МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

17.06.2020 N 305


Про затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 серпня 2020 р. за N 818/35101


     Вiдповiдно до статей 231, 232 глави 35, статей 246, 247 глави 39, статтi 257 глави 40, статтi 335 глави 49, глави 58 Митного кодексу України та пiдпункту 5 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

     1. Затвердити Змiни до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України, що додаються.

     2. Департаменту митної полiтики в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

Мiнiстр С. Марченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
17 червня 2020 року N 305

ЗМIНИ
до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України

     1. У Порядку та строках митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 629, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 22 червня 2012 року за N 1036/21348 (iз змiнами):

     1) роздiл I викласти в такiй редакцiї:

"I. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до статей 231, 232, 335, частини п'ятої статтi 247 Митного кодексу України з метою визначення дiй, що пiдлягають виконанню вiдповiдними особами i митними органами при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв, якi знаходяться пiд митним контролем i перемiщуються трубопровiдним транспортом, а також здiйснення операцiй iз замiщення природного газу (бекхолу).

     1.2. У цьому Порядку термiни вживаються у такому значеннi:

     мiсце входу - мiсце митного контролю на трубопровiдному транспортi, через яке товари надходять на митну територiю України трубопровiдним транспортом або перевантажуються на митнiй територiї України до трубопровiдного транспорту з iншого виду транспорту чи резервуару;

     мiсце виходу - мiсце митного контролю на трубопровiдному транспортi, через яке товари вивозяться за межi митної територiї України або перевантажуються з трубопровiдного транспорту на iнший вид транспорту чи до резервуару;

     мiсця митного контролю - обладнанi необхiдними засобами вимiрювальної технiки та внесенi до Перелiку мiсць митного контролю товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 629, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22 червня 2012 року за N 1036/21348, мiсця на митнiй територiї України, в яких митнi органи України здiйснюють фактичний контроль товарiв, що знаходяться пiд митним контролем i перемiщуються трубопровiдним транспортом, у тому числi розташованi у мiсцях перевантаження на iншi види транспорту, а саме газовимiрювальнi (газорозподiльнi) станцiї чи пункти вимiрювання витрат газу (вузли облiку природного газу); сховища природного газу (далi - газосховища); пункти облiку нафти та нафтопродуктiв; частини магiстральних нафтопроводiв, що використовуються в якостi резервуару для зберiгання нафти в митному режимi митного складу безпосередньо в трубопроводi; резервуарнi парки; насоснi станцiї, розподiльнi станцiї або кiнцевi станцiї амiакопроводу; пункти облiку етилену тощо;

     перевiзник - пiдприємство, яке надає послуги iз транспортування товарiв, що знаходяться пiд митним контролем i перемiщуються трубопровiдним транспортом, або здiйснює таке транспортування безпосередньо;

     фактичний контроль - комплекс заходiв з визначення фактичного обсягу та фiзико-хiмiчних показникiв товарiв, якi знаходяться пiд митним контролем i перемiщуються трубопровiдним транспортом, що здiйснюють посадовi особи митних органiв шляхом перевiрки показникiв приладiв облiку, систем автоматизованого (у тому числi дистанцiйного) облiку або даних систем телемеханiки магiстральних нафтопроводiв та даних документiв облiку обсягiв цих товарiв як у мiсцях митного контролю, розташованих на митнiй територiї України, так i отриманих з аналогiчних пунктiв, розташованих за межами митної територiї України.

     Термiни "газотранспортна система", "оператор газосховища", "оператор газотранспортної системи", "сховище природного газу", "точка виходу", "точка входу" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про ринок природного газу.";

     2) у роздiлi II:

     пункти 2.1 - 2.3 викласти в такiй редакцiї:

     "2.1. Митне оформлення товарiв, якi знаходяться пiд митним контролем i перемiщуються трубопровiдним транспортом, у тому числi у мiсцях перевантаження на iншi види транспорту, здiйснює митний орган, уповноважений на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi.

     2.2. Перемiщення товарiв через митний кордон України трубопровiдним транспортом, а також перемiщення товарiв трубопровiдним транспортом до/з митного складу здiйснюються на пiдставi оформленої перiодичної митної декларацiї.

     2.3. Митне оформлення нафти, що перемiщується митною територiєю України з використанням трубопровiдного транспорту з метою зберiгання на митних складах у митному режимi митного складу, здiйснюється вiдповiдно до митного режиму митного складу. За фактом перемiщення нафти до митного складу декларант або уповноважена ним особа у строки та порядку, встановленi законодавством, має подати митному органу, уповноваженому на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi, додаткову декларацiю (додатковi декларацiї) вiдповiдно до митного режиму митного складу на обсяги, перемiщенi до митного складу за перiодичною митною декларацiєю протягом вiдповiдного календарного мiсяця.

