МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 6 вересня 2001 року N 201


Про затвердження Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 вересня 2001 р. за N 833/6024

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
вiд 12 вересня 2011 року N 51,
вiд 28 вересня 2011 року N 65,
вiд 8 липня 2013 року N 767


     Вiдповiдно до пункту 9 спiльної постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 17 липня 1995 р. N 523 "Про стан виконання Указу Президента України вiд 18 червня 1994 року N 319 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами" та з метою приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть до Указу Президента України вiд 15 грудня 1999 року N 1573/99 "Про змiни у структурi центральних органiв виконавчої влади" наказую:

     1. Затвердити Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) (додається).

     2. Начальнику управлiння правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi юридичного департаменту Федоренку Ю. В. подати цей наказ на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установлений законодавством термiн та забезпечити його подальше супроводження.

     3. Начальнику управлiння правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi юридичного департаменту Федоренку Ю. В. пiсля державної реєстрацiї цього наказу довести його до вiдома Мiнiстерства економiки Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а також забезпечити його опублiкування в офiцiйних засобах масової iнформацiї.

     4. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ МЗЕЗторгу України вiд 05.10.95 N 75, зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 09.10.95 за N 367/903, зi змiнами та доповненнями.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Гончарука А. I.

Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї України О. Шлапак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 6 вересня 2001 р. N 201
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 вересня 2001 р. за N 833/6024

ПОЛОЖЕННЯ
про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

(У текстi Положення слова "давальницької сировини" замiнено словом "товару" згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 8 липня 2013 року N 767)

     Це Положення розроблено вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та пункту 9 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 17 липня 1995 р. N 523 "Про стан виконання Указу Президента України вiд 18 червня 1994 року N 319 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами". Воно застосовується при укладаннi договорiв купiвлi/продажу товарiв (надання послуг, виконання робiт) та товарообмiнних договорiв мiж українськими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та iноземними суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi.

     Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) - матерiально оформлена угода двох або бiльше суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, та спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов'язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi.

     Договiр (контракт) укладається вiдповiдно до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iнших законiв України з урахуванням мiжнародних договорiв України. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi при складаннi тексту договору (контракту) мають право використовувати вiдомi мiжнароднi звичаї, рекомендацiї мiжнародних органiв та органiзацiй, якщо це не заборонено прямо та у виключнiй формi Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iншими законами України.

     Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) укладається суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi або його представником у простiй письмовiй формi, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України чи законом. Повноваження представника на укладення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документiв, договорiв та iнших пiдстав, якi не суперечать Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть". Дiї, якi здiйснюються вiд iменi iноземного суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, уповноваженим на це належним чином, уважаються дiями цього iноземного суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Договiр (контракт) може бути визнано недiйсним у судовому порядку, якщо вiн не вiдповiдає вимогам законiв України або мiжнародних договорiв України.

     Права та обов'язки сторiн зовнiшньоекономiчної угоди визначаються матерiальним та процесуальним правом мiсця її укладання, якщо сторони не погодили iнше, i вiдображаються в умовах договору (контракту).

     1. До умов, якi повиннi бути передбаченi в договорi (контрактi), якщо сторони такого договору (контракту) не погодилися про iнше щодо викладення умов договору i така домовленiсть не позбавляє договiр предмета, об'єкта, мети та iнших iстотних умов, без погодження яких сторонами договiр може вважатися таким, що неукладений, або його може бути визнано недiйсним внаслiдок недодержання форми згiдно з чинним законодавством України, вiдносяться:

     1.1. Назва, номер договору (контракту), дата та мiсце його укладення.

     1.2. Преамбула.

     У преамбулi зазначається повне найменування сторiн - учасникiв зовнiшньоекономiчної операцiї, пiд якими вони офiцiйно зареєстрованi, iз зазначенням країни, скорочене визначення сторiн як контрагентiв ("Продавець", "Покупець", "Замовник", "Постачальник" тощо), особа, вiд iменi якої укладається зовнiшньоекономiчний договiр (контракт), та найменування документiв, якими керуються контрагенти при укладеннi договору (контракту) (установчi документи тощо).

     1.3. Предмет договору (контракту).

     У цьому роздiлi визначається, який товар (роботи, послуги) один з контрагентiв зобов'язаний поставити (здiйснити) iншому iз зазначенням точного найменування, марки, сорту або кiнцевого результату роботи, що виконується.

