ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про захист прав споживачiв"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1; 1995 р., N 14, ст. 90, N 23, ст. 182; 1999 р., N 34, ст. 274) такi змiни:

     1. У преамбулi:

     1) в абзацi сьомому друге речення викласти в такiй редакцiї: "Письмова угода може оформлятися квитанцiєю, товарним чи касовим чеком, квитком, путiвкою, талоном або iншими документами (далi - розрахунковий документ)";

     2) в абзацi дев'ятому слова "або не може бути усунутий щодо цього споживача" замiнити словами "i не може бути усунутий";

     3) доповнити абзацами такого змiсту:

     "безпека товару (роботи, послуги) - вiдсутнiсть будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна споживача i навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберiгання, транспортування, виконання i утилiзацiї товару (роботи, послуги);

     суб'єкти господарської дiяльностi - пiдприємства, установи, органiзацiї (їх фiлiї, представництва, вiддiлення), незалежно вiд форми власностi, iноземнi юридичнi особи (їх фiлiї, представництва, вiддiлення), фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що здiйснюють господарську дiяльнiсть на територiї України;

     термiн придатностi - термiн, установлений виробником товару, протягом якого органолептичнi, фiзико-хiмiчнi, медико-бiологiчнi та iншi показники товару в разi дотримання вiдповiдних умов зберiгання повиннi вiдповiдати вимогам нормативних документiв".

     2. Статтю 2 пiсля слiв "договором України" доповнити словами "згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України".

     3. У статтi 3:

     1) абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "необхiдну, доступну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товари (роботи, послуги), їх кiлькiсть, якiсть, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця)";

     2) абзац сьомий пiсля слiв "а також" доповнити словами "майнової та моральної (немайнової)".

     4. У статтi 4:

     1) у частинi першiй слова "Держава забезпечує громадянам захист їх iнтересiв як споживачiв" замiнити словами "Держава забезпечує громадянам як споживачам захист їх прав";

     2) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Державний захист прав громадян як споживачiв здiйснюють спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв та його територiальнi органи, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, органи i установи державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду України, iншi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до законодавства, а також судовi органи".

     5. У статтi 5:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Повноваження спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв та його територiальних органiв";

     2) у частинi першiй:

     а) абзац перший викласти у такiй редакцiї:

     "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв та його територiальнi органи в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi здiйснюють державний контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачiв у центральних i мiсцевих органах виконавчої влади та суб'єктами господарської дiяльностi, забезпечують реалiзацiю державної полiтики щодо захисту прав споживачiв i мають право";

     б) пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) одержувати вiд суб'єктiв господарської дiяльностi, що перевiряються, безплатно копiї необхiдних нормативних документiв та iншi вiдомостi, якi характеризують якiсть товарiв (робiт, послуг), сировини, матерiалiв, комплектуючих виробiв, що використовуються для виробництва цих товарiв (виконання робiт, надання послуг)";

     в) у пунктi 6:

     в абзацi третьому слова "не мають сертифiката вiдповiдностi" замiнити словами "внесенi до перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї, але не мають сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання iноземного сертифiката)";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "на яких термiн придатностi не зазначений або зазначений з порушенням вимог нормативних документiв, а також товарiв, термiн придатностi яких минув";

     г) абзац другий пункту 7 пiсля слiв "не вiдповiдають вимогам" доповнити словами "нормативно-правових актiв та";

     д) пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) опломбовувати у порядку, передбаченому законодавством, у сферi торгiвлi, громадського харчування i послуг виробничi, складськi, торговельнi та iншi примiщення, а також несправнi, з невiрними показаннями, з пошкодженим повiрочним тавром або без нього, чи з таким, термiн дiї якого закiнчився, засоби вимiрювальної технiки, за допомогою яких здiйснюється обслуговування споживачiв, з наступним повiдомленням про це територiальних органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї";

     3) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Результати перевiрок суб'єктiв господарської дiяльностi службовими особами спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв та його територiальних органiв оформлюються вiдповiдними актами".

     6. У статтях 6-9, абзацi другому частини першої та абзацi другому частини п'ятої статтi 16 слово "державної" виключити.

     7. Назву статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Правовий захист службових осiб спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв та його територiальних органiв".

