МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ

вiд 5 липня 2002 року N АД-43/2002/52-63

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула звiт Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України (далi - Мiнiстерство) "Про результати антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї" та керуючись ст. 16 Закону, Комiсiя вирiшила:

     1. Застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв вiдповiдних марок та типiв походженням з Росiйської Федерацiї, якi класифiкуються згiдно з Державним класифiкатором України "Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi" за кодом 8608 00 10 00 та мають такий опис:

     "Стацiонарне обладнання залiзничних та трамвайних колiй; механiчнi (включаючи електромеханiчнi) прилади сигналiзацiї, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та трамвайних колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових магiстралях, спорудах для паркування, портових спорудах або на аеродромах; їх частини:

     - устаткування та обладнання для залiзничних та iнших колiй" (далi - Товар), згiдно з перелiком, що додається.

     2. Установити, що:

     2.1) остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну Товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення;

     2.2) розмiр ставки антидемпiнгового мита становить 59,4 %;

     2.3) антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi Товару, яка розраховується вiдповiдно до базисних умов поставки DAF - кордон України;

     2.4) антидемпiнгове мито справляється митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), у т. ч. мита, митних податкiв i зборiв тощо, якi справляються при iмпортi в Україну товарiв;

     2.5) антидемпiнговi заходи застосовуються термiном на п'ять рокiв з дня набрання чинностi цим рiшенням;

     2.6) застосування антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення Товару;

     2.7) забороняється ввезення на митну територiю України Товару без сплати антидемпiнгового мита та сертифiкату походження.

     3. Доручити:

     3.1) Держмитслужбi видати вiдповiднi акти на виконання рiшення Комiсiї;

     3.2) Мiнiстерству забезпечити публiкацiю рiшення Комiсiї у газетi "Урядовий кур'єр";

     3.3) Мiнiстерству i Держмитслужбi вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання iмпорту в Україну Товару в обхiд застосованих остаточних антидемпiнгових заходiв;

     3.4) МЗС України нотифiкувати компетентнi органи Росiйської Федерацiї про рiшення Комiсiї.

     4. Рiшення Комiсiї набуває чинностi з дня його опублiкування.

Додаток
до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi
вiд 5 липня 2002 р. N АД-43/2002/52-63

Перелiк вiдповiдних типiв та марок стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї, до яких застосованi остаточнi антидемпiнговi заходи

     Для колiй магiстрального транспорту:

     - Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/11, колiя 1520 мм проект 1740.00.000 маса 14,8 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колiя 1520 мм проект 2215.00.000 маса 13,6 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/11, колiя 1520 мм, проект 2433.00.000 маса 14,3 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колiя 1520 мм, проект 2434.00.000 маса 13,1 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/6, колiя 1520 мм, проект 2307.00.000 маса 7,9 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-50, марки 1/11, колiя 1520 мм проект 2497.00.000 маса 11,0 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-50, марки 1/9, колiя 1520 мм проект 2498.00.000 маса 10,0 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-50, марки 1/6, колiя 1520 мм проект 1581.00.000 маса 6,6 тонни.

     Для колiй промислових та гiрничо-збагачувальних пiдприємств:

     - Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колiя 1524 мм проект ЛПТП 665121.102 маса 11,5 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/7, колiя 1524 мм проект ЛПТП 665121.103 маса 8,2 тонни.

     Для колiй метрополiтену:

     - Стрiлочний перевод типу Р-50, марки 1/5, колiя 1524 мм проект 1909.00.000 маса 6,9 тонни.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.