МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

09.10.2012 N 1066


Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
19 грудня 2012 р. за N 2120/22432

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 17 червня 2020 року N 305

     Вiдповiдно до частини другої статтi 246 Митного кодексу України та пiдпункту 64 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, наказую:

     1. Затвердити Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень (далi - Порядок), що додається.

     2. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) i Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     3. Державнiй митнiй службi України (Калєтнiк I. Г.) протягом 55 днiв з дня офiцiйного опублiкування цього наказу допрацювати програмно-iнформацiйнi комплекси Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України з урахуванням вимог Порядку.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Державної митної служби України та Мiнiстерства фiнансiв України згiдно з перелiком, що додається.

     5. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування, крiм пунктiв 1 та 4 цього наказу, якi набирають чинностi через 60 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва М. Ю. Бродський
Перший заступник Мiнiстра iнфраструктури України К. О. Єфименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
09.10.2012 N 1066
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
19 грудня 2012 р. за N 2120/22432

Порядок
виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень

I. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок регламентує дiї посадових осiб митних органiв, перевiзникiв, декларантiв або уповноважених ними осiб пiд час здiйснення контролю за перемiщенням товарiв та/або транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перебувають пiд митним контролем, мiж двома митними органами України або в межах зони дiяльностi одного митного органу юридичними та фiзичними особами незалежно вiд виду транспорту, крiм товарiв, що перемiщуються стацiонарними засобами транспортування (трубопроводи та лiнiї електропередачi) без застосування заходiв гарантування, у:

(абзац перший пункту 1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     1) вантажних вiдправленнях;

     2) супроводжуваному багажi;

     3) несупроводжуваному багажi;

     4) ручнiй поклажi.

     1.2. У цьому Порядку термiни вживаються в таких значеннях:

     митниця вiдправлення - будь-який митний орган України, з якого починається перемiщення всiєї кiлькостi товарiв або їх частини, що перебувають пiд митним контролем;

     митниця призначення - будь-який митний орган України, в якому закiнчується перемiщення всiєї кiлькостi товарiв або їх частини, що перебувають пiд митним контролем;

     перевiзник - особа, яка здiйснює перевезення товарiв через митний кордон України та/або мiж митними органами на територiї України або є вiдповiдальною за такi перевезення;

     попередня електронна iнформацiя про операцiю iз застосуванням книжки мiжнародного дорожнього перевезення (далi - МДП-ЕПД) - iнформацiя, яка надається в електронному виглядi Мiжнародним союзом автомобiльного транспорту (далi - МСАТ) до Держмитслужби України.

     Iншi термiни вживаються у значеннях, визначених Митним кодексом України та iншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

     1.3. Для забезпечення iдентифiкацiї товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що помiщуються у митний режим транзиту, можуть застосовуватися засоби, передбаченi частинами другою i третьою статтi 326 Митного кодексу України.

     1.4. Засоби забезпечення iдентифiкацiї накладаються безпосередньо на вантажний вiдсiк транспортного засобу (вантажне мiсце) або контейнер, цистерну, iнше пристосування, в яких безпосередньо перевозяться товари, якщо:

     вони накладаються простим та надiйним способом;

     неможливо вилучити товари чи вкласти товари до опломбованої частини транспортного засобу без залишення очевидних слiдiв розкриття або ушкодження пломби (засобу забезпечення);

     мiсця, в яких можуть знаходитися товари, легкодоступнi для перевiрки посадовими особами митних органiв.

     1.5. Виконання митних формальностей при здiйсненнi контролю за транзитним перевезенням товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення здiйснюється на пiдставi документiв контролю за перемiщенням товарiв (далi - ДКПТ).

     При поданнi митному органу ДКПТ у формi електронного документа (далi - ЕДКПТ) виконання митних формальностей здiйснюється вiдповiдно до цього Порядку за винятком положень, що стосуються паперових примiрникiв ДКПТ.

     1.6. Контроль за перемiщенням товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi перевозяться у митному режимi транзиту до митницi призначення, здiйснюється митницею вiдправлення.

     1.7. Для здiйснення контролю за перемiщенням товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення i виявлення фактiв їх недоставлення до митницi призначення використовується Єдина автоматизована iнформацiйна система митних органiв України (далi - ЄАIС).

     1.8. У разi виявлення порушень законодавства на будь-якому етапi здiйснення контролю за перемiщенням товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення посадова особа митного органу зобов'язана вжити необхiдних заходiв, передбачених законодавством.

     У разi складання протоколу про порушення митних правил iнформацiя (дата, номер, стаття та короткий змiст правопорушення) про складений протокол про порушення митних правил протягом доби вiд дати складання вноситься до ЄАIС посадовою особою митного органу, яка безпосередньо склала протокол про порушення митних правил.

     1.9. Посадова особа структурного пiдроздiлу митного органу, де здiйснюється пропуск товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, до посадових обов'язкiв якої входить здiйснення контролю за перемiщенням товарiв, за результатами роботи кожної змiни:

     звiряє вiдомостi про пропущенi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, внесенi в ЄАIС, з наявними у структурному пiдроздiлi митного органу документами, що були пiдставою для пропуску товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, а також з вiдомостями, зазначеними у вiдповiдному модулi Автоматизованої системи митного оформлення (далi - АСМО);

     за вiдсутностi розбiжностей на пiдставi даних, наявних в ЄАIС та вiдповiдному модулi АСМО, формує реєстр ДКПТ на пропущенi за змiну транспортнi засоби комерцiйного призначення з товарами;

     засвiдчує роздрукований реєстр своїм пiдписом та вiдбитком особистої номерної печатки (далi - ОНП);

     реєстри з наявними документами залишає для зберiгання у справах структурного пiдроздiлу пункту пропуску митного органу не менш як протягом 365 днiв з дати пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України. Загальний строк зберiгання реєстрiв у митному органi не менш як 1095 днiв з дати пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України;

     у разi виявлення розбiжностей невiдкладно письмово iнформує керiвника структурного пiдроздiлу з метою проведення перевiрки.

     1.10. Товари, щодо яких законодавством України визначено необхiднiсть надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, допускаються до транзитного перевезення у кiлькостi, що не перевищує кiлькостi товарiв, щодо яких надано забезпечення сплати митних платежiв.

     1.11. Пiд час виконання митних формальностей вiдомостi про номери транспортних засобiв вносяться посадовими особами митниць до ЄАIС заголовними латинськими лiтерами та арабськими цифрами без пропускiв та iнших роздiлових знакiв у серединi номера. Номери рiзних транспортних засобiв роздiляються похилою рискою "/".

     1.12. Внесення iнформацiї до ЄАIС здiйснюється посадовими особами митних органiв за реєстрацiйним номером ДКПТ виключно з персональної електронно-обчислювальної машини, розмiщеної в примiщеннi структурного пiдроздiлу митного органу.

II. Особливостi додержання строкiв транзитних перевезень

     2.1. Пiд час вiдправлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення обов'язково встановлюється строк транзитного перевезення до митницi призначення.

     Строк транзитного перевезення встановлюється в автоматичному режимi пiд час постановки електронної копiї ДКПТ або ЕДКПТ на контроль за перемiщенням у вiдповiдному програмно-iнформацiйному комплексi ЄАIС залежно вiд виду транспорту вiдповiдно до статтi 95 Митного кодексу України.

     У разi перевезення товарiв залiзничним транспортом строк транзитного перевезення встановлюється на пiдставi календарного штемпеля залiзничної станцiї вiдправлення (прикордонної передавальної), проставленого у перевiзних документах та/або ДКПТ, починаючи з 24 години дати прийняття цiєю станцiєю товару до перевезення.

     2.2. Якщо пiд час транзитного перевезення товарiв транспортний засiб комерцiйного призначення не змiг прибути до митницi призначення в установлений строк внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили, до строку транзитного перевезення не включається час дiї та/або лiквiдацiї наслiдкiв цих обставин за умови документального пiдтвердження факту аварiї або дiї обставин непереборної сили та вчасного (до закiнчення встановленого строку транзитного перевезення) письмового iнформування перевiзником найближчого митного органу про обставини подiї, мiсцезнаходження товарiв, транспортного засобу комерцiйного призначення та номер ДКПТ.

     Митний орган, до якого звернувся перевiзник, протягом цiєї самої доби вносить до ЄАIС вiдомостi (дату та номер реєстрацiї звернення митним органом) про факт наявностi звернення та каналами електронного зв'язку iнформує митницю вiдправлення i митницю призначення про обставини подiї, мiсцезнаходження товарiв та транспортного засобу.

     2.3. В окремих випадках, якщо внаслiдок аварiї чи дiї обставин непереборної сили сталася повна чи часткова втрата товарiв, перевiзник уживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення збереження частки невтрачених товарiв та недопущення будь-якого їх використання, документального пiдтвердження факту аварiї або дiї обставин непереборної сили.

     Перевiзник, який перемiщує товари через митний кордон України, у присутностi посадової особи найближчого митного органу складає акт про невiдповiднiсть цих товарiв вiдомостям, зазначеним у документах, необхiдних для здiйснення їх митного контролю, про пошкодження товарiв, їх упаковки чи маркування або про їх втрату.

     Форма акта встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзовує державну полiтику у сферi фiнансiв.

     При транзитних перевезеннях товарiв залiзничним транспортом митному органу замiсть акта про невiдповiднiсть може подаватися комерцiйний акт, складений вiдповiдно до мiжнародних договорiв, укладених вiдповiдно до закону.

     Комерцiйний акт подається до найближчого митного органу протягом доби пiсля його складання.

     Посадова особа митного органу невiдкладно пiсля складання (отримання) акта заносить до ЄАIС вiдомостi про втрату (часткову втрату) товарiв та реквiзити цього акта.

     2.4. Пiдтвердження факту аварiї або дiї обставин непереборної сили здiйснюється згiдно з Порядком виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 травня 2012 року N 657, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 02 жовтня 2012 року за N 1669/21981.

     2.5. У разi проведення з дозволу митного органу перевантаження товарiв до iншого транспортного засобу, контейнера, цистерни (iншого пристосування) уповноважена посадова особа цього митного органу протягом доби пiсля проведених операцiй вносить до представлених декларантом, уповноваженою ним особою або перевiзником паперових примiрникiв ДКПТ та до ЄАIС вiдповiднi змiни про iнший номер (назву) транспортного засобу, контейнера, цистерни (iнше пристосування), а у разi накладання нового митного забезпечення - його iдентифiкацiйнi ознаки. Змiни, внесенi до паперових примiрникiв ДКПТ, засвiдчуються ОНП.

     2.6. Якщо у ходi виконання перевезення автомобiльним транспортом виникає потреба у замiнi водiя, моторного транспортного засобу, на якому безпосередньо не перевозяться товари пiд митним контролем, або у перевантаженнi товарiв на iнший транспортний засiб та якщо таке перевантаження вiдбувається без порушення митних пломб та iнших засобiв забезпечення iдентифiкацiї, перевiзник до прибуття товарiв у митницю призначення особисто або з використанням доступних каналiв зв'язку (факс, кур'єрська служба, пошта) зобов'язаний письмово повiдомити про таке митницю призначення.

