Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 4 жовтня 2007 року N 818


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 листопада 2007 р. за N 1254/14521


     Вiдповiдно до пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 N 940, Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами), наказую:

     1. Унести до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 18.04.2002 N 207), такi змiни:

     1.1. У пунктi 1 слова "та класифiкатори, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї (додатки 1 - 10)" виключити.

     1.2. Додатки 1 - 10 до наказу виключити.

     2. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 18.04.2002 N 207), що додаються.

     3. Затвердити Змiни до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 14.10.2002 N 555), що додаються.

     4. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В. П.) i Юридичному департаменту (Небрат Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Регiональнiй iнформацiйнiй митницi (Копосов С. А.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

     6. Начальникам митних органiв довести цей наказ до вiдома юридичних i фiзичних осiб.

     7. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 30 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Черкасського Р. А.

Голова Державної митної служби України О. Б. Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України В. А. Копилов
В. о. Голови Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 4 жовтня 2007 р. N 818
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 листопада 2007 р. за N 1254/14521

Змiни
до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї

     1. У пунктi 1.7 глави 1:

     1.1. Абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1.7. Термiни в цiй Iнструкцiї вживаються в таких значеннях:".

     1.2. Абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "активний транспортний засiб - транспортний засiб, який приводиться в рух джерелом енергiї та приводить до руху або перевозить розмiщенi на ньому iншi транспортнi засоби в разi, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв".

     1.3. Доповнити цей пункт абзацами дев'ятим - чотирнадцятим такого змiсту:

     "мiжнародне перевезення - перевезення товарiв з перетином державного кордону з територiї України на територiю iноземної держави; з територiї iноземної держави на територiю України; транзитом через територiю України;

     перемiщення товарiв митною територiєю України - перемiщення товарiв пiд митним контролем:

     а) вiд пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту ввезення на митну територiю України, до митного органу, розташованого на митнiй територiї України;

     б) вiд митного органу, розташованого на митнiй територiї України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту вивезення за межi митної територiї України;

     в) вiд одного митного органу, розташованого на митнiй територiї України, до iншого митного органу або в межах зони дiяльностi одного митного органу;

     г) при транзитних перевезеннях вiдповiдно до процедури прохiдного митного транзиту - вiд одного пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту ввезення на митну територiю України - до iншого пункту пропуску, розташованого на митному кордонi України, - пункту вивезення за межi митної територiї України".

     2. Описи граф B, C глави 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Графа B "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються:

     код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв та зборiв, що затверджується Держмитслужбою;

     загальна сума податку або збору за цим кодом, що включає в себе суму вiдповiдного податку або збору за основним i кожним додатковим аркушем ВМД;

     iдентифiкацiйний код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (далi - ЄДРПОУ) платника - юридичної особи або iдентифiкацiйний номер за Державним реєстром фiзичних осiб (далi - ДРФО) (за наявностi) платника - фiзичної особи, а в разi, якщо митним органом не вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати);

     при проведеннi розрахункiв iз застосуванням векселiв у графi зазначаються через знак "/" реквiзити векселя (номер, дата та мiсце складання векселя, строк платежу), назва векселедержателя.

     Якщо при вiдсутностi на вiдповiдних рахунках митного органу коштiв суб'єкта ЗЕД у сумi, необхiднiй для сплати нарахованих податкiв або зборiв у повному обсязi, сплата податку або збору здiйснюється частково за рахунок коштiв декларанта, то вiдповiдний рядок прокреслюється. При цьому декларантом вiд руки окремими рядками зазначаються вiдкоригованi вiдомостi про сплату податкiв або зборiв, якi засвiдчуються його печаткою. Зазначенi вiдомостi заносяться до електронної копiї ВМД.

     Вiдомостi про умовно нарахованi податки та збори в графу не вносяться.

     Якщо податки та збори не сплачуються, то графа не заповнюється.

     Графа C

     Посадовою особою митного органу, якою здiйснювався контроль за справлянням податкiв i зборiв за цiєю ВМД, у графi проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", пiдпис i дата.

     Якщо податки та збори нараховуються умовно або не сплачуються в iнших визначених законом випадках, то вищезазначеною посадовою особою в графi вчиняється запис "Перевiрено", проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", дата та пiдпис".

