Наказ Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї

вiд 14 червня 1999 року N 322

 
Про внесення доповнень до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i до Термiнiв уведення обов'язкової сертифiкацiї окремих видiв продукцiї в Українi та затвердження Правил сертифiкацiї засобiв iндивiдуального захисту працюючих

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 червня 1999 р. за N 404/3697


     На виконання пункту 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" та розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 грудня 1997 року N 735-р щодо введення обов'язкової сертифiкацiї засобiв iндивiдуального захисту працюючих у Системi сертифiкацiї УкрСЕПРО

     НАКАЗУЮ:

     1. Доповнити Перелiк продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, затверджений наказом Держстандарту України вiд 30 червня 1993 року N 95 i зареєстрований в Мiн'юстi України 19 серпня 1993 року за N 112, iз змiнами та доповненнями, внесеними та затвердженими наказами Держстандарту України вiд 27 листопада 1996 року N 499, вiд 17 травня 1997 року N 268, вiд 4 липня 1997 року N 388, вiд 11 вересня 1997 року N 549, вiд 20 сiчня 1998 року N 27, вiд 27 сiчня 1999 року N 37, вiд 5 травня 1999 року N 205 та зареєстрованими в Мiн'юстi України вiдповiдно 19 грудня 1996 року за N 728/1753, 5 червня 1997 року за N 209/2013, 13 серпня 1997 року за N 304/2108, 9 жовтня 1997 року за N 461/2265, 4 лютого 1998 року за N 72/2512, 15 квiтня 1999 року за N 234/3527 та 11 травня 1999 року за N 299/3592, роздiлом 37 (додається).

     2. Установити, що засоби iндивiдуального захисту працюючих, наведенi в роздiлi 37 Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї з 3 липня 1999 року.

     3. Затвердити Правила сертифiкацiї засобiв iндивiдуального захисту працюючих (додаються).

     4. Доповнити Термiни введення обов'язкової сертифiкацiї окремих видiв продукцiї в Українi, затвердженi наказом Держстандарту України вiд 30 червня 1993 року N 95 i зареєстрованi в Мiн'юстi України 19 серпня 1993 року за N 112, iз змiнами та доповненнями, внесеними та затвердженими наказами Держстандарту України вiд 27 листопада 1996 року N 499, вiд 4 липня 1997 року N 388, вiд 11 вересня 1997 року N 549, вiд 20 сiчня 1998 року N 27, вiд 27 сiчня 1999 року N 37, вiд 5 травня 1999 року N 205 та зареєстрованими в Мiн'юстi України вiдповiдно 19 грудня 1996 року за N 728/1753, 13 серпня 1997 року за N 304/2108, 9 жовтня 1997 року за N 461/2265, 4 лютого 1998 року за N 72/2512, 15 квiтня 1999 року за N 234/3527 та 11 травня 1999 року за N 299/3592, таким текстом:

     "37. Засоби iндивiдуального захисту працюючих ......3 липня 1999 року".

     5. Управлiнню стандартизацiї, сертифiкацiї та державного нагляду продукцiї в галузi промисловостi Держстандарту України (Нелепов А. А.) довести цей наказ до вiдома центральних органiв виконавчої влади, державних центрiв стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, органiв iз сертифiкацiї продукцiї в мiсячний термiн пiсля реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Керiвникам органiв iз сертифiкацiї продукцiї довести цей наказ до вiдома зацiкавлених пiдприємств, органiзацiй, установ, а також iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi в мiсячний термiн пiсля реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю. Г.

Голова Держстандарту України Т. Кисiльова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держстандарту України
вiд 14 червня 1999 р. N 322
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 червня 1999 р. за N 404/3697


37. Засоби iндивiдуального захисту працюючих

Код ТН ЗЕД Назва продукцiї Код ОКП Позначення
нормативних
документiв,
вiдповiдно
до яких проводиться
сертифiкацiя
Номер пункту
нормативного
документа,
що встановлює
обов'язковi
вимоги
Позначення
нормативного
документа,
що встановлює
методи
контролю
(випробувань)
  1. Засоби захисту  голови        
6506 10 000
6506 10 100
Каски захиснi у т. ч. каска пожежника 22 9119
22 9239
22 9345
48 5485
ДСТУ 3728-98*
ГОСТ 12.4.087-84
ГОСТ 12.4.091-80
ГОСТ 12.4.128-83
ДСТУ 3728-98* р.2
ГОСТ 12.4.087-84
пп. 1, 2.4, 3.1, 3.7, 5.3
ГОСТ 12.4.091-80
пп. 1.1 - 1.3, 2.8, 2.13 - 2.17, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, 2.26 - 2.28, 3.1, 3.3, 5.1
ГОСТ 12.4.128-83
пп. 1.2, 1.3, 1.10 1.22, 1.25
ДСТУ 3728-98*
ГОСТ 12.4.087-84
ГОСТ 12.4.091-80
ГОСТ 12.4.128-83
РМ УкрНДIПБ МВС
України N 95-К-1 95-К-5
  2. Засоби захисту очей        
9004 90 000 Окуляри захиснi 94 4266 ГОСТ 12.4.013-85 Е
ГОСТ 18491-90 Е
ГОСТ 21306-75
ГОСТ 12.4.013-85 Е
пп. 1, 2.1 - 2.5, 3.3 - 3.6, 3.10, 3.15, 3.25
ГОСТ 18491-90 Е
пп. 1.2 - 2.16, 3.1 3.9
ГОСТ 21306-75
пп. 1.3 - 1.4, 2.1 2.10, 3.1 - 3.2, 4.1 - 4.8
ГОСТ 12.4.013-85 Е
  3. Засоби захисту обличчя        
9004 90 000 Щитки захиснi лицьовi 22 9360
34 4193
94 4266
ГОСТ 12.4.023-84
ГОСТ 12.4.035-84
ГОСТ 12.4.023-84
пп. 1.1, 1.2, 2.4,
2.5, 2.7, 2.11, 2.13,
2.17
ГОСТ 12.4.035-84
пп. 2.1 - 2.11
ГОСТ 12.4.008-84
ГОСТ 12.4.023-84
ГОСТ 12.4.035-84
  4. Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання        
9020 00 900 4.1 Засоби iндивiдуального захисту органiв дихання фiльтрувальнi, протипиловi, протигазовi, iзольованi, iзольованi регенеративнi, газопилозахиснi 25 6820
25 6822
25 6823
25 6830
25 6831
25 6832
31 4651
31 4654
ДСТУ 2053-92
ГОСТ 12.4.004-74
ГОСТ 12.4.028-76
ГОСТ 12.4.041-89
ГОСТ 12.4.121-83
ГОСТ 12.4.122-83
ГОСТ 17269-71
ОСТ 12.43.247-83
ТУ на продукцiю
ДСТУ 2053-92 р.2
ГОСТ 12.4.004-74
пп. 1.1а, 2.1 - 2.8, 5.1, 5.4
ГОСТ 12.4.028-76
пп. 1.1 - 2.8, 5.1, 5.4
ГОСТ 12.4.041-89
пп. 4 - 13, 15, 16, 19
ГОСТ 12.4.121-83
пп. 1.2, 2.2 - 2.7, 3.1, 4.2, 5.1 - 5.3, 6.1, 6.2, 6.4 - 6.6
ГОСТ 12.4.122-83
пп. 1.3, 2.1 - 2.8, 5.1- 5.6
ГОСТ 17269-71
пп. 1а.1, 2.1 - 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.5, 4.1а, 4.1 - 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5
ОСТ 12.43.247-83
пп. 2.2.1, 2.2.2, 3.3.1, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2
ДСТУ 2053-92
ГОСТ 12.4.004-74
ГОСТ 12.4.005-85
ГОСТ 12.4.008-84
ГОСТ 12.4.028-76
ГОСТ 12.4.034-85
ГОСТ 12.4.041-89
ГОСТ 12.4.061-88
ГОСТ 12.4.075-79
ГОСТ 12.4.119-82
ГОСТ 12.4.156-75
ГОСТ 12.4.157-75
ГОСТ 10188-74
ОСТ 12.43.247-83
ТУ 12.43.73-81
ТУ 6-16-2882-86
9020 00 900 4.2 Апарати для дихання на стисненому повiтрi 31 4654 ТУ 12.43.29-78
ТУ 12.43.40-79
ТУ 12.43.102-83
ТУ 12.4675547.260-89
ТУ 12.43.29-78, р.1
ТУ 12.43.40-79, р.1
ТУ 12.43.102-83, р.1
ТУ 12.4675547.260-89, р.1
ТУ 12.43.29-78
ТУ 12.43.40-79
ТУ 12.43.102-83
ТУ 12.4675547.260-89
9020 00 900 4.3 Саморятiвники шахтнi iзолювальнi 31 4654 ДСТУ 2294-93
ТУ 12.43.107-83
ТУ 12.4675547.273-88
ТУ 12.13542109.005-95
ТУ 12.13542109.009-97
ТУ 12.04675545.533-97
ДСТУ 2294-93
пп. 2.2.1 - 2.2.2, 3.3.1, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2,
ТУ 12.43.107-83 р 1,
ТУ 12.4675547.273-88 р.1,
ТУ 12.13542109.005-95 р.1,
ТУ 12.13542109.009-97 р 1,
ТУ 12.04675545.533-97 р.1
ДСТУ 2053-92
ДСТУ 2294-93
ТУ 12.43.107-83
ТУ 12.4675547.273-88
ТУ 12.13542109.005-95
ТУ 12.13542109.009-97
ТУ 12.04675545.533-97
   5. Засоби захисту органiв слуху        
3900 00 000 5.1 Протишумовi
навушники
25 6800 ГОСТ 12.4.051-87 ГОСТ 12.4.051-87
пп. 1.1 - 1.5
ГОСТ 12.4.051-87
650 610 100
650 610 900
5.2 Протишумовi
шоломи
25 6800 ГОСТ 12.4.051-87 ГОСТ 12.4.051-87
пп. 1.1, 1.5
ГОСТ 12.4.051-87
3900 00 000 5.3 Протишумовi
вкладишi
25 6800 ГОСТ 12.4.051-87 ГОСТ 12.4.051-87
пп. 1.1, 1.3, 1.5
ГОСТ 12.4.051-87
  6. Засоби захисту вiд падiння з         висоти        
4203 30 000
4205 00 000
6307 20 000
6.1 Пояси запобiжнi 48 5485
87 8680
ГОСТ 12.4.089-86
ТУ на продукцiю
ГОСТ 12.4.089-86
пп. 1.1 - 1.4, 2.1, 2.2, 2.3
ГОСТ 12.4.089-86
6307 20 000 6.2 Пояс пожежний рятувальний 48 5485 ГОСТ 7040-93
ТУ 220 УССР 132-89
ГОСТ 7040-93
таблиця 1; п. 4.1.3
ГОСТ 7040-93
ТУ 220 УССР 132-89
РМ УкрНДIПБ МВС
України NN 95-П-1 95-П-2
4222 03 300 6.3 Карабiн пожежний 545485 ГОСТ 7041-71 ГОСТ 7041-71
пп. 1.1, 1.2, 2.3,
2.4, 5.1
РМ УкрНДIПБ МВС
України NN 95-КР-1- 95-КР-3
6812 30 000 6.4 Мотузка пожежна рятувальна 81 5300 ТУ 220 УССР 86-76
ТУ 220 УССР 129-89
ТУ 15-08-04-049-91
ТУ 220 УССР 86-76 р.4
ТУ 220 УССР 129-89 р.4
ТУ 15-08-04-049-91 р.4
ТУ 220 УССР 86-76
ТУ 220 УССР 129-89
ТУ 15-08-04-049-91
РМ УкрНДIПБ МВС
України N 95-В-1
   7. Засоби захисту рук        
4203 29 100
6217 10 000
Рукавицi та
рукавички для
захисту:
       