     Повiдомлення має мiстити вiдомостi про:

     проведену операцiю (замiна водiя, моторного транспортного засобу або перевантаження товарiв на iнший транспортний засiб), її причини та мiсце, в якому була проведена ця операцiя;

     номер ДКПТ;

     реєстрацiйний номер транспортного засобу, яким здiйснюється перевезення товарiв пiд митним контролем у подальшому;

     прiзвище, iм'я, по батьковi, серiю та номер паспорта водiя, що здiйснює перевезення товарiв надалi.

     2.7. Замiна транспортного засобу або перевантаження товарiв на автомобiльний транспортний засiб, який не належить попередньому перевiзнику, здiйснюється пiд контролем митного органу з урахуванням Конвенцiї про договiр мiжнародного дорожнього перевезення вантажiв (КДПВ).

     2.8. Повiдомлення перевiзникiв реєструються митницею, в яку вони надiйшли, у порядку, встановленому Типовою iнструкцiєю з дiловодства у центральних органах виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2011 року N 1242.

     2.9. Повiдомлення перевiзникiв та документи, на пiдставi яких проводилися операцiї з питань, визначених у цьому роздiлi, копiї актiв, складених вiдповiдно до пункту 2.3 цього роздiлу, та копiї паперових примiрникiв ДКПТ зберiгаються в справах митницi не менш як протягом 1095 днiв з дати доставки товарiв до митницi призначення (у разi недоставки товарiв - з дати складання протоколу про порушення митних правил).

III. Митнi формальностi при здiйсненнi транзитних перемiщень товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення з використанням попередньої митної декларацiї

     3.1. Для здiйснення контролю за перемiщенням товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що ввозяться на митну територiю України (незалежно вiд того здiйснюватиметься транзитне перемiщення товарiв чи випуск товарiв у вiдповiдний митний режим вiдбуватиметься безпосередньо у пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України) юридичними або фiзичними особами незалежно вiд виду транспорту у:

(абзац перший пункту 3.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     1) вантажних вiдправленнях;

     2) супроводжуваному багажi;

     3) несупроводжуваному багажi;

     4) ручнiй поклажi,

     як ДКПТ може використовуватися попередня митна декларацiя (далi - ПД), подана до митного органу на паперовому носiї або у формi електронного документа (далi - ЕПД).

     ПД на паперовому носiї супроводжується її електронною копiєю.

     ПД або ЕПД не подається у разi, якщо випуск товарiв здiйснюватиметься у пунктi пропуску у випадку, визначеному частиною сьомою статтi 365 Митного кодексу України.

(абзац восьмий пункту 3.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)

     3.2. Пiсля проведення у митному органi митного оформлення ПД або ЕПД електронна копiя ПД або ЕПД в автоматичному режимi ставиться на контроль у вiдповiдному програмно-iнформацiйному комплексi ЄАIС з моменту її надходження в ЄАIС.

     3.3. З метою запобiгання затримкам транспортних засобiв комерцiйного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України декларант або уповноважена ним особа, яка подала до оформлення ПД або ЕПД, може завчасно проiнформувати перевiзника цих товарiв про номер i дату оформленої ПД або ЕПД, якi проставляються перевiзником у правому нижньому кутi одного з товаротранспортних документiв на перемiщуванi товари.

     3.4. Пiд час перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України декларант, уповноважена ним особа або перевiзник подає в пунктi пропуску посадовiй особi митницi вiдправлення документи та вiдомостi, передбаченi статтею 335 Митного кодексу України.

     3.5. Перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України здiйснюється пiсля перевiрки посадовою особою митницi вiдправлення наявностi електронної копiї ПД або ЕПД в ЄАIС. Перевiрка здiйснюється шляхом запиту до ЄАIС за номером ПД або ЕПД та встановлення вiдповiдностi iнформацiї, що мiститься у поданих товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, вiдомостям, заявленим в електроннiй копiї ПД або ЕПД.

     Допускається перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України в митницю призначення у разi виявлення розбiжностей мiж вiдомостями про кiлькiсть або вартiсть товару, зазначеними у товаросупровiдних (товаротранспортних) документах та графах 35 i 42 електронної копiї ПД або ЕПД, крiм випадку, зазначеного в пунктi 1.10 роздiлу I цього Порядку.

     3.6. У разi ввезення консолiдованих вантажiв посадова особа митницi вiдправлення перевiряє наявнiсть електронних копiй ПД або ЕПД в ЄАIС на всi товари, що мiстяться у цьому транспортному засобi.

     Допускається вiдправлення транспортного засобу у митницю призначення за умови наявностi електронних копiй ПД або ЕПД в ЄАIС на всi товари, що мiстяться у цьому транспортному засобi, крiм випадку, передбаченого частиною третьою статтi 124 Митного кодексу України.

     3.7. Пiсля перевiрки наявної електронної копiї ПД або ЕПД в ЄАIС посадова особа митницi вiдправлення заносить до ЄАIС вiдомостi про:

     транспортний засiб комерцiйного призначення (вiдповiдно до реєстрацiйних документiв на транспортний засiб зазначаються назва та/або реєстрацiйний номер);

     перевiзника (найменування, адреса) та вiдомостi про особу, що приймає задекларованi товари до перевезення (прiзвище та iнiцiали, серiя та номер паспорта, громадянство). У разi залiзничних перевезень зазначається назва залiзницi, що приймає товари до перевезення;

     перемiщуванi товари (кiлькiсть товару, яка фактично перевозиться у цiй партiї, в основних одиницях вимiру);

     реквiзити товаротранспортного документа та (за наявностi) рахунку-фактури (iнвойсу) або iншого документа, в якому вказується вартiсть товару на перемiщуванi товари;

     iдентифiкацiйнi ознаки митного забезпечення, пристроїв або/та iнших засобiв iдентифiкацiї, якi застосованi митним органом вiдправлення;

     номер сторiнки, серiю та номер книжки МДП у разi перевезення товарiв на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року (далi - Конвенцiя МДП);

     у разi перевезення товарiв на умовах Конвенцiї МДП - iдентифiкацiйний номер держателя книжки МДП, який вiдповiдно до норм Конвенцiї МДП присвоюється держателю гарантiйним об'єднанням країни реєстрацiї та вказується у графi 3 титульної сторiнки обкладинки книжки МДП та графi 4 вiдривних аркушiв;

     номер штампа "Пiд митним контролем" (далi - штамп ПМК) посадової особи митницi вiдправлення, що здiйснила митний контроль цього товару, транспортного засобу комерцiйного призначення.

     3.8. Невiдкладно пiсля виконання процедур митного контролю та перевiрки внесених даних, зазначених у пунктi 3.7 цього роздiлу, посадова особа митницi вiдправлення:

     вносить до ЄАIС iнформацiю про пропуск (дату та час перетину кордону);

     на основi занесених вiдомостей, використовуючи можливостi програмно-iнформацiйних комплексiв ЄАIС, роздруковує три примiрники ПД або ЕПД.

     У разi залiзничних перевезень працiвник прикордонної передавальної станцiї проставляє на перевiзних документах та кожному паперовому примiрнику витягу з електронної копiї ПД або ЕПД календарний штемпель станцiї вiдправлення, який свiдчить про взяття залiзницею солiдарного зобов'язання щодо доставки до митницi призначення товарiв (вантажiв) та дотримання митних правил.

     Наявнiсть в ЄАIС вiдмiтки про пропуск свiдчить про постановку на контроль за перемiщенням у митницi вiдправлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, зазначених у витягу з електронної копiї ПД або ЕПД.

     3.9. Завершення митних формальностей в митницi вiдправлення здiйснюється шляхом проставляння вiдбитка штампа ПМК на всiх примiрниках поданих товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв та всiх примiрниках витягiв з електронної копiї ПД або ЕПД.

     Один примiрник витягу з електронної копiї ПД або ЕПД (примiрник митницi вiдправлення) та за наявностi паперовий примiрник товаротранспортного документа, рахунку-фактури (iнвойсу) або iншого документа, що вказує вартiсть товару, чи їх копiї залишаються для зберiгання у справах структурного пiдроздiлу митницi вiдправлення.

     Два iншi примiрники витягу з електронної копiї ПД або ЕПД (примiрники перевiзника та митницi призначення) та товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи передаються перевiзнику для доставки разом з товаром у митницю призначення.

     3.10. При ввезеннi товарiв, якi були заявленi за однiєю ПД або ЕПД але перевозяться кiлькома транспортними засобами, митниця вiдправлення за допомогою ЄАIС здiйснює облiк кожної частини окремої партiї шляхом унесення вiдповiдної iнформацiї до ЄАIС про кожну частину такої партiї та формування окремого витягу з електронної копiї ПД або ЕПД, до ввезення всiєї партiї в повному обсязi.

     3.11. При надходженнi у митницю призначення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi перемiщувалися внутрiшнiм транзитом, декларант, уповноважена ним особа або перевiзник подає до митницi призначення два примiрники витягу з електронної копiї ПД або ЕПД (примiрники перевiзника та митницi призначення) та наявнi товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи на товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення з вiдмiтками митницi вiдправлення.

     3.12. Посадова особа митницi призначення:

     перевiряє цiлiснiсть та вiдповiднiсть накладених на вантажний вiдсiк комерцiйного транспортного засобу (вантажне мiсце), контейнер, цистерну, iнше пристосування засобiв забезпечення iдентифiкацiї;

     проставляє у поданих товаросупровiдних (товаротранспортних) документах з вiдмiтками митницi вiдправлення штамп ПМК;

     зазначає на витягу з електронної копiї ПД або ЕПД (примiрники перевiзника та митницi призначення) дату та час надходження товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення i завiряє цей запис особистим пiдписом та вiдбитком штампа ПМК;

     один примiрник витягу з електронної копiї ПД або ЕПД (примiрник перевiзника) та представленi товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи повертає перевiзнику або декларанту чи уповноваженiй ним особi.

     У разi подальшого перемiщення консолiдованих товарiв, якi перебувають пiд митним контролем, в iншу митницю посадовою особою митницi призначення, яка проводила митнi формальностi з частиною товарiв, що перемiщувалася у складi цих товарiв (митне оформлення, розмiщення товарiв на складi тимчасового зберiгання, на митному складi тощо), на витягу з електронної копiї ПД або ЕПД (примiрник перевiзника) проставляється ще один штамп ПМК, який свiдчить про закiнчення часу, необхiдного для здiйснення операцiй з частиною консолiдованих товарiв у цiй митницi призначення.

     Примiрник витягу з електронної копiї ПД або ЕПД митницi призначення зберiгається в справах митницi призначення не менш як протягом 1095 днiв з дати доставки товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у митницю.

