МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 09.01.2002 р. N 49-21/39

 

Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України


     Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України розглянуло Ваш запит вiд 07.12.2001 N 8882/5/23-24/6 та повiдомляє.

     Згiдно п. 2.13 Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнекономiки України вiд 17.04.2000 N 47 (реєстр Мiн'юсту України вiд 05.05.2000 за N 259/4480), "договори (контракти) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - режим iндивiдуального лiцензування, мають мiстить усi iстотнi умови угоди, якi мають бути погодженi сторонами, згiдно з чинним законодавством України. Будь-якi змiни чи доповнення до зазначених договорiв (контрактiв), що змiнюють зазначенi iстотнi умови, потребують отримання нової разової (iндивiдуальної) лiцензiї у порядку, установленому цим Положенням. При цьому ранiше видана разова (iндивiдуальна) лiцензiя анулюється".

     Тобто, будь-якi змiни (доповнення) до договорiв, якi змiнюють погодженi сторонами iстотнi умови згiдно з чинним законодавством, потребують отримання нової лiцензiї. Вiдповiдно, за умови отримання нової iндивiдуальної лiцензiї, що є пiдставою для здiйснення окремої зовнiшньоекономiчної операцiї суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, ранiше видана лiцензiя анулюється, оскiльки окрема зовнiшньоекономiчна операцiя здiйснюється за наявностi однiєї лiцензiї.

     Стосовно визначення "iстотних умов" договору, то у вiдповiдностi до ст. 153 Цивiльного кодексу України, "договiр вважається укладеним, коли мiж сторонами в потрiбнiй у належних випадках формi досягнуто згоди по всiх iстотних умовах. Iстотними є тi умови договору, якi визнанi такими за законом або необхiднi для договорiв даного виду, а також всi тi умови, щодо яких за заявою однiєї з сторiн повинно бути досягнуто згоди".

     Наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 6 вересня 2001 року N 201 "Про затвердження Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)" зазначено, що в договорi повиннi бути передбаченi тi умови договору, якi визначенi цим наказом, але сторони можуть погодитись про iнше щодо викладених умов i така домовленiсть не повинна позбавляти договiр предмета, об'єкта, мети та iнших iстотних умов.

Заступник керiвника департаменту - начальник управлiння нетарифного регулювання та контрактного облiку В. Богданов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.