те саме 7.1 - вiд механiчного впливу 85 7800 ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.010-75
пп. 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1
ГОСТ 12.4.010-75
те саме 7.2 - вiд пiдвищених температур те саме те саме те саме те саме
те саме 7.3 - вiд знижених температур те саме те саме те саме те саме
4203 29 100
6217 10 000
7.4 - вiд кислот i лугiв 857800 ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.010-75
пп. 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1
ГОСТ 12.4.010-75
те саме 7.5 - вiд нафти i нафтопродуктiв те саме те саме те саме те саме
те саме 7.6 - вiд вiбрацiї те саме ГОСТ 12.4.002-74 ГОСТ 12.4.002-74
пп. 2; 3; 16 - 19
ГОСТ 12.4.002-74
те саме 7.7 - вiд електричної напруги (дiелектричнi) 857800 Правила застосування та випробування засобiв захисту, якi використовуються в електроустановках (видання 8-е) Правила застосування та випробування засобiв захисту, якi використовуються в електроустановках (видання 8-е), додаток 7 Правила застосування та випробування засобiв захисту, якi використовуються в електроустановках (видання 8-е)
6210 40 000 8. Костюми  iзолювальнi 69 6892
85 7000
ГОСТ 12.4.064-84 ГОСТ 12.4.064-84
пп. 2.2 - 2.18
ГОСТ 12.4.064-84
ГОСТ 12.4.115-82
  9. Одяг  спецiальний  захисний        
6211 32 100
6211 33 100
6211 42 100
6211 43 100
9.1 Костюми чоловiчi та жiночi для захисту вiд знижених температур 85 7211
85 7312
85 7412
ГОСТ 29335-92
ГОСТ 29338-92
ГОСТ 29335-92
пп. 1.1 - 1.6, 2, 3
ГОСТ 29338-92
пп. 1.1 - 1.6, 2, 3
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 12023-93
ГОСТ 12088-77
ГОСТ 20489-75
ГОСТ 28073-89
ГОСТ 29122-91
ГОСТ 29355-92
6211 32 100
6211 33 100
6211 42 100
6211 43 100
9.2 Костюми чоловiчi та жiночi для захисту вiд пiдвищених температур 85 7211
85 7212
85 7251
ГОСТ 12.4.044-87
ГОСТ 12.4.045-87
ГОСТ 12.4.044-87
пп.1.1 - 1.5, 2, 3
ГОСТ 12.4.045-87
пп. 1.1 - 1.5, 2, 3
ГОСТ 12.4.176-89
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 11209-85
ГОСТ 19297-73
ГОСТ 28073-89
ГОСТ 29122-91
5900 00 000 9.3. Покривала протипожежнi (кошма) 485485 Правила пожежної безпеки в Українi
ТУУ 23389070-91
ТУУ 6.00209775.062-97
Правила пожежної безпеки в Українi, додаток 3
ТУУ 23389070-91 р.4
ТУУ 6.00209775.062-97
п. 3.5, р.4
ГОСТ 12.1.044-89
ДСТУ Б В.2.7-19-95
РМ УкрНДIПБ N 4-2-92
РМ УкрНДIПБ N 4-3-92
ТУУ 23389070-91
ТУУ 6.00209775.062-97
6211 32 100
6211 33 100
6211 42 100
6211 43 100
9.4 Костюми шахтарськi для захисту вiд механiчних впливiв та загальних виробничих забруднень 85 7211
85 7231
ГОСТ 12.4.110-82 ГОСТ 12.4.110-82
пп. 1.1 - 1.5, 2.1 2.4, 3, 4.1
ГОСТ 3813-72
ГОСТ 3816-81
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 11209-85
ГОСТ 12088-77
ГОСТ 15967-70
ГОСТ 17804-72
ГОСТ 18976-73
ГОСТ 28073-89
ГОСТ 29122-91
9020 00 900 9.5 Костюми газотеплозахиснi шахтнi 31 4654 ТУ 12.43.01.163-86
ТУ 12.43.01.180-86
ТУ 12.04675545.346-92
ТУ 12.04675545.356-93
ТУ 12.43.01.163-86 р.1,
ТУ 12.43.01.180-86 р.1,
ТУ 12.04675545.346-92 р.1,
ТУ 12.04675545.356-93 р.1
ТУ 12.43.01.163-86
ТУ 12.43.01.180-86
ТУ 12.04675545.346-92
ТУ 12.04675545.356-93
6211 32 100
6211 33 100
6211 42 100
6211 43 100
9.6 Костюми чоловiчi та жiночi для захисту вiд нетоксичного пилу 85 7211
85 7212
ГОСТ 29057-91
ГОСТ 29058-91
ГОСТ 29057-91
пп. 1.1 - 1.5, 2, 3
ГОСТ 29058-91
пп. 1.1 - 1.5, 2, 3
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 17804-72
ГОСТ 28073-89
6211 32 100
6211 33 100
6211 42 100
6211 43 100
9.7 Костюми чоловiчi та жiночi для захисту вiд механiчних впливiв, води i лугiв 85 7231
85 7232
ГОСТ 27651-88
ГОСТ 27653-88
ГОСТ 27651-88
пп. 1.1 - 1.5, 2, 3
ГОСТ 27653-88
пп. 1.1 - 1.5, 2, 3
ГОСТ 12.4.135-84
ГОСТ 3813-72
ГОСТ 3816-81
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 15967-70
ГОСТ 28073-89
6211 32 100
6211 33 100
6211 42 100
6211 43 100
9.8 Костюми чоловiчi та жiночi для захисту вiд кислоти 85 7211
85 7212
85 7251
85 7252
ГОСТ 27652-88
ГОСТ 27654-88
ГОСТ 27652-88
пп. 1.1 - 1.5, 2, 3
ГОСТ 27654-88
пп. 1.1 - 1.5, 2, 3
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 11209-85
ГОСТ 16166-80
ГОСТ 21050-75
ГОСТ 28073-89
6211 32 100
6211 33 100
6211 42 100
6211 43 100
9.9 Костюми та плащi чоловiчi для захисту вiд води 85 7100
85 7131
85 7141
85 7241
ГОСТ 27643-88
ГОСТ 12.4.134-83
ГОСТ 27643-88
пп. 1.1 - 1.5, 2, 3
ГОСТ 12.4.134-83
пп. 1.2 - 1.3, 2.1
- 2.4, 4.1, 4.2
ГОСТ 3816-81
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 11209-85
ГОСТ 22944-78
ГОСТ 28073-89
6211 32 100
6211 33 100
6211 42 100
6211 43 100
9.10 Костюми чоловiчi та жiночi для захисту вiд загальних виробничих забруднень i механiчного впливу 85 7211
85 7212
ГОСТ 27574-87
ГОСТ 27575-87
ГОСТ 27574-87
пп. 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.6, 1.4, 2, 3
ГОСТ 27575-87 пп.