     8. Доповнити Закон статтею 10-1 такого змiсту:

     "Стаття 10-1. Повноваження рганiв мiсцевого самоврядування щодо захисту прав споживачiв

     Органи мiсцевого самоврядування з метою захисту прав споживачiв мають право створювати при їх виконавчих органах структурнi пiдроздiли з питань захисту прав споживачiв, якi вправi:

     розглядати звернення споживачiв, консультувати їх з питань захисту прав споживачiв;

     аналiзувати договори, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) iз споживачами, з метою виявлення умов, якi обмежують права споживачiв;

     при виявленнi товарiв (робiт, послуг) неналежної якостi, фальсифiкованих, небезпечних для життя, здоров'я, майна споживачiв чи/та навколишнього природного середовища термiново повiдомляти про це вiдповiднi територiальнi органи у справах захисту прав споживачiв, iншi органи, що здiйснюють контроль i нагляд за якiстю i безпекою товарiв (робiт, послуг);

     у випадках виявлення продажу товарiв (виконання робiт, надання послуг), якi не супроводжуються доступною, достовiрною, необхiдною iнформацiєю та вiдповiдними супровiдними документами або з простроченими термiнами придатностi, призупиняти продаж товарiв (виконання робiт, надання послуг) до пред'явлення iнформацiї, супровiдних документiв або припиняти продаж товарiв (виконання робiт, надання послуг);

     готувати подання до органу, який видав дозвiл на здiйснення вiдповiдного виду дiяльностi, для вирiшення питання про призупинення дiї цього дозволу чи про дострокове його анулювання у разi систематичного порушення прав споживачiв;

     подавати до суду позови про захист прав споживачiв".

     9. Частину першу статтi 12 пiсля слiв "вiдповiдала вимогам" доповнити словами "нормативно-правових актiв та".

     10. У статтi 13:

     1) абзац перший частини першої пiсля слова "законодавством" доповнити словами "або нормативними документами", а слово "його" замiнити словом "їх";

     2) у частинi другiй:

     а) в абзацi другому слово "медикаментiв" замiнити словами "лiкарських засобiв";

     б) абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Продаж товарiв, на яких термiн придатностi не зазначений або зазначений з порушенням вимог нормативних документiв, а також товарiв, термiн придатностi яких минув, забороняється".

     11. У статтi 14:

     1) у текстi статтi слова "аналогiчний товар" у всiх вiдмiнках замiнити словами "товар аналогiчної марки (моделi, артикулу, модифiкацiї)" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "iншої моделi" замiнити словами "iншої марки (моделi, артикулу, модифiкацiї)";

     2) в абзацi третьому частини другої слово i цифри "статтею 18" замiнити словами i цифрами "статтями 18 i 23";

     3) абзац третiй частини п'ятої доповнити реченням такого змiсту: "Грошi, сплаченi за товар, повертаються споживачевi у день розiрвання договору, а у разi неможливостi повернути грошi у день розiрвання договору - в iнший термiн за домовленiстю сторiн, але не пiзнiше нiж протягом 7 днiв";

     4) в абзацi другому частини сьомої слова "На вимогу" замiнити словами "На письмову вимогу";

     5) в абзацах першому i другому частини дев'ятої слова "квитанцiя, товарний чи касовий чек або iнший письмовий документ"

     у всiх вiдмiнках замiнити словами "розрахунковий документ" у вiдповiдному вiдмiнку, а також доповнити речення словами "з позначкою про дату продажу".

     12. У статтi 15:

     1) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi виявлення недолiкiв у виконанiй роботi (наданiй послузi) споживач має право за своїм вибором вимагати:

     безоплатного усунення недолiкiв у виконанiй роботi (наданiй послузi);

     вiдповiдного зменшення цiни виконаної роботи (наданої послуги);

     безоплатного виготовлення iншої речi з такого ж матерiалу i такої ж якостi чи повторного виконання роботи;

     вiдшкодування завданих йому збиткiв з усуненням недолiкiв виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи iз залученням третьої особи.

     Зазначенi вимоги пiдлягають задоволенню у разi виявлення недолiкiв пiд час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або пiд час її виконання (надання), а у разi неможливостi виявлення недолiкiв пiд час приймання виконаної роботи (наданої послуги) - протягом гарантiйного чи iншого термiну, встановленого договором, чи протягом шести мiсяцiв з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разi вiдсутностi гарантiйного чи iншого термiну, встановленого договором";

     2) частину четверту доповнити абзацом такого змiсту:

     "Зазначенi вимоги можуть бути пред'явленi споживачем протягом термiнiв, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами, умовами договору, а в разi вiдсутностi таких термiнiв - протягом 10 рокiв";

     3) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Якщо виконавець не виконує, прострочує виконання роботи (надання послуги) згiдно з договором, вiн за кожний день (годину, якщо тривалiсть виконання визначена у годинах) прострочення сплачує споживачевi пеню у розмiрi трьох вiдсоткiв вартостi роботи (послуги), якщо iнше не передбачено законодавством. У разi коли вартiсть роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачевi неустойку в розмiрi трьох вiдсоткiв загальної вартостi замовлення.