     Пiд час зберiгання нафти у резервуарi в митному режимi митного складу допускається одночасна наявнiсть в ньому обсягу власної нафти перевiзника, необхiдної для забезпечення технологiчного процесу. Допускається одночасне розмiщення в рiзних резервуарах митного складу нафти, помiщеної в митний режим митного складу та в iншi, нiж митний склад митнi режими.

     Утримувач митного складу щомiсяця до 10 числа надає митному органу, уповноваженому на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi, реєстр обсягiв нафти, що зберiгається у митному складi, за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.";

     абзаци чотирнадцятий, п'ятнадцятий пункту 2.5 замiнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "акт прийому-передачi нафти, пiдписаний сторонами договору (контракту) про зберiгання нафти у нафтотранспортнiй системi i завiрений оператором нафтотранспортної системи України (якщо оператор нафтотранспортної системи України i сторона договору (контракту) - резидент є рiзними особами);

     акт розмiщення нафти на зберiгання нафти у нафтотранспортнiй системi, пiдписаний оператором нафтотранспортної системи України (якщо оператор нафтотранспортної системи України є стороною договору (контракту) на поставку нафти);

     для нафтопродуктiв:

     акт прийому-передачi нафтопродуктiв перевiзниками - документ, пiдписаний українським перевiзником та перевiзником сумiжної держави, який мiстить данi про обсяг нафтопродуктiв, перемiщених через митний кордон України на пiдставi однiєї маршрутної телеграми та одного зовнiшньоекономiчного договору (контракту) з сумiжної держави в напрямку України або з України в напрямку сумiжної держави;".

     У зв'язку з цим абзаци шiстнадцятий - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами вiсiмнадцятим - двадцять шостим;

     у пунктi 2.6:

     доповнити абзац перший пiсля слiв "Пiсля перемiщення товарiв через митний кордон України" словами "або до/з митного складу";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Перевiзник щоденно надає митному органу, уповноваженому на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi, за узгодженою ними формою та в узгоджений ними час як електронний документ необхiдну для здiйснення митного контролю iнформацiю про перемiщуванi товари за попередню добу на пiдставi показникiв приладiв облiку, розташованих у мiсцях входу та мiсцях виходу та отриманих з аналогiчних пунктiв, розташованих за межами митної територiї України.";

     доповнити пункт 2.7 трьома новими абзацами такого змiсту:

     "Якщо декларант або уповноважена ним особа не надає митному органу в термiн, встановлений для подання додаткової декларацiї на товари, акти (акт) прийому-передачi товарiв, що мають бути пiдписанi iноземним суб'єктом господарювання або стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту), декларування та оформлення додаткових декларацiй здiйснюється без надання таких актiв на пiдставi довiдки, яка пiдтверджує кiлькiсть перемiщених товарiв, що подається згiдно з пiдпунктом "б" пункту 5 частини першої статтi 335 Митного кодексу України.

     Довiдка, що пiдтверджує кiлькiсть товарiв, перемiщених через митний кордон України або до/з митного складу протягом певного промiжку часу (зокрема, календарного мiсяця) на адресу окремого суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, надається заявнику та митницi перевiзником або утримувачем митного складу за зверненням такого суб'єкта, уповноваженої ним особи або митного органу, уповноваженого на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi, у строк не бiльше трьох робочих днiв.

     Посадовi особи митницi звiряють вiдомостi довiдки з вiдомостями, отриманими за результатами фактичного контролю. У разi ненадання довiдки перевiзником або утримувачем митного складу перемiщенi обсяги визначаються за результатами фактичного контролю.";

     доповнити роздiл новим пунктом 2.8 такого змiсту:

     "2.8. У разi передачi права власностi на товар, помiщений у митний режим митного складу, для декларування товару при випуску з митного складу утримувачем митного складу надається митному органу iнформацiя про власника товару.";

     3) у роздiлi III:

     у назвi роздiлу слова "через митний кордон України" виключити;

     у пунктi 3.1:

     слово "ДФС" замiнити словом "Держмитслужбою";

     доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "Загальну координацiю та взаємодiю зi здiйснення фактичного контролю iншими митними органами здiйснює митний орган, уповноважений на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi.";

     пункт 3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "3.3. Фактичний контроль товарiв (крiм природного газу та нафти, розмiщеної в частинi магiстрального нафтопроводу, що використовується як митний склад), як правило, здiйснюється з перiодичнiстю, що вiдповiдає перiодичностi подання додаткової декларацiї на перемiщенi товари.