     У разi бартерного (товарообмiнного) договору (контракту) або контракту на переробку товару визначається також точне найменування (марка, сорт) зустрiчних поставок (або назва товару, що є кiнцевою метою переробки товару).

     Якщо товар (робота, послуга) потребує бiльш детальної характеристики або номенклатура товарiв (робiт, послуг) досить велика, то все це зазначається у додатку (специфiкацiї), який має бути невiд'ємною частиною договору (контракту), про що робиться вiдповiдна вiдмiтка в текстi договору (контракту).

     Для бартерного (товарообмiнного) договору (контракту) згаданий додаток (специфiкацiя), крiм того, балансується iще за загальною вартiстю експорту та iмпорту товарiв (робiт, послуг).

     У додатку до договору (контракту) про переробку товару зазначається вiдповiдна технологiчна схема такої переробки.

     Технологiчна схема переробки товару повинна вiдображати:

     усi основнi етапи переробки сировини та процес перетворення сировини в готову продукцiю;

     кiлькiснi показники сировини на кожному етапi переробки з обґрунтуванням технологiчних втрат сировини;

     втрати виконавця переробки на кожному етапi переробки.

     1.4. Кiлькiсть та якiсть товару (обсяги виконання робiт, надання послуг).

     У цьому роздiлi визначається, залежно вiд номенклатури, одиниця вимiру товару, прийнята для товарiв такого виду (у тоннах, кiлограмах, штуках тощо), його загальна кiлькiсть та якiснi характеристики.

     У текстi договору (контракту) про виконання робiт (надання послуг) визначаються конкретнi обсяги робiт (послуг) та термiн їх виконання.

     1.5. Базиснi умови поставки товарiв (приймання-здавання виконаних робiт або послуг).

     У цьому роздiлi зазначається вид транспорту та базиснi умови поставки (вiдповiдно до правил "Iнкотермс"), якi визначають обов'язки контрагентiв щодо поставки товару i встановлюють момент переходу ризикiв вiд однiєї сторони до iншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партiй товару).

(абзац другий пiдпункту 1.5 пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 12.09.2011р. N 51)

     У випадку укладення договору (контракту) про виконання робiт (надання послуг) у цьому роздiлi визначаються умови та строки виконаних робiт (послуг).

     1.6. Цiна та загальна вартiсть договору (контракту).

     У цьому роздiлi визначається цiна одиницi вимiру товару та загальна вартiсть товарiв або вартiсть виконаних робiт (наданих послуг), що поставляються згiдно з договором (контрактом), крiм випадкiв, коли цiна товару розраховується за формулою, та валюта контракту. Якщо згiдно з договором (контрактом) поставляються товари рiзної якостi та асортименту, цiна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) зазначається його загальна вартiсть. У цьому разi цiновi показники можуть бути зазначенi в додатках (специфiкацiях), на якi робиться посилання в текстi договору (контракту).

     При розрахунках цiни договору (контракту) за формулою зазначається орiєнтовна вартiсть договору (контракту) на дату його укладення.

     У договорi (контрактi) про переробку товару крiм того зазначається її заставна вартiсть, цiна та загальна вартiсть готової продукцiї, загальна вартiсть переробки.

     У бартерному (товарообмiнному) договорi (контрактi) зазначається загальна вартiсть товарiв (робiт, послуг), що експортуються, та загальна вартiсть товарiв (робiт, послуг), що iмпортуються за цим договором (контрактом), з обов'язковим вираженням в iноземнiй валютi, вiднесенiй Нацiональним банком України до першої групи Класифiкатора iноземних валют.

     1.7. Умови платежiв.

     Цей роздiл визначає валюту платежу, спосiб, порядок та строки фiнансових розрахункiв та гарантiї виконання сторонами взаємних платiжних зобов'язань. Залежно вiд обраних сторонами умов платежу в текстi договору (контракту) зазначаються:

     умови банкiвського переказу до (авансового платежу) та/або пiсля вiдвантаження товару або умови документарного акредитива, або iнкасо (з гарантiєю), визначенi вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 21 червня 1995 р. N 444 "Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi";

     умови за гарантiєю, якщо вона є або коли вона необхiдна (вид гарантiї: на вимогу, умовна), умови та термiн дiї гарантiї, можливiсть змiни умов договору (контракту) без змiни гарантiй.

