МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 06.11.98 р. N 13-8-5922

 

Кабiнет Мiнiстрiв України


На виконання доручення КМУ вiд 21 жовтня 1998 р. N  19732/57, N 19794/90

     На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 1998 року NN 19732/57, 19794/90 у Мiнiстерствi юстицiї України розглянуто питання щодо продовження термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах i повiдомляється.

     Чинним законодавством України, зокрема статтею 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" встановлено наступний порядок вивезення давальницької сировини українського замовника за межi митної територiї України та повернення в Україну готової продукцiї:

     "1. Давальницька сировина, що не обкладається вивiзним (експортним) митом, податками та зборами, вивозиться з митної територiї України на пiдставi подання українським замовником органовi митного контролю письмового зобов'язання щодо повернення в Україну готової продукцiї, виробленої з цiєї сировини (або повернення в Україну валютної виручки вiд реалiзацiї готової продукцiї), не пiзнiш як через 90 календарних днiв з моменту оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї.

     2. Виходячи з технологiчних особливостей виробництва Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати iншi термiни виконання окремих видiв операцiй з давальницькою сировиною".

     "5. У разi, коли давальницька сировина, яка вивозиться за межi митної територiї України українським замовником, пiдлягає обкладенню вивiзним (експортним) митом, подачами та зборами, їх сплата (крiм митних зборiв) провадиться українським замовником шляхом видачi простого векселя з вiдстроченням платежу на перiод здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, але не бiльш як на 90 календарних днiв з моменту оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї".

     "7. Мiнiстерство фiнансiв України або уповноваженi ним органи можуть давати дозволи на вiдстрочення оплати векселiв або погашення письмових зобов'язань окремим суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах на пiдставi кредитної угоди, укладеної з українським замовником. За користування кредитом суб'єкти пiдприємницької дiяльностi вносять до бюджету, до якого замовник сплачує податок на прибуток, плату у розмiрi 0,5 облiкової ставки Нацiонального банку України, що застосовується на день продовження строку платежу за векселем або погашення письмового зобов'язання".

     "4. У разi ввезення готової продукцiї або повернення в Україну валютної виручки вiд реалiзацiї готової продукцiї у повному обсязi у перiод, зазначений у частинах першiй, другiй та сьомiй цiєї статтi, письмове зобов'язання погашається".

     Враховуючи наведене, вважаємо, що дозволи Мiнiстерства фiнансiв України (уповноважених ним органiв) на вiдстрочення оплати векселiв або погашення письмових зобов'язань слiд розглядати як дозволи на продовження термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною для окремих суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     Зазначаємо також, що згiдно з статтею 147 Конституцiї України офiцiйне тлумачення законiв України здiйснюється Конституцiйним Судом України.

     Одночасно повiдомляємо, що станом на 6 листопада 1998 року листiв вiд спiввиконавцiв доручення, незважаючи на нагадування, не надiйшло.

Заступник Мiнiстра Л. В. Єфiменко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.