КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 травня 2016 р. N 364


Деякi питання реалiзацiї принципу "єдиного вiкна" пiд час здiйснення митного, санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного, радiологiчного та iнших видiв державного контролю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 листопада 2017 року N 878,
вiд 31 сiчня 2018 року N 44

     Вiдповiдно до частини третьої статтi 33 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, що додається.

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2017р. N 878)

     2. Центральним органам виконавчої влади привести до 31 грудня 2017 р. власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою, передбачивши в них положення щодо функцiонування системи управлiння ризиками як пiдстави для здiйснення контролю товарiв, що пiдлягають державним видам контролю.

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2017р. N 878)

     3. Державнiй фiскальнiй службi щомiсяця здiйснювати монiторинг результатiв застосування Порядку, затвердженого цiєю постановою, та розмiщувати на власному офiцiйному веб-сайтi вiдповiдну статистичну iнформацiю в розрiзi кожного державного органу.

     4. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 463 "Про затвердження Порядку iнформацiйного обмiну мiж митними та iншими державними органами за допомогою електронних засобiв передачi iнформацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 41, ст. 1575).

     41. Установити, що до 31 сiчня 2019 р. рiшення про здiйснення державного санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного та радiологiчного контролю iз застосуванням iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи органiв доходiв i зборiв приймається пiдприємством у разi:

     ввезення (пересилання) на митну територiю України товарiв у мiжнародних поштових вiдправленнях або у мiжнародних експрес-вiдправленнях, а також у разi перемiщення товарiв транзитом;

     вивезення за межi митної територiї України товарiв, якi перетинають митний кордон iншим, нiж автомобiльний, видом транспорту;

     декларування товарiв в мiсцях митного оформлення, якi перебувають менше 90 днiв у перелiку мiсць митного оформлення товарiв, в яких застосовується Порядок, затверджений цiєю постановою.

(постанову доповнено пунктом 41 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2017р. N 878, пункт 41 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     42. Мiнiстерству фiнансiв затвердити як нормативно-технiчнi документи, необхiднi для застосування Порядку, затвердженого цiєю постановою, перелiки:

     мiсць митного оформлення товарiв, в яких застосовується зазначений Порядок;

     пунктiв пропуску через державний кордон України, в яких функцiонують комплекси для здiйснення автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв;

     документiв та/або вiдомостей, якi необхiдно подати вiдповiдному контролюючому органовi для завершення вiдповiдного виду державного контролю.

(постанову доповнено пунктом 42 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2017р. N 878)

     5. Ця постанова набирає чинностi з 1 серпня 2016 року.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 травня 2016 р. N 364
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 листопада 2017 р. N 878)

ПОРЯДОК
iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї

Загальна частина

     1. Цей Порядок визначає механiзм взаємодiї органiв доходiв i зборiв, державних органiв, уповноважених на здiйснення державного санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного, радiологiчного контролю (далi - контролюючi органи), та пiдприємств за принципом "єдиного вiкна" iз застосуванням iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи органiв доходiв i зборiв, а також механiзм обмiну iнформацiєю та документами мiж органами доходiв i зборiв та державними органами, уповноваженими на видачу документiв, що пiдтверджують дотримання обмежень пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України (далi - державнi органи).

     2. Термiни у цьому Порядку вживаються у значеннi, наведеному в Митному кодексi України.

     3. Дiя цього Порядку поширюється на операцiї iз ввезення на митну територiю України, вивезення за межi митної територiї України, а також перемiщення транзитом товарiв, якi пiдлягають митному та iншим видам державного контролю.

     4. Здiйснення державного санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного та радiологiчного контролю iз застосуванням положень цього Порядку є обов'язковим у разi електронного декларування товарiв пiдприємствами iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     5. Взаємодiя органiв доходiв i зборiв, контролюючих органiв та пiдприємств, а також обмiн iнформацiєю та документами мiж органами доходiв i зборiв та державними органами вiдповiдно до цього Порядку здiйснюється за принципом "єдиного вiкна" згiдно з мiжнародною практикою та рекомендацiями мiжнародних органiзацiй iз застосуванням iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи органiв доходiв i зборiв (далi - iнформацiйна система) та з використанням системи електронної взаємодiї органiв виконавчої влади та системи електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв у разi iнтеграцiї та/або з використанням ресурсу Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку.

