МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

26.12.2018 N 1142


Про затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 сiчня 2019 р. за N 70/33041


     Вiдповiдно до глави 58 та статтi 407 Митного кодексу України, пункту 16 Порядку iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2016 року N 364, та пiдпункту 5 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

     1. Затвердити Змiни до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України, що додаються.

     2. Внести змiни до форми заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi та форми заяви про анулювання/зупинення дiї дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 04 серпня 2015 року N 693, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 27 серпня 2015 року за N 1036/27481, виклавши їх у новiй редакцiї, що додаються.

     3. Департаменту митної полiтики в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фiскальної служби України Власова О. С.

Мiнiстр О. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної прикордонної служби України О. Бляшенко
Голова Державної регуляторної служби України К. Ляпiна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
26 грудня 2018 року N 1142
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 сiчня 2019 р. за N 70/33041

Змiни до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України

     1. У Положеннi про склади тимчасового зберiгання, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 травня 2012 року N 613, зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 01 серпня 2012 року за N 1307/21619:

     1) у роздiлi I:

     у пунктi 1.7 слова "системи вiдеоспостереження (далi - СВС)" замiнити словами "системи вiдеоконтролю (далi - СВК)";

     пункт 1.8 викласти у такiй редакцiї:

     "1.8. Утримувач СТЗ забезпечує надання митницi, в зонi дiяльностi якої знаходиться СТЗ, та вiдповiдному пiдроздiлу ДФС, на який покладено функцiю здiйснення монiторингу, вiддаленого доступу до наявних СВК (в тому числi архiвiв вiдеозображень).

     На письмовий запит керiвника митницi або уповноваженої ним особи утримувач СТЗ надає митницi вiдеоiнформацiю СВК на носiях, узгоджених iз митницею, за перiод, вказаний у запитi.";

     2) у пунктi 2.4 роздiлу II слова "системи вiдеоспостереження (далi - СВС)" замiнити абревiатурою "СВК";

     3) у роздiлi III:

     абзац перший пункту 3.1 пiсля слiв "подає до митницi" доповнити словами "в паперовiй та/або електроннiй формi";

     пункт 3.2 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi подання заяви в електроннiй формi на документи, передбаченi цим пунктом, накладається квалiфiкований електронний пiдпис.";

     пункт 3.3 викласти у такiй редакцiї:

     "3.3. Заява про надання Дозволу реєструється митницею в порядку, установленому Типовою iнструкцiєю з документування управлiнської iнформацiї в електроннiй формi та органiзацiї роботи з електронними документами в дiловодствi, електронного мiжвiдомчого обмiну, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 сiчня 2018 року N 55.";

     4) в абзацi другому пункту 8.3 роздiлу VIII посилання "www.customs.gov.ua" замiнити посиланням "www.sfs.gov.ua";

     5) у текстi Положення:

     абревiатуру "СВС" замiнити абревiатурою "СВК";

     слова "Держмитслужба України" в усiх вiдмiнках замiнити абревiатурою "ДФС";

     слова "орган державної податкової служби" замiнити словами "орган доходiв i зборiв";

     6) у додатках до Положення:

     у додатку 2 абревiатуру "СВС" замiнити абревiатурою "СВК";

     у додатку 4 слова "Держмитслужба України" в усiх вiдмiнках замiнити абревiатурою "ДФС";

     у додатках 3 - 5, 7 слова "орган державної податкової служби" замiнити словами "орган доходiв i зборiв".

     2. У Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16 липня 2012 року N 835, зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 03 серпня 2012 року за N 1324/21636 (зi змiнами):

     1) у роздiлi II:

     у пунктi 2.2:

     абзац дев'ятий викласти у такiй редакцiї:

     "наявнiсть i функцiонування системи вiдеоконтролю (далi - СВК) для нагляду за в'їздами на прилеглу територiю МС та виїздами з неї, воротами та дверними отворами МС, через якi здiйснюється розмiщення товарiв на склад або випуск товарiв зi складу, фiксування такого вiдображення для виявлення несанкцiонованого вилучення товарiв i транспортних засобiв, що перебувають пiд митним контролем, а також ведення вiдповiдного архiву (умови обладнання СВК наведенi в додатку 1 до цього Порядку);

     в абзацi десятому абревiатуру "СВС" замiнити абревiатурою "СВК";

     доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "Утримувач МС забезпечує надання митницi, в зонi дiяльностi якої знаходиться МС, та вiдповiдному пiдроздiлу ДФС, на який покладено функцiю здiйснення монiторингу, вiддаленого доступу до наявних СВК (в тому числi архiвiв вiдеозображень).";

     2) у роздiлi III:

     пункт 3.2 пiсля слiв "подає до митницi" доповнити словами "в паперовiй та/або електроннiй формi";

     пункт 3.3 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi подання заяви в електроннiй формi на документи, передбаченi цим пунктом, накладається квалiфiкований електронний пiдпис.";

     3) у текстi Порядку:

     абревiатуру "СВС" замiнити абревiатурою "СВК";

     слова "орган державної податкової служби" замiнити словами "орган доходiв i зборiв";

     4) у додатках до Порядку:

     у додатку 1 абревiатуру "СВС" замiнити абревiатурою "СВК";

     у додатках 2, 3 слова "орган державної податкової служби" замiнити словами "орган доходiв i зборiв".