     Сплата виконавцем неустойки (пенi), встановленої в разi невиконання, прострочення виконання або iншого неналежного виконання зобов'язання, не звiльняє його вiд виконання зобов'язання в натурi";

     4) частину шосту доповнити словами "чи внаслiдок дiї непереборної сили";

     5) частину сьому пiсля слiв "недолiки в роботi" доповнити словом "(послузi)";

     6) частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. Виконавець залежно вiд характеру i специфiки виконаної роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачевi розрахунковий документ, що засвiдчує факт виконання роботи (надання послуги)".

     13. Статтю 17 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Виробник (виконавець, продавець) звiльняється вiд вiдповiдальностi, якщо доведе, що шкоду заподiяно з вини самого споживача внаслiдок порушення ним встановлених правил використання, зберiгання чи транспортування товару (роботи, послуги) або дiї непереборної сили".

     14. У статтi 18:

     1) абзаци перший-десятий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Споживач має право на одержання необхiдної, доступної, достовiрної та своєчасної iнформацiї про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливiсть їх свiдомого i компетентного вибору. Iнформацiя повинна бути надана споживачевi до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

     Iнформацiя про товари (роботи, послуги) повинна мiстити:

     назву товару;

     зазначення нормативних документiв, вимогам яких повиннi вiдповiдати вiтчизнянi товари (роботи, послуги);

     данi про основнi властивостi товарiв (робiт, послуг), а щодо продуктiв харчування - про склад (включаючи перелiк використаної у процесi їх виготовлення сировини, в тому числi харчових добавок), номiнальну кiлькiсть (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну цiннiсть, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категорiями споживачiв, а також iншу iнформацiю, що поширюється на конкретний продукт;

     вiдомостi про вмiст шкiдливих для здоров'я речовин порiвняно з вимогами нормативно-правових актiв та нормативних документiв i протипоказання щодо застосування;

     позначку про застосування генної iнженерiї пiд час виготовлення товарiв;

     данi про цiну (тариф), умови та правила придбання товарiв (виконання робiт, надання послуг);

     дату виготовлення;

     вiдомостi про умови зберiгання;

     гарантiйнi зобов'язання виробника (виконавця);

     правила та умови ефективного i безпечного використання товарiв (робiт, послуг);

     термiн придатностi (служби) товарiв (робiт, послуг), вiдомостi про необхiднi дiї споживача пiсля його закiнчення, а також про можливi наслiдки в разi невиконання цих дiй;

     найменування та адресу виробника (виконавця, продавця) i пiдприємства, яке здiйснює його функцiї щодо прийняття претензiй вiд споживача, а також проводить ремонт i технiчне обслуговування";

     2) в абзацi першому частини другої слово "технiчнiй" замiнити словом "супровiднiй" та пiсля слiв "iншим способом" доповнити словами "(у доступнiй наочнiй формi)";

     3) частину третю виключити;

     4) абзац перший частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "4. Якщо надання недоступної, недостовiрної, неповної або несвоєчасної iнформацiї про товар (роботу, послугу) та про виробника (виконавця, продавця) спричинило";

     5) частину п'яту доповнити абзацом такого змiсту:

     "Продавець не звiльняється вiд вiдповiдальностi у разi неотримання ним вiд виробника (iмпортера) вiдповiдної iнформацiї про товар".

     15. Частину четверту статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Споживач має право на перевiрку якостi, безпеки, комплектностi, мiри, ваги та цiни товарiв (робiт, послуг), що придбаваються (замовляються), демонстрацiю безпечного та правильного їх використання. На вимогу споживача продавець (виконавець) у цих випадках зобов'язаний надати йому контрольно-вимiрювальнi прилади, документи про якiсть, безпеку, цiну товарiв (робiт, послуг).

     У разi коли пiд час гарантiйного термiну необхiдно визначити причини втрати якостi товару (роботи, послуги), продавець (виконавець) зобов'язаний у триденний термiн з дня одержання вiд споживача письмової заяви органiзувати проведення експертизи товару (роботи, послуги). Експертиза провадиться за рахунок продавця (виконавця). Якщо в результатi експертизи буде доведено, що недолiки виникли пiсля передачi товару (роботи, послуги) споживачевi внаслiдок порушення ним встановлених правил використання, зберiгання чи транспортування, дiй третiх осiб, вимоги споживача не пiдлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний вiдшкодувати продавцю (виконавцю, пiдприємству, яке виконує його функцiї) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець) мають право оскаржувати висновки експертизи у судовому порядку".

