної справи, встановлюється Державною митною службою України.

     Проведення зазначених операцiй здiйснюється через вiдповiдний банкiвський балансовий рахунок 2603 "Розподiльчi рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi" (далi - банкiвський рахунок 2603).

     3.3. Кошти, що надiйшли на депозитнi рахунки 3734 митних органiв згiдно з цим Порядком, перераховуються митними органами виключно для здiйснення таких операцiй:

     зарахування до вiдповiдних бюджетiв України;

     повернення платникам помилково та/або надмiру сплачених коштiв.

     Розпорядження коштами, що облiковуються на депозитних рахунках 3734 митних органiв згiдно з цим Порядком, здiйснюється виключно на пiдставi платiжних доручень, що оформленi митними органами в установленому порядку.

     3.4. Повернення платникам помилково та/або надмiрно сплачених митних та iнших платежiв, що зарахованi на депозитнi рахунки митних органiв 3734, здiйснюється вiдповiдно до Порядку повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.07.2007 N 618, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.09.2007 за N 1097/14364. ГУДК України у мiстi Києвi на пiдставi платiжних доручень митних органiв забезпечує перерахування коштiв на:

(абзац перший пункту 3.4 глави 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України, Державної митної служби України вiд 20.03.2008р. N 425/244)

     банкiвськi рахунки платникiв, вiдкритi в банках;

     банкiвськi рахунки 2603, вiдкритi митним органам у вiдповiдних вiдокремлених пiдроздiлах уповноваженого банку за мiсцезнаходженням митного органу для виплати коштiв платникам готiвкою, якщо такi кошти вносилися готiвкою.

     Зазначенi розрахунки регулюються в централiзованому порядку згiдно з вiдповiдними договорами мiж Державною митною службою України та уповноваженим банком, що обслуговує митнi органи.

     3.5. Кошти, що пiдлягають зарахуванню до Державного бюджету України, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дати завершення митного оформлення товарiв перераховуються митними органами з депозитних рахункiв 3734, вiдкритих в ГУДК України у мiстi Києвi, на рахунки з облiку доходiв, вiдкритi в головних управлiннях Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, у розрiзi митних органiв i кодiв бюджетної класифiкацiї доходiв бюджету.

(пункт 3.5 глави 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України, Державної митної служби України вiд 20.03.2008р. N 425/244)

4. Порядок переведення митних та iнших платежiв на розрахунково-касове обслуговування через органи Державного казначейства України

     4.1. Перелiк митних органiв, що переводяться на розрахунково-касове обслуговування через органи Державного казначейства України визначається Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     4.2. На момент переведення митних та iнших платежiв на обслуговування через УДК у мiстi Києвi митнi органи забезпечують перерахування залишкiв коштiв платникiв, сплачених у виглядi передплати, а також надмiру сплачених митних та iнших платежiв з банкiвських рахункiв 2603 на депозитнi рахунки 3734 в УДК у мiстi Києвi.

     4.3. Кошти платникiв, громадян, а також юридичних осiб, уповноважених Державною митною службою України виступати гарантом, якi на момент переведення митних та iнших платежiв пiдлягають зарахуванню до Державного бюджету України, перераховуються митними органами вiдповiдно до законодавства України.

     4.4. Операцiї iз iншими залишками валютних цiнностей i коштiв, а також грошової застави, якi вiдповiдно до законодавства облiковуються для забезпечення виконання завдань, покладених на митну службу України, на банкiвських рахунках 2603, здiйснюються вiдповiдно до умов договору мiж Державною митною службою України та уповноваженим банком.

     4.5. Митнi органи iнформують платникiв про:

     змiну системи розрахункiв;

     переведення залишкiв коштiв платникiв, що перебували в митних органах, на депозитнi рахунки 3734 в УДК у мiстi Києвi;

     реквiзити нових рахункiв, вiдкритих в УДК у мiстi Києвi.

5. Прикiнцевi положення

     5.1. Митнi органи України та органи Державного казначейства України для забезпечення розрахунково-касового обслуговування митних та iнших платежiв здiйснюють взаємодiю з питань обмiну iнформацiєю.

     5.2. Державна митна служба України погоджує з Мiнiстерством фiнансiв України кожен випадок переходу на конкурснiй основi на розрахунково-касове обслуговування митних органiв iншим банком.

     Договори, укладенi Державною митною службою України в централiзованому порядку з уповноваженим банком, повиннi передбачати, зокрема, щоденне надання Державнiй митнiй службi України цим банком зведеної iнформацiї про рух коштiв на банкiвських рахунках 2603 для iнформування Мiнiстерства фiнансiв України.

     5.3. Несплаченi митнi та iншi платежi стягуються з платникiв згiдно iз законодавством.

Директор Департаменту монiторингу адмiнiстрування платежiв Мiнiстерства фiнансiв України К.В.Зiнкевич
Начальник Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi - головний бухгалтер Державної митної служби України М.В.Околiта
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.