Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

вiд 14 червня 2004 року N 434


Про внесення змiн i доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
2 липня 2004 р. за N 822/9421


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022 "Питання Державної митної служби", i з метою приведення нормативних актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до законодавства України наказую:

     1. Унести такi змiни й доповнення до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi граф вантажної митної декларацiї та затвердженi наказом Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (далi - наказ N 307):

     1.1. У Класифiкаторi пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом (додаток 6 до наказу N 307):

     1.1.1. Виключити з текстового опису коду 065 роздiлу 1 "Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв увiзним митом" слова "та Балтiї".

     1.1.2. Виключити з роздiлу 1 коди 082, 084.

     1.1.3. Доповнити роздiл 1 пiсля коду 074 кодом 078, пiсля коду 095 кодом 096 i роздiл 2 "Iншi види пiльг" перед кодом 098 кодом 097 згiдно з додатком 1 до цього наказу.

     1.1.4. Викласти текстовi описи кодiв 014, 047, 048, 088 у роздiлi 1 i текстовий опис коду 098 у роздiлi 2 в новiй редакцiї згiдно з додатком 2 до цього наказу.

     1.2. У Класифiкаторi пiльг в обкладеннi товарiв вивiзним митом (додаток 7 до наказу N 307) виключити з текстового опису коду 065 роздiлу 1 "Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв вивiзним митом" слова "та Балтiї".

     1.3. У Класифiкаторi пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором (додаток 8 до наказу N 307):

     1.3.1. Виключити коди 082 i 084 у роздiлi 1 "Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв акцизним збором".

     1.3.2. Доповнити роздiл 1 пiсля коду 073 кодом 078 згiдно з додатком 3 до цього наказу.

     1.3.3. Викласти текстовий опис коду 088 у роздiлi 1 i текстовий опис коду 098 у роздiлi 2 "Iншi види пiльг" у новiй редакцiї згiдно з додатком 4 до цього наказу.

     1.4. У Класифiкаторi пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть (додаток 9 до наказу N 307):

     1.4.1. Виключити коди 082 та 084 у роздiлi 1 "Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв податком на додану вартiсть".

     1.4.2. Доповнити роздiл 1 пiсля коду 073 кодом 078, пiсля коду 095 кодом 096 згiдно з додатком 5 до цього наказу.

     1.4.3. Доповнити текстовi описи кодiв 018 i 019 у роздiлi 1 абзацом такого змiсту:

     "Надання пiльги у виглядi звiльнення вiд податку на додану вартiсть зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк".

     1.4.4. Доповнити текстовi описи кодiв 009, 012, 013 i 023 у роздiлi 1 абзацом такого змiсту:

     "Надання пiльги у виглядi звiльнення вiд податку на додану вартiсть зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк" (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту)".

     1.4.5. Доповнити текстовий опис коду 015 у роздiлi 1 абзацом такого змiсту:

     "Надання пiльги у виглядi звiльнення вiд податку на додану вартiсть зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк" (крiм пiдприємств по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них з iнвестицiєю, що мають iнвестицiйнi програми, затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України до моменту набрання чинностi цим Законом)".

     1.4.6. Доповнити текстовий опис коду 002 в роздiлi 1 абзацом такого змiсту:

     "Надання пiльги у виглядi звiльнення вiд податку на додану вартiсть зупинено на 2004 рiк згiдно iз Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк" (крiм операцiй з увезення (пересилання) на митну територiю України лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення, допущених до застосування в Українi, за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України)".

     1.4.7. Викласти текстовi описи кодiв 047, 048, 088 роздiлу 1 i коду 098 роздiлу 2 "Iншi види пiльг" у новiй редакцiї згiдно з додатком 6 до цього наказу.

     1.5. Викласти Класифiкатор способiв розрахунку (додаток 11 до наказу N 307) у новiй редакцiї згiдно з додатком 7 до цього наказу.

     2. Управлiнню податкiв та зборiв (Шейко О. Л.) Департаменту податкiв та тарифного регулювання й Управлiнню правової роботи та удосконалення митного законодавства (Ступак Ю. В.) Департаменту правового забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Макаренко А. В.) унести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi й пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, якi працюють у зонах дiяльностi митних органiв.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Войцещука А. Д.

     Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

Голова Служби М. Каленський

 

Додаток 1
до наказу Державної митної служби України
вiд 14 червня 2004 р. N 434

Доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв увiзним митом
078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
вiд 17.09.99,
стаття 8
Обладнання й майно, що ввозяться вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
096 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво
вiд 14.11.2002,
стаття 4
Обладнання й матерiали (крiм пiдакцизних), якi ввозяться на митну територiю України в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво
Роздiл 2. Iншi види пiльг
097 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Товари, що ввозяться в Україну вiдповiдно до режиму переробки на митнiй територiї України з метою ремонту (вiдновлення, регулювання), а також монтажу, збирання, монтування та налагодження, внаслiдок чого не одержуються iншi товари

 

Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання - начальник Управлiння податкiв та зборiв О. Л. Шейко

 

Додаток 2
до наказу Державної митної служби України
вiд 14 червня 2004 р. N 434

Змiни
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв увiзним митом
014 Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19, пункт "о" У перiод з 1 сiчня 2004 року до 1 сiчня 2009 року товари, якi не виробляються в Українi i ввозяться на митну територiю України для використання у видавничiй дiяльностi та дiяльностi з виготовлення книжкової продукцiї, яка виробляється в Українi, та мають згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) такi коди:
3211 00 00
Готовi сикативи
3212 90 31 00,
3212 90 39 00
Тiльки пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, гатункiв, якi використовують для виробництва друкарських фарб (включаючи емалi); крiм перламутрової есенцiї та тих, що на основi алюмiнiєвого порошку
3215 11 00 00
Фарби друкарськi чорнi
3215 19 00 00
Фарби друкарськi, крiм чорної
3505 10 50 00,
3505 10 90 00
Модифiкованi крохмалi, якi використовуються в паперовiй промисловостi
3701 30 00 00
Тiльки пластини (алюмiнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром та пластини, фотополiмеризацiйно придатнi для виготовлення друкарських форм у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром для виготовлення штампiв для тиснення в полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплiвки плоскi (листовi) для виготовлення фотоформ у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм
3702 42 00 00
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки понад 200 м
3702 43 00 10
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м
3702 44 00 90
Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 105 мм, але не бiльш як 610 мм i завдовжки понад 200 м
3907 50 00 00
Смоли алкiднi
4008 21 90 00
Офсетнi гумовi пластини iз непористої гуми, крiм покриття для пiдлог i матiв
4703 21 00 00
Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, невибiлена з хвойних порiд
4703 29 00 00
Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з листяних порiд
4704 21 00 00
Целюлоза з деревини сульфiтна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4707 90 10 00
Несортованi вiдходи паперу або картону та макулатура
4707 90 90 00
Вiдсортованi вiдходи паперу або картону та макулатура
5901 10 00 00
Тiльки тканини для виготовлення палiтурок для книг
8439 10 00 00,
8439 20 00 00,
8439 30 00 00
Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матерiалiв або для виробництва чи оброблення паперу або картону
8440 10 00 00
Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8441 10 00 00
Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу
8443 11 00 00,
8443 19 10 00,
8443 19 31 00,
8443 19 35 00,
8443 19 39 00,
8443 19 90 00,
8443 60 00 00,
8443 90 10 00,
8443 90 80 00
Машини для офсетного друку та обладнання i частини до них, крiм товарної позицiї 8443 90 05 00
047 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi",
стаття 6
На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв, устаткування, обладнання й комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв 1 - 24 груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi), що ввозяться на митну територiю України з метою використання для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї мiста Шостки Сумської областi
048 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi",
стаття 6
На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв, устаткування, обладнання й комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв 1 - 24 груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi), що ввозяться на митну територiю України з метою використання для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
вiд 30.07.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
вiд 01.02.2001,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв
вiд 22.05.2003,
параграф 6,
пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької
вiд 01.09.2003,
параграф 6,
пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Закон України "Про Єдиний митний тариф",
стаття 23
Товари, щодо яких надається дозвiл на тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування

 

Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання - начальник Управлiння податкiв та зборiв О. Л. Шейко

 

Додаток 3
до наказу Державної митної служби України
вiд 14 червня 2004 р. N 434

Доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв акцизним збором
078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
вiд 17.09.99,
стаття 8
Обладнання й майно, що ввозяться вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань

 

Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання - начальник Управлiння податкiв та зборiв О. Л. Шейко

 

Додаток 4
до наказу Державної митної служби України
вiд 14 червня 2004 р. N 434

Змiни
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв акцизним збором

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв акцизним збором
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
вiд 30.07.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
вiд 01.02.2001,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв
вiд 22.05.2003,
параграф 6,
пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької
вiд 01.09.2003,
параграф 6,
пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Митний кодекс України,
стаття 206
Товари, щодо яких надається дозвiл на тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування

 

Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання - начальник Управлiння податкiв та зборiв О. Л. Шейко

 

Додаток 5
до наказу Державної митної служби України
вiд 14 червня 2004 р. N 434

Доповнення
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв податком на додану вартiсть
078 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань вiд 17.09.99, стаття 8 Обладнання й майно, що ввозяться вiдповiдно до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань
096 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво
вiд 14.11.2002,
стаття 4
Обладнання й матерiали (крiм пiдакцизних), якi ввозяться на митну територiю України в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Турецької Республiки про технiчне i фiнансове спiвробiтництво

 

Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання - начальник Управлiння податкiв та зборiв О. Л. Шейко

 

