Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 17 квiтня 2002 року N 205


Про внесення змiн та доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї"

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 травня 2002 р. за N 451/6739


     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 29.11.96 N 1145 "Про Державну митну службу України" та з метою приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

     1. Унести до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (далi - Iнструкцiя), такi змiни:

     1.1. Графу "В" "Подробицi розрахункiв" роздiлу 2 "Опис граф вантажної митної декларацiї" викласти в такiй редакцiї:

     "Графа "B" "Подробицi розрахункiв"

     У графi основного аркуша ВМД зазначаються:

     код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв та зборiв;

     загальна сума податкiв та зборiв за цим кодом, що включає в себе суми податкiв i зборiв за основним та кожним додатковим аркушем ВМД;

     платiжнi реквiзити;

     номер та дата векселя (при поданнi векселя)".

     1.2. Графу "С" роздiлу 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Графа "С"

     Заповнюється посадовою особою вiддiлу митних платежiв. До графи основного аркуша ВМД заноситься iнформацiя про податки та збори в такому порядку:

Код виду / номер платiжного документа, що засвiдчує сплату вiдповiдного податку або збору / дата сплати (надходження) податку або збору за платiжним дорученням / сума сплати

     Проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО" i пiдпис посадової особи вiддiлу митних платежiв, що здiйснила списання сум податкiв та зборiв за цiєю ВМД".

     1.3. Графу 47 "Нарахування мита та митних зборiв" роздiлу 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Графа 47 "Нарахування мита та митних платежiв"

     У цiй графi основного й додаткових аркушiв ВМД наводяться вiдомостi про нарахування податкiв та зборiв.

     У першiй колонцi "Вид" зазначається код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв та зборiв.

     У другiй колонцi "Основа нарахування" зазначаються:

     1. При нарахуваннi митних зборiв:

     1.1. Загальна митна вартiсть товарiв, наведена в графi 12, - при нарахуваннi за ставкою у вiдсотках митної вартостi.

     1.2. Рядок прокреслюється - при нарахуваннi за фiксованою ставкою.

     1.3. Засвiдчена пiдписом декларанта кiлькiсть годин роботи посадової особи митницi, яка здiйснює митне оформлення, - при нарахуваннi митного збору за митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, установленим для митницi.

     1.4. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, - при нарахуваннi митного збору за митне оформлення партiї товарiв рiзних найменувань, за частину яких митнi збори пiдлягають сплатi на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.03.98 N 285 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65".

     2. При нарахуваннi мита:

     2.1. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, - при нарахуваннi за адвалерною ставкою мита.

     2.2. Кiлькiсть товару, заявлена в графi 31, в одиницях вимiру та облiку, - при нарахуваннi за специфiчною ставкою мита.

     3. При нарахуваннi акцизного збору:

     3.1. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом), - при нарахуваннi за ставкою, установленою у вiдсотках митної вартостi.

     3.2. Кiлькiсть товару, заявлена в графi 31, в одиницях вимiру та облiку, - при нарахуваннi за ставкою, установленою в грошовому еквiвалентi до одиницi вимiру товару.

     3.3. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, збiльшена на суму умовно нарахованого мита, - при нарахуваннi акцизного збору умовно.

     4. При нарахуваннi податку на додану вартiсть:

     4.1. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором).

     4.2. Фактурна (договiрна, контрактна) вартiсть товару, зазначена в графi 22, збiльшена на суму мита (для товарiв, що пiдлягають обкладенню митом) та акцизного збору (для товарiв, що пiдлягають обкладенню акцизним збором), - якщо митна вартiсть товару менше нiж фактурна (договiрна, контрактна) вартiсть.

     4.3. Митна вартiсть товару, зазначена в графi 45, або фактурна (договiрна, контрактна) вартiсть товару, зазначена в графi 22 (якщо митна вартiсть товару менше нiж фактурна (договiрна, контрактна) вартiсть), збiльшена на суму умовно нарахованих мита й акцизного збору, - при нарахуваннi податку умовно.

