Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 8 жовтня 2004 року N 730


Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 жовтня 2004 р. за N 1350/9949


     Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" (зi змiнами й доповненнями) i з метою пiдвищення ефективностi контролю за класифiкацiєю товарiв i застосуванням заходiв тарифного регулювання наказую:

     1. Додаток 3 до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 (зi змiнами й доповненнями) i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, викласти в редакцiї, що додається.

     2. Департаменту податкiв та тарифного регулювання (Гащицький О. А.) i Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Войцещука А. Д.

Голова Служби М. М. Каленський

 

"Додаток 3
до наказу Державної митної служби України
вiд 9 липня 1997 р. N 307
(у редакцiї наказу Державної митної служби України
вiд 8 жовтня 2004 р. N 730)

Додаткова iнформацiя, що вноситься до графи 31 для забезпечення iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї

Код за УКТЗЕД Назва товару Додаткова iнформацiя
1 2 3
1 - 24 Продовольчi товари та продукцiя сiльського господарства  
1501 00 - 1506 00 Жири та олiї тваринного походження - вид жиру (наприклад, свинячий, великої рогатої худоби, риб'ячий тощо);
- вид обробки (наприклад, жири та олiї рафiнованi, нерафiнованi, гiдрогенiзованi тощо);
- використання (наприклад, для виробництва мила або свiчок, мастильних матерiалiв, глiцерину, кормiв для тварин, продуктiв харчування тощо)
1507 - 1515 Жири та олiї рослинного походження - вид рослинного жиру або олiї (наприклад, соєва, арахiсова тощо);
- вид обробки (наприклад, жири та олiї рафiнованi, нерафiнованi, реетерифiкованi тощо);
- використання (наприклад, для виробництва мила, лакiв або фарб, косметичних або туалетних засобiв, мийних та чистильних засобiв, продуктiв харчування тощо);
- тип фасування
1517 Харчовi сумiшi з тваринних та рослинних жирiв, масел та олiй - тип жиру (iндивiдуальна речовина чи сумiш жирiв);
- фiзичний стан (рiдкий, твердий)
1701 Цукор - вид цукру (тростинний, з цукрових бурякiв);
- умiст iнвертного цукру, %;
- вид обробки цукру (цукор-сирець, цукор рафiнований);
- наявнiсть ароматичних речовин та барвникiв
2009 Соки фруктовi або соки овочевi - вид соку (наприклад, апельсиновий, ананасовий тощо);
- вид обробки (наприклад, сiк заморожений, концентрований, неконцентрований тощо);
- густина при 20° C, г/см3;
- умiст цукру, % мас.
2520 Гiпс, гiпсовi в'яжучi - хiмiчний склад гiпсових в'яжучих;
- сфера застосування
28 - 40 Продукцiя хiмiчної промисловостi, каучук  
3204 Органiчнi синтетичнi барвники; пiгменти - форма виготовлення (порошок, кристали, паста тощо);
- хiмiчний склад;
- тип фасування
3208 Фарби та лаки на основi полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводних середовищах - тип полiмеру (наприклад, акриловi полiмери, епоксидна смола, феноло-альдегiна смола тощо);
- умiст розчинника, %;
- умiст наповнювачiв та пiгментiв, %
3212 Пiгменти, диспергованi в неводних середовищах; фарбувальнi засоби та iншi барвники, поданi розфасованими для роздрiбної торгiвлi - тип фасування;
- хiмiчний склад;
- умiст пiгмента, %;
- форма виготовлення (рiдина, паста, густа маса)
3214 Замазки для скла, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт - умiст наповнювачiв, %;
- форма виготовлення (наприклад, паста, порошкоподiбна чи тверда сумiш);
- сфера застосування, визначена виробником
3402 20,
3402 90
Поверхнево-активнi засоби, мийнi засоби та засоби для чищення - вид фасування;
- тип поверхнево-активних речовин (наприклад, анiонактивнi, неiоногеннi, сумiш речовин тощо);
- умiст допомiжних компонентiв (наприклад, полiфосфати, карбонати, силiкати, сульфат або хлорид натрiю тощо);
- умiст абразивних порошкiв, %
3504 Бiлковi речовини - умiст бiлка, %
3923 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарiв - форма виробу;
- тип виробу (коробки, ящики, пляшки, вiдра тощо);
- ємнiсть виробу, л;
- наявнiсть кришки
4011 Шини пневматичнi гумовi новi - тип протектора;
- галузь застосування;
- маркування (новi, вiдновленi або тi, що вже використовувались);
- iндекс навантаження (для автобусiв та вантажних автомобiлiв)
44 - 49 Деревина та целюлозо-паперовi вироби  
4802 - 4811 Папiр та картон - умiст волокон, отриманих механiчним, хiмiчним способом, %;
- маса 1 м2, г;
- наявнiсть шарiв (одношаровий, багатошаровий);
- форма виготовлення (у рулонах, в аркушах);
- вид оброблення (каландрування, фарбування, крейдування);
- iншi характеристики паперу та картону (перфорований, гофрований, з малюнком тощо)
4814 Шпалери та аналогiчнi настiннi покриття; папiр прозорий для вiкон - характер покриття лицьового боку (зернистий, тиснений, друкований малюнок, плетений матерiал тощо)