     3. В абзацi восьмому опису графи 1 глави 2 слова "роздiлу 1 Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України" замiнити словами "Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою".

     4. Абзац третiй опису графи 14 глави 2 викласти в такiй редакцiї:

     "найменування юридичної особи або П. I. Б. фiзичної особи й вiдомостi про документ, що посвiдчує особу".

     5. Опис графи 18 глави 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Графа 18 "Транспортний засiб при вiдправленнi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, здiйснюється перемiщення митною територiєю України.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари:

     при ввезеннi на митну територiю України - при пред'явленнi митницi призначення;

     при вивезеннi за межi митної територiї України, у тому числi при митному оформленнi товарiв у митному режимi транзиту не в пунктi пропуску через митний кордон України, - при пред'явленнi митницi вiдправлення;

     при прохiдному митному транзитi - при пред'явленнi товарiв у пунктi пропуску, розташованому на митному кордонi України, - пунктi ввезення на митну територiю України.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспорту в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу та реєстрацiйний номер повiтряного судна; при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України реєстрацiйний номер повiтряного судна зазначається за наявностi вiдповiдної iнформацiї;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi - причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ. При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України

     в контейнерах залiзничним транспортом у разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ дозволяється зазначати "залiзничний вагон".

     У правому пiдроздiлi проставляється вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту цифровий код країни реєстрацiї транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом код країни реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у ручнiй поклажi;

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях;

     при перемiщеннi товарiв трубопровiдним транспортом i лiнiями електропередачi;

     якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться в рух за допомогою двигуна, як на товар, i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом;

     при декларуваннi товарiв, на якi була попередньо оформлена загальна вантажна митна декларацiя при вивезеннi товарiв залiзничним транспортом або перiодична митна декларацiя;

     при митному оформленнi товарiв у пунктi пропуску через митний кордон України, через який ввезено (вивозяться) товари (крiм транзиту)".

     6. Опис графи 21 глави 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Графа 21 "Транспортний засiб на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються:

     при ввезеннi на митну територiю України - перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення;

     при вивезеннi за межi митної територiї України - пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) здiйснюється перетин митного кордону України. При перемiщеннi товарiв транзитом у графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб (транспортнi засоби), на якому (яких) передбачається здiйснити перетин митного кордону при вивезеннi товарiв з митної територiї України.

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначаються iдентифiкацiйнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Залежно вiд виду транспортного засобу в графi мають зазначатися такi iдентифiкацiйнi вiдомостi:

     морський та рiчковий транспорт - назва судна;

     повiтряний транспорт - номер i дата рейсу та реєстрацiйний номер повiтряного судна; при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України реєстрацiйний номер повiтряного судна зазначається за наявностi вiдповiдної iнформацiї;

     автомобiльний транспорт - реєстрацiйний номер автомобiля та в разi наявностi - причепа (напiвпричепа);

     залiзничний транспорт - номери залiзничних вагонiв або платформ. При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України

     в контейнерах залiзничним транспортом у разi вiдсутностi iнформацiї про номери залiзничних вагонiв або платформ дозволяється зазначати "залiзничний вагон".

     У правому пiдроздiлi проставляється вiдповiдно до Класифiкацiї держав свiту цифровий код країни реєстрацiї транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарiв здiйснюється комбiнацiєю з декiлькох транспортних засобiв.

     При перевезеннi товарiв автомобiльним транспортом, якщо автомобiль та причiп (напiвпричiп) мають рiзнi країни реєстрацiї, то зазначаються коди країн реєстрацiї автомобiля та причепа (напiвпричепа).

     При перевезеннi товарiв залiзничним транспортом країна реєстрацiї не зазначається.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв у ручнiй поклажi;

     при перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях;

     при перемiщеннi товарiв трубопровiдним транспортом i лiнiями електропередачi;

     якщо ВМД заповнюється на транспортний засiб, який приводиться в рух за допомогою двигуна, як на товар, i вiн перетинає митний кордон України своїм ходом;

     у разi вiдсутностi в декларанта на момент подання декларацiї вiдомостей про транспортний засiб, на якому товари будуть вивезенi за межi митної територiї України (при їх перевантаженнi пiд митним контролем)".

