МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2012 N 835


Про затвердження Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
03 серпня 2012 р. за N 1324/21636

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 27 лютого 2017 року N 292,
вiд 26 грудня 2018 року N 1142,
вiд 17 червня 2020 року N 305

     Вiдповiдно до роздiлу 1 Спецiального додатка D до Мiжнародної конвенцiї про спрощення i гармонiзацiю митних процедур вiд 18 травня 1973 року, глави 58 роздiлу XV Митного кодексу України, Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" наказую:

     1. Затвердити Порядок надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу, що додається.

     2. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики Державної митної служби України (Юрченко К. Г.) протягом 10 днiв пiсля набрання чинностi цим наказом доопрацювати програмно-iнформацiйний комплекс "Реєстр митних лiцензiйних складiв" з урахуванням вимог Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу, затвердженого цим наказом, та з наданням можливостi програмно формувати другу частину реєстрацiйного номера митного складу за порядком у загальному перелiку митних складiв.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) i Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) забезпечити:

     подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Керiвникам митниць iнформувати суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi про вимоги Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу, затвердженого цим наказом, у тому числi шляхом висвiтлення його у мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування пiдроздiлiв митних органiв та в пунктах пропуску через митний кордон України.

     5. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     наказ Державного митного комiтету України вiд 05 листопада 1996 року N 510 "Щодо перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 12 грудня 1996 року за N 709/1734;

     наказ Державної митної служби України вiд 31 грудня 1996 року N 592 "Про затвердження Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 20 сiчня 1997 року за N 5/1809;

     наказ Державної митної служби України вiд 11 серпня 1998 року N 487 "Про внесення змiн та доповнень до Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 р. N 592 та зареєстрованого у Мiн'юстi України 20.01.97 р. за N 5/1809", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 27 серпня 1998 року за N 530/2970;

     наказ Державної митної служби України вiд 04 грудня 1999 року N 792 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 22 грудня 1999 року за N 902/4195;

     пункт 1.3 наказу Державної митної служби України вiд 26 червня 2001 року N 433 "Про внесення змiн та доповнень до нормативних актiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25 липня 2001 року за N 637/5828;

     наказ Державної митної служби України вiд 05 листопада 2001 року N 708 "Про затвердження змiн та доповнень до Порядку митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 26 грудня 2001 року за N 1082/6273;

     наказ Державної митної служби України вiд 24 грудня 2003 року N 907 "Про внесення змiн i доповнень до Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 17 сiчня 2004 року за N 67/8666;

     пункт 7 наказу Державної митної служби України вiд 15 липня 2004 року N 522 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 30 липня 2004 року за N 951/9550;

     пункт 1 наказу Державної митної служби України вiд 21 липня 2005 року N 685 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02 серпня 2005 року за N 839/11119;

     пункт 4 наказу Державної митної служби України вiд 07 листопада 2007 року N 933 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29 листопада 2007 року за N 1329/14596.

     6. Установити, що цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва М. Ю. Бродський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
16.07.2012 N 835
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
03 серпня 2012 р. за N 1324/21636

ПОРЯДОК
надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу

(У текстi Порядку слова "Держмитслужба України" в усiх вiдмiнках замiнено абревiатурою "ДФС" згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 лютого 2017 року N 292)

(У текстi Порядку: абревiатуру "СВС" замiнено абревiатурою "СВК"; слова "орган державної податкової служби" замiнено словами "орган доходiв i зборiв" згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 грудня 2018 року N 1142)

(У текстi Порядку слово "ДФС" замiнено словом "Держмитслужба" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "орган доходiв i зборiв" замiнено словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Мiнiстерств фiнансiв України вiд 17 червня 2020 року N 305)

I. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до роздiлу 1 Спецiального додатка D до Мiжнародної конвенцiї про спрощення i гармонiзацiю митних процедур вiд 18 травня 1973 року, Митного кодексу України з метою встановлення вимог до об'єктiв, якi мають намiр отримати статус "митний склад", та органiзацiї їх роботи.

