Документ скасований: Наказ Мінфіну № 613 від 28.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

07.12.06 N 1088


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 грудня 2006 р. за N 1339/13213


     Вiдповiдно до статей 99, 108 Митного кодексу України та з метою забезпечення механiзму розмiщення i зберiгання товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги на складах органiзацiй - отримувачiв гуманiтарної допомоги наказую:

     1. Унести такi змiни до Положення про склади тимчасового зберiгання, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 07.10.2003 N 674 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.11.2003 за N 1061/8382:

     1.1. Доповнити пункт 1.2 абзацами другим та третiм такого змiсту:

     "власник складу органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги - органiзацiя, данi про яку внесено до Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги й у власностi або в користуваннi якої перебуває склад органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги (далi - СГД);

     СГД - це складське примiщення або його частина, резервуар, критий чи вiдкритий майданчик, що використовуються для тимчасового зберiгання пiд митним контролем виключно товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги, адресованих власниковi СГД".

     У зв'язку з цим абзаци другий та третiй вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим.

     1.2. Абзац п'ятий пункту 1.5 викласти в такiй редакцiї:

     "у мiсцях прибуття автотранспорту, унесених до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, сформованого згiдно з пунктом 1.2 наказу Держмитслужби України вiд 21.11.2005 N 1136, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.2005 за N 1474/11754".

     1.3. Доповнити пункт 1.7 абзацом третiм такого змiсту:

     "Дiя Положення також поширюється на органiзацiї, данi про якi внесено до Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги й у власностi або користуваннi яких перебувають СГД".

     1.4. Пункт 1.8 викласти в такiй редакцiї:

     "1.8. Строк тимчасового зберiгання товарiв i транспортних засобiв на СТЗ або СГД починається з дня їх фактичного розмiщення на складi та закiнчується днем завершення митного оформлення вiдповiдно до заявленого митного режиму або днем передання їх на склад митного органу.

     Строк зберiгання товарiв не переривається при перемiщеннi товарiв з одного СТЗ або СГД на iнший".

     1.5. Абзац третiй пункту 1.9 пiсля слiв "на СТЗ закритого типу" доповнити словами "або СГД".

     1.6. Главу 1 "Загальнi положення" доповнити пунктами 1.12 - 1.15 такого змiсту:

     "1.12. На строк тимчасового зберiгання товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги на СГД створюється тимчасова зона митного контролю вiдповiдно до Порядку створення зон митного контролю та їх функцiонування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1947.

     1.13. Узяття (надання) проб i зразкiв товарiв, що зберiгаються на СТЗ або СГД, для проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) здiйснюється вiдповiдно до Порядку взяття (надання) проб i зразкiв товарiв, проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1862.

     1.14. Власник СГД забезпечує окреме зберiгання партiй товарiв на СГД вiдповiдно до пункту 2.3 цього Положення.

     1.15. За видачу без дозволу митного органу або втрату товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги, розмiщених на СГД, власник СГД несе вiдповiдальнiсть, передбачену Митним кодексом України.

     Вивезення за межi митної територiї України або знищення неякiсних i непридатних до споживання товарiв гуманiтарної допомоги, розмiщених на СГД, здiйснюється згiдно зi статтею 9 Закону України "Про гуманiтарну допомогу".

     1.7. Доповнити Положення главою 5 такого змiсту:

     "5. Порядок розмiщення, зберiгання на СГД, облiку товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги й видачi їх iз СГД

     5.1. З метою розмiщення товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги на СГД керiвник такої органiзацiї або вповноважена ним особа пiсля надходження товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги в митний орган за мiсцезнаходженням органiзацiї звертається з письмовою заявою, форму якої наведено в додатку 4 до цього Положення, на iм'я начальника цього митного орану про потребу розмiстити такi товари та транспортнi засоби на СГД (далi - заява).

     Крiм того, до заяви власник СГД вносить вiдомостi щодо виконання ним вимог пункту 5.4 цього Положення.

