Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

22.06.06 N 515


Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
07.07.2006 р. за N 815/12689


     Вiдповiдно до статтi 310 Митного кодексу України i постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" (зi змiнами) i з метою приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Унести такi змiни до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї, наведених у додатках 5 - 8, 10 до наказу Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, зi змiнами (далi - наказ N 307):

     1.1. Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом (додаток 5 до наказу N 307), Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом (додаток 6 до наказу N 307), Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором (додаток 7 до наказу N 307), Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть (додаток 8 до наказу N 307) викласти в редакцiї, що додається.

     1.2. У Класифiкаторi способiв розрахунку (додаток 10 до наказу N 307):

     1.2.1. Доповнити Класифiкатор пiсля коду 21 кодами 22, 23, 24 та їх описами такого змiсту:

"
Код способу розрахунку Назва способу розрахунку
22 Подання векселя вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2005 N 1119 "Деякi питання ввезення (пересилання) товарiв у спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони та вивезення товарiв за їх межi"
23 (Код 23 зазначається при митному оформленнi майна, увезеного як внесок до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями, на яке встановлено нульовi ставки ввiзного мита)
24 (Код 24 зазначається при митному оформленнi майна, увезеного на пiдставi договору (контракту) з iноземним iнвестором про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, на яке встановлено нульовi ставки ввiзного мита)
"

     1.2.2. Роздiл "Способи розрахунку, що застосовуються при заповненнi тимчасової чи неповної декларацiї" викласти у такiй редакцiї:

"
Код способу розрахунку Назва способу розрахунку
Способи розрахунку, що застосовуються при заповненнi ВМД пiсля попереднього використання тимчасової чи неповної декларацiї
40 Нарахування податкiв i зборiв, сплачених у грошовiй формi при митному оформленнi товарiв iз застосуванням тимчасової чи неповної декларацiї
42 Нарахування сум податкiв i зборiв, що пiдлягають поверненню або зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв унаслiдок надмiрної сплати за тимчасовою чи неповною декларацiєю
"

     1.2.3. Виключити код 85 та його опис з роздiлу "Способи розрахунку, що застосовуються при поданнi податкового векселя".

     2. Департаменту митних платежiв (Джигалов С.О.) i Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Копосов С.А.) у десятиденний строк пiсля державної реєстрацiї цього наказу внести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 45 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Шейка О.П.

Голова Державної митної служби України О. Б. Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України В. Пинзеник

 

Додаток 5
до наказу Державної митної служби України
вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 22 червня 2006 р. N 515)

Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв увiзним митом
001 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "а"
Транспортнi засоби, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також предмети матерiально-технiчного постачання й спорядження, паливо, продовольство та iнше майно, потрiбнi для їх нормальної експлуатацiї на час перебування в дорозi, у пунктах промiжної зупинки, або придбанi за кордоном у зв'язку з лiквiдацiєю аварiї (поломки) цих транспортних засобiв
003 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "в"
Валюта України, iноземна валюта, цiннi папери та банкiвськi метали
004 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "г"
Товари та iншi предмети, що пiдлягають оберненню у власнiсть держави у випадках, передбачених законами України
005 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "д"
Товари та iншi предмети, що стали в результатi пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними для використання як вироби або матерiали
006 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "є"
Товари та iншi предмети, якi походять з митної територiї України й увозяться назад на цю територiю без обробки або переробки
009 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "ї"
До 1 сiчня 2007 року матерiали, устаткування i комплектуюче обладнання, що ввозяться на митну територiю України та використовуються для будiвництва морських та рiчкових суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi" (крiм пiдакцизних товарiв), якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України або виробляються, але не вiдповiдають сертифiкацiйним вимогам мiжнародних класифiкацiйних товариств чи вимогам замовникiв морських та рiчкових суден, визначеним умовами контрактiв
010 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "й"
Документи та видання, якi надсилаються в рамках мiжнародного обмiну до освiтнiх, наукових або культурних закладiв, у тому числi бiблiотек. Перелiк цих закладiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України
011 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "л"
Товари та iншi матерiальнi цiнностi, включаючи будь-якi предмети, майно, продукцiю, обладнання, устаткування, транспортнi засоби й iншi речi майнового характеру, що ввозяться на митну територiю України та призначенi для виконання угоди про розподiл продукцiї
014 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "о"
У перiод з 1 сiчня 2004 року до 1 сiчня 2009 року товари, якi не виробляються в Українi i ввозяться на митну територiю України для використання у видавничiй дiяльностi та дiяльностi з виготовлення книжкової продукцiї, яка виробляється в Українi, та мають згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) такi коди:
3211 00 00
Готовi сикативи
3212 90 31 00, 3212 90 39 00
Тiльки пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, ґатункiв, якi використовують для виробництва друкарських фарб (включаючи емалi); крiм перламутрової есенцiї та тих, що на основi алюмiнiєвого порошку
3215 11 00 00
Фарби друкарськi чорнi
3215 19 00 00
Фарби друкарськi, крiм чорної
3505 10 50 00, 3505 10 90 00
Модифiкованi крохмалi, якi використовуються в паперовiй промисловостi
3701 30 00 00
Тiльки пластини (алюмiнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром та пластини, фотополiмеризацiйно придатнi для виготовлення друкарських форм у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром для виготовлення штампiв для тиснення в полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплiвки плоскi (листовi) для виготовлення фотоформ у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм
3702 42 00 00
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки понад 200 м
3702 43 00 10
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м
3702 44 00 90
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 105 мм, але не бiльш як 610 мм i завдовжки понад 200 м
3907 50 00 00
Смоли алкiднi
4008 21 90 00
Офсетнi гумовi пластини iз непористої гуми, крiм покриття для пiдлог i матiв
4703 21 00 00
Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4703 29 00 00
Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з листяних порiд
4704 21 00 00
Целюлоза з деревини сульфiтна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4707 90 10 00
Несортованi вiдходи паперу або картону та макулатура
4707 90 90 00
Вiдсортованi вiдходи паперу або картону та макулатура
5901 10 00 00
Тiльки тканини для виготовлення палiтурок для книг
8439 10 00 00, 8439 20 00 00, 8439 30 00 00
Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матерiалiв або для виробництва чи оброблення паперу або картону
8440 10 00 00
Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8441 10 00 00
Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу
8443 11 00 00, 8443 19 10 00, 8443 19 31 00, 8443 19 35 00, 8443 19 39 00, 8443 19 90 00, 8443 60 00 00, 8443 90 10 00, 8443 90 80 00
Машини для офсетного друку та обладнання i частини до них, крiм товарної позицiї
8443 90 05 00
016 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України",
стаття 2
На перiод виконання робiт з пiдготовки до зняття та зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему товари (сировина, матерiали, устаткування та обладнання), що надходять у рамках мiжнародної технiчної допомоги, що подається на безоплатнiй та безповоротнiй основi для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття й зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС
017 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки вiд 11.02.2001,
статтi 3, 5, 7
Товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки
018 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України",
стаття 2
Товари (iнвентар, обладнання, екiпiровка та медико-бiологiчнi засоби), що ввозяться на митну територiю України в порядку, визначеному Законом України "Про пiдтримку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi", i використовуються для пiдготовки та участi членiв збiрних команд України в олiмпiйських i паралiмпiйських iграх
019 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "б"
Продукцiя промислу українських та орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами i органiзацiями суден, якi ведуть морський промисел, що ввозиться на митну територiю України
021 Закон України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 3, частина 1
Нафтопродукти, виробленi з давальницької нафти, увезеної iноземним замовником, що реалiзуються на митнiй територiї України
025 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "ш"
Технiка, устаткування, майно й матерiали, що ввозяться на митну територiю України розвiдувальними органами України та призначенi для власного використання цими органами
026 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "у"
Матерiали, устаткування та комплектуючi вироби (крiм пiдакцизних), що ввозяться вiтчизняними пiдприємствами для переробки, комплектування на митнiй територiї України з подальшим вивезенням за межi України для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у Туркменiстанi вiдповiдно до Спiльного Розпорядження Президента України Л. Кучми i Президента Туркменiстану С. Нiязова "Про будiвництво i фiнансування iнвестицiйних об'єктiв загальнодержавного значення в Туркменiстанi" вiд 04.10.2000, якщо такi товари не виробляються в Українi або не вiдповiдають вимогам замовникiв, визначеним у контрактах (договорах)
028 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "с"
Архiвнi документи, придбанi з метою їх унесення до Нацiонального архiвного фонду
030 Закон України "Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
Гуманiтарна допомога у грошовiй або натуральнiй формi, яка ввозиться, пересилається в Україну
061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28.04.2000,
стаття 8, пункт 1 "b"
Предмети для службового користування та видання, що ввозяться для службового користування Комiсiєю iз захисту Чорного моря вiд забруднення
062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61,
стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.63,
стаття 50
Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "е"
Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України
063 Вiдповiдна мiжнародна угода України
Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "е"
Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
064 Вiдповiдна мiжнародна угода України
Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "е"
Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами iноземних пiдприємств та органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
065 Мiжурядовi угоди України з країнами СНД, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю Товари, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю
067 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2001 N 379-р Товари, що надходять на митну територiю України в рамках проекту "Реабiлiтацiя та розширення централiзованого теплопостачання м. Києва"
068 Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення, вiд 25.10.93,
стаття VIII
Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю, вiд 25.10.93,
стаття X
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
070 Угода мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй вiд 21.03.94,
стаття 8
Предмети, призначенi для впорядкування мiсць пам'ятi i поховання, якi ввозяться спецiальними робочими групами в Україну в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй
071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23.04.97,
стаття 12
Оснащення та матерiали для забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво у галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07.12.98,
стаття 12
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiя про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01.03.2001,
стаття 10, пункт 1
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05.12.2000,
стаття 8, пункт 3
Оснащення та предмети допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 19.07.2002,
стаття 7, пункт 3
Оснащення та вантажi допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв
072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03.09.96,
стаття 14
Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi
074 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18.11.93,
стаття 5
Матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби та iншi матерiальнi ресурси, потрiбнi для виробництва озброєння й вiйськової технiки в рамках кооперацiйних зв'язкiв, якi ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi
078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17.09.99,
стаття 8
Обладнання й майно, що ввозяться вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07.09.98,
стаття VII, пункт 6
Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
080 Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07.05.92,
стаття I
Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
081 Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими Спiвтовариствами i Україною вiд 14.06.94.
Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування, вiд 28.12.94,
стаття 13
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими Спiвтовариствами i Україною з метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми TACIS