     Фактичний контроль щодо перемiщуваного трубопровiдним транспортом природного газу та нафти, розмiщеної в частинi магiстрального нафтопроводу, що використовується як митний склад, зi складанням акта про результати фактичного контролю за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, здiйснюється у разi виявлення розбiжностей в документах та iнформацiї, передбачених цим Порядком, та/або за результатами аналiзу ризикiв.";

     пункт 3.5 викласти в такiй редакцiї:

     "3.5. Мiсця накладення митного забезпечення узгоджуються митними органами, що забезпечують здiйснення фактичного контролю у вiдповiдних мiсцях митного контролю, з пiдприємствами трубопровiдного транспорту.

     Накладення митного забезпечення на засоби вимiрювальної технiки та/або засувну арматуру трубопроводiв та iнших об'єктiв трубопровiдного транспорту, що не впливають на перемiщення товарiв або не забезпечують контролю за таким перемiщенням, не здiйснюється.";

     у пунктi 3.6 слова "у зонi дiяльностi якої розташовано вiдповiдне мiсце" замiнити словами "що забезпечує здiйснення фактичного контролю у вiдповiдному мiсцi";

     у пунктах 3.7 - 3.9 слова "у зонi дiяльностi якої розташоване мiсце" замiнити словами "що забезпечує здiйснення фактичного контролю у вiдповiдному мiсцi";

     у пiдпунктi 3.10.3 пункту 3.10 абзац третiй виключити;

     4) у текстi Порядку та додаткiв до нього слова "митниця (митний пост)" в усiх вiдмiнках та числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдних вiдмiнках та числах, слово "уповноважена(ий)" у всiх вiдмiнках замiнити словом "уповноважений" у вiдповiдних вiдмiнках;

     5) доповнити Порядок новим додатком 5 такого змiсту:

"Додаток 5
до Порядку та строкiв митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються
трубопровiдним транспортом
(пункт 2.3 роздiлу II)

Форма

РЕЄСТР
обсягiв нафти, що зберiгається на митному складi

 
(назва складу, номер дозволу за реєстром, дата)
у _______________________
(мiсяць)
20__ року
Найменування особи - власника нафти, обсяг якого перебуває пiд митним контролем Обсяг нафти в митному складi на початок звiтного перiоду, тонн Закачано в митний склад протягом звiтного перiоду, тонн Вiдiбрано з митного складу протягом звiтного перiоду, тонн Передано за документами безпосередньо в митному складi iншим особам протягом звiтного перiоду Обсяг нафти в митному складi на кiнець звiтного перiоду, тонн
обсяг, тонн найменування особи - нового власника нафти
Усього за звiтний перiод            
У тому числi обсяги, що знаходяться пiд митним контролем i належать:            
             
             
             
Загальний обсяг технологiчної нафти в митному складi, тонн  
Вiдповiдальна особа ________________
(пiдпис, дата)
________________
(iнiцiали, прiзвище)

".

     2. У Порядку та строках митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються лiнiями електропередачi, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 629, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 22 червня 2012 року за N 1037/21349:

     пункт 2.7 роздiлу II викласти в такiй редакцiї:

     "2.7. Пiсля перемiщення товарiв через митний кордон України лiнiями електропередачi протягом вiдповiдного (попереднього або у разi подання додаткової декларацiї до завершення вiдповiдного календарного мiсяця - поточного) календарного мiсяця за перiодичною митною декларацiєю декларант або уповноважена ним особа мають подати митному органу додаткову декларацiю (або декiлька додаткових декларацiй) у строки та порядку, що встановленi законодавством, з урахуванням того, що облiк електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України вiдповiдно до умов зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), може здiйснюватися за сальдо перетокiв з урахуванням або без урахування тарифних (часових) зон.";

     абзац перший пункту 3.1 роздiлу III замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "3.1. Фактичний контроль товарiв здiйснюється посадовими особами митних органiв, у зонi дiяльностi яких знаходяться мiсця митного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України лiнiями електропередачi, у тому числi митним органом, уповноваженим на здiйснення митних формальностей на лiнiях електропередачi, згiдно з визначеним Держмитслужбою розподiлом мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль.

     Загальну координацiю та взаємодiю зi здiйснення фактичного контролю iншими митними органами здiйснює митний орган, уповноважений на здiйснення митних формальностей на лiнiях електропередачi.".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     у текстi Порядку та додаткiв до нього слова "митниця (митний пост)" в усiх вiдмiнках та числах замiнити словами "митний орган" у вiдповiдних вiдмiнках та числах, слово "уповноважена(ий)" у всiх вiдмiнках замiнити словом "уповноважений" у вiдповiдних вiдмiнках.

