ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про тимчасовий порядок митного оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою, що надходять на митну територiю України вiд iноземних юридичних i фiзичних осiб

     З метою вирiшення питання митного оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою, що надiйшли пiсля 8 сiчня 1997 року i затриманi в даний час митними органами, запобiгання ввезенню пiд виглядом гуманiтарної допомоги комерцiйних вантажiв, полiпшення органiзацiї приймання та розподiлу товарiв (предметiв), якi надходять як гуманiтарна допомога до України, Верховна Рада України постановляє:

     1. До законодавчого врегулювання порядку та умов отримання або надання гуманiтарної допомоги уповноважити Комiсiю з питань координацiї приймання, транспортування, охорони та розподiлу гуманiтарної допомоги, що надходить iз зарубiжних країн, при Кабiнетi Мiнiстрiв України на своїх засiданнях приймати рiшення про звiльнення вiд сплати ввiзного мита та iнших податкiв з вантажiв з гуманiтарною допомогою, за винятком пiдакцизних товарiв (предметiв).

     Державнiй митнiй службi України здiйснювати пропуск на митну територiю України вантажiв з гуманiтарною допомогою за умови наявностi вiдповiдного рiшення Комiсiї.

     2. Митне оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою здiйснюється на пiдставi Митного кодексу України та рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Товари (предмети), що ввозяться як гуманiтарна допомога, пiдлягають обов'язковому декларуванню в митному органi з нанесенням на них у визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку клейма "Гуманiтарна допомога. Продаж заборонено". Митний орган здiйснює митне оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою без сплати митних зборiв.

     Митнi збори за знаходження вантажiв з гуманiтарною допомогою стягуються починаючи з 31-го календарного дня пiсля прийняття цих вантажiв пiд митний контроль.

     3. Митнi органи надають Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям таку iнформацiю:

     про кожний факт надходження вантажiв з гуманiтарною допомогою для пiдтвердження повноважень отримувача;

     щомiсячний звiт за встановленою формою про митне оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою.

     4. Доручити Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям разом з державними податковими органами контролювати отримання та кiнцеве використання товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, а в разi використання їх не за призначенням або з метою отримання прибутку вирiшувати питання про притягнення винних до вiдповiдальностi як за ухилення вiд сплати податкiв.

     З метою контролю за облiком, збереженням, розподiлом i використанням товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги при Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київськiй та Севастопольськiй мiських державних адмiнiстрацiях створюються комiсiї з питань координацiї приймання, транспортування, охорони та розподiлу гуманiтарної допомоги з представникiв органiв мiсцевого самоврядування, громадських, благодiйних та релiгiйних органiзацiй.

     5. Доручити Кабiнету Мiнiстрiв України розробити i у березнi 1997 року внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про порядок отримання, оформлення, розподiлу i контролю гуманiтарної допомоги, що надходить в Україну вiд iноземних юридичних i фiзичних осiб.

Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ

м. Київ
19 лютого 1997 року
N 85/97-ВР

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.