083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29.05.96,
стаття 8
Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02.04.97,
стаття 7
Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
085 Угода мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi вiд 20.11.97,
роздiл 6
Обладнання та матерiали, якi фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Угоди мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi
086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19.05.97,
стаття III
Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
087 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13.04.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 22.08.2000,
пункт 6
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ"
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01.02.2001,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 28.03.2003,
параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької вiд 01.09.2003,
параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" вiд 29.03.2005,
пункт 7 "с"
Матерiали та обладнання, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль"
089 Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю вiд 12.11.96,
роздiл 1.01
Стандартнi термiни й умови, якi поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки, вiд 14.06.93,
роздiл 7.01
Товари, обладнання, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11.05.98,
стаття 4
Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13.10.97,
стаття 3
Обладнання, матерiали, що фiнансуються швейцарською стороною на безоплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
092 Рамкова угода щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14.01.98,
стаття IV
Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02.03.94,
стаття 9
Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва
094 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001 N 332-р Товари, що надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно з Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй
095 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2001 N 477-р Товари, крiм пiдакцизних, що надходять на митну територiю України вiдповiдно до Угоди про Грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду в рамках зазначеного проекту
096 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво вiд 14.11.2002,
стаття 4
Обладнання й матерiали (крiм пiдакцизних), якi ввозяться на митну територiю України в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво
100 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10.06.2004,
стаття VII
Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу
101 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "х"
У перiод з 1 сiчня 2004 року до 31 грудня 2008 року матерiали, комплектуючi вироби та обладнання за кодами УКТ ЗЕД 2523 90 90 00, 3824 90 95 00, 3909 10 00 00, 8207 19 90 00, 8414 80 29 00, 8419 50 90 00, 8419 89 98 00, 8428 20 99 00, 8428 31 00 00, 8430 49 00 00, 8501 52 99 00, 8502 20 99 00, 8705 20 00 00 i 9027 10 10 90, що використовуються для пiдвищення безпеки робiт на вугiльних шахтах, попередження вибухiв метану, а також зменшення його викидiв у довкiлля згiдно з перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України
102 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "ц"
Фармацевтична продукцiя, сполуки, що використовуються для її виготовлення, якi не виробляються в Українi i класифiкуються за групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України
103 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка" вiд 07.02.97,
стаття 8
Озброєння, вiйськова технiка, технiчне i технологiчне обладнання, паливно-мастильнi матерiали та iншi матерiальнi засоби, якi забезпечують функцiонування полiгону, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"
104 Угода мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво вiд 04.07.2002,
стаття 7
Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво
107 Меморандум про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України вiд 09.07.2002,
статтi VI, VII
Обладнання, запаси, товари та матерiали, що ввозяться на територiю України у зв'язку з проведенням операцiй або навчань НАТО вiдповiдно Меморандуму про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України
108 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору вiд 28.02.97,
стаття 5, пункт 2
Озброєння, вiйськова технiка, матерiали та обладнання, що забезпечують комплектацiю та експлуатацiю технiчних систем, при ввезеннi їх на митну територiю України в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору
109 Конвенцiя про мiжнародну цивiльну авiацiю вiд 07.12.44,
Додаток 9 "Спрощення формальностей"
Запаснi частини, обладнання, бортовi запаси та iншi матерiали, якi iмпортуються iноземними експлуатантами повiтряних суден у зв'язку з виконанням мiжнародних перевезень в рамках Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю
110 Угода мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України вiд 22.10.2001 Товари та обладнання, якi ввозяться на митну територiю України у якостi технiчної допомоги на виконання Угоди мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Конвенцiя про тимчасове ввезення вiд 26.06.90,
стаття 2, пункт 2
Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Митний кодекс України,
стаття 206
Товари, щодо яких надається дозвiл на тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування
(на умовах, визначених Конвенцiєю про тимчасове ввезення вiд 26.06.90, Митним кодексом України)
099   Iншi товари, щодо яких законодавством установлюються пiльги в обкладеннi ввiзним митом
 