     1.2. У цьому Порядку термiни вживаються в таких значеннях:

     вiдкритий майданчик - спецiально обладнана та огороджена територiя, пристосована для зберiгання товарiв та розташована поза межами примiщення;

     сховище природного газу (далi - газосховище) - технологiчний комплекс, створений у природнiй або штучнiй ємностi з метою накопичення природного газу (включаючи ємнiсть установки LNG, призначену для зберiгання природного газу), i технологiчно поєднанi з цим комплексом споруди, призначенi для зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.02.2017р. N 292, у зв'язку з цим абзаци третiй - десятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - одинадцятим)

     критий майданчик - крита, спецiально обладнана та огороджена територiя, пристосована для зберiгання товарiв та розташована поза межами примiщення;

     прилегла до митного складу територiя - огороджена або позначена на мiсцевостi (щитами з написами, стрiчкою, розмiткою незмивною фарбою тощо) територiя, що прилягає до митного складу (далi - МС) та призначена для стоянки транспортних засобiв, проведення навантажувально-розвантажувальних робiт, зважування тощо;

     примiщення - частина внутрiшнього об'єму будiвлi, обмежена будiвельними елементами, з можливiстю входу i виходу;

     резервуар - вмiстище (наземне або пiдземне) для зберiгання рiдин, газу або сипких товарiв, у тому числi частина магiстрального нафтопроводу, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi;

(абзац сьомий пункту 1.2 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     складський об'єкт - примiщення, холодильна чи морозильна камера, резервуар, критий чи вiдкритий майданчик;

     утримувач МС - суб'єкт господарювання, у власностi чи користуваннi якого перебуває такий склад;

     холодильна (морозильна) камера - споруда, примiщення або апарат, в яких пiдтримується постiйний температурний режим за допомогою холодильного обладнання.

     Iншi термiни вживаються в цьому Порядку в значеннях, установлених Митним кодексом України.

     1.3. Надання складському об'єкту статусу "митний склад" здiйснюється шляхом внесення iнформацiї про суб'єкта господарювання до Реєстру митних складiв (далi - Реєстр МС). Позбавлення такого статусу здiйснюється шляхом виключення складського об'єкта з Реєстру МС.

     1.4. Утримувачем МС може бути виключно резидент.

     1.5. МС є зоною митного контролю.

     1.6. Утримувачем МС вiдкритого типу може бути суб'єкт господарювання, що має дозвiл на здiйснення митної брокерської дiяльностi.

(пункт 1.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.02.2017р. N 292)

     1.7. Припинення дiяльностi митницi або змiна зони її дiяльностi не є перешкодою для продовження функцiонування МС. У цьому разi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи (далi - Держмитслужба), вносяться змiни до Реєстру МС щодо змiни митницi, яка здiйснює контроль за дiяльнiстю МС.

II. Вимоги до облаштування МС

     2.1. Як МС може вважатися один або декiлька складських об'єктiв за умови їх розташування за однiєю адресою або в межах нерозривної огородженої по периметру територiї.

     Як єдиний МС може вважатися одне або декiлька газосховищ, якi знаходяться в управлiннi одного оператора. При цьому газосховища можуть бути розташованi за рiзними адресами.

(пункт 2.1 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.02.2017р. N 292)

     Як МС можуть вважатися нерозривнi частини магiстрального нафтопроводу, що використовуються в якостi резервуарiв i знаходяться в управлiннi одного оператора, якi призначенi для зберiгання нафти в митному режимi МС безпосередньо в трубопроводi та по яких не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти. При цьому така частина магiстрального нафтопроводу може бути географiчно розташована в рiзних адмiнiстративно-територiальних одиницях України.