     3. У роздiлi "Для митного контролю нафти" Перелiку мiсць митного контролю товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 629, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22 червня 2012 року за N 1036/21348:

     слова "фiлiї "ПМН" ПАТ "Укртранснафта", фiлiї "ПДМН" ПАТ "Укртранснафта", фiлiї "МН Дружба" ПАТ "Укртранснафта", ПАТ "Укртранснафта" замiнити словами "АТ "Укртранснафта";

     доповнити роздiл новим рядком такого змiсту:

"

14 Лiнiйна виробничо-диспетчерська станцiя "Кременчук" АТ "Укртранснафта", резервуари ЛВДС "Кременчук" м. Кременчук, вул. Свiштовська, 3, Полтавська область

".

     4. У Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 651, зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 14 серпня 2012 року за N 1372/21684:

     1) у пiдпунктi 4.2 пункту 4 роздiлу I слово "дев'ятизначний" виключити;

     2) у главi 1 роздiлу II:

     доповнити правила заповнення графи 9 пiсля абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змiсту:

     "При декларуваннi вiдповiдно до митного режиму реекспорту товарiв (крiм товарiв, що перемiщуються згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором, стороною якого є резидент), що перемiщуються трубопровiдним транспортом iз застосуванням фiнансових гарантiй вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України, у графi згiдно з додатком до цього Порядку зазначаються вiдомостi про особу, яка надає таку гарантiю. Якщо фiнансова гарантiя надається у виглядi документа, у графi додатково вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненнi зазначаються вiдомостi про перевiзника.".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами шостим - восьмим;

     правила заповнення графи 27 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 27 "Мiсце навантаження/розвантаження"

     При перемiщеннi товарiв у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях у графi зазначаються найменування митницi та код згiдно з класифiкатором Держмитслужби, її територiальних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, що затверджується Мiнiстерством фiнансiв України (далi - Класифiкатор митних органiв), структурного пiдроздiлу митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано мiсце мiжнародного поштового обмiну (центральна сортувальна станцiя).

     Якщо передбачається розмiщення товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України, на митному складi або у вiльнiй митнiй зонi комерцiйного типу (зокрема з метою консолiдацiї вантажiв), без помiщення до вiдповiдного митного режиму, або перевантаження товарiв чи замiна активного транспортного засобу в зонi митного контролю, у графi зазначаються найменування та код згiдно з Класифiкатором митних органiв, у зонi дiяльностi якого розташовано таке мiсце перевантаження.";

     у правилах заповнення графи 29:

     в абзацi другому слово "дев'ятизначний" виключити;

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "При декларуваннi вiдповiдно до митного режиму реекспорту товарiв, що перемiщено на митну територiю України трубопровiдним транспортом iз застосуванням заходiв гарантування, зазначається код згiдно з визначеним Держмитслужбою розподiлом мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль, мiсця митного контролю, через яке вивозяться товари.";

     доповнити абзац шостий пiсля слiв "стацiонарними засобами транспортування" словами "без застосування заходiв гарантування";

     правила заповнення графи 30 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 30 "Мiсцезнаходження товарiв"

     Графа заповнюється, якщо здiйснюється перемiщення митною територiєю України.

     У графi зазначаються вiдомостi про мiсце, у якому здiйснюється пред'явлення товарiв, а саме:

     для зон митного контролю, яким присвоєно коди, - код вiдповiдної зони митного контролю;

     в iнших випадках - вiдомостi про адресу вiдповiдного мiсця, у якому за погодженням митницi може бути здiйснено митний огляд задекларованих товарiв.

     Якщо Декларант бажає декларувати товар без пред'явлення митницi, у графi зазначається код "BD" i зазначаються вiдомостi про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред'явлення їх митному органу, у якому здiйснюється митне оформлення, у разi прийняття вiдповiдного рiшення митницi.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування без застосування заходiв гарантування;

     у МД вiдповiдно до митного режиму експорту на українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв;

     у додатковiй декларацiї.";

     у правилах заповнення графи 49 в абзацi одинадцятому слово "дев'ятизначний" виключити;

     у правилах заповнення графи 50:

     доповнити абзац шостий пiсля слiв "у перiодичнiй МД" словами " (крiм товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування)";

     в абзацi дев'ятому слова ", стацiонарними засобами транспортування" виключити;

     3) у главi 2 роздiлу II:

     доповнити правила заповнення графи 1 новим абзацом такого змiсту:

     "У попереднiй МД для ввезення, перiодичнiй МД другий пiдроздiл не заповнюється.";

     у правилах заповнення графи 27 слово "дев'ятизначний" виключити;

     у правилах заповнення графи 29:

     абзаци другий, третiй викласти в такiй редакцiї:

     "У графi зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митницi i код пункту пропуску, через який товари ввозяться в Україну.

