Наказ Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України

вiд 5 жовтня 1995 р. N 75


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНИХ ДОГОВОРIВ (КОНТРАКТIВ)

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 жовтня 1995 р. за N 367/903

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказам Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних
зв'язкiв i торгiвлi України
вiд 28 листопада 1996 року N 773,
вiд 5 сiчня 1998 року N 09-а,

     На виконання пункту 9 спiльної постанови Кабiнету мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 17.07.95 р. N 523 "Про стан виконання Указу Президента України вiд 18 червня 1994 р. N 319 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами" НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) (додається).

     2. Головному договiрно-правовому управлiнню (Нестер Л.Д.) забезпечити реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України у встановлений законодавством термiн.

     3. Управлiнню iнформацiї та iнформатики (Загорняк О.В.) забезпечити публiкацiю Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) у газетi "Урядовий кур'єр" у дводенний термiн пiсля державної реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї.

     4. Головному управлiнню з питань зовнiшньої торгiвлi (Вiслоух О.В.) довести цей наказ до регiональних управлiнь ЗЕЗ України в дводенний термiн пiсля його реєстрацiї.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника мiнiстра Олiйника В.I.

Мiнiстр С.Г. Осика

 

Затверджено
наказом МЗЕЗторгу
вiд 05.10.95 р. N 75

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
9 жовтня 1995 р. за N 367/903


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ФОРМУ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНИХ ДОГОВОРIВ (КОНТРАКТIВ)

     Це Положення розроблено на виконання пункту 9 спiльної постанови Кабiнету мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 17.07.95 р. N 523 "Про стан виконання Указу Президента України вiд 18 червня 1994 року N 319 "Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами" та вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

     Це Положення застосовується при укладаннi договорiв купiвлi/продажу товарiв (надання послуг, виконання робiт) та товарообмiнних договорiв мiж українськими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та iноземними суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi.

     Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) - матерiально оформлена угода двох або бiльше суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, якщо iнше не встановлено законом або мiжнародним договором України, та спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов'язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi.

     Договiр (контракт) укладається вiдповiдно до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iнших законiв України з урахуванням мiжнародних договорiв України. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi при складаннi тексту договору (контракту) мають право використовувати вiдомi мiжнароднi звичаї, рекомендацiї мiжнародних органiв та органiзацiй, якщо це не заборонено прямо та у виключнiй формi Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iншими законами України. У разi, якщо зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) пiдписується фiзичною особою, потрiбен тiльки пiдпис цiєї особи. Вiд iменi iнших суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) пiдписують двi особи: особа, яка має таке право згiдно з посадою вiдповiдно до установчих документiв, та особа, яку уповноважено довiренiстю, виданою за пiдписом керiвника суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi одноособово, якщо установчi документи не передбачають iнше.

     Договiр (контракт) може бути визнано недiйсним у судовому або арбiтражному порядку, якщо вiн не вiдповiдає вимогам законiв України або мiжнародних договорiв України.

     Права та обов'язки сторiн зовнiшньоекономiчної угоди визначаються правом мiсця її укладання, якщо сторони не погодили iнше, i вiдображаються в умовах договору (контракту).

     1. До умов, якi повиннi бути передбаченi в договорi (контрактi) вiдносяться:

     1.1. Назва, номер договору (контракту), дата та мiсце його укладення.

     1.2. Преамбула.

     У преамбулi визначається повне найменування сторiн - учасникiв зовнiшньоекономiчної операцiї, пiд якими вони офiцiйно зареєстрованi, з зазначенням країни, скорочене визначення сторiн як контрагентiв ("Продавець", "Покупець", "Замовник", "Поставник" тощо) та найменування документiв, якими керуються контрагенти при укладеннi договору (контракту) (статут пiдприємства, установчий договiр тощо).

     1.3. Предмет договору (контракту).

     У цьому роздiлi визначається, який товар (роботи, послуги) один з контрагентiв зобов'язаний поставити (здiйснити) iншому, iз зазначенням точного найменування, марки, сорту або кiнцевого результату роботи, що виконується.

