Документ скасований: Постанова КМУ № 960 від 24.10.2018

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031


Деякi питання здiйснення державного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 року N 452,
вiд 17 грудня 2012 року N 1221,
вiд 30 жовтня 2013 року N 799,
вiд 21 травня 2014 року N 140,
вiд 7 липня 2015 року N 491,
вiд 13 жовтня 2015 року N 953,
вiд 25 листопада 2015 року N 1198,
вiд 31 сiчня 2018 року N 44

     Вiдповiдно до статтi 319 Митного кодексу України, статтi 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", статей 44, 45 Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв", статтi 38 Закону України "Про карантин рослин", статтi 18 Закону України "Про ветеринарну медицину" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 452)

     1. Затвердити перелiк товарiв, що пiдлягають державному контролю (у тому числi у формi попереднього документального контролю) у разi перемiщення їх через митний кордон України, та критерiї вибiрковостi фiтосанiтарного контролю супровiдного дерев'яного пакувального матерiалу, що класифiкується за кодом 4415 згiдно з УКТЗЕД, згiдно з додатками 1 i 2.

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     2. Установити, що:

     1) державний контроль товарiв здiйснюється посадовими особами контролюючих органiв у зонах митного контролю на митнiй територiї України (крiм пунктiв пропуску через державний кордон України) у разi, коли в пунктi пропуску такi види контролю зазначеними органами не завершено;

     2) санiтарно-епiдемiологiчному контролю пiдлягають товари, що вивозяться за межi митної територiї України, у разi, коли цього вимагає країна-iмпортер;

(пiдпункт 2 пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     21) фiтосанiтарному контролю пiдлягають товари, зазначенi в перелiку об'єктiв регулювання для цiлей iмпорту, експорту та реекспорту, що у разi, коли країни-iмпортери вимагають супроводження об'єктiв регулювання фiтосанiтарними документами пiд час експорту та реекспорту з України;

(пункт 2 доповнено пiдпунктом 21 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     3) санiтарно-епiдемiологiчному контролю (у тому числi у формi попереднього документального контролю) не пiдлягають такi товари, зазначенi в перелiку:

     пестициди i агрохiмiкати, якi зареєстрованi в Українi;

(абзац другий пiдпункту 3 пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     зразки для проведення наукових, лабораторних дослiджень, державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи, тестування;

     транспортнi засоби в кiлькостi однiєї одиницi, що надходять на адресу головних управлiнь (управлiнь) працi та соцiального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     транспортнi засоби в кiлькостi однiєї одиницi, що отримуються фiзичними особами;

     товари, що перемiщуються через митний кордон України в режимi тимчасового ввезення (вивезення);

     товари, що перемiщуються через митний кордон України як iнвестицiї до статутного фонду суб'єктiв господарювання або на пiдставi договорiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть;

     товари, що ввозяться як комплектний об'єкт (за наявностi договору мiж власником товару та установою Державної санiтарно-епiдемiологiчної служби);

     мiжнародна технiчна допомога;

     товари, призначенi для демонстрацiї або використання на виставках;

     товари, що перемiщуються через митний кордон України у режимi реiмпорту, реекспорту;

     матерiали для реклами;

     реквiзити для проведення зйомок кiнофiльмiв, театральних вистав та аналогiчних заходiв;

     товари, призначенi для користування дипломатичними представництвами;

     товари, що перемiщуються через митний кордон України у мiжнародних експрес-вiдправленнях або мiжнародних поштових вiдправленнях;

     давальницька сировина для використання у виробленнi готової продукцiї - одягу, додаткових речей до одягу (товарнi групи 61 i 62, товарнi позицiї 6301 - 6307 згiдно з УКТЗЕД); взуття, гетрiв та аналогiчних виробiв, їх частин (товарна група 64 згiдно з УКТЗЕД); головних уборiв та їх частин (товарна група 65 згiдно з УКТЗЕД);

     частини та приладдя;

     насiннєвий, садивний матерiал, квiти, декоративнi рослини за наявностi сертифiкатiв про вiдсутнiсть обробки їх пестицидами та iншими хiмiчними речовинами, виданих країною-виробником;

     медичнi вироби, медичнi вироби для дiагностики in vitro та допомiжнi засоби до них, а також активнi медичнi вироби, якi iмплантують, що пройшли процедуру оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв;

(пiдпункт 3 пункту 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     4) екологiчному контролю (у тому числi у формi попереднього документального контролю) не пiдлягають такi товари, зазначенi в перелiку:

     товари, що використовуються пiд час лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

     товари, що перемiщуються трубопровiдним транспортом;

     41) товари, якi перемiщуються (пересилаються) у мiжнародних поштових вiдправленнях та експрес-вiдправленнях, не пiдлягають видам контролю, визначеним у статтi 319 Митного кодексу України, у пунктi пропуску через державний кордон України;

пункт 2 доповнено пiдпунктом 41 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 452)

     5) радiологiчному контролю пiдлягають товари груп 1 - 97 згiдно з УКТЗЕД (крiм електроенергiї - код товару згiдно з УКТЗЕД 2716 00 00 00 та товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом).

     У разi наявностi та належного функцiонування у пунктах пропуску комплексiв автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв радiологiчний контроль таких товарiв здiйснюється виключно у разi перевищення природного радiацiйного фону.

(пiдпункт 5 пункту 2 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.10.2015р. N 953, у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - шостим)

     Радiологiчний контроль наземних транспортних засобiв i товарiв, що перемiщуються ними, здiйснюється один раз:

(абзац третiй пiдпункту 5 пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.10.2015р. N 953)

     у разi ввезення на митну територiю України - у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах ввезення на митну територiю України) або в митних органах призначення (для товарiв, що перемiщуються (пересилаються) у мiжнародних поштових вiдправленнях та експрес-вiдправленнях);

(абзац четвертий пiдпункту 5 пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 452)

     у разi вивезення за межi митної територiї України - в митних органах вiдправлення або у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах вивезення за межi митної територiї України), крiм випадкiв перемiщення (пересилання) товарiв у мiжнародних поштових вiдправленнях та експрес-вiдправленнях;

(абзац п'ятий пiдпункту 5 пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 452)

     у разi транзиту - у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах ввезення на митну територiю України), крiм випадкiв перемiщення (пересилання) товарiв у мiжнародних поштових вiдправленнях та експрес-вiдправленнях.

(абзац шостий пiдпункту 5 пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 452)

     21. Якщо товари, що вивозяться, не є об'єктами регулювання або країна-iмпортер не вимагає супроводження об'єктiв регулювання фiтосанiтарними документами пiд час експорту та реекспорту з України, контроль вiдповiдностi Мiжнародному стандарту фiтосанiтарних заходiв Мiжнародної конвенцiї захисту рослин N 15 "Регулювання дерев'яного пакувального матерiалу у мiжнароднiй торгiвлi" дерев'яного пакувального матерiалу як супровiдного матерiалу, що класифiкується за кодом 4415 згiдно з УКТЗЕД, здiйснюється органами доходiв i зборiв у разi, коли вiдповiдно до законодавства з питань державної митної справи зазначенi товари пiдлягають митному огляду.

     У разi виявлення невiдповiдностi маркування дерев'яного пакувального матерiалу вимогам Мiжнародного стандарту фiтосанiтарних заходiв Мiжнародної конвенцiї захисту рослин N 15 "Регулювання дерев'яного пакувального матерiалу у мiжнароднiй торгiвлi" посадова особа митного органу з використанням iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи органiв доходiв i зборiв, яка забезпечує взаємодiю органiв доходiв i зборiв, контролюючих органiв та пiдприємств за принципом "єдиного вiкна", залучає до здiйснення контролю державного фiтосанiтарного iнспектора, який приймає рiшення щодо експорту або вiдмови у експортi пiсля проведення фiтосанiтарних процедур.

     У разi надходження нотифiкацiй про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам дерев'яного пакувального матерiалу вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiтосанiтарних заходiв Мiжнародної конвенцiї захисту рослин N 13 контроль супровiдного дерев'яного пакувального матерiалу, що класифiкується за кодом 4415 згiдно з УКТЗЕД, вiдповiдного пiдприємства - експортера здiйснюється державними фiтосанiтарними iнспекторами протягом року з моменту iнформування органiв доходiв i зборiв. Iнформацiя про надходження нотифiкацiй про невiдповiднiсть фiтосанiтарним заходам країни iмпорту дерев'яного пакувального матерiалу вiдповiдно до Мiжнародного стандарту фiтосанiтарних заходiв Мiжнародної конвенцiї захисту рослин N 13 подається Держпродспоживслужбою органам доходiв i зборiв не рiдше нiж один раз на квартал.

(постанову доповнено пунктом 21 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     22. У разi ввезення на митну територiю України товарiв у супроводi об'єктiв регулювання - дерев'яного пакувального матерiалу, що класифiкується за кодом 4415 згiдно з УКТЗЕД, контроль вiдповiдностi вимогам Мiжнародного стандарту фiтосанiтарних заходiв Мiжнародної конвенцiї захисту рослин N 15 "Регулювання дерев'яного пакування матерiалу 7 мiжнароднiй торгiвлi" та фiтосанiтарним заходам здiйснюється в розрiзi країн державними фiтосанiтарними iнспекторами з урахуванням аналiзу та управлiння ризиками на пiдставi критерiїв вибiрковостi контролю дерев'яного пакувального матерiалу згiдно з додатком 2. У разi невiдповiдностi вимогам Мiжнародного стандарту фiтосанiтарних заходiв Мiжнародної конвенцiї захисту рослин N 15 "Регулювання дерев'яного пакувального матерiалу у мiжнароднiй торгiвлi" та фiтосанiтарним заходам вiдсоток вантажiв, якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю, визначається за бiльшим з критерiїв. Оновлення iнформацiї про виявленi порушення фiтосанiтарних заходiв у разi ввезення дерев'яного пакувального матерiалу проводиться один раз на квартал.