     При декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом iз застосуванням заходiв гарантування, зазначається код згiдно з визначеним Держмитслужбою розподiлом мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль, мiсця митного контролю, через яке ввозяться товари.";

     доповнити абзац шостий пiсля слiв "стацiонарними засобами транспортування" словами "без застосування заходiв гарантування";

     правила заповнення графи 30 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 30 "Мiсцезнаходження товарiв"

     У графi зазначаються вiдомостi про мiсце, у якому здiйснюється пред'явлення товарiв, а саме:

     для зон митного контролю, яким присвоєно коди, - код вiдповiдної зони митного контролю;

     в iнших випадках - вiдомостi про адресу вiдповiдного мiсця, у якому за погодженням митницi може бути здiйснено митний огляд задекларованих товарiв.

     У перiодичнiй або попереднiй МД зазначаються вiдомостi про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред'явлення їх митному органу. У попереднiй МД, яка мiстить всю необхiдну для випуску товарiв iнформацiю, а також при змiнi митного режиму переробки на митнiй територiї України або тимчасового ввезення на митний режим iмпорту зазначаються вiдомостi про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред'явлення їх митному органу у разi прийняття вiдповiдного рiшення митницi.

     Графа не заповнюється:

     при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування без застосування заходiв гарантування;

     у додатковiй декларацiї на товари, оформленi за тимчасовою МД, додатковiй декларацiї на товари, випущенi митним органом за перiодичною МД, та додатковiй декларацiї для внесення змiн до МД, заповненої у звичайному порядку.";

     доповнити правила заповнення графи 37 пiсля абзацу другого новим абзацом третiм такого змiсту:

     "У попереднiй МД для ввезення першими двома цифрами коду проставляється код митного режиму внутрiшнього транзиту.".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим;

     у правилах заповнення графи 49:

     в абзацi п'ятому слово "лiцензiйний" виключити;

     в абзацi одинадцятому слово "дев'ятизначний" виключити;

     доповнити главу правилами заповнення графи 50 такого змiсту:

"Графа 50 "Принципал"

     Графа заповнюється у перiодичнiй МД та у попереднiй МД, яка мiстить усю необхiдну для випуску товарiв iнформацiю.

     У графi згiдно з додатком до цього Порядку зазначаються вiдомостi про перевiзника товарiв, номер його телефону в мiжнародному форматi (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережi оператора мобiльного зв'язку) та у попереднiй МД, яка мiстить усю необхiдну для випуску товарiв iнформацiю, - його електронна адреса.";

     4) у главi 3 роздiлу II:

     доповнити абзац другий правил заповнення графи 9 словами: " (при декларуваннi товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом, - про оператора трубопровiдного транспорту (перевiзника))";

     правила заповнення графи 27 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 27 "Мiсце навантаження/розвантаження"

     У разi перемiщення товарiв з перевантаженням у графi зазначаються:

     у разi навантаження (перевантаження) товарiв для вивезення за межi митної територiї України до трубопроводу - код згiдно з визначеним Держмитслужбою розподiлом мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль, мiсця митного контролю, у якому здiйснюється таке навантаження (перевантаження);

     в iнших випадках - найменування митницi i код структурного пiдроздiлу митного органу згiдно з Класифiкатором митних органiв, у якому передбачається навантаження (перевантаження) товарiв на активний транспортний засiб або трубопровiд, яким вони перетинатимуть митний кордон при вивезеннi з митної територiї України.";

     у правилах заповнення графи 29:

     доповнити пiсля абзацу першого новим абзацом другим такого змiсту:

     "При декларуваннi товарiв, що перемiщуються на митну територiю України трубопровiдним транспортом iз застосуванням заходiв гарантування, у графi зазначається код згiдно з визначеним Держмитслужбою розподiлом мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль, мiсця митного контролю, через яке ввозяться товари.".