     7. Описи граф 25 - 26 глави 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Графа 25 "Вид транспорту на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються:

     при ввезеннi на митну територiю України - перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення;

     при вивезеннi за межi митної територiї України - пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     У лiвому пiдроздiлi графи згiдно з Класифiкатором видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графi 21, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням активним транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв у контейнерi на залiзничнiй платформi (у залiзничному вагонi), у ручнiй поклажi, мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях, трубопровiдним транспортом i лiнiями електропередачi чи при перемiщеннi транспортного засобу своїм ходом проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту.

     Графа 26 "Вид транспорту в межах країни"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються, здiйснюється перемiщення митною територiєю України.

     У лiвому пiдроздiлi графи проставляється код вiдповiдно до Класифiкатора видiв транспорту, що затверджується Держмитслужбою, транспортного засобу, зазначеного в графi 18, з урахуванням передбачених Класифiкатором видiв транспорту випадкiв, у яких визначення коду виду транспорту пов'язане з перемiщенням активним транспортним засобом iншого транспортного засобу.

     При перемiщеннi товарiв у контейнерi на залiзничнiй платформi (у залiзничному вагонi), у ручнiй поклажi, мiжнародних поштових i експрес-вiдправленнях, трубопровiдним транспортом i лiнiями електропередачi чи при перемiщеннi транспортного засобу своїм ходом проставляється код виду транспорту згiдно з Класифiкатором видiв транспорту.

     Графа не заповнюється при митному оформленнi товарiв у пунктi пропуску через митний кордон України, через який ввезено (вивозяться) товари (крiм транзиту)".

     8. Опис графи 29 глави 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Графа 29 "Митниця на кордонi"

     Графа заповнюється, якщо стосовно товарiв, що декларуються:

     при ввезеннi на митну територiю України - перед їх розмiщенням у заявлений у ВМД митний режим здiйснювалося мiжнародне перевезення;

     при вивезеннi за межi митної територiї України - пiсля їх розмiщення у заявлений у ВМД митний режим здiйснюватиметься мiжнародне перевезення.

     У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування митного органу (регiональної митницi, митницi) i дев'ятизначний код пункту пропуску, через який:

     при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України - передбачається вивезення товарiв;

     при ввезеннi товарiв на митну територiю України - ввезено товари.

     При прохiдному митному транзитi в графi зазначаються найменування митного органу (регiональної митницi, митницi) i дев'ятизначний код пункту пропуску, у якому починається транзитне перемiщення товарiв.

     При митному оформленнi ввезених в Україну товарiв, якi не були оформленi в будь-якому митному режимi та вивозяться iз заповненням граф ВМД вiдповiдно до митного режиму транзиту, зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування митного органу (регiональної митницi, митницi) i дев'ятизначний код пункту пропуску, через який ввезено товари.

     Якщо при перемiщеннi товарiв трубопровiдним транспортом i лiнiями електропередачi товари вивозяться (ввозяться) з митної територiї (на митну територiю) України через рiзнi пункти пропуску, то в графi зазначаються вiдомостi про всi пункти пропуску, через якi передбачається вивезення (увезення) товару.

     При перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях зазначаються найменування i дев'ятизначний код митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано мiсце мiжнародного поштового обмiну (сортувальна станцiя)".

     9. В описi графи 31 глави 2:

     9.1. Доповнити опис абзацом четвертим такого змiсту:

     "При декларуваннi у ВМД товарiв, експорт чи iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, у кожнiй графi 31 ВМД мають зазначатися вiдомостi лише про той товар, що декларується в межах однiєї лiцензiї. Зазначення вiдомостей про товар, що декларується в межах двох i бiльше лiцензiй в однiй графi 31 ВМД, не допускається".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятнадцятий уважати вiдповiдно четвертим - шiстнадцятим.

     9.2. Абзац десятий пiсля слiв "та їх номери" доповнити словами "i, у визначених Держмитслужбою випадках, коди типiв контейнерiв згiдно з Класифiкатором типiв контейнерiв, що затверджується Держмитслужбою".

