Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2003 N 678


Про внесення змiн та доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 жовтня 2003 р. за N 977/8298


     Згiдно з Указом Президента України "Про Державну митну службу України" вiд 29.11.96 N 1145/96 i з метою приведення нормативних актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Унести такi змiни та доповнення до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї, затверджених наказом Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 18.04.2002 N 207, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2002 за N 462/6750):

     1.1. Виключити з Класифiкатора видiв податкiв та зборiв (додаток 1 до зазначеного наказу) код 087.

     1.2. У Класифiкаторi пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом (додаток 7 до зазначеного наказу):

     1.2.1. У текстовому описi коду 019 слова "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї", стаття 6" замiнити словами "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, п. "б".

     1.2.2. Виключити код 031.

     1.2.3. У текстовому описi коду 014 замiнити слова й цифри "до 1 сiчня 2003 року" словами й цифрами "до 1 сiчня 2004 року", виключити цифри й слова "4810 91 папiр та картон багатошаровi" та "4823 59 900 тiльки папiр та картон для писання, друку".

     1.2.4. Доповнити текстовi описи кодiв 032 - 054 пiсля слiв "(крiм пiдакцизних товарiв" словами й цифрами "i товарiв 1 - 24 груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi)".

     1.2.5. Доповнити Класифiкатор кодами 026, 028, 061 (додаток 1) i викласти текстовi описи кодiв 017, 071, 088 Класифiкатора в новiй редакцiї (додаток 2).

     1.3. Доповнити Класифiкатор пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором (додаток 9 до зазначеного наказу) кодом 061 (додаток 3) та текстовий опис кодiв 071, 088 викласти в новiй редакцiї (додаток 4).

     1.4. У Класифiкаторi пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть (додаток 10 до зазначеного наказу):

     1.4.1. Виключити коди 026 i 031.

     1.4.2. У текстовому описi коду 014 замiнити слова й цифри "до 1 сiчня 2003 року" словами й цифрами "до 1 сiчня 2004 року", виключити цифри й слова "4810 91 папiр та картон багатошаровi" та "4823 59 900 тiльки папiр та картон для писання, друку".

     1.4.3. Доповнити текстовi описи кодiв 032 - 054 пiсля слiв "(крiм пiдакцизних товарiв" словами й цифрами "i товарiв 1 - 24 груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi)".

     1.4.4. Доповнити Класифiкатор кодом 061 (додаток 5) та текстовi описи кодiв 016, 017, 071, 088 викласти в новiй редакцiї (додаток 6).

     1.5. Доповнити Класифiкатор способiв розрахунку (додаток 12 до зазначеного наказу) кодами 17, 18, 30, 31, 32, 34, 35, 36 i викласти текстовi описи кодiв 04, 05 у новiй редакцiї (додаток 7).

     2. Управлiнню податкiв та зборiв (Лiпiхiна Т. Д.) й Управлiнню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Шуляк В. П.) унести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення, що використовується при митному оформленнi товарiв.

     4. Управлiнню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до регiональних митниць, митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору та працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

Голова Служби М. Каленський

 

Додаток 1
до наказу Державної митної служби України
вiд 10 жовтня 2003 р. N 678

Доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
026 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "у"
Матерiали, устаткування та комплектуючi вироби (крiм пiдакцизних), що ввозяться вiтчизняними пiдприємствами для переробки, комплектування на митнiй територiї України з подальшим вивезенням за межi України для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв у Туркменiстанi вiдповiдно до спiльного розпорядження Президента України Л. Кучми й Президента Туркменiстану С. Нiязова "Про будiвництво й фiнансування iнвестицiйних об'єктiв загальнодержавного значення в Туркменiстанi" вiд 04.10.2000, якщо такi товари не виробляються в Українi або не вiдповiдають вимогам замовникiв, визначеним у контрактах (договорах)
028 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "с"
Архiвнi документи, придбанi з метою їх унесення до Нацiонального архiвного фонду
061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28.04.2000,
стаття 8, пункт 1 "b"
Предмети для службового користування та видання, що ввозяться для службового користування Комiсiєю iз захисту Чорного моря вiд забруднення

 

Т. в. о. начальника Управлiння податкiв та зборiв Т. Лiпiхiна

 

Додаток 2
до наказу Державної митної служби України
вiд 10 жовтня 2003 р. N 678

Змiни
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
017 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України",
стаття 2
До 01.01.2009 товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України й використовуються для виробництва космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв i наземних сегментiв космiчних систем), якщо такi товари не виготовляються на територiї України
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки вiд 11.02.2001, статтi 3, 5, 7 Товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки
071 Угода мiж Урядом України й Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 23.04.97, стаття 12;
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 07.12.98, стаття 12;
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiї про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01.03.2001, стаття 10, пункт 1
Оснащення та матерiали для забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво й взаємну допомогу в разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05.12.2000, стаття 8, пункт 3 Оснащення та предмети допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво й взаємну допомогу в разi виникнення надзвичайних ситуацiй
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01.02.2001, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 22.05.2003, параграф 6, пункт 1 "b" Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв

 

Т. в. о. начальника Управлiння податкiв та зборiв Т. Лiпiхiна

 

Додаток 3
до наказу Державної митної служби України
вiд 10 жовтня 2003 р. N 678

Доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28.04.2000, стаття 8,
пункт 1 "b"
Предмети для службового користування та видання, що ввозяться для службового користування Комiсiєю iз захисту Чорного моря вiд забруднення

 

Т. в. о. начальника Управлiння податкiв та зборiв Т. Лiпiхiна

 

Додаток 4
до наказу Державної митної служби України
вiд 10 жовтня 2003 р. N 678

Змiни
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
071 Угода мiж Урядом України й Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 23.04.97,
стаття 12;
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 07.12.98,
стаття 12;
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiї про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01.03.2001, стаття 10, пункт 1
Оснащення та матерiали для забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво й взаємну допомогу в разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05.12.2000,
стаття 8, пункт 3
Оснащення та предмети допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво й взаємну допомогу в разi виникнення надзвичайних ситуацiй
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01.02.2001,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 22.05.2003, параграф 6, пункт 1 "b" Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв

 

Т. в. о. начальника Управлiння податкiв та зборiв Т. Лiпiхiна

 

Додаток 5
до наказу Державної митної служби України
вiд 10 жовтня 2003 р. N 678

Доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
061 Угода про привiлеї та iмунiтети Комiсiї iз захисту Чорного моря вiд забруднення вiд 28.04.2000, стаття 8, пункт 1 "b" Предмети для службового користування та видання, що ввозяться для службового користування Комiсiєю iз захисту Чорного моря вiд забруднення

 

Т. в. о. начальника Управлiння податкiв та зборiв Т. Лiпiхiна

 

Додаток 6
до наказу Державної митної служби України
вiд 10 жовтня 2003 р. N 678

Змiни
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
016 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 11,
пункт 11.23
На перiод виконання робiт щодо пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему товари (сировина, матерiали, устаткування та обладнання), що надходять у рамках мiжнародної технiчної допомоги, яка надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв 1 - 24 груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi)
017 Закон України "Про податок на додану вартiсть",
стаття 11,
пункт 11.28
До 01.01.2009 товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi й використовуються для виробництва космiчної технiки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв i наземних сегментiв космiчних систем), якщо такi товари не виготовляються на територiї України
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки вiд 11.02.2001, статтi 3, 5, 7 Товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про перемiщення товарiв у рамках спiвробiтництва в освоєннi космiчного простору, створеннi та експлуатацiї ракетно-космiчної та ракетної технiки
071 Угода мiж Урядом України й Урядом Росiйської Федерацiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 23.04.97,
стаття 12;
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Виконавчою Владою Грузiї про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 07.12.98,
стаття 12;
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Вiрменiї про спiвробiтництво в галузi попередження надзвичайних ситуацiй i лiквiдацiї їх наслiдкiв вiд 01.03.2001, стаття 10, пункт 1
Оснащення та матерiали для забезпечення аварiйно-рятувальних формувань, що ввозяться в Україну в рамках мiжурядових угод про спiвробiтництво в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їх наслiдкiв
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво й взаємну допомогу в разi виникнення надзвичайних ситуацiй вiд 05.12.2000, стаття 8, пункт 3 Оснащення та предмети допомоги, що ввозяться в Україну в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Словацької Республiки про спiвробiтництво й взаємну допомогу в разi виникнення надзвичайних ситуацiй
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України вiд 30.07.99, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка вiд 01.02.2001, пункт 5 Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв вiд 22.05.2003, параграф 6, пункт 1 "b" Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв

 

Т. в. о. начальника Управлiння податкiв та зборiв Т. Лiпiхiна

 

Додаток 7
до наказу Державної митної служби України
вiд 10 жовтня 2003 р. N 678

Змiни i доповнення
до Класифiкатора способiв розрахунку

КОД СПОСОБУ РОЗРАХУНКУ НАЗВА СПОСОБУ РОЗРАХУНКУ
04 Резервний
05 Резервний
17 Надання податкового векселя на пiдставi судових рiшень
18 Нарахування податкiв, сплачених при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення
Способи розрахунку, що застосовуються при заповненнi попередньої вантажної митної декларацiї
30 Гарантiя не потрiбна
31 Надання гарантiйного листа
32 Внесення грошової застави
34 Охорона й супроводження товарiв силами митних органiв
35 Надання гарантiї на умовах Конвенцiї МДП
36 Надання гарантiї незалежного фiнансового посередника

 

Т. в. о. начальника Управлiння податкiв та зборiв Т. Лiпiхiна
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.