     3.13. Пiсля виконання дiй, передбачених у пунктi 3.12 цього роздiлу, уповноважена посадова особа митницi призначення невiдкладно вносить до ЄАIС вiдмiтку про дату та час прибуття товарiв, заявлених у ПД або ЕПД.

     3.14. Доставка у митницю призначення заявлених у ПД або ЕПД товарiв може здiйснюватися окремими партiями. У цьому разi ведеться облiк фактичної доставки товарiв, що входять до складу заявленої та/або пропущеної за однiєю ПД або ЕПД партiї. Для цього використовуються можливостi програмних засобiв ЄАIС.

     3.15. Наявнiсть в ЄАIС вiдмiтки про прибуття є пiдставою для зняття з контролю за перемiщенням у митницi вiдправлення зазначених у витягу з електронної копiї ПД або ЕПД товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     3.16. Iнформацiя про операцiї з товарами (частиною товарiв), заявленими за ПД або ЕПД, що надiйшли у митницю призначення, але митне оформлення яких ще не завершено (розмiщено на складах тимчасового зберiгання, розмiщено на складах митних органiв, вилучено правоохоронними органами), а також реквiзити документiв, на пiдставi яких проводилися цi операцiї, протягом доби пiсля їх проведення передаються посадовою особою митницi призначення до ЄАIС.

     3.17. Iнформацiя про завершення митного оформлення товарiв (частини товарiв), заявлених за ПД або ЕПД у вiдповiдний митний режим за додатковою декларацiєю (митною декларацiєю, заявою щодо митного оформлення товарiв без застосування митної декларацiї), невiдкладно передається посадовою особою митницi призначення, яка проводила це оформлення, до ЄАIС.

     Обов'язковою умовою контролю за повнотою декларування товарiв є наявнiсть номера цiєї ПД або ЕПД у графi 40 додаткової декларацiї, в iнших випадках номер ДКПТ зазначається в графi 44 вiдповiдної митної декларацiї.

     ПД або ЕПД та додаткова декларацiя (митна декларацiя або iнший документ, який її замiнює) обов'язково повиннi бути оформленi одним митним органом.

     3.18. При надходженнi у митницю призначення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi перемiщувалися прохiдним транзитом, декларант, уповноважена ним особа або перевiзник подає до митницi призначення два примiрники витягу з електронної копiї ПД або ЕПД (примiрники перевiзника та митницi призначення) та наявнi товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи на товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення з вiдмiтками митницi вiдправлення. Посадовi особи митницi призначення виконують митнi формальностi згiдно з пунктами 4.5 - 4.9 роздiлу IV цього Порядку.

     Пiдставою для пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України є товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи на товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення та примiрник витягу з електронної копiї ПД або ЕПД митницi призначення, засвiдченi ОНП посадової особи митницi призначення.

     Дата фактичного вивезення товарiв та фактична кiлькiсть вивезених товарiв, стан недоторканностi накладеного митного забезпечення (пломб), iншi примiтки i результати митного контролю зазначаються посадовою особою митницi призначення на зворотi примiрника витягу з електронної копiї ПД або ЕПД митницi призначення.

     3.19. Рiшення про випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення за ПД або ЕПД без пред'явлення їх митницi призначення або пiсля прибуття їх у митницю призначення невiдкладно вноситься уповноваженою посадовою особою митницi призначення до ЄАIС. При цьому ПД або ЕПД повинна мiстити всю необхiдну для цього iнформацiю вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     Наявнiсть в ЄАIС рiшення митницi призначення про випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму без пред'явлення їх митницi призначення за ПД або ЕПД є пiдставою для зняття зазначених у витягу з електронної копiї ПД або ЕПД товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення з контролю за перемiщенням у митницi вiдправлення.

IV. Митнi формальностi при здiйсненнi транзитних перемiщень товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення з використанням митної декларацiї

     4.1. Для здiйснення контролю за транзитним перевезенням товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються мiж двома митними органами України або в межах зони дiяльностi одного митного органу юридичними та фiзичними особами у:

     1) вантажних вiдправленнях;

     2) супроводжуваному багажi;

     3) несупроводжуваному багажi;

     4) ручнiй поклажi,

     як ДКПТ може використовуватися митна декларацiя (далi - МД), подана митницi вiдправлення на паперовому носiї або у формi електронного документа (далi - ЕМД).

     МД на паперовому носiї супроводжується її електронною копiєю.

     4.2. Пiд час проведення митного контролю та митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, заявлених у МД або ЕМД, посадова особа митницi вiдправлення:

     перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у представлених до митного оформлення товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, товару та транспортного засобу комерцiйного призначення вiдомостям, зазначеним у МД або ЕМД;

     перевiряє застосування одного iз способiв забезпечення сплати митних платежiв, а також правильнiсть нарахування цих платежiв у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з питань забезпечення сплати митних платежiв;

     у разi потреби вносить у вiдповiдну графу МД або ЕМД iдентифiкацiйнi ознаки засобiв забезпечення iдентифiкацiї, якi застосованi митним органом вiдправлення;

     за вiдсутностi зауважень в установленому порядку присвоює МД або ЕМД реєстрацiйний номер та проставляє на всiх примiрниках МД i всiх наявних паперових примiрниках товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв вiдбитки вiдповiдних митних забезпечень.

     У разi залiзничних перевезень працiвник залiзничної станцiї проставляє на перевiзних документах та кожному примiрнику МД календарний штемпель станцiї вiдправлення, який свiдчить про взяття залiзницею солiдарного зобов'язання щодо доставки у митницю призначення товарiв (вантажiв) та дотримання митних правил.

     4.3. Електронна копiя МД або ЕМД в автоматичному режимi ставиться на контроль за перемiщенням у вiдповiдному програмно-iнформацiйному комплексi ЄАIС пiсля її надходження до ЄАIС.

     4.4. Пiсля завершення митних формальностей посадова особа митницi вiдправлення залишає для контролю у справах митницi один примiрник МД та за наявностi паперовий примiрник товаротранспортного документа, рахунку-фактури (iнвойсу) (за наявностi) або iншого документа, в якому вказується вартiсть товару чи їх копiї.

     Аркуш з позначенням "4/5" МД прямує разом з товаром та товаросупровiдними (товаротранспортними) документами у митницю призначення.

     4.5. При надходженнi у митницю призначення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi перемiщувалися прохiдним транзитом, посадова особа цiєї митницi:

     проставляє у поданих декларантом, уповноваженою ним особою або перевiзником товаросупровiдних (товаротранспортних) документах та на аркушi з позначенням "4/5" МД з вiдмiтками митницi вiдправлення штамп ПМК;

     в оперативному режимi перевiряє наявнiсть електронної копiї МД або ЕМД в ЄАIС;

     перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї МД або ЕМД, та за рiшенням митницi призначення фактичну наявнiсть товарiв (кiлькiсть, номенклатуру i стан);

     повiдомляє митницю вiдправлення про доставку товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення до митницi призначення шляхом внесення до ЄАIС iнформацiї про прибуття, а саме про:

     фактичну кiлькiсть товарiв, яка надiйшла, в основних одиницях вимiру;

     фактичну дату та час надходження товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення;

     номер ПМК посадової особи, що здiйснювала митний контроль цих товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     4.6. За вiдсутностi зауважень посадова особа митницi призначення приймає рiшення про пропуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, проставляє на всiх примiрниках товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв та аркушi з позначенням "4/5" МД вiдбиток ОНП.

     Товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи з вiдбитком ОНП повертаються перевiзнику.

     Пiсля пропуску товарiв за межi митної територiї України посадова особа митницi призначення на аркушi з позначенням "4/5" МД зазначає дату фактичного вивезення товарiв та фактичну кiлькiсть вивезених товарiв, стан недоторканностi накладеного митного забезпечення (пломб), iншi примiтки i результати митного контролю та негайно вносить до ЄАIС iнформацiю про пропуск товарiв, а саме:

     код пункту пропуску митницi призначення, через який здiйснюється вивезення товару за межi митної територiї України;

     номер посвiдчення та номер ОНП посадової особи, яка здiйснила пропуск цього товару;

     вiдомостi про фактично пропущену кiлькiсть товару в основних одиницях вимiру;

     вiдомостi про види, назву та номери транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi фактично перемiщують товари через митний кордон України, якщо такi вiдомостi вiдмiннi вiд зазначених у МД або ЕМД.

     4.7. Пiсля виконання митних формальностей аркуш з позначенням "4/5" МД долучається посадовою особою митницi призначення до справ митного органу.

     4.8. Контроль за прибуттям i вивезенням товарiв, якi задекларованi за однiєю МД або ЕМД, але перемiщуються декiлькома транспортними засобами комерцiйного призначення, здiйснюється у порядку, визначеному пунктами 4.5 - 4.7 цього роздiлу. При цьому облiк кожної окремої частини задекларованої у МД або ЕМД партiї товарiв, що прибуває та вивозиться за межi митної територiї України, здiйснюється митницею призначення шляхом унесення до ЄАIС вiдомостей про кiлькiсть, дату, час прибуття та вивезення кожної подрiбненої партiї товарiв.

     Крiм цього, на зворотi аркуша з позначенням "4/5" МД, вилученого пiд час пропуску першої частини подрiбненої партiї товарiв, посадовою особою митницi призначення вчиняється запис:

     дата вивезення / кiлькiсть / залишок квоти / пiдпис посадової особи.

     Такий запис обов'язково засвiдчується вiдбитком ОНП.

     4.9. Пропуск товарiв через митний кордон України здiйснюється у кiлькостi, що не перевищує кiлькостi товарiв, зазначеної у графi 38 МД або ЕМД.

     4.10. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, щодо яких в ЄАIС внесено рiшення про змiну митного режиму, знiмаються з контролю за перемiщенням у митницi вiдправлення.

     Для цього посадова особа митного органу, який прийняв рiшення про змiну митного режиму, протягом доби вiд дати прийняття такого рiшення вносить до ЄАIС реквiзити оформленої МД або ЕМД.

     4.11. При надходженнi в митницю призначення, розташовану на митнiй територiї України, товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi перемiщувалися внутрiшнiм транзитом, декларант, уповноважена ним особа або перевiзник подає аркуш з позначенням "4/5" МД та товаросупровiднi документи на товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення з вiдмiтками митницi вiдправлення.

     Посадовi особи митницi призначення виконують митнi формальностi згiдно з пунктами 3.12 - 3.17 роздiлу III цього Порядку.

     4.12. При надходженнi у митницю призначення та вивезеннi за межi митної територiї України товарiв, помiщених у митнi режими експорту, реекспорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї, посадовi особи митницi призначення виконують митнi формальностi згiдно з пунктами 4.5 - 4.9 цього роздiлу.

     Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, оформленi за МД або ЕМД для вивезення за межi митної територiї України, також знiмаються з контролю в ЄАIС у разi внесення митним органом, яким визнано цю митну декларацiю недiйсною, до ЄАIС реквiзитiв документа, на пiдставi якого прийнято рiшення про визнання її недiйсною.