     9.3. В абзацi п'ятнадцятому слова "зазначається номер мiсяця" замiнити словами "зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера мiсяця й останнiх двох цифр року (або два таких числа через знак "-", якщо при перемiщеннi нафтопродуктiв днi початку та закiнчення перiоду перемiщення належать до рiзних календарних мiсяцiв)".

     10. Опис графи 33 глави 2 доповнити пiсля абзацу другого абзацом третiм такого змiсту:

     "У випадках, установлених Держмитслужбою, у третьому пiдроздiлi графи зазначається код товару згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї, що затверджується Держмитслужбою".

     11. Опис графи 37 глави 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється 6-значний код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     У першому пiдроздiлi графи проставляється чотиризначний код, першi двi цифри якого - код митного режиму вiдповiдно до Класифiкатора митних режимiв, що затверджується Держмитслужбою, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з Класифiкатором митних режимiв. Якщо попереднiй митний режим вiдсутнiй, то третьою та четвертою цифрами коду проставляється "00".

     У другому пiдроздiлi графи проставляється код особливостi перемiщення товарiв згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою.

     Якщо перемiщення товарiв здiйснюється з особливостями, не визначеними Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то в другому пiдроздiлi графи проставляється код згiдно з Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що вiдповiдає позицiї "Iнше"".

     12. В описi графи 44 ВМД глави 2:

     12.1. Абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий уважати вiдповiдно другим - шостим.

     12.2. Абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо документовi вiдповiдає код некласифiкованого документа, то перед номером документа зазначається його скорочена назва".

     12.3. Абзац шостий доповнити реченням такого змiсту:

     "Пiсля коду кожного спiльного для усiх товарiв документа, реквiзити якого зазначаються у графi 44 основного аркуша ВМД форми МД-2, зазначається символ "*"".

     13. Додаток 2 до Iнструкцiї виключити.

     У зв'язку з цим додаток 3 до Iнструкцiї вважати додатком 2.

     14. У текстi Iнструкцiї слова "Класифiкатор країн свiту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Класифiкацiя держав свiту" у вiдповiдних вiдмiнках.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В. П. Науменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 4 жовтня 2007 р. N 818
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 листопада 2007 р. за N 1255/14522

Змiни
до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв

     1. Пункти 1.4 - 1.6 викласти в такiй редакцiї:

     "1.4. Окремi ВМД на товари, що входять до однiєї партiї, обов'язково оформлюються незалежно вiд фактурної вартостi цих товарiв за наявностi в партiї:

     товарiв, до яких застосовуються рiзнi митнi режими;

     товарiв, за якi в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) передбачено рiзнi форми розрахункiв (наприклад, бартер) чи в рiзнiй валютi або якщо за частину товару розрахунки мiж сторонами договору (контракту) не здiйснюються;

     товарiв, що перемiщуються за рiзними зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), у тому числi на виконання посередницьких договорiв;

     товарiв, що пiдлягають експортному контролю, i товарiв, що не пiдлягають експортному контролю;

     товарiв, визнаних вiдповiдною комiсiєю з питань гуманiтарної допомоги гуманiтарною допомогою, i товарiв, якi не визнано гуманiтарною допомогою;

     товарiв, до яких застосовується захiд гарантування доставки цих товарiв до митного органу призначення у формi надання власником товарiв (уповноваженою ним особою) гарантiй митним органам при перемiщеннi через митний кордон України транзитом, i товарiв, при перемiщеннi яких такий захiд гарантування доставки не застосовується.

     1.5. Окремi ВМД на товари, що входять до однiєї партiї, можуть за бажанням декларанта оформлюватися незалежно вiд фактурної вартостi цих товарiв у таких випадках:

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi;

     за наявностi в партiї товарiв, що пiдлягають сертифiкацiї, i товарiв, що не пiдлягають сертифiкацiї;

     за наявностi в партiї товарiв, експорт чи iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, i товарiв, експорт чи iмпорт яких лiцензуванню не пiдлягає;

     якщо митний орган виявляє ознаки порушення прав iнтелектуальної власностi щодо частини товарiв з партiї, що пред'явлена до митного контролю та митного оформлення;

     у разi вилучення митним органом частини товарiв з партiї як предметiв порушення митних правил;

     при декларуваннi товарiв за кодами товарних позицiй 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД), що ввозяться в Україну та пiдлягають реєстрацiї в реєстрацiйних державних органах;

     при випуску товарiв з митного лiцензiйного складу (далi - МЛС);

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту, що прибули вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) в морський (рiчковий) пункт пропуску через державний кордон України на одному суднi, але вивозяться за межi зони митного контролю морського (рiчкового) пункту пропуску автомобiльним чи залiзничним транспортом;

     при декларуваннi продуктiв переробки, що утворилися в результатi переробки партiй товарiв, якi надходили за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача i переробка яких здiйснювалась за одним дозволом на розмiщення товарiв у митному режимi переробки.

