ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.11.2001 р. N 2/09-5433-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення транспортних засобiв з заниженою вартiстю за рiшеннями судiв

     Повiдомляємо, що у Держмитслужбi проаналiзовано питання щодо митного оформлення транспортних засобiв, що ввозилися на митну територiю України пiдприємствами i громадянами, та якi оформленi за заниженою вартiстю за рiшеннями судiв.

     У зв'язку з вищевикладеним, повiдомляємо наступне: у випадку явної невiдповiдностi заявленої громадянами та пiдприємствами митної вартостi автомобiлiв, митницi необхiдно залучати експертiв, у порядку ст.28 Митного кодексу України, до моменту вiдмови у пiльговому митному оформленнi. У подальшому, при порушеннi цивiльних справ за позовами власникiв таких автомобiлiв, висновки зазначених експертiв необхiдно залучати як докази по справi, вiдповiдно до ст.34 ЦПК України. При оспорюваннi стороною по справi зазначених експертних висновкiв представники митницi в порядку ст.35 ЦПК України "... мають право просити суд пiд час розгляду справи або суддю, як до так i пiсля подачi заяви (форма заяви визначена у ст.37 ЦПК України), забезпечити цi докази шляхом призначення вiдповiдної експертизи". Таким чином, митниця має бiльше шансiв для отримання позитивних судових рiшень у судах першої iнстанцiї, а у разi все ж таки винесення судом рiшення не на користь митницi, остання буде мати бiльше доказового матерiалу, отриманого у встановленому процесуальним законом порядку, який будуть розглядати суди апеляцiйної та касацiйної iнстанцiї.

     Додатковi доказовi матерiали щодо чинностi договорiв купiвлi-продажу автомобiлiв та пiдтвердження дiйсної вартостi такого транспортного засобу у країнi, де було здiйснено його вiдчуження, також можливо отримати, якщо застосувати норми мiжнародних договорiв про правову допомогу у цивiльних та кримiнальних справах. Тобто, у вiдповiдних державних органах країни де було вiдчужено це майно i з якою Україною укладено таку мiжнародну угоду.

Перший заступник Голови Служби О.Б.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.