V. Митнi формальностi при здiйсненнi транзитних перемiщень з використанням перiодичної митної декларацiї

     5.1. Для здiйснення контролю за перевезенням товарiв автомобiльним або залiзничним транспортом iз застосуванням перiодичної митної декларацiї (далi - ПМД) як ДКПТ може використовуватися ПМД, а при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України (зокрема в митному режимi транзиту) - Реєстр номерiв транспортних засобiв та товарно-транспортних документiв (далi - Реєстр), поданi митному органу на паперовому або електронному носiї.

     ПМД та Реєстр у формi документа на паперовому носiї супроводжуються їхнiми електронними копiями.

     5.2. Електроннi копiї ПМД або Реєстру (ПМД або Реєстр у формi електронного документа) ставляться на контроль у вiдповiдному програмно-iнформацiйному комплексi ЄАIС в автоматичному режимi пiсля їх надходження в ЄАIС.

     5.3. У разi ввезення товарiв в Україну за ПМД митнi формальностi виконуються вiдповiдно до роздiлу III цього Порядку, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з питань забезпечення сплати митних платежiв, - iз застосуванням одного iз способiв забезпечення сплати митних платежiв.

     При цьому вiдомостi про перевiзника, кiлькiсть ввезених товарiв, транспортнi засоби комерцiйного призначення, товаротранспортнi документи та рахунок-фактуру (iнвойс) (за наявностi) або iнший документ, в якому вказується вартiсть товару, вносяться митним органом вiдправлення до ЄАIС за номером ПМД або ЕПМД. Витяги роздруковуються з електронної копiї ПМД або ЕПМД.

     5.4. У разi застосування Реєстрiв для здiйснення митного контролю й оформлення товарiв, що вивозяться за ПМД, при надходженнi товарiв до митницi призначення посадова особа цiєї митницi:

     перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, вiдомостям, зазначеним у електронних копiях ПМД та Реєстру (ПМД або Реєстр у формi електронного документа), та, за рiшенням митницi призначення, фактичну наявнiсть товарiв (кiлькiсть, номенклатуру i стан);

     невiдкладно повiдомляє митницю вiдправлення про надходження товарiв у митницю призначення шляхом внесення до ЄАIС iнформацiї про прибуття, а саме про:

     фактичну кiлькiсть товарiв, яка надiйшла, в основних одиницях вимiру;

     фактичну дату та час надходження товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення;

     номер ПМК посадової особи, яка здiйснювала митний контроль цих товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     5.5. Невiдкладно пiсля здiйснення пропуску за межi митної територiї України товарiв (частини товарiв) посадова особа митного органу, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України, вносить до ЄАIС iнформацiю про пропуск, а саме:

     вiдомостi про фактично пропущену кiлькiсть товару в основних одиницях вимiру;

     номер посвiдчення та номер ОНП посадової особи, яка здiйснила пропуск цих товарiв;

     дату i час перетину митного кордону.

     5.6. Загальна кiлькiсть товарiв, перемiщених через митний кордон України на пiдставi ПМД протягом строку її дiї, не може перевищувати кiлькостi товарiв, зазначеної у графi 38 ПМД.

     5.7. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, щодо яких в ЄАIС внесено рiшення про змiну митного режиму, знiмаються з контролю за перемiщенням у митницi вiдправлення.

     Для цього посадова особа митного органу, який прийняв рiшення про змiну митного режиму, протягом доби вiд прийняття такого рiшення вносить до ЄАIС реквiзити оформленої МД або ЕМД.

VI. Митнi формальностi при здiйсненнi транзитних перемiщень на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки мiжнародного дорожнього перевезення

     6.1. Дiя цього роздiлу не поширюється на товари:

     для яких надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим, якщо сума митних платежiв, що пiдлягала б сплатi у разi випуску цих товарiв у вiльний обiг, перевищує суму, еквiвалентну 60000 євро у гривнях у перерахунку за курсом, установленим Нацiональним банком України на день подання книжки МДП до оформлення;

     при перемiщеннi яких умови Конвенцiї МДП не виконуються або книжка МДП не прийнята до оформлення митницею вiдправлення.

     6.2. Для здiйснення контролю за перемiщенням товарiв, якi перевозяться на умовах Конвенцiї МДП та ввозяться на митну територiю України з будь-якою метою (зокрема прохiдним транзитом через територiю України), як ДКПТ може використовуватися книжка МДП.

     Якщо в складi партiї товарiв є пiдакцизнi товари або товари, що пiдлягають експортному контролю, пропуск на митну територiю України всiєї партiї товарiв проводиться за вiдсутностi ознак порушення митних правил з використанням митних декларацiй та товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв.

     Якщо у частинi дорожнього транспортного засобу (зчепу транспортних засобiв), яким перемiщуються товари, мiститься партiя товарiв, не зазначена у вантажному манiфестi книжки МДП, то пропуск цiєї партiї товарiв на митну територiю України проводиться за вiдсутностi ознак порушення митних правил з використанням митних декларацiй та товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв.

     6.3. Митнi формальностi пiд час замiни транспортного засобу, змiни засобiв iдентифiкацiї, перевантаження товарiв, внесення iнформацiї про втрату товарiв виконуються вiдповiдно до законодавства з питань реалiзацiї положень Конвенцiї МДП та вимог роздiлу II цього Порядку.

     6.4. Для здiйснення контролю за транзитним перемiщенням товарiв на умовах Конвенцiї МДП декларант або уповноважена ним особа подає посадовiй особi митницi вiдправлення книжку МДП, товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи та вiдомостi в електронному виглядi, джерелом яких є графи книжки МДП та товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи на товари (далi - електроннi вiдомостi).

     Електроннi вiдомостi повиннi мiстити таку iнформацiю:

     тип документа та напрямок перемiщення (ТР 80 МДП - для товарiв, що перемiщуються прохiдним транзитом, або ТР 81 МДП - для товарiв, що перемiщуються внутрiшнiм транзитом);

     серiю та номер книжки МДП;

     номер сторiнки книжки МДП;

     iдентифiкацiйний номер держателя книжки МДП, який вiдповiдно до норм Конвенцiї МДП присвоюється держателю гарантiйним об'єднанням країни реєстрацiї та вказується у графi 3 титульної сторiнки обкладинки книжки МДП та графi 4 вiдривних аркушiв;

     реєстрацiйнi номери транспортних засобiв, якими перемiщуються транзитнi товари;

     найменування перевiзника;

     мiсцезнаходження перевiзника;

     прiзвище, iнiцiали, серiю та номер паспорта особи, яка здiйснює перевезення;

     найменування митного органу i дев'ятизначний код пункту пропуску митницi вiдправлення, через який здiйснюється ввезення товару на митну територiю України, згiдно з Класифiкатором митних органiв їх структурних пiдроздiлiв, митних органiзацiй, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи митної служби України, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (далi - Класифiкатор митних органiв);

     найменування митного органу i дев'ятизначний код пункту пропуску митницi призначення, через який здiйснюється вивезення товару за межi митної територiї України, згiдно з Класифiкатором митних органiв - у разi перемiщення прохiдним транзитом, а у разi ввезення на митну територiю України товарiв та їх перемiщення внутрiшнiм транзитом - найменування митного органу i вiдомостi про мiсце доставки згiдно з Перелiком мiсць доставки, ведення якого передбачено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 травня 2012 року N 646 "Про мiсця доставки товарiв транспортними засобами", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 25 червня 2012 року за N 1052/21364 (далi - Перелiк мiсць доставки);

     найменування та мiсцезнаходження вiдправника;

     найменування та мiсцезнаходження одержувача;

     код країни вiдправлення (зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї країн свiту, затвердженої наказом Державного комiтету статистики вiд 22 грудня 2010 року N 527 (далi - Класифiкацiя країн свiту));

     код країни призначення (зазначається лiтерний код альфа-2 вiдповiдно до Класифiкацiї країн свiту);

     реквiзити товаротранспортного документа та рахунку-фактури (iнвойсу) (за наявностi) або iншого документа, в якому вказується вартiсть товару;

     товарну позицiю згiдно з УКТ ЗЕД, зазначену у товаросупровiдних документах, назву товару, його вартiсть, вагу брутто, кiлькiсть вантажних мiсць;

     прiзвище, iнiцiали, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдповiдну вiдмiтку в паспортi) декларанта, якщо товари декларуються декларантом, або уповноваженої особи, якщо товари декларуються особою, уповноваженою на це декларантом.

     Якщо товари, що перемiщуються через митний кордон України, декларуються митним брокером, додатково зазначаються серiя й номер лiцензiї на провадження митної брокерської дiяльностi та дата її видачi, прiзвище, iнiцiали особи агента з митного оформлення або митного брокера - громадянина-пiдприємця, а також номер її телефону.

     6.5. При перемiщеннi консолiдованих вантажiв прохiдним транзитом iнформацiя про вiдправника, одержувача, коди країни вiдправлення та країни призначення, реквiзити товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв, товарну позицiю згiдно з УКТ ЗЕД, назву товару, його вартiсть, вагу брутто, кiлькiсть вантажних мiсць зазначається в електронних вiдомостях та вноситься до ЄАIС за кожною партiєю товарiв окремо.

     При перемiщеннi консолiдованих вантажiв внутрiшнiм транзитом з пункту пропуску, розташованого на державному кордонi України, митницi вiдправлення до митницi призначення, розташованої на митнiй територiї України, iнформацiя про одержувача, коди країн вiдправлення, реквiзити товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв, товарну позицiю згiдно з УКТ ЗЕД, назву товару, його вартiсть, вагу брутто, кiлькiсть вантажних мiсць, найменування митного органу i вiдомостi про мiсце доставки згiдно з Перелiком мiсць доставки зазначаються в електронних вiдомостях та ставляться на контроль за перемiщенням в ЄАIС за кожною партiєю товарiв окремо.

     За умови перемiщення у складi однiєї партiї однорiдних товарiв iнформацiя про назву цих товарiв, вагу брутто, кiлькiсть вантажних мiсць зазначається в електронних вiдомостях з вантажного манiфесту книжки МДП, а iнформацiя про вартiсть товарiв - з iнших товаросупровiдних документiв.

     У разi перемiщення у складi однiєї партiї товарiв, що не є однорiдними, цi товари групуються на рiвнi товарної позицiї згiдно з УКТ ЗЕД. Iнформацiя про кожну групу товарiв зазначається в електронних вiдомостях з товаросупровiдних документiв окремо.

     6.6. Пiд час проведення митного контролю та митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються на умовах Конвенцiї МДП, посадова особа митницi вiдправлення:

     перевiряє вiдповiднiсть електронних вiдомостей про товар та транспортний засiб комерцiйного призначення вiдомостям, зазначеним у представлених до митного оформлення товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, книжцi МДП;

     перевiряє цiлiснiсть та вiдповiднiсть даних про митнi забезпечення митних служб iнших держав даним, зазначеним у наданих товаросупровiдних (товаротранспортних) документах;

     у разi потреби вносить у вiдповiдне поле електронних вiдомостей iдентифiкацiйнi ознаки засобiв забезпечення iдентифiкацiї, якi застосованi митним органом вiдправлення;

     вносить у вiдповiдне поле електронних вiдомостей номер службового посвiдчення та номер ОНП посадової особи митницi вiдправлення, яка здiйснила митний контроль цього товару, транспортного засобу комерцiйного призначення.