     1.6. Одна ВМД на кiлька партiй товару може на бажання декларанта оформлюватися в таких випадках:

     при декларуваннi вiдповiдно до митного режиму транзиту товарiв, що одночасно надходять на прикордонну залiзничну станцiю за мiсцем їх увезення на митну територiю України з однiєї станцiї вiдправлення, розташованої за межами України, вiд одного вантажовiдправника на адресу одного вантажоодержувача на одну станцiю призначення, розташовану за межами України, незалежно вiд кiлькостi залiзничних накладних на дрiбнi, контейнернi чи повагоннi вiдправлення;

     при декларуваннi мiжнародних поштових вiдправлень незалежно вiд кiлькостi митних декларацiй CN 23 форми, установленої актами Всесвiтнього поштового союзу, за умови, що в цих вiдправленнях перемiщуються товари одного найменування одним вiдправником на адресу одного одержувача в одному митному режимi, пред'явленi одночасно до митного контролю;

     при декларуваннi машин, обладнання, механiзмiв, установок, приладiв тощо, якi класифiкуються за одним товарним кодом згiдно з УКТЗЕД як складений товар, але з урахуванням особливостей транспортування та монтажу ввозяться на митну територiю України в розiбраному станi в кiлькох транспортних засобах чи залiзничних вагонах (за кiлькома товаротранспортними накладними) на адресу одного одержувача за умови, що товари в межах строкiв, установлених на подання ВМД, в один i той самий день пред'явленi одному й тому самому митному органу;

     якщо товари декларувались iз застосуванням перiодичної митної декларацiї;

     при декларуваннi товарiв одного найменування у межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) й одного митного режиму, якi перевозяться залiзничним транспортом вiд одного вантажовiдправника з однiєї станцiї вiдправлення й одночасно прибувають на станцiю призначення на адресу одного вантажоодержувача, незалежно вiд кiлькостi оформлених залiзничних накладних на дрiбнi, контейнернi чи повагоннi вiдправлення;

     при випуску товарiв iз МЛС за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     при декларуваннi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi;

     при декларуваннi товарiв вiдповiдно до митного режиму iмпорту, що прибули вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) в морський (рiчковий) пункт пропуску через державний кордон України на одному суднi, але доставленi до митницi оформлення автомобiльним чи залiзничним транспортом".

     2. Пункт 1.7 виключити.

     3. У пунктi 2.1:

     3.1. Доповнити опис особливостей заповнення графи 31 абзацами третiм - сьомим такого змiсту:

     "Пiд номером 3 для товарiв, що перевозяться в контейнерах, проставляються кiлькiсть контейнерiв, їх номери та коди типiв згiдно з Класифiкатором типiв контейнерiв, що затверджується Держмитслужбою.

     Якщо товар, що декларується, займає не весь контейнер, то пiсля його номера та коду типу зазначається - "частина".

     Для товарiв, що перевозяться не в контейнерах, проставляється "0".

     При декларуваннi останньої партiї складових комплектного об'єкта в правому нижньому пiдроздiлi графи 31 у спецiально видiленому полi зазначається цифра "1". Якщо для товару застосовується основна одиниця вимiру за УКТЗЕД, то правий нижнiй пiдроздiл графи не заповнюється.

     При оформленнi всiх попереднiх партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої, правий нижнiй пiдроздiл графи 31 не заповнюється".

     3.2. Доповнити опис особливостей заповнення графи 33 абзацом другим такого змiсту:

     "При декларуваннi в митний режим експорту товарiв, на якi Держмитслужбою встановлено коди згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї, що затверджується Держмитслужбою, у третьому пiдроздiлi графи зазначається код товару згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї".