     5.2. До заяви додаються оригiнали та/або копiї, завiренi пiдписом власника СГД або вповноваженої ним особи й печаткою цiєї органiзацiї:

     товаротранспортних документiв, що дають можливiсть iдентифiкувати товари, якi заявляються для розмiщення на СГД;

     документа контролю за доставкою (повiдомлення про транзитне перемiщення);

     документiв, що пiдтверджують право власностi на СГД або право користування ним.

     5.3. Заява з доданими до неї документами реєструється в порядку, що визначається митним органом.

     5.4. Для отримання рiшення про можливiсть розмiщення товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги на СГД власник СГД зобов'язаний забезпечити цiлодобову охорону, наявнiсть засобiв пожежогасiння та обладнати склад не менше нiж двома засобами забезпечення (iдентифiкацiї), один з яких повинен перебувати у вiданнi митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано СГД, другий - у вiданнi власника СГД.

     5.5. Пiдставою для вiдмови в розмiщеннi товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги на СГД може бути:

     невиконання вимог пунктiв 5.2, 5.4 цього Положення;

     перевищення строкiв зберiгання товарiв, зазначених у частинах першiй, другiй статтi 108 Митного кодексу України, над кiнцевим термiном користування СГД;

     недотримання власником СГД вимог статтi 108 Митного кодексу України протягом року, що передує датi подання заяви.

     5.6. Вiдомостi, наведенi в заявi, заносяться до журналу облiку товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги, що зберiгаються на СГД (далi - журнал), форму якого наведено в додатку 5 до цього Положення.

     5.7. Перевiрка дотримання власником СГД вимог цього Положення здiйснюється шляхом:

     перевiрки вiдомостей, наведених у заявi та документах, доданих до неї;

     проведення аналiзу дiяльностi органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги протягом року, що передує датi подання заяви;

     огляду СГД.

     5.8. Якщо в ходi перевiрки виявлено пiдстави для вiдмови в розмiщеннi товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги на СГД, то про це письмово повiдомляється заявник.

     Вiдомостi про вiдмову в розмiщеннi товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги на СГД посадова особа пiдроздiлу митного органу, який здiйснює митний контроль i митне оформлення товарiв гуманiтарної допомоги (далi - ПМО), уносить до графи "Примiтки" журналу.

     5.9. Вiдомостi про результати огляду СГД посадовою особою ПМО, про розмiщення на СГД товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги та про результати проведення їх митного огляду зазначаються в актi про проведення огляду територiй i примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено законом на митнi органи, форма якого визначена наказом Державної митної служби України вiд 04.07.2003 N 435, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.2003 за N 625/7946 (далi - Акт).

     Номер Акта складається з 8 знакiв:

     знаки 1 - 4 - порядковий номер Акта за журналом (у порядку зростання номерiв протягом поточного року, починаючи з одиницi);

     знак 5 - остання цифра року, у якому складено Акт, вiдокремлена з обох бокiв скiсною лiнiєю;

     знаки 6 - 8 - лiтерна ознака СГД (проставляється "СГД").

     5.10. Акт перебуває на контролi в ПМО.

     5.11. Товари гуманiтарної допомоги можуть зберiгатися на СГД у транспортному засобi, яким вони були перемiщенi через митний кордон України.

     5.12. Якщо власник СГД звертається iз заявою про потребу розмiстити товари та транспортнi засоби гуманiтарної допомоги на СГД, на якому вже перебувають пiд митним контролем товари та транспортнi засоби гуманiтарної допомоги, то огляд СГД не здiйснюється.

     5.13. Оформлена вантажна митна декларацiя є пiдставою для видачi з СГД заявлених у нiй товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги.

     5.14. Перевезення товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги iз СГД на iнший склад (СГД, СТЗ) у зонi дiяльностi того самого митного органу здiйснюється за рiшенням керiвника митного органу або особи, що його замiщує, чи вповноваженого ними керiвника ПМО на пiдставi письмової заяви керiвника органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги або вповноваженої ним особи.

     Перевезення здiйснюється пiд контролем посадової особи ПМО. Документ контролю за доставкою товарiв при цьому не оформлюється.

     При розмiщеннi товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги на зберiгання пiд митним контролем на iншому складi оформлюється вiдповiдний акт".