     Пiсля проведення митного оформлення книжки МДП електроннi вiдомостi в автоматичному режимi ставляться на контроль за перемiщенням у вiдповiдному програмно-iнформацiйному комплексi ЄАIС.

     6.7. Товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи з вiдбитком штампа ПМК та оформлена Книжка МДП повертаються перевiзнику.

     За наявностi примiрник товаротранспортного документа, рахунку-фактури (iнвойсу) (за наявностi) або iншого документа, в якому вказується вартiсть товару, чи їх копiї зберiгаються у справах митницi вiдправлення не менш як протягом 1095 днiв з дати доставки товарiв до митницi призначення (у разi недоставки - з дня складання протоколу про порушення митних правил).

     6.8. При надходженнi у пункт пропуску через державний кордон України митницi призначення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi перемiщувалися прохiдним транзитом, посадова особа цiєї митницi перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, вiдомостям, унесеним митницею вiдправлення до ЄАIС, та за рiшенням митницi призначення фактичну наявнiсть товарiв (кiлькiсть, номенклатуру i стан).

     У разi вiдповiдностi даних про товари, зазначених в ЄАIС, даним, зазначеним у товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, книжцi МДП та самим товарам посадова особа митницi призначення проставляє в товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, книжцi МДП з вiдмiтками митницi вiдправлення вiдбиток штампа ПМК i вносить до ЄАIС вiдмiтку про надходження товарiв у митницю призначення, а саме:

     фактичну кiлькiсть товарiв, яка надiйшла, в основних одиницях вимiру;

     фактичну дату та час надходження товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення;

     номер ПМК посадової особи, яка здiйснювала митний контроль цих товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     6.9. Митниця призначення здiйснює пропуск за межi митної територiї України товарiв у повному обсязi за винятком:

     частини партiї товарiв, яка була втрачена, що пiдтверджено документально;

     товарiв, щодо яких було прийнято рiшення про змiну митного режиму, про що внесено iнформацiю в ЄАIС.

     6.10. Пiсля пропуску товарiв за межi митної територiї України посадова особа митницi призначення одразу вносить до ЄАIС таку iнформацiю:

     код пункту пропуску митницi призначення, через який здiйснюється вивезення товару за межi митної територiї України;

     номер посвiдчення та номер ОНП посадової особи, що здiйснила пропуск цього товару;

     вiдомостi про фактично пропущену кiлькiсть товару в основних одиницях вимiру;

     вiдомостi про реєстрацiйний номер транспортного засобу комерцiйного призначення, який фактично перемiщує товари через митний кордон України, якщо такi вiдомостi вiдмiннi вiд зазначених в електронних вiдомостях.

     6.11. У разi вiдсутностi в ЄАIС на момент надходження до митницi призначення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення iнформацiї про цi товари та транспортнi засоби комерцiйного призначення їх митний контроль та пропуск за межi митної територiї України здiйснюються на пiдставi товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв з вiдмiтками митницi вiдправлення.

     Митниця призначення засобами зв'язку невiдкладно повiдомляє митницю вiдправлення про зазначенi обставини з метою внесення вiдповiдної iнформацiї до ЄАIС посадовою особою митницi вiдправлення.

     6.12. При надходженнi до митницi призначення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi ввезеннi на митну територiю України та перемiщенi територiєю України внутрiшнiм транзитом, декларант, уповноважена ним особа або перевiзник подає до митницi призначення книжку МДП та товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи на товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення.

     На книжцi МДП, товаросупровiдних (товаротранспортних) документах з вiдмiткою митницi вiдправлення уповноважена посадова особа митницi призначення проставляє штамп ПМК i виконує митнi формальностi згiдно з пунктами 3.12 - 3.17 роздiлу III цього Порядку та законодавством з питань реалiзацiї положень Конвенцiї МДП.

     При цьому iнформацiя з контролю за перемiщенням товарiв вноситься до електронних вiдомостей в ЄАIС за серiєю та номером книжки МДП.

     6.13. Держатель книжки МДП може здiйснювати перемiщення товарiв територiєю України прохiдним транзитом на умовах Конвенцiї МДП iз застосуванням МДП-ЕПД.

     Для здiйснення такого перемiщення держатель книжки МДП (або уповноважена ним особа) до або пiсля вiдправлення товарiв з мiсця завантаження створює МДП-ЕПД за формою та у форматi, що встановленi МСАТ.

     Однiй книжцi МДП повинно вiдповiдати одне МДП-ЕПД.

     6.13.1. Держатель книжки МДП (або уповноважена ним особа) надсилає електронне повiдомлення МДП-ЕПД до МСАТ.

     Держатель книжки МДП має право на внесення змiн до надiсланих ним до МСАТ МДП-ЕПД. Такi змiни повиннi вiдповiдати змiнам паперового примiрника книжки МДП. Змiни вносяться вiдповiдно до вимог Конвенцiї МДП та надсилаються до МСАТ.

     Для визнання МДП-ЕПД недiйсним держатель книжки МДП (або уповноважена ним особа) надсилає вiдповiдне повiдомлення до МСАТ.

     6.13.2. До ЄАIС вносяться вiд МСАТ в електронному виглядi:

     МДП-ЕПД з присвоєними тимчасовими iдентифiкацiйними номерами;

     змiни до МДП-ЕПД, розмiщених в ЄАIС;

     iнформацiя про визнання недiйсними МДП-ЕПД, розмiщених в ЄАIС.

     6.13.3. Внесення змiн до МДП-ЕПД, розмiщених в ЄАIС, або визнання їх недiйсними допускається лише до початку перемiщення митною територiєю України транзитних товарiв з використанням цих МДП-ЕПД.

     6.13.4. Iнформацiя МДП-ЕПД повинна iдентифiкуватись як iнформацiя з конкретної книжки МДП.

     6.13.5. При поданнi перевiзником книжки МДП до митницi вiдправлення посадова особа митницi вiдправлення за серiєю та номером книжки МДП проводить зчитування за допомогою сканера штрих-коду, який мiстить серiю та номер книжки МДП, пiсля чого проводить автоматичний пошук за зазначеними реквiзитами в ЄАIС МДП-ЕПД.

     6.13.6. У разi вiдповiдностi iнформацiї у МДП-ЕПД даним, зазначеним у книжцi МДП, митниця вiдправлення приймає МДП-ЕПД до оформлення, ЄАIС автоматично присвоює цiй МДП-ЕПД постiйний iдентифiкацiйний номер та формує витяг з МДП-ЕПД.

     На всiх товаросупровiдних (товаротранспортних) документах проставляється вiдповiдно до напрямку перемiщення вiдбиток штампа ПМК i такi товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи повертаються перевiзнику.

     За наявностi примiрники товаротранспортного документа, рахунку-фактури (iнвойсу) (за наявностi) або iншого документа, в якому вказується вартiсть товару, чи їх копiї зберiгаються у справах митницi вiдправлення не менш як протягом 1095 днiв з дати доставки товарiв до митницi призначення (у разi недоставки - з дня складання протоколу про порушення митних правил).

     6.13.7. Невiдповiднiсть iнформацiї у МДП-ЕПД даним, зазначеним у книжцi МДП, є пiдставою для вiдмови митним органом у митному оформленнi транзиту товарiв iз застосуванням МДП-ЕПД.

     6.13.8. При надходженнi товарiв до митницi призначення посадова особа митницi призначення перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, та/або самих товарiв вiдомостям у витягу з МДП-ЕПД з присвоєним митницею вiдправлення номером в ЄАIС.

     6.13.9. У разi вiдповiдностi даних МДП-ЕПД даним про товари, зазначеним у товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, та/або самим товарам митниця призначення здiйснює пропуск товарiв за межi митної територiї України.

     6.13.10. Пiсля пропуску товарiв за межi митної територiї України посадова особа митницi призначення формує електронне повiдомлення в ЄАIС щодо фактичного вивезення товару за МДП-ЕПД.

     6.13.11. У разi вiдсутностi дiйсного МДП-ЕПД в ЄАIС Державної митної служби України пропуск товарiв здiйснюється згiдно з вимогами пунктiв 6.5 - 6.12 цього роздiлу.

     6.14. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, щодо яких до ЄАIС внесено рiшення про змiну митного режиму, знiмаються з контролю за перемiщенням у митницi вiдправлення.

     Для цього посадова особа митного органу, який прийняв рiшення про змiну митного режиму, протягом доби вiд прийняття такого рiшення вносить до ЄАIС реквiзити оформленої МД або ЕМД.

VII. Митнi формальностi при здiйсненнi транзитних перемiщень товарiв з використанням залiзничної накладної ЦIМ (СIМ), або накладної УМВС (СМГС), або накладної ЦIМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС)

     7.1. Дiя цього роздiлу поширюється на товари, якi:

     ввозяться на митну територiю України залiзничним транспортом та перемiщуються територiєю України прохiдним транзитом або в межах одного пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон України та вивозяться за її межi залiзничним транспортом;

     ввозяться на митну територiю України залiзничним транспортом та перемiщуються територiєю України прохiдним транзитом з перевалкою у морських (рiчкових) портах України i подальшим їх вивезенням за межi митної територiї України водним транспортом;

     ввозяться на митну територiю України морським (рiчковим) транспортом з перевалкою у морських (рiчкових) портах України та подальшим їх вивезенням за межi митної територiї України залiзничним транспортом;

     ввозяться на митну територiю України залiзничним транспортом та перемiщуються цiєю територiєю внутрiшнiм транзитом з метою подальшого їх помiщення у вiдповiдний митний режим.

     При цьому залiзнична накладна ЦIМ (СIМ) (далi - накладна ЦIМ), або накладна УМВС (СМГС) (далi - накладна УМВС), або накладна ЦIМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС) (далi - накладна ЦIМ/УМВС) супроводжують вказане перемiщення протягом усього шляху слiдування.

     7.2. Пропуск на митну територiю України пiдакцизних товарiв та товарiв, що пiдлягають експортному контролю, здiйснюється з використанням митних декларацiй.

     7.3. Товари, що прямують вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача та перевозяться за декiлькома накладними ЦIМ, УМВС або ЦIМ/УМВС, можуть оформлюватись за одним ДКПТ.

     Як ДКПТ використовується накладна ЦIМ, або накладна УМВС, або накладна ЦIМ/УМВС та вiдомостi в електронному виглядi, що мiстять iнформацiю з окремих граф цих накладних i додатковi вiдомостi, потрiбнi для здiйснення митного контролю й наявнi в товаросупровiдних (товаротранспортних) документах на товари (далi - електроннi вiдомостi).