     16. У статтi 20:

     1) в абзацi третьому частини першої слова "товарний чи касовий чек або iншi документи, виданi" замiнити словами "розрахунковий документ, виданий";

     2) частину другу доповнити абзацом такого змiсту:

     "При розiрваннi договору купiвлi-продажу розрахунки iз споживачем проводяться виходячи з вартостi товару на час його купiвлi. Грошi, сплаченi за товар, повертаються споживачевi у день розiрвання договору, а у разi неможливостi повернути грошi у день розiрвання договору - в iнший термiн за домовленiстю сторiн, але не пiзнiше нiж протягом 7 днiв".

     17. Текст статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi порушення законодавства про захист прав споживачiв суб'єкти господарської дiяльностi сфери торгiвлi, громадського харчування i послуг несуть вiдповiдальнiсть за:

     вiдмову споживачу в реалiзацiї його прав, установлених пунктом 1 статтi 14 i пунктом 3 статтi 15 цього Закону, - у десятикратному розмiрi вартостi товару, виконаної роботи (наданої послуги) виходячи з цiн, що дiяли на час придбання товару, замовлення роботи (надання послуги), але не менше двох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     виготовлення або реалiзацiю товару, виконання роботи, надання послуги, що не вiдповiдає вимогам нормативних документiв, - у розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi виготовленої або одержаної для реалiзацiї партiї товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а у разi якщо законодавством суб'єкт господарської дiяльностi звiльнений вiд ведення обов'язкового облiку доходiв i витрат, - у розмiрi десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     реалiзацiю товару, виконання роботи, надання послуги, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї, але не має сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання iноземного сертифiката), - у розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi одержаної для реалiзацiї партiї товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а у разi якщо законодавством суб'єкт господарської дiяльностi звiльнений вiд ведення обов'язкового облiку доходiв i витрат, - у розмiрi десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     виготовлення, реалiзацiю товару, виконання роботи, надання послуги, що не вiдповiдає вимогам нормативних документiв стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачiв i навколишнього природного середовища, - у розмiрi 300 вiдсоткiв вартостi виготовленої або одержаної для реалiзацiї партiї товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а у разi якщо законодавством суб'єкт господарської дiяльностi звiльнений вiд ведення обов'язкового облiку доходiв i витрат, - у розмiрi п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     реалiзацiю товару, виконання роботи, надання послуги, заборонених для виготовлення та реалiзацiї (виконання, надання) вiдповiдним державним органом, - у розмiрi 500 вiдсоткiв вартостi одержаної для реалiзацiї партiї товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а у разi якщо законодавством суб'єкт господарської дiяльностi звiльнений вiд ведення обов'язкового облiку доходiв i витрат, - у розмiрi ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     реалiзацiю небезпечного товару (отрути, отрутохiмiкату, вибухо- i вогненебезпечної речовини тощо) без належного попереджувального маркування, а також без iнформацiї про правила i умови безпечного його використання - у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi одержаної для реалiзацiї партiї товару, але не менше двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а у разi якщо законодавством суб'єкт господарської дiяльностi звiльнений вiд ведення обов'язкового облiку доходiв i витрат, - у розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     вiдсутнiсть необхiдної, доступної, достовiрної та своєчасної iнформацiї про товар, роботу, послугу - у розмiрi 30 вiдсоткiв вартостi одержаної для реалiзацiї партiї товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а у разi якщо законодавством суб'єкт господарської дiяльностi звiльнений вiд ведення обов'язкового облiку доходiв i витрат, - у розмiрi п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     створення перешкод службовiй особi спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв у проведеннi перевiрки якостi товарiв, виконуваних (виконаних) робiт, надаваних (наданих) послуг, а також правил торговельного та iнших видiв обслуговування - у розмiрi вiд 1 до 10 вiдсоткiв вартостi реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг за минулий календарний мiсяць, але не менше десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а у разi якщо законодавством суб'єкт господарської дiяльностi звiльнений вiд ведення обов'язкового облiку доходiв i витрат, - у розмiрi десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     реалiзацiю товару, термiн придатностi якого минув, - у розмiрi 200 вiдсоткiв вартостi залишку одержаної для реалiзацiї партiї товару, але не менше п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     порушення умов договору мiж споживачем i виконавцем про виконання роботи, надання послуги - у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi роботи, послуги. Тi самi дiї, вчиненi щодо групи споживачiв, - у розмiрi вiд 1 до 10 вiдсоткiв вартостi виконаних робiт, наданих послуг за минулий календарний мiсяць, але не менше п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Суми штрафiв зараховуються до державного бюджету.

     Порядок стягнення штрафiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     18. У текстi Закону слова "службова особа державного органу у справах захисту прав споживачiв", "господарюючий суб'єкт", "виготiвник" у всiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "службова особа спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв", "суб'єкт господарської дiяльностi", "виробник" у вiдповiдних вiдмiнках.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
10 сiчня 2002 року
N 2949-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.