Документ скасований: Наказ Мінфіну № 835 від 16.07.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Наказ

вiд 5 листопада 1996 р. N 510

ЩОДО ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЇ МИТНИХ ЛIЦЕНЗIЙНИХ СКЛАДIВ

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
12 грудня 1996 р.за N 709/1734

 

     На виконання постанови Кабiнету мiнiстрiв України "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв" вiд 14 серпня 1996 року N 954 з метою посилення контролю за дiяльнiстю митних лiцензiйних складiв та запобiгання порушень суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi чинного законодавства

     НАКАЗУЮ:

     1. Запровадити щорiчну перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв на територiї України.

     2. Затвердити Положення про порядок здiйснення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв на територiї України (додається).

     3. Митницям iнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про запровадження та порядок проведення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника голови Комiтету Соловкова Ю.П.

Голова Комiтету Л.Деркач

Затверджено наказом Державного
митного комiтету України
вiд 5 листопада 1996 р. N 510

Зареєстровано в Мiнiстерствi
юстицiї України
12 грудня 1996 року
за N 709/1734

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здiйснення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв на територiї України

     Цим Положенням встановлюється єдиний порядок здiйснення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв, впровадженої Державним митним комiтетом України на виконання п.2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв" вiд 14 серпня 1996 року N 954 з метою вдосконалення роботи митних лiцензiйних складiв та запобiгання порушень митного законодавства при їх експлуатацiї.

     1. Загальнi положення

     1.1. Перереєстрацiя проводиться щорiчно в термiн з 1 по 31 грудня.

     1.2. Перереєстрацiї пiдлягають митнi лiцензiйнi склади, що на момент початку проведення перереєстрацiї отримали лiцензiю Державного митного комiтету України на право вiдкриття та дiяльностi митного лiцензiйного складу i внесенi до бази даних по облiку митних лiцензiйних складiв Державного митного комiтету України.

     1.3. На термiн проведення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв їх дiяльнiсть не призупиняється.

2. Механiзм проведення перереєстрацiї

     2.1. Перереєстрацiя проводиться двома послiдовними етапами. Перший етап перереєстрацiї здiйснюється митницями, другий етап - Державним митним комiтетом України.

     2.2. На першому етапi перереєстрацiї кожна митниця здiйснює перевiрку митних лiцензiйних складiв, що знаходяться в зонi її дiяльностi. Для проведення перевiрки створюється робоча група iз фахiвцiв митницi. Кiлькiсний склад групи встановлюється в залежностi вiд кiлькостi митних лiцензiйних складiв, що знаходяться в зонi дiяльностi митницi. Керiвником групи призначається заступник начальника митницi. Перелiк митних лiцензiйних складiв, що пiдлягають перереєстрацiї, кiлькiсний та персональний склад робочої групи затверджуються наказом начальника митницi.

     2.3. Митницi здiйснюють перевiрку вiдповiдностi дiяльностi митних лiцензiйних складiв вимогам чинного законодавства.

     2.4. Результати перевiрки митних лiцензiйних складiв оформлюються актами перевiрки, по кожному складу окремо.

     Власнику митного лiцензiйного складу надається в письмовiй формi висновок робочої групи з зазначенням того, що митний лiцензiйний склад пропонується (не пропонується) до перереєстрацiї. Висновок завiряється пiдписом керiвника групи та печаткою митницi.

     2.5. Митниця за результатами перевiрки складає два перелiки:

  • перелiк 1, що мiстить митнi лiцензiйнi склади, якi пропонуються для перереєстрацiї;

  • перелiк 2, що мiстить митнi лiцензiйнi склади, як такi, що не можуть бути перереєстрованi.  

     Перелiки 1, 2 складаються за формою, наведеною в додатках N 1, 2, i затверджуються наказом начальника митницi.

     Пiдставою для внесення митних лiцензiйних складiв до перелiкiв 1, 2 є висновок робочої групи. Додатковою пiдставою для внесення митних лiцензiйних складiв до перелiку 1 є подання митницi суб'єктом господарської дiяльностi - власником митного лiцензiйного складу платiжного доручення про сплату збору за перереєстрацiю.

     Збiр сплачується i платiжне доручення подається в термiн, що не перевищує трьох днiв з дати вручення власнику митного лiцензiйного складу письмового висновку.

     2.6. Зазначенi в п.п.2.4., 2.5. матерiали до 18 грудня надсилаються електронною та звичайною поштою до Державного митного комiтету України.

     2.7. На другому етапi перереєстрацiї Державний митний комiтет України в 10-денний термiн розглядає надiсланi митницями пропозицiї, приймає остаточне рiшення i затверджує своїм наказом результати перереєстрацiї:

     - перелiк 1 - митнi лiцензiйнi склади, що перереєстрованi;

     - перелiк 2 - митнi лiцензiйнi склади, що не перереєстрованi.

     2.8. З урахуванням результатiв перереєстрацiї вносяться вiдповiднi змiни до комп'ютерної бази даних по облiку митних лiцензiйних складiв, що ведеться Державним митним комiтетом України.

     2.9. Наказ Державного митного комiтету України щодо затвердження результатiв перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв розсилається електронною та звичайною поштою митницям.

     2.10. Пiсля одержання наказу Держмиткому України на зворотньому боцi лiцензiй тих митних лiцензiйних складiв, що перереєстрованi, здiйснюється запис такого змiсту:

     "Перереєстровано наказом Держмиткому України вiд "__"________ 199__року N ______"

     Запис посвiдчується пiдписом начальника митницi або його заступника i печаткою митницi.

     Лiцензiї тих митних лiцензiйних складiв, що не перереєстрованi, вилучаються митницями у суб'єктiв господарської дiяльностi - власникiв митних лiцензiйних складiв i зберiгаються в справах митницi.

3. Збiр за перереєстрацiю

     3.1. Збiр за перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв зараховується до державного бюджету.

     3.2. Збiр за перереєстрацiю митного лiцензiйного складу сплачується суб'єктом господарської дiяльностi - власником митного лiцензiйного складу за ставками, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3.3. Збiр за перереєстрацiю митного лiцензiйного складу, починаючи з 1997 року, не стягується, якщо суб'єкт господарської дiяльностi отримав лiцензiю на право вiдкриття та дiяльностi митного лiцензiйного складу в поточному роцi проведення перереєстрацiї i сплатив митний збiр за вiдкриття митного лiцензiйного складу.

     3.4. За перереєстрацiю, що проводиться у 1996 роцi, збiр сплачується власниками всiх митних лiцензiйних складiв, що внесенi до перелiку 1.

Додаток N 1
до Положення про порядок здiйснення
перереєстрацiї митних лiцензiйних
складiв на територiї України

Перелiк 1

 N
п/п
 N
п/п
 в
м-цi
Назва пiдприємства - власника МЛС Адреса
пiдприємства
Адреса
МЛС
Номер та
дата видачi лiцензiї
Примiтка
                                  


Додаток N 2
до Положення про порядок здiйснення
перереєстрацiї митних лiцензiйних
складiв на територiї України

Перелiк 2

 N
п/п
 N
п/п
 в
м-цi
Назва пiдприємства - власника МЛС Адреса
пiдприємства
Адреса
МЛС
Номер та
дата видачi лiцензiї
Порушення
                                  


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.