1.1, 1.2, 1.3.1 - 1.3.3, 1.3.6, 2, 3
ГОСТ 3813-72
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 18976-73
ГОСТ 28073-89
ГОСТ 29122-91
6211 32 100
6211 33 100
6211 42 100
6211 43 100
9.11 Костюми чоловiчi та жiночi для захисту вiд нафти та нафтопродуктiв 85 7211
85 7212
ГОСТ 12.4.111-82
ГОСТ 12.4.112-82
ГОСТ 12.4.111-82
пп. 1.1 - 1.3, 2.1 2.4, 3, 4.1 - 4.4
ГОСТ 12.4.112-82
пп. 1.1 - 1.3, 2.1 2.4, 3, 4.1 - 4.4
ГОСТ 9.030-74
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 28073-89
6211 32 100
6211 33 100
6211 42 100
6211 43 100
9.12 Комбiнезони чоловiчi та жiночi для захисту вiд нетоксичного пилу, механiчного впливу i загальних виробничих забруднень 85 7511
85 7512
ГОСТ 12.4.099-80
ГОСТ 12.4.100-80
ГОСТ 12.4.099-80
пп. 1.1 - 1.5, 2.1 2.4, 3, 4.1, 4,2
ГОСТ 12.4.100-80
пп. 1.1 - 1.5, 2.1 2.4, 3, 4.1, 4.3
ГОСТ 3813-72
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 17804-72
ГОСТ 18976-73
ГОСТ 28073-89
ГОСТ 29122-91
6211 32 100
6211 33 100
6211 42 100
6211 43 100
9.13 Халати чоловiчi та жiночi 85 7711
85 7712
ГОСТ 12.4.131-83
ГОСТ 12.4.132-83
ГОСТ 12.4.131-83
пп. 1.1 - 1.3, 2.1 2.4, 3, 4.1, 4.2
ГОСТ 12.4.132-83
пп. 1.1 - 1.3, 2.1 2.4, 3, 4.1, 4.2
ГОСТ 3813-72
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 11209-85
ГОСТ 18976-73
ГОСТ 19297-73
ГОСТ 28073-89
ГОСТ 29122-91
6211 33 100
6211 43 100
9.14 Фартухи спецiальнi:        
те саме 9.14.1 для захисту вiд механiчних впливiв та загальних виробничих забруднень 85 7700 ГОСТ 12.4.029-76 ГОСТ 12.4.029-76
пп. 1.1 - 1.3, 2.1 2.3, 3, 4.1 - 4.4
ГОСТ 3813-72
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 18976-73
ГОСТ 28073-89
те саме 9.14.2 для захисту вiд пiдвищених температур те саме те саме те саме ГОСТ 12.4.052-78
ГОСТ 4103-83
ГОСТ 11209-85
ГОСТ 22030-76
ГОСТ 28037-89
те саме 9.14.3 для захисту вiд води та розчинiв нетоксичних речовин те саме те саме те саме ГОСТ 3816-81
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 22944-78
ГОСТ 28073-89
те саме 9.14.4 для захисту вiд кислоти те саме те саме те саме ГОСТ 4103-93
ГОСТ 16166-80
ГОСТ 21050-75
ГОСТ 28073-89
те саме 9.14.5 для захисту вiд нафти, нафтопродуктiв, масел та жирiв те саме те саме те саме ГОСТ 9.030-74
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 28073-89
6211 33 100
6211 43 100
9.15.6 для захисту вiд лугiв 85 7700 ГОСТ 12.4.029-76 ГОСТ 12.4.029-76
пп. 1.1 - 1.3, 2.1 2.3, 3, 4.1 - 4.4
ГОСТ 12.4.135-84
ГОСТ 4103-82
ГОСТ 28073-89
  10. Засоби захисту нiг        
6401 10 900
6401 91 900
6401 92 100
6401 92 900
6402 91 100
6402 91 900
6403 40 000
6403 51 000
6405 10 900
6405 20 900
10.1 Взуття спецiальне шкiряне 88 1160
88 1260
88 2160
88 6160
ДСТУ 2771-94
ДСТУ 2772-94
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
ДСТУ 2771-94
пп. 3.1 - 3.3, 4.1 4.16
ДСТУ 2772-94
пп. 3.1 - 3.3, 4.1 4,18
ГОСТ 12.4.137-84
пп. 1.1 - 1.3, 2.1 2.27
ГОСТ 28507-90
пп. 1.1, 2.3, 2.6, 2.7.3 - 2.7.5, 2.7.8, 2.7.9, 3
ГОСТ 12.4.106-81
ГОСТ 12.4.165-85
ГОСТ 9136-72
ГОСТ 9290-76
ГОСТ 9292-82
6401 10 100
6401 10 900
6401 92 100
6401 92 900
6402 30 100
6402 30 900
6402 91 100
6402 91 900
10.2 Взуття спецiальне гумове 25 9311
25 9312
25 9500
25 9530
ГОСТ 12.4.072-79
ГОСТ 5375-79
ГОСТ 12265-78
ГОСТ 12.4.072-79
пп. 1.1 - 1.5, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.8а, 2.10, 2.13
ГОСТ 5375-79
пп. 1.1 - 1.4, 2.3, 2.5, 2.6 (таб. 3, крiм пп. 6.8), 2.8, 2.11, 2.13, 2.14, 3
ГОСТ 12265-85
пп. 1.2, 2.5, 2.7
ГОСТ 9.030-74
ГОСТ 12.4.072-79
ГОСТ 270-75
ГОСТ 426-77
ГОСТ 5375-79
ГОСТ 7912-74
6401 92 900
6401 99 900
10.3 Взуття спецiальне з полiмерних матерiалiв 25 9511
25 9521
25 9531
25 9539
ГОСТ 12.4.162-85 ГОСТ 12.4.162-85
пп. 1.1 - 1.3, 2.2 2.6
ГОСТ 9.030-74
ГОСТ 12.4.072-79
ГОСТ 12.4.162-85
ГОСТ 12.4.177-89
ГОСТ 270-75
ГОСТ 426-77
ГОСТ 7912-74
те саме 10.4. Взуття дiелектричне (боти i галошi) 25 9311
25 9312
25 9500
25 9530
Правила застосування та використання засобiв захисту, якi використовуються в електроустановках (видання 8-е) Правила застосування та використання засобiв захисту, якi використовуються в електроустановках (видання 8-е), додаток 7 Правила застосування та використання засобiв захисту, якi використовуються в електроустановках (видання 8-е)
6307 20 000 11. Рятувальнi жилети 254437
744891
ГОСТ 22336-77 ГОСТ 22336-77, р.2,
пп. 5.5, 5.7
ГОСТ 22336-77
  12. Комплекснi засоби   ГОСТ 12.4.013-85
ГОСТ 12.4.023-84
ГОСТ 12.4.087-84
ГОСТ 12.4.091-80
ГОСТ 12.4.128-83
Вимоги в залежностi вiд призначення ЗIЗ за пунктами 1, 2, 3 цього роздiлу Методи випробувань в залежностi вiд призначення ЗIЗ за пунктами 1, 2, 3 цього роздiлу
3304 99 000 13. Засоби   дерматологiчнi захиснi 93 0000 ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 12.4.068-79
пп. 2.1 - 2.7
ГОСТ 22567.1-77
ГОСТ 22567.5-77