     Iнформацiйно-телекомунiкацiйна система органiв доходiв i зборiв, яка забезпечує взаємодiю органiв доходiв i зборiв, контролюючих органiв та пiдприємств за принципом "єдиного вiкна", автоматично формує вiдмiтку про здiйснення фiтосанiтарного контролю зазначених товарiв на пiдставi аналiзу та управлiння ризиками вiдповiдно до критерiїв вибiрковостi контролю та повiдомляє пiдприємству про автоматично сформованi рiшення.

(постанову доповнено пунктом 22 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     23. Держпродспоживслужба здiйснює розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi оновлену iнформацiю, яка стосується вибiрковостi фiтосанiтарного контролю супровiдного дерев'яного пакувального матерiалу, що класифiкується за кодом 4415 згiдно з УКТЗЕД.

(постанову доповнено пунктом 23 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)

     3. Державнiй митнiй службi, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби, Мiнiстерству охорони здоров'я, Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства, Мiнiстерству iнфраструктури, Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв, Мiнiстерству культури привести власнi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     4. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 27

 

Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 452)

ПЕРЕЛIК
товарiв, що пiдлягають державному контролю (у тому числi у формi попереднього документального контролю) у разi перемiщення їх через митний кордон України

Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару Санiтарно-
епiдемiологiчний контроль
Ветеринарно-
санiтарний контроль
Фiтосанiтарний контроль Екологiчний контроль Контроль за перемiщенням культурних цiнностей
вве-
зення
виве-
зення
тран-
зит
вве-
зення
виве-
зення
тран-
зит
вве-
зення
виве-
зення
тран-
зит
вве-
зення
виве-
зення
тран-
зит
вве-
зення
виве-
зення
тран-
зит
0101 Конi, вiслюки, мули та лошаки, живi 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 Велика рогата худоба, жива 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0103 Свинi, живi 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0104 Вiвцi та кози, живi 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105 Свiйська птиця, тобто кури свiйськi (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живi 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 Тварини, живi (крiм диких) 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 Тварини дикi, живi 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0 3 3 2 0 0 0
0201* М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0202* М'ясо великої рогатої худоби, морожене 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0203* Свинина, свiжа, охолоджена або морожена 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0204* Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0205 00* М'ясо коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0206* Їстiвнi субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0207* М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, тобто курей свiйських (Gallus domesticus), качок, гусей, iндикiв та цесарок, свiжi, охолодженi або мороженi 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0208* М'ясо (крiм великої рогатої худоби, свинини, баранини або козлятини, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв) та їстiвнi субпродукти (крiм їстiвних субпродуктiв великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, курей свiйських (Gallus domesticus), качок, гусей, iндикiв та цесарок), свiжi, охолодженi або мороженi 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0209 00* Сало без пiсних частин, свинячий жир i жир свiйської птицi, невитопленi та не видiленi iншим способом, свiжi або охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0210* М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301 Жива риба 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0 3 3 2 0 0 0
0302* Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304 згiдно з УКТЗЕД 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303* Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304 згiдно з УКТЗЕД 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304* Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305 Риба сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306* Ракоподiбнi з панцирами або без панцирiв (крiм живих), свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; ракоподiбнi в панцирах, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 Ракоподiбнi з панцирами або без панцирiв, живi 1, 3 0 0 2, 3 3 2 0 0 0 3 3 2 0 0 0
0307* Молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок (крiм живих), свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних та молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з водяних безхребетних, крiм ракоподiбних, придатнi для харчування 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 Молюски, вiддiленi або не вiддiленi вiд черепашок, живi 1, 3 0 0 2, 3 3 2 0 0 0 3 3 2 0 0 0
0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0402 Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi, з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0405 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0406 Сири всiх видiв i кисломолочний сир 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0407 00 Яйця птицi в шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0409 00 00 00 Мед натуральний 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0410 00 00 00 Їстiвнi продукти тваринного походження, крiм тих, що зазначенi у товарних позицiях 0401-0409 згiдно з УКТЗЕД 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0501 00 00 00 Тiльки вiдходи волосся 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
0502 Тiльки вiдходи щетини або волосу 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
0504 00 00 00 Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або в розсолi, сушенi або копченi 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0505 Шкурки та iншi частини птахiв, укритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я (обрiзанi чи необрiзанi) i пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не пройшли подальшої обробки; порошок 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0505 90 00 00 Тiльки вiдходи пiр'я або частин пiр'я 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
0506 Тiльки кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), обробленi кислотою, або дежелатинованi; порошок 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0506 90 00 00 Вiдходи кiсток та рогового стрижня 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
0507 Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 3 3 2 0 0 0
0507 10 00 00 Тiльки вiдходи слонової кiстки 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
0507 90 00 00 Тiльки вiдходи черепахового панциря, вуса китового (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, рiг оленя, копит, нiгтiв, кiгтiв та дзьобiв 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
0508 00 00 00 Корали та аналогiчнi матерiали, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетнi пластини каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їх порошок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0
0508 00 00 00 Тiльки вiдходи коралiв та аналогiчних матерiалiв, черепашок та панцирiв молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетних пластин каракатиць 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
0510 00 00 00 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета i мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi iншим способом для тимчасового зберiгання 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511 Продукти тваринного походження, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03 згiдно з УКТЗЕД, непридатнi для харчування 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511 91 10 00 Вiдходи рибнi 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
0511 99 10 Сухожилля та жили; обрiзи та аналогiчнi вiдходи необробленої шкiри 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
0511 99 31 00
0511 99 39 00
Губки натуральнi тваринного походження 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511 99 85 90 Кiнський волос, у тому числi у виглядi полотна, з пiдосновою чи без неї 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511 99 85 90 Тiльки вiдходи кiнського волосу 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 3 3 2 0 0 0
0602 Живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи; мiцелiй грибiв, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях 0601 i 1212 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 3 3 2 0 0 0
0603* Зрiзанi квiтки та пуп'янки, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0604 Тiльки листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, мохи та лишайники, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, засушенi, вибiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншим способом 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0604 10 Мохи та лишайники 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 3 3 2 0 0 0
0604 91 Листя, гiлки та iншi частини рослин, без квiток або пуп'янкiв, трави, придатнi для складення букетiв або для декоративних цiлей, свiжi 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 3 3 2 0 0 0
0701 Картопля, свiжа або охолоджена 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0703 Цибуля рiпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi, свiжi або охолодженi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0704 Капуста головчаста, капуста цвiтна, капуста броколi, кольрабi та аналогiчнi їстiвнi овочi роду Brassica, свiжi або охолодженi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0705 Салат-латук (Lactuca sativa) i цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0706 Морква, рiпа, столовi буряки, солодкий корiнь, редька, селера коренева та аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0707 00 Огiрки, корнiшони, свiжi або охолодженi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0708 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0709 Овочi, свiжi або охолодженi, крiм картоплi, помiдорiв, капусти головчастої, капусти цвiтної, капусти броколi, кольрабi та аналогiчних їстiвних овочiв роду Brassica 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0710 Овочi (сирi або варенi у водi чи на парi), мороженi 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0711 Овочi, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад, дiоксидом сiрки, у розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але в такому виглядi непридатнi для безпосереднього використання в їжу 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0712 Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0713 Овочi бобовi сушенi, лущенi, очищенi або неочищенi вiд насiннєвої оболонки, подрiбненi або неподрiбненi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, мороженi, цiлi чи порiзанi або у виглядi гранул чи скибок; серцевина сагової пальми 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714 Манiок, маранта, салеп, топiнамбур, солодка картопля, або батат, аналогiчнi коренеплоди чи бульби з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi, охолодженi (крiм морожених), сушенi, цiлi чи порiзанi або у виглядi гранул чи скибок; серцевина сагової пальми 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0801 Горiхи кокосовi, бразильськi, кеш'ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0802 Горiхи, крiм кокосових, бразильських, кеш'ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0803 00 Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0804 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та мангостани, свiжi або сушенi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0805 Цитрусовi, свiжi або сушенi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0806 Виноград, свiжий або сушений 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0807 Динi, кавуни i папая, свiжi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0808 Яблука, грушi та айва, свiжi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0809 Абрикоси, вишнi та черешнi, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свiжi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0810 Плоди, свiжi, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях 0801-0809 згiдно з УКТЗЕД 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0811 Плоди та горiхи, сирi або варенi у водi чи на парi, мороженi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0812 Плоди та горiхи, консервованi для тимчасового зберiгання (наприклад, дiоксидом сiрки, у розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю), але у такому виглядi непридатнi для безпосереднього використання в їжу 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801-0806 згiдно з УКТЗЕД; сумiшi горiхiв або сушених плодiв групи 08 згiдно з УКТЗЕД 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0814 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, сушенi (крiм морожених або консервованих для тимчасового зберiгання у розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю) 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0814 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), мороженi або консервованi для тимчасового зберiгання у розсолi, у сiрчанiй водi або в iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0901 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замiнники кави з вмiстом кави в будь-якiй пропорцiї 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0901 11 00 Кава несмажена з кофеїном 1, 3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0
0901 12 00 00 Кава несмажена без кофеїну 1, 3 0 0 0 0 0 1,3 3 1 0 0 0 0 0 0
0901 90 10 00 Кавова шкаралупа та оболонки зерен кави 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
0902 Чай ароматизований чи неароматизований (крiм розфасованого у вакуумну або металеву упаковку) 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0
0902 Чай ароматизований чи неароматизований, розфасований у вакуумну або металеву упаковку 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0903 00 00 00 Мате, або парагвайський чай (крiм розфасованого у вакуумну або металеву упаковку) 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0903 00 00 00 Мате, або парагвайський чай, розфасований у вакуумну або металеву упаковку 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0904 Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушений або подрiбнений чи мелений 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0905 Ванiль 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0906 Кориця та квiти коричного дерева 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0907 00 00 00 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтконiжки) 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0908 Горiх мускатний, мацiс i кардамон 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0909 Насiння анiсу, бодяну, фенхелю, корiандру, кумiну, кмину; ягоди ялiвцю 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
0910 Iмбир, шафран, турмерик (куркума), тим'ян, або чебрець; лаврове листя, каррi та iншi прянощi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин) 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1002 00 00 00 Жито 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1003 00 Ячмiнь 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1004 00 00 00 Овес 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1005 Кукурудза 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1006 Рис 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1007 00 Сорго зернове 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1008 Позицiю виключено                              