     6. У разi перемiщення через митний кордон України товарiв, необхiдних для подолання наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй, катастроф, епiдемiй; а також живих тварин, органiв та iнших анатомiчних матерiалiв людини для потреб трансплантацiї; товарiв, що мають обмежений строк чи особливий режим зберiгання; товарiв вiйськового призначення; товарiв, що ввозяться для потреб Збройних Сил, Нацiональної гвардiї, iнших утворених вiдповiдно до законiв вiйськових формувань, СБУ, МВС, Нацiональної полiцiї, Держприкордонслужби, ДСНС, Держспецтрансслужби, Держспецзв'язку для забезпечення проведення антитерористичної операцiї; радiоактивних матерiалiв; фото-, аудiо- i вiдеоматерiалiв для засобiв масової iнформацiї; товарiв мiжнародної технiчної та гуманiтарної допомоги; товарiв, що перемiщуються в рамках виконання угод про виробничу кооперацiю; товарiв, що перемiщуються за процедурою МДП, державний санiтарно-епiдемiологiчний, ветеринарно-санiтарний, фiтосанiтарний, екологiчний та радiологiчний контроль таких товарiв здiйснюється першочергово.

Iнформацiйна система

     7. Посадовi особи контролюючих органiв, державних органiв взаємодiють з iнформацiйною системою з використанням:

     спецiального програмно-iнформацiйного комплексу (далi - веб-iнтерфейс), який розробляється ДФС та безоплатно надається у користування контролюючим органам, державним органам; та/або

     системи електронної взаємодiї органiв виконавчої влади та системи електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв; та/або

     власних iнформацiйних систем, сумiсних з iнформацiйною системою ДФС.

     8. Послуги електронного цифрового пiдпису надаються в акредитованому центрi сертифiкацiї ключiв ДФС посадовим особам контролюючих органiв та державних органiв, якi користуватимуться iнформацiйною системою (далi - уповноваженi посадовi особи), безоплатно за зверненнями таких органiв.

     9. Iнформацiйна система цiлодобово забезпечує можливiсть уповноваженим посадовим особам та пiдприємствам здiйснювати заходи, передбаченi цим Порядком, та зберiгає документи i протоколи дiй її користувачiв протягом 1095 днiв.

(пункт 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     10. Адмiнiстратором iнформацiйної системи є ДФС, яка за зверненнями контролюючих органiв та державних органiв надає право доступу уповноваженим посадовим особам таких органiв. Кожний контролюючий орган та державний орган визначає власного адмiнiстратора системи, який взаємодiє з адмiнiстратором iнформацiйної системи.

     При цьому адмiнiстратори, визначенi у контролюючому органi та державному органi, забезпечують функцiонування iнформацiйної системи, супроводження наповнення системи управлiння ризиками та здiйснення контролю за роботою уповноважених посадових осiб вiдповiдного органу в iнформацiйнiй системi.

     11. Iнформацiйна система передбачає можливiсть доступу уповноважених посадових осiб до вiдомостей, протоколiв дiй та iнших даних, що:

     внесенi уповноваженими посадовими особами вiдповiдного контролюючого органу;

     внесенi пiдприємствами та призначенi для вiдповiдного контролюючого органу;

     внесенi уповноваженими посадовими особами державних органiв;

     сформованi за допомогою iнформацiйної системи вiдповiдно до цього Порядку на пiдставi даних, зазначених в абзацах другому - четвертому цього пункту.

     12. Взаємодiя пiдприємств з iнформацiйною системою здiйснюється з використанням iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем i засобiв їх забезпечення, що використовуються пiдприємствами для подання органам доходiв i зборiв документiв i вiдомостей, передбачених Митним кодексом України, через автоматизовану систему митного оформлення органiв доходiв i зборiв. Iнформацiйна система надсилає пiдприємству повiдомлення з електронним цифровим пiдписом посадової особи органу доходiв i зборiв.

     13. Документи, вiдомостi, що вносяться пiдприємствами до iнформацiйної системи у виглядi сканованих копiй, повиннi зберiгатися пiдприємством не менш як 1095 днiв.

     14. Iнформацiйна система, веб-iнтерфейс та спецiальне програмне забезпечення можуть мати додатковi функцiї для зручностi користування, якi запроваджуються ДФС з урахуванням заявок користувачiв та власних ресурсiв.

     15. Пропозицiї про доопрацювання програмного забезпечення з метою отримання додаткових функцiй для зручностi користування подаються ДФС через адмiнiстраторiв системи, визначених контролюючими органами.

     16. Iнформацiйна система може використовуватися для подання пiдприємствами документiв, якi необхiднi для видачi органами доходiв i зборiв, вiдповiдно до Митного кодексу України, дозволiв на вiдкриття та експлуатацiю магазину безмитної торгiвлi, митного складу, складу тимчасового зберiгання, здiйснення митної брокерської дiяльностi, а також для отримання пiдприємствами таких дозволiв.

     17. Результати заходiв державного контролю i документи, сформованi в електроннiй формi вiдповiдно до цього Порядку та оформленi на паперових носiях вiдповiдно до встановленого iншими нормативно-правовими актами порядку, мають однакову юридичну силу.

     У разi оформлення результатiв заходiв державного контролю i документiв в електроннiй формi вiдповiдно до цього Порядку проставлення контролюючими органами на товаросупровiдних (товаротранспортних) документах вiдповiдних вiдмiток, печаток та штампiв не здiйснюється.