Директор Департаменту митних платежiв
С. О. Джигалов

 

Додаток 6
до наказу Державної митної служби України
вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 22 червня 2006 р. N 515)

Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв вивiзним митом
001 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "а"
Транспортнi засоби, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також предмети матерiально-технiчного постачання й спорядження, паливо, продовольство та iнше майно, необхiднi для їх нормальної експлуатацiї на час перебування в дорозi, у пунктах промiжної зупинки
002 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "б"
Предмети матерiально-технiчного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство й iнше майно, що вивозяться за межi митної територiї України для забезпечення виробничої дiяльностi українських i орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами й органiзацiями суден, якi ведуть морський промисел
005 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "є"
Товари та iншi предмети iноземного походження, що вивозяться назад за межi митної територiї України без обробки або переробки
006 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "з"
Товари та iншi предмети, що знову вивозяться за межi митної територiї України i походять з цiєї територiї, якi були оплаченi митом при первiсному вивезеннi за межi митної територiї України та тимчасово ввозилися на цю територiю
010 Закон України "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину",
пункт 1
Жива худоба, крiм молодняку великої рогатої худоби вагою не бiльш як 350 кiлограмiв (коди згiдно з УКТ ЗЕД 0102 90 21 00, 0102 90 29 00, 0102 90 41 00, 0102 90 49 00, 0102 90 61 00, 0102 90 69 00, 0102 90 71 00 (тiльки бики), 0102 90 79 00 (тiльки бики)), якщо це товари власного виробництва
020 Закон України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 2, частина 14,
стаття 4, частина 5
Готова продукцiя, що вироблена з давальницької сировини, увезеної iноземним замовником на митну територiю України або закупленої iноземним замовником на митнiй територiї України, i вивозиться з митної територiї України
030 Закон України "Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
Гуманiтарна допомога, що надається Україною
062 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "е"
Вiдповiдна мiжнародна угода України
Предмети, що вивозяться з України для офiцiйного користування органiзацiями, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України й законiв України користуються правом безмитного вивезення з України таких предметiв
065 Мiжурядовi угоди України з країнами СНД, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю Товари, що вивозяться з України згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю
066 Угода про загальнi умови й механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 23.12.93,
стаття 5
Товари, що вивозяться з України в межах виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Митний кодекс України,
стаття 206
Товари та iншi предмети, що вивозяться за межi митної територiї України в режимi тимчасового вивезення й призначенi для зворотного ввезення на цю територiю в установленi строки в незмiнному станi (умовно-безмитне вивезення, мито не сплачується)
099   Iншi товари, щодо яких законодавством установлюються пiльги в обкладеннi вивiзним митом
 
