МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

27.02.2017 N 292


Про затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 березня 2017 р. за N 387/30255


     Вiдповiдно до статей 231, 232 глави 35, статей 246, 247 глави 39, статтi 335 глави 49, глави 58 Митного кодексу України та пiдпункту 5 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

     1. Затвердити Змiни до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України, що додаються.

     2. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     3. Державнiй фiскальнiй службi України (Насiров Р. М.) забезпечити доопрацювання програмного забезпечення, необхiдного для виконання вимог цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Мiнiстерства фiнансiв України Капiнуса Є. В. та Голову Державної фiскальної служби України Насiрова Р. М.

Мiнiстр О. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної фiскальної служби України Р. М. Насiров
Перший вiце-президент Торгово-промислової палати України М. I. Непран
Голова Державної регуляторної служби України К. М. Ляпiна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
27 лютого 2017 року N 292
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 березня 2017 р. за N 387/30255

Змiни до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України

     1. У Порядку та строках митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 629, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 22 червня 2012 року за N 1036/21348 (iз змiнами):

     1) у роздiлi I:

     пункт 1.1 доповнити словами ", а також здiйснення операцiй iз замiщення природного газу (бекхолу)";

     у пунктi 1.2:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "мiсця митного контролю - зони митного контролю, розташованi на митнiй територiї України, обладнанi необхiдними вимiрювальними пристроями, на яких митницi (митнi пости) України здiйснюють фактичний контроль товарiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом, у тому числi розташованi у мiсцях перевантаження на iншi види транспорту, а саме газовимiрювальнi (газорозподiльнi) станцiї чи пункти вимiрювання витрат газу (вузли облiку природного газу); сховища природного газу (далi - газосховища); пункти облiку нафти та нафтопродуктiв; насоснi станцiї, розподiльнi станцiї або кiнцевi станцiї амiакопроводу; пункти облiку етилену тощо;";

     доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "Термiни "газотранспортна система", "оператор газосховища", "оператор газотранспортної системи", "сховище природного газу", "точка виходу", "точка входу" вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про ринок природного газу".";

     2) у роздiлi II:

     у пунктi 2.1 слова "Митний контроль та митне оформлення товарiв" замiнити словами "Митне оформлення товарiв";

     пункт 2.2 доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Вiдомостi оформлених митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi, перiодичних митних декларацiй доступнi для перегляду посадовими особами митниць (митних постiв), через якi здiйснюватиметься перемiщення вiдповiдних задекларованих товарiв, в автоматизованiй системi митного оформлення (далi - АСМО).

     Якщо для початку перемiщення товарiв трубопровiдним транспортом через митний кордон України чи до/з газосховищ необхiдне накладення митного забезпечення на прилади облiку та/або засувну арматуру i таке митне забезпечення не було накладено згiдно з пунктом 3.6 цього Порядку, такi дiї здiйснюються в присутностi посадової особи митницi з урахуванням положень частини сьомої статтi 247 Митного кодексу України та з наведенням у вiдповiднiй заявi вiдомостей про перiодичну митну декларацiю, на пiдставi якої перемiщуватимуться товари.";

     пункт 2.4 викласти в такiй редакцiї:

     "2.4. Митне оформлення природного газу, що ввозиться на митну територiю України з метою зберiгання у газосховищах, здiйснюється вiдповiдно до митного режиму митного складу.

     За фактом перемiщення природного газу до газосховища декларант або уповноважена ним особа у строки та порядку, що встановленi законодавством, повиннi подати митницi (митному посту), уповноваженiй(ому) на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi, додаткову декларацiю (додатковi декларацiї) вiдповiдно до митного режиму митного складу на обсяги, перемiщенi до газосховищ за перiодичною митною декларацiєю протягом вiдповiдного календарного мiсяця.

     Допускається одночасне зберiгання в газосховищах природного газу з рiзним митним статусом.

