Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 637 від 10.11.2000

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

вiд 13 травня 1999 року N 280


Про затвердження Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
3 червня 1999 р. за N 347/3640


     Згiдно зi статтею 37 Митного кодексу України з метою застосування єдиного порядку митного оформлення транспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв, i пiдвищення вiдповiдальностi українських перевiзникiв щодо обов'язкової доставки товарiв у митницi призначення НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв (додається).

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, пункти 80 - 82 Правил митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмиткому вiд 13.06.95 N 253 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.95 за N 290/826.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С. А.) розробити вiдповiдне програмне забезпечення та ввести його в дiю з 01.01.00.

     4. Установити, що пункти 2.5 - 2.9 Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв, набирають чинностi в частинi передання iнформацiї до центральної бази даних Держмитслужби з моменту введення в дiю програмного забезпечення, розробленого на виконання п. 3 цього наказу.

     5. Управлiнню нетарифного регулювання (Пашинний О. I.) та Правовому управлiнню (Тимошенко С. В.) забезпечити в установлений термiн державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Прес-центру (Старостiн А. А.) забезпечити доведення цього наказу до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi України через засоби масової iнформацiї.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I. М.

Голова Служби Ю. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 13 травня 1999 р. N 280
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
3 червня 1999 р. за N 347/3640

Порядок митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв

1. Загальнi положення

     1.1 Порядок митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв (далi - Порядок), регламентує умови перемiщення автотранспортних засобiв (далi - АТЗ) порожнiх, з пасажирами або з товарами через митний кордон України.

     1.2 Дiя цього Порядку поширюється на автотранспортнi засоби (автомобiлi, автобуси, тягачi з причепами i напiвпричепами та iн.), що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв, а також на транспортнi засоби пiдприємств, установ, органiзацiй, iнших юридичних осiб та суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi використовуються для виїзду за кордон (вiдрядження тощо) працiвникiв цих органiзацiй. Такi транспортнi засоби можуть:

     а) перебувати у вiльному обiгу на митнiй територiї України;

     б) бути оформленими вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення на митну територiю України.

     1.3 Власники (володiльцi) автотранспортних засобiв, за винятком АТЗ, якi не мають вантажних вiддiлень (сiдельнi тягачi, причепи-розпуски, причепи та напiвпричепи для перевезень великовагових та негабаритних вантажiв та iн.), повиннi завiрити в митному органi свiдоцтва про допущення дорожнiх транспортних засобiв до перевезення вантажiв пiд митними печатками та пломбами.

     1.4 Для багаторазового перемiщення через митний кордон України АТЗ, що перебувають у вiльному обiгу на митнiй територiї України, власником (володiльцем) цих АТЗ подається митницi заповнена вiдповiдно до Порядку заповнення вантажної митної декларацiї на автотранспортнi засоби (додаток 1) вантажна митна декларацiя (далi - ВМД), термiн дiї якої 1 рiк з моменту оформлення. До ВМД додаються аркушi контролю за перемiщенням транспортних засобiв через митний кордон України (далi - Аркуш(i) контролю) (додаток 2).

     1.5 Для багаторазового перемiщення через митний кордон України АТЗ, що тимчасово ввезенi на митну територiю України, володiлець цих АТЗ подає митницi для оформлення тiльки Аркушi контролю. Замiсть ВМД, зазначеної в п. 1.4, використовується ВМД, оформлена на тимчасове ввезення.

     1.6 Перемiщення АТЗ через митний кордон України здiйснюється за умови подання в пунктi пропуску на митному кордонi України Аркушiв (Аркуша) контролю, оформлених вiдповiдно до цього Порядку, на кожний транспортний засiб (автомобiль, автобус, тягач, причiп, напiвпричiп тощо).

     1.7 Кожний факт перетину митного кордону України транспортними засобами фiксується у вiдповiдних Аркушах (Аркушi) контролю.