     ДКПТ може подаватися митницi вiдправлення у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом.

     7.4. Митнi формальностi у разi аварiї або дiї обставин непереборної сили, перевантаження товарiв, замiни транспортного засобу, змiни засобiв iдентифiкацiї виконуються вiдповiдно до вимог роздiлу II цього Порядку та вимог законодавства з питань державної митної справи.

     7.5. Посадовi особи митного органу i працiвники прикордонної передавальної станцiї проводять перевiрку кiлькостi та номерiв залiзничних транспортних засобiв, що надходять, цiлiсностi пломб, запiрно-пломбувальних пристроїв, стану збереження товарiв на вiдкритому рухомому складi в порядку i строки, встановленi технологiчною схемою роботи станцiї, погодженою з вiдповiдним митним органом та органом охорони державного кордону.

     Про всi виявленi такою перевiркою невiдповiдностi станцiї залiзниць складають акт загальної форми. В актi також зазначається прiзвище та проставляється пiдпис посадової особи митного органу, яка брала участь у перевiрцi. У випадках, передбачених мiжнародними договорами, пунктом 129 Статуту залiзниць України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06 квiтня 1998 року N 457, та Правилами складання актiв (стаття 129 Статуту), затвердженими наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 28 травня 2002 року N 334, зареєстрованими у Мiнiстерствi юстицiї України 08 липня 2002 року за N 567/6855, складається комерцiйний акт. Копiї актiв надаються митницi вiдправлення.

     7.6. У пунктi пропуску (пунктi контролю) посадовiй особi митницi вiдправлення декларантом або уповноваженою ним особою подаються:

     накладна ЦIМ, або накладна УМВС, або накладна ЦIМ/УМВС;

     два роздрукованих примiрники електронних вiдомостей, завiренi календарним штемпелем залiзничної станцiї, що прийняла товари до перевезення, та їх електронна копiя;

     рахунок-фактура (за наявностi), iншi документи, в яких вказуються вартiсть товару, пакувальний лист (специфiкацiя), передатна вiдомiсть з вiдмiтками залiзницi та iнших контрольних служб.

     Наявнiсть на оригiналi накладної ЦIМ, або накладної УМВС, або накладної ЦIМ/УМВС i на роздрукованому примiрнику електронних вiдомостей однiєї з наведених накладних календарного штемпеля залiзничної станцiї, яка прийняла товари до перевезення, є свiдченням узяття залiзницею солiдарного зобов'язання про дотримання митних правил, установлених законодавством України.

     7.7. Посадова особа митницi вiдправлення в межах своєї компетенцiї:

     перевiряє правильнiсть заповнення електронних вiдомостей, їх роздрукованих примiрникiв i вiдповiднiсть унесеної до них iнформацiї згiдно з поданими до оформлення товаросупровiдними (товаротранспортними) документами;

     присвоює роздрукованим примiрникам та електронним вiдомостям реєстрацiйний номер.

     7.8. Пiсля здiйснення митних формальностей посадова особа митницi вiдправлення:

     на всiх примiрниках товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв, накладнiй ЦIМ, або накладнiй УМВС, або накладнiй ЦIМ/УМВС та на роздрукованих примiрниках електронних вiдомостей проставляє у встановленому порядку вiдбиток штампа ПМК, у разi потреби заносить iнформацiю про накладене митне забезпечення на транспортнi засоби. При цьому вiдбиток ОНП на залiзничнiй накладнiй є дозволом на вiдправлення товарiв у митницю призначення;

     повертає декларанту оригiнали поданих до оформлення документiв i другий роздрукований примiрник електронних вiдомостей.

     7.9. Оформленi електроннi вiдомостi в автоматичному режимi ставляться на контроль за перемiщенням у вiдповiдному програмно-iнформацiйному комплексi ЄАIС.

     7.10. Роздрукований примiрник електронних вiдомостей, копiя накладної ЦIМ, або накладної УМВС, або накладної ЦIМ/УМВС та рахунок-фактура (iнвойс) (за наявностi) або iнший документ, в якому вказується вартiсть товару, з вiдмiтками залiзницi, митницi вiдправлення та iнших контрольних служб зберiгаються у справах митницi вiдправлення не менш як протягом 1095 днiв з дати доставки товарiв до митницi призначення (у разi недоставки - з дня складання протоколу про порушення митних правил).

     7.11. При надходженнi в митницю призначення товарiв, якi перемiщувалися територiєю України прохiдним транзитом, посадова особа цiєї митницi пiсля отримання товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв вiд працiвникiв залiзницi:

     проставляє вiдбиток штампа ПМК на накладнiй ЦIМ, або накладнiй УМВС, або накладнiй ЦIМ/УМВС, другому примiрнику електронних вiдомостей та товаросупровiдних (товаротранспортних) документах з вiдмiтками митницi вiдправлення;

     перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у залiзничнiй накладнiй та товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, вiдомостям, зазначеним в електронних вiдомостях, що мiстяться в ЄАIС, та, за рiшенням митницi призначення, - фактичну наявнiсть товарiв (кiлькiсть, номенклатуру i стан);

     повiдомляє митницю вiдправлення про надходження товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення в митницю призначення шляхом внесення до ЄАIС iнформацiї про прибуття, а саме:

     фактичну кiлькiсть товарiв, яка надiйшла, в основних одиницях вимiру;

     фактичну дату та час надходження товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення;

     номер ПМК посадової особи, яка здiйснювала митний контроль цих товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     7.12. За вiдсутностi зауважень посадова особа митницi призначення приймає рiшення про пропуск товарiв через митний кордон України, проставляє на всiх примiрниках товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв, накладнiй ЦIМ, або накладнiй УМВС, або накладнiй ЦIМ/УМВС та роздрукованому примiрнику електронних вiдомостей вiдбиток ОНП.

     Пiсля прийняття рiшення про пропуск товарiв через митний кордон України залiзничнi накладнi та товаросупровiднi документи повертаються посадовiй особi залiзницi, а другий роздрукований примiрник електронних вiдомостей i примiрник передатної вiдомостi залишаються у справах митницi призначення.

     7.13. Пiсля пропуску товарiв (частини товарiв) через митний кордон України посадова особа митницi призначення вносить iнформацiю про пропуск товарiв до ЄАIС, а саме:

     код пункту пропуску митницi призначення, через який здiйснюється вивезення товару за межi митної територiї України;

     номер посвiдчення та номер ОНП посадової особи, яка здiйснила пропуск цього товару;

     вiдомостi про фактично пропущену кiлькiсть товару в основних одиницях вимiру;

     вiдомостi про номери транспортних засобiв, якi фактично перемiщують товари через митний кордон України.

     7.14. У разi вiдсутностi в ЄАIС електронних вiдомостей на момент надходження у митницю призначення товарiв, якi перемiщувалися територiєю України прохiдним транзитом, митний контроль та пропуск цих товарiв через митний кордон України здiйснюються на пiдставi товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв, накладної ЦIМ, або накладної УМВС, або накладної ЦIМ/УМВС з вiдмiтками митницi вiдправлення.

     При цьому митниця призначення засобами оперативного зв'язку невiдкладно повiдомляє митницю вiдправлення про зазначенi обставини з метою внесення вiдповiдної iнформацiї до ЄАIС.

     7.15. Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, щодо яких до ЄАIС внесено рiшення про змiну митного режиму, знiмаються з контролю за перемiщенням у митницi вiдправлення.

     Для цього посадова особа митного органу, який прийняв рiшення про змiну митного режиму, протягом доби вiд прийняття такого рiшення вносить до ЄАIС реквiзити оформленої МД або ЕМД.

     7.16. При надходженнi товарiв, якi перемiщувалися внутрiшнiм транзитом до митницi призначення, працiвник залiзницi або декларант, чи уповноважена ним особа подає до митницi призначення товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи та другий примiрник роздрукованих електронних вiдомостей.

     На залiзничнiй накладнiй, роздрукованому примiрнику електронних вiдомостей та товаросупровiдних документах з вiдмiткою митницi вiдправлення посадова особа митницi призначення проставляє штамп ПМК та виконує митнi формальностi згiдно iз пунктами 3.12 - 3.17 роздiлу III цього Порядку.

     7.17. Графи електронних вiдомостей заповнюються декларантом чи уповноваженою ним особою аналогiчно порядку заповнення вiдповiдних граф оригiналiв залiзничних накладних, а також особливостей заповнення окремих граф електронних вiдомостей, наведених у пунктi 7.20 цього роздiлу.

     7.18. Посадовою особою митницi вiдправлення заповнюється графа 99 електронних вiдомостей накладної ЦIМ або графа 26 електронних вiдомостей накладних УМВС або ЦIМ/УМВС та їх роздрукованих примiрникiв. Вiдповiднi графи оригiналiв таких накладних заповнюються декларантом чи уповноваженою ним особою.

     Реєстрацiйний номер електронних вiдомостей накладної ЦIМ або накладної УМВС, або накладної ЦIМ/УМВС проставляється декларантом або уповноваженою ним особою у графi 9 оригiналу накладної ЦIМ, або графi 23 оригiналу накладної УМВС, або графi 9 оригiналу накладної ЦIМ/УМВС.

     7.19. У разi оформлення одного ДКПТ на товари, що перевозяться за декiлькома накладними ЦIМ, УМВС або ЦIМ/УМВС i прямують вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача, до графи 99 накладної ЦIМ, або графи 26 накладної УМВС, або графи 26 накладної ЦIМ/УМВС декларантом чи уповноваженою ним особою заносяться всi номери оригiналiв залiзничних накладних.

     7.20. Особливостi заповнення окремих граф електронних вiдомостей накладної.

     З метою проведення митного контролю та митного оформлення посадовими особами митних органiв України перевiряється заповнення таких граф електронних вiдомостей накладних:

     накладна ЦIМ - перевiрка заповнення граф 1, 4, 9, 10, 18, 21, 24, 25, 30, 51, 62, 99.

     Графа 9 "Додатки до накладної"

     Зазначаються документи, поданi при митному оформленнi, та єдиний цифровий код, що надається Укрзалiзницею залiзничним експедиторським органiзацiям.

     Графа 21 "Найменування вантажу"

     Наводиться опис товару на рiвнi коду товарної позицiї, зазначеного в графi 24 накладної. Зазначаються кiлькiсть товару та вiдомостi про його упаковку й маркування.

     Якщо товари перевозяться в контейнерах, то проставляються кiлькiсть контейнерiв та їх реєстрацiйнi номери.

     Графа 24 "Код NHM"

     Зазначаються першi чотири знаки коду товару згiдно з УКТ ЗЕД. Цей код записується без пропускiв та iнших роздiлових знакiв.

     Графа 25 "Маса"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 21 (вага брутто - це загальна вага товару, округлена до цiлих величин за правилами округлення, уключаючи вагу упаковки).