     У випадку бартерного (товарообмiнного) договору (контракту), або контракту на переробку давальницької сировини визначається також точне найменування (марка, сорт) зустрiчних поставок (або назва товару, що є кiнцевою метою переробки давальницької сировини).

     Якщо товар (робота, послуга) потребує бiльш детальної характеристики або номенклатура товарiв (робiт, послуг) досить велика, то все це вказується у додатку (специфiкацiї), який має бути невiд'ємною частиною договору (контракту), про що робиться вiдповiдна позначка у текстi договору (контракту).

     Для бартерного (товарообмiнного) договору (контракту) згаданий додаток (специфiкацiя), крiм того балансується по загальнiй вартостi експорту та iмпорту товарiв (робiт, послуг).

     У додатку до договору (контракту) на переробку давальницької сировини вказується вiдповiдна технологiчна схема такої переробки.

     Технологiчна схема переробки давальницької сировини повинна вiдображати:

     усi основнi етапи переробки сировини та процес перетворення сировини у готову продукцiю;

     кiлькiснi показники сировини на кожному етапi переробки з обгрунтуванням технологiчних втрат сировини;

     витрати виконавця переробки на кожному етапi переробки.

(пункт 1.3 доповнено абзацами 7 - 10 згiдно з наказом МЗЕЗторгу вiд 05.01.98 р. N 09-а)

     1.4. Кiлькiсть та якiсть товару (обсяги виконання робiт, надання послуг).

     У цьому роздiлi визначається, у залежностi вiд номенклатури, одиниця вимiру товару, прийнята для товарiв такого виду (в тоннах, кiлограмах, штуках тощо), його загальна кiлькiсть та якiснi характеристики.

     У текстi договору (контракту) на виконання робiт (надання послуг) визначаються конкретнi обсяги робiт (послуг) та термiн їх виконання.

     1.5. Базиснi умови поставки товарiв (прийому/здачi виконаних робiт або послуг).

     У цьому роздiлi вказується вид транспорту та базиснi умови поставки (у вiдповiдностi з "Мiжнародними правилами iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв" у редакцiї 1990 року), якi визначають обов'язки контрагентiв щодо поставки товару i встановлюють момент переходу ризикiв вiд однiєї сторони до iншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партiй товару).

     У випадку укладення договору (контракту) на виконання робiт (надання послуг) в цьому роздiлi визначаються умови та строки виконаних робiт (послуг).

     1.6. Цiна та загальна вартiсть договору (контракту).

     У цьому роздiлi визначається цiна одиницi вимiру товару та загальна вартiсть товарiв або вартiсть виконаних робiт (наданих послуг), що поставляються згiдно з договором (контрактом), (крiм випадкiв, коли цiна товару розраховується за формулою), та валюта платежiв. Якщо згiдно з договором (контрактом) поставляються товари рiзної якостi та асортименту, цiна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) вказується його загальна вартiсть. У цьому випадку цiновi показники можуть бути вказанi у додатках (специфiкацiях), на якi робиться посилання у текстi договору (контракту).

(абзац 2 пункту 1.6 змiнено згiдно iз Наказом N 773 вiд 28.11.96 р.)

     У договорi (контрактi) на переробку давальницької сировини, крiм того, зазначається її заставна вартiсть.

     У бартерному (товарообмiнному) договорi (контрактi) загальна вартiсть товарiв, що експортуються, та загальна вартiсть товарiв, що iмпортуються за цим договором (контрактом), вираженi в iноземнiй валютi, крiм того, зазначаються в доларах США.

     1.7. Умови платежiв.

     Цей роздiл визначає спосiб, порядок та строки фiнансових розрахункiв та гарантiї виконання сторонами взаємних платiжних зобов'язань. Залежно вiд обраних сторонами умов платежу в текстi договору (контракту) вказуються:

 • умови банкiвського переказу до (авансового платежу) та/або пiсля вiдвантаження товару, або умови документарного акредитиву або iнкасо (з гарантiєю), визначенi у вiдповiдностi iз спiльною постановою Кабiнету мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 21 червня 1995 року N 444 "Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi";

 • умови по гарантiї, якщо вона є або коли вона необхiдна (вид гарантiї (на вимогу, умовна), умови та термiн дiї гарантiї, можливiсть змiни умов договору (контракту) без змiни гарантiй).