Директор Департаменту митних платежiв
С. О. Джигалов

 

Додаток 7
до наказу Державної митної служби України
вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 22 червня 2006 р. N 515)

Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв акцизним збором
030 Закон України "Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
Гуманiтарна допомога (пiдакцизнi товари), визначена Законом України "Про гуманiтарну допомогу", що ввозиться, пересилається в Україну й визнана такою за рiшенням Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України
061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28.04.2000,
стаття 8, пункт 1 "b"
Предмети для службового користування та видання, що ввозяться для службового користування Комiсiєю iз захисту Чорного моря вiд забруднення
062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61,
стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.63,
стаття 50
Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України
063 Вiдповiдна мiжнародна угода України Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
064 Вiдповiдна мiжнародна угода України Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами iноземних пiдприємств та органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
068 Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25.10.93,
стаття VIII
Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю вiд 25.10.93,
стаття X
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23.04.97,
стаття 12
Оснащення та матерiали для забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво у галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07.12.98,
стаття 12
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiя про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01.03.2001,
стаття 10, пункт 1
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05.12.2000,
стаття 8, пункт 3
Оснащення та предмети допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво й взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 19.07.2002,
стаття 7, пункт 3
Оснащення та вантажi допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв
072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03.09.96,
стаття 14
Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi
078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17.09.99,
стаття 8
Обладнання й майно, що ввозяться вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07.09.98,
стаття VII, пункт 6
Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
080 Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07.05.92,
стаття I
Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
081 Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими Спiвтовариствами i Україною вiд 14.06.94.
Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування, вiд 28.12.94,
стаття 13
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими Спiвтовариствами i Україною з метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми TACIS
083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29.05.96,
стаття 8
Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02.04.97,
стаття 7
Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
085 Угода мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi вiд 20.11.97,
роздiл 6
Обладнання та матерiали, якi фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Угоди мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi
086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19.05.97,
стаття III
Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
087 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13.04.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 22.08.2000,
пункт 6
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ"
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01.02.2001,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 28.03.2003,
параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької вiд 01.09.2003,
параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" вiд 29.03.2005,
пункт 7 "с"
Матерiали та обладнання, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль"
089 Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю вiд 12.11.96,
роздiл 1.01
Стандартнi термiни й умови, якi поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки, вiд 14.06.93,
роздiл 7.01
Товари, обладнання, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11.05.98,
стаття 4
Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13.10.97,
стаття 3
Обладнання, матерiали, що фiнансуються швейцарською стороною на безвiдплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
092 Рамкова угода щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14.01.98,
стаття IV
Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в рамках Рамкової угоди щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02.03.94,
стаття 9
Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва
094 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001 N 332-р Товари, що надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно з Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй
100 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10.06.2004,
стаття VII
Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу
103 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка" вiд 07.02.97,
стаття 8
Озброєння, вiйськова технiка, технiчне i технологiчне обладнання, паливно-мастильнi матерiали та iншi матерiальнi засоби, якi забезпечують функцiонування полiгону, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"
104 Угода мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво вiд 04.07.2002,
стаття 7
Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво
107 Меморандум про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України вiд 09.07.2002,
статтi VI, VII
Обладнання, запаси, товари та матерiали, що ввозяться на територiю України у зв'язку з проведенням операцiй або навчань НАТО вiдповiдно Меморандуму про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України
108 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору вiд 28.02.97,
стаття 5, пункт 2
Озброєння, вiйськова технiка, матерiали та обладнання, що забезпечують комплектацiю та експлуатацiю технiчних систем, при ввезеннi їх на митну територiю України в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору
109 Конвенцiя про мiжнародну цивiльну авiацiю
вiд 07.12.44,
Додаток 9 "Спрощення формальностей"
Запаснi частини, обладнання, бортовi запаси та iншi матерiали, якi iмпортуються iноземними експлуатантами повiтряних суден у зв'язку з виконанням мiжнародних перевезень в рамках Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю
110 Угода мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України вiд 22.10.2001 Товари та обладнання, якi ввозяться на митну територiю України у якостi технiчної допомоги на виконання Угоди мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Конвенцiя про тимчасове ввезення вiд 26.06.90,
стаття 2, пункт 2
Митний кодекс України,
стаття 206
Товари, щодо яких надається дозвiл на тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування
(на умовах, визначених Конвенцiєю про тимчасове ввезення вiд 26.06.90, Митним кодексом України)
099   Iншi товари, щодо яких законодавством установлюються пiльги в обкладеннi акцизним збором
 