(пункт 2.1 доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     2.2. Утримувач МС забезпечує:

     наявнiсть прилеглої до МС територiї з твердим покриттям, обладнаної для стоянки вантажних транспортних засобiв. Якщо як МС використовуються декiлька складських об'єктiв, за бажанням утримувача МС можна використовувати територiю, прилеглу до одного з цих складських об'єктiв;

     наявнiсть i функцiонування на в'їздi прилеглої до МС територiї контрольно-пропускної системи, що забезпечує реєстрацiю та облiк транспортних засобiв, якi доставляють товари на МС. Якщо МС має статус зони прибуття автотранспорту, контрольно-пропускна система має забезпечувати автоматичну фiксацiю (зчитування) даних реєстрацiйних номерних знакiв транспортних засобiв, вагу транспортних засобiв та внесення цiєї iнформацiї до системи електронного облiку;

     цiлодобову охорону та/або функцiонування охоронної та протипожежної сигналiзацiї (крiм функцiонування таких сигналiзацiй на майданчиках), наявнiсть засобiв пожежогасiння;

     освiтлення МС та прилеглої до МС територiї згiдно iз санiтарними нормами й правилами (крiм МС, утворених на газосховищах або частинi магiстральних нафтопроводiв, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi;

     наявнiсть сертифiкованого (повiреного) спецiального обладнання для зважування товарiв (з урахуванням специфiки товарiв), а на МС, призначеному для зберiгання газоподiбних, наливних чи насипних товарiв, - сертифiкованих (повiрених) засобiв вимiрювальної технiки, що використовуються для облiку таких товарiв i контролю за ними;

     наявнiсть рампи, оглядового майданчика, навантажувально-розвантажувальної технiки (з урахуванням специфiки МС);

     проведення навантажувально-розвантажувальних операцiй на МС або на прилеглiй до МС територiї (крiм МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберiгання нафти, що перемiщується трубопровiдним транспортом);

     наявнiсть i функцiонування системи вiдеоконтролю (далi - СВК) для нагляду за в'їздами на прилеглу територiю МС та виїздами з неї, воротами та дверними отворами МС, через якi здiйснюється розмiщення товарiв на склад або випуск товарiв зi складу, фiксування такого вiдображення для виявлення несанкцiонованого вилучення товарiв i транспортних засобiв, що перебувають пiд митним контролем, а також ведення вiдповiдного архiву (умови обладнання СВК наведено в додатку 1 до цього Порядку) (крiм МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберiгання нафти, що перемiщується трубопровiдним транспортом);

     для МС, утворених на частинi магiстральних нафтопроводiв, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi, наявнiсть i функцiонування системи телемеханiчного контролю за тиском в нафтопроводi;

     безперешкодний доступ посадових осiб митницi до СВК або до iнформацiї системи телемеханiки частини магiстрального нафтопроводу, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi;

     можливiсть накладення на ворота та дверi МС не менше нiж двох засобiв забезпечення (крiм митних складiв, утворених на газосховищах або частинi магiстральних нафтопроводiв, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi);

     можливiсть накладення на запiрну арматуру (засувки, крани), через яку забезпечується закачка та/або викачка нафти до резервуару та/або частини магiстрального нафтопроводу, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi, не менше двох засобiв забезпечення;

     обладнання ґратами вiкон (за їх наявностi), якщо як МС використовується примiщення;

     наявнiсть каналiв i засобiв зв'язку для роботи посадових осiб митницi та iнших державних контролюючих органiв (у разi їх розмiщення).

     Якщо МС входить до структури вантажного митного комплексу, можна використовувати для обладнання МС технiчне обладнання, технiку, iнфраструктуру та охорону, що забезпечують функцiонування цього вантажного митного комплексу.

     Утримувач МС забезпечує надання митницi, у зонi дiяльностi якої знаходиться МС, та вiдповiдному пiдроздiлу Держмитслужби, на який покладено функцiю здiйснення монiторингу, вiддаленого доступу до наявних СВК (у тому числi архiвiв вiдеозображень).