     1.8 Одна ВМД, зазначена в п. 1.4, може заповнюватись на всi транспортнi засоби, якi використовуються пiдприємством для мiжнародних перевезень, але не бiльш нiж на 785 одиниць. При цьому у вiдповiднiй графi 31 ВМД має зазначатися один транспортний засiб (автомобiль, причiп, напiвпричiп тощо).

     1.9 При оформленнi ВМД на вiдповiдну кiлькiсть транспортних засобiв використовуються бланки форм МД-2, МД-3 (МД-8).

     1.10 Митнi збори за оформлення ВМД на вiдповiдну кiлькiсть транспортних засобiв справляються в порядку, установленому для тимчасового ввезення (вивезення). Митнi збори за оформлення Аркушiв контролю не справляються.

     1.11 При оформленнi вантажної митної декларацiї на товари, якi перемiщуватимуться через митний кордон України автотранспортним засобом, власником (володiльцем) якого є український суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, у 9 роздiлi графи 44 проставляються код документа "0013", номер i дата ВМД на цей АТЗ на пiдставi пред'явленого Аркуша контролю. У разi вiдсутностi ВМД на товари, що перебувають пiд митним контролем, номер i дата ВМД на АТЗ зазначаються в документi, за яким здiйснюється контроль за доставкою вантажу в митницю призначення.

     1.12 За вiдсутностi Аркушiв (Аркуша) контролю, оформлених вiдповiдно до цього Порядку, АТЗ не допускаються до мiжнародного перевезення товарiв, якi вивозитимуться з України.

     1.13 В'їзд АТЗ на територiю України за Аркушами контролю, за якими термiн дiї ВМД, зазначеної в п. 1.4, закiнчився, дозволяється.

     1.14 Транспортнi засоби, що тимчасово ввезенi на територiю України i перебувають у користуваннi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, до закiнчення термiнiв тимчасового ввезення вiдповiдно до статтi 71 Митного кодексу України, мають бути:

     вивезенi за межi митної територiї України (митницi подається вантажна митна декларацiя, заповнена згiдно з п. 5.4 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 22.07.98 за N 469/2909, з обов'язковим проведенням митницею митного огляду транспортного засобу пiд час проведення митного оформлення його зворотного вивезення);

     або заявленi митницi з метою вiльного обiгу;

     або переданi митницi з метою передання у власнiсть держави;

     або знищенi пiд контролем митницi, якщо вони не можуть бути використанi як вироби чи матерiали.

2. Порядок оформлення вантажної митної декларацiї на автотранспортний засiб

     2.1 Вантажна митна декларацiя, зазначена в п. 1.4, подається пiдприємством, якому належать транспортнi засоби, митному органу за мiсцем державної реєстрацiї пiдприємства.

     2.2 До вантажної митної декларацiї, оформленої вiдповiдно до цього Порядку (або до ВМД, оформленої згiдно з п. 5.3 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi), додаються Аркушi контролю, виконанi декларантом за допомогою комп'ютера або друкарським способом на кожний транспортний засiб (автомобiль, автобус, причiп, напiвпричiп тощо).

     2.3 На кожному Аркушi контролю зазначаються номер i дата ВМД, термiн дiї ВМД, зазначеної у п. 1.4, або термiн зворотного вивезення за ВМД, зазначеною в п. 1.5, порядковий номер, проставлений у графi 32 ВМД, пiд яким задекларовано транспортний засiб, зазначений в Аркушi контролю, вiдомостi про власника (володiльця) АТЗ, серiя, номер i дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу, номер державної реєстрацiї транспортного засобу в органах ДАI та проставляються печатка декларанта й особиста номерна печатка (далi - ОНП) iнспектора митницi, що здiйснив оформлення Аркушiв контролю. При цьому в Аркушi контролю сектори А (крiм роздiлу 7) i С заповнюються декларантом, а роздiл 7 сектора А, сектори В i Д - iнспектором митницi.

