Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

вiд 24 травня 2000 року N 300


Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї"

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
12 червня 2000 р. за N 349/4570


     З метою приведення нормативних актiв Держмитслужби у вiдповiднiсть до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

     1. Унести до наказу Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, такi змiни:

     1.1. Графу 36 "Преференцiя" роздiлу 2 "Опис граф вантажної митної декларацiї" Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї викласти в такiй редакцiї:

     "Графа 36. "Преференцiя"

     У графi зазначаються цифровi коди податкових пiльг, передбачених чинним законодавством щодо товарiв та iнших предметiв (далi - товари), заявлених у графi 31.

     Коди формуються за такою схемою:

ММ /

АА /

ПП

-------

------

------

Елемент N

3, 

де

     ММ - код пiльги в обкладеннi товарiв ввiзним митом вiдповiдно до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом або код пiльги в обкладеннi товарiв вивiзним митом вiдповiдно до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом;

     АА - код пiльги в обкладеннi товарiв акцизним збором вiдповiдно до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором;

     ПП - код пiльги в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть вiдповiдно до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть.

     В iнших випадках порядок заповнення графи такий: 00/00/00".

     1.2. Класифiкатори, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї (додатки 1, 7 - 10, 12 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307), викласти у новiй редакцiї, що додається.

     2. Управлiнню митних платежiв (Шульга С. В.) та Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С. А.) унести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення, що використовується при митному оформленнi товарiв.

     4. Управлiнню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування й розсилання цього наказу до регiональних митниць, митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Установити, що наказ набирає чинностi з 01.07.2000.

     6. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та митних брокерiв, що працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

Голова Служби Ю. Соловков

 

Додаток 1
до наказу Держмитслужби вiд 9 липня 1997 р. N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24.05.2000 N 300)

Класифiкатор
видiв митних платежiв

Код виду платежу Назва виду платежу
Митнi збори
001 Митний збiр за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем 
003 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, установленим для митницi 
010 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв 
012 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (вивезення) 
014 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв вiдповiдно до режиму транзиту 
015 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв вiдповiдно до режиму митного складу 
065 Додатковий митний збiр за митне оформлення нафтопродуктiв, що iмпортуються на митну територiю України i пiдлягають обкладенню акцизним збором 
Мито
020 Ввiзне мито
021 Ввiзне мито на бензин моторний та важкi дистиляти
040 Вивiзне мито
Акцизний збiр
027 Акцизний збiр
271 Акцизний збiр на бензин моторний та важкi дистиляти
Податок на додану вартiсть
028 Податок на додану вартiсть

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга

 

Додаток 7
до наказу Держмитслужби вiд 9 липня 1997 р. N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24 травня 2000 р. N 300)