     Оператори газосховищ щомiсяця до 20 числа надають митницi (митному посту), уповноваженiй(ому) на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi, реєстр обсягiв природного газу, який зберiгається у газосховищах на митнiй територiї України, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.";

     у пунктi 2.5:

     абзаци четвертий - восьмий викласти у такiй редакцiї:

     "акт прийому-передачi природного газу перевiзниками - документ, який мiстить данi про перемiщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого через окремий пункт приймання-передачi газу, пiдписаний операторами газотранспортної системи України та сумiжної держави або стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на транзит/iмпорт природного газу та оператором газотранспортної системи сумiжної держави;

     акт прийому-передачi природного газу згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) - документ, який мiстить данi про обсяг природного газу, поставленого на пiдставi зовнiшньоекономiчного договору (контракту), пiдписаний сторонами зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     акт прийому-передачi природного газу, пiдписаний сторонами договору (контракту) про зберiгання газу у газосховищах i завiрений оператором газотранспортної системи України (якщо оператор газотранспортної системи України i сторона договору (контракту) - резидент є рiзними особами);

     акт прийому-передачi природного газу, пiдписаний оператором газотранспортної системи України i оператором газосховища (якщо оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища не є однiєю юридичною особою) щодо загальних обсягiв природного газу, якi подаються з газотранспортної системи до газосховища та/або з газосховища до газотранспортної системи (у разi наявностi вказуються обсяги природного газу за операцiями бекхолу);

     загальний акт прийому-передачi природного газу перевiзниками - документ, пiдписаний операторами газотранспортної системи України та сумiжної держави або стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на транзит/iмпорт природного газу та оператором газотранспортної системи сумiжної держави, який мiстить данi про обсяг природного газу, перемiщеного через митний кордон України (у разi наявностi вказуються обсяги балансування природного газу та обсяги природного газу за операцiями бекхолу), iз зазначенням умовних лiтерно-цифрових кодiв iдентифiкацiї вiдправникiв та одержувачiв (шипер-пар) цих обсягiв природного газу;";

     доповнити пункт пiсля абзацу восьмого двома новими абзацами такого змiсту:

     "довiдка оператора газотранспортної системи України до загального акта прийому-передачi природного газу перевiзниками, пiдписаного операторами газотранспортної системи України та сумiжної держави, яка мiстить данi про розподiл мiж суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi обсягiв газу, ввезеного на митну територiю України;

     загальний акт прийому-передачi природного газу мiж сторонами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на транзит/iмпорт газу - документ, який складається пiсля закiнчення дiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту) для митного оформлення у вiдповiдний митний режим балансуючих обсягiв природного газу за результатами його перемiщення трубопровiдним транспортом через митний кордон України;".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять другий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - двадцять четвертим;

     пункт 2.6 викласти в такiй редакцiї:

     "2.6. Пiсля перемiщення товарiв через митний кордон України трубопровiдним транспортом протягом вiдповiдного (попереднього або у разi подання додаткової декларацiї до завершення вiдповiдного календарного мiсяця - поточного) календарного мiсяця за перiодичною митною декларацiєю декларант або уповноважена ним особа повиннi подати митницi (митному посту) додаткову декларацiю (або декiлька додаткових декларацiй) у строки та порядку, встановленi законодавством.

     Оператор газотранспортної системи України, оператор газосховища (якщо оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища не є однiєю юридичною особою) або сторона зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на транзит/iмпорт природного газу пiсля пiдписання документiв, що визначенi у пунктi 2.5 цього роздiлу, та сертифiкатiв (паспортiв) фiзико-хiмiчних показникiв товарiв надає їх митницi (митному посту), уповноваженiй(ому) на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi, для здiйснення митного оформлення.

     При оформленнi митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi, додаткової декларацiї здiйснюється контроль зiставлення даних про обсяги товарiв, перемiщених трубопровiдним транспортом через митний кордон України за перiодичною митною декларацiєю, зазначених в актах прийому-передачi, товаросупровiдних документах, та iнформацiї, отриманої за результатами фактичного контролю.