     2.4 Кiлькiсть Аркушiв контролю не обмежується. Вони подаються пiдприємством у достатнiй кiлькостi для оформлення мiжнародних перевезень. У разi використання пiдприємством Аркушiв контролю до закiнчення термiну дiї ВМД, зазначеної в п. 1.4 (але не пiзнiш як через 11 мiсяцiв з моменту оформлення цiєї ВМД), або до закiнчення термiну зворотного вивезення за ВМД, заповненою згiдно з п. 5.3 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, за заявою пiдприємства можуть бути оформленi додатковi Аркушi контролю. При цьому використанi Аркушi контролю пiдприємство має здати в митницю.

     2.5 Для оформлення зазначених Аркушiв контролю суб'єктом пiдприємницької дiяльностi подаються митницi їх електроннi копiї.

     Пiсля оформлення вантажної митної декларацiї на вiдповiдну кiлькiсть транспортних засобiв, заповненої вiдповiдно до цього Порядку, або пiсля оформлення потрiбної кiлькостi Аркушiв контролю на додаток до ВМД, оформленої згiдно з п. 5.3 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, митниця, яка здiйснила таке оформлення, у термiн, що не перевищує 4 годин з моменту оформлення цих ВМД з Аркушами контролю або Аркушiв контролю, використовуючи електронний зв'язок з центральною базою даних Держмитслужби (далi - ЦБД ДМСУ), передає в електронному виглядi до ЦБД ДМСУ iнформацiю про оформлення ВМД i вiдповiдної кiлькостi Аркушiв контролю i ставить її на контроль.

     2.6 Iнспектор митницi на кордонi пiд час митного оформлення АТЗ, що перемiщується через митний кордон України, в оперативному режимi перевiряє наявнiсть у ЦБД ДМСУ вiдповiдних ВМД з Аркушами контролю (у разi вiдсутностi зв'язку мiж пунктом пропуску на кордонi та ЦБД ДМСУ перевiрка не проводиться), заносить потрiбнi вiдомостi до Аркушiв контролю та вiдповiдного журналу, робить в Аркушах контролю вiдмiтку про перетин митного кордону, пропускає АТЗ через митний кордон України. За вiдсутностi в АТЗ товарiв та iнших предметiв, що перебувають пiд митним контролем, у графi "Вiдомостi про вантаж" Аркуша контролю робиться запис "Порожнiй". При цьому кожному виїзду АТЗ з України має обов'язково вiдповiдати його в'їзд.

     2.7 Пiсля здiйснення операцiй, зазначених у п. 2.6, iнспектор в оперативному режимi передає до ЦБД ДМСУ iнформацiю про пропуск АТЗ, а саме:

     номер печатки;

     номер службового посвiдчення iнспектора;

     дату та час перетину кордону;

     прiзвище, iм'я, по батьковi водiя;

     номер, дату видачi посвiдчення водiя та назву органу, яким видано це посвiдчення;

     при вивезеннi та транзитi товарiв - номер i дату вiдповiдної ВМД;

     при ввезеннi товарiв - номер i дату акцизної, попередньої ВМД або попереднього повiдомлення;

     номер товарно-транспортної накладної (CMR та iн.);

     номер i дату комерцiйних документiв (рахунку-фактури, invoice, Rechnung);

     у разi перетину АТЗ митного кордону України без товарiв, якi перебувають пiд митним контролем, з пасажирами або з товарами, вартiсть яких не перевищує 100 доларiв США, робиться вiдмiтка "Порожнiй".

     2.8 Протягом мiсяця з моменту закiнчення одного року пiсля оформлення Аркушiв контролю пiдприємство, якому належать транспортнi засоби, зобов'язане здати до митницi за мiсцем оформлення Аркушi контролю (у тому числi i невикористанi) з вiдмiтками прикордонних митниць про факти перетину митного кордону України, про що на примiрнику ВМД, який перебуває у пiдприємства, робиться запис, який засвiдчується особистою номерною печаткою iнспектора митницi, який прийняв Аркушi контролю.

     2.9 Протягом двох дiб з моменту здачi пiдприємством Аркушiв контролю митниця, використовуючи канали електронного зв'язку, передає вiдповiдну iнформацiю до ЦБД ДМСУ, пiсля чого зазначена ВМД знiмається з контролю.