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом

КОД
ПIЛЬГИ
ПIДСТАВА
ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ
НАЗВА ТОВАРУ
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв ввiзним митом
01 Закон України
"Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "а"
Транспортнi засоби, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також предмети матерiально-технiчного постачання i спорядження, паливо, продовольство та iнше майно, необхiднi для їх нормальної експлуатацiї на час перебування в дорозi, у пунктах промiжної зупинки, або придбанi за кордоном у зв'язку з лiквiдацiєю аварiї (поломки) цих транспортних засобiв
02 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "б"
Продукцiя морського промислу (крiм товарiв групи 03 за ТН ЗЕД) українських та орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами й органiзацiями суден, що ввозиться на митну територiю України
03 Закон України
"Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "в"
Валюта України, iноземна валюта та цiннi папери
04 Закон України
"Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "г"
Товари та iншi предмети, що пiдлягають переданню у власнiсть держави у випадках, передбачених законами України
05 Закон України
"Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "д"
Товари та iншi предмети, що стали в результатi пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними для використання як вироби або матерiали
06 Закон України
"Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "є"
Товари та iншi предмети, якi походять з митної територiї України i ввозяться назад на цю територiю без обробки або переробки
07 Закон України
"Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "ж"
Товари та iншi предмети, якi знову ввозяться на митну територiю України i походять з iншої територiї, якi були оплаченi митом при первiсному ввезеннi на митну територiю України та тимчасово вивозилися за її межi
08 Закон України
"Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "и"
Товари (крiм пiдакцизних), що iмпортуються всеукраїнськими та мiжнародними об'єднаннями громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи й у статутнiй дiяльностi яких передбачено подання соцiальної i медичної допомоги постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи, пiдприємствами та органiзацiями, засновниками яких є цi об'єднання, за умови, що особи, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, становлять не менш як 75 % загальної чисельностi членiв об'єднань i працюючих на цих пiдприємствах
09 Закон України
"Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "ї"
До 01.01.2005 матерiали, устаткування й комплектуюче обладнання (далi - товари), що ввозяться на митну територiю України та використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi" (крiм пiдакцизних товарiв), якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України, або тi, що виробляються, не вiдповiдають сертифiкацiйним вимогам мiжнародних класифiкацiйних товариств чи вимогам замовникiв суден, визначеним умовами контрактiв
10 Закон України
"Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "й"
Документи, що надсилаються в рамках мiжнародного документообмiну до бiблiотек, що є в державнiй i комунальнiй власностi, бiблiотек Нацiональної академiї наук України та iнших самоврядних органiзацiй
15 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про Єдиний митний тариф України",
стаття 2
До 01.01.2008 товари (включаючи машинокомплекти), якi використовуються для будiвництва i виробничої дiяльностi пiдприємств з виробництва автомобiлiв i запчастин до них з iнвестицiєю (у тому числi iноземною) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менш як 150 мiльйонам доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день унесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована в установленому законодавством порядку
16 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про Єдиний митний тариф України",
стаття 2
На перiод виконання робiт з пiдготовки до зняття та зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему товари (сировина, матерiали, устаткування та обладнання), що надходять у рамках мiжнародної технiчної допомоги, що надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС
17 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про Єдиний митний тариф України",
стаття 2
До 01.01.2009 товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України i використовуються для виробництва космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв i наземних сегментiв космiчних систем), якщо такi товари не виготовляються на територiї України
19 Закон України
"Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї",
стаття 6
Товари морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутi (виловленi, виробленi) суднами, зареєстрованими в Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України (у межах групи 03 за ТН ЗЕД)
20 Закон України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 5, пункт 14
Готова продукцiя (за винятком товарiв груп 1 - 24 за ТН ЗЕД), вироблена з давальницької сировини українського замовника
21 Закон України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 3, пункт 1
Нафтопродукти, виробленi з давальницької нафти, увезеної iноземним замовником, що реалiзуються на митнiй територiї України
22 Закон України
"Про насiння",
стаття 17
Насiння, що ввозиться для наукових цiлей та для державного сортовипробування
23 Закон України
"Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)",
стаття 4
До 31.12.2000 нафтопродукти (коди 2710 00 210 - 2710 00 690 за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв), що ввозяться на митну територiю України пiдприємствами водного транспорту за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, для власних потреб
24 Закон України
"Про тимчасовий порядок оподаткування операцiй з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких пально-мастильних матерiалiв",
статтi 1, 5
До 01.01.2001 нафта сира (код 2709 00 000 згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв), що ввозиться на митну територiю України
30 Закон України
"Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
Гуманiтарна допомога у грошовiй або натуральнiй формi (крiм пiдакцизних товарiв), яка ввозиться, пересилається в Україну
31 Закон України
"Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш",
стаття 1
Сировина, матерiали, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами експериментальної економiчної зони "Сиваш"
32 Указ Президента України
вiд 09.12.98 N 1339/98

"Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття",
стаття 8, пункт "а"
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Закарпаття" для використання в межах зони
33 Закон України
"Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi",
стаття 12, пункти 2, 3
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiї спецiальних економiчних зон "Азов" та "Донецьк" для використання в межах цих зон
34 Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Яворiв",
стаття 9, пункт "а"
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю автопорту "Краковець" для використання в межах територiї автопорту
35 Закон України
"Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець",
стаття 10, пункт 2
Лiкарськi засоби, зареєстрованi в Українi в установленому законодавством порядку i перелiк яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання, комплектуючi вироби до них, програмне забезпечення об'єктiв iнтелектуальної власностi (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець" суб'єктами спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв, затверджених виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради
36 Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Славутич",
стаття 9, пункт 2
На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв матерiали, сировина, устаткування, обладнання, комплектуючi до них, транспортнi засоби (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Славутич" суб'єктами спецiальної економiчної зони "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв (перелiк та порядок увезення транспортних засобiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України)
37 Указ Президента України
вiд 22.06.99 N 702/99

"Про спецiальну економiчну зону "Iнтерпорт Ковель",
стаття 10, пункт 1
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Iнтерпорт Ковель" для використання в межах зони
38 Указ Президента України
вiд 27.06.99 N 740/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим",
стаття 19, пункт "а"
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порт Крим" для використання в межах зони
39 Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Ренi",
стаття 9, пункт 1, пiдпункт "а"
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Ренi" для використання в межах зони
40 Закон України
"Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту",
стаття 9, пункт 1, пiдпункт "а"
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порто-франко" для використання в межах зони
41 Указ Президента України
вiд 28.06.99 N 758/99

"Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв"
стаття 10, пункт 1
На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв сировина, матерiали, перелiк яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї спецiальної економiчної зони "Миколаїв"
45 Закон України
"Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi",
стаття 14, пункт "а"
На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на п'ять рокiв сировина, матерiали, предмети, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту в прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi
46 Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi у Закарпатськiй областi",
стаття 2, пункт 1
Не бiльш як на 5 рокiв устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту вiдповiдно до спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi в Закарпатськiй областi
47 Указ Президента України вiд 27.06.99 N 726/99
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi",
стаття 5, пункт "а"
На перiод до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв сировина, матерiали, перелiк яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї мiста Шостки Сумської областi
48 Указ Президента України
вiд 27.06.99 N 729/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi",
стаття 5, пункт 1
На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв сировина, матерiали, перелiк яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi
49 Указ Президента України
вiд 27.06.99 N 730/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi",
стаття 2, пункт "а"
Не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi
50 Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова",
стаття 7, пункт 2
На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв матерiали i сировина, перелiк та обсяги яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України - на територiю мiста Харкова - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв вiдповiдно до укладених з Радою з питань спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi договорiв (контрактiв)
51 Указ Президента України
вiд 27.06.99 N 740/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим",
стаття 14, пункт 1
На перiод до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв сировина, матерiали, перелiк яких визначається в порядку, установленому Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим
52 Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi",
стаття 9, пункт 2
На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на 5 рокiв сировина, матерiали, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту вiдповiдно до спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi
53 Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв",
стаття 6, пункт 1
Сировина, матерiали, устаткування, обладнання, комплектуючi та iншi товари (крiм пiдакцизних товарiв, за винятком товарiв згiдно з кодами ТН ЗЕД 852110310, 852110390, 852810), якi не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають технiчним характеристикам та мiжнародним стандартам, у разi ввезення в Україну для використання технологiчними парками "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв", їх учасниками, дочiрнiми та спiльними пiдприємствами пiд час виконання iнвестицiйного або iнновацiйного проекту
54 Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi",
стаття 9, пункт 2
На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на 5 рокiв сировина, матерiали, перелiк та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйного проекту на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi
62 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини
вiд 18.04.61,
стаття 36

Вiденська конвенцiя про консульськi зносини
вiд 24.04.63,
стаття 50

Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України
63 Вiдповiдна мiжнародна угода України

Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "е"

Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
64 Вiдповiдна мiжнародна угода України

Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "е"

Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами iноземних пiдприємств та органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
65 Мiжурядовi угоди України з країнами СНД про вiльну торгiвлю Товари, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД про вiльну торгiвлю
66 Угода про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав
вiд 23.12.93,
стаття 5
Товари, якi ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД
67 Мiжнароднi договори України з мiжнародними фiнансовими органiзацiями Товари, що ввозяться на митну територiю України в рамках мiжнародних договорiв з мiжнародними фiнансовими органiзацiями
68 Угода мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення,
вiд 25.10.93,
стаття VIII
Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
69 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
вiд 25.10.93,
стаття 10
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
70 Угода мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй
вiд 21.03.94, стаття 8
Предмети, призначенi для впорядкування мiсць пам'ятi i поховання, якi ввозяться спецiальними робочими групами в Україну в рамках Угоди мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй
71 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
вiд 23.04.97,
стаття 12

Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
вiд 07.12.98,
стаття 12

Оснащення та матерiали забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
72 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi,
вiд 03.09.96,
стаття 14
Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi мешкають в Українi
79 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
вiд 07.09.98,
стаття 7, пункт 6
Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
80 Угода мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
вiд 07.05.92,
стаття I
Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
81 Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами
вiд 14.06.94

Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування,
вiд 28.12.94,
стаття 13

Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами з метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми TACIS
82 Угода мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)"
вiд 13.10.97,
стаття 5
Обладнання, майно та матерiали, якi надаються та використовуються в рамках допомоги вiд Швейцарiї, у тому числi технологiчне обладнання, необхiдне для тестування та настроювання медичного обладнання, що поставляється згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)"
83 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
вiд 29.05.96,
стаття 8
Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
84 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля,
вiд 02.04.97,
стаття 7
Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
85 Рамкова угода мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi
вiд 20.11.97,
роздiл 6
Обладнання, матерiали, якi фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi
86 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
вiд 19.05.97,
стаття III
Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
87 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
вiд 13.04.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
88 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
вiд 30.07.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
89 Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
вiд 12.11.96,
роздiл 1.01

Стандартнi термiни й умови, якi поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки,
вiд 14.06.93,
роздiл 7.01

Товари, обладнання, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
90 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
вiд 11.05.98,
стаття 4
Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
91 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
вiд 13.10.97,
стаття 3
Обладнання, матерiали, якi фiнансуються швейцарською стороною на безоплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
92 Рамкова Угода щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
вiд 14.01.98,
стаття IV
Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в межах Рамкової Угоди щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
Роздiл 2. Iншi види пiльг
97 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про Єдиний митний тариф України",
стаття 2
Предмети дитячого асортименту (ставки мита зменшуються на 50 %)
98 Закон України
"Про Єдиний митний тариф", стаття 23
Товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України в режимi тимчасового ввезення i призначенi до зворотного вивезення за її межi в установленi строки в незмiнному станi або у вiдремонтованому виглядi (умовно-безмитне ввезення, мито не сплачується)
  Закон України
"Про Єдиний митний тариф", стаття 23
Товари, що знову ввозяться на митну територiю України i були попередньо оформленi вiдповiдно до режиму тимчасового вивезення (умовно-безмитне ввезення, мито не сплачується)
  Закон України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 2
Давальницька сировина, що ввозиться на митну територiю України iноземним замовником.