(пункт 2.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.02.2017р. N 292, вiд 26.12.2018р. N 1142, у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     2.3. Утримувач МС зобов'язаний:

     1) дотримуватись вимог законодавства України з питань державної митної справи, виконувати вимоги митницi щодо конструкцiї, облаштування, стану i мiсця розташування МС;

     2) виключити можливiсть несанкцiонованого доступу на МС стороннiх осiб, а також вилучення з нього товарiв, що перебувають пiд митним контролем;

     3) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осiб митницi пiд час здiйснення ними службових обов'язкiв до товарiв, розмiщених на МС, та документiв на них, створювати цим особам належнi умови для роботи на МС, надавати необхiднi для роботи примiщення, комп'ютерну технiку, обладнання й засоби зв'язку;

     4) вести облiк товарiв, що розмiщуються на цьому МС та випускаються з нього, та щоквартально подавати митницi звiт про рух товарiв на МС за попереднiй квартал в електронному виглядi (форма звiту наведена у додатку 2 до цього Порядку);

     5) дотримуватися режиму зони митного контролю;

     6) постiйно пiдтримувати МС та прилеглу до МС територiю у належному санiтарному та технiчному станi.

III. Порядок внесення до Реєстру МС

     3.1. Iнформацiя до бази даних (Реєстру МС) Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби (далi - ЄАIС) вноситься посадовою особою Держмитслужби за допомогою програмно-iнформацiйного комплексу ЄАIС.

     3.2. Суб'єкт господарської дiяльностi, який має намiр вiдкрити МС, подає до митницi в паперовiй та/або електроннiй формi заяву про вiдкриття МС (зразок заяви наведено в додатку 3 до цього Порядку).

(пункт 3.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2018р. N 1142)

     3.3. До заяви додаються:

     1) засвiдченi у визначеному законодавством порядку копiї документiв, що пiдтверджують право власностi на складськi об'єкти або право користування ними;

     2) засвiдченi заявником копiї:

     акта прийняття до експлуатацiї системи передавання тривожних сповiщень (щодо пожежної сигналiзацiї);

(абзац другий пiдпункту 2 пункту 3.3 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     наказу пiдприємства про створення власного пiдроздiлу охорони та положення про такий пiдроздiл. У разi вiдсутностi власного пiдроздiлу охорони надається копiя договору про надання послуг з охорони примiщень, територiй з вiдповiдними територiальними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України або пiдприємством, яке має лiцензiю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України на провадження господарської дiяльностi з надання послуг з охорони власностi та громадян. У такому випадку разом з договором надається копiя такої лiцензiї;

     дозволу на початок роботи новостворених пiдприємств, введення в експлуатацiю нових i реконструйованих виробничих, жилих об'єктiв та об'єктiв iншого призначення;

     висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи дiючих об'єктiв;

     загального плану територiї, на якiй знаходяться об'єкти, якi планується використовувати як МС, iз зазначенням мiсцезнаходження й лiнiйних розмiрiв цих складських об'єктiв, з позначенням розташування СВК, пiд'їзних шляхiв, схеми руху транспортних засобiв та плану кожного об'єкта МС (iз зазначенням розмiщення вiкон, дверей, ворiт, внутрiшнього обладнання тощо);

     технологiчної схеми iз зазначенням засобiв вимiрювальної технiки, що використовується для облiку та контролю (для МС, призначених для зберiгання газоподiбних, наливних та насипних товарiв);

     технiчних паспортiв на обладнання СВК (крiм МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберiгання нафти, що перемiщується трубопровiдним транспортом);

     документа, що пiдтверджує те, що по частинi магiстрального нафтопроводу, призначенiй для зберiгання нафти в митному режимi МС безпосередньо в трубопроводi, не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти;

(абзац сьомий пiдпункту 2 пункту 3.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.02.2017р. N 292, замiнено трьома абзацами згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     3) проект процедури експлуатацiї МС (далi - Процедура).

     У разi подання заяви в електроннiй формi на документи, передбаченi цим пунктом, накладається квалiфiкований електронний пiдпис.