 

Начальник Управлiння стандартизацiї, сертифiкацiї та державного нагляду продукцiї в галузi промисловостi А. А. Нелепов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держстандарту України
вiд 14 червня 1999 р. N 322
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 червня 1999 р. за N 405/3698

ПРАВИЛА
сертифiкацiї засобiв iндивiдуального захисту працюючих

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

     1.1. Цi Правила встановлюють порядок та вимоги до проведення сертифiкацiї засобiв iндивiдуального захисту працюючих (далi - ЗIЗ) в Українськiй державнiй системi сертифiкацiї продукцiї - Системi сертифiкацiї УкрСЕПРО (далi - Система).

     1.2. Правила є обов'язковими для органiв iз сертифiкацiї продукцiї (далi - ОС), акредитованих випробувальних лабораторiй або центрiв (далi - ВЛ), пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi, у тому числi iноземних.

2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

     2.1. Пiд час розробки Правил використанi такi нормативнi документи:

     ДСТУ 2296-93 "Нацiональний знак вiдповiдностi. Форма, розмiри, технiчнi вимоги та правила застосування";

     ДСТУ 2462-94 "Сертифiкацiя. Основнi поняття. Термiни та визначення";

     ДСТУ 3230-95 "Управлiння якiстю та забезпечення якостi. Термiни та визначення";

     ДСТУ 3411-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Вимоги до органiв з сертифiкацiї продукцiї та порядок їх акредитацiї";

     ДСТУ 3412-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторiй та порядок їх акредитацiї";

     ДСТУ 3413-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифiкацiї продукцiї";

     ДСТУ 3414-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Атестацiя виробництва. Порядок здiйснення";

     ДСТУ 3415-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Реєстр Системи";

     ДСТУ 3417-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Процедура визнання результатiв сертифiкацiї продукцiї, що iмпортується";

     ДСТУ 3419-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Сертифiкацiя систем якостi. Порядок проведення";

     ДСТУ 3498-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Бланки документiв. Форма та опис";

     ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация";

     ДСТУ ISO 9001-95. "Системи якостi. Модель забезпечення якостi в процесi проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування";

     ДСТУ ISO 9002-95. "Системи якостi. Модель забезпечення якостi в процесi виробництва, монтажу та обслуговування";

     ДСТУ ISO 9003-95. "Системи якостi. Модель забезпечення якостi в процесi контролю готової продукцiї та її випробувань".

3. ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

     3.1. Поняття, термiни та їх визначення, що використовуються у цьому документi, вiдповiдають ДСТУ 2462-94 "Сертифiкацiя. Основнi поняття. Термiни та визначення", ДСТУ 3230-95 "Управлiння якiстю та забезпечення якостi. Термiни та визначення" та ДСТУ 3498-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Бланки документiв. Форма та опис".

4. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     4.1. Роботи iз сертифiкацiї ЗIЗ у Системi здiйснюють ОС та ВЛ, якi акредитованi в Системi в установленому порядку i мають ЗIЗ у своїх галузях акредитацiї.

     4.2. Об'єктом сертифiкацiї в Системi є ЗIЗ, якi виготовленi в Українi або iноземного виробництва. Не пiдлягають сертифiкацiї ЗIЗ, що були в користуваннi.

     4.3. Сертифiкацiя ЗIЗ проводиться на вiдповiднiсть вимогам нормативних документiв, чинних в Українi.

     Перелiк обов'язкових вимог установлюється в нормативних документах на продукцiю, а в разi їх невизначення - у вiдповiдному роздiлi перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi.

     4.4. Порядок проведення сертифiкацiї продукцiї у загальному випадку передбачає:

     подання заявки на сертифiкацiю;

     аналiз наданої документацiї;

     розгляд заявки та прийняття рiшення за нею з визначенням схеми сертифiкацiї;

     обстеження виробництва, атестацiю виробництва ЗIЗ, що сертифiкується, або сертифiкацiю системи якостi, якщо це передбачено схемою сертифiкацiї;

     вiдбiр, iдентифiкацiю зразкiв ЗIЗ та їх випробування;

     аналiз одержаних результатiв та прийняття рiшення про можливiсть видачi сертифiката вiдповiдностi i укладання лiцензiйної угоди;

     оформлення, реєстрацiю i видачу сертифiката вiдповiдностi;

     визнання сертифiката вiдповiдностi, що виданий органом iз сертифiкацiї iншої країни;

     технiчний нагляд за сертифiкованими ЗIЗ або атестованим виробництвом;

     iнформацiю про результати робiт iз сертифiкацiї.

     4.5. Усi роботи iз сертифiкацiї ЗIЗ у Системi проводяться на договiрних умовах мiж заявником i ОС.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФIКАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ

     5.1. Подання заявки на сертифiкацiю

     5.1.1. Для проведення сертифiкацiї ЗIЗ у Системi заявник подає до ОС заявку на проведення сертифiкацiї продукцiї у Системi сертифiкацiї УкрСЕПРО (далi - заявка) (додаток 1), яка реєструється в журналi облiку заявок.

     Для проведення сертифiкацiї ЗIЗ, що виробляються серiйно за межами України i iмпортуються в Україну, заявка подається iноземним заявником вiдповiдно до Порядку проведення робiт iз сертифiкацiї продукцiї iноземного виробництва, що виготовляється серiйно, затвердженого наказом Держстандарту України вiд 18 серпня 1998 року N 633 i зареєстрованого в Мiн'юстi України 4 жовтня 1998 року за N 657/3097.

     5.1.2. До заявки додаються:

     завiрена заявником копiя технiчних умов або iншого нормативного документа на заявлену продукцiю (у разi потреби);

     комплект експлуатацiйної документацiї;

     копiї протоколiв сертифiкацiйних випробувань продукцiї (за наявностi);

     документи, що пiдтверджують походження ЗIЗ, матерiалiв i комплектуючих;

     експертний висновок вiдповiдних контрольних органiзацiй (у разi потреби).

     Усi документи подаються українською мовою. У разi сертифiкацiї ЗIЗ, що iмпортуються, документи подаються мовою оригiналу iз завiреним автентичним перекладом українською або росiйською мовою.

     5.2. Розгляд заявки та прийняття рiшення

     5.2.1. Пiд час розгляду заявки ОС виконує такi процедури:

     перевiряє правильнiсть заповнення заявки та наявнiсть належних документiв, що додаються до неї, i реєструє заявку;

     проводить експертизу надiсланих документiв;

     визначає схему сертифiкацiї ЗIЗ;

     визначає органiзацiї, що проводитимуть технiчний нагляд;

     узгоджує з заявником термiни проведення окремих видiв робiт iз сертифiкацiї та їх вартiсть;

     готує рiшення за заявкою на проведення сертифiкацiї продукцiї (далi - рiшення) (додаток 2) i надсилає його заявнику не пiзнiше 15 дiб вiд дня реєстрацiї заявки;

     надсилає копiї рiшення до ВЛ, якi проводитимуть випробування, до територiального центру стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї (ЦСМС) за мiсцем розташування заявника i до органу, що здiйснюватиме технiчний нагляд;

     готує проекти договорiв iз заявником на проведення робiт iз сертифiкацiї.

     5.2.2. Якщо за результатами розгляду заявки та супровiдних документiв виявляється неможливiсть проведення сертифiкацiї заявленої продукцiї, то ОС у 10-денний термiн повiдомляє про це заявника i скасовує заявку.

     5.2.3. Схеми (модель) сертифiкацiї ЗIЗ працюючих, що застосовуються пiд час обов'язкової сертифiкацiї, визначаються ОС i узгоджуються iз заявником до початку робiт. При цьому враховуються стадiї розробки та виготовлення, особливостi виробництва, випробувань, постачання i використання конкретних ЗIЗ (додаток 3).

     5.3. Обстеження виробництва

     5.3.1. Обстеження виробництва проводиться комiсiєю у складi фахiвцiв ОС з метою встановлення вiдповiдностi фактичного стану виробництва вимогам документацiї, пiдтвердження можливостi пiдприємства забезпечити стабiльнi показники продукцiї, що виготовляється вiдповiдно до вимог чинних нормативних документiв, а також з метою видачi рекомендацiй щодо перiодичностi та форм проведення технiчного нагляду за сертифiкованою продукцiєю або її виробництвом.

     5.3.2. Порядок виконання робiт з обстеження виробництва передбачає:

     експертизу нормативної, конструкторської та технологiчної документацiї, наданої пiдприємством;

     перевiрку виробництва;

     оформлення акта обстеження виробництва довiльної форми вiдповiдно до вимог ДСТУ 3413-96 (пункт 6.3.2).

     5.3.3. Експертиза нормативної, технiчної та технологiчної документацiї передбачає:

     перевiрку вiдповiдностi показникiв i характеристик ЗIЗ, вказаних у технiчнiй документацiї, вимогам нормативних документiв, що поширюються на ЗIЗ та технологiчнi процеси її виготовлення;

     оцiнку достатностi контрольних операцiй i випробувань, передбачених технологiчною документацiєю, для встановлення повної вiдповiдностi ЗIЗ, яка випускається, вимогам нормативної документацiї, що на неї поширюється;

     оцiнку системи вхiдного контролю сировини i матерiалiв та системи контролю показникiв технологiчного процесу;

     перевiрку вiдповiдностi показникiв точностi засобiв вимiрювальної технiки та випробувального обладнання, що застосовуються, вимогам технiчної документацiї стосовно дозволених вiдхилень показникiв i характеристик;

     перевiрку наявностi та ефективностi системи метрологiчного забезпечення засобiв вимiрювальної технiки та випробувального обладнання, якi застосовуються.

