Документ скасований: Постанова ВР № 1050-XIV від 16.09.1999

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про додатковi заходи щодо регулювання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшьоекономiчних вiдносинах

     З метою вдосконалення регулювання операцiй з давальницькою сировиною в зовнiшньоекономiчних вiдносинах та вiдповiдно до пункту 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України постановляю:

     1. Установити, що готова продукцiя, виготовлена з давальницької сировини, ввезеної iноземним замовником на митну територiю України у порядку та на умовах, передбачених статтею 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", може реалiзовуватися на митнiй територiї України лише через зареєстроване цим замовником в Українi постiйне представництво, яке оформляє ввiзну вантажну митну декларацiю на готову продукцiю (без фактичного ввезення її на митну територiю України) i сплачує ввiзне мито, iншi податки та збори, передбаченi законодавством щодо аналогiчних iмпортних товарiв. При цьому ввiзне мито за готову продукцiю сплачується за пiльговими ставками Єдиного митного тарифу України, а нафтопродукти, виробленi з давальницької сировини, звiльняються вiд обкладення ввiзним митом.

     Пiдставою для погашення передбаченого статтею 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" векселя (письмового зобов'язання) є подання українським виконавцем до органу державної податкової служби за своїм мiсцезнаходженням копiї ввiзної вантажної митної декларацiї на готову продукцiю (без фактичного ввезення її в Україну), акта здачi-приймання готової продукцiї постiйним представництвом iноземного замовника, довiдки про сплату ввiзного мита, iнших податкiв та зборiв, виданої органом державної митної служби за мiсцезнаходженням постiйного представництва iноземного замовника.

     Зазначенi документи постiйне представництво iноземного замовника зобов'язане передати українському виконавцевi протягом десяти робочих днiв пiсля оформлення акта здачi-приймання готової продукцiї.

     Розрахунки мiж українським покупцем готової продукцiї та постiйним представництвом iноземного замовника здiйснюються у валютi України через рахунки постiйних представництв у банках в порядку, що встановлюється Нацiональним банком України.

     2. У разi коли це може завдати шкоди економiцi держави, Кабiнет Мiнiстрiв України може тимчасово обмежувати або забороняти:

  • реалiзацiю iноземним замовником на митнiй територiї України окремих видiв готової продукцiї, виробленої з його давальницької сировини;

  • закупiвлю iноземним замовником окремих видiв давальницької сировини або реалiзацiю ним готової продукцiї на митнiй територiї України;

  • вивезення українським замовником окремих видiв давальницької сировини або ввезення ним окремих видiв готової продукцiї, виробленої з використанням цiєї сировини;

  • ввезення iноземним замовником окремих видiв давальницької сировини на митну територiю України або здiйснення операцiй, пов'язаних з її переробкою на територiї України. Не може бути запроваджено обмеження або заборона на ввезення давальницької сировини на митну територiю України на пiдставi того, що сировина походить або вiдправлена з тiєї чи iншої держави або iноземний замовник бажає вiдвантажити готову продукцiю до певної держави.

     3. Установити, що у разi втрати чи повного зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї iноземного замовника на митнiй територiї України внаслiдок форс-мажорних обставин, засвiдчених у встановленому порядку, вексель (письмове зобов'язання) погашається i ввiзне мито, податки та збори (крiм митних зборiв) не справляються. За необхiдностi рiвень зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї та можливiсть їх використання визначаються Торгово-промисловою палатою України або регiональними торгово-промисловими палатами.

     Вiдходи чи брухт, що залишилися пiсля зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї, в разi їх реалiзацiї на митнiй територiї України пiдлягають митному оформленню та обкладенню ввiзним митом, iншими податками та зборами, якi справляються у разi ввезення на митну територiю України аналогiчних вiдходiв або брухту вiдповiдно до законодавства.

     Сплата зазначених податкiв та зборiв провадиться покупцем вiдходiв чи брухту, який оформляє ввiзну вантажну митну декларацiю (без фактичного їх ввезення в Україну).

     За письмовою заявою iноземного замовника органам державної митної служби давальницька сировина, що ввезена ним i не перероблена на митнiй територiї України, або вiдходи чи брухт, що залишилися пiсля повного зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї внаслiдок форс-мажорних обставин на митнiй територiї України, можуть бути вивезенi у порядку, встановленому Державною митною службою України.

     У разi втрати чи повного зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї вiтчизняного замовника за межами митної територiї України внаслiдок форс-мажорних обставин, засвiдчених у встановленому порядку, вексель (письмове зобов'язання) погашається i вивiзне мито, податки та збори (крiм митних зборiв) не справляються i штрафнi санкцiї не застосовуються.