(пункт 3.3 доповнено абзацом згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2018р. N 1142)

     3.4. Митницею у строк, що не перевищує 10 робочих днiв з дати отримання заяви, здiйснюється огляд складських об'єктiв, прилеглої до МС територiї, перевiрка вiдомостей, зазначених у поданих документах. Для суб'єкта господарювання, який має намiр вiдкрити та експлуатувати МС вiдкритого типу, перевiряється наявнiсть вiдомостей про нього в реєстрi митних брокерiв. За результатами огляду оформлюється акт, складання якого передбачено статтею 343 Митного кодексу України. У разi визнання вiдповiдностi складського об'єкта вимогам, встановленим цим Порядком, митниця у строк, що не перевищує 3 робочих днiв з дати складання акта, видає наказ про прийняття рiшення щодо надання дозволу на вiдкриття та експлуатацiю митного складу (далi - Дозвiл), затверджує Процедуру, погоджену утримувачем МС, i не пiзнiше наступного робочого дня пiсля затвердження Процедури направляє електронною поштою до Держмитслужби лист-повiдомлення для внесення складського об'єкта до Реєстру МС.

     У листi-повiдомленнi зазначаються:

     код за ЄДРПОУ/ реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв заявника або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний митний орган i мають вiдмiтку у паспортi);

     найменування (повинно мiстити iнформацiю про органiзацiйно-правову форму юридичної особи та її назву)/прiзвище, iм'я, по батьковi заявника;

     мiсцезнаходження/мiсце проживання заявника;

     мiсцезнаходження МС;

     вид складського об'єкта (примiщення, холодильна чи морозильна камера, резервуар, у тому числi частина магiстрального нафтопроводу, по якiй не виконується транспортування нафти на виконання договорiв про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберiгання нафти безпосередньо в трубопроводi, критий чи вiдкритий майданчик);

(абзац сьомий пункту 3.4 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     кiлькiсть складських об'єктiв (кожного виду окремо);

     площу (у квадратних метрах) або об'єм для резервуарiв (у кубiчних метрах) складського об'єкта, або об'єм (у кубiчних метрах) та довжина (у кiлометрах) для частини магiстрального нафтопроводу;

(абзац дев'ятий пункту 3.4 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     реквiзити наказу митницi про прийняття рiшення щодо надання Дозволу;

     кiнцева дата користування складським об'єктом утримувачем МС (у разi якщо складський об'єкт не належить утримувачу МС на правi власностi).

     3.5. Протягом одного робочого дня з дня отримання листа-повiдомлення уповноважена посадова особа Держмитслужби вносить iнформацiю до Реєстру МС.

     3.6. Протягом трьох робочих днiв з дати прийняття рiшення про надання Дозволу митниця направляє заявнику витяг з Реєстру МС.

     3.7. Реєстр МС ведеться в електронному виглядi за допомогою програмно-iнформацiйного комплексу ЄАIС Держмитслужби та мiстить таку iнформацiю:

     реєстрацiйний номер МС (формується вiдповiдно до пункту 3.8 цього роздiлу);

     дату внесення до Реєстру МС;

     код за ЄДРПОУ/реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв утримувача МС або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний митний орган i мають вiдмiтку у паспортi);

     найменування (повинно мiстити iнформацiю про органiзацiйно-правову форму юридичної особи та її назву)/прiзвище, iм'я, по батьковi утримувача МС;

     мiсцезнаходження/мiсце проживання утримувача МС;

     мiсцезнаходження МС;

     вид складського об'єкта (примiщення, холодильна чи морозильна камера, резервуар, критий чи вiдкритий майданчик);

     кiлькiсть складських об'єктiв (кожного виду окремо);

     площу (у квадратних метрах) або об'єм для резервуарiв (у кубiчних метрах) складського об'єкта;

     найменування митницi, яка здiйснює контроль за дiяльнiстю МС;

     реквiзити наказу митницi про прийняття рiшення щодо надання Дозволу;

     кiнцеву дату користування складським об'єктом утримувачем МС (у разi якщо складський об'єкт не належить утримувачу МС на правi власностi);

     дату, з якої зупиняється дiя Дозволу, причину такого зупинення, реквiзити наказу митницi про зупинення дiї Дозволу (у випадку зупинення);

     дату, до якої зупиняється дiя Дозволу (у випадку зупинення);

     дату анулювання Дозволу, причину такого анулювання, дату та номер листа (подання) митницi про анулювання Дозволу (у випадку анулювання);

     дату виключення МС з Реєстру МС, дату та номер листа (подання) митницi про виключення МС з Реєстру МС (у випадку виключення).