Ввезення товарiв на митну територiю України

     18. У пунктах пропуску через державний кордон України державний санiтарно-епiдемiологiчний, ветеринарно-санiтарний, фiтосанiтарний, екологiчний контроль здiйснюється органами доходiв i зборiв в установленому порядку у формi попереднього документального контролю, результати якого вносяться посадовими особами органiв доходiв i зборiв до iнформацiйної системи.

     19. У пунктах пропуску через державний кордон України, в яких забезпечено функцiонування комплексiв автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв, радiологiчний контроль вважається завершеним, якщо товари випущенi з такого пункту пропуску через державний кордон України для перемiщення їх у митницю призначення.

     У разi виявлення перевищення природного радiацiйного фону комплексами автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв уповноваженою посадовою особою державного органу, уповноваженого на здiйснення державного радiологiчного контролю, в iнформацiйнiй системi формується повiдомлення для органу доходiв i зборiв про негативнi результати проведення радiологiчного контролю та здiйснюється радiологiчний контроль товарiв.

     Пiсля здiйснення радiологiчного контролю уповноважена посадова особа протягом 30 хвилин вносить iнформацiю про здiйснення такого контролю до iнформацiйної системи.

     Спiвставлення вiдомостей про випуск товарiв з такого пункту пропуску, даних, що мiстяться у вiдповiдних графах митної декларацiї, та iнформацiї про негативнi результати проведення радiологiчного контролю здiйснюється автоматично. Вiдсутнiсть повiдомлення для органу доходiв i зборiв про негативнi результати проведення радiологiчного контролю свiдчить про позитивнi результати його проведення у зазначених пунктах пропуску, незалежно вiд рiшення пiдприємства про застосування положень цього Порядку, а проставлення на товаросупровiдних (товаротранспортних) документах вiдповiдних вiдмiток про проведення державного радiологiчного контролю не здiйснюється.

(пункт 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     20. У разi завершення у повному обсязi державного санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного чи радiологiчного контролю уповноваженими посадовими особами в пунктах пропуску через державний кордон України такi посадовi особи протягом 30 хвилин з моменту завершення контролю вносять з використанням веб-iнтерфейсу до iнформацiйної системи вiдмiтку про його здiйснення, незалежно вiд рiшення пiдприємства про застосування положень цього Порядку.

(абзац перший пункту 20 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     Органи доходiв i зборiв у пунктах пропуску через державний кордон України надають уповноваженим посадовим особам доступ до веб-iнтерфейсу.

     21. Iнформацiйна система протягом однiєї години пiсля випуску з пункту пропуску через державний кордон України для перемiщення у митницю призначення задекларованих у попереднiй або перiодичнiй митнiй декларацiї товарiв автоматично формує та надсилає пiдприємству електронне повiдомлення, в якому зазначаються:

     реквiзити попередньої або перiодичної митної декларацiї;

     дата i час випуску товарiв з пункту пропуску через державний кордон України;

     види державного контролю, якi здiйснено у формi попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України органами доходiв i зборiв;

     види державного контролю, якi завершено у пунктi пропуску через державний кордон України;

     види державного контролю, якi необхiдно завершити у зонах митного контролю на митнiй територiї України;

     вичерпний перелiк документiв та/або вiдомостей, якi необхiдно подати вiдповiдному контролюючому органовi для завершення необхiдного виду державного контролю.

     22. Сканованi копiї документiв, необхiдних для завершення вiдповiдного виду державного контролю, разом з електронним повiдомленням з електронним цифровим пiдписом посадової особи пiдприємства надсилаються до iнформацiйної системи для здiйснення вiдповiдного виду державного контролю до моменту прибуття товарiв у мiсце доставки або пiсля їх прибуття у строки, визначенi статтею 95 Митного кодексу України.

     У разi надання згоди пiдприємства на передання контролюючому органу вiдомостей, якi зазначенi в попереднiй або перiодичнiй митнiй декларацiї (крiм вiдомостей про вартiсть товарiв), копiї комерцiйних рахункiв, контрактiв, сертифiкатiв походження не скануються та не передаються в складi електронного повiдомлення.

     В електронному повiдомленнi пiдприємство зазначає реквiзити попередньої або перiодичної митної декларацiї, надає чи не надає згоду на передання її вiдомостей (крiм вiдомостей про вартiсть товарiв) контролюючому органу, а також зазначає дату i час, коли товари у митницi прибуття у присутностi представника пiдприємства можуть бути пред'явленi вiдповiдному контролюючому органовi для огляду або iнспектування (у разi, коли контролюючим органом буде прийнято рiшення про такий огляд (iнспектування).

     Мiсцем проведення огляду (iнспектування) є фактична адреса розташування зони митного контролю.