     5.3.4. За результатами обстеження оформлюється акт обстеження, який повинен мiстити обгрунтованi висновки i, в разi потреби, рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв. Акт пiдписується членами комiсiї i затверджується керiвником ОС.

     5.4. Атестацiя виробництва

     5.4.1. Атестацiя виробництва проводиться з метою оцiнки технiчних можливостей пiдприємства-виробника забезпечити стабiльний випуск ЗIЗ, що вiдповiдають вимогам нормативних документiв, та видачi рекомендацiй щодо перiодичностi випробувань, кiлькостi зразкiв, що пiдлягають випробуванням пiд час сертифiкацiї, способiв i правил їх вiдбору, а також правил i порядку проведення технiчного нагляду за виробництвом сертифiкованих ЗIЗ.

     5.4.2. Атестацiя виробництва проводиться органом iз сертифiкацiї i виконується за iнiцiативою заявника або за рiшенням ОС. Порядок проведення цих робiт установлено в ДСТУ 3414.

     5.4.3. Результати атестацiї оформляються атестатом виробництва згiдно з ДСТУ 3414-96, який направляється заявнику.

     5.5. Сертифiкацiя системи якостi

     5.5.1. Сертифiкацiя системи якостi або оцiнка вже сертифiкованої системи якостi щодо виробництва ЗIЗ, що сертифiкуються, проводиться з метою пiдтвердження того, що ЗIЗ, якi випускаються пiдприємством, вiдповiдають обов'язковим вимогам нормативних документiв, а всi технiчнi, адмiнiстративнi та людськi чинники, що впливають на якiсть продукцiї, перебувають пiд контролем, продукцiя незадовiльної якостi своєчасно виявляється i пiдприємство вживає заходiв з метою запобiгання виготовленню такої продукцiї на постiйнiй основi.

     5.5.2. Сертифiкацiя або оцiнка систем якостi проводиться органами, що акредитованi в Системi на право проведення цих робiт, та виконується за iнiцiативою заявника. Порядок проведення цих робiт установлено ДСТУ 3419.

     5.5.3. Результати сертифiкацiї системи якостi оформлюються сертифiкатом на систему якостi або актом оцiнки, який видається заявнику, а його копiя - ОС.

     5.5.4. Сертифiкат вiдповiдностi на продукцiю, виданий за схемою, що передбачає сертифiкацiю системи якостi, має термiн дiї до трьох рокiв.

     5.6. Вiдбiр зразкiв для випробувань та їх iдентифiкацiя

     5.6.1. Вiдбiр зразкiв ЗIЗ для випробувань проводиться ОС або за його письмовим дорученням iншою органiзацiєю, незалежною вiд заявника.

     5.6.2. Вiдбiр зразкiв проводиться (залежно вiд схеми сертифiкацiї):

     шляхом надання до ОС заявником одного ЗIЗ (за схемою А);

     з конкретної партiї продукцiї (за схемою Б);

     зi складу готової продукцiї (виробництва) пiдприємства-виробника або вiд виготовленої частини партiї продукцiї (за схемою В);

     зi складу готової продукцiї (виробництва) пiдприємства (за схемами Г, Ґ, Д).

     5.6.3. Вiдбiр зразкiв проводиться у присутностi представника заявника i оформлюється актом вiдбору зразкiв (додаток 4). Кiлькiсть зразкiв для випробувань та порядок їх вiдбирання визначає ОС для кожного виду ЗIЗ з урахуванням вимог нормативних документiв на методи випробувань.

     5.6.4. Один примiрник акта вiдбирання зразкiв передається заявнику, другий залишається в ОС, третiй направляється iз зразками ЗIЗ в акредитовану ВЛ, яка визначена в рiшеннi за заявкою.

     5.6.5. Iдентифiкацiя зразкiв ЗIЗ проводиться на вiдповiднiсть чинним нормативним документам. Для ЗIЗ, що iмпортуються в Україну, виключно за назвою, яка визначена в контрактi (договорi) на їх поставку чи iнших супровiдних документах.

     5.6.6. Iдентифiкацiя ЗIЗ проводиться ОС.

     5.6.7. Заявник передає вiдiбранi для випробувань зразки ЗIЗ до ВЛ.

     5.6.8. ВЛ повинна забезпечувати умови зберiгання представлених до випробувань зразкiв ЗIЗ згiдно з вимогами нормативних документiв протягом усього термiну, потрiбного для проведення сертифiкацiйних випробувань. Означенi зразки, в т. ч. i руйнiвнi, залишаються власнiстю заявника.

     5.7. Випробування зразкiв продукцiї з метою сертифiкацiї

     5.7.1. Випробування зразкiв ЗIЗ з метою сертифiкацiї проводяться акредитованими в Системi ВЛ, якi визначенi ОС в рiшеннi за заявкою.

     5.7.2. Самостiйне прийняття ВЛ рiшення про проведення випробувань зразкiв ЗIЗ з метою сертифiкацiї не допускається.

     5.7.3. Випробування зразкiв з метою сертифiкацiї акредитованими тiльки на технiчну компетентнiсть ВЛ проводяться пiд контролем представникiв ОС. Вiдповiдальнiсть за об'єктивнiсть таких випробувань несе ОС.

     5.7.4. Неприпустимим є проведення випробувань зразкiв ЗIЗ, що не пройшли iдентифiкацiї.

     5.7.5. Випробування зразкiв ЗIЗ провадиться на вiдповiднiсть вимогам чинних нормативних документiв, якi зазначенi в рiшеннi ОС на проведення сертифiкацiї.

     5.7.6. Випробування з метою сертифiкацiї повиннi проводитися за методами, що встановленi чинними нормативними документами.

     5.7.7. До ВЛ вiдiбранi ОС зразки ЗIЗ доставляються заявником або представником ОС. Порядок приймання, зберiгання, повернення зразкiв установлюється ВЛ згiдно з ДСТУ 3412.

     5.7.8. Заявник має право бути присутнiм пiд час пiдготовки зразкiв до випробувань та при проведеннi випробувань. При цьому особи, уповноваженi заявником, повиннi мати вiд нього письмове пiдтвердження своїх повноважень. Про час проведення випробувань ОС повiдомляє заявника не пiзнiше нiж за два днi до їх початку.

     Присутнiсть стороннiх осiб на випробуваннях без згоди представника заявника не допускається.

     5.7.9. ВЛ проводить випробування зразкiв ЗIЗ вiдповiдно до вимог нормативних документiв.

     5.7.10. За результатами випробувань ВЛ надає до ОС протокол випробувань. Протокол випробувань повинен бути пiдписаний виконавцями робiт i затверджений керiвником ВЛ, який вiдповiдає за об'єктивнiсть та достовiрнiсть результатiв випробувань.

     Якщо випробування з метою сертифiкацiї проводилися ВЛ, що акредитована тiльки на технiчну компетентнiсть, то протоколи випробувань пiдписуються також представником ОС, пiд контролем якого проводились цi випробування, i затверджуються керiвником ОС.

     Затверджувальнi пiдписи повиннi бути засвiдченi печатками.

     5.7.11. У разi отримання негативних результатiв випробувань хоча б за одним з показникiв, випробування з метою сертифiкацiї припиняються, а iнформацiя про це надається заявнику та ОС. Останнiй приймає рiшення щодо припинення або можливiсть продовження робiт iз сертифiкацiї.

     Повторнi випробування можуть бути проведенi тiльки пiсля подання нової заявки та надання ОС доказiв виконання заявником коригувальних заходiв для усунення причин, що призвели до невiдповiдностi ЗIЗ установленим вимогам.

     5.7.12. Термiн проведення випробувань не повинен перевищувати одного мiсяця з дня надання зразкiв (за умови оплати робiт з випробувань).

     5.7.13. Зразки ЗIЗ, що пройшли випробування з метою сертифiкацiї, в тому числi i зруйнованi, залишаються власнiстю заявника.

     ОС, якщо вважає потрiбним, залишає (за згодою заявника) у себе або передає на вiдповiдальне зберiгання заявнику опечатанi зразки ЗIЗ - "зразки-свiдки". Мiсце i термiн зберiгання "зразкiв-свiдкiв" зазначаються в угодi (договорi) мiж заявником та ОС. Термiн зберiгання "зразкiв-свiдкiв" не повинен бути меншим нiж термiн дiї сертифiката вiдповiдностi на зазначену продукцiю.

     5.8. Аналiз одержаних результатiв робiт iз сертифiкацiї та прийняття рiшення про можливiсть видачi сертифiката вiдповiдностi

     5.8.1. ОС проводить аналiз результатiв робiт iз сертифiкацiї, виконаних вiдповiдно до вимог пункту 4.4 цих Правил. Пiд час аналiзу результатiв випробувань оцiнюються їхня повнота, об'єктивнiсть, вiрогiднiсть, показники точностi та iншi характеристики.

