ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.01.08 N 10/1-2/39-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


     У зв'язку зi зверненнями митних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо питань застосування Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiн'юстi 24.09.97 за N 443/2247 (в редакцiї наказу Держмитслужби вiд 07.11.2007 N 933) (далi - Iнструкцiя) повiдомляємо.

     1. Щодо заповнення графи F ВМД.

     У разi накладення нового митного забезпечення пiсля здiйснення операцiї переогляду iз застосуванням штампа "Переогляд" встановлюється такий порядок заповнення ВМД посадовою особою пiдроздiлу митної варти.

     Заповнюється графа F аркушу ВМД з позначенням "4/5".

     В полi "Новi пломби" вказується кiлькiсть нових або додаткових пломб.

     В полi "Номер" зазначається номер спецiального пломбiру, яким накладено нове митне забезпечення пiсля здiйснення операцiї переогляду.

     В полi "Пiдпис" зазначаються посада, прiзвище та проставляється пiдпис.

     В полi "Печатка" проставляється вiдбиток штампу "Переогляд", проставлення особистої номерної печатки в такому випадку непотрiбне.

     2. Щодо заповнення iнших граф ВМД.

     2.1. Окремi графи ВМД згiдно з Iнструкцiєю не заповнюються, якщо не здiйснюється мiжнародне перевезення товарiв. Звертаємо увагу, що застосування загальної вантажної митної декларацiї, тимчасової декларацiї, неповної декларацiї, перiодичної митної декларацiї не перериває мiжнародне перевезення у значеннi, визначеному Iнструкцiєю.

     2.2. При заповненнi вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митного режиму транзиту пiсля зберiгання товарiв пiд митним контролем (у тому числi в митному режимi митного складу) у графi 29 ВМД зазначаються згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами), найменування та дев'ятизначний код митного органу, у зонi дiяльностi якого розташовано такий митний лiцензiйний склад або склад тимчасового зберiгання.

     2.3. Оскiльки вiдомостi про декларанта наводяться у ВМД у графах 14 i 54 ВМД, дозволяється зазначати iнформацiю про мiсцезнаходження декларанта у графi 54 ВМД iз вiдображенням її в полях графи 14 електронної копiї ВМД.

     2.4. Внесення до графи 31 електронної копiї ВМД вiдомостей про автотранспортнi засоби у виглядi окремого реєстру за формою, наведеною в листi Держмитслужби вiд 20.11.2007 р. N 11/1-10/11790-ЕП, здiйснюється у ВМД типiв IМ40, IМ40Г, IМ31, IМ41, IМ71, IМ75.

     2.5. При заповненнi граф 35 i 38 ВМД округлення значення ваги товару не здiйснюється.

     2.6. З метою забезпечення вiдповiдностi при заповненнi граф ВМД коду другого пiдроздiлу графи 1 ВМД та перших двох цифр коду процедури у графi 37 ВМД, при поверненнi товарiв, що тимчасово ввозились (вивозились), поверненнi товарiв, що розмiщувалися в митному режимi переробки на митнiй територiї України (за межами митної територiї України) та повертаються у зв'язку з тим, що їх переробка не була здiйснена, а також при митному оформленнi товарiв, проданих у магазинi безмитної торгiвлi протягом календарного мiсяця, першими двома цифрами коду процедури у графi 37 має зазначатись "00".

     2.7. Якщо при перемiщеннi товарiв особливостi перемiщення вiдсутнi або не визначенi роздiлом 1 Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то першими двома знаками коду в другому пiдроздiлi графи 37 ВМД проставляється "ZZ".

     2.8. Якщо перемiщення товарiв здiйснюється з особливостями, не визначеними роздiлом 2 Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України, то останнiми двома знаками коду в другому пiдроздiлi графи 37 ВМД проставляється "00".

     2.9. У разi подання декларацiї митної вартостi при митному оформленнi товарiв в iнших митних режимах, нiж митний режим iмпорту, у графi 43 ВМД зазначається порядковий номер методу визначення митної вартостi, що використовувався. Якщо декларацiя митної вартостi подається при вивезеннi товарiв у графi зазначається "7".