Додаток 6
до наказу Державної митної служби України
вiд 14 червня 2004 р. N 434

Змiни
до Класифiкатора пiльг в обкладеннi товарiв податком на додану вартiсть

Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Назва товару
1 2 3
Роздiл 1. Пiльги, наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв податком на додану вартiсть
047 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi",
стаття 6
На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв, устаткування, обладнання й комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв 1 - 24 груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi), що ввозяться на митну територiю України з метою використання для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї мiста Шостки Сумської областi
048 Закон України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi",
стаття 6
На перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на 5 рокiв, устаткування, обладнання й комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв 1 - 24 груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi), що ввозяться на митну територiю України з метою використання для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi
088 Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
вiд 30.07.99,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
вiд 01.02.2001,
пункт 5
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв
вiд 22.05.2003,
параграф 6,
пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв, аудiо- та вiдеообладнання Київськiй дитячiй Академiї мистецтв
Угода (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької
вiд 01.09.2003,
параграф 6,
пункт 1 "b"
Обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької
Роздiл 2. Iншi види пiльг
098 Митний кодекс України,
стаття 206
Товари, щодо яких надається дозвiл на тимчасове ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування

 

Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання - начальник Управлiння податкiв та зборiв О. Л. Шейко

 

Додаток 7
до наказу Державної митної служби України
вiд 14 червня 2004 р. N 434

Класифiкатор способiв розрахунку

Код
способу розрахунку
Назва способу розрахунку
1 2
01 Безготiвковий розрахунок через банкiвськi установи
02 Унесення готiвки до каси митницi
03 Подання векселя при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною
04 Нарахування податкiв при наданнi гарантiї у виглядi грошової застави вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (вивезення)
06 Умовне нарахування платежу
07 Умовне нарахування платежу при транзитi
11 Подання векселя при митному оформленнi майна, увезеного як внесок до статутного фонду пiдприємства з iноземними iнвестицiями
12 Подання векселя при митному оформленнi майна, увезеного на пiдставi договору (контракту) з iноземним iнвестором про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть
13 (Код 13 зазначається в разi звiльнення вiд унесення платежiв на пiдставi судових рiшень)
14 Подання векселя при митному оформленнi товарiв, що ввозяться в Україну в межах виробничої кооперацiї
15 Сплата на бюджетнi рахунки Державного казначейства України
16 (Код 16 зазначається при митному оформленнi товару, на який установлено нульовi ставки ввiзного мита або акцизного збору)
18 Нарахування податкiв, сплачених при митному оформленнi товарiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення
19 Нарахування податкiв при поданнi на товари перiодичної митної декларацiї
20 Нарахування податкiв при поданнi на товари окремої декларацiї
Способи розрахунку,
що застосовуються при заповненнi попередньої вантажної митної декларацiї
30 Гарантiя не потрiбна
31 Надання гарантiйного листа
32 Унесення грошової застави
34 Охорона й супроводження товарiв силами митних органiв
35 Надання гарантiї на умовах Конвенцiї МДП
36 Надання гарантiї незалежного фiнансового посередника
Способи розрахунку,
що застосовуються при заповненнi тимчасової чи неповної декларацiї
40 Нарахування податкiв i зборiв, якi потрiбно сплатити в грошовiй формi при митному оформленнi товарiв iз застосуванням тимчасової чи неповної декларацiї
41 Нарахування податку на додану вартiсть, на суму якого при митному оформленнi товарiв iз застосуванням тимчасової чи неповної декларацiї подається податковий вексель
42 Нарахування сум податкiв i зборiв, що пiдлягають поверненню або зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв унаслiдок надмiрної сплати за тимчасовою чи неповною декларацiєю
43 Нарахування суми податку на додану вартiсть, яка не пiдлягає сплатi за виписаним при оформленнi тимчасової чи неповної декларацiї векселем
Способи розрахунку,
що застосовуються при поданнi податкового векселя
08 Подання податкового векселя (крiм пiдприємств з iноземними iнвестицiями)
17 Подання податкового векселя на пiдставi судових рiшень
81 Подання податкового векселя пiдприємством з iноземними iнвестицiями
82 Подання податкового векселя вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2003 N 1808 "Про порядок випуску, обiгу i погашення податкових векселiв при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України продовольчого зерна"
83 Подання податкового векселя вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.2001 N 140-р "Про митне оформлення лiтакiв, якi тимчасово ввозяться на митну територiю України"
84 Подання податкового векселя вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.01.2004 N 47 "Про порядок випуску, обiгу i погашення податкових векселiв при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України товарiв з метою ремонту"
85 Подання податкового векселя вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.07.2002 N 423-р "Про митне оформлення сiдельних тягачiв"

 

Заступник директора Департаменту податкiв та тарифного регулювання - начальник Управлiння податкiв та зборiв О. Л. Шейко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.