     У зв'язку з цим глави 5 - 7 уважати главами 6 - 8 вiдповiдно; додаток 4 вважати додатком 6.

     2. Позицiю "9008" Роздiлу 9 "Iншi документи" додатка 9 "Класифiкатор документiв" до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (iз змiнами), викласти в такiй редакцiї:

     "Акт про прийняття - передання товарiв (предметiв) на зберiгання пiд митним контролем, у тому числi на СГД".

     3. Начальникам регiональних митниць, митниць iнформувати про вимоги наказу суб'єктiв господарської дiяльностi шляхом висвiтлення його на наочних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митних органiв.

     4. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.) i Юридичному департаменту (Будаков А.Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi з 01.01.2007.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Черкасського Р.А.

Голова Державної митної служби України О.Б.Єгоров

 

Додаток 4
до Положення про склади тимчасового зберiгання
(у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 07.12.2006 N 1088)
Форма
Начальниковi   митницi
(назва)
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника
 
органiзацiї, її мiсцезнаходження)

ЗАЯВА

Прошу вiдповiдно до статей 99, 108 Митного кодексу України розмiстити товари та транспортнi засоби гуманiтарної допомоги на тимчасове зберiгання пiд митним контролем на складi
  ,
(повна назва органiзацiї)
код за ЄДРПОУ   ,
реєстрацiйний номер за Єдиним реєстром отримувачiв гуманiтарної допомоги
  , дата реєстрацiї   ,
адреса складу   .
1. Загальнi характеристики товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги
 
 
 
 
 
 
 
2. Документи, що додаються:
 
(реквiзити документiв iз зазначенням кiлькостi аркушiв)
 
 
 
 
 
 
Продовження додатка 4
Зворотний бiк заяви
3. Зобов'язання органiзацiї
З правилами розмiщення, тимчасового зберiгання пiд митним контролем товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги на складах органiзацiй - отримувачiв гуманiтарної допомоги й випуску зi складiв цих товарiв i транспортних засобiв i зi статтями 329 - 331, 334, 336 - 338, 340, 342, 344, 353, 355 Митного кодексу України ознайомлений.
Зобов'язуюся до "___"_______ _____р.:
1) задекларувати товари та транспортнi засоби гуманiтарної допомоги в обраний митний режим; або
2) передати товари та транспортнi засоби гуманiтарної допомоги для зберiгання митному органу.
 
(вiдомостi щодо виконання вимог пункту 5.4 Положення про склади тимчасового
 
зберiгання, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 07.10.2003 N 674 i
  .
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.11.2003 за N 1061/8382)
Керiвник органiзацiї - отримувача гуманiтарної допомоги    
(пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
М.П.
 
РIШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ:
Розмiщення товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги на складi
 
(назва органiзацiї)
як отримувача гуманiтарної допомоги вважаю можливим у разi виконання вимог Положення про склади тимчасового зберiгання, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 07.10.2003 N 674 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.11.2003 за N 1061/8382.
 
 
  .
     
(посада) (пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)

 

Додаток 5
до Положення про склади тимчасового зберiгання
(у редакцiї наказу Держмитслужби України вiд 07.12.2006 N 1088)
Форма

ЖУРНАЛ
облiку товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги, що зберiгаються на СГД

N з/п Дата та вх. номер заяви Органiзацiя - отримувач гуманiтарної допомоги Номер акта та дата його складення Найменування товарiв i транспортних засобiв гуманiтарної допомоги Кiлькiсть товарiв i транспортних засобiв Вартiсть товарiв i транспортних засобiв, грн. Номер штампа "Пiд митним контролем" згiдно з актом Кiнцевий термiн зберiгання товарiв i транспортних засобiв на СГД Дата видачi товарiв i транспортних засобiв iз СГД Номер документа, що був пiдставою для видачi товарiв i транспортних засобiв iз СГД Кiлькiсть товарiв i транспортних засобiв, виданих з СГД Номер особистого митного забезпечення згiдно з документом про видачу товарiв i транспортних засобiв iз СГД Примiтки
кiль-
кiсть мiсць
вага, кг кiль-
кiсть мiсць
вага, кг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                               
                               
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.