1008 10 Гречка 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1008 20 Просо 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1008 30 00 00 Насiння канаркової трави 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1008 90 Зерновi культури, крiм гречки, проса та насiння канаркової трави 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1101 00 Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину) 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1102 Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного, або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину) 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1103 Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро) або подрiбнене), за винятком рису товарної позицiї 1006 згiдно з УКТЗЕД; зародки зерна зернових культур, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або меленi 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1105 Борошно, крупи, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1106 Борошно, крупи та порошок iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713, iз саго або з коренеплодiв чи бульбоплодiв товарної позицiї 0714 або продуктiв групи 08 згiдно з УКТЗЕД 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1107 Солод, обсмажений або необсмажений 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1108 Крохмалi; iнулiн 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1109 00 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1201 00 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1202 Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1203 00 00 00 Копра 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1205 Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях 1201-1206 згiдно з УКТЗЕД, подрiбненi або неподрiбненi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1208 Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур, крiм борошна з гiрчицi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1210 Шишки хмелю, свiжi або сухi, подрiбненi або неподрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул; лупулiн 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1211 Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1212 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, мороженi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 Плоди рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, цукровi буряки та цукрова тростина, свiжi, охолодженi (крiм морожених), сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки, ядра плодiв та iншi продукти рослинного походження (включаючи несмаженi коренi цикорiю виду Cichorium intybus sativum), якi використовуються в основному для харчових цiлей, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул 0 0 0 0 3 1 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1214 Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормовi коренеплоди, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогiчнi кормовi продукти, гранульованi або негранульованi 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1302 Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1401 Матерiали рослинного походження (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використовуються в основному для плетiння 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1404 Матерiали рослинного походження, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1501 00 Жир свинячий (включаючи лярд) i жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1502 00 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503 00 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин i тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим чином 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1504 Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1505 00 Вовняний жир (жиропiт) i жировi речовини, отримуванi з нього (включаючи ланолiн) 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1506 00 00 00 Твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях 1501-1505 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1507 Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1508 Олiя арахiсова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1509 Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1510 00 Олiї та їх фракцiї, виробленi виключно з маслин або оливок, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, крiм тих, що класифiкуються в товарнiй позицiї 1509 згiдно з УКТЗЕД, i сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511 Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512 Тiльки олiї сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512 Тiльки олiя соняшникова та її фракцiя, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 Олiї кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 Олiї свирiпова, рiпакова або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 Нелеткi жири i олiї рослиннi (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях 1507-1514 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1516 Жири, масла та олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1517 Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олiй та їх фракцiй товарної позицiї 1516 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1518 00 Жири, масла та олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi чи в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, крiм продуктiв товарної позицiї 1516 згiдно з УКТЗЕД; нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй групи 15 згiдно з УКТЗЕД, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1520 00 00 00 Глiцерин сирий, глiцеринова вода та глiцериновий луг 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1521 Воски рослиннi (крiм триглiцеридiв), вiск бджолиний, воски iнших комах i спермацет, рафiнованi чи нерафiнованi, забарвленi чи незабарвленi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1522 00 Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1601 00 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв, крiм тих, що класифiкуються за
кодом 1601 00 згiдно з УКТЗЕД
1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1602 Готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1603 00 Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1605 Готовi або консервованi ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702 Цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi, крiм тих, що класифiкуються в товарнiй позицiї 1701 згiдно з УКТЗЕД; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор i патока 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1703 Патока (меляса), одержана внаслiдок вилучення або рафiнування цукру 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад) без вмiсту какао 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
1802 00 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао 1, 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 1, 3 3 1 0 0 0
1803 Какао-паста, знежирена або незнежирена 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1804 00 00 00 Какао-масло, какао-жир 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1805 00 00 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1901 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401-0404 згiдно з УКТЗЕД, без вмiсту або з вмiстом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1902 Вироби з макаронного тiста, варенi або неваренi, начиненi продуктами (крiм тваринного походження) або приготовленi iншим способом, наприклад, спагетi, макарони, локшина, рiжки, галушки, равiолi, канелонi; кускус, готовий або неготовий до вживання 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1902 Вироби з макаронного тiста, начиненi продуктами тваринного походження 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1903 00 00 00 Тапiока та її замiнники, приготовленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин i в iнших аналогiчних формах 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1904 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 Овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, мороженi, крiм томатiв та продуктiв товарної позицiї 2006 згiдно з УКТЗЕД 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 Овочi, крiм томатiв, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм томатiв та продуктiв товарної позицiї 2006 згiдно з УКТЗЕД 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 00 Овочi, плоди, горiхи, шкiрки плодiв та iншi частини рослин, консервованi з доданням цукру (глазурованi, зацукрованi або просоченi цукровим сиропом) 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодовi або горiховi пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2101 Екстракти, есенцiї та концентрати кави, чаю або мате (парагвайського чаю) i готовi продукти на їх основi або на основi кави, чаю чи мате (парагвайського чаю); смажений цикорiй та iншi смаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї та концентрати з них 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2102 Дрiжджi (активнi чи неактивнi); iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми (крiм вакцин товарної позицiї 3002 згiдно з УКТЗЕД); готовi пекарськi порошки 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2103 Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2104 Супи чи бульйони готовi та заготовки для їх приготування; гомогенiзованi складенi харчовi продукти 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2105 00 Морозиво та iншi види харчового льоду, що мiстять або не мiстять какао 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2106 Харчовi продукти тваринного походження, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 1, 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2106 Харчовi продукти (крiм тваринного походження), в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2106 10 Бiлковi концентрати та текстурованi бiлковi речовини тваринного походження 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2106 10 Бiлковi концентрати та текстурованi бiлковi речовини (крiм тваринного походження) 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2201 Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2202 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009 згiдно з УКТЗЕД 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2203 00 Пиво iз солоду (солодове) 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009 згiдно з УКТЗЕД 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2205 Вермут та iнше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних екстрактiв 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2206 00 Збродженi напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напiй), напiй медовий); сумiшi iз зброджених напоїв та сумiшi зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2209 00 Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти 1, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 Висiвки, кормове борошно та iншi вiдходи та залишки вiд просiювання, помелу або iнших способiв обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульованi чи негранульованi 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 1, 3 3 1 0 0 0
2303 Вiдходи i залишки вiд виробництва крохмалю та аналогiчнi вiдходи i залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи i залишки вiд виробництва цукру, барда та iншi вiдходи i залишки вiд пивоварiння та винокурiння, гранульованi або негранульованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
2304 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2305 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час вилучення арахiсової олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
2305 00 00 00 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, що використовуються для годiвлi тварин, одержанi пiд час вилучення арахiсової олiї, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0
2306 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305 згiдно з УКТЗЕД, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2306 Макуха та iншi твердi вiдходи i залишки, що використовуються для годiвлi тварин, одержанi пiд час добування рослинних жирiв i олiй, за винятком вiдходiв товарної позицiї 2304 або 2305 згiдно з УКТЗЕД, меленi або немеленi, негранульованi або гранульованi 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2308 00 Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки i побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, що використовуються для годiвлi тварин, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 0 0 0 1, 3 3 1 1, 3 3 1 1, 3 3 1 0 0 0
2309 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2309 90 91 00 Буряковий жом з добавкою меляси 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
2401 Тiльки тютюнова сировина 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
2401 30 00 00 Тiльки тютюновi вiдходи 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 1, 3 3 1 0 0 0
2402 Сигари, сигари з вiдрiзаними кiнцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замiнниками 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2403 Тютюн промислового виробництва та замiнники тютюну промислового виробництва; "гомогенiзований" або "вiдновлений" тютюн; тютюновi екстракти та есенцiї 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524 Азбест 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2525 30 00 00 Вiдходи слюди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
2618 00 00 00 Шлак гранульований (шлаковий пiсок), що утворюється на стадiї виробництва чорних металiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
2619 00 Шлак, дрос (крiм гранульованого шлаку), окалина та iншi вiдходи виробництва чорних металiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
2620 Зола, шлак та залишки (вiдходи) (крiм залишкiв виробництва чорних металiв), що мiстять миш'як, метали або їх сполуки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
2621 Шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей (келп), крiм шлаку та золи, що класифiкуються в товарних позицiях 2618, 2619, 2920 згiдно з УКТЗЕД; зола та залишки вiд спалювання вiдходiв мiського господарства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 3 0 0 0 0
2710 19 81 00 Масла моторнi, компресорнi, турбiннi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2710 19 83 00 Рiдини для гiдравлiчних передач 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2710 19 87 00 Масла трансмiсiйнi та редукторнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2710 19 91 00 Засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з форм, антикорозiйнi масла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2710 19 93 00 Електроiзоляцiйнi масла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2710 19 99 00 Iншi мастильнi матерiали та iншi дистиляти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2710 20 90 00 Нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих, та продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв, що мiстять бiодизель, крiм вiдпрацьованих нафтопродуктiв: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2710 91 00 00 Вiдпрацьованi нафтопродукти, що мiстять полiхлортрифенiли або полiбромдифенiли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
2801 Фтор, хлор, бром i йод 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2802 00 00 00 Сiрка сублiмована або осаджена; сiрка колоїдна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 0 0 0 0
2803 00 Тiльки вiдпрацьоване активоване вугiлля (крiм вiдпрацьованого активованого вугiлля, що утворюється у процесi пiдготовки питної води, у харчовiй промисловостi i у виробництвi вiтамiнiв) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
