ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.04.99 р. N 11/2-4588

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Стосовно порядку митного оформлення окремих видiв товарiв

     За останнiй час значно збiльшилась кiлькiсть запитiв митних органiв стосовно проблем, якi виникають при митному оформленнi товарiв, по вiдношенню до яких винесенi i вступили в силу рiшення судiв, що регулюють порядок їх митного оформлення.

     З метою забезпечення належного виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.03.99 р. N 433 "Про тимчасовий порядок митного оформлення товарiв, якi ввозяться на митну теритрiю України пiдприємствами з iноземними iнвестицiями" та оперативного вирiшення питань, що виникають в процесi митного оформлення зазначених товарiв, керуючись статтями 37, 38 Митного кодексу України, митне оформлення товарiв, по вiдношенню до яких судовими рiшеннями встановлено порядок митного оформлення iнший, нiж передбачено чинним законодавством, здiйснюється виключно у митницях, безпосередньо пiдпорядкованих Державнiй митнiй службi України:

     енергоносiїв (нафтопродуктiв) - в Центральнiй енергетичнiй митнiицi;

     iнших товарiв - в Київськiй обласнiй митницi.

     Начальникам митних органiв iнформувати про зазначений порядок особовий склад пiдпорядкованих митниць та суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, розташованих у зонi дiяльностi митного органу.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.