     1.8. Умови приймання-здавання товару (робiт, послуг).

     У цьому роздiлi визначаються строки та мiсце фактичної передачi товару, перелiк товаросупровiдних документiв.

     Приймання-здавання проводиться за кiлькiстю згiдно з товаросупровiдними документами, за якiстю - згiдно з документами, що засвiдчують якiсть товару.

     1.9. Упаковка та маркування.

     Цей роздiл мiстить вiдомостi про упаковку товару (ящики, мiшки, контейнери тощо), нанесене на неї вiдповiдне маркування (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), мiсце призначення, габарити, спецiальнi умови складування i транспортування та iнше), а за необхiдностi також умови її повернення.

     1.10. Форс-мажорнi обставини.

     Цей роздiл мiстить вiдомостi про те, за яких випадкiв умови договору (контракту) можуть бути не виконанi сторонами (стихiйнi лиха, воєннi дiї, ембарго, втручання з боку влади та iнше). При цьому сторони звiльняються вiд виконання зобов'язань на строк дiї цих обставин, або можуть вiдмовитися вiд виконання договору (контракту) частково або в цiлому без додаткової фiнансової вiдповiдальностi. Строк дiї форс-мажорних обставин пiдтверджується торгово-промисловою палатою вiдповiдної країни.

     1.11. Санкцiї та рекламацiї.

     Цей роздiл встановлює порядок застосування штрафних санкцiй, вiдшкодування збиткiв та пред'явлення рекламацiй у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням одним iз контрагентiв своїх зобов'язань.

     При цьому мають бути чiтко визначенi розмiри штрафних санкцiй (у вiдсотках вiд вартостi недопоставленого товару (робiт, послуг) або суми неоплачених коштiв, строки виплати штрафiв - вiд якого термiну вони встановлюються та протягом якого часу дiють, або їх граничний розмiр), строки, протягом яких рекламацiї можуть бути заявленi, права та обов'язки сторiн договору (контракту) при цьому, способи врегулювання рекламацiй.

     1.12. Урегулювання спорiв у судовому порядку.

     У цьому роздiлi визначаються умови та порядок вирiшення спорiв у судовому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або неналежного виконання договору (контракту) з визначенням назви суду або чiтких критерiїв визначення суду будь-якою зi сторiн залежно вiд предмета та характеру спору, а також погоджений сторонами вибiр матерiального i процесуального права, яке буде застосовуватися цим судом, та правил процедури судового урегулювання.

     1.13. Мiсцезнаходження (мiсце проживання), поштовi та платiжнi реквiзити сторiн.

     При цьому зазначаються мiсцезнаходження (мiсце проживання), повнi поштовi та платiжнi реквiзити (N рахунку, назва та мiсцезнаходження банку,) контрагентiв договору (контракту).

     2. За домовленiстю сторiн у договорi (контрактi) можуть визначатися додатковi умови:

     страхування, гарантiї якостi, умови залучення субвиконавцiв договору (контракту), агентiв, перевiзникiв, визначення норм навантаження (розвантаження), умови передачi технiчної документацiї на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податкiв, митних зборiв, рiзного роду захиснi застереження, з якого моменту договiр (контракт) починає дiяти, кiлькiсть пiдписаних примiрникiв договору (контракту), можливiсть та порядок унесення змiн до договору (контракту) та iн.

     3. Перелiк нормативно-правових актiв України, що регулюють питання форми, порядку укладання та виконання зовнiшньоторговельних договорiв (контрактiв):

     Цивiльний кодекс України;

(абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.09.2011р. N 65)

     Закон України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     Закон України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi";

     абзац п'ятий пункту 3 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 08.07.2013р. N 767, у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - восьмим)

     Закон України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi";

     Указ Президента України вiд 4 жовтня 1994 року N 566/94 "Про заходи щодо впорядкування розрахункiв за договорами, що укладають суб'єкти пiдприємницької дiяльностi України";

     абзац восьмий пункту 3 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.09.2011р. N 65)

     абзац дев'ятий пункту 3 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 28.09.2011р. N 65, у зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим, дев'ятим)

     Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 р. N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю";

     постанова Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 21 червня 1995 року N 444 "Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi".

Начальник управлiння правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi Ю. Федоренко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.