ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.06.99 N 11/2-6249

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про надiслання наказу Держмитслужби вiд 13.05.99 N 280

     Для використання в оперативнiй роботi надсилаємо наказ Держмитслужби вiд 13.05.99 N 280 "Про затвердження Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв" зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 03.06.99 за N 347/3640.

     Цей наказ, за виключенням пункту 3, набирає чинностi з 13.06.99. Про введення в дiю п.3 наказу буде поiнформовано додатково.

     З метою пiдготовленого переходу на використання зазначеного Порядку та уникнення затримок АТЗ суб'єкти господарської дiяльностi - власники (володiльцi) АТЗ можуть провести декларування автотранспортних засобiв згiдно з цим Порядком до 28.07.99. Автотранспортнi засоби, якi не оформленi вiдповiдно до Порядку, пiдлягають пропуску через митний кордон до 28.07.99 за ранiше встановленими правилами.

     Листи Держмитслужби, в яких викладений порядок митного оформлення автотранспортних засобiв окремих пiдприємств (вiд 10.09.97 N 11/6-8553, вiд 21.10.97 N 11/3-9964, вiд 25.12.97 N 11/3-12331, вiд 30.12.97 N 11/6-12492, вiд 28.01.98 N 11/3-920, вiд 03.02.98 N 11/3-1125), скасовуються з 28.07.99.

     При цьому звертаємо увагу.

     1. Аркушi контролю виготовляються власниками (володiльцями) АТЗ на аркушах паперу формату А4 (за допомогою комп'ютера). На одному аркушi формату А4 (в тому числi на зворотному боцi) має бути наведена цiлком вся форма Аркуша контролю вiдповiдно до додатку 2 Порядку. При цьому номер оформленого Аркуша контролю проставляється у вiдповiднiй позицiї також i на зворотному боцi. Для бiльш правильного i рацiонального внесення вiдомостей розмiри граф можуть бути змiненi.

     2. Запис "Порожнiй" в Аркушi контролю ( вiдповiдно до п.2.6 Порядку) робиться виключно у випадку, якщо АТЗ перемiшуються за товарами або повертаються в Україну та в них вiдсутнi товари, що перебувають пiд митним контролем.

     Вiдмiтка "Порожнiй" (вiдповiдно до пункту 2.7 Порядку) буде застосовуватись у формалiзованому виглядi в ЦДБ ДМСУ пiсля впровадження за окремим розпорядженням Держмитслужби програмного забезпечення згiдно з пунктом 3 наказу.

     3. В разi, якщо АТЗ перемiщуються тiльки з пасажирами, в Аркушi контролю здiйснюються записи тiльки про наявнi вiдомостi (роздiл 6 сектору В не заповнюється).

     4. Вiдповiдно до пункту 1.6 Порядку в разi, якщо товари перемiщуються в причепi або напiвпричепi, вiдомостi про вантаж зазначаються (роздiл 6 сектору В Аркушу контролю) в Аркушах контролю на кожний з транспортних засобiв (як в Аркушi контролю на причiп (напiвпричiп) так i в Аркушi контролю на тягач). Таким чином оформленню обов'язково пiдлягають два вiдповiдних Аркушi контролю.

Додаток: зазначене на 15 арк.

Перший заступник Голови Служби О.Егоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.