Сплата ввiзного мита провадиться українським виконавцем шляхом видачi простого векселя державнiй податковiй iнспекцiї за мiсцезнаходженням виконавця з термiном платежу, що дорiвнює термiну здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як на 90 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї

  Закон України
"Про режим iноземного iнвестування",
стаття 18
Майно, що ввозиться в Україну як внесок iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями (крiм товарiв для реалiзацiї або власного споживання).

Сплата ввiзного мита провадиться пiдприємством шляхом видачi митному органу простого векселя на суму мита з вiдстроченням платежу не бiльш як на 30 календарних днiв з дня оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї

  Закон України
"Про режим iноземного iнвестування",
стаття 24
Майно (крiм товарiв для реалiзацiї або власного споживання), що ввозиться в Україну iноземними iнвесторами на строк не менше трьох рокiв з метою iнвестування на пiдставi зареєстрованих договорiв (контрактiв) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть.

Сплата ввiзного мита провадиться шляхом видачi митному органу простого векселя на суму мита з вiдстроченням платежу не бiльш як на 30 календарних днiв з дня оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї

  Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112
"Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв",
пункт 1
Пально-мастильнi матерiали, що iмпортуються в Україну, за кодами згiдно з ТН ЗЕД 2710 00 330, 2710 00 350, 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690.

Сплата ввiзного мита провадиться шляхом видачi простих векселiв з термiном погашення 60 днiв, авальованих одним з банкiв України, перелiк яких установлено Кабiнетом Мiнiстрiв України

99 ---- Iншi товари, щодо яких чинним законодавством встановлюються пiльги в обкладеннi ввiзним митом

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга

 

Додаток 8
до наказу Держмитслужби вiд 9 липня 1997 р. N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24 травня 2000 р. N 300)

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв вивiзним митом
01 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "а"
Транспортнi засоби, що здiйснюють регулярнi мiжнароднi перевезення вантажiв, багажу та пасажирiв, а також предмети матерiально-технiчного постачання i спорядження, паливо, продовольство та iнше майно, необхiднi для їх нормальної експлуатацiї на час перебування в дорозi, у пунктах промiжної зупинки
02 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "б"
Предмети матерiально-технiчного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та iнше майно, що вивозяться за межi митної територiї України для забезпечення виробничої дiяльностi українських та орендованих (зафрахтованих) українськими пiдприємствами й органiзацiями суден, якi ведуть морський промисел
05 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "є"
Товари та iншi предмети iноземного походження, якi вивозяться назад за межi митної територiї України без обробки або переробки
06 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "з"
Товари та iншi предмети, що знову вивозяться за межi митної територiї України, походять з цiєї територiї, i були оплаченi митом при первiсному вивезеннi за межi митної територiї України та тимчасово ввозились на цю територiю
10 Закон України
"Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину",
пункт 1
Жива худоба, крiм молодняку великої рогатої худоби вагою не бiльш як 350 кiлограмiв (код 01.02.90100 згiдно з ТН ЗЕД), якщо це є товари власного виробництва
20 Закон України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 2, пункт 15,
стаття 4, пункт 4
Готова продукцiя, що вироблена з давальницької сировини, увезеної iноземним замовником на митну територiю України або закупленої iноземним замовником на митнiй територiї України, i вивозиться з митної територiї України
30 Закон України
"Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
Гуманiтарна допомога, що надається Україною
31 Указ Президента України
вiд 09.12.98 N 1339/98

"Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття",
стаття 8

Закон України
"Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi",
стаття 12

Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Яворiв",
стаття 9

Указ Президента України
вiд 22.06.99 N 702/99

"Про спецiальну економiчну зону "Iнтерпорт Ковель",
стаття 10

Указ Президента України
вiд 27.06.99 N 740/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим",
стаття 19

Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Ренi",
стаття 9

Закон України
"Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту",
стаття 9

Указ Президента України
вiд 28.06.99 N 758/99

"Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв"
стаття 12

Товари та iншi предмети, звiльненi вiд обкладення вивiзним митом на пiдставi актiв законодавства про створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон
62 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "е"

Вiдповiдна мiжнародна угода України

Предмети, що вивозяться з України для офiцiйного користування органiзацiями, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України i законiв України користуються правом безмитного вивезення з України таких предметiв
65 Мiжурядовi угоди України з країнами СНД про вiльну торгiвлю Товари, що вивозяться з України згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД про вiльну торгiвлю
66 Угода про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав
вiд 23.12.93,
стаття 5
Товари, якi вивозяться з України в межах виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД
Роздiл 2. Iншi види пiльг
98 Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Товари та iншi предмети, що вивозяться за межi митної територiї України в режимi тимчасового вивезення i призначенi для зворотного ввезення на цю територiю в установленi строки в незмiнному станi (умовно-безмитне вивезення, мито не сплачується)
  Закон України
"Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Товари, що знову вивозяться за межi митної територiї України i були попередньо оформленi вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (умовно-безмитне вивезення, мито не сплачується)
  Закон України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 5, пункт 5
Давальницька сировина, яка вивозиться за межi митної територiї України українським замовником.