     Зазначене електронне повiдомлення для органу доходiв i зборiв є пiдставою для органiзацiї доступу посадових осiб контролюючого органу для проведення огляду (iнспектування) товарiв та/або вiдбору зразкiв; для контролюючих органiв - заявою на проведення вiдповiдних процедур вiдповiдного державного контролю.

     У разi бажання пiдприємства провести одночасно з оглядом (iнспектуванням) товарiв та/або вiдбором зразкiв контролюючим органом фiзичний огляд товарiв з метою перевiрки їх вiдповiдностi опису (вiдомостям), зазначеному в товаросупровiдних документах, звернення пiдприємства про такий фiзичний огляд оформляється шляхом проставляння окремої вiдмiтки в електронному повiдомленнi.

(абзац шостий пункту 22 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     23. Iнформацiйна система пiсля отримання вiд пiдприємства електронного повiдомлення i сканованих копiй документiв перевiряє електронний цифровий пiдпис посадової особи пiдприємства. У разi позитивного результату такої перевiрки iнформацiйна система зберiгає отриманi повiдомлення i документи, формує вiдповiднi вiдомостi з попереднiх або перiодичних митних декларацiй (у разi надання згоди пiдприємства), iнформує вiдповiдний контролюючий орган про їх надходження шляхом вiдображення електронного повiдомлення у веб-iнтерфейсi та за наявностi даних в iнформацiйнiй системi надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи органу за мiсцезнаходженням митницi призначення, надає можливiсть перегляду попереднiх випадкiв здiйснення вiдповiдного державного контролю товарiв даного пiдприємства.

     Iнформацiйна система вiдображає у веб-iнтерфейсi для контролюючого органу також результати державного санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного та радiологiчного контролю, якi:

     проведено у формi попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України органами доходiв i зборiв (крiм радiологiчного контролю);

     завершено у повному обсязi у пунктi пропуску через державний кордон України залученими уповноваженими посадовими особами контролюючих органiв або посадовими особами контролюючих органiв, якi здiйснюють радiологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України, у яких не забезпечено функцiонування комплексiв автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв.

     Про дату i час надсилання повiдомлення i документiв контролюючому органовi для проведення вiдповiдного виду державного контролю, а також про негативнi результати перевiрки електронного цифрового пiдпису чи помилки у реквiзитах попередньої або перiодичної митної декларацiї iнформацiйна система повiдомляє пiдприємству.

     24. Уповноважена посадова особа в найкоротший можливий строк, але не бiльше нiж чотири робочих години з моменту отримання через веб-iнтерфейс електронного повiдомлення i сканованих документiв:

     1) приймає в порядку, встановленому законодавством, одне з таких рiшень:

     завершення вiдповiдного виду державного контролю;

     вiдмова в завершеннi здiйснення вiдповiдного виду державного контролю;

     проведення огляду (iнспектування) товарiв;

     проведення огляду (iнспектування) товарiв та вiдбору зразкiв;

     проведення додаткової обробки товарiв (фумiгацiї, знезараження, нанесення вiдповiдного маркування тощо);

     повернення вантажу за межi митної територiї України;

     знищення вантажу;

     товар не пiдлягає вiдповiдному виду державного контролю;

     2) вносить до iнформацiйної системи iнформацiю про прийняте рiшення та наводить детальне обґрунтування пiдстав прийнятого рiшення, крiм випадкiв прийняття рiшення про завершення контролю. У разi необхiдностi пiд час проведення огляду (iнспектування) товарiв або вiдбору зразкiв пред'явлення чи передання контролюючому органу оригiналiв документiв, необхiдних для здiйснення згiдно iз законодавством вiдповiдного виду державного контролю, - зазначає вичерпний перелiк таких документiв;

     3) вносить до iнформацiйної системи iнформацiю про дату i час проведення огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв (якщо приймається вiдповiдне рiшення). У разi неможливостi проведення такого огляду (iнспектування) або вiдбору зразкiв на дату i час, наведенi пiдприємством в електронному повiдомленнi, вносить до iнформацiйної системи з обґрунтуванням причин iнформацiю про найближчi дату i час, коли може бути проведений огляд (iнспектування) або вiдбiр зразкiв контролюючим органом.

     25. У разi коли протягом трьох робочих годин з моменту отримання через веб-iнтерфейс електронного повiдомлення i сканованих документiв уповноважена посадова особа не внесла до iнформацiйної системи будь-якого рiшення, iнформацiйна система створює окреме повiдомлення у веб-iнтерфейсi та за наявностi необхiдних даних надсилає листа на адресу електронної пошти адмiнiстратора системи контролюючого органу.