     У зв'язку з цим абзаци другий та третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм та четвертим;

     в абзацi третьому слово "дев'ятизначний" виключити;

     доповнити абзац четвертий словами "без застосування заходiв гарантування";

     правила заповнення графи 30 викласти в такiй редакцiї:

"Графа 30 "Мiсцезнаходження товарiв"

     У графi зазначаються вiдомостi про мiсце, в якому здiйснюється пред'явлення товарiв, а саме:

     для зон митного контролю, яким присвоєно коди, - код вiдповiдної зони митного контролю;

     в iнших випадках - вiдомостi про адресу вiдповiдного мiсця, у якому за погодженням митницi може бути здiйснено митний огляд задекларованих товарiв.

     Графа не заповнюється при перемiщеннi товарiв стацiонарними засобами транспортування без застосування заходiв гарантування.";

     у правилах заповнення графи 49 в абзацi дев'ятому слово "дев'ятизначний" виключити;

     у правилах заповнення графи 50 абзаци четвертий - сьомий замiнити новим абзацом такого змiсту:

     "Графа не заповнюється у додатковiй декларацiї до перiодичної митної декларацiї.".

     у правилах заповнення графи 53:

     слова "дев'ятизначний" виключити;

     доповнити пiсля абзацу першого новим абзацом другим такого змiсту:

     "При декларуваннi товарiв, що перемiщуються на митну територiю України трубопровiдним транспортом iз застосуванням заходiв гарантування та вивезення яких за межi митної територiї України здiйснюватиметься трубопровiдним транспортом, у графi зазначається код згiдно з визначеним Держмитслужбою розподiлом мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль, мiсця митного контролю, через яке передбачається вивезення товарiв за межi митної територiї України.".

     У зв'язку з цим абзаци другий та третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм та четвертим;

     доповнити абзац четвертий пiсля слiв "стацiонарними засобами транспортування" словами "без застосування заходiв гарантування";

     5) у главi 4 роздiлу II:

     у правилах заповнення графи А:

     слова дев'ятизначний виключити;

     в абзацах другому, третьому слова "МММММММММ" замiнити словами "ММММММММ";

     доповнити абзац п'ятий новими реченнями такого змiсту:

     "Номер не має повторюватись протягом календарного року. У разi реорганiзацiї структурних пiдроздiлiв митниць новоствореними структурними пiдроздiлами, що використовуватимуть коди, якi були закрiпленi за пiдроздiлами, попередньо розташованими за вiдповiдними адресами, забезпечується використання порядкових номерiв з дiапазону, що виключає повторення використаних номерiв.";

     у правилах заповнення графи G в абзацi п'ятому слова "ххххххххх", де ххххххххх - дев'ятизначний" замiнити словами "UAMMMMMM", де "UAMMMMMM" - восьмизначний".

     5. Абзац другий пункту 8 роздiлу IV Порядку виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 травня 2012 року N 657, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02 жовтня 2012 року за N 1669/21981, пiсля слiв "крiм природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом" доповнити словами ", та нафти, що зберiгається в частинi магiстральних нафтопроводiв, яка використовується в якостi резервуару для зберiгання нафти в митному режимi митного складу безпосередньо в трубопроводi".

     6. У Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16 липня 2012 року N 835, зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 03 серпня 2012 року за N 1324/21636:

     1) абзац сьомий пункту 1.2 роздiлу I викласти в такiй редакцiї:

     "резервуар - вмiстище (наземне або пiдземне) для зберiгання рiдин, газу або сипких товарiв, у тому числi частина магiстрального нафтопроводу, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi;";

     2) у роздiлi II:

     доповнити пункт 2.1 новим абзацом такого змiсту:

     "Як МС можуть вважатися нерозривнi частини магiстрального нафтопроводу, що використовуються в якостi резервуарiв i знаходяться в управлiннi одного оператора, якi призначенi для зберiгання нафти в митному режимi МС безпосередньо в трубопроводi та по яких не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти. При цьому така частина магiстрального нафтопроводу може бути географiчно розташована в рiзних адмiнiстративно-територiальних одиницях України.";

     пункт 2.2 викласти в такiй редакцiї:

     "2.2. Утримувач МС забезпечує:

     наявнiсть прилеглої до МС територiї з твердим покриттям, обладнаної для стоянки вантажних транспортних засобiв. Якщо як МС використовуються декiлька складських об'єктiв, за бажанням утримувача МС можна використовувати територiю, прилеглу до одного з цих складських об'єктiв;

     наявнiсть i функцiонування на в'їздi прилеглої до МС територiї контрольно-пропускної системи, що забезпечує реєстрацiю та облiк транспортних засобiв, якi доставляють товари на МС. Якщо МС має статус зони прибуття автотранспорту, контрольно-пропускна система має забезпечувати автоматичну фiксацiю (зчитування) даних реєстрацiйних номерних знакiв транспортних засобiв, вагу транспортних засобiв та внесення цiєї iнформацiї до системи електронного облiку;