     5.9. Видача сертифiката вiдповiдностi

     5.9.1 Сертифiкат вiдповiдностi видається ОС на одиничний вирiб, на партiю ЗIЗ або на ЗIЗ, що випускаються пiдприємством серiйно.

     ОС пiд час видачi сертифiката вiдповiдностi на ЗIЗ укладає iз заявником лiцензiйну угоду згiдно з ДСТУ 3413-96 на право застосування сертифiката вiдповiдностi та маркування знаком вiдповiдностi ЗIЗ (згiдно з ДСТУ 2296).

     5.9.2 На пiдставi протоколiв за позитивними результатами випробувань, акта обстеження виробництва за позитивними висновками, атестата виробництва, сертифiката системи якостi або акта оцiнки системи якостi (залежно вiд прийнятої схеми сертифiкацiї) ОС оформлює сертифiкат вiдповiдностi, реєструє його в Реєстрi Системи згiдно з ДСТУ 3415.

     5.9.3. Форми сертифiкатiв вiдповiдностi встановленi ДСТУ 3498.

     5.9.4. Термiн дiї виданого сертифiката вiдповiдностi, що встановлений в угодi, не продовжується. Порядок укладення нової угоди визначає ОС згiдно з порядком, що встановлений цими Правилами.

     5.9.5. У разi внесення змiн до конструкцiї (складу) ЗIЗ або технологiї їх виготовлення, що можуть вплинути на показники, якi пiдтвердженi пiд час сертифiкацiї, заявник зобов'язаний попередньо повiдомити про це ОС, який проводив сертифiкацiю. ОС приймає рiшення про потребу проведення нових випробувань або оцiнки стану виробництва ЗIЗ.

     5.9.6. ОС може прийняти рiшення про зупинення або припинення дiї сертифiката вiдповiдностi у разi:

     виявлення невiдповiдностi ЗIЗ вимогам, установленим пiд час сертифiкацiї;

     порушення вимог технологiї виготовлення, правил приймання, методiв контролю та випробувань, маркування ЗIЗ тощо;

     унесення заявником змiн до нормативних документiв, методiв випробувань, складу ЗIЗ тощо, що може вплинути на вiдповiднiсть сертифiкованого ЗIЗ установленим вимогам, без попереднього узгодження з ОС;

     порушення умов угоди (договору) заявником.

     5.9.7. ОС у триденний термiн надсилає письмову iнформацiю про прийняте рiшення щодо зупинення або припинення дiї виданого сертифiката вiдповiдностi до Держстандарту України, його територiального органу (для вiтчизняних виготовлювачiв) та заявника.

     5.9.8. Рiшення ОС про зупинення або припинення дiї сертифiката вiдповiдностi може бути скасовано, якщо проведенням коригувальних заходiв заявник може усунути невiдповiдностi та причини їх виникнення у мiсячний термiн i пiдтвердити вiдповiднiсть ЗIЗ вимогам нормативних документiв.

     5.9.9. Коригувальнi заходи виконуються заявником зразу ж пiсля одержання рiшення ОС про зупинення або припинення дiї сертифiката вiдповiдностi. Контроль за виконанням коригувальних заходiв здiйснює ОС, що видав сертифiкат.

     5.9.10. Коригувальнi заходи вважаються успiшно виконаними, якщо пiсля їх виконання ЗIЗ вiдповiдає вимогам нормативних документiв.

     5.9.11. ЗIЗ, на якi була зупинена або припинена дiя сертифiката вiдповiдностi, можуть заявлятися заявником на сертифiкацiю пiсля виконання ним коригувальних заходiв, спрямованих на усунення виявлених порушень.

     5.10. Визнання результатiв сертифiкацiї ЗIЗ, проведеної поза Системою

     5.10.1. Рiшення про визнання результатiв сертифiкацiї ЗIЗ, що проводиться закордонним органом iз сертифiкацiї, приймає ОС вiдповiдно до вимог ДСТУ 3417.

     5.10.2. Об'єктами визнання є:

     сертифiкати вiдповiдностi;

     протоколи за результатами випробувань;

     атестати (сертифiкати) на виробництво або сертифiкати на систему якостi виробництва продукцiї.

     5.10.3. Для визнання результатiв сертифiкацiї, проведеної поза Системою, до ОС подається заявка.

     До заявки додаються завiренi копiї сертифiката вiдповiдностi, протоколу випробувань, атестата (сертифiката) виробництва (за наявностi), сертифiката системи якостi (за наявностi) та/або iншi офiцiйнi документи i матерiали, якi пiдтверджують проведення сертифiкацiї закордонним органом iз сертифiкацiї.

     5.10.4. Iноземнi сертифiкати вiдповiдностi та протоколи випробувань пiдлягають визнанню, якщо:

     укладено двосторонню угоду про взаємне визнання результатiв сертифiкацiї мiж Держстандартом України i нацiональним органом iз сертифiкацiї тiєї країни, з якої походить продукцiя, яка ввозиться в Україну;

     iноземний сертифiкат видано в державнiй системi сертифiкацiї тiєї країни, з якої походить продукцiя, яка ввозиться в Україну;

     продукцiя, що ввозиться в Україну, може бути iдентифiкована за супровiдною документацiєю (маркування, етикетка) як така, що виготовлена за стандартами i/або нормативними документами, якi чиннi в Українi;

     вимоги до продукцiї, що ввозиться в Україну, вiдповiдають вимогам чинних нормативних документiв, згiдно з якими проводиться її сертифiкацiя в Українi.

     5.10.5. За умови виконання сукупностi правил, наведених у пунктi 5.10.4 цих Правил, на iноземний сертифiкат ОС видає свiдоцтво про визнання згiдно з ДСТУ 3498. Свiдоцтво про визнання реєструється в Реєстрi Системи.

     5.10.6. У разi невиконання умов пункту 5.10.4 (принаймнi однiєї з умов) визнання iноземних сертифiкатiв проводиться згiдно з вимогами цих Правил на пiдставi рiшення ОС.

     5.10.7. Документом про визнання iноземних сертифiкатiв є свiдоцтво про визнання (у разi повного визнання) або сертифiкат вiдповiдностi (у разi часткового визнання), що виданi в Системi.

     Результати сертифiкацiї, проведеної поза Системою, можуть бути визнанi:

     без додаткових процедур сертифiкацiї;

     з упровадженням додаткових процедур сертифiкацiї;

     у разi позитивних результатiв сертифiкацiї продукцiї в Системi.

     5.10.8. Процедура визнання результатiв сертифiкацiї продукцiї, проведеної поза Системою, передбачає:

     розгляд заявки та аналiз наданої документацiї;

     прийняття рiшення про можливiсть видачi свiдоцтва про визнання або сертифiката вiдповiдностi;

     оформлення та реєстрацiю свiдоцтв про визнання або сертифiкатiв вiдповiдностi;

     технiчний нагляд за продукцiєю.

     5.10.9. ОС розглядає документацiю, проводить її аналiз та експертизу.

     5.10.10. ОС, що розглядає документацiю, має право звернутися iз запитом про додаткову iнформацiю до заявника.

     5.10.11. ОС може прийняти рiшення про повне або про часткове визнання результатiв сертифiкацiї продукцiї, проведеної поза Системою.

     5.10.12. ОС оформлює свiдоцтво про визнання або сертифiкат вiдповiдностi.

     5.10.13. У разi значних розбiжностей мiж нормативними документами щодо показникiв (характеристик) продукцiї ОС приймає рiшення про проведення сертифiкацiї продукцiї згiдно з вимогами Системи.

     5.10.14. Зразки для сертифiкацiї надаються заявником.

     5.10.15. Термiн дiї визнання сертифiкатiв вiдповiдностi, протоколiв випробувань та iнших документiв держав-iмпортерiв визначається ОС.

     5.10.16. Технiчний нагляд за ЗIЗ, що iмпортуються, виконується згiдно з рiшенням ОС.

     5.11. Технiчний нагляд за сертифiкованими ЗIЗ

     5.11.1. Якщо сертифiкат вiдповiдностi виданий заявниковi на певний термiн i за умовами лiцензiйної угоди йому надано право самостiйно застосовувати цей сертифiкат до продукцiї, ОС проводить технiчний нагляд:

     за сертифiкованою продукцiєю - у разi сертифiкацiї за схемами В, Г;

     за атестованим виробництвом - у разi сертифiкацiї за схемою Ґ. Якщо за схемою сертифiкацiї була сертифiкована система якостi (схема Д), технiчний нагляд (за винятком контрольних випробувань) проводить орган iз сертифiкацiї систем якостi згiдно з договором з ОС.

     На пропозицiю ОС нагляд може проводитися територiальними центрами стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї Держстандарту, органами Держнаглядохоронпрацi або iншими уповноваженими органiзацiями.

