Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 10 грудня 2001 року N 798


Про внесення змiн та доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi окремих граф вантажної митної декларацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 грудня 2001 р. за N 1052/6243


     Вiдповiдно до Указу Президента України "Про Державну митну службу України" вiд 29.11.96 N 1145/96 та з метою приведення нормативних актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

     1. Унести змiни та доповнення до таких класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї:

     1.1. До Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом (додаток 7 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 / у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 24.05.2000 N 300, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.2000 за N 349/4570/):

     1.1.1. У текстовому описi коду 13 Класифiкатора слова "пункт "є" замiнити словами "пункт "н".

     1.1.2. У текстовому описi коду 14 Класифiкатора цифри й слова "3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури)" виключити.

     1.1.3. Виключити з Класифiкатора код 20.

     1.1.4. З текстового опису коду 30 слова "(крiм пiдакцизних товарiв)" виключити.

     1.1.5. Текстовий опис коду 53 пiсля слiв "Iнститут монокристалiв" доповнити словом "Вуглемаш".

     1.1.6. Доповнити текстовий опис коду 65 пiсля слiв "з країнами СНД та Балтiї" словами "з Республiкою Македонiя".

     1.1.7. Доповнити Класифiкатор кодами 18, 23, 67, 94, 95 (додаток 1).

     1.2. До Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом (додаток 8 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 /у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 24.05.2000 N 300, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.2000 за N 349/4570/):

     1.2.1. У текстовому описi коду 20 Класифiкатора слова й цифри "пункт 15", "пункт 4" замiнити вiдповiдно словами й цифрами "пункт 14", "пункт 5".

     1.2.2. Доповнити текстовий опис коду 65 пiсля слiв "з країнами СНД" словами "та Балтiї, з Республiкою Македонiя".

     1.3. Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором (додаток 9 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 /у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 24.05.2000 N 300, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.2000 за N 349/4570/) доповнити кодом 94 (додаток 2).

     1.4. До Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть (додаток 10 до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 /у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 24.05.2000 N 300, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.2000 за N 349/4570/):

     1.4.1. У текстовому описi коду 13 слова "пункт "є" замiнити словами "пункт "н".

     1.4.2. У текстовому описi коду 14 Класифiкатора цифри й слова "3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури)" виключити.

     1.4.3. Виключити з Класифiкатора код 24.

     1.4.4. З текстового опису коду 30 Класифiкатора слова "(крiм пiдакцизних товарiв)" виключити.

     1.4.5. Текстовий опис коду 53 пiсля слiв "Iнститут монокристалiв" доповнити словом "Вуглемаш".

     1.4.6. Доповнити Класифiкатор кодами 18, 23, 67, 94, 95 (додаток 3).

     2. Управлiнню митних платежiв (Ємець А. В.) та Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С. А.) унести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення, що використовується при митному оформленнi товарiв.

     4. Управлiнню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до регiональних митниць, митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Установити, що наказ набирає чинностi з 01.01.2002.

     6. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, якi працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

Голова Служби М. Каленський

 

Додаток 1
до наказу Держмитслужби України
вiд 10 грудня 2001 р. N 798

Змiни та доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
1 2 3
18 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України", стаття 2 Товари (iнвентар, обладнання, екiпiровка та медико-бiологiчнi засоби), що ввозяться на митну територiю України у порядку, визначеному Законом України "Про пiдтримку олiмпiйського, параолiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi", i використовуються для пiдготовки та участi членiв збiрних команд України в Олiмпiйських та Параолiмпiйських iграх
23 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "р" На перiод з 1 сiчня 2002 року до 1 сiчня 2007 року матерiали, комплектуючi вироби i обладнання, що ввозяться на митну територiю України i використовуються для потреб розробки, виробництва авiацiйної технiки та надання послуг пiдприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну пiдтримку лiтакобудiвної промисловостi в Українi", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України або коли тi, що виробляються, не вiдповiдають мiжнародним класифiкацiйним вимогам чи вимогам замовникiв продукцiї (послуг), визначених умовами контрактiв
67 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2001 N 379-р Товари, якi надходять на митну територiю України в рамках Проекту "Реабiлiтацiя та розширення централiзованого теплопостачання м. Києва"
94 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001 N 332-р Товари, якi надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно iз Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй
95 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2001 N 477-р Товари, крiм пiдакцизних, що надходять на митну територiю України вiдповiдно до Угоди про грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду в рамках зазначеного проекту

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А. Ємець

 

Додаток 2 до наказу Держмитслужби України вiд 10 грудня 2001 р. N 798

Доповнення до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
1 2 3
94 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001 N 332-р Товари, якi надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно iз Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А. Ємець

 

Додаток 3 до наказу Держмитслужби України вiд 10 грудня 2001 р. N 798

Змiни та доповнення до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
1 2 3
18 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України", стаття 2 Товари (iнвентар, обладнання, екiпiровка та медико-бiологiчнi засоби), що ввозяться на митну територiю України у порядку, визначеному Законом України "Про пiдтримку олiмпiйського, параолiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi", i використовуються для пiдготовки та участi членiв збiрних команд України в Олiмпiйських та Параолiмпiйських iграх
23 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "р" На перiод з 1 сiчня 2002 року до 1 сiчня 2007 року матерiали, комплектуючi вироби i обладнання, що ввозяться на митну територiю України i використовуються для потреб розробки, виробництва авiацiйної технiки та надання послуг пiдприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну пiдтримку лiтакобудiвної промисловостi в Українi", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України або коли тi, що виробляються, не вiдповiдають мiжнародним класифiкацiйним вимогам чи вимогам замовникiв продукцiї (послуг), визначених умовами контрактiв
67 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2001 N 379-р Товари, якi надходять на митну територiю України в рамках Проекту "Реабiлiтацiя та розширення централiзованого теплопостачання м. Києва"
94 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001 N 332-р Товари, якi надходять на митну територiю України як допомога Уряду України згiдно iз Угодою мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй
95 Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2001 N 477-р Товари, крiм пiдакцизних, що надходять на митну територiю України вiдповiдно до Угоди про грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду в рамках зазначеного проекту

 

Заступник начальника Управлiння митних платежiв А. Ємець
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.