2804 Водень, iнертнi гази та iншi неметали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2805 Лужнi або лужноземельнi метали; рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй, у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах; ртуть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2806 Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2807 00 Сiрчана кислота; олеум 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2808 00 00 00 Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2809 Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти визначеного або невизначеного хiмiчного складу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2810 00 Оксиди бору; борнi кислоти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2811 Неорганiчнi кислоти та iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв, крiм тих, що класифiкуються в товарних позицiях 2806-2810 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2812 Галогенiди та галогенiдоксиди неметалiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2813 Сульфiди неметалiв; трисульфiд фосфору технiчний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2814 Амiак, безводний або у водному розчинi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2815 Гiдроксид натрiю (каустична сода); гiдроксид калiю (їдкий калiй); пероксиди натрiю чи калiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2816 Гiдроксид i пероксид магнiю; оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю або барiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2817 00 00 00 Оксид цинку; пероксид цинку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2818 Корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом; оксид алюмiнiю; гiдроксид алюмiнiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2819 Оксиди та гiдроксиди хрому 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2820 Оксиди марганцю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2821 Оксиди та гiдроксиди залiза; мiнеральнi барвники, що мiстять 70 мас. % або бiльше сполук залiза у перерахунку на Fe2O3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2822 00 00 00 Оксиди та гiдроксиди кобальту; оксиди кобальту технiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2823 00 00 00 Оксиди титану 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2825 Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi; iншi неорганiчнi основи; iншi оксиди, гiдроксиди та пероксиди металiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2826 Фториди; фторосилiкати, фтороалюмiнати та iншi комплекснi солi фтору 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2827 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гiдроксиди; бромiди та бромiд оксиди; йодиди та йодид оксиди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2828 Гiпохлорити; гiпохлорит кальцiю технiчний; хлорити; гiпобромiти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2829 Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2830 Сульфiди; полiсульфiди, визначеного або невизначеного хiмiчного складу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2831 Дитiонiти та сульфоксилати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2832 Сульфiти; тiосульфати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2833 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2834 Нiтрити; нiтрати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2835 Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати (фосфiти) та фосфати; полiфосфати визначеного або невизначеного хiмiчного складу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2836 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонiю технiчний, що мiстить карбамат амонiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2837 Цiанiди, оксиди цiанiдiв та комплекснi цiанiди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2839 Силiкати; силiкати лужних металiв технiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2840 Борати; пероксоборати (перборати) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2841 Солi оксометалевих або пероксометалевих кислот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2842 Солi неорганiчних кислот або пероксокислот, включаючи алюмосилiкати визначеного або невизначеного хiмiчного складу, крiм азидiв та тих, що класифiкуються в товарних позицiях 2826-2841 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2843 Метали дорогоцiннi у колоїдному станi; органiчнi або неорганiчнi сполуки дорогоцiнних металiв iз визначеним або невизначеним хiмiчним складом; амальгами дорогоцiнних металiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2844 Хiмiчнi радiоактивнi елементи та радiоактивнi iзотопи (включаючи подiльнi або вiдновлюванi хiмiчнi елементи та iзотопи) та їх сполуки; сумiшi та залишки, якi мiстять цi продукти 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2845 Iзотопи, крiм включених до товарної позицiї 2844 згiдно з УКТЗЕД; їх органiчнi або неорганiчнi сполуки з визначеним або невизначеним хiмiчним складом 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2846 Сполуки, органiчнi або неорганiчнi, рiдкiсноземельних металiв, iтрiю чи скандiю або сумiшей цих металiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2847 00 00 00 Пероксид водню, отвердний або не отвердний сечовиною 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2848 00 00 00 Фосфiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом, крiм ферофосфорних сполук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2849 Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2850 00 Гiдриди, нiтриди, азиди, силiциди та бориди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом, крiм сполук, що є карбiдами товарної позицiї 2849 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2852 00 00 00 Сполуки ртутi, неорганiчнi або органiчнi, крiм амальгам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2853 00 Неорганiчнi сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогiчної чистоти); рiдке повiтря (з вилученням або без вилучення iнертних газiв); стиснене повiтря; амальгами, крiм амальгам дорогоцiнних металiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2901 Вуглеводнi ациклiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2902 Вуглеводнi циклiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2903 Галогенованi похiднi вуглеводнiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2904 Сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi вуглеводнiв, галогенованi або негалогенованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2905 Спирти ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2906 Спирти циклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2907 Феноли; фенолоспирти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2908 Галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi фенолiв або фенолоспиртiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2909 Ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв, пероксиди простих ефiрiв, пероксиди кетонiв визначеного або невизначеного хiмiчного складу та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2910 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри, що мiстять у структурi тричленний цикл, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2911 00 00 00 Ацеталi i напiвацеталi, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2912 Альдегiди, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група; циклiчнi полiмери альдегiдiв; параформальдегiд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2913 00 00 00 Похiднi речовин товарної позицiї 2912 згiдно з УКТЗЕД, галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2914 Кетони та хiнони, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2915 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2916 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi ненасиченi, кислоти циклiчнi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2917 Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2918 Кислоти карбоновi, до складу яких входить додаткова кисневмiсна функцiональна група, та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2919 00 Ефiри фосфорної кислоти складнi та їх солi, включаючи лактофосфати; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2920 Складнi ефiри iнших неорганiчних кислот неметалiв (за винятком складних ефiрiв галоїдних сполук водню) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2921 Сполуки з амiнною функцiональною групою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2922 Амiносполуки, до складу яких входить кисневмiсна функцiональна група 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2923 Солi та гiдроксиди амонiю четвертиннi; лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди визначеного або невизначеного хiмiчного складу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2924 Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксамiдну групу; сполуки вуглекислоти, що мiстять функцiональну амiдну групу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2925 Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксiмiдну групу (включаючи сахарин та його солi) та функцiональну iмiнну групу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2926 Сполуки, що мiстять функцiональну нiтрильну групу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2927 00 00 00 Дiазо-, азо- або азоксисполуки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2928 00 Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2929 Сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи iз вмiстом азоту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2930 Сполуки сiркоорганiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2931 00 Органо-неорганiчнi сполуки, крiм сiркоорганiчних сполук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2932 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) кисню 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2933 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) азоту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2934 Нуклеїновi кислоти та їх солi, визначеного або невизначеного хiмiчного складу; iншi гетероциклiчнi сполуки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2935 00 Сульфонамiди (крiм тих, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2935 00 Сульфонамiди, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi 0 0 0 2, 3 3 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2936 Провiтамiни та вiтамiни (крiм тих, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi), природнi або одержанi в результатi синтезу (включаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих речовин, у тому числi розчиненi або не розчиненi у будь-якому розчиннику 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2936 Провiтамiни та вiтамiни, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi, природнi або одержанi в результатi синтезу (включаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих речовин, у тому числi розчиненi або не розчиненi у будь-якому розчиннику 3 0 0 2, 3 3 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни (крiм тих, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi), природнi або одержанi в результатi синтезу; їх похiднi i структурнi аналоги, у тому числi iз ланцюговими модифiкованими полiпептидами, що використовуються переважно як гормони 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi, природнi або одержанi в результатi синтезу; їх похiднi i структурнi аналоги, у тому числi iз ланцюговими модифiкованими полiпептидами, що використовуються переважно як гормони 0 0 0 2, 3 3 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2938 Глiкозиди, природнi або одержанi шляхом синтезу, їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2939 Алкалоїди рослинного походження, природнi або синтезованi, їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2941 Антибiотики (крiм тих, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2941 Антибiотики, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi 0 0 0 2, 3 3 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
2942 00 00 00 Органiчнi сполуки, крiм антибiотикiв та тих, що класифiкуються в товарнiй позицiї 2940 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
3001 Залози та iншi органи, призначенi для органотерапевтичного використання, висушенi, подрiбненi або не подрiбненi у порошок; екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв, призначенi для органотерапевтичного використання; гепарин та його солi; iншi речовини людського або тваринного походження, пiдготовленi для терапевтичного або профiлактичного застосування, не включенi до iнших товарних позицiй 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3002 Тiльки кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування; сироватки iмуннi (антисироватки), iншi фракцiї кровi та модифiкованi iмунологiчнi продукти, у тому числi одержанi iз застосуванням бiотехнологiчних процесiв; вакцини, токсини, культури мiкроорганiзмiв (за винятком дрiжджiв) та аналогiчнi продукти 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3002 90 50 00 Культури мiкроорганiзмiв 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
3003 10 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або стрептомiцини або їх похiднi 0 0 0 2, 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3003 20 00 00 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, що мiстять iншi антибiотики 0 0 0 2, 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3004 10 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi, що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або iз вмiстом стрептомiцинiв або їх похiдних 0 0 0 2, 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3004 20 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006 згiдно з УКТЗЕД), що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi i складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi, що мiстять iншi антибiотики 0 0 0 2, 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3004 50 Лiкарськi засоби, що використовуються у ветеринарнiй медицинi та тваринництвi та мiстять вiтамiни або iншi сполуки товарної позицiї 2936 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 1, 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3006 92 00 00 Фармацевтичнi вiдходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
3101 00 00 00 Добрива тваринного або рослинного походження, у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; добрива, одержанi в результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного походження 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 1, 3 0 0 0 0 0
3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 0 0 0 0 0
3103 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 0 0 0 0 0
3104 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 0 0 0 0 0
3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 0 0 0 0 0
3201 Екстракти дубильнi рослинного походження; танiни та їх солi, ефiри простi i складнi та iншi похiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3202 Синтетичнi органiчнi дубильнi речовини; неорганiчнi дубильнi речовини; дубильнi препарати iз вмiстом або без вмiсту природних дубильних речовин; ферментнi препарати для обробки матерiалу перед дубленням 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3203 00 Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвнi екстракти, за винятком тваринного вугiлля) визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi з барвникiв рослинного або тваринного походження 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3204 Тiльки органiчнi синтетичнi барвники визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори визначеного або невизначеного хiмiчного складу, в аерозольнiй упаковцi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
3205 Лаки кольоровi; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до групи 32 згiдно з УКТЗЕД, виготовленi на основi цих лакiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3206 Барвниковi матерiали; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до групи 32 згiдно з УКТЗЕД, що вiдрiзняються вiд матерiалiв товарних позицiй 3203, 3204 або 3205 згiдно з УКТЗЕД; неорганiчнi продукти видiв, якi використовують як люмiнофори, з визначеним або невизначеним хiмiчним складом 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3206 20 Пiгменти та препарати, виготовленi на основi сполук хрому 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