Директор Департаменту митних платежiв
С. О. Джигалов

 

Додаток 8
до наказу Державної митної служби України
вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 22 червня 2006 р. N 515)

Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв податком на додану вартiсть
002 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пiдпункт 5.1.7 пункту 5.1, пункти 5.5, 5.6
Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення (крiм пiдакцизних товарiв), зареєстрованi та допущенi до застосування в Українi в установленому законодавством порядку, що ввозяться на митну територiю України (за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)
011 Закон України "Про угоди про розподiл продукцiї",
стаття 25, частина 7
Товари та iншi матерiальнi цiнностi, що ввозяться на митну територiю України й призначенi для виконання угоди про розподiл продукцiї
014 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 11, пункт 11.37
У перiод з 1 сiчня 2004 року до 1 сiчня 2009 року товари, якi не виробляються в Українi i ввозяться на митну територiю України для використання у видавничiй дiяльностi та дiяльностi з виготовлення книжкової продукцiї, яка виробляється в Українi, та мають згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) такi коди:
3211 00 00
Готовi сикативи
3212 90 31 00, 3212 90 39 00
Тiльки пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, ґатункiв, якi використовують для виробництва друкарських фарб (включаючи емалi); крiм перламутрової есенцiї та тих, що на основi алюмiнiєвого порошку
3215 11 00 00
Фарби друкарськi чорнi
3215 19 00 00
Фарби друкарськi, крiм чорної
3505 10 50 00, 3505 10 90 00
Модифiкованi крохмалi, якi використовуються в паперовiй промисловостi
3701 30 00 00
Тiльки пластини (алюмiнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром та пластини, фотополiмеризацiйно придатнi для виготовлення друкарських форм у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром для виготовлення штампiв для тиснення в полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплiвки плоскi (листовi) для виготовлення фотоформ у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм
3702 42 00 00
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки понад 200 м
3702 43 00 10
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м
3702 44 00 90
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 105 мм, але не бiльш як 610 мм i завдовжки понад 200 м
3907 50 00 00
Смоли алкiднi
4008 21 90 00
Офсетнi гумовi пластини iз непористої гуми, крiм покриття для пiдлог i матiв
4703 21 00 00
Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4703 29 00 00
Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з листяних порiд
4704 21 00 00
Целюлоза з деревини сульфiтна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4707 90 10 00
Несортованi вiдходи паперу або картону та макулатура
4707 90 90 00
Вiдсортованi вiдходи паперу або картону та макулатура
5901 10 00 00
Тiльки тканини для виготовлення палiтурок для книг
8439 10 00 00, 8439 20 00 00, 8439 30 00 00
Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матерiалiв або для виробництва чи оброблення паперу або картону
8440 10 00 00
Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8441 10 00 00
Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу
8443 11 00 00, 8443 19 10 00, 8443 19 31 00, 8443 19 35 00, 8443 19 39 00, 8443 19 90 00, 8443 60 00 00, 8443 90 10 00, 8443 90 80 00
Машини для офсетного друку та обладнання i частини до них, крiм товарної позицiї
8443 90 05 00
016 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 11, пункт 11.23
На перiод виконання робiт щодо пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему товари (сировина, матерiали, устаткування та обладнання), що надходять у рамках мiжнародної технiчної допомоги, яка надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв 1 - 24 груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi)
017 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки вiд 11.02.2001,
статтi 3, 5, 7
Товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки
019 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.4
Товари морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутi (виловленi, виробленi) суднами, зареєстрованими в Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України
030 Закон України "Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
Гуманiтарна допомога в грошовiй або натуральнiй формi, яка ввозиться, пересилається в Україну
061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення
вiд 28.04.2000,
стаття 8, пункт 1 "b"
Предмети для службового користування та видання, що ввозяться для службового користування Комiсiєю iз захисту Чорного моря вiд забруднення
062 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61,
стаття 36
Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.63,
стаття 50
Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.3
Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України
063 Вiдповiдна мiжнародна угода України
Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.3
Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
064 Вiдповiдна мiжнародна угода України Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами iноземних пiдприємств та органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
067 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2001 N 379-р Товари, що надходять на митну територiю України в рамках проекту "Реабiлiтацiя та розширення централiзованого теплопостачання м. Києва"
068 Угода мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25.10.93,
стаття VIII
Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
069 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю, вiд 25.10.93,
стаття X
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
070 Угода мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй вiд 21.03.94,
стаття 8
Предмети, призначенi для впорядкування мiсць пам'ятi i поховання, якi ввозяться спецiальними робочими групами в Україну в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Польща про збереження мiсць пам'ятi i поховання жертв вiйни та полiтичних репресiй
071 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23.04.97,
стаття 12
Оснащення та матерiали для забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво у галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 07.12.98,
стаття 12
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiя про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01.03.2001,
стаття 10, пункт 1
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05.12.2000,
стаття 8, пункт 3
Оснащення та предмети допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво i взаємну допомогу у разi виникнення надзвичайних ситуацiй
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво й взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 19.07.2002,
стаття 7, пункт 3
Оснащення та вантажi допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Польща про спiвробiтництво та взаємну допомогу в галузi попередження катастроф, стихiйних лих, iнших надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв
072 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi, вiд 03.09.96,
стаття 14
Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi
078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17.09.99,
стаття 8
Обладнання й майно, що ввозяться вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
079 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України вiд 07.09.98,
