ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.11.2004р. N 25/2-9-17/13272-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики


Щодо порядку заповнення графи 44 ВМД при декларуваннi лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення

     До внесення в установленому порядку змiн до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї" (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 18.04.02 N 207) при декларуваннi лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення у графi 44 вантажної митної декларацiї в установленому порядку зазначаються такi вiдомостi:

     1) При декларуваннi лiкарських засобiв:

     6, 6006, N, дата, термiн дiї, де

    6 - номер роздiлу документiв згiдно з Класифiкатором документiв;
6006 - код мiжвiдомчої бази даних зареєстрованих лiкарських засобiв (далi - МБД), введеної в дiю наказом МОЗ, Держмитслужби вiд 08.06.01 N 224/387;
N - реєстрацiйний номер лiкарського засобу, зазначений у МБД;
дата - дата реєстрацiї лiкарського засобу, зазначена у МБД;
термiн дiї - кiнцевий термiн дiї реєстрацiї лiкарського засобу, зазначеної у МБД.

     2) При декларуваннi виробiв медичного призначення:

     6, 6007, N, дата, термiн дiї, де

    6 - номер роздiлу документiв згiдно з Класифiкатором документiв;
6007 - код свiдоцтва про державну реєстрацiю виробу медичного призначення (далi - свiдоцтво), що видається вiдповiдно до наказу Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 26.09.00 N 229 "Про Порядок державної реєстрацiї виробiв медичного призначення в Українi", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.01.01 за N 35/5226;
N - реєстрацiйний номер свiдоцтва;
дата - дата реєстрацiї виробу медичного призначення, зазначена в свiдоцтвi;
термiн дiї - зазначений у свiдоцтвi кiнцевий термiн його дiї.
 
В.о. Голови Служби
М.Iванюк
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.