     У третiй колонцi "Ставка" зазначаються:

     1. При нарахуваннi митних зборiв - установлений чинним законодавством розмiр ставки митного збору. При нарахуваннi митного збору за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем - крiм розмiру ставки, також кiлькiсть днiв перебування їх пiд митним контролем, що враховуються при нарахуваннi збору.

     2. При нарахуваннi мита - установлений чинним законодавством розмiр ставки мита.

     3. При нарахуваннi акцизного збору - установлений чинним законодавством розмiр ставки акцизного збору.

     4. При нарахуваннi податку на додану вартiсть - установлений чинним законодавством розмiр ставки податку на додану вартiсть.

     У четвертiй колонцi "Сума" наводиться нарахована сума вiдповiдного податку або збору.

     У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" зазначається код способу розрахунку вiдповiдно до Класифiкатора способiв розрахунку".

     2. Унести змiни та доповнення до таких класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 24.05.2000 N 300), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.2000 за N 349/4570:

     2.1. Класифiкатор видiв митних платежiв i Класифiкатор способiв розрахункiв (вiдповiдно додаток 1 та додаток 12 до зазначеного наказу) викласти в новiй редакцiї, що додається.

     2.2. У Класифiкаторi пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом (додаток 7 до зазначеного наказу):

     2.2.1. Код 15 Класифiкатора викласти в новiй редакцiї та доповнити Класифiкатор кодами 25, 74 (додаток 1).

     2.2.2. У текстовому описi кодiв 45, 46 слова "устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв)" замiнити словами "устаткування (обладнання), крiм пiдакцизних товарiв".

     2.3. Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором (додаток 9 до зазначеного наказу) доповнити кодом 25 (додаток 2).

     2.4. У Класифiкаторi пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть (додаток 10 до зазначеного наказу):

     2.4.1. Код 15 Класифiкатора викласти в новiй редакцiї (додаток 3).

     2.4.2. У текстовому описi кодiв 12 - 14, 23 слова й цифри "Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19" замiнити словами й цифрами "Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 11"; слова й лiтери "пункт "м", "пункт "н", "пункт "о", "пункт "р" замiнити вiдповiдно словами й цифрами "пункт 11.30", "пункт 11.31", "пункт 11.33", "пункт 11.34".

     2.4.3. У текстовому описi коду 18 слова й цифри "Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України", стаття 2" замiнити словами й цифрами "Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 5, пункт 5.8".

     2.4.4. У текстовому описi кодiв 45, 46 слова "устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв)" замiнити словами "устаткування (обладнання), крiм пiдакцизних товарiв".

     3. Управлiнню митних платежiв (Шульга С. В.) та Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Управлiнню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до регiональних митниць, митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, якi працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

Голова Служби М. Каленський

 

Додаток 1
до наказу Держмитслужби України
вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 17 квiтня 2002 р. N 205)