     Оператор газотранспортної системи України з перiодичнiстю раз на тиждень (щосереди) надає у формi електронного документа митницi (митному посту), уповноваженiй(ому) на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi, необхiдну для здiйснення фактичного контролю оперативну iнформацiю про перемiщуванi товари за попереднiй тиждень на пiдставi показникiв приладiв облiку, у тому числi розташованих за межами митної територiї України.";

     3) у роздiлi III:

     пункт 3.1 викласти в такiй редакцiї:

     "3.1. Фактичний контроль товарiв здiйснюється посадовими особами митниць (митних постiв), у зонi дiяльностi яких знаходяться мiсця митного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом, у тому числi митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi, згiдно з визначеним ДФС розподiлом мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль.";

     пункт 3.3 викласти в такiй редакцiї:

     "3.3. Фактичний контроль товарiв (крiм природного газу) здiйснюється з перiодичнiстю, що вiдповiдає перiодичностi подання додаткової декларацiї на перемiщенi товари.

     Фактичний контроль щодо перемiщуваного трубопровiдним транспортом природного газу зi складанням акта про результати фактичного контролю за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, здiйснюється у разi виявлення розбiжностей в документах та iнформацiї, що передбаченi цим Порядком, та/або за результатами аналiзу ризикiв.";

     абзац перший пункту 3.6 пiсля слiв "У разi необхiдностi" доповнити словами "накладення митного забезпечення на прилади облiку або засувну арматуру,";

     у пунктi 3.10:

     абзац перший пiсля слiв "що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом" доповнити словами та цифрами "(для пiдпунктiв 3.10.3 - 3.10.5 цього пункту - у разi, якщо здiйснення фактичного контролю покладено не на митницю (митний пост), уповноважену(ий) на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi)";

     абзац другий пiдпункту 3.10.3 викласти в такiй редакцiї:

     "акти прийому-передачi природного газу та сертифiкати (паспорти) фiзико-хiмiчних показникiв товарiв (крiм тих, що надаються оператором газотранспортної системи України, оператором газосховища (якщо оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища не є однiєю юридичною особою) або стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на транзит/iмпорт природного газу згiдно з пунктом 2.6 роздiлу II цього Порядку).";

     4) доповнити Порядок новим роздiлом IV такого змiсту:

"IV. Здiйснення митного контролю та митного оформлення обсягiв балансування, балансуючих обсягiв природного газу та обсягiв природного газу за операцiями iз замiщення природного газу (бекхолу)

     4.1. У разi наявностi у звiтному перiодi обсягiв балансування або балансуючих обсягiв природного газу вiдомостi про такi обсяги зазначаються в загальному актi прийому-передачi природного газу перевiзниками за звiтний перiод. Для балансуючого обсягу природного газу можливим є подання таких даних митницi (митному посту) у довiдцi, складенiй перевiзником - оператором газотранспортної системи України за звiтний перiод, про позитивну або негативну величину, що становить рiзницю мiж обсягами природного газу у точках входу та точках виходу, що розташованi на митному кордонi України.

     Декларуванню у вiдповiдний митний режим пiдлягають:

     обсяги балансування - оператором газотранспортної системи України не пiзнiше нiж на 30 день пiсля закiнчення дiї угоди (договору) мiж операторами газотранспортних систем України та сумiжної держави;

     балансуючi обсяги - резидентом - стороною зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на транзит/iмпорт природного газу не пiзнiше нiж на 30 день пiсля закiнчення дiї угоди (договору) мiж сторонами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на пiдставi загального акта приймання-передачi природного газу мiж сторонами зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або довiдки, складеної перевiзником - оператором газотранспортної системи України за звiтний перiод, про позитивну або негативну величину, що становить рiзницю мiж обсягами природного газу у точках входу та точках виходу, що розташованi на митному кордонi України. Вiдповiдальнiсть за декларування балансуючих обсягiв природного газу несе декларант. Органи доходiв i зборiв не вiдшкодовують жодних майнових претензiй осiб, якi мають повноваження стосовно вiдповiдних обсягiв природного газу.