Сплата вивiзного мита провадиться українським замовником шляхом видачi простого векселя з вiдстроченням платежу на перiод здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як на 90 календарних днiв з моменту оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї

99 --- Iншi товари, щодо яких чинним законодавством встановлюються пiльги в обкладеннi вивiзним митом

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга

 

Додаток 9
до наказу Держмитслужби вiд 9 липня 1997 р. N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24 травня 2000 р. N 300)

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

КОД ПIЛЬГИ  ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ  НАЗВА ТОВАРУ 
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв акцизним збором
01 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про акцизний збiр",
стаття 5
Легковi автомобiлi спецiального призначення для iнвалiдiв, оплата вартостi яких провадиться органами соцiального забезпечення
02 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України
"Про акцизний збiр",
стаття 5

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 09.03.99 N 323

"Про включення легкових автомобiлiв спецiального призначення (санiтарнi автомобiлi) до перелiку транспортних засобiв, оборот з реалiзацiї яких не пiдлягає обкладенню акцизним збором"

Легковi автомобiлi спецiального призначення (швидка медична допомога, мiлiцiя тощо) за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Легковi автомобiлi спецiального призначення на шасi УАЗ-3962 (санiтарнi автомобiлi, код за ТН ЗЕД 87.03), що закуповуються для потреб державних та комунальних закладiв охорони здоров'я

03 Закон України
"Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби",
стаття 3, пункт 2
Сировина, що iмпортується в Україну для виробництва пiдакцизних товарiв
04 Закон України
"Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них",
стаття 5
Комплектуючi, що ввозяться в Україну для виробництва на українських пiдприємствах транспортних засобiв
05 Закон України
"Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої",
стаття 4
До 01.01.2001 спирт коньячний, що ввозиться на митну територiю України вiтчизняними пiдприємствами, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, для виробництва коньяку на власних виробничих потужностях
23 Закон України
"Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)",
стаття 4
До 31.12.2000 нафтопродукти (коди 2710 00 210 - 2710 00 690 за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв), що ввозяться на митну територiю України пiдприємствами водного транспорту за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, для власних потреб
30 Закон України
"Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
Гуманiтарна допомога (пiдакцизнi товари), визначена Законом України "Про гуманiтарну допомогу", яка ввозиться, пересилається в Україну i яка визначена такою за рiшенням Комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України
62 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18.04.61,
стаття 36

Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24.04.63,
стаття 50

Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України
63 Вiдповiдна мiжнародна угода України Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
64 Вiдповiдна мiжнародна угода України Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами iноземних пiдприємств та органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
66 Угода про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав
вiд 23.12.93,
стаття 5
Товари, якi ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД
67 Мiжнароднi договори України з мiжнародними фiнансовими органiзацiями Товари, що ввозяться на митну територiю України в рамках мiжнародних договорiв з мiжнародними фiнансовими органiзацiями
68 Угода мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
вiд 25.10.93,
стаття VIII
Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
69 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
вiд 25.10.93, стаття 10
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
71 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
вiд 23.04.97, стаття 12

Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
вiд 07.12.98, стаття 12

Оснащення та матерiали забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
72 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi,
вiд 03.09.96, стаття 14
Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi
79 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
вiд 07.09.98,
стаття 7, пункт 6
Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
80 Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
вiд 07.05.92,
стаття 1
Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
81 Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами
вiд 16.06.94.

Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування,
вiд 28.12.94,
стаття 13

Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами з метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми TACIS
82 Угода мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)"
вiд 13.10.97,
стаття 5
Обладнання, майно та матерiали, якi надаються та використовуються в рамках допомоги вiд Швейцарiї, у тому числi технологiчне обладнання, необхiдне для тестування та настроювання медичного обладнання, що поставляється згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)"
83 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
вiд 29.05.96,
стаття 8
Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
84 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля,
вiд 02.04.97,
стаття 7
Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для впровадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
85 Рамкова угода мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi
вiд 20.11.97,
роздiл 6
Обладнання, матерiали, роботи та послуги, якi фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi
86 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
вiд 19.05.97,
стаття III
Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
87 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
вiд 13.04.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
88 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
вiд 30.07.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
89 Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
вiд 12.11.96,
роздiл 1.01.

Стандартнi термiни й умови, якi поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки,
вiд 14.06.93,
роздiл 7.01

Товари, обладнання, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
90 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
вiд 11.05.98,
стаття 4
Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
91 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
вiд 13.10.97,
стаття 3
Обладнання, матерiали, якi фiнансуються швейцарською стороною на безвiдплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
92 Рамкова Угода щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
вiд 14.01.98,
стаття IV
Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в рамках Рамкової Угоди щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
Роздiл 2. Iншi види пiльг
98 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр" Предмети, якi не є об'єктом купiвлi, продажу або обмiну i ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (акцизний збiр не справляється)
  Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр" Предмети, якi не є об'єктом купiвлi, продажу або обмiну, якi знову ввозяться на митну територiю України i були попередньо оформленi вiдповiдно до режиму тимчасового вивезення (акцизний збiр не справляється)
  Закон України
"Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 2
Давальницька сировина, що ввозиться на митну територiю України iноземним замовником

Сплата акцизного збору провадиться українським виконавцем шляхом видачi простого векселя державнiй податковiй iнспекцiї за мiсцезнаходженням виконавця з термiном платежу, що дорiвнює термiну здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як на 90 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї

  Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112
"Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв",
пункт 1
Пально-мастильнi матерiали за кодами згiдно з ТН ЗЕД 2710 00 330, 2710 00 350, 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690, що iмпортуються в Україну, а також виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, i реалiзуються в Українi.