     Якщо протягом чотирьох робочих годин з моменту отримання через веб-iнтерфейс електронного повiдомлення i сканованих документiв уповноважена посадова особа чи адмiнiстратор контролюючого органу не вносили до iнформацiйної системи будь-якого рiшення, iнформацiйна система автоматично формує рiшення про здiйснення вiдповiдного виду державного контролю. У цьому разi вiдповiднi види державного контролю вважаються проведеними. Зазначене рiшення є пiдставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     Iнформацiйна система повiдомляє вiдповiдному контролюючому органу про автоматично сформованi рiшення щодо здiйснення вiдповiдного виду державного контролю шляхом вiдображення окремого електронного повiдомлення у веб-iнтерфейсi та за наявностi необхiдних даних надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи за мiсцезнаходженням митницi призначення та адмiнiстратора системи контролюючого органу.

     Для формування iнформацiйною системою рiшень про здiйснення вiдповiдного виду державного контролю, якi є пiдставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, робочими годинами є час (крiм вихiдних, святкових i неробочих днiв):

     понедiлок - четвер - з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00;

     п'ятниця - з 9.00 до 13.00 та з 13.45 до 16.45.

     У разi коли для структурних пiдроздiлiв контролюючих органiв встановлено iнший графiк роботи, дiї, передбаченi цим Порядком, вчиняються уповноваженими посадовими особами в межах установленого для них графiка роботи.

     Контролюючi органи з урахуванням кадрових та матерiальних ресурсiв забезпечують здiйснення вiдповiдних видiв державного контролю згiдно з графiком роботи структурних пiдроздiлiв органiв доходiв i зборiв.

(пункт 25 доповнено новим абзацом восьмим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)

     У разi виникнення технiчних збоїв в iнформацiйнiй системi вiдлiк робочих годин для автоматичного формування рiшення про здiйснення вiдповiдного виду державного контролю зупиняється, про що пiсля вiдновлення роботи iнформацiйної системи повiдомляється вiдповiдним пiдприємствам, уповноваженiй посадовiй особi та адмiнiстратору контролюючого органу.

     26. Якщо наведенi в електронному повiдомленнi дата i час, коли товари в митницi прибуття можуть бути у присутностi представника пiдприємства пред'явленi вiдповiдному контролюючому органовi для можливої перевiрки, не збiгаються з датою i часом проведення огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв, що внесенi контролюючим органом до iнформацiйної системи вiдповiдно до пiдпункту 3 пункту 24 цього Порядку, iнформацiйна система формує для органу доходiв i зборiв, у зонi митного контролю якого перебувають товари, повiдомлення про необхiднiсть узгодження мiж пiдприємством та контролюючим органом дати i часу проведення огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв.

     За наявностi розбiжностей у датi i/або часi проведення огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв, запропонованих пiдприємством i контролюючим органом, iнформацiйна система в електронному повiдомленнi пiдприємству наводить запропоновану контролюючим органом дату i час проведення огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв, а також контактнi данi посадових осiб органу доходiв i зборiв, вiдповiдальних за узгодження дати i часу проведення такого огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв.

     27. Iнформацiйна система надсилає повiдомлення пiдприємству щодо здiйснення вiдповiдного виду державного контролю не пiзнiше нiж через 15 хвилин пiсля внесення уповноваженою посадовою особою iнформацiї про прийняте рiшення, але не ранiше:

     пiдтвердження в установленому порядку посадовою особою органу доходiв i зборiв факту доставки товарiв у повному обсязi до митницi призначення пiд час перемiщення товарiв на пiдставi перiодичної або попередньої митної декларацiї, яка мiстить вiдомостi, достатнi для ввезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України та забезпечення доставки їх до митницi призначення;

     пропуску товарiв через митний кордон України на пiдставi попередньої митної декларацiї, яка мiстить вiдомостi, достатнi для випуску товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацiєю, яка мiстить всю необхiдну для цього iнформацiю.

     28. Якщо дата i час проведення огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв, запропонованi контролюючим органом, є прийнятими для пiдприємства, пiдприємство iнформує про це орган доходiв i зборiв шляхом надсилання електронного повiдомлення.

     Огляд (iнспектування) товарiв та/або вiдбiр зразкiв проводиться одночасно всiма контролюючими органами та за наявностi звернення декларанта про фiзичний огляд з метою перевiрки їх вiдповiдностi опису (вiдомостям), зазначеному в товаросупровiдних документах, - органами доходiв i зборiв.

     Обов'язок щодо узгодження з пiдприємством дати i часу проведення огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв контролюючими органами покладається на посадових осiб органу доходiв i зборiв, у зонi митного контролю якого перебувають товари. Огляд (iнспектування) товарiв повинен бути призначений на найближчий можливий час, але не пiзнiше нiж через 12 робочих годин вiд часу, запропонованого пiдприємством.

     Iнформацiя про узгодженi пiдприємствами та всiма контролюючими органами дату i час, мiсце проведення огляду (iнспектування) вноситься посадовою особою органу доходiв i зборiв до iнформацiйної системи.

