НАКАЗ МIНIСТЕРСТВА ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 18 сiчня 1996 р. N 30


Про затвердження iнструкцiї про порядок реєстрацiї представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi в Українi

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 сiчня 1996 р. за N 34/1059

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства економiки України
вiд 15 червня 2007 року N 179

(У текстi наказу слова "УРСР", "управлiння зарубiжних установ" у всiх вiдмiнках замiнено словами "Україна", "вiддiл по роботi з торговельно-економiчними мiсiями та iноземними представництвами" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Мiнiстерства економiки України вiд 15 червня 2007 року N 179)


     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та з метою впорядкування механiзму реєстрацiї представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi в Українi наказую:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок реєстрацiї представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi в Українi (додається).

     2. Головному договiрно-правовому управлiнню (Нестер Л.Д.) забезпечити реєстрацiю цього наказу у встановлений чинним законодавством термiн у Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Управлiнню iнформацiї та iнформатики (Загорняк О.В.) пiдготувати та забезпечити публiкацiю цього наказу у п'ятиденний строк пiсля його реєстрацiї у газетi "Урядовий кур'єр".

     4. Управлiнню зарубiжних установ (Безрученко В.О.) забезпечити суворе дотримання зазначеної Iнструкцiї пiд час реєстрацiї представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi в Українi.

     5. Встановити, що Реєстр представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi в Українi є документом, який мiстить конфiденцiальну iнформацiю.

     6. Визначити порядок, за яким передача вiдомостей про реєстрацiю представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi iншим мiнiстерствам, установам та органiзацiям здiйснюється за дозволом заступника мiнiстра, якому пiдпорядковане управлiння зарубiжних установ.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника мiнiстра Гончарука А.I.

Мiнiстр С.Г.Осика

 

Затверджено
наказом МЗЕЗторгу
вiд 18.01.96 N 30
Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
24 сiчня 1996 р. за N 34/1059


IНСТРУКЦIЯ
про порядок реєстрацiї представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi в Українi

     1. Зазначена Iнструкцiя розроблена вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" з метою впорядкування механiзму реєстрацiї представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi в Українi.

     2. Iноземний суб'єкт господарської дiяльностi, що бажає вiдкрити представництво без намiру здiйснення господарської дiяльностi на територiї України, подає до Мiнiстерства економiки України (далi - Мiнiстерство) такi документи:

     2.1. Заяву з проханням про реєстрацiю представництва, що складається в довiльнiй формi, у якiй необхiдно зазначити:

     найменування iноземного суб'єкта господарювання;

     країну походження iноземного суб'єкта господарювання;

     мiсцезнаходження iноземного суб'єкта господарювання;

     номер телефону, телефаксу;

     мiсто, у якому вiдкривається представництво, iз зазначенням його майбутнього мiсцезнаходження (адреси);

     якщо будуть фiлiї, - указати у яких мiстах;

     кiлькiсть iноземних громадян, якi працюватимуть у представництвi;

     дату заснування iноземного суб'єкта господарювання;

     органiзацiйно-правову форму iноземного суб'єкта господарювання;

     кiлькiсть спiвробiтникiв iноземного суб'єкта господарювання;

     найменування банку iз зазначенням номера рахунку;

     сферу дiяльностi iноземного суб'єкта господарювання;

     мету вiдкриття та сферу дiяльностi представництва, iнформацiю про дiловi зв'язки з українськими партнерами та перспективи розвитку спiвробiтництва.

     2.2. Витяг з торговельного (банкiвського) реєстру країни мiсцезнаходження офiцiйно зареєстрованого головного органу управлiння iноземного суб'єкта господарської дiяльностi.

     2.3. Довiдку з банку, у якому вiдкрито рахунок iноземного суб'єкта господарської дiяльностi.

     2.4. Доручення на здiйснення представницьких функцiй в Українi, оформлене згiдно iз законами країни, де офiцiйно зареєстровано iноземного суб'єкта господарської дiяльностi.

     3. Документи, зазначенi в пiдпунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 пункту 2 цiєї Iнструкцiї, мають бути нотарiально засвiдченi за мiсцем їх видачi, легалiзованi належним чином у консульських установах, якi представляють iнтереси України, якщо мiжнародними договорами України не передбачено iнше, i супроводжуватися перекладом на українську мову, який завiряється печаткою перекладача.

     Документи подаються до Мiнiстерства не пiзнiше 6 мiсяцiв з дати їх видачi в країнi мiсцезнаходження iноземного суб'єкта господарювання.

     4. Пiд час прийняття документiв на реєстрацiю заявниковi видається номер рахунку для сплати державного збору в розмiрi 2500 доларiв США.