Сплата акцизного збору провадиться шляхом видачi простих векселiв з термiном погашення 60 днiв, авальованих одним з банкiв України, перелiк яких установлено Кабiнетом Мiнiстрiв України

99 --- Iншi товари, щодо яких чинним законодавством встановлюються пiльги щодо обкладення акцизним збором

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга

 

Додаток 10
до наказу Держмитслужби вiд 9 липня 1997 р. N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24 травня 2000 р. N 300)

Класифiкатор
пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

 

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв податком на додану вартiсть
01 Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункти 5.1.4, 5.5, 5.6
Товари спецiального призначення для iнвалiдiв, крiм пiдакцизних (за перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України), якi ввозяться на митну територiю України
02 Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункти 5.1.7, 5.5, 5.6
Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення (крiм пiдакцизних товарiв), зареєстрованi в Українi в установленому законодавством порядку, якi ввозяться на митну територiю України
03 Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункти 5.1.14, 5.5
Предмети культового призначення, крiм пiдакцизних товарiв (за перелiком, установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України), якi ввозяться на митну територiю України
09 Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 11, пункт 11.26
До 01.01.2005 матерiали, устаткування й комплектуюче обладнання (далi - товари), що ввозяться на митну територiю України та використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi, визначеними вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про заходи щодо державної пiдтримки суднобудiвної промисловостi в Українi" (крiм пiдакцизних товарiв), якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України, або тi, що виробляються, не вiдповiдають сертифiкацiйним вимогам мiжнародних класифiкацiйних товариств чи вимогам замовникiв суден, визначеним умовами контрактiв
15 Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 11, пункт 11.18
Тимчасово до 01.01.2008 товари (включаючи машинокомплекти), якi використовуються для будiвництва й виробничої дiяльностi пiдприємств з виробництва автомобiлiв i запчастин до них з iнвестицiєю (у тому числi iноземною) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менш як 150 мiльйонам доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день унесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована в установленому законодавством порядку
16 Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 11, пункт 11.23
На перiод виконання робiт з пiдготовки до зняття та зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему товари (сировина, матерiали, устаткування та обладнання), що надходять у рамках мiжнародної технiчної допомоги, що надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС
17 Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 11, пункт 11.28
До 01.01.2009 товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi i використовуються для виробництва космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв i наземних сегментiв космiчних систем), якщо такi товари не виготовляються на територiї України
19 Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.4
Товари морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутi (виловленi, виробленi) суднами, зареєстрованими в Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України
22 Закон України
"Про надання пiльг щодо обкладання податком на додану вартiсть продукцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38",
статтi 1, 2
Iмпортованi товари, що використовуються для виготовлення продукцiї за контрактом N 1346/38 (на термiн виконання цього контракту)
24 Закон України
"Про тимчасовий порядок оподаткування операцiй з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких пально-мастильних матерiалiв",
стаття 1
До 01.01.2001 нафта сира (код 2709 00000 згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв), що ввозиться на митну територiю України
30 Закон України
"Про гуманiтарну допомогу",
стаття 6
Гуманiтарна допомога у грошовiй або натуральнiй формi (крiм пiдакцизних товарiв), яка ввозиться, пересилається в Україну
31 Закон України
"Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш",
стаття 1
Сировина, матерiали, устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами експериментальної економiчної зони "Сиваш"
32 Указ Президента України
вiд 09.12.98 N 1339/98

"Про спецiальну економiчну зону "Закарпаття",
стаття 8, пункт "а"
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Закарпаття" для використання в межах зони
33 Закон України
"Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi",
стаття 12, пункти 2, 3
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiї спецiальних економiчних зон "Азов" та "Донецьк" для використання в межах цих зон
34 Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Яворiв",
стаття 9, пункт "а"
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю автопорту "Краковець" для використання в межах територiї автопорту
35 Закон України
"Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець",
стаття 10, пункт 3
Лiкарськi засоби, зареєстрованi в Українi в установленому законодавством порядку, перелiк яких визначається в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання, комплектуючi вироби до них, програмне забезпечення об'єктiв iнтелектуальної власностi (крiм пiдакцизних товарiв), якi ввозяться (пересилаються) на територiю спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець" суб'єктами спецiальної економiчної зони "Курортополiс Трускавець" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв, затверджених виконавчим комiтетом Трускавецької мiської ради
36 Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Славутич",
стаття 9, пункт 3
На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв устаткування, обладнання, комплектуючi до них, транспортнi засоби (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться суб'єктами спецiальної економiчної зони "Славутич" на територiю спецiальної економiчної зони "Славутич" (перелiк та порядок увезення транспортних засобiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України)
37 Указ Президента України
вiд 22.06.99 N 702/99