     3.3. Доповнити пункт пiсля опису особливостей заповнення графи 39 описом особливостей заповнення графи 41 такого змiсту:

     "Графа 41 "Додаткова одиниця вимiру"

     При декларуваннi останньої партiї складових комплектного об'єкта в графi зазначається код додаткової одиницi вимiру, якщо така одиниця вимiру передбачена для товару, код якого зазначений у графi 33 ВМД.

     При оформленнi всiх попереднiх партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої, графа не заповнюється".

     4. У пунктi 2.5 опис особливостей заповнення графи 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Графа 37 "Процедура"

     Проставляється згiдно з Класифiкатором митних режимiв i Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджуються Держмитслужбою, 6-значний код процедури перемiщення товарiв. При цьому останнi двi цифри при вивезеннi товарiв:

     для ремонту (у тому числi вiдновлення та регулювання) - "36";

     для обробки (монтажу, збирання, монтування, налагодження) - "44";

     вiдповiдно до положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" - "45";

     з метою власне переробки, крiм товарiв, якi перемiщуються вiдповiдно до положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" - "55".

     5. Унести такi змiни до пункту 3.1:

     5.1. Доповнити абзац перший опису особливостей заповнення графи 8 реченням такого змiсту:

     "Якщо при цьому особа, що набуває права власностi на товар, не є одержувачем товару, то в графi зазначаються вiдомостi про особу, яка набуває права власностi на товари за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), i вчиняється запис "Див. на зворотi", а на зворотному боцi ВМД наводяться вiдомостi про одержувача товарiв".

     5.2. Опис особливостей заповнення граф 18, 21, 26, 29 виключити.

     5.3. Доповнити опис особливостей заповнення графи 31 абзацами третiм - сьомим такого змiсту:

     "Пiд номером 3 для товарiв, що перевозяться в контейнерах, проставляються кiлькiсть контейнерiв, їх номери та коди типiв згiдно з Класифiкатором типiв контейнерiв, що затверджується Держмитслужбою.

     Якщо товар, що декларується, займає не весь контейнер, то пiсля його номера та коду типу зазначається - "частина".

     Для товарiв, що перевозяться не в контейнерах, проставляється "0".

     При декларуваннi останньої партiї складових комплектного об'єкта в правому нижньому пiдроздiлi графи 31 у спецiально видiленому полi зазначається цифра "1". Якщо для товару застосовується основна одиниця вимiру за УКТЗЕД, то правий нижнiй пiдроздiл графи не заповнюється.

     При оформленнi всiх попереднiх партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої, правий нижнiй пiдроздiл графи 31 не заповнюється".

     5.4. Доповнити опис особливостей заповнення графи 33 абзацом другим такого змiсту:

     "При декларуваннi в митний режим iмпорту товарiв, на якi Держмитслужбою встановлено коди згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї, що затверджується Держмитслужбою, у третьому пiдроздiлi графи зазначається код товару згiдно з Класифiкатором додаткової митної iнформацiї".

     5.5. Доповнити пункт пiсля опису особливостей заповнення графи 39 описом особливостей заповнення графи 41 такого змiсту:

     "Графа 41 "Додаткова одиниця вимiру"

     При декларуваннi останньої партiї складових комплектного об'єкта в графi зазначається код додаткової одиницi вимiру, якщо така одиниця вимiру передбачена для товару, код якого зазначений у графi 33 ВМД.

     При оформленнi всiх попереднiх партiй складових комплектного об'єкта, крiм останньої, графа не заповнюється".

     6. У пунктi 3.5:

     6.1. Опис особливостей заповнення графи 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Графа 37 "Процедура"

     Проставляється згiдно з Класифiкатором митних режимiв i Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджуються Держмитслужбою, 6-значний код процедури перемiщення товарiв. При цьому останнi двi цифри при ввезеннi товарiв:

     для ремонту (у тому числi вiдновлення та регулювання) - "36";

     для обробки (монтажу, збирання, монтування, налагодження) - "44";

     вiдповiдно до положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" - "45";

     з метою власне переробки, крiм товарiв, якi перемiщуються вiдповiдно до положень Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", - "55"".

