Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 20 вересня 2000 року N 530


Про внесення змiн та доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi окремих граф вантажної митної декларацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 жовтня 2000 р. за N 687/4908


     З метою приведення нормативних актiв Держмитслужби у вiдповiднiсть до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

     1. Унести змiни та доповнення до таких класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї:

     1.1. До Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом (додаток 7 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24.05.2000 N 300):

     1.1.1. Виключити з Класифiкатора коди 07, 66 та 97.

     1.1.2. Доповнити текстовий опис коду 65 пiсля слiв "з країнами СНД" словами "та Балтiї".

     1.1.3. Доповнити Класифiкатор кодами 11, 29, 42, 43 (додаток 1).

     1.1.4. Текстовий опис коду 41 та роздiл 2 Класифiкатора викласти в новiй редакцiї (додаток 1).

     1.2. До Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом (додаток 8 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24.05.2000 N 300):

     1.2.1. У текстовому описi коду 31 слова й цифри "Указ Президента України вiд 28.06.99 N 758/99 "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв", стаття 12" замiнити словами й цифрами "Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв", стаття 9".

     1.2.2. Роздiл 2 Класифiкатора викласти в новiй редакцiї (додаток 2).

     1.3. До Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором (додаток 9 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24.05.2000 N 300):

     1.3.1. Виключити з Класифiкатора коди 01, 02, 03, 04, 05 та 66.

     1.3.2. Роздiл 2 Класифiкатора викласти в новiй редакцiї (додаток 3).

     1.4. До Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть (додаток 10 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24.05.2000 N 300):

     1.4.1. Виключити з Класифiкатора код 66.

     1.4.2. У текстовому описi коду 24 цифри "01.01.2001" замiнити цифрами "31.12.2001".

     1.4.3. Доповнити Класифiкатор кодами 11, 26, 42, 43 (додаток 4).

     1.4.4. Текстовий опис коду 41 та роздiл 2 Класифiкатора викласти в новiй редакцiї (додаток 4).

     1.5. До Класифiкатора способiв розрахункiв (додаток 12 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 24.05.2000 N 300):

     1.5.1. Текстовий опис коду 13 викласти в такiй редакцiї: "(Код 13 зазначається у разi звiльнення вiд унесення платежiв на пiдставi судових рiшень)".

     1.5.2. Доповнити Класифiкатор кодом 14 з таким текстовим описом: "Подання векселя при здiйсненнi митного оформлення товарiв, якi ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї".

     2. Управлiнню митних платежiв (Шульга С. В.) та Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню справами (Карпенко В. П.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до регiональних митниць, митниць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Установити, що наказ набирає чинностi з 20.10.2000.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та митних брокерiв, що працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

Голова Служби Ю. Соловков

 

Додаток 1
до наказу Державної митної служби України вiд 20 вересня 2000 р. N 530

Змiни та доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв ввiзним митом

 КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
1 2 3
11 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 19, пункт "л"
Товари та iншi матерiальнi цiнностi, включаючи будь-якi предмети, майно, продукцiю, обладнання, устаткування, транспортнi засоби та iншi речi майнового характеру, що ввозяться на митну територiю України й призначенi для виконання угоди про розподiл продукцiї
29 Закон України "Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на спирт етиловий та алкогольнi напої",
стаття 4
До 01.01.2001 спирт коньячний, що ввозиться на митну територiю України вiтчизняними пiдприємствами, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, для виробництва коньяку на власних виробничих потужностях
41 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв",
стаття 10, пункт 2
На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв, сировина, матерiали, перелiк та обсяги яких визначаються в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв
42 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв",
стаття 9, пункт 3
На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв устаткування, обладнання та комплектуючi деталi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Яворiв" (крiм територiї автопорту "Краковець") суб'єктами спецiальної економiчної зони "Яворiв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв, затверджених Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю
43 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв",
стаття 9, пункт 1, пiдпункт "а"
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України в спецiальну економiчну зону "Миколаїв" на територiї пiдприємств суднобудiвної промисловостi
Роздiл 2. Iншi види пiльг
98 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України в режимi тимчасового ввезення й призначенi до зворотного вивезення за її межi в установленi строки в незмiнному станi або у вiдремонтованому виглядi (умовно-безмитне ввезення, мито не сплачується)  
99   Iншi товари, щодо яких чинним законодавством установлюються пiльги в обкладеннi ввiзним митом

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга

 

Додаток 2
до наказу Державної митної служби України вiд 20 вересня 2000 р. N 530

Змiни
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
1 2 3
Роздiл 2. Iншi види пiльг
98 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Товари та iншi предмети, що вивозяться за межi митної територiї України в режимi тимчасового вивезення й призначенi для зворотного ввезення на цю територiю в установленi строки в незмiнному станi (умовно-безмитне вивезення, мито не сплачується)
99   Iншi товари, щодо яких чинним законодавством установлюються пiльги в обкладеннi вивiзним митом

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга

 

Додаток 3
до наказу Державної митної служби України вiд 20 вересня 2000 р. N 530

Змiни
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
1 2 3
Роздiл 2. Iншi види пiльг
98 Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр" Предмети, якi не є об'єктом купiвлi-продажу або обмiну й увозяться на митну територiю України вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (акцизний збiр не справляється)
99   Iншi товари, щодо яких чинним законодавством установлюються пiльги в обкладеннi акцизним збором

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга

 

Додаток 4
до наказу Державної митної служби України вiд 20 вересня 2000 р. N 530

Змiни та доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

КОД ПIЛЬГИ ПIДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПIЛЬГИ НАЗВА ТОВАРУ
1 2 3
11 Закон України "Про угоди про розподiл продукцiї",
стаття 25,
пункт 7
Товари та iншi матерiальнi цiнностi, включаючи будь-якi предмети, майно, продукцiю, обладнання, устаткування, транспортнi засоби та iншi речi майнового характеру, що ввозяться на митну територiю України й призначенi для виконання угоди про розподiл продукцiї
26 Закон України "Про економiчний експеримент щодо стабiлiзацiї роботи пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi",
стаття 7,
пункт 6
Товари (обладнання, запаснi частини до нього та комплектуючi), що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України пiдприємствами - учасниками економiчного експерименту для власних виробничих потреб, якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на митнiй територiї України, перелiк та обсяги яких затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до контрактiв, укладених цими пiдприємствами
41 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв",
стаття 10,
пункт 3
На перiод реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, але не бiльше нiж на 5 рокiв, устаткування, обладнання та комплектуючi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв
42 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Яворiв",
стаття 9,
пункт 4
Устаткування, обладнання та комплектуючi деталi до них (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться на територiю спецiальної економiчної зони "Яворiв" (крiм територiї автопорту "Краковець") суб'єктами спецiальної економiчної зони "Яворiв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв, затверджених Яворiвською районною державною адмiнiстрацiєю
43 Закон України "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв",
стаття 9, пункт 1, пiдпункт "а"
Товари та iншi предмети (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться з-за меж митної територiї України в спецiальну економiчну зону "Миколаїв" на територiї пiдприємств суднобудiвної промисловостi
Роздiл 2. Iншi види пiльг
98 Закон України "Про податок на додану вартiсть" Предмети, якi не є об'єктом купiвлi-продажу або обмiну й увозяться на митну територiю України вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення, крiм майна, що ввозиться (пересилається) за договорами оренди (лiзингу), застави та iпотеки (податок на додану вартiсть не справляється)
99   Iншi товари, щодо яких чинним законодавством установлюються пiльги в обкладеннi податком на додану вартiсть

 

Начальник Управлiння митних платежiв С. Шульга
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.