"Про спецiальну економiчну зону "Iнтерпорт Ковель",
стаття 10, пункт 1
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Iнтерпорт Ковель" для використання в межах зони
38 Указ Президента України
вiд 27.06.99 N 740/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим",
стаття 19, пункт "а"
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порт Крим" для використання в межах зони
39 Закон України
"Про спецiальну економiчну зону "Ренi",
стаття 9, пункт 1, пiдпункт "а"
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Ренi" для використання в межах зони
40 Закон України
"Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту",
стаття 9, пункт 1, пiдпункт "а"
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони "Порто-франко" для використання в межах зони
41 Указ Президента України
вiд 28.06.99 N 758/99

"Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв"
стаття 10, пункт 1
На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї спецiальної економiчної зони "Миколаїв"
45 Закон України
"Про спецiальнi економiчнi зони та спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Донецькiй областi",
стаття 14, пункт "а"
На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на п'ять рокiв устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту в прiоритетних видах економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Донецькiй областi
46 Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi в Закарпатськiй областi",
стаття 2, пункт 1
Не бiльш як на 5 рокiв устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту вiдповiдно до спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi в Закарпатськiй областi
47 Указ Президента України вiд 27.06.99 N 726/99
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi",
стаття 5, пункт "а"
На перiод до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї мiста Шостки Сумської областi
48 Указ Президента України
вiд 27.06.99 N 729/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi",
стаття 5, пункт 1
На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi
49 Указ Президента України
вiд 27.06.99 N 730/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi",
стаття 2, пункт "а"
Не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi
50 Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова",
стаття 7, пункт 3
На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України - на територiю мiста Харкова - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю цих iнвестицiйних проектiв вiдповiдно до укладених з Радою з питань спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi договорiв (контрактiв)
51 Указ Президента України
вiд 27.06.99 N 740/99

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим",
стаття 14, пункт 1
На перiод до здачi об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на митну територiю України з метою використання виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Автономнiй Республiцi Крим
52 Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi",
стаття 9, пункт 3
На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування та обладнання, що ввозяться в Україну для реалiзацiї iнвестицiйного проекту на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi
53 Закон України
"Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв",
стаття 6, пункт 1
Сировина, матерiали, устаткування, обладнання, комплектуючi та iншi товари (крiм пiдакцизних товарiв, за винятком товарiв згiдно з кодами ТН ЗЕД 852110310, 852110390, 852810), якi не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають технiчним характеристикам та мiжнародним стандартам, у разi ввезення в Україну для використання технологiчними парками "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв", їх учасниками, дочiрнiми та спiльними пiдприємствами пiд час виконання iнвестицiйного або iнновацiйного проекту
54 Закон України
вiд 03.12.99 N 1276-XIV

"Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi",
стаття 9, пункт 3
На перiод реалiзацiї iнвестицiйного проекту, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйного проекту на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi
62 Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини
вiд 18.04.61,
стаття 36

Вiденська конвенцiя про консульськi зносини
вiд 24.04.63,
стаття 50

Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав на територiї України
63 Вiдповiдна мiжнародна угода України

Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
стаття 5, пункт 5.3

Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
64 Вiдповiдна мiжнародна угода України Предмети, що ввозяться в Україну для офiцiйного користування представництвами iноземних пiдприємств та органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до мiжнародних угод України
65 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю
вiд 24.06.93,
стаття 1

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 05.01.98 N 13

"Про реалiзацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю",
пункт 1

Товари походженням з митної територiї Росiйської Федерацiї i призначенi для митної територiї України у разi їх ввезення на цю територiю, крiм транспортних засобiв з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипно-шатунним механiзмом за кодами ТН ЗЕД 8703.21000, 8703.22000, 8703.23000
66 Угода про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав
вiд 23.12.93,
стаття 5
Товари, якi ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД
67 Мiжнароднi договори України з мiжнародними фiнансовими органiзацiями Товари, що ввозяться на митну територiю України в рамках мiжнародних договорiв з мiжнародними фiнансовими органiзацiями
68 Угода мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
вiд 25.10.93, стаття VIII
Вантажi, що надходять в Україну на виконання Угоди мiж Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення
69 Угода про створення Українського науково-технологiчного центру, укладена Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
вiд 25.10.93, стаття 10
Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про створення Українського науково-технологiчного центру, укладеної Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецiєю
70 Угода мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй
вiд 21.03.94, стаття 8
Предмети, призначенi для впорядкування мiсць пам'ятi i поховання, якi ввозяться спецiальними робочими групами в Україну в рамках Угоди мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй
71 Угода мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв вiд 23.04.97, стаття 12

Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
вiд 07.12.98,
стаття 12

Оснащення та матерiали забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
72 Угода мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi проживають в Українi,
вiд 03.09.96,
стаття 14
Матерiали та обладнання, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Україною та Федеративною Республiкою Нiмеччина про спiвпрацю у справах осiб нiмецького походження, якi мешкають в Українi
79 Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
вiд 07.09.98,
стаття 7, пункт 6
Матерiали, обладнання та iншi види постачання, призначенi для програм спiвробiтництва вiдповiдно до основного плану дiяльностi згiдно з Основною Угодою про спiвробiтництво мiж Дитячим фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
80 Угода мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
вiд 07.05.92,
стаття I
Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво
81 Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами вiд 14.06.94