     цiлодобову охорону та/або функцiонування охоронної та протипожежної сигналiзацiї (крiм функцiонування таких сигналiзацiй на майданчиках), наявнiсть засобiв пожежогасiння;

     освiтлення МС та прилеглої до МС територiї згiдно iз санiтарними нормами й правилами (крiм МС, утворених на газосховищах або частинi магiстральних нафтопроводiв, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi;

     наявнiсть сертифiкованого (повiреного) спецiального обладнання для зважування товарiв (з урахуванням специфiки товарiв), а на МС, призначеному для зберiгання газоподiбних, наливних чи насипних товарiв, - сертифiкованих (повiрених) засобiв вимiрювальної технiки, що використовуються для облiку таких товарiв i контролю за ними;

     наявнiсть рампи, оглядового майданчика, навантажувально-розвантажувальної технiки (з урахуванням специфiки МС);

     проведення навантажувально-розвантажувальних операцiй на МС або на прилеглiй до МС територiї (крiм МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберiгання нафти, що перемiщується трубопровiдним транспортом);

     наявнiсть i функцiонування системи вiдеоконтролю (далi - СВК) для нагляду за в'їздами на прилеглу територiю МС та виїздами з неї, воротами та дверними отворами МС, через якi здiйснюється розмiщення товарiв на склад або випуск товарiв зi складу, фiксування такого вiдображення для виявлення несанкцiонованого вилучення товарiв i транспортних засобiв, що перебувають пiд митним контролем, а також ведення вiдповiдного архiву (умови обладнання СВК наведено в додатку 1 до цього Порядку) (крiм МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберiгання нафти, що перемiщується трубопровiдним транспортом);

     для МС, утворених на частинi магiстральних нафтопроводiв, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi, наявнiсть i функцiонування системи телемеханiчного контролю за тиском в нафтопроводi;

     безперешкодний доступ посадових осiб митницi до СВК або до iнформацiї системи телемеханiки частини магiстрального нафтопроводу, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi;

     можливiсть накладення на ворота та дверi МС не менше нiж двох засобiв забезпечення (крiм митних складiв, утворених на газосховищах або частинi магiстральних нафтопроводiв, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi);

     можливiсть накладення на запiрну арматуру (засувки, крани), через яку забезпечується закачка та/або викачка нафти до резервуару та/або частини магiстрального нафтопроводу, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi, не менше двох засобiв забезпечення;

     обладнання ґратами вiкон (за їх наявностi), якщо як МС використовується примiщення;

     наявнiсть каналiв i засобiв зв'язку для роботи посадових осiб митницi та iнших державних контролюючих органiв (у разi їх розмiщення).

     Якщо МС входить до структури вантажного митного комплексу, можна використовувати для обладнання МС технiчне обладнання, технiку, iнфраструктуру та охорону, що забезпечують функцiонування цього вантажного митного комплексу.

     Утримувач МС забезпечує надання митницi, у зонi дiяльностi якої знаходиться МС, та вiдповiдному пiдроздiлу ДФС, на який покладено функцiю здiйснення монiторингу, вiддаленого доступу до наявних СВК (у тому числi архiвiв вiдеозображень);

     3) у роздiлi III:

     у пiдпунктi 2 пункту 3.3:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "акта прийняття до експлуатацiї системи передавання тривожних сповiщень (щодо пожежної сигналiзацiї) (крiм МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберiгання нафти, що перемiщується трубопровiдним транспортом);";

     абзаци сьомий, восьмий замiнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "технологiчної схеми iз зазначенням засобiв вимiрювальної технiки, що використовується для облiку та контролю (для МС, призначених для зберiгання газоподiбних, наливних та насипних товарiв);

     технiчних паспортiв на обладнання СВК (крiм МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберiгання нафти, що перемiщується трубопровiдним транспортом);

     документа, що пiдтверджує те, що по частинi магiстрального нафтопроводу, призначенiй для зберiгання нафти в митному режимi МС безпосередньо в трубопроводi, не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти;";

     у пунктi 3.4:

     абзац сьомий викласти у такiй редакцiї:

     "вид складського об'єкта (примiщення, холодильна чи морозильна камера, резервуар, у тому числi частина магiстрального нафтопроводу, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi, критий чи вiдкритий майданчик);";

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "площу (у квадратних метрах) або об'єм для резервуарiв (у кубiчних метрах) складського об'єкта, або об'єм (у кубiчних метрах) та довжина (у кiлометрах) для частини магiстрального нафтопроводу;";

     4) доповнити пункт 1 роздiлу I додатка 1 до Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу словами " (крiм МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберiгання нафти, що перемiщується трубопровiдним транспортом)";

     5) у текстi Порядку:

     слово "ДФС" замiнити словом "Держмитслужба" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "орган доходiв i зборiв" замiнити словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку.