стаття VII, пункт 6
Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
080 Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво вiд 07.05.92, стаття I Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
081 Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими Спiвтовариствами i Україною вiд 14.06.94.
Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування, вiд 28.12.94,
стаття 13
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Європейськими Спiвтовариствами i Україною з метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми TACIS
083 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29.05.96,
стаття 8
Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
084 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, вiд 02.04.97,
стаття 7
Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
085 Угода мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi вiд 20.11.97,
роздiл 6
Обладнання та матерiали, якi фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Угоди мiж Україною та Європейським Банком Реконструкцiї та Розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi
086 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi вiд 19.05.97,
стаття III
Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
087 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України вiд 13.04.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ" вiд 22.08.2000,
пункт 6
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо виконання Проекту вдосконалення рiвня медичного обладнання в українськiй спецiалiзованiй лiкарнi "ОХМАТДИТ"
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01.02.2001,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 28.03.2003,
параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької вiд 01.09.2003,
параграф 6, пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль" вiд 29.03.2005,
пункт 7 "с"
Матерiали та обладнання, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання кредиту для фiнансування проекту розвитку Державного мiжнародного аеропорту "Бориспiль"
089 Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю вiд 12.11.96,
роздiл 1.01
Стандартнi термiни й умови, якi поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки, вiд 14.06.93,
роздiл 7.01
Товари, обладнання, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як Розпорядником коштiв Гранту з Рахунку ядерної безпеки Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
090 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 11.05.98,
стаття 4
Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерланди про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
091 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво вiд 13.10.97,
стаття 3
Обладнання, матерiали, що фiнансуються швейцарською стороною на безвiдплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
092 Рамкова угода щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку вiд 14.01.98,
стаття IV
Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди щодо Грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
093 Угода мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва вiд 02.03.94,
стаття 9
Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що ввозяться в Україну згiдно з Угодою мiж Урядом України i Урядом Японiї стосовно спiвробiтництва в скороченнi та лiквiдацiї ядерної зброї в Українi i заснування комiтету для цього спiвробiтництва
094 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001 N 332-р Товари, що надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно з Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй
095 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2001 N 477-р Товари, крiм пiдакцизних, що надходять на митну територiю України вiдповiдно до Угоди про Грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду в рамках зазначеного проекту
096 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво вiд 14.11.2002,
стаття 4
Обладнання й матерiали (крiм пiдакцизних), якi ввозяться на митну територiю України в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво
100 Угода мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу вiд 10.06.2004,
стаття VII
Обладнання, механiзми та матерiали, що ввозяться в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу
103 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка" вiд 07.02.97,
стаття 8
Озброєння, вiйськова технiка, технiчне i технологiчне обладнання, паливно-мастильнi матерiали та iншi матерiальнi засоби, якi забезпечують функцiонування полiгону, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про використання полiгону злiтно-посадкових систем "Нитка"
104 Угода мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво вiд 04.07.2002,
стаття 7
Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.13
Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну вiдповiдно до Угоди мiж Україною та Європейським Спiвтовариством про наукове i технологiчне спiвробiтництво
105 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.14
Культурнi цiнностi згiдно з кодами УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00,
9706 00 00 00, виготовленi п'ятдесят i бiльше рокiв тому, внесенi до Державного реєстру культурних цiнностей України, якi ввозяться з метою їх подальшої передачi музеям, галереям, виставковим центрам, архiвам, установам культури або освiти, що знаходяться у державнiй або комунальнiй власностi
106 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.17
Повiтрянi судна, якi ввозяться в Україну за договорами оперативного лiзингу
107 Меморандум про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України вiд 09.07.2002,
статтi VI, VII
Обладнання, запаси, товари та матерiали, що ввозяться на територiю України у зв'язку з проведенням операцiй або навчань НАТО вiдповiдно Меморандуму про взаєморозумiння мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО на Атлантицi та штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європi щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України
108 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору вiд 28.02.97,
стаття 5, пункт 2
Озброєння, вiйськова технiка, матерiали та обладнання, що забезпечують комплектацiю та експлуатацiю технiчних систем, при ввезеннi їх на митну територiю України в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору
109 Конвенцiя про мiжнародну цивiльну авiацiю вiд 07.12.44,
Додаток 9 "Спрощення формальностей"
Запаснi частини, обладнання, бортовi запаси та iншi матерiали, якi iмпортуються iноземними експлуатантами повiтряних суден у зв'язку з виконанням мiжнародних перевезень в рамках Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю
110 Угода мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України вiд 22.10.2001 Товари та обладнання, якi ввозяться на митну територiю України у якостi технiчної допомоги на виконання Угоди мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Конвенцiя про тимчасове ввезення вiд 26.06.90,
стаття 2, пункт 2
Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.17
Митний кодекс України,
стаття 206
Товари, щодо яких надається дозвiл на тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування
(на умовах, визначених Конвенцiєю про тимчасове ввезення вiд 26.06.90, Митним кодексом України)
099   Iншi товари, щодо яких законодавством установлюються пiльги в обкладеннi податком на додану вартiсть
 
Директор Департаменту митних платежiв
С. О. Джигалов
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.