Документ скасований: Наказ Мінфіну № 643 від 18.07.2017

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 20 липня 2007 року N 618


Про затвердження Порядку повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 вересня 2007 р. за N 1097/14364

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
вiд 28 жовтня 2008 року N 1200,
вiд 24 грудня 2010 року N 1536

     Вiдповiдно до частини другої статтi 45 Бюджетного кодексу України та статей 43, 102 Податкового кодексу України наказую:

(преамбула у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 24.12.2010р. N 1536)

     1. Затвердити Порядок повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами (додається).

     2. Департаменту митних платежiв (Джигалов С. О.) i Юридичному департаменту (Небрат Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В. П.), Департаменту митної статистики (Овдiєнко Н. Т.), Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С. А.), Департаменту митних платежiв (Джигалов С. О.) у мiсячний строк унести змiни до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, щодо встановлення порядку вiдображення у вантажнiй митнiй декларацiї (далi - ВМД) та в її електроннiй копiї фактичних вiдомостей про повернення помилково та/або надмiрно сплачених (погашення донарахованих) сум митних та iнших платежiв, а також вiдкоригованих вiдомостей, що мають зазначатися у ВМД i на пiдставi яких пiсля закiнчення процедури митного оформлення здiйснено перерахування сум цих платежiв.

     4. Регiональним митницям, митницям проiнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про вимоги цього наказу шляхом висвiтлення його в засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування пiдроздiлiв митницi, у тому числi в пунктах пропуску через державний кордон України.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Шейка О. П.

Голова Державної митної служби України О. Б. Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва К. О. Ващенко
Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України В. А. Копилов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 20 липня 2007 р. N 618
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 вересня 2007 р. за N 1097/14364

Порядок повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до частини другої статтi 45 Бюджетного кодексу України та статей 43, 102 Податкового кодексу України.

(пункт 1 роздiлу I у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 24.12.2010р. N 1536)

     2. Цей Порядок визначає процедуру повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами, у тому числi у випадках, зазначених у статтi 264, частинi четвертiй статтi 284 Митного кодексу України та в мiжнародних договорах України.

II. Порядок повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата

     1. Платник податкiв має право на повернення залишкiв коштiв передоплати з депозитного рахунку 3734, вiдкритого на iм'я митного органу в Головному управлiннi Державного казначейства України в мiстi Києвi (далi - депозитний рахунок 3734), та з вiдповiдного банкiвського балансового рахунку 2603 "Розподiльчi рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi", вiдкритого митному органу в уповноваженому банку (далi - банкiвський рахунок 2603).

     2. Для повернення цих коштiв платником податкiв подається до митного органу заява довiльної форми, пiдписана керiвником i головним бухгалтером суб'єкта господарської дiяльностi або фiзичною особою.

     У заявi зазначаються причини повернення коштiв, реквiзити фiнансової установи, iдентифiкацiйний код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (далi - ЄДРПОУ) платника - юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi й iдентифiкацiйний номер за Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв (далi - ДРФО) (за наявностi) платника - фiзичної особи.

     У заявi визначається напрям зарахування коштiв:

     а) на рахунок платника податкiв, вiдкритий у фiнансовiй установi;

     б) на банкiвський рахунок 2603 для виплати коштiв платникам готiвкою, якщо такi кошти вносилися готiвкою.

     3. Керiвник (заступник керiвника) митного органу розглядає заяву, зареєстровану в загальному вiддiлi митного органу (далi - Загальний вiддiл), i дає доручення керiвнику (заступнику керiвника) вiддiлу митних платежiв митного органу (далi - Вiддiл) щодо подальшого розгляду заяви.

(пункт 3 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200)

     4. Вiддiл упродовж 10 днiв:

(абзац перший пункту 4 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200)

     перевiряє наявнiсть коштiв на вiдповiдному рахунку шляхом вивчення вiдповiдностi заявлених до повернення платником податкiв сум коштiв наявним даним у Картцi - особовому рахунку платника податкiв, форма якої наведена в додатку 1 до Порядку облiку (далi - Картка - особовий рахунок платника податкiв);

     складає акт про звiрення залишкiв сум коштiв передоплати на вiдповiдному рахунку митного органу (далi - Акт звiрення) за формою, наведеною в додатку 12 до Порядку облiку;

     готує висновок про повернення платнику податкiв коштiв передоплати, що облiковуються на вiдповiдному рахунку митного органу (далi - Висновок про повернення коштiв передоплати), за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

(абзац четвертий пункту 4 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200)

     5. Оригiнал заяви, Висновок про повернення коштiв передоплати, пiдписаний керiвником (заступником керiвника) Вiддiлу, Акт звiрення разом зi службовою запискою, пiдписаною керiвником (заступником керiвника) Вiддiлу (далi - пакет документiв), подаються керiвнику (заступнику керiвника) митного органу для прийняття остаточного рiшення. Протягом трьох робочих днiв керiвник (заступник керiвника) митного органу повинен прийняти рiшення про повернення коштiв передоплати шляхом накладення резолюцiї "До повернення" на службовiй записцi та пiдписати Висновок про повернення коштiв передоплати.