Додаток до Загальних правил, що застосовуються до меморандумiв про фiнансування,
вiд 28.12.94,
стаття 13

Товари та iншi предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами з метою реалiзацiї проектiв технiчної допомоги в рамках програми TACIS
82 Угода мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)"
вiд 13.10.97,
стаття 5
Обладнання, майно та матерiали, якi надаються та використовуються в рамках допомоги вiд Швейцарiї, у тому числi технологiчне обладнання, необхiдне для тестування та настроювання медичного обладнання, що поставляється згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)"
83 Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
вiд 29.05.96,
стаття 8
Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, укладених у межах Рамкової угоди мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво
84 Угода мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля,
вiд 02.04.97,
стаття 7
Обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога для провадження проектiв, розроблених у межах Угоди мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля
85 Рамкова угода мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi
вiд 20.11.97,
роздiл 6
Обладнання, матерiали, роботи та послуги, якi фiнансуються Європейським банком реконструкцiї та розвитку з коштiв грантiв, наданих Чорнобильським фондом об'єкту "Укриття", та iмпортуються в Україну в межах Рамкової угоди мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi
86 Меморандум про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
вiд 19.05.97,
стаття III
Товари, обладнання, що iмпортуються на виконання Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi
87 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
вiд 13.04.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
88 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
вiд 30.07.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
89 Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
вiд 12.11.96,
роздiл 1.01

Стандартнi термiни й умови, якi поширюються на гранти з рахунку ядерної безпеки,
вiд 14.06.93,
роздiл 7.01

Товари, обладнання, послуги, що закупленi з використанням коштiв з рахунку ядерної безпеки та iмпортуються в Україну на виконання Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку як розпорядником коштiв, наданих згiдно з грантом з рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцiєю
90 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
вiд 11.05.98,
стаття 4
Обладнання, матерiали, що iмпортуються в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
91 Угода мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
вiд 13.10.97,
стаття 3
Обладнання, матерiали, якi фiнансуються швейцарською стороною на безвiдплатнiй основi та ввозяться в Україну з метою реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках Угоди мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
92 Рамкова Угода щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
вiд 14.01.98,
стаття IV
Обладнання, матерiали та фонди, що iмпортуються в Україну в межах Рамкової Угоди щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
Роздiл 2. Iншi види пiльг
98 Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
Предмети, якi не є об'єктом купiвлi, продажу або обмiну i ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення, крiм майна, що ввозиться (пересилається) за договорами оренди (лiзингу), застави та iпотеки (податок на додану вартiсть не справляється)
  Закон України
"Про податок на додану вартiсть",
Предмети, якi не є об'єктом купiвлi, продажу або обмiну, якi знову ввозяться на митну територiю України i були попередньо оформленi вiдповiдно до режиму тимчасового вивезення (податок на додану вартiсть не справляється)
  Закон України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах",
стаття 2
Давальницька сировина, що ввозиться на митну територiю України iноземним замовником.

Сплата податку на додану вартiсть провадиться українським виконавцем шляхом видачi простого векселя державнiй податковiй iнспекцiї за мiсцезнаходженням виконавця з термiном платежу, що дорiвнює термiну здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як на 90 календарних днiв з моменту оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї

  Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.99 N 1112
"Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв",
пункт 1
Пально-мастильнi матерiали за кодами згiдно з ТН ЗЕД 2710 00 330, 2710 00 350, 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690, що iмпортуються в Україну, а також виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, i реалiзуються в Українi.

Сплата податку на додану вартiсть провадиться шляхом видачi простих векселiв з термiном погашення 60 днiв, авальованих одним з банкiв України, перелiк яких установлено Кабiнетом Мiнiстрiв України

99 --- Iншi товари, щодо яких чинним законодавством встановлюються пiльги щодо обкладення податком на додану вартiсть

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга

 

Додаток 12
до наказу Держмитслужби вiд 9 липня 1997 р. N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24 травня 2000 р. N 300)

Класифiкатор
способiв розрахункiв

Код способу розрахунку Назва способу розрахунку
01 Безготiвковий розрахунок через банкiвськi установи
02 Унесення готiвки до каси митницi
03 Подання векселя при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною
04 Подання гарантiйного листа банку
05 Подання страхового полiса
06 Умовне нарахування платежу
07 Умовне нарахування платежу при транзитi
08 Подання податкового векселя
09 Подання казначейського векселя
10 Подання векселя при митному оформленнi нафтопродуктiв
11 Подання векселя при митному оформленнi майна, увезеного як внесок до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями
12 Подання векселя при митному оформленнi майна, увезеного на пiдставi договору (контракту) з iноземним iнвестором про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть
13 Унесення платежiв на пiдставi судових рiшень

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.