     5. У разi, коли на вiдкриття представництва законодавство країни мiсцезнаходження iноземного суб'єкта господарської дiяльностi вимагає особливого дозволу державних установ цiєї країни, копiя такого дозволу, засвiдчена з дотриманням вимог пункту 3, має бути додана до заяви.

     6. За результатами розгляду заяви приймається рiшення про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi або вiдмову в його реєстрацiї.

     Свiдоцтво про реєстрацiю представництва (далi - Свiдоцтво) видається пiсля подання документiв, що вiдповiдають вимогам цiєї Iнструкцiї, до Мiнiстерства, але не пiзнiше нiж через 60 робочих днiв з моменту сплати державного збору.

     Неприйняття рiшення в установлений строк або рiшення про вiдмову в реєстрацiї може бути оскаржено в судовому порядку.

     7. У разi реєстрацiї представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi заявнику видається Свiдоцтво з вiдповiдним номером.

     Данi про реєстрацiю вносяться до Реєстру представництв, що ведеться Мiнiстерством.

     У Реєстрi зазначаються: реєстрацiйний номер представництва, дата реєстрацiї, найменування та мiсцезнаходження iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, який реєструє представництво, мiсцезнаходження представництва, сфера дiяльностi iноземного суб'єкта господарювання та iншi данi.

     8. Представництво iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi вважається вiдкритим з дати реєстрацiї.

     9. У Свiдоцтвi повиннi бути вказанi:

     офiцiйне найменування iноземного суб'єкта господарської дiяльностi;

     кiлькiсть iноземних громадян - службовцiв iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, якi є спiвробiтниками представництва;

     реєстрацiйний номер представництва;

     мiсцезнаходження представництва та його фiлiй.

     10. Свiдоцтво, видане Мiнiстерством, є пiдставою для:

     звернення:

     а) до структурних пiдроздiлiв Департаменту у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;

     б) до митних органiв з метою тимчасового ввезення на територiю України майна та устаткування, необхiдних для службового користування;

     в) вiдкриття поточних рахункiв у банках України;

     г) до iнших органiв державної влади за отриманням необхiдних дозволiв, передбачених законодавством України.

     11. У разi змiн у найменуваннi, керiвництвi представництва, органiзацiйно-правовiй формi, мiсцезнаходженнi, складi iноземних спiвробiтникiв або проголошення iноземного суб'єкта господарської дiяльностi неплатоспроможним або банкрутом його представництво, що дiє на територiї України, зобов'язане повiдомити про це Мiнiстерство в мiсячний строк.

     12. Представництво суб'єкта господарської дiяльностi не є юридичною особою i не здiйснює самостiйно господарської дiяльностi, у всiх випадках воно дiє вiд iменi i за дорученням iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, зазначеного у свiдоцтвi про реєстрацiю, i виконує свої функцiї згiдно iз законодавством України. Представництво iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi може здiйснювати функцiї, пов'язанi з виконанням представницьких послуг, тiльки в iнтересах iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, зазначеного у Свiдоцтвi.

     13. У разi здiйснення представництвом господарської дiяльностi на територiї України таке представництво повинно стати на облiк у податковому органi за своїм мiсцезнаходженням у порядку, установленому центральним податковим органом України, та набути статусу постiйного представництва.

     14. Керiвник представництва дiє на пiдставi доручення вiд iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, засвiдченого з дотриманням вимог пункту 3 Iнструкцiї та iнших вимог, передбачених законодавством України.

     15. Дiяльнiсть представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi припиняється:

     у разi лiквiдацiї iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, який має своє представництво в Українi;

     у разi припинення дiї угоди з iноземною державою, якщо представництво вiдкрито на пiдставi такої угоди i це прямо передбачено положеннями угоди;

     за рiшенням iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, який вiдкрив представництво;

     у разi невиконання iноземним суб'єктом господарської дiяльностi або представництвом вимог законодавства України, в тому числi положень цiєї Iнструкцiї, дiяльнiсть представництва припиняється в судовому порядку.

     У разi припинення дiяльностi представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi Мiнiстерство приймає рiшення про скасування запису в Реєстрi представництв та вилучення Свiдоцтва, про що повiдомляється представництву у письмовiй формi.

     16. Iноземним спiвробiтникам представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi Мiнiстерством видаються спецiальнi службовi картки, якi дiють на всiй територiї України.

(Iнструкцiя у редакцiї наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15.06.2007 р. N 179)
 
Начальник вiддiлу по роботi з торговельно-економiчними мiсiями та iноземними представництвами
А. Хандiн
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.