     2.10. Вiдомостi про документи за кодами 1401, 1402, 1403, 1603, 1604, 1606 до графи 44 ВМД не вносяться.

     2.11. У разi застосування вiдповiдного коду преференцiї у графi 36 ВМД, вiдомостi про мiжнароднi угоди, закони України, укази i розпорядження Президента України, постанови, розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України, якими надано пiльги у сплатi митних платежiв, до графи 44 ВМД не вносяться.

     2.12. При проведеннi розрахункiв iз застосуванням векселiв загальна сума податку або збору, про яку йдеться в абзацi третьому опису графи В ВМД глав 2,3 роздiлу II Iнструкцiї, наводиться в графi В ВМД у валютi, в якiй видається вексель.

     2.13. Зазначення у графах ВМД позначень "ЄДРПОУ", "ДРФО", "грн." не є помилкою i не може бути пiдставою для вiдмови у прийняттi ВМД до оформлення.

     2.14 При зазначеннi у графi 44 назви некласифiкованого документа допускається її скорочення. При цьому скорочена назва повинна дозволяти iдентифiкувати документ.

     3. Щодо заповнення граф ВМД при декларуваннi товарiв, що перемiщуються митною територiєю України транзитом.

     3.1. Оскiльки в графi 12 ВМД зазначається сума наведених у графах 45 ВМД митних вартостей задекларованих товарiв у валютi України (або сума митних вартостей за аркушем ВМД форми МД-2 та аркушами специфiкацiї форми МД-8), у графi 45 транзитної ВМД заявлена митна вартiсть товару у валютi України має зазначатись завжди, в тому числi якщо заходи гарантування доставки товарiв, передбаченi статтею 161 Митного кодексу України, не застосовуються.

     3.2. При заповненнi правого пiдроздiлу графи 22 ВМД при декларуваннi товарiв, що перемiщуються митною територiєю України транзитом, слiд керуватися правилами заповнення графи 22 глави 3 роздiлу II Iнструкцiї без виключень та застережень.

     3.3. Вiдповiдно до глави 3 роздiлу II Iнструкцiї графа 46 ВМД при декларуваннi товарiв, що перемiщуються митною територiєю України транзитом, не заповнюється.

     3.4. При декларуваннi товарiв, що перемiщуються митною територiєю України транзитом застосування заходiв гарантування, передбачених статтею 161 Митного кодексу України, має пiдтверджуватись внесенням до графи 44 ВМД реквiзитiв документiв, якi вiдповiдають таким кодам згiдно з Класифiкатором документiв:

Код типу гарантiї Найменування Код документа згiдно з Класифiкатором документiв
01 Гарантiя фiнансової установи 9301
02 Грошова застава 9302
03 Перевезення митним перевiзником 1605
04 Охорона й супроводження товарiв митними органами 4302
05 Гарантiя вiдповiдно до Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП вiд 14.11.75 2950
06 Фiнансова гарантiя незалежного фiнансового посередника 9303
07 Гарантiя вiдповiдно до Конвенцiї про тимчасове ввезення iз застосуванням книжок (карнетiв) А.Т.А. 1201

     У графi 52 ВМД номер документа наводиться без зазначення коду документа згiдно з Класифiкатором документiв.

     4. При вивезеннi за загальними ВМД, оформленими пiсля набрання чинностi цими роз'ясненнями, наступних, крiм першої, партiй товарiв, до товаросупровiдних документiв мають долучатись завiренi суб'єктом ЗЕД копiї аркушiв з позначенням "4/5" загальної ВМД та вiдповiдних ним доповнень.

     5. Зазначенi роз'яснення набирають чинностi з 13.01.2008 крiм пiдпунктiв 2.2, 2.6, 2.9, 2.12 та пункту 3, якi набирають чинностi з 15.01.2008, та пiдпункту 2.10, який набирає чинностi з 01.02.2008.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.