     3. У роздiлi II Порядку подання та розгляду заяв i надання дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi та контролю за нею, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 04 серпня 2015 року N 693, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 27 серпня 2015 року за N 1036/27481:

     абзац перший пункту 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1. З метою отримання та переоформлення Дозволу пiдприємство надсилає на адресу ДФС Заяву про надання/переоформлення Дозволу, яка заповнюється у друкованому виглядi за допомогою друкувального пристрою на аркушi паперу формату А4 засобами поштового або електронного зв'язку.

     У разi подання Заяви в електроннiй формi на неї накладають квалiфiкований електронний пiдпис керiвника пiдприємства / фiзичної особи - пiдприємця та надсилають засобами електронного зв'язку.";

     абзац другий пункту 5 викласти у такiй редакцiї:

     "Протягом трьох робочих днiв пiсля дати включення пiдприємства до реєстру митних брокерiв витяг з цього реєстру надсилається ДФС засобами поштового або електронного зв'язку на адресу мiсцезнаходження юридичної особи / мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця або на адресу електронної пошти, якi зазначенi у Заявi про надання/переоформлення Дозволу.".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
04 серпня 2015 року N 693
(у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 26 грудня 2018 року N 1142)
 
(найменування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику)

ЗАЯВА
про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi

Прошу надати/переоформити дозвiл на провадження митної брокерської дiяльностi
(непотрiбне закреслити)
Заявник  
(повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi (серiя, номер паспорта, ким i коли виданий) фiзичної особи - пiдприємця)
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника пiдприємства)
 
(мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця (поштовий iндекс, адреса))
     
(телефони) (адреса електронної пошти) (факс)
 
(органiзацiйно-правова форма (КОД))
 
(код територiї пiдприємства (10 знакiв) (КОАТУУ))
                   

(iдентифiкацiйний код, або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта))

Дозвiл на провадження митної брокерської дiяльностi
номер i дата запису в реєстрi митних брокерiв серiя   N   вiд  
(зазначається у разi переоформлення дозволу)
Пiдстава для переоформлення дозволу  
(зазначається у разi переоформлення дозволу)

ДОСТОВIРНIСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ВIДОМОСТЕЙ ПIДТВЕРДЖУЮ. Вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних" надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних у паперових та електронних картотеках.

"___" ____________ 20__ р.    
(пiдпис керiвника пiдприємства або громадянина-пiдприємця)
М. П. (за наявностi)
(iнiцiали, прiзвище)
 
Директор Департаменту митної полiтики
О. П. Москаленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
04 серпня 2015 року N 693
(у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 26 грудня 2018 року N 1142)
 
(найменування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику)

ЗАЯВА
про анулювання/зупинення дiї дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi

Прошу анулювати/зупинити дiю дозволу на провадження митної брокерської дiяльностi
(непотрiбне закреслити)
Заявник  
(повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi, паспортнi данi (серiя, номер паспорта, ким i коли виданий) фiзичної особи - пiдприємця)
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника пiдприємства)
 
(мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця (поштовий iндекс, адреса))
     
(телефони) (адреса електронної пошти) (факс)
 
(органiзацiйно-правова форма (КОД))
 
(код територiї пiдприємства (10 знакiв) (КОАТУУ))
                   

(iдентифiкацiйний код, або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта))

Дозвiл на провадження митної брокерської дiяльностi
номер i дата запису в реєстрi митних брокерiв серiя   N   вiд  
Пiдстава для анулювання/зупинення дiї дозволу  
(непотрiбне закреслити)
Зупинити дiю дозволу до  
(зазначити дату в разi зупинення дiї дозволу)

ДОСТОВIРНIСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ВIДОМОСТЕЙ ПIДТВЕРДЖУЮ. Вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних" надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних у паперових та електронних картотеках.

"___" ____________ 20__ р.    
(пiдпис керiвника пiдприємства або громадянина-пiдприємця)
М. П. (за наявностi)
(iнiцiали, прiзвище)
 
Директор Департаменту митної полiтики
О. П. Москаленко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.