МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 15.01.2002 N 12


Про заходи щодо запобiгання реекспорту товарiв українського походження в рамках мiждержавних двостороннiх Угод про вiльну торгiвлю

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 сiчня 2002 р. за N 73/6361


     З метою недопущення несанкцiонованого реекспорту товарiв українського походження, на якi згiдно iз законодавством України встановлено вивiзне (експортне) мито та вивезення яких здiйснюється в рамках Угод про вiльну торгiвлю, укладених Урядом України з Урядами iноземних держав, а також вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 21 червня 1995 р. N 444 "Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi" наказую:

     1. Уключати при укладеннi резидентами України зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про експорт товарiв українського походження, на якi згiдно iз законодавством України встановлено вивiзне (експортне) мито, з нерезидентами держав, з якими укладенi i дiють Угоди про вiльну торгiвлю, роздiл "Застереження про реекспорт" такого змiсту: "Сторони погодилися, що Покупець не буде здiйснювати реекспорт товару, який є предметом цього договору (контракту), на ринки третiх країн, без попередньої письмової згоди Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України".

     2. У договорах (контрактах) про експорт товарiв українського походження, на якi згiдно iз законодавством України встановлено вивiзне (експортне) мито, повинно бути внесено зобов'язання Покупця про надання Продавцю цього товару - резиденту України iнформацiї про перепродаж товару з визначенням країни призначення. Ця iнформацiя в термiн, не пiзнiше десяти днiв з дати її отримання, подається Продавцем товару до Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї.

     3. Управлiнню правового забезпечення зовнiшньоекономiчної полiтики (Федоренко Ю.В.):

     забезпечити в установленому порядку реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї;

     у триденний термiн пiсля державної реєстрацiї цього наказу довести його до вiдома Державної митної служби, Мiнiстерства економiки Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, а також забезпечити його опублiкування в офiцiйних засобах масової iнформацiї.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.

Виконуючий обов'язки Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України В.Першин
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.