     3.8. Реєстрацiйний номер МС є унiкальним i формується за такою схемою:

M/XXXX/A/B,

     де M - маркер, який вказує на належнiсть цього реєстрацiйного номера МС (зазначається як "M");

     XXXX (2-5 - символи реєстрацiйного номера МС формуються в порядку зростання, починаючи з 0001) - порядковий номер МС у загальному перелiку митних складiв;

     A - лiтерний код типу МС:

     "Z" - МС закритого типу;

     "V" - МС вiдкритого типу;

     B (символи 7-8) - вiдображають iсторiю Дозволу. Порядковi номери переоформлених Дозволiв присвоюються у порядку зростання, починаючи з 01.

     Символи 7-8 реєстрацiйного номера МС формуються таким чином:

     при отриманнi пiдприємством Дозволу зазначається "00", у разi переоформлення Дозволу вперше - "01", при переоформленнi Дозволу вдруге - "02" i так далi.

     3.9. Пiдставою для прийняття митницею рiшення про вiдмову у наданнi Дозволу та подальшого направлення до Держмитслужби листа-повiдомлення для внесення складського об'єкта до Реєстру МС є:

     недостовiрнi данi, що мiстяться в заявi та доданих до неї заявником документах;

     вiдсутнiсть документа, подання якого передбачено пунктом 3.3 цього роздiлу;

     невiдповiднiсть складських об'єктiв вимогам цього Порядку.

     Про направлення до Держмитслужби листа-повiдомлення для внесення складського об'єкта до Реєстру МС (не пiзнiше наступного робочого дня з дня направлення такого листа) або про вiдмову у наданнi Дозволу (протягом 10 робочих днiв з дня отримання заяви з обов'язковим зазначенням причин вiдмови) митниця повiдомляє заявника письмово.

     Оскарження рiшення про вiдмову у наданнi Дозволу здiйснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України.

IV. Переоформлення Дозволу

     4.1. Переоформлення Дозволу здiйснюється у порядку, визначеному статтями 413 та 414 Митного кодексу України.

     4.2. Заява про переоформлення Дозволу подається митницi у порядку, передбаченому роздiлом III цього Порядку.

     4.3. У строки, встановленi пунктом 3.4 роздiлу III цього Порядку, митниця видає наказ про переоформлення Дозволу та направляє лист-повiдомлення до Держмитслужби.

     4.4. Держмитслужба у строки, встановленi пунктом 3.5 роздiлу III цього Порядку, вносить необхiднi вiдомостi до Реєстру МС та повiдомляє про це митницю.

V. Зупинення дiї Дозволу

     5.1. Дiя Дозволу може бути зупинена митницею у випадках та у порядку, що встановленi статтею 412 Митного кодексу України.

     5.2. Невиконання пiдприємством вимог, встановлених Митним кодексом України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, фiксується шляхом складання протоколу та/або акта, складання якого передбачено статтею 343 Митного кодексу України.

     Наказ митницi про зупинення дiї Дозволу повинен мiстити:

     1) причини та строк зупинення;

     2) вимогу до утримувача МС щодо усунення недолiкiв iз зазначенням вiдповiдно до Митного кодексу України кiнцевої дати усунення таких недолiкiв (крiм випадку зупинення дiї Дозволу за заявою утримувача МС);

     3) попередження про подальше анулювання Дозволу у разi невиконання вимог, зазначених у цьому наказi (крiм випадку зупинення дiї Дозволу за заявою утримувача МС).

     Завiрена копiя наказу про зупинення дiї Дозволу видається або надсилається у порядку та строки, встановленi в частинi п'ятiй статтi 412 Митного кодексу України.

     5.3. При зупиненнi дiї Дозволу до Реєстру МС посадовою особою митницi вноситься така iнформацiя:

     причини та строк зупинення;

     реквiзити наказу митницi про зупинення дiї Дозволу.