3207 Готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники, склоподiбнi емалi та глазурi, ангоби (шлiкери), рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати видiв, якi використовують для виробництва керамiки, емалевих та скляних виробiв; склоподiбна фрита та iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до групи 32 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3209 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3210 Фарби та лаки (включаючи емалi, полiтури та клейовi фарби); готовi воднi пiгменти, якi використовують для остаточної обробки шкiри 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3211 Готовi сикативи 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3212 Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводних середовищах, у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фольга для тиснення; фарбувальнi матерiали та iншi барвники, розфасованi у форми або упаковки для роздрiбної торгiвлi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3213 Фарби художнi всiх видiв (для живопису, навчання, оформлення вивiсок, модифiкованi тональнi фарби, фарби для дозвiлля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, пляшках, лотках тощо 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3214 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3215 11 00 00 Фарба друкарська чорна 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3215 19 00 00 Фарба друкарська, крiм чорної 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3301 Олiї ефiрнi недетерпенiзованi (якi мiстять терпени) або детерпенiзованi (якi не мiстять терпенiв), включаючи конкрети та абсолюти (екстракти квiткових ефiрних олiй); резиноїди; екстрагованi ефiрнi олiї; концентрати ефiрних олiй у жирах, жирних олiях, восках або в iнших подiбних речовинах, одержанi способом анфлеражу або мацерацiї; терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй; воднi дистиляти та воднi розчини ефiрних олiй 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3302 Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основi запашних речовин, якi застосовуються у виробництвi напоїв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3303 00 Парфуми (духи) i туалетнi води 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3304 Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3305 Засоби для догляду за волоссям 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3306 Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3307 Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3401 Мило; поверхнево-активнi органiчнi речовини та мийнi засоби, якi застосовуються як мило, у формi брускiв, брикетiв або фiгурних формованих виробiв з вмiстом або без вмiсту мила; поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему, розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило; папiр, вата, повсть, фетр та нетканi матерiали, просоченi або покритi (частково або повнiстю) милом чи детергентом 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3402 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401 згiдно з УКТЗЕД) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3403 Мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3403 19 10 00 Мастильнi матерiали iз вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв, якi не є основними компонентами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3403 19 90 10 Засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3403 99 00 10 Iншi засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3404 Воски штучнi та готовi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3405 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3501 Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3502 Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв iз вмiстом бiльш як 80 мас. % сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3503 00 Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похiднi; риб'ячий клей; iншi клеї тваринного походження, за винятком казеїнових клеїв товарної позицiї 3501 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3504 00 00 00 Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не включенi до iнших товарних позицiй; порошок iз шкiри, хромований або нехромований 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3505 Декстрини та iншi модифiкованi крохмалi (наприклад, попередньо желатинiзованi або перетворенi в складнi ефiри (естерифiкованi) крохмалi); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3506 Готовi клеї та iншi готовi клеїльнi препарати (адгезиви), не включенi до iнших товарних позицiй; продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3601 00 00 00 Порохи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
3602 00 00 00 Готовi вибуховi речовини, крiм порохiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
3603 00 Шнури вогнепровiднi, шнури детонаторнi; капсулi ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
3604 Феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв), сигнальнi, дощовi (протиградовi) ракети, протитуманнi сигнали та iншi пiротехнiчнi вироби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
3605 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604 згiдно з УКТЗЕД, розфасованi в iндивiдуальну упаковку, що перевозяться автомобiльним транспортом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
3606 Фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матерiалiв, зазначенi у примiтцi 2 до групи 36 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
3707 Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеїв, клеїльних препаратiв (адгезивiв) тощо); продукти незмiшанi, дозованi для застосування у фотографiї або розфасованi для роздрiбної торгiвлi i готовi до використання 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3802 Вугiлля активоване; продукцiя мiнеральна природна активована; вугiлля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугiлля 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3804 00 Луг, що залишається вiд виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, пiдданий чи не пiдданий хiмiчнiй обробцi, включаючи сульфонати лiгнiну, крiм талової олiї товарної позицiї 3803 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3806 Тiльки смолянi залишки пiсля перегонки (переплавленi смоли) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
3807 Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пивоварний та аналогiчнi продукти на основi канiфолi, смоляних кислот або рослинного пеку 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати чи у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3808 Тiльки iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин та аналогiчнi засоби, поданi у формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати чи у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 0 0 0 0
3809 Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави) видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3810 Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання металiв; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металiв та iнших матерiалiв; матерiали, якi використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3814 00 Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3815 Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
3815 11 00 Каталiзатори на носiях, якi мiстять як активний компонент нiкель або його сполуки 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
3815 12 00 00 Каталiзатори на носiях, якi мiстять як активний компонент дорогоцiннi метали або їх сполуки 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
3817 00 Алкiлбензоли змiшанi та алкiлнафталiни змiшанi, крiм продуктiв товарної позицiї 2707 або 2902 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3824 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначенi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3825 Залишкова продукцiя хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi, в iнших товарних позицiях УКТЗЕД не зазначена та не включена; вiдходи мiського господарства; шлам стiчних вод; iншi вiдходи, що зазначенi у примiтцi 6 до групи 38 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
3901 Полiмери етилену в первинних формах 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3902 Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3903 Полiмери стиролу у первинних формах 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3904 Полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв у первинних формах 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3905 Полiмери вiнiлацетату або iнших складних вiнiлових ефiрiв у первинних формах; iншi вiнiловi полiмери у первинних формах 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3906 Акриловi полiмери у первинних формах 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3907 Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери) у первинних формах 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3908 Полiамiди у первинних формах 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3909 Амiноальдегiднi смоли, фенолоальдегiднi смоли та полiуретани у первинних формах 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3910 00 00 Тiльки силiкони у первинних формах, в аерозольнiй упаковцi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
3911 Смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi, кумароноiнденовi та полiтерпени, полiсульфiди, полiсульфони та iншi речовини, зазначенi у примiтцi 3 до групи 39 згiдно з УКТЗЕД, у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3912 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3913 Полiмери природнi (наприклад, альгiнова кислота) та полiмери природнi модифiкованi (наприклад, затвердiлi протеїни (бiлки), хiмiчнi похiднi натурального каучуку) у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3914 00 00 00 Смоли iонообмiннi, одержанi на основi полiмерiв товарних позицiй 3901-3913 згiдно з УКТЗЕД, у первинних формах 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3915 Вiдходи, обрiзки та скрап з пластмаси 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
3916 Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльш як 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiмерних матерiалiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3917 Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад, з'єднання, колiна, муфти) з пластмаси 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3917 10 10 00 Оболонки штучнi (для ковбасних виробiв) iз затвердiлих протеїнiв 3 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3918 Покриття пластмасовi для пiдлоги, самоклейнi або несамоклейнi, у рулонах або пластинах; покриття пластмасовi для стiн або стелi, зазначенi у примiтцi 9 до групи 39 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3919 Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та iншi плоскi форми з пластмаси самоклейнi у рулонах або не у рулонах 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 Плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки, не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3921 Плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3922 Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази та їх сидiння i кришки для них, бачки зливнi та аналогiчнi вироби санiтарно-технiчного призначення з пластмаси 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3923 10 00 00 Коробки, ящики, кошики та аналогiчнi вироби з пластмаси 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3923 21 00 00 Мiшки, пакети, сумочки (включаючи конiчнi (кульки) з полiмерiв етилену 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3923 29 Мiшки, пакети, сумочки (включаючи конiчнi (кульки) з пластмаси, крiм тих, що виготовленi з полiмерiв етилену 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3923 30 Бутлi, пляшки, фляги та аналогiчнi вироби з пластмаси 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3923 50 Пробки, кришки, ковпачки та iншi пристосування для герметизацiї, закупорювання з пластмаси 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3924 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi речi домашнього вжитку i туалетно-гiгiєнiчнi вироби з пластмаси 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3925 10 00 00 Резервуари, цистерни, баки, чани, бочки, дiжки та аналогiчнi ємностi мiсткiстю бiльш як 300 л 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3925 20 00 00 Дверi, вiкна та їх рами, наличники i пороги 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3925 30 00 00 Тiльки вiконницi, штори (включаючи венецiйськi жалюзi), аналогiчнi вироби 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3925 90 10 00 Фiтинги та крiпильнi комплекти, призначенi для постiйного встановлення в або на дверях, вiкнах, схiдцях, стiнах або iнших частинах будинкiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3925 90 80 00 Вироби будiвельнi з пластмаси 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3926 10 00 00 Приладдя канцелярське i шкiльне 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3926 20 00 00 Одяг та додатковi речi до одягу (включаючи рукавицi, рукавички та мiтенки) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3926 90 50 00 Ємностi перфорованi та аналогiчнi вироби для фiльтрування води на входi до дренажної системи 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4002 Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй або масел, у первинних формах або у формi пластин, листiв чи стрiчок; сумiшi будь-якого продукту товарної позицiї 4001 згiдно з УКТЗЕД з одним з продуктiв товарної позицiї 4202 згiдно з УКТЗЕД, у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4004 00 00 00 Тiльки вiдходи каучуку або гуми (крiм твердої гуми) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
4012 Шини та покришки пневматичнi гумовi, вiдновленi або тi, що вже використовувалися; масивнi шини (литi шини) або еластик-шини (подушковi шини), шиннi протектори, ободнi стрiчки, гумовi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
4014 Вироби гiгiєнiчнi або фармацевтичнi (включаючи соски) з вулканiзованої гуми, крiм твердої (ебонiту), з фiтингами з твердої гуми або без них 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4015 Одяг та додатковi речi (включаючи рукавички) з незатвердiлої вулканiзованої гуми будь-якого призначення 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4017 00 10 00 Тiльки вiдходи гуми твердої (наприклад, ебонiт) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але недубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але недубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм тих, що зазначенi у примiтцi 1(c) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4103 Шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але недубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкур необроблених великої рогатої худоби, овець, шкурок ягнят, а також шкур та шкурок, зазначених у примiтцi 1(b) або 1(c) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 3 3 2 0 0 0
4105 30 10 00 Дублена (чинена) шкiра або шкiряний краст iз шкур iнших тварин, без вовняного чи волосяного покриву iз шкур iндiйських грубововняних овець, рослинного дублення, пiдданих або не пiдданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 3 3 2 0 0 0
4106 22 10 00 Дублена (чинена) шкiра або шкiряний краст iз шкур iнших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, iз шкiри iндiйської кози або козеняти, рослинного дублення, пiдданих або не пiдданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв iз шкiри 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4105 Позицiю виключено                              
4106 Позицiю виключено                              
4107 Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення або у виглядi шкiряного краста, включаючи шкiру, вичинену пiд пергамент, шкiра iз шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкiри товарної позицiї 4114 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112 00 00 00 Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення або у виглядi шкiряного краста, в тому числi вичинена пiд пергамент, iз шкур овець або шкурок ягнят, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкiри товарної позицiї 4114 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113 Шкiра, додатково оброблена пiсля дублення або у виглядi шкiряного краста, в тому числi вичинена пiд пергамент, iз шкур iнших тварин, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм шкiри товарної позицiї 4114 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4114 Замша (включаючи комбiновану замшу); шкiра лакова та шкiра лакова багатошарова (ламiнована); шкiра металiзована 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4115 20 00 00 Тiльки обрiзки та iншi вiдходи натуральної шкiри або композицiйної шкiри, непридатнi для виробництва шкiряних виробiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
4203 10 00 00 Предмети одягу з натуральної або композицiйної шкiри 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4203 21 00 00 Рукавички, мiтенки та рукавицi з натуральної або композицiйної шкiри, спецiально призначенi для спортивних цiлей 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4203 29 Рукавички, мiтенки та рукавицi з натуральної або композицiйної шкiри 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4206 Вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку), синюги, мiхурiв або сухожиль 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4301 Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та iншi обрiзки, придатнi для використання у виробництвi хутряних виробiв), крiм шкiрсировини та шкур товарних позицiй 4101, 4102 або 4103 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 3 3 2 0 0 0
