Лист Державного митного комiтету України

вiд 20 жовтня 1994 р. N 11/3-3623


ПРО ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРIВ ПРИ ПОВЕРНЕННI ЇХ IЗ-ЗА КОРДОНУ ВНАСЛIДОК РОЗТОРГНЕННЯ КОНТРАКТУ

     В зв'язку з запитами вiд митниць стосовно порядку митного оформлення товарiв повiдомляємо наступне:

     1. Якщо повернення продукцiї з-за кордону вiдбулось внаслiдок розторгнення контракту, технiчним та iншим причинам (що вiдповiдним чином пiдтверджується сторонами контракту або iншими вiдповiдними державними органами) митне оформлення необхiдно проводити як на ввезення майна, але не пiзнiше встановленого термiну повернення валютної виручки у вiдповiдностi з чинним законодавством. Попередня декларацiя анулюється з обов'язковим повiдомленням до IОЦ Держмиткому. У випадках, коли експортний вантаж повнiстю оформлений у митному вiдношеннi, не перетнув митного кордону України, ВМД анулюється на пiдставi письмового звернення суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi з зазначенням причин невивезення вантажу, обов'язкового повернення митницi ранiше оформлених товаросупровiдних документiв та екземплярiв вантажної митної декларацiї.

     2. Вивезення за межi митної територiї України не оформлених у митному вiдношеннi iмпортних вантажiв з причин змiни в контрактi, законодавства України, несплатоспроможностi одержувача таких вантажiв та iнших, оформляється у митному вiдношеннi як транзит або на пiдставi ст.94 Митного Кодексу України. В разi повного митного оформлення iмпортних вантажiв одержувачем, їх випуск за межi України має проводитись на загальних пiдставах.

     3. Продукцiя, що надходить на митну територiю України або призначена до вiдправки за її межi згiдно рекламацiйних актiв для гарантiйного ремонту, обслуговування тощо, оформляється у митному вiдношеннi як майно (при цьому мають бути пiдстави, зазначенi в контрактi на поставку для замiни або гарантiйного обслуговування продукцiї).

     Якщо повернення бракованої продукцiї не передбачено контрактом, то продукцiя, яка надiйшла в Україну або вiдправляється за її межi замiсть бракованої у митному вiдношеннi оформляється на загальних пiдставах. В зазначеному випадку слiд враховувати належнiсть таких вантажiв до їх товаровиробникiв.

Заступник Голови Комiтету О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.