     5.4. Розмiщення нових партiй товарiв на МС у разi зупинення дiї Дозволу не дозволяється.

     5.5. У разi виявлення утримувачем МС бажання вiдновити дiю Дозволу (у разi зупинення дiї Дозволу за заявою цього утримувача МС) або пiсля усунення порушень та недолiкiв утримувач МС звертається iз заявою до митницi з проханням провести огляд територiй i примiщень МС. За результатами огляду оформлюється акт, складання якого передбачено статтею 343 Митного кодексу України.

     5.6. У разi виявлення вiдповiдностi МС вимогам цього Порядку митниця наступного робочого дня пiсля складання акта видає наказ про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу про зупинення дiї Дозволу. У Реєстрi МС робиться вiдмiтка про скасування зупинення дiї Дозволу i вказуються реквiзити наказу митницi про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу про зупинення дiї Дозволу. Дата наказу митницi про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу про зупинення дiї Дозволу є кiнцевою датою зупинення дiї Дозволу.

VI. Анулювання Дозволу

     6.1. Дозвiл може бути анульованим у випадках та у порядку, встановлених статтею 412 Митного кодексу України.

     6.2. Анулювання Дозволу оформлюється наказом митницi, в якому мають бути викладенi пiдстави для такого анулювання.

     6.3. Наступного дня пiсля пiдписання наказу щодо анулювання Дозволу митниця електронною поштою направляє копiю цього наказу до Держмитслужби для виключення з Реєстру такого МС.

     6.4. МС виключається з Реєстру МС шляхом внесення посадовою особою Держмитслужби реквiзитiв листа (подання) та наказу митницi щодо анулювання Дозволу. Дата наказу митницi щодо анулювання Дозволу є датою анулювання цього Дозволу. У Реєстрi МС вказується також кiнцева дата перемiщення товарiв з МС (протягом 30 днiв з дня анулювання Дозволу згiдно з частиною другою статтi 429 Митного кодексу України).

     6.5. Оскарження наказу митницi про анулювання Дозволу здiйснюється у порядку, встановленому законом.

     6.6. У разi скасування судом наказу митницi про анулювання Дозволу такий МС поновлюється у Реєстрi МС шляхом скасування наказу митницi щодо анулювання цього Дозволу (вказуються реквiзити судового рiшення).

     6.7. У разi анулювання Дозволу розмiщення нових партiй товарiв на такий МС не дозволяється.

     6.8. Реєстрацiйний номер МС пiсля виключення з Реєстру МС повторно не використовується.

Заступник директора Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку - начальник Управлiння податкової та митної полiтики Ю. П. Романюк

 

Додаток 1
до Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу

I. Умови обладнання митного складу системою вiдеоспостереження

     1. Утримувачi митного складу (далi - МС) повиннi облаштувати такi склади системою вiдеоспостереження (далi - СВК) (крiм МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберiгання нафти, що перемiщується трубопровiдним транспортом).

     2. Схема розмiщення вiдеокамер i їх кiлькiсть погоджуються керiвником митницi.

     3. Кiлькiсть вiдеокамер повинна бути достатньою для нагляду за:

     в'їздами на прилеглу територiю МС та виїздами з неї;

     воротами та дверними отворами МС, через якi здiйснюється розмiщення товарiв на склад або випуск товарiв зi складу.

     4. Мiсце розмiщення вiдеокамер визначається з урахуванням:

     особливостей конструкцiї складських об'єктiв, призначених для зберiгання товарiв;

     необхiдностi фiксацiї операцiй з розмiщення товарiв на МС, а також пiд час їх випуску з МС та мiсць накладення митного забезпечення на МС.

     5. При виходi з ладу СВК (як в цiлому, так i окремої вiдеокамери) утримувач МС повинен негайно вжити заходiв щодо вiдновлення її роботи.

     6. Вiдеоiнформацiя повинна зберiгатися утримувачем МС не менше року з дати її запису.