     У разi коли представник пiдприємства не з'являється в узгодженi з контролюючими органами час та мiсце проведення огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв, уповноважена посадова особа контролюючого органу вносить до iнформацiйної системи вiдмiтку про вiдмову у завершеннi вiдповiдного виду державного контролю.

     Якщо в узгодженi час та мiсце проведення огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв не з'являється уповноважена посадова особа контролюючого органу, посадовi особи органу доходiв i зборiв, у зонi митного контролю якого перебувають товари, вживають заходiв для органiзацiї проведення контролюючим органом такого огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв, а також iнформують адмiнiстратора вiдповiдного контролюючого органу.

     У разi коли пiдприємство не приймало рiшення про застосування iнформацiйної системи, посадова особа органу доходiв i зборiв за зверненням пiдприємства органiзовує одночасний огляд (iнспектування) всiма контролюючими органами.

     29. Оригiнали документiв, необхiдних для здiйснення згiдно iз законодавством вiдповiдного виду державного контролю, пред'являються та/або передаються пiдприємством контролюючому органовi пiд час проведення огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв на вимогу вiдповiдного контролюючого органу.

     30. Уповноваженi посадовi особи протягом 30 хвилин з моменту завершення в установленому порядку вiдповiдного виду державного контролю, в тому числi в разi неподання митної декларацiї органовi доходiв i зборiв, вносять з використанням веб-iнтерфейсу до iнформацiйної системи вiдмiтки про рiшення щодо його здiйснення, передбаченi пунктом 24 цього Порядку.

     Органи доходiв i зборiв у мiсцях проведення огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв надають уповноваженим посадовим особам доступ до веб-iнтерфейсу iнформацiйної системи.

     31. Орган доходiв i зборiв не може заборонити пiдприємству здiйснити фiзичний огляд товарiв з метою проведення перевiрки їх вiдповiдностi опису (вiдомостям), зазначеному у супровiдних документах, пiд час огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв контролюючим органом. Результати фiзичного огляду товарiв ураховуються органом доходiв i зборiв пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв вiдповiдно до Митного кодексу України.

     32. За наявностi у мiсцях проведення огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв стацiонарних чи портативних технiчних засобiв митного контролю, якi забезпечують вiдеоспостереження, такий огляд проводиться з обов'язковою його вiдеофiксацiєю.

Особливостi здiйснення видiв державного контролю пiд час ввезення товарiв на митну територiю України у разi здiйснення їх митного оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України

     33. У разi ввезення товарiв на митну територiю України та здiйснення їх митного оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України пiдприємство може для здiйснення вiдповiдних видiв державного контролю надiслати органовi доходiв i зборiв електронне повiдомлення та сканованi копiї документiв з електронним цифровим пiдписом, що необхiднi для здiйснення вiдповiдного виду державного контролю.

(абзац перший пункту 33 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     Замiсть сканованих копiй транспортних (перевiзних) документiв, рахункiв-фактур (iнвойсiв), контрактiв, сертифiкатiв походження пiдприємство може надiслати разом з електронним повiдомленням вiдомостi про товарну партiю, якi мiстять данi, що згiдно iз законодавством вносяться до попередньої митної декларацiї (за винятком вiдомостей про вартiсть товарiв).

     В електронному повiдомленнi пiдприємство зазначає реквiзити транспортного (перевiзного) документа та рахунка-фактури (iнвойса), на пiдставi яких товари перетнули митний кордон України, номери контейнерiв (якщо товари перемiщуються у контейнерах), дату i час, коли товари в зонi митного контролю пункту пропуску через державний кордон України можуть бути пред'явленi у присутностi представника пiдприємства вiдповiдному контролюючому органовi для можливої перевiрки.

     34. Iнформацiйною системою, посадовими особами органу доходiв i зборiв, що здiйснюють митне оформлення товарiв у пунктах пропуску через державний кордон України, а також уповноваженими посадовими особами вчиняються дiї, визначенi пунктами 23 - 32 цього Порядку.

     Iнформацiйна система надсилає повiдомлення пiдприємству про результати розгляду його електронного звернення щодо здiйснення вiдповiдного виду державного контролю не пiзнiше нiж через 15 хвилин пiсля внесення уповноваженою посадовою особою iнформацiї про прийняте рiшення.

Вивезення товарiв за межi митної територiї України

     35. З моменту, коли розпочато завантаження транспортного засобу для вивезення товарiв за межi митної територiї України, пiдприємство має право надiслати органовi доходiв i зборiв, в якому вiдбуватиметься митне оформлення товарiв для їх вивезення за межi митної територiї України (далi - митниця вiдправлення), електронне повiдомлення та сканованi копiї документiв з електронним цифровим пiдписом, що необхiднi для здiйснення вiдповiдного виду державного контролю.