4302 Хутровi шкурки дубленi або вичиненi (включаючи голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки хутрових шкурок), нез'єднанi або з'єднанi (без додавання iнших матерiалiв), крiм тих, що включенi до товарної позицiї 4303 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4303 Одяг з хутра, речi для одягу з хутра та iншi вироби з натурального хутра 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4304 00 00 00 Хутро штучне та вироби з нього 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4401 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок тощо; деревна трiска або стружка; тирса, трiска, стружка, уламки та вiдходи деревини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у виглядi полiн тощо (крiм деревини у виглядi брикетiв, гранул) 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 3 0 0 0 0
4403 Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 3 0 0 0 0
4404 Деревина бондарна; колоди колотi; палi, кiлки, стовпи загостренi з дерева, але не розпилянi уздовж; лiсоматерiали, начорно обтесанi, але не обточенi, не вигнутi або не обробленi iншим способом, що використовуються для виробництва цiпкiв, парасольок, ручок для iнструментiв або подiбних виробiв; деревина лущена та аналогiчна 3 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 3 0 0 0 0
4406 10 00 00 Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних колiй, непросоченi 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
4407 Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мм 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
4409 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
4410 Плити деревостружковi, плити з орiєнтованою стружкою (OSB) або аналогiчнi плити (наприклад, вафельнi плити) з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв, просоченi або непросоченi смолами або iншими органiчними зв'язувальними речовинами 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4411 Плити деревоволокнистi з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв з додаванням або без додавання смол або iнших органiчних зв'язувальних речовин 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4412 Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi (для партiї товару) 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi (як супровiдного матерiалу для товарiв) 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4418 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
4501 Тiльки вiдходи корка 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
4502 00 00 00 Натуральний корок з вилученим зовнiшнiм шаром або начорно обрiзаний, або у виглядi прямокутникiв (включаючи квадратнi), блокiв, плит, листiв або смуг (включаючи заготiвки для виготовлення коркiв з незакругленими краями) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4503 Вироби з натурального корка 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4707 Папiр та картон для утилiзацiї (макулатура та вiдходи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
4803 00 Паперовi туалетнi серветки або серветки для обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та аналогiчнi види паперу господарсько-побутового або санiтарно-гiгiєнiчного призначення, целюлозна вата i полотно з целюлозних волокон, крепованi або некрепованi, тисненi або нетисненi, гофрованi або негофрованi, перфорованi або неперфорованi, з забарвленою або незабарвленою поверхнею, надрукованi або ненадрукованi, у рулонах або в аркушах 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4812 00 00 00 Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi, з паперової маси 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4813 Папiр цигарковий, розрiзаний або нерозрiзаний за розмiром чи у формi книжечок або трубок 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4814 Шпалери та аналогiчнi настiннi покриття; папiр прозорий для вiкон 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4818 10 Туалетний папiр 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4818 20 Носовики, серветки косметичнi та рушники для рук 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4818 30 00 00 Скатертини та серветки 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4818 40 Гiгiєнiчнi прокладки i тампони, дитячi пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi гiгiєнiчнi вироби 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4818 50 00 00 Тiльки предмети одягу 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4901 Друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4903 00 00 00 Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5003 Вiдходи шовковi (включаючи кокони, непридатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпушенi вiдходи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
5101 11 00 00 Вовна немита, стрижена 0 0 0 1, 3 3 1 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5103 Вiдходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи вiдходи вiд прядiння, за винятком розскубаної сировини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
5201 00 Бавовна, не пiддана кардо- та гребенечесанню 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5202 Вiдходи бавовни (включаючи вiдходи вiд прядiння та розщипану сировину) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
5301 Тiльки волокно лляне, необроблене або оброблене, але непрядене 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5301 30 Пачоси та вiдходи льону 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 1, 3 3 1 0 0 0
5302 Тiльки волокно конопляне (Cannabis sativa L.), необроблене або оброблене, але непрядене 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5302 90 00 00 Пачоси та вiдходи конопель (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 1, 3 3 1 0 0 0
5303 Волокно джутове та iншi луб'янi текстильнi волокна (за винятком волокон льону, коноплi та рами) необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи таких волокон (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5303 90 00 00 Пачоси та вiдходи волокна джутового та iнших луб'яних текстильних волокон (за винятком волокон льону, коноплi та рами), включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 1, 3 3 1 0 0 0
5305 00 00 00 Волокна кокосовi, абаки (манiльської коноплi або Musa textilis Nee), рами та iншi рослиннi текстильнi волокна, в iншому мiсцi не зазначенi, необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи цих волокон (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5307 Пряжа з джутового або iнших текстильних луб'яних волокон товарної позицiї 5303 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0
5901 Текстильнi матерiали, просмоленi або накрохмаленi, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок або в аналогiчних цiлях; полотна для копiювання; заґрунтованi полотна для живопису; бортiвка та подiбнi жорсткi текстильнi матерiали, якi використовуються для виготовлення каркасiв головних уборiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5903 10 10 00 Текстильнi матерiали, просоченi полiвiнiлхлоридом 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5903 20 10 00 Текстильнi матерiали, покритi або дубльованi полiвiнiлхлоридом, крiм тих, що використовуються для промислового складення моторних транспортних засобiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5904 Лiнолеум, розрiзаний або нерозрiзаний за формою; матерiали для покриття пiдлоги на текстильнiй основi, розрiзанi або нерозрiзанi за формою 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5905 Настiннi покриття з текстильних матерiалiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5906 Текстильнi матерiали, прогумованi, крiм тканин товарної позицiї 5902 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5907 00 Текстильнi матерiали, просоченi або покритi iншим способом; полотна, розписанi для театральних декорацiй, художнiх студiй чи аналогiчного використання 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5910 00 00 00 Стрiчки конвеєрнi або паси привiднi, чи бельтинг з текстильного матерiалу, просоченi або непросоченi, з покриттям або без нього, дубльованi або не дубльованi пластмасами або армованi металом чи iншими матерiалами 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6001 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi полотна та полотна махровi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6002 Полотна трикотажнi завширшки не бiльш як 30 см iз вмiстом 5 мас. % або бiльше еластомiрних або гумових ниток, крiм полотен товарної позицiї 6001 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6003 Полотна трикотажнi завширшки не бiльш як 30 см, крiм полотен товарної позицiї 6001 або 6002 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6004 Полотна трикотажнi завширшки бiльш як 30 см iз вмiстом
5 мас. % або бiльше еластомiрних чи гумових ниток, крiм полотен товарної позицiї 6001 згiдно з УКТЗЕД
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6005 Полотна основов'язанi (включаючи виробленi на в'язальних машинах для виготовлення галунiв), крiм полотен товарних позицiй 6001-6004 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6006 Полотна трикотажнi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6101 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6103 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6102 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6104 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6103 Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6104 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6105 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6106 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для жiнок або дiвчат 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6107 Труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6108 Комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, нiчнi сорочки, пiжами, пеньюари, купальнi халати, домашнi халати та аналогiчнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6109 Футболки, майки та iнша натiльна бiлизна, трикотажнi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6110 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та подiбнi вироби, трикотажнi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6111 Одяг дитячий та додатковi речi до одягу, трикотажнi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6112 Костюми спортивнi, лижнi, костюми та плавки купальнi, трикотажнi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6113 00 Одяг з трикотажного полотна товарних позицiй 5903, 5906 або 5907 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6114 Одяг трикотажний 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки i пiдслiдники та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи компресiйнi панчiшно-шкарпетковi вироби (наприклад, панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та взуття без пiдошов, трикотажнi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6116 Рукавички, мiтенки, рукавицi, трикотажнi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6117 Тiльки готовi додатковi речi до одягу, трикотажнi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6201 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6203 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6202 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та аналогiчнi вироби для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6204 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6203 Костюми, комплекти, пiджаки, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для чоловiкiв або хлопцiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6204 Костюми, комплекти, жакети, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для жiнок або дiвчат 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6205 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловiкiв або хлопцiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6206 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, для жiнок або дiвчат 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6207 Майки, труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, для чоловiкiв або хлопцiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6208 Майки та сорочки, комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, сорочки нiчнi, пiжами, пеньюари, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, для жiнок або дiвчат 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6209 Дитячий одяг та додатковi речi до одягу 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6210 Одяг, виготовлений з матерiалiв товарних позицiй 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6211 Костюми спортивнi, лижнi, костюми та плавки купальнi; iнший одяг 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6212 10 Тiльки бюстгальтери, пояси, корсети, пiдтяжки, пояси з пiдв'язками, круглi пiдв'язки i подiбнi вироби, трикотажнi або нетрикотажнi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6213 Хусточки та носовi хусточки 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6214 Шалi, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалi та подiбнi вироби 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6215 Краватки, краватки-метелики та хустки-краватки 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6216 00 00 00 Рукавички, мiтенки та рукавицi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6217 Тiльки готовi додатковi речi до одягу 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6301 Ковдри та пледи дорожнi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6302 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Фiранки, гардини та внутрiшнi штори; ламбрекени або запони для лiжок 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6304 Вироби для меблювання, крiм виробiв товарної позицiї 9404 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6306 Брезенти, навiси i тенти; палатки; вiтрила для човнiв, серфiнгiв або сухопутних транспортних засобiв; спорядження для кемпiнгiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6309 00 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувалися 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
6310 Ганчiр'я, що використовувалося або нове, рештки мотузок, канатiв та тросiв i вироби з мотузок, канатiв або тросiв, з текстильних матерiалiв, що використовувалися 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
6401 Водонепроникне взуття з пiдошвою i верхом з гуми або пластмаси, який не прикрiплюється до пiдошви i не з'єднується з нею нi нитковим, нi шпильковим, нi гвiздковим, нi гвинтовим, нi будь-яким iншим подiбним способом 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6402 Взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси, крiм взуття, що класифiкується в товарнiй позицiї 6401 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6403 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної чи композицiйної шкiри та з верхом з натуральної шкiри 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6404 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри та з верхом з текстильних матерiалiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6405 Взуття, крiм зазначеного в товарних позицiях 6401-6404 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6406 Тiльки вкладнi устiлки, устiлки пiд п'ятку i подiбнi знiмнi деталi; гетри, гамашi та подiбнi вироби 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6501 00 00 00 Капелюшнi форми, капелюшнi заготiвки та ковпаки, неформованi, без полiв; плоскi та цилiндричнi заготiвки (включаючи повздовжнiй розрiз) з фетру 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6502 00 00 00 Капелюшнi напiвфабрикати, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, неформованi, без полiв, без пiдкладки та оздоблення 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6504 00 00 00 Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6505 Капелюхи та iншi головнi убори, трикотажнi, або виготовленi з одного суцiльного полотнища (але не iз смужок) з мережива, фетру або iншого текстильного матерiалу, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення; сiтки для волосся з будь-яких матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням чи без оздоблення 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6506 Головнi убори та капелюхи, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6507 00 00 00 Стрiчки, прокладки, пiдкладки, чохли, основи, каркаси для капелюхiв, козирки та зав'язки для головних уборiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6701 00 00 00 Шкурки та iншi частини птахiв, вкритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я, пух та вироби з цих матерiалiв (крiм виробiв товарної позицiї 0505 згiдно з УКТЗЕД та оброблених стовбурiв i стрижнiв пiр'я) 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6704 Парики, накладнi бороди, брови, вiї, шиньйони та аналогiчнi вироби з волосся людини, вовни або текстильних матерiалiв; вироби з волосся людини, не включенi до iнших групп УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6811 Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогiчних матерiалiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6911 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi господарськi i туалетнi вироби з фарфору 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6912 00 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi господарськi i туалетнi вироби з керамiки, крiм фарфорових 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7001 00 Склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла; скло у блоках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