     4.2. Замiщення природного газу (бекхолу) здiйснюється шляхом перемiщення операторами газотранспортних систем України та сумiжної держави та/або оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища вiдповiдним особам, зокрема частково, замiсть обсягiв природного газу, що заявленi до перемiщення за перiодичною митною декларацiєю (обсяги, що замiщуються), обсягiв природного газу, що знаходяться в газотранспортнiй системi та/або газосховищi (обсяги, якими здiйснюється замiщення).

     Вiдомостi про обсяги природного газу, що замiщуються, та обсяги природного газу, якими здiйснюється замiщення, зазначаються в загальних актах прийому-передачi, пiдписаних перевiзниками - операторами газотранспортних систем України та сумiжної держави, та актах прийому-передачi природного газу, пiдписаних перевiзником - оператором газотранспортної системи України та оператором газосховища (якщо оператор газотранспортної системи України та оператор газосховища не є однiєю юридичною особою).

     Митне оформлення природного газу за наявностi операцiй iз замiщення природного газу (бекхолу) здiйснюється на пiдставi вiдомостей щодо обсягiв природного газу, що замiщуються, якщо таке оформлення не призведе до зменшення сум митних платежiв, що пiдлягають сплатi до бюджету.

     Якщо за операцiєю бекхолу здiйснюється митне оформлення випуску природного газу пiсля перебування в митному режимi митного складу, але замiсть обсягiв iноземного природного газу, що є в газосховищi, вiдповiдним особам передаються iншi обсяги природного газу, вiдповiднi обсяги природного газу, що замiщуються, набувають статусу українських товарiв.";

     5) у додатках до Порядку:

     додаток 1 викласти у такiй редакцiї:

"Додаток 1
до Порядку та строкiв митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом

РЕЄСТР
обсягiв природного газу, що зберiгається в газосховищах

у _______________________
(мiсяць)
20__ року
Найменування особи - власника природного газу, обсяг якого перебуває пiд митним контролем Обсяг природного газу у газосховищах на початок звiтного перiоду, тис. куб. м Закачано в газосховища протягом звiтного перiоду, тис. куб. м Вiдiбрано з газосховищ протягом звiтного перiоду, тис. куб. м Передано за документами безпосередньо в газосховища iншим особам протягом звiтного перiоду Обсяг природного газу у газосховищах на кiнець звiтного перiоду, тис. куб. м
фiзичне закачування операцiї iз замiщення (бекхолу) фiзичний вiдбiр операцiї iз замiщення (бекхолу) обсяг, тис. куб. м найменування особи - власника природного газу
Усього за звiтний перiод                
У тому числi обсяги, що знаходяться пiд митним контролем i належать:                
                 
Керiвник оператора газосховища  
________________
(пiдпис, дата)
М. П. (за наявностi)
 
_______________
(iнiцiали, прiзвище)

";

     додаток 5 виключити.

     2. У Порядку та строках митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються лiнiями електропередачi, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 629, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22 червня 2012 року за N 1037/21349 (iз змiнами):

     1) пункт 2.6 роздiлу II викласти у такiй редакцiї:

     "2.6. Для здiйснення митного контролю та митного оформлення електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України лiнiями електропередачi, державне пiдприємство "Нацiональна енергетична компанiя "Укренерго" та служба енергопостачання залiзницi щомiсяця не пiзнiше 15 числа надає митницi (митному посту), уповноваженiй(ому) на здiйснення митних формальностей на лiнiях електропередачi, вiдомостi (довiдку) про обсяги електроенергiї, фактично перемiщеної через митний кордон України протягом попереднього календарного мiсяця (у тому числi обсяги технологiчного перемiщення електроенергiї та обсяги електроенергiї за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами) iз зазначенням їх реквiзитiв), напрямок її перемiщення (експорт, iмпорт, транзит, вiльна митна зона), назву мiждержавних або мiсцевих (локальних) електричних мереж.

