МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

20.04.2015 N 448


Про затвердження Перелiку товарiв, митне оформлення яких здiйснюється Енергетичною митницею Державної митної служби України

(заголовок iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.11.2020р. N 712)
 
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30 квiтня 2015 р. за N 491/26936

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 27 лютого 2017 року N 292,
вiд 3 червня 2019 року N 229,
вiд 18 листопада 2020 року N 712

(У текстi наказу слова "митниця Державної фiскальної служби України" у всiх вiдмiнках i числах замiнено словами "митниця Держмитслужби" у вiдповiдних вiдмiнках i числах згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 листопада 2020 року N 712)

     Вiдповiдно до статтi 231 глави 35 роздiлу VI, частин п'ятої та десятої статтi 247 глави 39 роздiлу VIII Митного кодексу України та пiдпункту 5 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

     1. Затвердити Перелiк товарiв, митне оформлення яких здiйснюється Енергетичною митницею Державної митної служби України (далi - Перелiк), що додається.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.11.2020р. N 712)

     2. Установити, що:

     1) митне оформлення товарiв, зазначених у Перелiку, за бажанням декларанта здiйснюється вiдповiдно до частини третьої статтi 247 глави 39 роздiлу VIII Митного кодексу України за умови, що такi товари:

     мають вагу нетто менше 1000 кг;

     декларуються як припаси вiдповiдно до глави 34 роздiлу VI Митного кодексу України;

     перемiщуються через митний кордон України у складi вантажiв з допомогою або визнанi в установленому Законом України "Про гуманiтарну допомогу" порядку гуманiтарною допомогою;

     перемiщуються через митний кордон України як мiжнародна технiчна допомога вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     помiщуються у митнi режими "транзит", "тимчасове ввезення", "тимчасове вивезення", "вiльна митна зона", "безмитна торгiвля", "знищення або руйнування", "вiдмова на користь держави" (крiм товарiв, що перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi);

     мають вагу нетто менше 1000 кг i помiщуються у митний режим "митний склад" або в iнший митний режим пiсля перебування їх у митному режимi "митний склад";

     помiщуються у митнi режими "реiмпорт", "реекспорт" (крiм товарiв, що помiщенi у попереднiй митний режим Енергетичною митницею Держмитслужби та/або перемiщуються через митний кордон України трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi);

     2) митне оформлення iнших, нiж зазначених у Перелiку, товарiв здiйснюється за бажанням декларанта Енергетичною митницею Держмитслужби, якщо такi товари перемiщуються через митний кордон України у складi партiй з товарами, визначеними у пунктах 1 - 2 Перелiку, та за умови, що фактурна вартiсть таких iнших товарiв у складi партiї менша фактурної вартостi решти товарiв у складi цiєї партiї.

     3. Додатковi декларацiї до перiодичних митних декларацiй на товари, що перемiщуються трубопровiдним транспортом або лiнiями електропередачi, зазначенi в Перелiку, подаються до митницi Держмитслужби, якою було оформлено вiдповiднi перiодичнi митнi декларацiї.

(пункт 3 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 03.06.2019р. N 229, у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.11.2020р. N 712)

     4. Енергетичнiй митницi Держмитслужби забезпечити монiторинг та аналiз iнформацiї щодо митного оформлення товарiв, зазначених у Перелiку, у разi, якщо митне оформлення цих товарiв здiйснювалось iншими митницями Держмитслужби.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.11.2020р. N 712)

     5. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     6. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України Макеєву О. Л. та в. о. Голови Державної фiскальної служби України Мокляка М. В.

В. о. Мiнiстра I. Уманський
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної фiскальної служби України М. В. Мокляк
Голова Державної регуляторної служби України К. М. Ляпiна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20 квiтня 2015 року N 448
(у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 18 листопада 2020 року N 712)

ПЕРЕЛIК
товарiв, митне оформлення яких здiйснюється Енергетичною митницею Державної митної служби України

N з/п Найменування товарiв Код товарiв згiдно з УКТ ЗЕД Засоби та способи перемiщення товарiв на кордонi та/або всерединi країни Митнi режими
1 2 3 4 5
1 Пальне 2707 50 00 10, 2707 50 00 90, 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90, 2710 12 15 10, 2710 12 15 20, 2710 12 15 90, 2710 12 21 10, 2710 12 21 90, 2710 12 25 00, 2710 12 31 00, 2710 12 41 11, 2710 12 41 12, 2710 12 41 13, 2710 12 41 31, 2710 12 41 32, 2710 12 41 33, 2710 12 41 91, 2710 12 41 92, 2710 12 41 93, 2710 12 45 01, 2710 12 45 02, 2710 12 45 09, 2710 12 49 01, 2710 12 49 02, 2710 12 49 09, 2710 12 41 14, 2710 12 41 15, 2710 12 41 19, 2710 12 41 34, 2710 12 41 35, 2710 12 41 39, 2710 12 41 94, 2710 12 41 95, 2710 12 41 99, 2710 12 45 12, 2710 12 45 13, 2710 12 45 99, 2710 12 49 12, 2710 12 49 13, 2710 12 49 99, 2710 20 90 00, 2710 12 51 10, 2710 12 51 20, 2710 12 51 90, 2710 12 59 10, 2710 12 59 20, 2710 12 59 90, 2710 12 70 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 10, 2710 19 11 20, 2710 19 11 90, 2710 19 15 10, 2710 19 15 20, 2710 19 15 90, 2710 19 21 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 35 01, 2710 19 35 10, 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30, 2710 19 31 40, 2710 19 35 20, 2710 19 35 30, 2710 19 35 40, 2710 19 47 90, 2710 19 48 00, 2710 20 17 00, 2710 20 19 00, 2710 19 62 00, 2710 19 64 00, 2710 19 68 10, 2710 19 68 20, 2710 19 68 90, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00, 2710 19 51 00, 2710 19 55 00, 2711 11 00 00, 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2707 10 00 00, 2707 20 00 10, 2707 20 00 90, 2707 30 00 10, 2707 30 00 90, 2901 10 00 10, 2901 10 00 90, 2905 11 00 00, 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90, 3811 11 10 00, 3811 11 90 00, 3811 19 00 00, 3811 90 00 00, 3826 00 10 00, 3826 00 90 00, 3824 99 96 10 Усi види транспорту, крiм авiацiйного та перемiщення у мiжнародних поштових i мiжнародних експрес-вiдправленнях Усi митнi режими
2 Газ природний у газоподiбному станi, нафта сира, амiак безводний 2711 21 00 00, 2709 00 90 00, 2814 10 00 00 Трубопровiдний Усi митнi режими
3 Електроенергiя 2716 00 00 00 Лiнiї електропередачi Усi митнi режими
4 Тiльки розчинники або розрiджувачi на основi метанолу; iншi готовi сумiшi на основi метанолу 3814 00 90 90 Усi види транспорту, крiм авiацiйного та перемiщення у мiжнародних поштових i мiжнародних експрес-вiдправленнях Усi митнi режими
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
 
(Перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.02.2017р. N 292, у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.11.2020р. N 712)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.