     Валютна виручка вiд реалiзацiї вiдходiв чи брухту, що залишилися пiсля втрати чи повного зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї на митнiй територiї держави iноземного виконавця або iншої держави, пiдлягає перерахуванню на рахунок замовника в банку України протягом 120 календарних днiв з дати оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї на давальницьку сировину.

     За письмовою заявою українського замовника органам державної митної служби давальницька сировина, що була вивезена з митної територiї України i не перероблена, або вiдходи чи брухт, що залишилися пiсля повного зiпсуття давальницької сировини або готової продукцiї внаслiдок форс-мажорних обставин за межами митної територiї України, можуть бути ввезенi на митну територiю України у порядку, встановленому Державною митною службою України.

     Готова продукцiя, вироблена з давальницької сировини українського замовника з урахуванням вимог Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", яка ввозиться на митну територiю України, обкладається ввiзним митом, податками та зборами, якi передбаченi законодавством щодо аналогiчних iмпортних товарiв, i до неї застосовуються заходи нетарифного регулювання вiдповiдно до законодавства.

     Обмеження або заборона використання природних ресурсiв пiд час здiйснення операцiй з давальницькою сировиною, а також перелiк цих ресурсiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Давальницька сировина може закуповуватись iноземним замовником на митнiй територiї України у суб'єкта пiдприємницької дiяльностi України за iноземну валюту. Давальницька сировина не може бути придбана iноземним замовником на митнiй територiї України за нацiональну валюту України або отримана ним внаслiдок проведення iнших операцiй, у тому числi товарообмiнних.

     У разi проведення розрахункiв за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини у грошовiй формi з українським виконавцем виручка пiдлягає зарахуванню на його рахунок в банку України у 90-денний строк з дати оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї на готову продукцiю або з дати погашення векселя (письмового зобов'язання) залежно вiд того, яка з цих операцiй була проведена ранiше.

     У разi коли це може завдати шкоди економiцi держави Кабiнет Мiнiстрiв України може обмежувати або забороняти використання тих чи iнших форм розрахункiв, передбачених Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" за переробку давальницької сировини за окремими видами операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах.

     4. Порушення норм цього Указу та iнших актiв законодавства пiд час здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.

     Порушення українським виконавцем (замовником) строкiв, передбачених статтями 2 та 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" i статтею 3 цього Указу, тягне за собою стягнення пенi за кожний день прострочення у розмiрi 0,3 вiдсотка суми неодержаної виручки (вартостi неповерненої готової продукцiї) в iноземнiй валютi, перерахованої у нацiональну валюту України за офiцiйним валютним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України, що дiє на день нарахування пенi. Загальний розмiр нарахованої пенi не може перевищувати суму заборгованостi.

     У разi прийняття судом або арбiтражним судом, Мiжнародним комерцiйним арбiтражним судом чи Морською арбiтражною комiсiєю при Торгово-промисловiй палатi України позовної заяви українського виконавця (замовника) про стягнення з iноземного замовника (виконавця) заборгованостi, яка виникла внаслiдок недотримання строкiв, передбачених контрактами, а також на перiод дiї форс-мажорних обставин, засвiдчених в установленому порядку, строки, передбаченi статтями 2 та 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" i статтею 3 цього Указу, зупиняються i пеня за їх порушення в цей перiод не нараховується.

     У разi прийняття судом або арбiтражним судом рiшення про вiдмову в позовi повнiстю чи частково або припинення (закриття) провадження у справi чи залишення позову без розгляду строки, передбаченi статтями 2 та 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" i статтею 3 цього Указу, поновлюються i пеня за їх порушення нараховується за кожний день прострочення, виключаючи перiод, на який цi строки було зупинено.

     У разi прийняття судом або арбiтражним судом рiшення про задоволення позову про порушення строкiв, передбачених статтями 2 та 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" i статтею 3 цього Указу, пеня не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом або арбiтражним судом.

     Пiсля закiнчення дiї форс-мажорних обставин строки, передбаченi статтями 2 та 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" i статтею 3 цього Указу, поновлюються i пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, за винятком перiоду, на який цi строки було зупинено.

     Пеня, передбачена цiєю статтею, стягується органами державної податкової служби i спрямовується до Державного бюджету України вiдповiдно до законодавства.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про внесення змiн до законiв України з питань щодо регулювання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах;

     привести у мiсячний строк свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Указом;

     забезпечити перегляд i скасування органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Указу.

     6. Покласти на Кабiнет Мiнiстрiв України надання офiцiйних роз'яснень щодо цього Указу.

     7. Цей Указ набирає чинностi в порядку, передбаченому пунктом 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
27 червня 1999 року
N 723/99

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.