     Якщо державне пiдприємство "Нацiональна енергетична компанiя "Укренерго" забезпечує здiйснення облiку обсягiв електроенергiї iз застосуванням автоматизованих (дистанцiйних) систем облiку, данi вiдповiдних систем можуть надаватись митницi (митному посту), уповноваженiй(ому) на здiйснення митних формальностей на лiнiях електропередачi, з використанням iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем.";

     2) у роздiлi III:

     пункт 3.1 викласти у такiй редакцiї:

     "3.1. Фактичний контроль товарiв здiйснюється посадовими особами митниць (митних постiв), в зонi дiяльностi яких знаходяться мiсця митного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України лiнiями електропередачi, у тому числi митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здiйснення митних формальностей на лiнiях електропередачi, згiдно з визначеним ДФС розподiлом мiсць митного контролю товарiв та митниць, на якi покладається фактичний контроль.

     У разi надання державним пiдприємством "Нацiональна енергетична компанiя "Укренерго" доступу до даних систем автоматизованого (у тому числi дистанцiйного) облiку обсягiв електроенергiї, що перемiщуються через митний кордон України лiнiями електропередачi, данi таких систем використовуються при фактичному контролi.";

     пункт 3.4 пiсля слова "перевiряються" доповнити словами "та реєструються";

     у пунктi 3.5 слово "якого" замiнити словом "якої";

     пункт 3.7 викласти у такiй редакцiї:

     "3.7. Накладення чи зняття митного забезпечення посадовими особами митницi (митного поста) здiйснюється в присутностi посадових осiб об'єкта електроенергетики, при цьому складається акт про накладення/зняття митного забезпечення у трьох примiрниках за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

     Перший примiрник акта зберiгається в митницi (на митному посту), у зонi дiяльностi якої (якого) розташоване мiсце митного контролю, другий - на об'єктi електроенергетики, третiй передається до вiдповiдної енергосистеми або служби електропостачання залiзницi.";

     пункт 3.9 викласти у такiй редакцiї:

     "3.9. За результатами здiйснення фактичного контролю складається акт про реєстрацiю показникiв приладiв облiку електроенергiї, яка перемiщується через митний кордон України, у двох примiрниках за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

     Один з примiрникiв акта про реєстрацiю показникiв приладiв облiку електроенергiї, яка перемiщується через митний кордон України, зберiгається в митницi (на митному посту), в зонi дiяльностi якої (якого) знаходиться вiдповiдне мiсце митного контролю, iнший - на об'єктi електроенергетики.";

     у пунктi 3.12:

     в абзацi першому:

     пiсля слiв "мiсце митного контролю товарiв, що перемiщуються лiнiями електропередачi" доповнити словами та цифрами "(для пiдпунктiв 3.12.3 - 3.12.5 цього пункту - у разi, якщо здiйснення фактичного контролю покладено не на митницю (митний пост), уповноважену(ий) на здiйснення митних формальностей на лiнiях електропередачi)";

     слово "якого" замiнити словом "якої";

     пiдпункти 3.12.2, 3.12.3 викласти у такiй редакцiї:

     "3.12.2. Здiйснювати зберiгання та облiк актiв, визначених пунктами 3.7, 3.9 цього роздiлу.

     3.12.3. На запит митницi (митного поста), уповноваженої(го) на здiйснення митних формальностей на лiнiях електропередачi, направляти iнформацiю про результати фактичного контролю та копiї актiв, визначених пунктами 3.7, 3.9 цього роздiлу.";

     3) у додатках до Порядку:

     додатки 1, 2 викласти у такiй редакцiї:

"Додаток 1
до Порядку та строкiв митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються лiнiями електропередачi

АКТ N ___
про накладення/зняття митного забезпечення на прилади облiку електроенергiї

"___" ______________ 20__ року
_____ год. ______ хв.
 