(пункт 5 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200)

     6. У разi прийняття керiвником (заступником керiвника) митного органу рiшення про повернення коштiв передоплати, Висновок про повернення коштiв передоплати реєструється посадовою особою Вiддiлу в журналi реєстрацiї висновкiв про повернення платнику податкiв коштiв передоплати, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу (далi - Журнал реєстрацiї висновкiв про повернення коштiв передоплати), форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку.

     Пакет документiв передається до Загального вiддiлу для реєстрацiї службової записки та передачi її разом з оригiналом Висновку про повернення коштiв передоплати до Служби фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi митного органу (далi - Служба) для повернення коштiв.

     Копiї службової записки та Висновку про повернення коштiв передоплати разом з оригiналами Акта звiрення i заяви платника податкiв залишаються у Вiддiлi.

(абзац перший пункту 6 роздiлу II замiнено абзацами першим - третiм згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200, у зв'язку з цим абзац другий вважати вiдповiдно абзацом четвертим)

     У Картцi - особовому рахунку платника податкiв коригується сума коштiв, у межах якої можна здiйснювати сплату платежiв при митному оформленнi товарiв (зменшується на суму, яка пiдлягає поверненню платнику податкiв), та зазначаються реквiзити Висновку про повернення коштiв передоплати, на пiдставi якого таке корегування проведено.

     7. Повернення платникам податкiв коштiв здiйснюється Службою впродовж п'яти робочих днiв з дня реєстрацiї Висновку про повернення коштiв передоплати згiдно з Порядком розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України та Державної митної служби України вiд 24.01.2006 N 25/44, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2006 за N 64/11938.

(пункт 7 роздiлу II у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200)

     8. На пiдставi виписки з депозитного рахунку митного органу, отриманої вiд органу Державного казначейства, або оригiналу прибуткового касового ордера Вiддiлом уносяться вiдповiднi змiни до Картки - особового рахунку платника податкiв i Журналу облiку.

     9. Якщо сума, яка зазначена в заявi, перевищує ту, що зазначена в Актi звiрення, то готується та надсилається заявнику письмова обґрунтована вiдмова.

III. Порядок повернення платникам податкiв митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами

     1. Для повернення з Державного бюджету України митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами, платником податкiв до загального вiддiлу митного органу, яким здiйснювалось оформлення митної декларацiї, подається заява довiльної форми, яка пiдписується керiвником i головним бухгалтером суб'єкта господарської дiяльностi або фiзичною особою.

     Заява може бути подана не пiзнiше 1095-го дня, наступного за днем зарахування коштiв до Державного бюджету України.

     Граничнi строки для подання заяви пiдлягають продовженню керiвником митного органу (його заступником) за письмовим запитом платника податкiв, якщо такий платник податкiв протягом зазначених строкiв:

     перебував за межами України;

     перебував у плаваннi на морських суднах за кордоном України у складi команди (екiпажу) таких суден;

     перебував у мiсцях позбавлення волi за вироком суду;

     мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на територiї iнших держав або внаслiдок iнших обставин непереборної сили, пiдтверджених документально;

     був визнаний за рiшенням суду безвiсно вiдсутнiм або перебував у розшуку у випадках, передбачених законом.

     Дiя абзацiв третього - восьмого цього пункту поширюється на:

     платникiв податкiв - фiзичних осiб;

     посадових осiб юридичної особи у разi, якщо протягом зазначених граничних строкiв така юридична особа не мала iнших посадових осiб, уповноважених вiдповiдно до законодавства України нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також вести бухгалтерський облiк, складати та подавати податкову звiтнiсть.

     У заявi зазначаються причини повернення коштiв, реквiзити банку, найменування та код за ЄДРПОУ платника податкiв - юридичної особи, або прiзвище, iм'я та по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi) та напрям перерахування коштiв:

     а) для повернення платнику податкiв - на поточний рахунок платника податкiв в установi банку;

     б) для подальших розрахункiв як передоплата або грошова застава:

     на депозитний рахунок 3734;

     на банкiвський рахунок 2603;

     в) для повернення фiзичнiй особi в готiвковiй формi, якщо такi кошти вносилися готiвкою, - на банкiвський рахунок 2603;

     г) для погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на митнi органи, незалежно вiд виду бюджету.