     2.10 У разi неподання митному органу України Аркуша контролю в установлений термiн або при виявленнi його пiдробки тощо вiдповiдний митний орган вирiшує питання про притягнення винної особи до вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.

     2.11 Аркушi контролю зберiгаються в справах митницi разом з вiдповiдною ВМД.

     2.12 Оформлення наступної ВМД на вiдповiдну кiлькiсть транспортних засобiв можливе лише через 11 мiсяцiв.

     2.13 Для митного оформлення ВМД, зазначеної в п. 1.4, або Аркушiв контролю на додаток до ВМД, заповненої згiдно з п. 5.3 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, який є власником (володiльцем) транспортних засобiв, подаються такi документи:

     лист пiдприємства на iм'я начальника митницi (додаток 3);

     технiчний паспорт (технiчний талон) на транспортний засiб;

     свiдоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажiв пiд митними печатками та пломбами, за винятком АТЗ (пасажирських автобусiв, сiдельних тягачiв, причепiв-розпускiв, причепiв та напiвпричепiв для перевезень великовагових та негабаритних вантажiв та iн.), якi не мають вантажних вiддiлень;

     довiдка про проведення декларування валютних цiнностей, доходiв та майна, що належать резиденту України i знаходяться за її межами, або довiдка про вiдсутнiсть за межами України валютних цiнностей та майна.

3. Порядок митного оформлення автотранспортних засобiв, якi належать нерезидентам

     3.1 Iноземнi транспортнi засоби, якими через митний кордон України перемiщуються товари та пасажири, декларуються без заповнення окремої ВМД. Вiдомостi про такi транспортнi засоби наводяться:

     при ввезеннi товарiв та iнших предметiв в Україну - в CARNET TIR, товарно-транспортнiй накладнiй (CMR тощо), в iнших товаросупровiдних документах. За цими документами та документом контролю за доставкою товарiв у митницю призначення транспортнi засоби направляються прикордонними митницями в митницi призначення для проведення вiдповiдного митного оформлення;

     при в'їздi в Україну без вантажу (для вивезення товарiв за межi України) - в дорожнiх документах;

     при ввезеннi товарiв та iнших предметiв в Україну з метою транзиту - у вiдповiдних ВМД, оформлених вiдповiдно до митного режиму транзиту, у згаданих товаросупровiдних та дорожнiх документах (якщо ВМД не оформлюється - в товаросупровiдних та дорожнiх документах).

     3.2 При виїздi за межi України транспортного засобу, яким здiйснювалось ввезення товарiв та iнших предметiв в Україну, прикордоннiй митницi обов'язково подаються документи, якi пiдтверджують факт доставки цим транспортним засобом товарiв у митницю призначення.

     При виїздi за межi України пiсля ввезення товарiв з метою транзиту митнi органи для виявлення можливих порушень зобов'язання про транзит перевiряють цiлiснiсть накладених забезпечень або упаковки.

     Контроль за доставкою вантажiв автомобiльним транспортом у митницi призначення здiйснюється в порядку, установленому Держмитслужбою.

 

Додаток 1
до п. 1.4 Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв

Порядок заповнення вантажної митної декларацiї на автотранспортнi засоби

     Згiдно з Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї (далi - Iнструкцiя), затвердженою наказом Держмитслужби вiд 13.10.97 N 307, декларантом заповнюються такi графи ВМД: А, В, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 52, 54.

     Графи 7, С та D заповнюються iнспектором митницi.

     Iншi графи ВМД не заповнюються.

Особливостi заповнення граф

     Графа 1 "Тип декларацiї"

     Перший пiдроздiл графи не заповнюється, у другому зазначається код митного режиму "31", у третьому - лiтерний код особливостей перемiщення автотранспортних засобiв "АТЗ".

     Графа 14 "Декларант/представник"

     Якщо автотранспортний засiб декларує пiдприємство-власник, яке є резидентом України i не має свiдоцтва про визнання його декларантом, то в графi наводяться вiдомостi про такого декларанта вiдповiдно до Iнструкцiї, за винятком номера та дати видачi свiдоцтва.