     Замiсть сканованих копiй транспортних (перевiзних) документiв, комерцiйних рахункiв, контрактiв, сертифiкатiв походження пiдприємство може надiслати до iнформацiйної системи разом з електронним повiдомленням вiдомостi про товарну партiю, якi мiстять данi, що згiдно iз законодавством вносяться до митної декларацiї, на пiдставi якої здiйснюється вивезення товарiв (за винятком вiдомостей про вартiсть товарiв).

     В електронному повiдомленнi пiдприємство зазначає реквiзити зовнiшньоекономiчного договору (документа, що його замiнює), рахунка-фактури (iнвойса), яким визначається партiя товарiв, та транспортного (перевiзного) документа, на пiдставi якого товари перемiщуватимуться до пункту пропуску через державний кордон України, номер та дату реєстру номерiв транспортних засобiв та товарно-транспортних документiв за митною декларацiєю (якщо товари вивозяться на пiдставi перiодичної митної декларацiї), мiсцезнаходження товарiв, дату i час, коли товари можуть бути пред'явленнi вiдповiдному контролюючому органовi для можливої перевiрки (огляду або iнспектування) у присутностi представника пiдприємства.

     36. Iнформацiйна система пiсля отримання вiд пiдприємства електронного повiдомлення та сканованих копiй документiв перевiряє електронний цифровий пiдпис посадової особи пiдприємства. У разi позитивного результату перевiрки електронного цифрового пiдпису iнформацiйна система забезпечує зберiгання отриманих повiдомлення i документiв, iнформує вiдповiдний контролюючий орган про їх надходження шляхом розмiщення вiдповiдної iнформацiї у веб-iнтерфейсi та за наявностi даних в iнформацiйнiй системi надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи за мiсцезнаходженням митницi вiдправлення.

     Про дату i час надсилання повiдомлення i документiв контролюючому органовi для здiйснення вiдповiдного виду державного контролю, а також про негативнi наслiдки перевiрки електронного цифрового пiдпису iнформацiйна система надсилає повiдомлення пiдприємству.

     37. Уповноважена посадова особа в найкоротший можливий строк, але не бiльший, нiж чотири робочих години з моменту отримання через веб-iнтерфейс електронного повiдомлення i сканованих документiв:

     1) приймає в порядку, встановленому законодавством, одне з таких рiшень:

     завершення контролю;

     вiдмова в завершеннi здiйснення контролю;

     проведення огляду (iнспектування) товарiв;

     проведення огляду (iнспектування) товарiв та вiдбору зразкiв;

     проведення додаткової обробки товарiв (фумiгацiї, знезараження, нанесення вiдповiдного маркування тощо);

     товар не пiдлягає вiдповiдному виду контролю;

     2) вносить до iнформацiйної системи iнформацiю про прийняте рiшення та наводить детальне обґрунтування пiдстав прийняття рiшення, крiм випадкiв прийняття рiшення про завершення контролю;

     3) вносить до iнформацiйної системи найменування i реквiзити документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв (у разi їх наявностi);

     4) вносить до iнформацiйної системи iнформацiю про дату i час проведення огляду (iнспектування) товарiв чи вiдбору зразкiв - у разi прийняття вiдповiдного рiшення. У разi неможливостi проведення такого огляду (iнспектування) чи вiдбору зразкiв на дату, час i в мiсцi, що зазначенi пiдприємством в електронному повiдомленнi, вносить до iнформацiйної системи iнформацiю про найближчi дату, час i мiсце, коли може бути проведений огляд (iнспектування) товарiв чи вiдбiр зразкiв контролюючим органом, та обґрунтування причин неможливостi проведення такого огляду (iнспектування) чи вiдбору зразкiв у визначений пiдприємством час. Огляд (iнспектування) товарiв чи вiдбiр зразкiв повинен бути призначений на найближчий можливий час, але не пiзнiше нiж через 12 робочих годин вiд часу, запропонованого пiдприємством.

(пiдпункт 4 пункту 37 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     38. У разi коли протягом трьох робочих годин з моменту отримання через веб-iнтерфейс електронного повiдомлення i сканованих документiв уповноважена посадова особа не внесла до iнформацiйної системи будь-якого рiшення, iнформацiйна система створює окреме повiдомлення у веб-iнтерфейсi та за наявностi необхiдних даних надсилає листа на адресу електронної пошти адмiнiстратора системи контролюючого органу.

     Якщо протягом чотирьох робочих годин з моменту отримання через веб-iнтерфейс електронного повiдомлення i сканованих документiв уповноважена посадова особа чи адмiнiстратор контролюючого органу не вносили до iнформацiйної системи будь-якого рiшення, iнформацiйна система автоматично формує рiшення про здiйснення вiдповiдного виду державного контролю. У цьому разi вiдповiднi види державного контролю вважаються проведеними. Зазначене рiшення є пiдставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України.