Класифiкатор
видiв податкiв та зборiв

Код виду Вид податку або збору Пiдстава для стягнення податкiв та зборiв
1 2 3
Митнi збори
001 Митний збiр за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 65 "Про ставки митних зборiв"
003 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, установленим для митницi
010 Митний збiр за митне оформлення товарiв та iнших предметiв
012 Митний збiр за митне оформлення товарiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (вивезення)
015 Митний збiр за митне оформлення товарiв вiдповiдно до режиму митного складу
065 Додатковий митний збiр за митне оформлення нафтопродуктiв, що iмпортуються на митну територiю України й пiдлягають обкладенню акцизним збором Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.09.98 N 1460 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 N 65"
Мито
Увiзне мито Закон України "Про Єдиний митний тариф"
020 Мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
021 Мито на нафтопродукти, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, транспортнi засоби, якi пiдлягають обкладенню акцизним збором, та шини до них, якi ранiше згiдно iз Законом України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них" обкладалися акцизним збором, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
Антидемпiнгове мито Те саме
023 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
043 Антидемпiнгове мито на товари, що вивозяться з територiї України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
  Спецiальне мито
024 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
  Вивiзне мито
040 Мито на товари, що вивозяться з територiї України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
Акцизний збiр Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр"
Акцизний збiр з товарiв, увезених на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
080 Спирт
081 Лiкеро-горiлчана продукцiя
082 Виноробна продукцiя
083 Пиво
084 Тютюн та тютюновi вироби
085 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв)
086 Мотоцикли й велосипеди
087 Ювелiрнi вироби
088 Бензин моторний
089 Iншi нафтопродукти
027 Iншi пiдакцизнi товари
Податок на додану вартiсть Закон України "Про податок на додану вартiсть"
028 Податок на додану вартiсть з товарiв, увезених на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
Єдиний збiр, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"
070 Єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
(код застосовується виключно при заповненнi граф B, C вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту)

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга

 

Додаток 12
до наказу Держмитслужби України
вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Держмитслужби України
вiд 17 квiтня 2002 р. N 205)

Класифiкатор способiв розрахунку

Код способу розрахунку Назва способу розрахунку
01 Безготiвковий розрахунок через банкiвськi установи
02 Унесення готiвки до каси митницi
03 Подання векселя при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною
04 Подання гарантiйного листа банку
05 Подання страхового полiса
06 Умовне нарахування платежу
07 Умовне нарахування платежу при транзитi
08 Подання податкового векселя
09 Резервний
10 Резервний
11 Подання векселя при митному оформленнi майна, увезеного як внесок до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями
12 Подання векселя при митному оформленнi майна, увезеного на пiдставi договору (контракту) з iноземним iнвестором про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть
13 (Код 13 зазначається в разi звiльнення вiд унесення платежiв на пiдставi судових рiшень)
14 Подання векселя при митному оформленнi товарiв, що ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї
15 Сплата на бюджетнi рахунки Державного казначейства України
16 (Код 16 зазначається при митному оформленнi товару, на який установлено нульовi ставки ввiзного мита або акцизного збору)

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга

 

Додаток 1
до наказу Держмитслужби України
вiд 17 квiтня 2002 р. N 205

Змiна та доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
1 2 3
15 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України", стаття 2 Тимчасово, до 01.01.2008, товари (у тому числi машинокомплекти), що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" i використовуються для будiвництва та виробничої дiяльностi пiдприємств з виробництва автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них
25 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "т" Технiка, устаткування, майно й матерiали, що ввозяться на митну територiю України розвiдувальними органами України та призначенi для власного використання цими органами
74 Угода мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi вiд 18.11.93, стаття 5 Матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби та iншi матерiальнi ресурси, потрiбнi для виробництва озброєння й вiйськової технiки в рамках кооперацiйних зв'язкiв, що ввозяться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу i науково-технiчну кооперацiю пiдприємств оборонної галузi промисловостi

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга

 

Додаток 2
до наказу Держмитслужби України
вiд 17 квiтня 2002 р. N 205

Доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
1 2 3
25 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр", стаття 5 Технiка, устаткування, майно й матерiали (у тому числi засоби озброєння, спецiальнi технiчнi та iншi засоби, вогнепальна зброя й боєприпаси до неї), що ввозяться на митну територiю України для власного використання розвiдувальними органами України та оплата вартостi яких здiйснюється зазначеними органами

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга

 

Додаток 3
до наказу Держмитслужби України
вiд 17 квiтня 2002 р. N 205

Змiна до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
1 2 3
15 Закон України "Про податок на додану вартiсть", стаття 11, пункт 11.18 Тимчасово, до 01.01.2008, товари (у тому числi машинокомплекти), що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" i використовуються для будiвництва та виробничої дiяльностi пiдприємств з виробництва автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.