     Графа 22 "Валюта та загальна фактурна вартiсть"

     Правий пiдроздiл графи не заповнюється.

     Графа 31 "Вантажнi мiсця та опис товару"

     "Маркування та кiлькiсть - номери контейнерiв - опис товару"

     Зазначаються державний номер та повнi вiдомостi про транспортний засiб.

     Графа 37 "Процедура"

     У графi проставляється 6-значний код процедури перемiщення товарiв через митний кордон України "310050".

     Графа 44 "Додаткова iнформацiя/поданi документи"

     У графi вiдповiдно до Iнструкцiї зазначаються реквiзити документiв, що подаються згiдно з п. 2.11 Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв.

     У роздiлi 9 проставляються код документа "9000", номер i дата листа пiдприємства на iм'я начальника митницi (додаток 3 до п. 2.13 Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв).

     Графа 45 "Митна вартiсть"

     У графi зазначається заявлена власником (володiльцем) вартiсть транспортних засобiв.

     Графа 52 "Гарантiя не дiйсна для ..."

     У лiвому пiдроздiлi графи зазначається дата (число, мiсяць, рiк), до якої дiйсна ВМД.

 

Додаток 2
до п. 1.4 Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв

Аркуш контролю за перемiщенням автотранспортного засобу через митний кордон України

 

 

 

А

  

N ВМД на транспортний засiб, термiн дiї 

Кiлькiсть оформлених на транспортний засiб аркушiв контролю/ загальна кiлькiсть аркушiв контролю за ВМД  

Назва та iдентифiкацiйний номер власника (володiльця) транспортного засобу  

Вiдомостi про транспортний засiб 

Порядковий номер у графi 32 ВМД, за яким задекларовано транспортний засiб 

Аркуш контролю здано в митницю, П. I. Б. iнспектора митницi, який прийняв аркушi контролю, вiдтиск особистої номерної печатки 

Серiя, номер i дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу 

Державний номер транспортного засобу 

  

             

Аркуш N ___

 

 

 

 

 

В 

Виїзд 

В'їзд 

П. I. Б. водiя    

Посвiд-
чення водiя 

Вiдомостi про вантаж 

П. I. Б. водiя 

Посвiд-
чення водiя 

Вiдомостi про вантаж

1

  

  

1. ВМД (N, дата) ____________________
____________________________________

2. Товарно-транспортна накладна______
____________________________________

3. Рахунки __________________________ 

  

  

1. ВМД, АД, ПД або ПП (N, дата)_____
 __________________________________

2. Товарно-транспортна накладна____ ___________________________________

3. Рахунки ________________________ 

Виїзд дозволено, П. I. Б. iнспектора прикордонної митницi, особиста номерна печатка 

В'їзд дозволено, П. I. Б. iнспектора прикордонної митницi, особиста номерна печатка 

С 

Пiдпис особи, уповноваженої органiзацiєю на декларування, та печатка органiзацiї-декларанта 

Д 

Особиста номерна печатка iнспектора, що здiйснив оформлення аркуша контролю 

Аркуш N_____

  

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

П. I. Б. водiя 

Посвiд-
чення
водiя 

1. ВМД (N, дата) ____________________
____________________________________

2. Товарно-транспортна накладна_____
____________________________________

3. Рахунки __________________________ 

П. I. Б. водiя 

Посвiд-
чення
водiя 

1. ВМД, АД, ПД або ПП (N, дата)____ 
__________________________________

2. Товарно-транспортна накладна ____
___________________________________

3. Рахунки ________________________ 

Виїзд дозволено, П. I. Б. iнспектора прикордонної митницi, особиста номерна печатка 

В’їзд дозволено, П. I. Б. iнспектора прикордонної митницi, особиста номерна печатка 

П. I. Б. водiя 

Посвiд-
чення
 водiя 

1. ВМД (N, дата) ____________________
____________________________________

2. Товарно-транспортна накладна_____
____________________________________

3. Рахунки __________________________ 

П. I. Б. водiя 

Посвiд-
чення
водiя 

1. ВМД, АД, ПД або ПП (N, дата)_____
__________________________________

2. Товарно-транспортна накладна ____
____________________________________

3. Рахунки ________________________ 

Виїзд дозволено, П. I. Б. iнспектора прикордонної митницi, особиста номерна печатка 