     До заяви додаються:

     аркушi з позначенням "3/8" комплектiв бланкiв митних декларацiй форм МД-2 i МД-3 i доповнення (у разi їх оформлення) або другий аркуш оформленої посадовою особою митного органу унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, за якою помилково та/або надмiрно сплачено митнi та iншi платежi;

     документи, що пiдтверджують суму помилково та/або надмiрно сплачених митних та iнших платежiв;

     документи, що пiдтверджують право на перенесення граничних строкiв для подання заяв про повернення надмiрно сплачених митних та iнших платежiв, у випадках, передбачених в абзацах третьому - восьмому цього пункту.

(пункт 1 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200, у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 24.12.2010р. N 1536)

     2. Заява, зареєстрована в загальному вiддiлi, пiсля розгляду керiвником (заступником керiвника) митного органу разом з пакетом документiв передається до Вiддiлу для перевiрки обґрунтованостi повернення заявлених сум.

     3. Вiддiл перевiряє факт перерахування митних та iнших платежiв з вiдповiдного рахунку до Державного бюджету України та наявнiсть переплати.

(пункт 3 роздiлу III у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200)

     4. Для пiдготовки висновку про повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмiрно зарахованих до бюджету митних та iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладається на митнi органи (далi - Висновок про повернення), форма якого наведена в додатку 1 до Порядку взаємодiї митних органiв з органами Державного казначейства України в процесi повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмiрно зарахованих до бюджету митних та iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладається на митнi органи, затвердженого наказом Державної митної служби України та Державного казначейства України вiд 20.07.2007 N 611/147, керiвництвом Вiддiлу за потреби iнiцiюється проведення перевiрки в митному органi щодо правильностi митного оформлення iз залученням вiдповiдних пiдроздiлiв митного органу. Порядок i форма складання документа, у якому вiдображатимуться результати перевiрки, визначаються наказом Державної митної служби України.

(пункт 4 роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200)

     5. Супровiдний лист, адресований органу Державного казначейства України, Реєстр висновкiв про повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмiрно зарахованих до бюджету митних та iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладається на митнi органи, пiдготовлений вiдповiдно до пункту 5 Порядку взаємодiї митних органiв з органами Державного казначейства України в процесi повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмiрно зарахованих до бюджету митних та iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладається на митнi органи, затвердженого наказом Державної митної служби України та Державного казначейства України вiд 20.07.2007 N 611/147, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.09.2007 за N 1095/14362 (далi - Реєстр висновкiв про повернення), Висновок про повернення з оригiналом заяви платника податкiв про повернення коштiв з Державного бюджету України, пiдписаний начальником (заступником начальника) Вiддiлу та зареєстрований у журналi реєстрацiї висновкiв про повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмiрно зарахованих до бюджету митних та iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладається на митнi органи (далi - Журнал реєстрацiї висновкiв про повернення коштiв з Держбюджету), форма якого наведена в додатку 3 до цього Порядку, разом з документом, у якому вiдображаються результати перевiрки, подаються керiвнику (заступнику керiвника) митного органу для прийняття остаточного рiшення про повернення коштiв.

(пункт 5 роздiлу III у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200)

     6. Керiвник (заступник керiвника) митного органу на пiдставi результатiв перевiрки (у разi її проведення) пiдписує Висновок про повернення, Реєстр висновкiв про повернення та супровiдний лист, адресований органу Державного казначейства України (далi - пакет документiв на повернення коштiв).

     Пакет документiв на повернення коштiв передається до Загального вiддiлу для реєстрацiї та вiдправки до органу Державного казначейства України.

     Копiя Висновку про повернення, оригiнал заяви платника податкiв про повернення коштiв з Державного бюджету України та документ, у якому вiдображаються результати перевiрки заяви платника, залишаються у Вiддiлi для контролю.

(пункт 6 роздiлу III у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200)

     7. Пункт 7 роздiлу III виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200, у зв'язку з цим пункти 8 - 13 вважати вiдповiдно пунктами 7 - 12)

     7. Висновок про повернення платникам податкiв помилково та/або надмiрно сплачених митних та iнших платежiв повинен бути прийнятий митним органом не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до закiнчення 20-денного строку з дня подання платниками податкiв заяви.

(пункт 7 роздiлу III у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 24.12.2010р. N 1536)

     8. Пункт 8 виключено

(згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.12.2010р. N 1536, у зв'язку з цим пункти 9 - 12 вважати вiдповiдно пунктами 8 - 11)

     8. Суми митних та iнших платежiв, перерахованi митними органами на рахунки з облiку доходiв, вiдкритi в територiальних органах Державного казначейства, якi пiдлягають поверненню за рiшенням суду, повертаються у порядку, визначеному Державною митною службою України та Державним казначейством України.

     9. Вiдомостi про повернення сум помилково та/або надмiрно сплачених митних та iнших платежiв уносяться до митної декларацiї або до унiфiкованої митної квитанцiї МД-1 (залежно вiд того, на пiдставi якого документа такi митнi та iншi платежi були перерахованi до Державного бюджету України) та її електронної копiї в порядку, установленому Державною митною службою України.