50 - 67 Текстиль, текстильнi вироби, взуття  
6401 - 6403 Взуття - тип матерiалу верху (гума, полiмерний матерiал, натуральна шкiра, текстильнi матерiали);
- тип матерiалу пiдошви (гума, полiмерний матерiал, натуральна шкiра);
- довжина устiлки;
- ознаки, що дають змогу вiднести взуття до домашнього (для 6402 99 50 00, 6403 59 50 00, 6403 99 50 00)
6601 91 - 6601 99 Парасольки - наявнiсть складаної ручки;
- матерiал покриття
72 - 83 Метали та вироби з них  
7604 - 7606 Прутки, бруски, профiлi, дрiт, плити, листи та стрiчки з алюмiнiю - тип алюмiнiю (нелегований, сплав алюмiнiю);
- марка сплаву алюмiнiю;
- назва виробу з алюмiнiю;
- товщина, розмiр поперечного перерiзу, мм
7607 Фольга алюмiнiєва завтовшки не бiльш як 0,2 мм - наявнiсть основи;
- товщина, мм;
- вид обробки
7610 Металоконструкцiї алюмiнiєвi - область застосування (указати, для яких конкретно споруд призначенi);
- конструктивнi особливостi (збiрнi будiвельнi конструкцiї, готовi конструкцiї тощо)
84 - 90 Машини, устаткування та транспорт  
8401 40 11 Замки, що використовуються для дверей будiвель, цилiндровi - лiнiйнi розмiри корпусу
8403 Котли для центрального опалення - тип матерiалу (наприклад, чавун; комбiнований матерiал, тобто окремi частини котлiв, виготовленi з чавуну, сталi тощо);
- потужнiсть
8415 81 - 8415 82 Установки для кондицiювання повiтря - потужнiсть, кВт;
- призначення (побутовi, промисловi)
8418 Холодильники, морозильники - кiлькiсть дверей;
- принцип дiї (компресiйний, абсорбцiйний);
- мiсткiсть, л;
- призначення (побутовi, промисловi)
8438 Машини та обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв - область застосування, визначена виробником (хлiбобулочнi вироби, кондитерськi вироби)
8450 Машини пральнi - мiсткiсть, кг сухої бiлизни;
- автоматичнi чи напiвавтоматичнi;
- спосiб завантаження бiлизни (фронтальний, через верх);
- габаритнi розмiри
8471 60 Пристрої введення або пристрої виведення цифрової iнформацiї (монiтори) - тип сигналiв, якi здатнi приймати монiтори;
- ширина смуги частот (вiдеочастота);
- вiдстань мiж елементами зображення на екранi;
- горизонтальна частота сканування
8507 Акумулятори електричнi - тип електролiту та електродiв;
- функцiональне призначення;
- маса, кг;
- ємнiсть, А•год.;
- iншi характеристики (новi чи такi, що були у використаннi)
8509 10 Пилососи - напруга, В;
- потужнiсть;
- призначення (побутовi, промисловi)
8528 12 Кольоровi приймачi телевiзiйнi - параметри розгортки;
- пропускна спроможнiсть по вертикалi;
- довжина дiагоналi екрана;
- iншi характеристики (з екраном, без екрана)
8702 Автомобiлi, розрахованi на перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя - iдентифiкацiйний номер транспортного засобу;
- номер двигуна;
- номер кузова, шасi;
- загальна кiлькiсть мiсць, уключаючи мiсце водiя;
- тип двигуна;
- робочий об'єм цилiндрiв;
- новий чи такий, що був у використаннi;
- тип транспортного засобу (мiський, позамiський);
- рiк випуску.
Якщо автомобiль виготовлено на базi кузова легкового автомобiля, то обов'язково зазначаються такi слова:
"... виготовлений на базi кузова легкового автомобiля"
8703 Автомобiлi легковi та iншi транспортнi засоби, призначенi для перевезення людей (крiм автомобiлiв товарної позицiї 8702), уключаючи вантажопасажирськi автомобiлi, фургони та гоночнi автомобiлi - iдентифiкацiйний номер транспортного засобу;
- номер двигуна;
- номер кузова, шасi;
- призначення;
- загальна кiлькiсть мiсць, уключаючи мiсце водiя;
- тип двигуна;
- робочий об'єм цилiндрiв;
- новий чи такий, що був у використаннi;
- рiк випуску
8704 Автомобiлi вантажнi - iдентифiкацiйний номер транспортного засобу;
- номер двигуна;
- номер кузова, шасi;
- призначення;
- тип двигуна;
- робочий об'єм цилiндрiв;
- вантажопiдйомнiсть;
- маса в разi максимального завантаження;
- новий чи такий, що був у використаннi;
- рiк випуску.
Якщо автомобiль виготовлено на базi кузова легкового автомобiля, то обов'язково зазначаються такi слова:
"... виготовлений на базi кузова легкового автомобiля"
8705 Автомобiлi спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв Зазначається функцiональне призначення автомобiля, яке вiдрiзняється вiд функцiї перевезення людей або вантажiв.
- iдентифiкацiйний номер транспортного засобу;
- номер двигуна;
- номер кузова, шасi;
- призначення;
- загальна кiлькiсть мiсць, уключаючи мiсце водiя;
- тип двигуна;
- новий чи такий, що був у використаннi;
- рiк випуску.
Якщо автомобiль виготовлено на базi кузова легкового автомобiля, то обов'язково зазначаються такi слова:
"... виготовлений на базi кузова легкового автомобiля"

".

Начальник Управлiння номенклатури й класифiкацiї товарiв О. А. Гащицький
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.