     5.11.2. Технiчний нагляд проводиться з метою:

     забезпечення постiйної вiдповiдностi сертифiкованих ЗIЗ вимогам нормативних документiв;

     пiдтвердження того, що сертифiкованi ЗIЗ i надалi вiдповiдають зазначеним у сертифiкатi вимогам i знак вiдповiдностi застосовується правильно;

     запобiгання виникненню умов, що можуть призвести до випуску продукцiї, яка не вiдповiдає вимогам нормативних документiв;

     виявлення причин невiдповiдностi продукцiї вимогам нормативних документiв;

     оцiнки виконання пiдприємством коригувальних заходiв;

     з'ясування причин рекламацiй, що надiйшли на сертифiковану продукцiю;

     облiку сертифiкованої продукцiї.

     5.11.3. Технiчний нагляд провадиться безпосередньо на пiдприємствi-виробнику. За рiшенням ОС технiчний нагляд за ЗIЗ, що сертифiкованi за схемою В, може проводитися на пiдприємствах-постачальниках цiєї продукцiї.

     5.11.4. Технiчний нагляд провадиться за програмою (затверджується керiвником ОС), яка передбачає:

     перевiрку нормативних документiв, конструкторської та технологiчної документацiї виробника з метою оцiнки впливу змiн та доповнень до неї на показники, що пiдтвердженi пiд час сертифiкацiї;

     iдентифiкацiю ЗIЗ;

     аналiз вiдомостей про результати перевiрок пiдприємства територiальними ЦСМС, органами з сертифiкацiї систем якостi, органами Держнаглядохоронпрацi;

     аналiз рекламацiй та вiдгукiв споживачiв на сертифiковану продукцiю;

     перевiрку системи вхiдного контролю;

     перевiрку дотримання вимог технологiчних процесiв;

     перевiрку системи контролю i випробувань технологiчних параметрiв та готової продукцiї;

     контроль виконання коригувальних заходiв;

     стан облiку сертифiкованих ЗIЗ;

     прийняття рiшення за результатами технiчного нагляду з визначенням потреби та обсягу контрольних випробувань, перелiку показникiв, що пiдлягають контролю.

     5.11.5. Випробування зразкiв сертифiкованих ЗIЗ з метою технiчного нагляду проводяться ВЛ, акредитованими в Системi.

     5.11.6. Обсяг, порядок та перiодичнiсть нагляду встановлюються ОС.

     5.11.7. За результатами нагляду ОС може зупинити (тимчасово) або припинити (остаточно) дiю сертифiката у разi:

     порушення вимог, що висовуються до ЗIЗ пiд час обов'язкової сертифiкацiї;

     порушення вимог щодо технологiї виготовлення, правил приймання, методiв контролю та випробувань, позначень ЗIЗ, що узгодженi з ОС пiд час проведення сертифiкацiї продукцiї;

     унесення змiн до нормативних документiв на ЗIЗ або на методи її випробувань без попереднього погодження з ОС;

     унесення змiн до конструкцiї (складу), комплектностi або технологiї виготовлення продукцiї без попереднього погодження з ОС.

     5.11.8. Рiшення про зупинення дiї сертифiката вiдповiдностi приймається, якщо завдяки коригувальним заходам, погодженим з ОС, пiдприємство може усунути виявленi причини невiдповiдностi та без проведення повторних випробувань ВЛ пiдтвердити вiдповiднiсть продукцiї вимогам нормативних документiв. У противному разi дiя сертифiката припиняється.

     5.11.9. Рiшення ОС про зупинення або припинення дiї сертифiката вiдповiдностi в письмовiй формi доводиться до вiдома заявника та Держстандарту України та Держнаглядохоронпрацi у мiсячний термiн з дня прийняття рiшення.

     Дiя сертифiката вiдповiдностi припиняється з моменту вилучення його з Реєстру Системи.

     5.12. Iнформацiя про результати сертифiкацiї ЗIЗ

     5.12.1. ОС веде облiк виданих ним сертифiкатiв та надсилає їх копiї до Держстандарту України для реєстрацiї, звiдки цю iнформацiю перiодично одержує Держнаглядохоронпрацi.

6. КОНФIДЕНЦIЙНIСТЬ

     6.1. ОС та органiзацiї, якi дiють за їх дорученням, повиннi забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiї, що становить комерцiйну або професiйну таємницю.

7. РОЗГЛЯД СПIРНИХ ПИТАНЬ

     7.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рiшення щодо його заявки на сертифiкацiю ЗIЗ, вiдмови у видачi йому сертифiката вiдповiдностi чи припинення або зупинення дiї сертифiката, то вiн повинен подати (письмово) заяву до ОС не пiзнiше одного мiсяця пiсля одержання повiдомлення про прийняте рiшення. Подання заяви не припиняє дiї прийнятого рiшення.

     7.2. До заяви додаються такi документи:

     листування зi спiрного питання мiж заявником, ВЛ, ОС;

     вiдповiднi матерiали випробувань, обстеження або атестацiї виробництва, сертифiкацiї системи якостi чи аналiзу функцiонування сертифiкованої системи якостi, технiчного нагляду;

     технiчна документацiя на ЗIЗ (у разi потреби).

     7.3. Заява розглядається ОС у мiсячний термiн з дня її надходження. Заявник має право бути заслуханим при розглядi його заявки.

     7.4. Кожна iз сторiн має право запросити експерта з ВЛ для надання пояснень.

     7.5. ОС стосовно поданої заяви може приймати одне з таких рiшень:

     видати чи визнати сертифiкат вiдповiдностi;

     вiдмовити у видачi чи визнаннi сертифiката вiдповiдностi;

     пiдтвердити зупинення або припинення дiї сертифiката вiдповiдностi;

     поновити дiю сертифiката вiдповiдностi.

     Рiшення комiсiї письмово направляється заявнику протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.

     7.6. У разi незгоди з рiшенням ОС заявник має право звернутися до Держстандарту України протягом десяти днiв з дня одержання рiшення, а також до суду, арбiтражного суду згiдно з чинним законодавством.

8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ

     8.1. Основнi засади системи розрахункiв такi:

     оплата робiт iз сертифiкацiї проводиться незалежно вiд її результатiв;

     витрати пiдприємств-виробникiв на проведення робiт iз сертифiкацiї ЗIЗ зараховуються на її собiвартiсть (Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України N 46-93 вiд 10 травня 1993 року "Про стандартизацiю i сертифiкацiю").

     8.2. Порядок розрахункiв пiд час сертифiкацiї продукцiї.

     8.2.1. Пiд час сертифiкацiї продукцiї фiнансовi взаємовiдносини встановлюються мiж заявником, ОС, ВЛ, органом iз сертифiкацiї систем якостi.

     8.2.2. Оплатi пiдлягають роботи, пов'язанi з сертифiкацiєю продукцiї:

     пiдготовчi;

     експертнi;

     щодо вiдбору зразкiв та їх iдентифiкацiї, обстеження або атестацiї виробництва, сертифiкацiї системи якостi, випробувань, технiчного нагляду та реєстрацiї.

     8.2.3. Оплата робiт iз сертифiкацiї продукцiї проводиться на пiдставi договорiв, що укладаються за рiшенням ОС вiдповiдно до одного з викладених нижче варiантiв:

     заявник укладає договiр з ОС на проведення усiх робiт. З одержаних за договором коштiв ОС оплачує проведення вiдповiдних робiт ВЛ або iншим органiзацiям;

     заявник, згiдно з рiшенням ОС за заявкою на проведення сертифiкацiї продукцiї, укладає окремi договори на виконання видiв робiт з ОС, ВЛ або iншими органiзацiями, що зазначенi в рiшеннi за заявкою.

     8.3. Вартiсть робiт iз сертифiкацiї

     8.3.1. Вартiсть робiт iз сертифiкацiї встановлена Правилами визначення вартостi робiт iз сертифiкацiї продукцiї та послуг, затвердженими наказом Держстандарту вiд 10 березня 1999 року N 100 i зареєстрованими в Мiн'юстi України 31 березня 1999 року за N 194/3487.