     6.2. Доповнити пункт пiсля опису особливостей заповнення графи 48 описом особливостей заповнення графи 49 такого змiсту:

     "Графа 49 "Найменування складу"

     Зазначається номер дозвiльного документа на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС, якщо товар був попередньо розмiщений на МЛС, або номер дозволу на використання складського примiщення, резервуара, майданчика як складу тимчасового зберiгання, якщо товар був попередньо розмiщений на склад тимчасового зберiгання".

     7. У пунктi 3.7 опис особливостей заповнення графи 45 викласти в такiй редакцiї:

     "Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi зазначається заявлена митна вартiсть. Визначення митної вартостi здiйснюється вiдповiдно до законодавства України".

     8. У пунктi 3.9 в описi особливостей заповнення графи 37 слова "згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України" замiнити словами "згiдно з Класифiкатором митних режимiв i Класифiкатором особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджуються Держмитслужбою".

     9. У пунктi 4.1:

     9.1. Опис особливостей заповнення графи B викласти в такiй редакцiї:

     "Графа B "Подробицi розрахункiв"

     У графi зазначаються код єдиного збору, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України, загальна сума збору, реквiзити документа, за яким сплачено єдиний збiр.

     У разi надання гарантiй доставки вiдповiдно до статтi 161 Митного кодексу України при транзитних перевезеннях товарiв зазначаються:

     код виду податку або збору вiдповiдно до Класифiкатора видiв податкiв та зборiв, що затверджується Держмитслужбою;

     загальна сума податку або збору за цим кодом, що включає в себе суму вiдповiдного податку або збору за основним i кожним додатковим аркушем ВМД;

     iдентифiкацiйний код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (далi - ЄДРПОУ) платника - юридичної особи або iдентифiкацiйний номер за Державним реєстром фiзичних осiб (далi - ДРФО) (за наявностi) платника - фiзичної особи, а в разi, якщо митним органом не вiдкрито картку - особовий рахунок платника податкiв, - реквiзити платiжного документа (номер, дата сплати)".

     9.2. Опис особливостей заповнення граф C, 18, 21, 29 виключити.

     10. Пункт 4.3 виключити.

     11. У пунктi 5.1 опис особливостей заповнення графи 44 виключити.

     12. У пунктi 5.2 в абзацi четвертому опису особливостей заповнення графи 37 слова "роздiлу II Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України" замiнити словами "Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою".

     13. У пунктi 5.3 опис особливостей заповнення графи 44 виключити.

     14. У пунктi 5.4 в абзацi четвертому опису особливостей заповнення графи 37 слова "роздiлу II Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України" замiнити словами "Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, що затверджується Держмитслужбою".

     15. У главi 6:

     15.1. Абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдповiдно до Iнструкцiї декларантом заповнюються такi графи:".

     15.2. Доповнити главу пiсля абзацу першого абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "при розмiщеннi на МЛС товарiв, увезених на митну територiю України: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54;

     при розмiщеннi на МЛС товарiв, призначених для вивезення за межi митної територiї України: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 17а, 20, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим.

     15.3. Доповнити главу пiсля опису особливостей заповнення графи 29 таким описом особливостей заповнення графи 31:

     "Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару" "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Пiд номером 3 для товарiв, що перевозяться в контейнерах, проставляються кiлькiсть контейнерiв, їх номери та коди типiв згiдно з Класифiкатором типiв контейнерiв, що затверджується Держмитслужбою.

     Якщо товар, що декларується, займає не весь контейнер, то пiсля його номера та коду типу зазначається - "частина".

     Для товарiв, що перевозяться не в контейнерах, проставляється "0".

     16. Доповнити пункт 8.1 абзацом третiм такого змiсту:

     "При митному оформленнi запасiв споживання декларантом згiдно з Iнструкцiєю заповнюються такi графи ВМД: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 54".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - одинадцятий уважати вiдповiдно абзацами четвертим - дванадцятим.

     17. У пунктi 9.1 в описi особливостей заповнення граф 15, 15а слова "Класифiкатором держав свiту ДК 007-96, затвердженим наказом Держстандарту України вiд 18.04.96 N 160" замiнити словами "Класифiкацiєю держав свiту, затвердженою наказом Держкомстату вiд 08.07.2002 N 260".

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В. П. Науменко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.