(митниця (митний пост))
 
(найменування мiсця митного контролю)
Нами,
  ,
(посада, прiзвище, iнiцiали посадової особи митницi (митного поста))
  ,
(посада, прiзвище, iнiцiали вiдповiдальної особи об'єкта електроенергетики)
  ,
(посада, прiзвище, iнiцiали вiдповiдальної особи енергетичної системи чи служби електропостачання залiзницi)
здiйснено накладення/зняття митного забезпечення на прилади облiку електроенергiї:
 
(тип, клас точностi, N лiчильника)
на пiдставi письмового повiдомлення
 
(номер i дата)
 
(найменування енергетичної системи чи служби електропостачання залiзницi)
Причина накладання/зняття митного забезпечення:
 
N
з/п
Найменування пункту контролю Показники лiчильника Вiдбиток пломби митницi (митного поста) Кiлькiсть накладеного/знятого митного забезпечення Примiтка
     
(посада посадової особи митницi (митного поста)) (пiдпис, особиста номерна печатка) (iнiцiали, прiзвище)
     
(посада вiдповiдальної особи об'єкта електроенергетики) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
     
(посада вiдповiдальної особи енергетичної системи чи служби електропостачання залiзницi) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

 

Додаток 2
до Порядку та строкiв митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються лiнiями електропередачi

АКТ N _____
про реєстрацiю показникiв приладiв облiку електроенергiї, що перемiщується через митний кордон України

"___" ____________ 20__ року
_____ год. _____ хв.
 
(митниця (митний пост))
 
(найменування мiсця митного контролю)
Комiсiєю у складi:
вiдповiдальної особи об'єкта електроенергетики  
(посада, прiзвище, iнiцiали)
посадової особи митницi (митного поста)  
(посада, прiзвище, iнiцiали)

складено цей Акт про те, що станом на ___ ____________ 20__ року зареєстровано такi показники приладiв облiку на об'єктi електроенергетики

  :
(найменування об'єкта електроенергетики)
N
з/п
Назва лiнiї Номер лiчильника Напрямок перетоку Показники лiчильника Рiзниця показникiв лiчильника Коефiцiєнт лiчильника Кiлькiсть електроенергiї, облiкованої лiчильником,
тис. кВт/год
Примiтка
на 00 год. 01 числа звiтного мiсяця на 24 год. останнього числа звiтного мiсяця
      Вiддача            
      Прийом            
Вiдповiдальна особа об'єкта електроенергетики  
(пiдпис, iнiцiали, прiзвище)
Посадова особа митницi (митного поста)  
(пiдпис, особиста номерна печатка, iнiцiали, прiзвище)

";

     додатки 3, 4 виключити.

     3. У роздiлi "Для митного контролю електроенергiї" Перелiку мiсць митного контролю товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 629, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 22 червня 2012 року за N 1036/21348:

     рядок 2 викласти у такiй редакцiї:

"

2 Пiдстанцiя "Донбаська", Пiвнiчна ЕС
НЕК "Укренерго"
Донецька обл., Бахмутський район, с. Зайцеве

";

     рядок 3 виключити.

     У зв'язку з цим рядки 4 - 63 вважати вiдповiдно рядками 3 - 62;

     рядок 7 викласти у такiй редакцiї:

"

7 Пiдстанцiя "Великоцька", Пiвнiчна ЕС НЕК "Укренерго" 61003, м. Харкiв, вул. Кооперативна, 12

";

     рядок 18 викласти у такiй редакцiї:

"

18 Пiдстанцiя "Подiльська", Пiвденна ЕС НЕК "Укренерго" Одеська обл., м. Подiльськ

".

     4. Абзац другий пункту 8 роздiлу IV Порядку виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 травня 2012 року N 657, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02 жовтня 2012 року за N 1669/21981, пiсля слiв "Розмiщення на МС товарiв" доповнити словами "(крiм природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом)".