7010 Бутлi, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та iншi ємностi склянi для зберiгання i транспортування або упаковування товарiв; банки склянi для консервування; пробки, кришки та iншi засоби для закупорювання, склянi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7013 Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей, крiм виробiв товарної позицiї 7010 або 7018 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7020 Вироби iз скла 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7112 Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi, головним чином, для добування дорогоцiнних металiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
7204 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
7323 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби з чорних металiв; металева "шерсть"; мочалки, подушечки для чищення кухонного посуду або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби з чорних металiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 21 00 00 Ванни, з ливарного чавуну, емальованi або неемальованi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 29 00 00 Ванни, крiм з ливарного чавуну, емальованi або неемальованi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7404 00 Вiдходи i брухт, мiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
7418 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби мiднi; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби мiднi; обладнання санiтарно-технiчне 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7501 Штейни нiкелевi, агломерати оксидiв нiкелю та iншi промiжнi продукти металургiї нiкелю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
7502 Нiкель необроблений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
7503 00 Вiдходи та брухт нiкелевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
7504 Порошки та луска нiкелевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
7602 00 Вiдходи та брухт алюмiнiєвi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
7607 Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7615 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби алюмiнiєвi; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби алюмiнiєвi; обладнання санiтарно-технiчне 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7801 Свинець необроблений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
7802 00 00 00 Вiдходи та брухт свинцевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
7806 00 10 00 Контейнери, оснащенi захисним свинцевим екраном вiд радiацiї для транспортування та зберiгання радiоактивних речовин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 0 0 0 0
7902 00 00 00 Вiдходи та брухт цинковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8002 00 00 00 Вiдходи та брухт олов'янi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8101 97 00 00 Вiдходи та брухт з вольфраму 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8102 97 00 00 Вiдходи та брухт молiбдену 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8103 30 00 00 Вiдходи та брухт танталу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8104 20 00 00 Вiдходи та брухт магнiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8105 20 00 00 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт необроблений; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
8105 30 00 00 Вiдходи та брухт з кобальту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8106 00 10 00 Вiдходи та брухт вiсмуту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8107 Кадмiй i вироби з кадмiю, включаючи вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
8108 30 00 00 Вiдходи та брухт з титану 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8109 30 00 00 Вiдходи та брухт цирконiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8110 20 00 00 Вiдходи та брухт сурми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8111 00 19 00 Вiдходи та брухт марганцю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8112 12 00 00 Берилiй необроблений; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
8112 13 00 00 Вiдходи та брухт берилiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
8112 19 00 00 Вироби з берилiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0
8112 22 00 00 Вiдходи та брухт хрому 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8112 52 00 00 Вiдходи та брухт талiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8112 92 10 00 Вiдходи та брухт гафнiю (кельтiю) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8112 92 21 00 Вiдходи та брухт германiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8112 92 21 00 Вiдходи та брухт ванадiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8112 92 21 00 Вiдходи та брухт нiобiю (колумбiю) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8112 92 21 00 Вiдходи та брухт ренiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8112 92 21 00 Вiдходи та брухт галiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8112 92 21 00 Вiдходи та брухт iндiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8113 00 40 00 Вiдходи та брухт металокерамiки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8211 Ножi з рiзальним лезом, зубчастi або незубчастi (включаючи ножi для обрiзування дерев), крiм ножiв товарної позицiї 8208 згiдно з УКТЗЕД, та леза для них 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8215 Ложки, виделки, ополоники, шумiвки, лопатки для тортiв, спецiальнi ножi для риби, масла, щипчики для цукру та аналогiчнi кухоннi i столовi прибори 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 22 00 00 Обладнання для фiльтрування або очищення напоїв, крiм води 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 11 00 00 Телефоннi апарати для дротового зв'язку з бездротовою трубкою 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 12 00 00 Телефоннi апарати для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 18 00 00 Телефоннi апарати, крiм телефонних апаратiв для дротового зв'язку з бездротовою трубкою, телефонних апаратiв для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 69 Вiдеотелефони, переговорнi пристрої, портативнi приймачi сигналiв виклику, тривоги або пейджингових сигналiв та iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8548 Залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв; використанi (виснаженi) первиннi елементи, використанi (виснаженi) первиннi батареї та використанi (виснаженi) електричнi акумулятори; електричнi частини апаратури та обладнання, в iнших товарних позицiях групи 85 згiдно з УКТЗЕД не зазначенi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
8713 Коляски iнвалiднi з двигуном або без двигуна чи з iншим механiзмом для пересування 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8715 00 10 00 Коляски дитячi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8908 00 00 00 Судна та iншi плавучi засоби, призначенi на злам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
9001 30 00 00 Лiнзи контактнi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9001 40 41 00 Лiнзи склянi для окулярiв, що коригують зiр, обробленi з обох бокiв, однофокуснi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9001 40 49 00 Лiнзи склянi для окулярiв, що коригують зiр, обробленi з обох бокiв, крiм однофокусних 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9001 40 80 00 Лiнзи склянi для окулярiв, що коригують зiр, не обробленi з обох бокiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9001 50 41 00 Лiнзи з iнших матерiалiв для окулярiв, що коригують зiр, обробленi з обох бокiв, однофокуснi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9001 50 49 00 Лiнзи з iнших матерiалiв для окулярiв, що коригують зiр, обробленi з обох бокiв, крiм однофокусних 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9001 50 80 00 Лiнзи з iнших матерiалiв для окулярiв, що коригують зiр, не обробленi з обох бокiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9003 11 00 00 Оправи та арматура для окулярiв, захисних окулярiв або аналогiчних оптичних виробiв, пластмасовi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9003 19 Оправи та арматура для окулярiв, захисних окулярiв або аналогiчних оптичних виробiв з iнших матерiалiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9004 Окуляри, захиснi окуляри та аналогiчнi оптичнi вироби, коригувальнi, захиснi або iншi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9018 Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи сцинтографiчнi апарати та iншу електромедичну апаратуру, а також апарати для дослiдження зору 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9019 Апарати для механотерапiї; для масажу; апаратури для психологiчних тестiв для визначення здiбностей; апаратури для озонотерапiї, кисневої та аерозольної терапiї, штучного дихання, реанiмацiї та iнша апаратура для дихальної терапiї 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9020 Iншi апаратури дихальнi та газовi маски, за винятком захисних масок без механiчних частин i змiнних фiльтрiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9021 Пристрої ортопедичнi, включаючи медико-хiрургiчнi пояси, бандажi та милицi; шини та iншi пристосування для лiкування переломiв; штучнi частини тiла; слуховi та iншi апарати для полiпшення слуху, якi носять на собi, iз собою або iмплантують в тiло, щоб компенсувати недолiк (дефект) органа чи фiзичну ваду 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9022 Апаратура, що використовує рентгенiвське, альфа-, бета- або гамма-випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну та радiотерапевтичну апаратуру, рентгенiвськi трубки та iншi генератори рентгенiвських променiв, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крiсла та аналогiчнi вироби для обстеження або лiкування 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9023 00 Прилади, апарати та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад, навчальнi або виставковi), непридатнi для iншого використання 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9111 20 00 00 Корпуси з недорогоцiнних металiв, у тому числi позолоченi або посрiбленi гальванiчним способом, для годинникiв (призначених для носiння iз собою чи на собi) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9111 80 00 00 Корпуси (крiм iз недорогоцiнних металiв, у тому числi позолоченi або посрiбленi гальванiчним способом, та крiм iз дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами) для годинникiв (призначених для носiння iз собою чи на собi) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9306 Бомби, гранати, торпеди, мiни, ракети i аналогiчне озброєння та їх частини; патрони, снаряди та iншi боєприпаси та їх частини, включаючи дрiб та пижi до патронiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 0 0 0
9401 30 Меблi для сидiння, якi обертаються, з регульованою висотою 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9402 Меблi медичнi, хiрургiчнi, стоматологiчнi або ветеринарнi (наприклад, операцiйнi столи, столи оглядовi, лiкарнянi лiжка з механiчним пристроєм, стоматологiчнi крiсла); перукарськi крiсла та аналогiчнi крiсла з пристосуванням для обертання, нахиляння i пiдiймання 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9404 Основи матрацнi; постiльнi речi та подiбнi вироби (наприклад, матраци, стьобанi ковдри пуховi та пiр'янi, диваннi подушки, пуфи i подушки), з пружинами або заповненi будь-якими матерiалами чи виробленi з пористої гуми або полiмерних матерiалiв, з покриттям чи без покриття 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9503 00 Триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi та аналогiчнi iграшки на колесах; ляльковi коляски; ляльки; iншi iграшки; моделi зменшеного розмiру ("у масштабi") та аналогiчнi моделi для розваг, дiючi чи недiючi; головоломки рiзнi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9504 10 00 00 Вiдеоiгри, в якi можна грати за допомогою телевiзора 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9504 30 10 00 Iгри з екраном, якi приводяться в дiю за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знакiв), жетонiв тощо, за винятком устаткування кегельбанiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9504 30 50 00 Iгри без екрана, якi приводяться в дiю за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знакiв), жетонiв тощо, за винятком устаткування кегельбанiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9508 Тварини живi дикi товарної групи 01 згiдно з УКТЗЕД у складi атракцiонiв, пересувних циркiв, пересувних звiринцiв, пересувних театрiв 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0 3 3 2 0 0 0
9508 Тварини живi (крiм диких) товарної групи 01 згiдно з УКТЗЕД у складi атракцiонiв, пересувних циркiв, пересувних звiринцiв, пересувних театрiв 0 0 0 2, 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9603 21 00 00 Щiтки зубнi, включаючи щiтки для чищення зубних протезiв 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9603 29 Помазки для голiння, щiтки для волосся, пензлики для вiй чи нiгтiв та iншi щiтки для особистої гiгiєни 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9609 10 Олiвцi простi i кольоровi з грифелями в твердiй оболонцi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9615 Гребiнцi, шпильки для волосся та аналогiчнi вироби; затискачi для завивання, бiгудi, папiльйотки та подiбнi вироби, крiм виробiв товарної позицiї 8516 згiдно з УКТЗЕД 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9617 00 11 00 Термоси та iншi вакуумнi ємкостi у зiбраному виглядi об'ємом не бiльш як 0,75 л 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9617 00 19 00 Термоси та iншi вакуумнi ємкостi у зiбраному виглядi об'ємом бiльш як 0,75 л 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9701 Картини, малюнки та пастелi, повнiстю виконанi вручну, за винятком малюнкiв товарної позицiї 4906 згiдно з УКТЗЕД та iнших готових виробiв, розмальованих або декорованих вручну; колажi та аналогiчнi декоративнi зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
9702 00 00 00 Оригiнали гравюр, естампiв та лiтографiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
9703 00 00 00 Оригiнали скульптур i статуеток з будь-якого матерiалу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
9704 00 00 00 Марки поштовi або гербовi, знаки поштової оплати гашенi, у тому числi першого дня гашення, поштовi канцелярськi предмети (гербовий папiр) та подiбнi предмети, використанi або невикористанi, за винятком виробiв товарної позицiї 4907 згiдно з УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
9705 00 00 00 Колекцiї та предмети колекцiонування iз зоологiї, ботанiки, мiнералогiї, анатомiї або такi, що становлять iсторичний, археологiчний, палеонтологiчний, етнографiчний чи нумiзматичний iнтерес 0 0 0 0 0 0 1, 3 3 1 3 3 2 0 3 0
9706 00 00 00 Предмети антикварiату вiком понад 100 рокiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