     Облiк робочого часу для цiлей прийняття системою рiшень про здiйснення вiдповiдного виду державного контролю, у тому числi у разi виникнення технiчних збоїв у роботi системи, а також вимоги щодо проведення державного контролю посадовими особами контролюючих органiв вiдповiдно до встановленого графiка їх роботи визначаються пунктом 25 цього Порядку.

     Iнформацiйна система надсилає повiдомлення вiдповiдному контролюючому органу про автоматично сформованi рiшення щодо здiйснення вiдповiдного виду державного контролю шляхом розмiщення окремого повiдомлення у веб-iнтерфейсi та за наявностi необхiдних даних в iнформацiйнiй системi надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи за мiсцезнаходженням митницi вiдправлення та адмiнiстратора системи контролюючого органу.

     39. Iнформацiйна система надсилає повiдомлення пiдприємству щодо здiйснення вiдповiдного виду державного контролю одразу пiсля внесення уповноваженою посадовою особою iнформацiї про прийняте рiшення.

     У разi автоматичного формування iнформацiйною системою рiшення про здiйснення вiдповiдного виду державного контролю пiдприємство отримує право здiйснити задеклароване перемiщення об'єктiв регулювання, iнформацiйна система попереджає пiдприємство про необхiднiсть дотримання законодавства сумiжних держав у частинi подання оригiналiв фiтосанiтарних сертифiкатiв, фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт, мiжнародних ветеринарних сертифiкатiв, ветеринарних свiдоцтв для країн СНД тощо.

     40. У пунктах пропуску через державний кордон України, в яких забезпечено функцiонування комплексiв автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв, радiологiчний контроль вважається завершеним, якщо товари випущенi з пункту пропуску через державний кордон України для вивезення їх за межi митної територiї України. У такому разi iнформацiйна система на пiдставi вiдмiтки посадової особи органу доходiв i зборiв про пропуск товарiв автоматично формує данi про здiйснення радiологiчного контролю.

     Незалежно вiд рiшення пiдприємства про застосування iнформацiйної системи пiдставою для оформлення митної декларацiї на товари, що вивозяться за межi України i пiдлягають державному радiологiчному контролю, є зазначення в такiй митнiй декларацiї коду пункту пропуску виїзду через державний кордон України як органу доходiв i зборiв, в якому забезпечено функцiонування комплексiв автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв. При цьому проставлення контролюючими органами на товаросупровiдних (товаротранспортних) документах вiдповiдних вiдмiток, печаток та штампiв не здiйснюється.

Внесення до iнформацiйної системи вiдомостей про встановлення чи скасування заборон контролюючими органами та державними органами

     41. У разi встановлення вiдповiдно до законiв заборони щодо перемiщення через державний кордон України окремих товарiв уповноважена посадова особа вносить до iнформацiйної системи з використанням програмного забезпечення, що розробляється ДФС, iнформацiю про заборону.

     42. Iнформацiйна система дає змогу користувачам вивчати сканованi копiї документiв, згiдно з якими запроваджена заборона щодо перемiщення через державний кордон України окремих товарiв.

     43. У разi скасування контролюючим органом або державним органом заборони щодо перемiщення через державний кордон України окремих товарiв уповноважена посадова особа вносить до iнформацiйної системи вiдповiднi вiдомостi.

     44. Вiдомостi про встановлення та скасування заборони щодо перемiщення через державний кордон України окремих товарiв, внесенi до iнформацiйної системи з використанням спецiального програмного забезпечення, застосовуються органами доходiв i зборiв та не потребують дублювання у паперовiй формi.

Внесення контролюючими органами та державними органами до iнформацiйної системи документiв, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення

     45. У разi видачi вiдповiдно до законiв документiв, якi пiдтверджують дотримання обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України, уповноваженi посадовi особи вносять з використанням спецiального програмного забезпечення до iнформацiйної системи вiдомостi про такi документи у форматi, узгодженому з ДФС.

     Формат електронних документiв базується на мiжнародних стандартах електронного обмiну даними.

     46. Вiдомостi про виданi документи, внесенi до iнформацiйної системи з використанням спецiального програмного забезпечення, застосовуються органами доходiв i зборiв одразу пiсля оновлення бази даних i не потребують дублювання у паперовiй формi.

     47. Пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв iнформацiйна система формує вiдомостi про використання документiв, зазначених у пунктi 45 цього Порядку, та передбачає можливiсть перегляду таких вiдомостей уповноваженими посадовими особами.

     48. Пункти 41 - 47 цього Порядку застосовуються з моменту впровадження спецiального програмного забезпечення для кожного типу документiв, про що ДФС iнформує на власному офiцiйному веб-сайтi та повiдомляє користувачам.

(Порядок у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.11.2017р. N 878)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.