     7. Утримувач МС надає до митницi вiдеоiнформацiю за запитом керiвника митницi.

     8. Носiї iнформацiї з вiдеозаписами, наданими утримувачем МС, зберiгаються митницею не менше року з дати їх отримання. Пiсля закiнчення строку зберiгання цi носiї iнформацiї повертаються утримувачу МС.

II. Технiчнi характеристики СВК

     1. Вiдеозаписувальнi пристрої повиннi:

     забезпечувати чiтке зображення вiдеозапису за будь-яких погодних умов, часу доби та освiтлення;

     бути стацiонарними та захищеними вiд зовнiшнiх електромагнiтних випромiнювачiв i грозових розрядiв.

     2. СВК повиннi бути постiйно увiмкненi та автоматично проводити вiдеозйомку. Вiдеоспостереження та вiдеозапис вмикаються детектором руху.

     3. Кожен кадр вiдеозапису повинен мати час та дату запису.

     4. Формат кадру вiдеозапису повинен мати розподiльчу здатнiсть не менше нiж 704 х 576 пiкселiв.

     5. Швидкiсть реєстрацiї вiдеоiнформацiї повинна бути не менше нiж 1 кадр/сек. на кожен канал вiдеозапису.

     6. Для забезпечення поточного вiдеозапису та збереження архiву вiдеозапису об'єм пам'ятi СВК має бути не менше 5 ТБ.

     7. СВК повинна мати можливiсть архiвацiї вiдеозапису вибраного промiжку часу на зовнiшнi носiї або за допомогою локальної мережi.

(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2018р. N 1142, вiд 17.06.2020р. N 305)

 

Додаток 2
до Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу

Форма

ЗВIТ
про рух товарiв на митному складi

 
(найменування/прiзвище, iм'я, по батьковi утримувача митного складу; код за ЄДРПОУ/реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв*, реєстрацiйний номер митного складу)

за ___ квартал 20__ року

Розмiщення товару на митному складi Випуск товару з митного складу Кiнцевий термiн зберiгання товару
номер i дата документа, на пiдставi якого товари розмiщено на митному складi код товару згiдно з УКТ ЗЕД на рiвнi пiдгрупи (4 знаки) найменування (назва) товару вага брутто, кг вага нетто, кг вартiсть товару митний режим (тимчасове зберiгання) документ, на пiдставi якого товар випущено з митного складу код товару згiдно з УКТ ЗЕД на рiвнi пiдгрупи (4 знаки) вага брутто, кг вага нетто, кг вартiсть товару митний режим (тимчасове зберiгання)
код валюти контракту фактурна вартiсть у валютi контракту код номер i дата код валюти контракту фактурна вартiсть у валютi контракту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                                 

____________
     * Фiзичнi особи, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний митний орган i мають вiдмiтку у паспортi, зазначають серiю та номер паспорта.

     
(посада особи, що надала звiт) (пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
 
(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2018р. N 1142)

 

Додаток 3
до Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу
 
(найменування митницi)

ЗАЯВА
ПРО ВIДКРИТТЯ МИТНОГО СКЛАДУ

     Прошу надати складському об'єкту статус "митний склад" вiдкритого/закритого (необхiдне пiдкреслити) типу.

     У зв'язку з цим повiдомляю таке:

1.  
(повне та скорочене (за наявностi) найменування юридичної особи/прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця; код за ЄДРПОУ/реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний митний орган i мають вiдмiтку у паспортi))
2.  
(мiсцезнаходження/мiсце проживання заявника)
3.  
(мiсцезнаходження (поштова адреса) складських об'єктiв)
4.  
(кiлькiсть складських об'єктiв, площа або об'єм кожного з них)
5.  
(характеристика матерiально-технiчного оснащення складських об'єктiв)
 
6.  
(наявнiсть охоронної та протипожежної сигналiзацiї, протипожежного обладнання)
7. Документи, що додаються до заяви:  
 
Заявник     М. П.*
(прiзвище, iм'я, по батьковi) (пiдпис)

____________
* За наявностi.

(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2018р. N 1142)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.