В’їзд дозволено, П. I. Б. iнспектора прикордонної митницi, особиста номерна печатка 

П. I. Б. водiя 

Посвiд-
чення
водiя 

1. ВМД (N, дата) ____________________
___________________________________

2. Товарно-транспортна накладна_____
___________________________________

3. Рахунки __________________________ 

П. I. Б. водiя 

Посвiд-
чення
водiя 

1. ВМД, АД, ПД або ПП (N, дата)_____ 
__________________________________

2. Товарно-транспортна
накладна ____
__________________________________

3. Рахунки ________________________ 

Виїзд дозволено, П. I. Б. iнспектора прикордонної митницi, особиста номерна печатка 

В’їзд дозволено, П. I. Б. iнспектора прикордонної митницi, особиста номерна печатка 

П. I. Б. водiя 

Посвiд-
чення водiя 

1. ВМД (N, дата) ____________________
____________________________________

2. Товарно-транспортна накладна_____
____________________________________

3. Рахунки __________________________ 

П. I. Б. водiя 

Посвiд-
чення водiя 

1. ВМД, АД, ПД або ПП (N, дата)_____ 
__________________________________

2. Товарно-транспортна
накладна ____
__________________________________

3. Рахунки ________________________ 

Виїзд дозволено, П. I. Б. iнспектора прикордонної митницi, особиста номерна печатка 

В’їзд дозволено, П. I. Б. iнспектора прикордонної митницi, особиста номерна печатка 

С 

Пiдпис особи, уповноваженої органiзацiєю на декларування, та печатка органiзацiї-декларанта 

Д 

Особиста номерна печатка iнспектора, що здiйснив оформлення аркуша контролю 

Примiтка. П. I. Б. - прiзвище, iм'я, по батьковi. 

Додаток 3
до п. 2.13 Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв

Лист пiдприємства на iм'я начальника митницi

__________ N _________ 

  

Начальнику
_________________ митницi _________________________ 
(прiзвище, iнiцiали) 

 Пiдприємство __________________________________, код за ЄДРПОУ ________________________, 

(назва)                                                      

стоїть на облiку в транзитно-вантажному вiддiлi N__________ _________________________ митницi 

                                                                           (назва) 

i здiйснюватиме протягом року перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв своїми автотранспортними засобами та (або) транспортними засобами, що перебувають у розпорядженнi пiдприємства за зовнiшньоекономiчними договорами вiд ______ N _____ й оформленi в митному режимi тимчасового ввезення. Вiдомостi про транспортнi засоби та ВМД, оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення, наведено нижче.

Довiдка про проведення декларування валютних цiнностей, доходiв та майна, що належать резиденту України i знаходяться за її межами (довiдка про вiдсутнiсть за межами України валютних цiнностей та майна) вiд ________ N ___________, додається.

Адреса пiдприємства: _____________________________________________________________________, 

тел. ______________________ .

Повiдомляємо також додатковi вiдомостi _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

 

N
з/п 

Вiдомостi про транспортнi засоби 

Для транспортних засобiв, оформлених вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення, N i дата ВМД 

Марка 

Державний номер 

Номер шасi (рами, кузова) 

Номер двигуна 

Вартiсть 

Свiдоцтво про реєстрацiю
(N, дата, назва органу, який його видав) 

               
               
               

 Усього ________ (зазначається цифрами та словами загальна кiлькiсть транспортних засобiв) загальною вартiстю _________ .

З наказом Держмитслужби України вiд 13.05.99 N 280 ознайомленi та про вiдповiдальнiсть згiдно зi статтями 71, 109, 113Митного кодексу України попередженi:  

Директор пiдприємства 

________________________
(пiдпис) 

П. I. Б. 

Головний бухгалтер 

________________________
(пiдпис) 

П. I. Б. (за наявностi) 

М. П.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.