     5. У Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16 липня 2012 року N 835, зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 03 серпня 2012 року за N 1324/21636:

     1) у роздiлi I:

     пункт 1.2 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом третiм такого змiсту:

     "Сховище природного газу (далi - газосховище) - технологiчний комплекс, створений у природнiй або штучнiй ємностi з метою накопичення природного газу (включаючи ємнiсть установки LNG, призначену для зберiгання природного газу), i технологiчно поєднанi з цим комплексом споруди, призначенi для зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу.".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - десятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - одинадцятим;

     у пунктi 1.6 слово "лiцензiю" замiнити словом "дозвiл";

     2) у роздiлi II:

     пункт 2.1 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Як єдиний МС може вважатися одне або декiлька газосховищ, якi знаходяться в управлiннi одного оператора. При цьому газосховища можуть бути розташованi за рiзними адресами.";

     у пунктi 2.2:

     абзац шостий пiсля слiв "для зберiгання" доповнити словом "газоподiбних,";

     абзаци дев'ятий, одинадцятий доповнити словами "(крiм газосховищ)";

     пiсля абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом дванадцятим такого змiсту:

     "можливiсть накладення на пристрої, що забезпечують подачу та/або викачку природного газу, не менше двох засобiв забезпечення;".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим;

     3) абзац сьомий пiдпункту 2 пункту 3.3 роздiлу III пiсля слiв "призначених для зберiгання" доповнити словом "газоподiбних,";

     4) у текстi Порядку слова "Держмитслужба України" в усiх вiдмiнках замiнити абревiатурою "ДФС".

     6. Рядок 1 Перелiку товарiв, митне оформлення яких здiйснюється Енергетичною митницею Державної фiскальної служби України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 квiтня 2015 року N 448, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 30 квiтня 2015 року за N 491/26936, викласти у такiй редакцiї:

"

1 Пальне 2707 50 10 00, 2707 50 90 00, 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90, 2710 12 15 10, 2710 12 15 20, 2710 12 15 90, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 31 00, 2710 12 41 11, 2710 12 41 12, 2710 12 41 13, 2710 12 41 31, 2710 12 41 32, 2710 12 41 33, 2710 12 41 91, 2710 12 41 92, 2710 12 41 93, 2710 12 45 01, 2710 12 45 02, 2710 12 45 09, 2710 12 49 01, 2710 12 49 02, 2710 12 49 09, 2710 12 41 14, 2710 12 41 15, 2710 12 41 19, 2710 12 41 34, 2710 12 41 35, 2710 12 41 39, 2710 12 41 94, 2710 12 41 95, 2710 12 41 99, 2710 12 45 12, 2710 12 45 13, 2710 12 45 99, 2710 12 49 12, 2710 12 49 13, 2710 12 49 99, 2710 20 90 00, 2710 12 51 10, 2710 12 51 20, 2710 12 51 90, 2710 12 59 10, 2710 12 59 20, 2710 12 59 90, 2710 12 70 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 10, 2710 19 11 20, 2710 19 11 90, 2710 19 15 10, 2710 19 15 20, 2710 19 15 90, 2710 19 21 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 35 01, 2710 19 35 10, 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30, 2710 19 31 40, 2710 19 35 20, 2710 19 35 30, 2710 19 35 40, 2710 19 47 90, 2710 19 48 00, 2710 20 17 00, 2710 20 19 00, 2710 19 62 00, 2710 19 64 00, 2710 19 68 10, 2710 19 68 20, 2710 19 68 90, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00, 2710 19 51 00, 2710 19 55 00, 2711 11 00 00, 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2707 10 10 00, 2707 10 90 00, 2707 20 10 00, 2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 30 90 00, 2901 10 00 10, 2901 10 00 90, 2905 11 00 00, 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90, 3811 11 10 00, 3811 11 90 00, 3811 19 00 00, 3811 90 00 00, 3826 00 10 00, 3826 00 90 00, 3824 90 97 10 Усi види транспорту, крiм авiацiйного та перемiщення у мiжнародних поштових i мiжнародних експрес-вiдправленнях Усi митнi режими

".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.