Документ скасований: Указ ПУ № 1355/2000 від 20.12.2000

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про регулювання бартерних (товарообмiнних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Указами Президента України
вiд 26 липня 1995 року
N 660/95,
вiд 19 грудня 1995 року N1163/95,
вiд 5 червня 1996 року N 399/96


     З метою вдосконалення системи правового регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, упорядкування здiйснення бартерних (товарообмiнних) операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, регулювання платiжного балансу України та вiдповiдно до пункту 7-4 статтi 114-5 Конституцiї України постановляю:

     1. Установити, що бартерна (товарообмiнна) операцiя у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi - це один iз видiв експортно-iмпортних операцiй, оформлених єдиним договором мiж суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземним суб'єктом господарської дiяльностi, що передбачає збалансований за вартiстю обмiн товарами, не опосередкований рухом грошових коштiв у готiвковiй або безготiвковiй формi (далi - бартерний договiр).

     У бартерному договорi зазначається загальна вартiсть товарiв, що експортуються, та загальна вартiсть товарiв, що iмпортуються за цим договором, вираженi в iноземнiй валютi з обов'язковим вираженням її в доларах США.

     2. Усi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi України мають право на проведення бартерних (товарообмiнних) операцiй з товарами вiдповiдно до законодавства України.

     3. Стаття 3 втратила чиннiсть.

(згiдно з Указом Президента України вiд 19.12.95 р. N 1163/95)

     4. Стаття 4 втратила чиннiсть.

(згiдно з Указом Президента України вiд 19.12.95 р. N 1163/95)

     5. Стаття 5 втратила чиннiсть.

(згiдно з Указом Президента України вiд 19.12.95 р. N 1163/95)

     6. Стаття 6 втратила чиннiсть.

(згiдно з Указом Президента України вiд 19.12.95 р. N 1163/95)

     7. Стаття 7 втратила чиннiсть.

(згiдно з Указом Президента України вiд 19.12.95 р. N 1163/95)

     8. Стаття 8 втратила чиннiсть.

(згiдно з Указом Президента України вiд 19.12.95 р. N 1163/95)

     9. Стаття 9 втратила чиннiсть.

(згiдно з Указом Президента України вiд 19.12.95 р. N 1163/95)

     10. Стаття 10 втратила чиннiсть.

(згiдно з Указом Президента України вiд 19.12.95 р. N 1163/95)
(На часткову змiну статтi 11 Указу - установити як виняток, що товари зазначенi у додатку до Указу N 399/96 вiд 5 червня 1996 року, якi iмпортуються за бартерними договорами з країн Латинської Америки, Пiвденно-Схiдної Азiї, Центральної та Пiвденної Африки пiдприємствами шинної i гумо-азбестової промисловостi, перелiк яких визначає Мiнiстерство промисловостi України, пiдлягають ввезенню на митну територiю України у строки, передбаченi в таких договорах , але не пiзнiше 150 календарних днiв з дати митного оформлення (дати виписки вивiзної вантажної митної декларацiї) товарiв, що фактично експортованi за бартерними договорами.)
(згiдно з Указом Президента України вiд 05.06.96 р. N 399/96)

     11. Товари, що iмпортуються за бартерним договором, пiдлягають ввезенню на митну територiю України у строки, зазначенi в такому договорi, але не пiзнiше 90 календарних днiв з дати митного оформлення (дати виписки вивiзної вантажної митної декларацiї) товарiв, що фактично експортованi за бартерним договором, а разi експорту за бартерним договором робiт, послуг - з дати пiдписання акта або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт, надання послуг. Цей строк не переривається i не поновлюється у разi змiни предмета бартерного договору.

(стаття 11 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 19.12.95 р. N 1163/95)

     12. У разi переоформлення у встановленому порядку бартерного договору на iншi види зовнiшньоекономiчного договору з оплатою в iноземнiй валютi та наступного передекларування товарiв граничний строк одержання валютної виручки (90 днiв з дати оформлення вивiзної митної декларацiї за бартерним договором) не поновлюється i не переривається.

(стаття 12 в редакцiї Указом Президента України вiд 19.12.95 р. N 1163/95)

     13. Порушення передбачених статтею 11 цього Указу строкiв ввезення товарiв (виконання робiт, надання послуг), що iмпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пенi за кожний день прострочення у розмiрi 0,3 вiдсотка вiд вартостi неодержаних товарiв, що iмпортуються за бартерним договором, в iноземнiй валютi, перерахованiй у валюту України за офiцiйним поточних курсом валюти України до долара США на день нарахування пенi.

     14. Органи Державного митного комiтету України здiйснюють контроль за надходженням товарiв за iмпортом згiдно з бартерним договором та iнформують органи державної податкової iнспекцiї про порушення строкiв надходження товарiв, передбачених статтею 11 цього Указу.

     15. Стаття 15 втратила чиннiсть.

(згiдно з Указом Президента України вiд 19.12.95 р. N 1163/95)

     16. Стаття 16 втратила чиннiсть.

(згiдно з Указом Президента України вiд 19.12.95 р. N 1163/95)

     (З метою дальшого впорядкування здiйснення бартерних (товарообмiнних) операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та на доповнення Указу Президента України вiд 27 сiчня 1995 року N 84:

     1. Установити, що товари (роботи, послуги), якi iмпортуються за бартерними договорами, на суму, еквiвалентну вартостi товарiв (робiт, послуг), експортованих до 5 лютого 1995 року за такими договорами, пiдлягають ввезенню на митну територiю України (виконанню, наданню) не пiзнiше 90 календарних днiв з дня набрання чинностi цим Указом.

     2. Установити, що перевищення установлених строкiв ввезення товарiв (виконання робiт, надання послуг), якi iмпортуються за бартерними договорами, що передбачають виробничу кооперацiю, консигнацiю, комплексне будiвництво, поставку складних технiчних виробiв, товарiв спецiального призначення, допускається за наявностi у суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який є стороною вiдповiдного бартерного договору, разового iндивiдуального дозволу - лiцензiї, яку видає Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України за погодженням з Мiнiстерством економiки України, на строк, визначений у такому дозволi.

     Порядок вiднесення бартерних договорiв до таких, що передбачають виробничу кооперацiю, консигнацiю, комплексне будiвництво, поставку складних технiчних виробiв, товарiв спецiального призначення, визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     3. Порушення передбаченого статтею 1 цього Указу строку ввезення товарiв (виконання робiт, надання послуг), що iмпортуються за бартерним договором, а також строкiв, визначених у разових iндивiдуальних дозволах - лiцензiях, якi видаються вiдповiдно до статтi 2 цього Указу, тягне за собою стягнення пенi в порядку та розмiрi, передбачених статтею 13 Указу Президента України вiд 27 сiчня 1995 року N 84 "Про регулювання бартерних (товарообмiнних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi".)

(згiдно з Указом Президента України вiд 26.07.95 р. N 660/95)

 

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
27 сiчня 1995 року
N 84/95
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.