Начальник Управлiння стандартизацiї, сертифiкацiї та державного нагляду продукцiї в галузi промисловостi А. А. Нелепов

 

Додаток 1
до пункту 5.1.1 Правил сертифiкацiї засобiв iндивiдуального захисту працюючих
                   Назва органу iз сертифiкацiї
                                 
 
               ЗАЯВКА               
     на проведення сертифiкацiї продукцiї у Системi     
           сертифiкацiї УкрСЕПРО            
 
   1. __________________________________________________________
      (назва пiдприємства-виробника, постачальника      
 
   _____________________________________________________________
            (далi - заявник))             
 
   _____________________________________________________________
        (адреса, телефон/факс, код ЄДРПОУ*)        
 
   ____________
   * Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України.
 
   _____________________________________________________________
 
   в особi _____________________________________________________
       (посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)        
 
   заявляє, що ________________________________________________,
       (назва продукцiї, код ОКП, код ТН ЗЕД для iмпортної
                  продукцiї)
 
   яка(ий) виготовляється ______________________________________
              (серiйно, виготовлено у виглядi партiї
                   (шт., кг, л, кв. м,
 
   _____________________________________________________________
       вiд N до N виробу), одиничного виробу)       
 
   за _________________________________________________________,
     (позначення та назва нормативного документа виробника)
 
   вiдповiдає вимогам _________________________________________,
           (позначення та назва нормативних документiв)
 
   i просить провести сертифiкацiю цiєї продукцiї в Системi
сертифiкацiї  УкрСЕПРО  на  вiдповiднiсть  до вимог указаних
нормативних документiв.
 
   2.  Випробування  з метою сертифiкацiї просимо провести
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
     (назва акредитованої випробувальної лабораторiї     
              (центру),               
 
   _____________________________________________________________
    адреса. У разi вiдсутностi вiдомостей цей пункт не    
              наводиться)              
 
   3. Заявник зобов'язується:
 
   виконувати всi умови сертифiкацiї;
 
   забезпечувати  стабiльнiсть  показникiв  (характеристик)
продукцiї, що пiдтвердженi сертифiкатом вiдповiдностi;
 
   сплатити всi витрати за проведення сертифiкацiї незалежно вiд
її результатiв.
 
   4. Додатковi вiдомостi ______________________________________
 
   _____________________________________________________________
 
                                       
   Керiвник пiдприємства ________   ________________________
              (пiдпис)    (iнiцiали та прiзвище)
                                       
   Головний бухгалтер   ________   ________________________
              (пiдпис)    (iнiцiали та прiзвище)
 
   "___" _______________ 199_ р. 
 
   Печатка

 

Додаток 2
до пункту 5.2.1 Правил сертифiкацiї засобiв iндивiдуального захисту працюючих
 
                     Назва та адреса органу iз
                     сертифiкацiї продукцiї  
                                 
 
           РIШЕННЯ N ___________            
         "___" _______________ 199_ р.          
     за заявкою на проведення сертифiкацiї продукцiї     
 
   Розглянувши заявку __________________________________________
                 (назва пiдприємства-виробника
 
   _______________________ вiд _________________________________
   або постачальника
    продукцiї)
 
   на сертифiкацiю ____________________________________________,
            (назва продукцiї, код ОКП, код ТН ЗЕД
               (для iмпортної продукцiї))
 
   повiдомляємо:
 
   1. Сертифiкацiю буде проведено на вiдповiднiсть продукцiї
вимогам __________________________________________________________
        (позначення та назва нормативних документiв)
 
   2. Схема сертифiкацiї передбачатиме (зазначається потрiбне):
 
   обстеження виробництва;
 
   атестацiю виробництва продукцiї, що сертифiкується;
 
   сертифiкацiю системи якостi виробництва продукцiї;
 
   вiдбiр зразкiв продукцiї для випробувань;
 
   випробування зразкiв продукцiї;
 
   технiчний нагляд за сертифiкованою продукцiєю.
 
   3. Обстеження виробництва буде проведено ____________________
 
   _____________________________________________________________
     (назва та адреса органiзацiї, що проводить обстеження)
 
   4. Атестацiю виробництва продукцiї, що сертифiкується, буде
проведено в перiод _______________________________________________
       (назва та адреса органiзацiї, що проводить атестацiю)
 
   5. Сертифiкацiю системи якостi виробництва продукцiї, що
сертифiкується, буде проведено ___________________________________
 
   _____________________________________________________________
      (назва та адреса органiзацiї, що проводить      
          сертифiкацiю системи якостi)          
 
   6. Вiдбiр зразкiв продукцiї для випробувань буде проведено
   _____________________________________________________________
 
   _____________________________________________________________
    (назва та адреса органiзацiї, що вiдбирає зразки для    
              випробувань)              
 
   7.  Випробування  продукцiї з метою сертифiкацiї будуть
проведенi ________________________________________________________
 
   _____________________________________________________________
     (назва та адреса акредитованої випробувальної      
            лабораторiї (центру)            
 
   8. Технiчний нагляд за сертифiкованою продукцiєю проводитиме
   _____________________________________________________________
 
   _____________________________________________________________
         (назва органiзацiї та її адреса)         
 
   Про перiодичнiсть i форми проведення технiчного нагляду буде
повiдомлено додатково.
 
   9. Роботи провадяться на пiдставi договорiв.
 
                                       
 Керiвник органу iз       ________  ______________________
 сертифiкацiї          (пiдпис)  (iнiцiали та прiзвище)
                                       
 
   Печатка

 

Додаток 3
до пункту 5.2.3 Правил сертифiкацiї засобiв iндивiдуального захисту працюючих

Схеми (модель) сертифiкацiї ЗIЗ працюючих

Схема Серiйнiсть продукцiї, що сертифiкується Проведення робiт щодо продукцiї, яка сертифiкується Документи, що видаються  органом iз сертифiкацiї ЗIЗ
 Обстеження
виробництва
Атестацiя виробництва Сертифiкацiя системи якостi Випробування з метою сертифiкацiї Технiчний нагляд за виробництвом
 А Одиничний
вирiб
Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться по кожному виробу Не проводиться Сертифiкат вiдповiдностi на кожний вирiб
 Б Партiя продукцiї, що виготовлена пiдприємством Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках, вiдiбраних у порядку i в кiлькостi, що встановленi органом iз сертифiкацiї Не проводиться Сертифiкат вiдповiдностi на партiю ЗIЗ з наведенням розмiру сертифiкованої партiї
 В Партiя продукцiї, що планується до виготовлення Проводиться за рiшенням органу iз сертифiкацiї Не проводиться Не проводиться Проводяться пiсля виготовлення частини партiї на зразках, вiдiбраних у порядку i в кiлькостi, що встановленi органом iз сертифiкацiї Проводиться в обсязi та в порядку, що встановленi органом iз сертифiкацiї Сертифiкат вiдповiдностi з термiном дiї, що встановлюється угодою (до одного року)
 Г Продукцiя, що випускається серiйно Проводиться Не проводиться Не проводиться Проводяться на зразках, вiдiбраних у порядку i в кiлькостi, що встановленi органом iз сертифiкацiї Проводиться з перiодичнiстю, в обсязi та в порядку, що встановленi органом iз сертифiкацiї Сертифiкат вiдповiдностi з термiном дiї, що встановлюється угодою (до одного року)
 Ґ Продукцiя, що випускається серiйно Не проводиться Проводиться Не проводиться Проводяться на зразках, вiдiбраних у порядку i в кiлькостi, що встановленi органом iз сертифiкацiї Проводиться з перiодичнiстю, в обсязi та в порядку, що встановленi органом iз сертифiкацiї Сертифiкат вiдповiдностi з термiном дiї, що встановлюється угодою з урахуванням термiну дiї атестата виробництва (до двох рокiв)
 Д Продукцiя, що випускається серiйно Не проводиться Не проводиться Проводиться Проводяться на зразках, вiдiбраних у порядку i в кiлькостi, що встановленi органом iз сертифiкацiї Проводиться з перiодичнiстю, в обсязi та в порядку, що встановленi органом iз сертифiкацiї Сертифiкат вiдповiдностi з термiном дiї, що встановлюється угодою з урахуванням термiну дiї сертифiката на систему якостi (до трьох рокiв)


Додаток 4 до пункту 5.6.3 Правил сертифiкацiї засобiв iндивiдуального захисту працюючих
                     Назва та адреса органу
                     iз сертифiкацiї продукцiї
                                 
 
                АКТ                
             вiдбору зразкiв             
        вiд "___" _______________ 199_ р.         
 
   На __________________________________________________________
     (назва пiдприємства, органiзацiї, адреса, код ЄДРПОУ)
 
   мною, ______________________________________________________,
    (посада, прiзвище, iнiцiали представника органу з     
             сертифiкацiї)              
 
   у присутностi _______________________________________________
      (посада, прiзвище, iнiцiали представника пiдприємства)
 
   вiдповiдно до рiшення N ________ вiд _______________________
 
   за заявкою __________________________________________________
 
   вiдiбрано зразки продукцiї, якi пройшли приймально-здавальнi
випробування
Назва
продукцiї
Одиниця
вимiрювання
N партiї
(зразкiв)
Розмiр партiї
(кiлькiсть)
Дата
виготовлення
Кiлькiсть
вiдiбраних
зразкiв та їх
заводськi
номери
1 2 3 4 5 6
           
           
           
           
Представник органу   ________  ________________________ 
 iз сертифiкацiї     (пiдпис)   (iнiцiали та прiзвище)  
                                
 Представник заявника  ________  ________________________ 
             (пiдпис)   (iнiцiали та прiзвище)  
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.