ПРОТОКОЛ

мiж Урядом України i Урядом Республiки Бiлорусь про вилучення з режиму вiльної торгiвлi до Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Бiлорусь про вiльну торгiвлю вiд 17 грудня 1992 року

     Уряд України та Уряд Республiки Бiлорусь, якi надалi iменуються "Договiрнi Сторони",

     у вiдповiдностi до Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Бiлорусь про вiльну торгiвлю вiд 17 грудня 1992 року,

     домовились про наступне:

Стаття 1

     Договiрнi Сторони встановлюють вилучення з режиму вiльної торгiвлi, якi передбаченi цим Протоколом, що поширюються на:

     1. Товари, що пiдпадають пiд дiю Закону України вiд 7 травня 1996 року N 180/96-ВР "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" (додаток N 1)

     2. Цукор бiлий у вiдповiдностi з постановою Ради Мiнiстрiв Республiки Бiлорусь вiд 30 липня 1997 року N 992 "Про внесення доповнення в постанову Ради Мiнiстрiв Республiки Бiлорусь вiд 10 лютого 1997 року N 72".

Стаття 2

     Стосовно товарiв, якi пiдлягають обкладанню митом у вiдповiдностi до Статтi 1 цього Протоколу, Договiрнi Сторони нададуть один одному режим найбiльшого сприяння в тому, що стосується:

     - мита i зборiв, що стягуються при експортi, включаючи методи стягнення такого мита та зборiв;

     - положень, якi торкаються митного оформлення транзиту, транспортування, складування, перевантаження та iнших подiбних послуг;

     - видачi експортних (iмпортних) лiцензiй;

     - правил, якi торкаються продажу, закупiвлi, транспортування, розподiлу i використання товарiв на внутрiшньому ринку.

Стаття 3

     Лiцензування i квотування експорту/iмпорту товарiв (робiт, послуг) здiйснюється у вiдповiдностi з нацiональними законодавствами Сторiн, дiючими на момент проведення митного оформлення товарiв, при їх експортi iз України в Республiку Бiлорусь або при їх iмпортi iз Республiки Бiлорусь в Україну.

Стаття 4

     Цей Протокол є невiд'ємною частиною Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Бiлорусь про вiльну торгiвлю вiд 17 грудня 1992 року.

     Цей Протокол набуває чинностi з дати письмового повiдомлення про виконання Договiрними Сторонами всiх необхiдних для цього внутрiшньодержавних процедур.

     Цей Протокол дiє на перiод до заключення нового Протоколу, передбаченого Статтею 1 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Бiлорусь про вiльну торгiвлю вiд 17 грудня 1992 року.

     Вчинено в м. Києвi 13 лютого 1998 року в двох дiйсних примiрниках, кожен українською, бiлоруською та росiйською мовами, при цьому всi тексти мають однакову силу. У випадку розбiжностей у тлумаченнi цього Протоколу переважну силу має текст росiйською мовою.

ЗА УРЯД
УКРАЇНИ
ЗА УРЯД
РЕСПУБЛIКИ БIЛОРУСЬ

 

Додаток 1
до Протоколу про вилучення з режиму вiльної торгiвлi до Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Бiлорусь про вiльну торгiвлю

Номенклатура товарiв, якi пiдлягають обкладанню митом з боку України

Код ТН ЗЕД Найменування товарiв
01.02.90100 молодняк великої рогатої худоби
01.02.90310 нетелi
01.02.90330 корови
01.02.90350 бики
01.02.90370 воли
01.02.90900 та iншi
01.04.10 вiвцi живi
41.01 шкури великої рогатої худоби
41.02 овець або ягнят
41.03.90000 тiльки свиней
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.