КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 31 сiчня 2018 р. N 44


Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031 i вiд 25 травня 2016 р. N 364

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2018 року N 960

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031 "Деякi питання здiйснення державного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 78, ст. 2883; 2012 р., N 40, ст. 1547; 2013 р., N 44, ст. 1575; 2016 р., N 26, ст. 1019) i вiд 25 травня 2016 р. N 364 "Деякi питання реалiзацiї принципу "єдиного вiкна" пiд час здiйснення митного, санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного, радiологiчного та iнших видiв державного контролю" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 46, ст. 1667; 2017 р., N 95, ст. 2900) змiни, що додаються.

     2. Державнiй фiскальнiй службi доопрацювати програмне забезпечення для реалiзацiї цiєї постанови протягом 30 днiв.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 31 сiчня 2018 р. N 44

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031 i вiд 25 травня 2016 р. N 364

     1. Пункт 1 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 960)

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2016 р. N 364:

     1) пункт 41 викласти в такiй редакцiї:

     "41. Установити, що до 31 сiчня 2019 р. рiшення про здiйснення державного санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного та радiологiчного контролю iз застосуванням iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи органiв доходiв i зборiв приймається пiдприємством у разi:

     ввезення (пересилання) на митну територiю України товарiв у мiжнародних поштових вiдправленнях або у мiжнародних експрес-вiдправленнях, а також у разi перемiщення товарiв транзитом;

     вивезення за межi митної територiї України товарiв, якi перетинають митний кордон iншим, нiж автомобiльний, видом транспорту;

     декларування товарiв в мiсцях митного оформлення, якi перебувають менше 90 днiв у перелiку мiсць митного оформлення товарiв, в яких застосовується Порядок, затверджений цiєю постановою.";

     2) у Порядку iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затвердженому зазначеною постановою:

     пункт 4 пiсля слiв "декларування товарiв" доповнити словами "пiдприємствами iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа";

     пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Iнформацiйна система цiлодобово забезпечує можливiсть уповноваженим посадовим особам та пiдприємствам здiйснювати заходи, передбаченi цим Порядком, та зберiгає документи i протоколи дiй її користувачiв протягом 1095 днiв.";

     пункт 19 викласти в такiй редакцiї:

     "19. У пунктах пропуску через державний кордон України, в яких забезпечено функцiонування комплексiв автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв, радiологiчний контроль вважається завершеним, якщо товари випущенi з такого пункту пропуску через державний кордон України для перемiщення їх у митницю призначення.

     У разi виявлення перевищення природного радiацiйного фону комплексами автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв уповноваженою посадовою особою державного органу, уповноваженого на здiйснення державного радiологiчного контролю, в iнформацiйнiй системi формується повiдомлення для органу доходiв i зборiв про негативнi результати проведення радiологiчного контролю та здiйснюється радiологiчний контроль товарiв.

     Пiсля здiйснення радiологiчного контролю уповноважена посадова особа протягом 30 хвилин вносить iнформацiю про здiйснення такого контролю до iнформацiйної системи.

     Спiвставлення вiдомостей про випуск товарiв з такого пункту пропуску, даних, що мiстяться у вiдповiдних графах митної декларацiї, та iнформацiї про негативнi результати проведення радiологiчного контролю здiйснюється автоматично. Вiдсутнiсть повiдомлення для органу доходiв i зборiв про негативнi результати проведення радiологiчного контролю свiдчить про позитивнi результати його проведення у зазначених пунктах пропуску, незалежно вiд рiшення пiдприємства про застосування положень цього Порядку, а проставлення на товаросупровiдних (товаротранспортних) документах вiдповiдних вiдмiток про проведення державного радiологiчного контролю не здiйснюється.";

     абзац перший пункту 20 викласти в такiй редакцiї:

     "20. У разi завершення у повному обсязi державного санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного чи радiологiчного контролю уповноваженими посадовими особами в пунктах пропуску через державний кордон України такi посадовi особи протягом 30 хвилин з моменту завершення контролю вносять з використанням веб-iнтерфейсу до iнформацiйної системи вiдмiтку про його здiйснення, незалежно вiд рiшення пiдприємства про застосування положень цього Порядку.";

     в абзацi шостому пункту 22 слово "(iнспектування)" виключити;

     пункт 25 пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Контролюючi органи з урахуванням кадрових та матерiальних ресурсiв забезпечують здiйснення вiдповiдних видiв державного контролю згiдно з графiком роботи структурних пiдроздiлiв органiв доходiв i зборiв.".

     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

     абзац перший пункту 33 викласти в такiй редакцiї:

     "33. У разi ввезення товарiв на митну територiю України та здiйснення їх митного оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України пiдприємство може для здiйснення вiдповiдних видiв державного контролю надiслати органовi доходiв i зборiв електронне повiдомлення та сканованi копiї документiв з електронним цифровим пiдписом, що необхiднi для здiйснення вiдповiдного виду державного контролю.";

     у пiдпунктi 4 пункту 37 слова "у визначений пiдприємством час" замiнити словами i цифрами "у визначений пiдприємством час. Огляд (iнспектування) товарiв чи вiдбiр зразкiв повинен бути призначений на найближчий можливий час, але не пiзнiше нiж через 12 робочих годин вiд часу, запропонованого пiдприємством.".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.