     Графа 30 "Мiсце та дата перевiдправки"

     Зазначається тип електронних вiдомостей накладної (ТР 80 ЦIМ - для товарiв, що перемiщуються прохiдним транзитом, або ТР 81 ЦIМ - для товарiв, що перемiщуються внутрiшнiм транзитом).

     Графа 51 "Митне оформлення"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митного органу i дев'ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарiв за межi митної територiї України, а у разi ввезення на митну територiю України товарiв та їх перемiщення внутрiшнiм транзитом - найменування митного органу, в якому закiнчується перемiщення товарiв, i його дев'ятизначний код.

     Графа 62 "Iдентифiкацiя вiдправлення"

     Зазначається назва країни вiдповiдно до Класифiкацiї країн свiту, з якої товари були вiдправленi.

     Накладна УМВС - перевiрка заповнення граф 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 25, 26, 27, 46.

     Графа 3 "Станцiя вiдправлення"

     Зазначається назва країни вiдповiдно до Класифiкацiї країн свiту, з якої товари були вiдправленi.

     Графа 7 "Прикордоннi станцiї переходу"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митного органу i дев'ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарiв за межi митної територiї України, а у разi ввезення на митну територiю України товарiв та їх перемiщення внутрiшнiм транзитом - найменування митного органу, в якому закiнчується перемiщення товарiв, i його дев'ятизначний код.

     Графа 8 "Залiзниця i станцiя призначення"

     Зазначається назва країни призначення вiдповiдно до Класифiкацiї країн свiту.

     Графа 9 "Знаки, марки i номери"

     Зазначаються першi чотири цифри коду товару згiдно з УКТ ЗЕД. Цей код записується без пропускiв та iнших роздiлових знакiв.

     Графа 11 "Найменування вантажу"

     Наводиться опис товару на рiвнi коду товарної позицiї, зазначеного в графi 9 залiзничної накладної.

     Зазначаються кiлькiсть товару та вiдомостi про його упаковку й маркування.

     Графа 13 "Маса (в кг), визначена вiдправником"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 11 (вага брутто - це загальна вага товару, округлена до цiлих величин за правилами округлення, уключаючи вагу упаковки).

     Графа 18 "Вид - категорiя"

     Якщо товари перевозяться в контейнерах, то проставляються кiлькiсть контейнерiв та їх номери.

     Графа 23 "Документи, доданi вiдправником"

     Зазначаються документи, представленi при митному оформленнi, та єдиний цифровий код, що надається Укрзалiзницею залiзничним експедиторським органiзацiям.

     Графа 25 "Вiдправка N"

     У першому пiдроздiлi графи зазначається тип електронних вiдомостей накладної (ТР 80 УМВС - для товарiв, що перемiщуються прохiдним транзитом, або ТР 81 УМВС - для товарiв, що перемiщуються внутрiшнiм транзитом).

     Накладна ЦIМ/УМВС - перевiрка заповнення граф 1, 4, 9, 10, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 37, 61.

     Графа 9 "Документи, доданi вiдправником"

     Зазначаються документи, представленi при митному оформленнi, та єдиний цифровий код, що надається Укрзалiзницею залiзничним експедиторським органiзацiям.

     Графа 20 "Найменування вантажу"

     Наводиться опис товару на рiвнi коду товарної позицiї, зазначеного в графi 23 залiзничної накладної.

     Зазначаються кiлькiсть товару та вiдомостi про його упаковку й маркування.

     Якщо товари перевозяться в контейнерах, то проставляються кiлькiсть контейнерiв та їх номери.

     Графа 23 "Код NHM"

     Зазначаються першi чотири знаки коду товару згiдно з УКТ ЗЕД. Цей код записується без пропускiв та iнших роздiлових знакiв.

     Графа 24 "Маса, визначена вiдправником"

     У графi зазначається вага брутто (у кiлограмах) товару, описаного в графi 20 (вага брутто - це загальна вага товару, округлена до цiлих величин за правилами округлення, уключаючи вагу упаковки).

     Графа 30 "Мiсце та дата перевiдправки"

     Зазначається тип електронних вiдомостей накладної (ТР 80 ЦIМ/УМВС - для товарiв, що перемiщуються прохiдним транзитом, або ТР 81 ЦIМ/УМВС - для товарiв, що перемiщуються внутрiшнiм транзитом).

     Графа 61 "Митне оформлення"

     Зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв найменування митного органу i дев'ятизначний код пункту пропуску, через який передбачається вивезення товарiв за межi митної територiї України, а у разi ввезення на митну територiю України товарiв та їх перемiщення внутрiшнiм транзитом - найменування митного органу, в якому закiнчується перемiщення товарiв, i його дев'ятизначний код.

     Графа 99 "Позначки митницi" накладної ЦIМ, або графа 26 "Вiдмiтки митницi" накладної УМВС, або графа 26 "Позначки митницi" накладної ЦIМ/УМВС.

     Проставляється реєстрацiйний номер електронних вiдомостей накладної ЦIМ, або накладної УМВС, або накладної ЦIМ/УМВС, який формується за такою схемою:

ххххххххх / хххх / хххххх ,
1 2 3

     де 1 - дев'ятизначний код пiдроздiлу митного оформлення митного органу згiдно з Класифiкатором митних органiв;

     2 - цифри поточного року;

     3 - шестизначний порядковий номер у порядку зростання згiдно з електронним журналом реєстрацiї електронних вiдомостей накладних ЦIМ, або накладних УМВС, або накладних ЦIМ/УМВС.

VIII. Митнi формальностi при здiйсненнi транзитних перемiщень товарiв з використанням авiацiйної вантажної накладної (Air Waybill) або коносамента (Bill of Lading)

     8.1. Для здiйснення контролю за перемiщенням транзитом у межах одного пункту пропуску непiдакцизних товарiв залежно вiд виду транспорту як ДКПТ замiсть митної декларацiї можуть використовуватися авiацiйна вантажна накладна (Air Waybill) або коносамент (Bill of Lading) та вiдомостi в електронному виглядi, джерелом яких є графи паперових примiрникiв авiацiйної вантажної накладної (Air Waybill) або коносамента (Bill of Lading) та товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи на товари (далi - електроннi вiдомостi).

     8.2. У пунктi пропуску для авiацiйного або морського сполучення посадовiй особi митного органу декларантом або уповноваженою ним особою подається авiацiйна вантажна накладна (Air Waybill) або коносамент (Bill of Lading), електроннi вiдомостi та (за наявностi) рахунок-фактура або iншi документи, в яких вказується вартiсть товару.

     8.3. Посадова особа митного органу:

     перевiряє вiдповiднiсть електронних вiдомостей вiдомостям, зазначеним у поданих до оформлення авiацiйнiй вантажнiй накладнiй (Air Waybill) або коносаментi (Bill of Lading) та товаросупровiдних (товаротранспортних) документах;

     присвоює електронним вiдомостям реєстрацiйний номер, який формується за такою схемою:

ххххххххх / хххх / хххххх ,
1 2 3

     де 1 - дев'ятизначний код пiдроздiлу митного оформлення митного органу згiдно з Класифiкатором митних органiв;

     2 - цифри поточного року;

     3 - шестизначний порядковий номер у порядку зростання згiдно з електронним журналом реєстрацiї електронних вiдомостей.

     8.4. Пiсля здiйснення митних формальностей згiдно з пунктом 8.3 цього роздiлу посадова особа митницi вiдправлення:

     на примiрниках товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв, авiацiйної вантажної накладної (Air Waybill) або коносамента (Bill of Lading) проставляє у встановленому порядку вiдбитки вiдповiдних митних забезпечень. При цьому вiдбиток ОНП на авiацiйнiй вантажнiй накладнiй (Air Waybill) або коносаментi (Bill of Lading) є дозволом на вiдправлення товарiв;

     повертає декларанту або iншiй уповноваженiй особi поданi до митного оформлення документи.

     8.5. Електроннi вiдомостi в автоматичному режимi ставляться на контроль у вiдповiдному програмно-iнформацiйному комплексi ЄАIС пiсля їх надходження до ЄАIС.

     8.6. Пiсля пропуску товарiв (часткового пропуску) через митний кордон України посадова особа митного органу, до посадових обов'язкiв якої входить здiйснення контролю за перемiщенням товарiв, оперативно вносить в ЄАIС iнформацiю про:

     кiлькiсть вивезеного товару в основних одиницях вимiру;

     номер рейсу (для авiацiйних перевезень);

     назву судна (для морських перевезень);

     реквiзити товаротранспортних документiв, рахунку-фактури (iнвойсу) (за наявностi) або iншого документа, в якому вказується вартiсть товару;

     фактичну дату вивезення;

     номер посвiдчення та номер ОНП посадової особи, яка здiйснила пропуск цього товару.

     8.7. Примiрник авiацiйної вантажної накладної (Air Waybill) або коносамента (Bill of Lading) та копiї iнших товаросупровiдних документiв з вiдмiтками митного органу та iнших контрольних служб зберiгаються у справах митного органу не менш як протягом 1095 днiв з дати вивезення товарiв за межi митної територiї України.

     8.8. Електроннi вiдомостi заповнюються декларантом чи уповноваженою ним особою аналогiчно порядку заповнення вiдповiдних граф оригiналiв авiацiйної вантажної накладної (Air Waybill) або коносамента (Bill of Lading) та повиннi мiстити вiдомостi про:

     номер авiацiйної вантажної накладної (Air Waybill) або коносамента (Bill of Lading) та дату їх складання;

     найменування та адресу вiдправника i одержувача товарiв;

     стислий та точний опис товару (зазначаються першi чотири цифри коду товару згiдно з УКТ ЗЕД);

     кiлькiсть прийнятих до перевезення мiсць;

     загальну кiлькiсть контейнерiв або пакувань, прийнятих до перевезення;

     загальну вагу вантажу (брутто);

     фактурну вартiсть;

     номер рахунку-фактури (за наявностi) або iншого документа, в якому вказується вартiсть товару.

IX. Митнi формальностi при здiйсненнi контролю за виконанням перевiзниками зобов'язання щодо доставки товарiв до митницi призначення автомобiльним видом транспорту

     9.1. Пiд час проведення перевiрки та вивчення документiв, поданих перевiзником, посадова особа митного органу заносить до функцiонального модуля "Диспетчер зони митного контролю" АСМО необхiднi вiдомостi про перемiщення та робить запит стосовно наявностi та виконання перевiзником зобов'язань.

     Запит здiйснюється за повним реєстрацiйним номером транспортного засобу (у тому числi причепа), який виїжджає за межi митної територiї України.

     Iнформацiя про реєстрацiйний номер транспортного засобу вноситься окремими записами заголовними латинськими лiтерами та арабськими цифрами без пропускiв та iнших роздiлових знакiв усерединi номера.

     9.2. За результатом запиту програмно-iнформацiйний комплекс формує витяг, який мiстить:

     унiкальний цифровий iдентифiкатор запиту;

     дату запиту;

     номер посвiдчення посадової особи, яка здiйснила запит;

     iнформацiю про реєстрацiйний номер транспортного засобу (у тому числi причепа);

     iнформацiю стосовно невиконання перевiзником ранiше взятих зобов'язань щодо доставки товарiв до митницi призначення (вiдсутнiсть вiдмiтки в ЄАIС про надходження товарiв).