     Протягом трьох робочих днiв з моменту внесення вищезазначених вiдомостей аркушi з позначенням "3/8" комплектiв бланкiв митних декларацiй форм МД-2, МД-3 i доповнення (у разi їх оформлення) або другий аркуш унiфiкованої митної квитанцiї МД-1 повертаються декларанту пiд пiдпис або надсилаються платнику податкiв листом за пiдписом керiвника (заступника керiвника) митного органу з повiдомленням про вручення.

     Пiсля повернення платнику податкiв коштiв, помилково та/або надмiрно сплачених до Державного бюджету України, до Журналу реєстрацiї висновкiв про повернення коштiв з Держбюджету посадовою особою Вiддiлу заносяться данi про дату електронного реєстру, що формується органом Державного казначейства України, який повертає кошти, а також зазначається назва органу Державного казначейства України, що здiйснив повернення.

(пункт 9 роздiлу III у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200)

     10. На пiдставi виписки з вiдповiдного рахунку з облiку доходiв державного бюджету в Картцi - особовому рахунку платника податкiв зазначаються реквiзити вiдповiдного платiжного документа та коригується вiдповiдна звiтнiсть (у частинi перерахованих до бюджету митних платежiв).

     11. За вiдсутностi пiдстав для повернення коштiв у встановленому порядку готується та надсилається заявнику письмова обґрунтована вiдповiдь.

Директор Департаменту митних платежiв С. О. Джигалов

 

Додаток 1
до Порядку повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами
Форма

Висновок
про повернення платнику податкiв коштiв передоплати, що облiковуються на вiдповiдному рахунку митного органу

N _____________ вiд "___" ____________ 20__ року.
Наданий   згiдно iз заявою, яка надiйшла вiд платника податкiв
(найменування митного органу)
  ,
(найменування та код за ЄДРПОУ платника податкiв - юридичної особи, або прiзвище, iм'я та по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi)
про повернення з депозитного рахунку 3734 (з банкiвського рахунку 2603)
коштiв передоплати на суму  
(цифрами та лiтерами)
За даними особового рахунку та/або iнших документiв (зазначити)
 
у платника податкiв за станом на "___" ____________ 20__ року
облiковується передоплата в розмiрi  
(цифрами та лiтерами)
Кошти передоплати в розмiрi  
(цифрами та лiтерами)
пiдлягають перерахуванню на:
1) рахунок платника податкiв N   ,
вiдкритий в  
(найменування, реквiзити фiнансової установи)
2) банкiвський балансовий рахунок 2603 "Розподiльчi рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi", вiдкритий
  в   ,
(назва та код за ЄДРПОУ митного органу) (реквiзити фiнансової установи)
для повернення готiвкою.
Керiвник (заступник керiвника) митного органу    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
Начальник вiддiлу митних платежiв    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
(додаток визнано додатком 1 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200, додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.12.2010р. N 1536)

 

Додаток 2
до Порядку повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами
Форма

Журнал реєстрацiї висновкiв про повернення платнику податкiв коштiв передоплати, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу

Дата Номер Найменування платника - юридичної особи або П. I. Б. платника - фiзичної особи Код за ЄДРПОУ платника податкiв - юридичної особи, або прiзвище, iм'я та по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi) Реквiзити заяви платника податкiв про повернення коштiв передоплати в загальному вiддiлi митного органу Реквiзити платiжного документа, згiдно з яким повертаються кошти Службою фiнансiв, бухгалтерського облiку та звiтностi
дата номер номер платiжного документа дата сума
(у грн.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Порядок доповнено додатком 2 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200, додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.12.2010р. N 1536)

 

Додаток 3
до Порядку повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами
Форма

Журнал реєстрацiї висновкiв про повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмiрно зарахованих до бюджету митних та iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладається на митнi органи

Дата Номер Найменування платника - юридичної особи або П. I. Б. платника - фiзичної особи Код за ЄДРПОУ платника податкiв - юридичної особи, або прiзвище, iм'я та по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi) Реквiзити заяви платника податкiв про повернення коштiв у загальному вiддiлi митного органу Код бюджетної класифiкацiї доходiв i назва платежу, що повертається Сума до повер-
нення (у грн.)
Напрям повернення Дата електронного реєстру, що формується органом Державного казначейства України, який повертає кошти Назва органу Державного казначейства України, що здiйснив повернення коштiв
N дата код вид пла-
тежу
на банкiв-
ський рахунок платника податкiв
на банкiв-
ський рахунок 2603
на депозит-
ний рахунок 3734
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(Порядок доповнено додатком 3 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 28.10.2008р. N 1200, додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 24.12.2010р. N 1536)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.