     1.8. Умови здачi (приймання) товару (робiт, послуг).

     У цьому роздiлi визначаються строки та мiсце фактичної передачi товару, перелiк товаросупровiдних документiв.

     Приймання-здача проводиться по кiлькостi згiдно до товаросупровiдних документiв, по якостi - згiдно до документiв, що засвiдчують якiсть товару.

     1.9. Упаковка та маркування.

     Цей роздiл мiстить вiдомостi про упаковку товару (ящики, мiшки, контейнери тощо), нанесену на нiй вiдповiдну маркiровку (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), мiсце призначення, габарити, спецiальнi умови складування i транспортування та iнше), а при необхiдностi також умови її повернення.

     1.10. Форс-мажорнi обставини.

     Цей роздiл мiстить вiдомостi про те, за яких випадкiв умови договору (контракту) може бути невиконано сторонами (стихiйнi лиха, воєннi дiї, ембарго, втручання з боку влади та iнше). При цьому сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi на строк дiї цих обставин, або можуть вiдмовитись вiд виконання договору (контракту) частково або в цiлому без додаткової фiнансової вiдповiдальностi. Строк дiї форс-мажорних обставин пiдтверджується Торгово-Промисловою Палатою вiдповiдної країни.

     1.11. Санкцiї та рекламацiї.

     Цей роздiл встановлює порядок застосування штрафних санкцiй, вiдшкодування збиткiв та пред'явлення рекламацiй у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням одним iз контрагентiв своїх зобов'язань.

     При цьому мають бути чiтко визначенi розмiри штрафних санкцiй (в % вiд вартостi недопоставленого товару або суми неоплачених коштiв, строки виплати штрафiв - вiд якого термiну вони встановлюються та протягом якого часу дiють), строки, протягом яких рекламацiї можуть бути заявленi, права та обов'язки сторiн договору (контракту) при цьому, способи врегулювання рекламацiй.

     1.12. Арбiтраж.

     У цьому роздiлi вказується мiсце арбiтражного суду, повна його назва, країна та матерiальне право, яке застосовуватиметься при розглядi спорiв та обумовленi випадки, за яких сторони можуть звернутись до суду.

(пункт 1.12 змiнено згiдно iз Наказом N 773 вiд 28.11.96 р.)

     1.13. Юридичнi адреси, поштовi та платiжнi реквiзити сторiн.

     При цьому вказуються повнi юридичнi адреси, повнi поштовi та платiжнi реквiзити (N рахунку, назва банку) контрагентiв договору (контракту).

     2. За домовленiстю сторiн в договорi (контрактi) можуть визначатись додатковi умови:

     страхування, гарантiї якостi, умови залучення субвиконавцiв договору (контракту), агентiв, перевiзникiв, визначення норм навантаження (розвантаження), умови передачi технiчної документацiї на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податкiв, мит, зборiв, рiзного роду захиснi застереження, з якого моменту договiр (контракт) починає дiяти, кiлькiсть пiдписаних примiрникiв договору (контракту), можливiсть та порядок внесення доповнень та змiн до договору (контракту) та iн.

     3. Перелiк законодавчих та нормативних актiв України, що регулюють питання форми, порядку укладання та виконання зовнiшньоторговельних договорiв (контрактiв):

 • Цивiльний кодекс України;

 • Закон України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

 • Закон України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi";

 • Закон України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах";

 • Декрет Кабiнету мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю";

 • Указ Президента України "Про iндикативнi цiни на товари при здiйсненнi суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України експортно-iмпортних операцiй";

 • Указ Президента України "Про заходи щодо впорядкування розрахункiв за договорами, що укладають суб'єкти пiдприємницької дiяльностi України";

 • Указ Президента України "Про застосування Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв";

 • Указ Президента України "Про регулювання бартерних (товарообмiнних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

 • постанова Кабiнету мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 21 червня 1995 року N 444 "Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.