ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.02.08 N 11/3-35/1126-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Щодо формування iдентифiкацiйного номеру особи при заповненнi гр.14 ВМД

     Вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307 у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 7.11.07 N 933 (далi-Iнструкцiї) пiд час заповнення гр.14 ВМД "Декларант/Представник" зазначається iдентифiкацiйний номер, що формується за схемою, наведеною у додатку 3 до цiєї Iнструкцiї при поставленнi суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi на облiк у митному органi.

     З метою недопущення затримок у митному оформленнi, до внесення змiн в Iнструкцiю, для декларантiв, що не перебувають на облiку в митних органах iдентифiкацiйний номер особи, який зазначається у графi 14 ВМД повинен формуватися за схемою

     для юридичних осiб:

     0000000-00/00ХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХ - 8-значний iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ, що ведеться органами державної статистики;

     для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи):

     0091000-00/ХХХХХХХХХХ,

     де ХХХХХХХХХХ - для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи) - 10-значний iдентифiкацiйний номер за ДРФО;

     для фiзичних осiб - пiдприємцiв (без створення юридичної особи), якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття iдентифiкацiйного номера за ДРФОУ, - 6-значний номер паспорта фiзичної особи, доповнений на початку чотирма нулями.

     Регiональнiй iнформацiйнiй митницi внести змiни до програмно-iнформацiйних комплексiв з метою реалiзацiї зазначених роз'яснень.

Заступник Голови Служби П. Пашко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.