     9.3. У разi наявностi iнформацiї про невиконання перевiзником зобов'язання щодо доставки товарiв до митницi призначення, а також вiдсутностi вiдомостей про складання у зв'язку з цим протоколу про порушення митних правил посадова особа, яка виявила цей факт:

     повiдомляє керiвнику пiдроздiлу (старшому змiни) для проведення перевiрки причин вiдсутностi протоколу про порушення митних правил у митницi вiдправлення та в митницi призначення;

     за результатами перевiрки та за наявностi ознак порушення митних правил вживає заходiв належного реагування, передбачених Митним кодексом України.

X. Митнi формальностi пiд час проведення змiни митницi призначення/вiдправлення

     10.1. В окремих випадках (внаслiдок дiї обставин, за яких виконання попереднiх умов поставки неможливе) при перемiщеннi через митний кордон України товарiв допускається змiна митницi призначення або митницi вiдправлення на iншу, нiж та, що зазначена в ДКПТ.

     10.2. Розгляд рiшення про змiну митницi призначення/вiдправлення приймається керiвником митного органу або уповноваженою ним особою, до якого фактично прибув товар. Рiшення приймається на пiдставi письмового звернення перевiзника (декларанта або уповноваженої ним особи) шляхом проставляння на цiй заявi вiдповiдної резолюцiї.

     10.3. Вiдображення рiшення про змiну митницi призначення, прийнятого митним органом, до якого фактично прибули товари, що перемiщуються на пiдставi МД або iншого ДКПТ, при їх вивезеннi за межi митної територiї України здiйснюється шляхом заповнення посадовою особою митного органу вiдповiдних граф МД або зворотного боку ДКПТ.

     У вiдповiдних графах МД або на зворотному боцi ДКПТ коротко описуються обставини, iз настанням яких пов'язана необхiднiсть змiни митницi призначення. У разi наявностi зазначаються назви, номери та дати документiв, що пiдтверджують такi обставини, зокрема звернення особи, вiдповiдальної за перевезення товару, щодо змiни митницi призначення, та учиняється запис "Погоджено змiну митного органу призначення на ххххххххх", де ххххххххх - дев'ятизначний код пункту пропуску через митний кордон України згiдно з Класифiкатором митних органiв, через який передбачається вивезення товарiв за межi митної територiї України.

     10.4. Вiдомостi про змiну митницi призначення невiдкладно заносяться посадовою особою митного органу, до якого фактично прибули товари, до ЄАIС. При цьому вiдомостi про митний орган, заявлений при декларуваннi, в електронних копiях ДКПТ або ЕДКПТ залишаються незмiнними, а новий дев'ятизначний код пункту пропуску через митний кордон України митницi призначення зазначається в ЄАIС окремо.

     10.5. При перемiщеннi товару за ПД або ЕПД у разi прийняття позитивного рiшення про змiну митницi вiдправлення посадова особа митного органу, до якого фактично прибули товари, пiдтверджує змiну митного органу в'їзду шляхом внесення до ЄАIС дев'ятизначного коду пункту пропуску через митний кордон України митного органу, до якого фактично прибули товари, а також дати та номера реєстрацiї заяви митним органом. Митний орган, до якого фактично прибули товари, отримує необхiдний доступ до електронної копiї ПД або ЕПД для внесення вiдомостей про пропуск товарiв. При цьому в електроннiй копiї ПД або ЕПД залишаються вiдомостi про попереднiй митний орган в'їзду, а новий дев'ятизначний код пункту пропуску через митний кордон України митницi вiдправлення заноситься до ЄАIС окремо.

     10.6. Митний орган, до якого фактично прибули товари, має право вiдмовити в змiнi митницi призначення/вiдправлення у разi:

     недотримання перевiзником установлених законодавством умов здiйснення транзиту товарiв та транспортних засобiв комерцiйного призначення;

     якщо змiна митницi призначення/вiдправлення призведе до подiлу товару (вантажу) на частини;

     заборони або обмеження стосовно перемiщення окремих видiв товарiв та транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     У разi вiдмови в змiнi митницi призначення/вiдправлення митний орган письмово повiдомляє заявнику про пiдстави такої вiдмови.

     10.7. Копiя ДКПТ та iншi документи, на пiдставi яких було прийнято рiшення про змiну (вiдмову у змiнi) митницi призначення/вiдправлення, зберiгаються в митному органi не менш як протягом 1095 днiв з дати пропуску товарiв через державний кордон України або з дати вiдмови в змiнi митницi призначення/вiдправлення.

XI. Митнi формальностi при здiйсненнi контролю за виконанням перевiзниками зобов'язання щодо доставки товарiв до митницi призначення трубопровiдним транспортом iз застосуванням заходiв гарантування

     11.1. Для здiйснення контролю за перемiщенням товарiв через митний кордон України трубопровiдним транспортом iз застосуванням ПМД як ДКПТ використовується ПМД, подана митному органу на паперовому або електронному носiї.

     ПМД на паперовому носiї супроводжуються їхнiми електронними копiями.

     11.2. Електроннi копiї ПМД ставляться на контроль у вiдповiдному програмно-iнформацiйному комплексi ЄАIС в автоматичному режимi пiсля їх надходження в ЄАIС.

     11.3. У разi ввезення товарiв в Україну за ПМД митнi формальностi виконуються вiдповiдно до роздiлу III цього Порядку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з питань забезпечення сплати митних платежiв, - iз застосуванням одного iз способiв забезпечення сплати митних платежiв.

     При цьому вiдомостi про перевiзника, кiлькiсть ввезених через точку входу товарiв вносяться митним органом вiдправлення до ЄАIС за номером ПМД або ЕПМД на пiдставi iнформацiї, що надається в електронному виглядi перевiзником митному органу, уповноваженому на здiйснення митних формальностей на трубопровiдному транспортi щоденно, за попередню добу перемiщення.

     11.4. Наявнiсть в ЄАIС вiдмiтки про пропуск свiдчить про постановку на контроль за перемiщенням товарiв у митницi вiдправлення.

     11.5. Загальна кiлькiсть товарiв, перемiщених через митний кордон України на пiдставi ПМД протягом строку її дiї, не може перевищувати кiлькостi товарiв, зазначеної у графах 38 i 41 ПМД.

     11.6. Товари, щодо яких в ЄАIС внесено вiдомостi про оформлення додаткової декларацiї або змiну митного режиму, знiмаються з контролю за перемiщенням у митницi вiдправлення на пiдставi iнформацiї про випуск товарiв (частини товарiв), заявлених за ПМД або ЕПМД у вiльний обiг за додатковою декларацiєю, або помiщення їх у iнший митний режим за МД або ЕМД.

     Для цього посадова особа митного органу, який прийняв рiшення про змiну митного режиму, протягом доби з моменту прийняття такого рiшення вносить до ЄАIС реквiзити оформленої додаткової декларацiї, МД або ЕМД.

     11.7. Пiсля здiйснення пропуску товарiв (частини товарiв) за межi митної територiї України посадова особа митного органу, якою такий пропуск проводився, на пiдставi щоденної iнформацiї оператора магiстрального трубопроводу невiдкладно вносить до ЄАIС iнформацiю про дату фактичного вивезення товарiв та фактичну кiлькiсть вивезених через точку виходу товарiв в основнiй та додаткових одиницях вимiру.

     11.8. Вивiльнення гарантiї здiйснюється на пiдставi оформленої додаткової декларацiї, за якою завершено митне оформлення товарiв (частини товарiв), заявлених за ПД або ЕПД, пропорцiйно обсягу вивезених за межi митної територiї товарiв або знятих з контролю за перемiщенням товарiв вiдповiдно до пункту 11.6 цього Порядку.

(Порядок доповнено роздiлом XI згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2020р. N 305)
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
09.10.2012 N 1066

Перелiк
наказiв Державної митної служби України та Мiнiстерства фiнансiв України, що втратили чиннiсть

     1. Наказ Державної митної служби України вiд 08 грудня 1998 року N 771 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 22 сiчня 1999 року за N 42/3335.

     2. Наказ Державної митної служби України вiд 12 квiтня 2000 року N 206 "Про затвердження Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 05 травня 2000 року за N 261/4482.

     3. Наказ Державної митної служби України вiд 23 липня 2002 року N 386 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14 серпня 2002 року за N 664/6952.

     4. Наказ Державної митної служби України вiд 06 жовтня 2003 року N 653 "Про внесення змiн i доповнень до наказiв Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721 i вiд 08.12.98 N 771", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 14 жовтня 2003 року за N 927/8248.

     5. Наказ Державної митної служби України вiд 10 грудня 2003 року N 849 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2003 року за N 1217/8538.

     6. Наказ Державної митної служби України вiд 12 грудня 2003 року N 865 "Про внесення змiн та доповнень до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2003 року за N 1232/8553.

     7. Наказ Державної митної служби України вiд 29 березня 2004 року N 221 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 06 квiтня 2004 року за N 429/9028.

     8. Наказ Державної митної служби України вiд 15 липня 2004 року N 522 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 30 липня 2004 року за N 951/9550.

     9. Наказ Державної митної служби України вiд 04 серпня 2004 року N 566 "Про затвердження Порядку контролю за доставкою в митницi призначення транзитних товарiв залiзничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах Конвенцiї про мiжнароднi залiзничнi перевезення (КОТIФ) з використанням накладної ЦIМ (СIМ) та накладної ЦIМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС)", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 16 серпня 2004 року за N 1013/9612.

     10. Наказ Державної митної служби України вiд 13 жовтня 2005 року N 969 "Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 17 листопада 2005 року за N 1393/11673.

     11. Наказ Державної митної служби України вiд 09 грудня 2005 року N 1217 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 28 грудня 2005 року за N 1576/11856.

     12. Наказ Державної митної служби України вiд 07 березня 2006 року N 172 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 21 березня 2006 року за N 296/12170.

     13. Наказ Державної митної служби України вiд 20 червня 2006 року N 495 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 03 липня 2006 року за N 773/12647.

     14. Наказ Державної митної служби України вiд 11 вересня 2006 року N 765 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 04.08.2004 N 566", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 26 вересня 2006 року за N 1070/12944.

     15. Наказ Державної митної служби України вiд 12 грудня 2007 року N 1047 "Про внесення змiн до Порядку контролю за доставкою в митницi призначення транзитних товарiв залiзничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах Конвенцiї про мiжнароднi залiзничнi перевезення (КОТIФ) з використанням накладної ЦIМ (СIМ)", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 28 грудня 2007 року за N 1421/14688.

     16. Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 грудня 2011 року N 1718 "Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою до митницi призначення товарiв, що перемiщуються транзитом через територiю України на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки мiжнародного дорожнього перевезення", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 18 сiчня 2012 року за N 60/20373.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.