     7. У Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09 жовтня 2012 року N 1066, зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 19 грудня 2012 року за N 2120/22432:

     у пунктi 1.1 роздiлу I слова "крiм стацiонарних засобiв транспортування (трубопроводи та лiнiї електропередачi)" замiнити словами "крiм товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування (трубопроводи та лiнiї електропередачi) без застосування заходiв гарантування,";

     у пунктi 3.1 роздiлу III:

     в абзацi першому слова "у тому числi з метою транзиту" замiнити словами "незалежно вiд того здiйснюватиметься транзитне перемiщення товарiв чи випуск товарiв у вiдповiдний митний режим вiдбуватиметься безпосередньо у пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України";

     абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "ПД або ЕПД не подається у разi, якщо випуск товарiв здiйснюватиметься у пунктi пропуску у випадку, визначеному частиною сьомою статтi 365 Митного кодексу України.";

     доповнити Порядок новим роздiлом XI такого змiсту:

"XI. Митнi формальностi при здiйсненнi контролю за виконанням перевiзниками зобов'язання щодо доставки товарiв до митницi призначення трубопровiдним транспортом iз застосуванням заходiв гарантування

     11.1. Для здiйснення контролю за перемiщенням товарiв через митний кордон України трубопровiдним транспортом iз застосуванням ПМД як ДКПТ використовується ПМД, подана митному органу на паперовому або електронному носiї.

     ПМД на паперовому носiї супроводжуються їхнiми електронними копiями.

     11.2. Електроннi копiї ПМД ставляться на контроль у вiдповiдному програмно-iнформацiйному комплексi ЄАIС в автоматичному режимi пiсля їх надходження в ЄАIС.

     11.3. У разi ввезення товарiв в Україну за ПМД митнi формальностi виконуються вiдповiдно до роздiлу III цього Порядку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з питань забезпечення сплати митних платежiв, - iз застосуванням одного iз способiв забезпечення сплати митних платежiв.

     При цьому вiдомостi про перевiзника, кiлькiсть ввезених через точку входу товарiв вносяться митним органом вiдправлення до ЄАIС за номером ПМД або ЕПМД на пiдставi iнформацiї, що надається в електронному виглядi перевiзником митному органу, уповноваженому на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi щоденно, за попередню добу перемiщення.

     11.4. Наявнiсть в ЄАIС вiдмiтки про пропуск свiдчить про постановку на контроль за перемiщенням товарiв у митницi вiдправлення.

     11.5. Загальна кiлькiсть товарiв, перемiщених через митний кордон України на пiдставi ПМД протягом строку її дiї, не може перевищувати кiлькостi товарiв, зазначеної у графах 38 i 41 ПМД.

     11.6. Товари, щодо яких в ЄАIС внесено вiдомостi про оформлення додаткової декларацiї або змiну митного режиму, знiмаються з контролю за перемiщенням у митницi вiдправлення на пiдставi iнформацiї про випуск товарiв (частини товарiв), заявлених за ПМД або ЕПМД у вiльний обiг за додатковою декларацiєю, або помiщення їх у iнший митний режим за МД або ЕМД.

     Для цього посадова особа митного органу, який прийняв рiшення про змiну митного режиму, протягом доби з моменту прийняття такого рiшення вносить до ЄАIС реквiзити оформленої додаткової декларацiї, МД або ЕМД.

     11.7. Пiсля здiйснення пропуску товарiв (частини товарiв) за межi митної територiї України посадова особа митного органу, якою такий пропуск проводився, на пiдставi щоденної iнформацiї оператора магiстрального трубопроводу невiдкладно вносить до ЄАIС iнформацiю про дату фактичного вивезення товарiв та фактичну кiлькiсть вивезених через точку виходу товарiв в основнiй та додаткових одиницях вимiру.

     11.8. Вивiльнення гарантiї здiйснюється на пiдставi оформленої додаткової декларацiї, за якою завершено митне оформлення товарiв (частини товарiв), заявлених за ПД або ЕПД, пропорцiйно обсягу вивезених за межi митної територiї товарiв або знятих з контролю за перемiщенням товарiв вiдповiдно до пункту 11.6 цього Порядку.".

Директор Департаменту митної полiтики О. Москаленко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.