ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.05.99 N 15/1-1464-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення вантажiв, якi iмпортуються на виконання Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво.

     Iнформуємо, що 20.04.99 р. набула чинностi Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, яка була пiдписана 11 травня 1998 року.

     На виконання статтi 4 вищезазначеної Угоди, з метою сприяння реалiзацiї проектiв або програм спiвробiтництва, митне оформлення iмпортованого в Україну обладнання, матерiалiв, якi фiнансуються нiдерландською стороною в рамках вказаної Угоди, здiйснюється без сплати податкiв та зборiв (крiм митних зборiв).

     Застосування преференцiйного режиму по сплатi митних податкiв здiйснюється за умови виконання положень спiльного з Нацiональним Агентством України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї наказу Держмитслужби вiд 15.10.97 р. N 42/505 "Про порядок контролю та митного оформлення вантажiв мiжнародної технiчної допомоги".

     При цьому, застосовуються наступнi класифiкатори звiльнень вiд сплати митних податкiв:

     - по миту "93";

     - по акцизному збору "88";

     - по ПДВ "89".

     Додаток: текст Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, на 8 арк.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.