______________
     *Державний контроль у пунктi пропуску через митний кордон України здiйснюється у формi попереднього документального контролю, якщо товар перебуває в герметичних, iзотермiчних, iзольованих транспортних засобах або контейнерах.

______________
     Примiтка. Пiд цифровими позначеннями 0, 1, 2 i 3 розумiється:

     0 - товар, що не пiдлягає державному контролю (у тому числi у формi попереднього документального контролю);

     1 - товар, що пiдлягає державному контролю у формi попереднього документального контролю;

     2 - товар, що пiдлягає державному контролю, який здiйснюється посадовою особою вiдповiдного контролюючого органу в пунктi пропуску через митний кордон України (пункт ввезення на митну територiю України). У пунктах пропуску для морського сполучення - товар, що пiдлягає державному контролю у формi попереднього документального контролю;

     3 - товар, що пiдлягає державному контролю, який здiйснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митнiй територiї України (крiм пунктiв пропуску через митний кордон України).

(додаток у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012р. N 452, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.12.2012р. N 1221, вiд 30.10.2013р. N 799, вiд 21.05.2014р. N 140, вiд 07.07.2015р. N 491, вiд 25.11.2015р. N 1198, вiд 31.01.2018р. N 44)

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031

КРИТЕРIЇ
вибiрковостi фiтосанiтарного контролю супровiдного дерев'яного пакувального матерiалу, що класифiкується за кодом 4415 згiдно з УКТЗЕД

Кiлькiсть виявлених порушень фiтосанiтарних вимог України у разi ввезення дерев'яного пакувального матерiалу за рiк Вiдсоток вантажiв з дерев'яним пакувальним матерiалом, якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю пiд час iмпорту Розповсюдження в країнах експорту регульованих шкiдливих органiзмiв та iнформацiя про їх виявлення країнами ЄС (офiцiйнi веб-сайти EPPO та EUROPHYT) Вiдсоток вантажiв з дерев'яним пакувальним матерiалом, якi пiдлягають фiтосанiтарному контролю пiд час iмпорту
0-2 випадки 10 0 видiв 10
3-4 випадки 25 1-2 види 25
5-9 випадкiв 50 3-4 види 50
10 i бiльше випадкiв 100 5 i бiльше видiв 100
 
(постанову доповнено додатком 2 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.01.2018р. N 44)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.