ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.02.08 N 11/6-10/1145-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     У зв'язку зi зверненнями митних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо питань застосування Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiн'юстi 24.09.97 за N 443/2247 (в редакцiї наказу Держмитслужби вiд 07.11.2007 N 933) (далi - Iнструкцiя) повiдомляємо.

     1. Вiдповiдно до глави 1 роздiлу II Iнструкцiї, у графi 12 ВМД зазначається сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарiв у валютi України (або сума митних вартостей за аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфiкацiї форми МД-8).

     З метою забезпечення цiлiсностi заповнення та форматно-логiчного контролю електронних копiй ВМД, при декларуваннi товарiв, проданих в магазинi безмитної торгiвлi протягом мiсяця, слiд заповнювати обидвi графи ВМД, в яких зазначаються вiдомостi про митну вартiсть, а саме графи 12 i 45 ВМД.

     2. Абзацом шостим правил заповнення графи А ВМД глави 4 роздiлу II Iнструкцiї встановлено, що пiд реєстрацiйним номером посадовою особою митного органу, що прийняла ВМД до оформлення, також проставляються час прийняття декларацiї, посада, прiзвище та пiдпис.

     Iнформуємо, що вiдомостi, передбаченi абзацом шостим правил заповнення графи А ВМД, уносяться посадовою особою митного органу лише до єдиного адмiнiстративного документа форми МД-2 i не вносяться до додаткових аркушiв форми МД-3 (специфiкацiї форми МД-8) i доповнення форми МД-6.

     3. При здiйсненнi операцiй, що не передбачають грошових розрахункiв та не вiдносяться до тих, про якi iде мова в абзацах п'ятому-дванадцятому опису графи 24 ВМД глави 1 роздiлу II Iнструкцiї (абзацах п'ятому-десятому глави 2 роздiлу II Iнструкцiї), заповнення правого пiдроздiлу графи 24 слiд здiйснювати iз зазначенням коду "000". При цьому в лiвому пiдроздiлi графи 24 проставляється код характеру договору згiдно з Класифiкатором характерiв угод, що вiдповiдає умовам договору (контракту) або iншого документу, який пiдтверджує намiри сторiн.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.